Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur"

Transcriptie

1 Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandbeveiligingssystemen voor de frietketels voor rekening van Fedorest Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om uur

2 Bestek: S&L/AO/268/2014 2/90 INHOUDSOPGAVE. A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT LOOPTIJD VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID - BIJKOMENDE INFORMATIE DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT Wetgeving Opdrachtdocumenten ONVERENIGBAARHEDEN - BELANGENVERMENGING ONVERENIGBAARHEDEN BELANGENVERMENGING INFORMATIESESSIE EN BEZOEK AAN DE GEBOUWEN Informatiesessie ,2 Bezoek aan de gebouwen... 9 C. GUNNING INDIENINGSRECHT EN OPENING VAN DE OFFERTES RECHT EN WIJZE VAN INDIENING VAN DE OFFERTES Offertes ingediend via elektronische middelen Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte OPENING VAN DE OFFERTES OFFERTES In de offerte te vermelden gegevens Structuur van de offerte Geldigheidsduur van de offerte Bij de offerte te voegen documenten en bescheiden PRIJZEN TOEGANGSRECHT KWALITATIEVE SELECTIE REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria D. UITVOERING LEIDEND AMBTENAAR PRIJSHERZIENING GARANTIE DIENST NA VERKOOP VERVANGINGSONDERDELEN OPLEVERING - OPLEVERING VAN DE GELEVERDE PRODUCTEN Ontvangst van de uitgevoerde leveringen Technische en definitieve opleveringen BORGTOCHT Vestiging van de borgtocht Vrijgave van de borgtocht UITVOERING VAN DE LEVERINGEN Termijnen en clausules Plaats waar de leveringen moeten worden geleverd, geplaatst en onderhouden Verwijdering van de verpakkingen Controle van het opstellingsplan volgens de bestelde en te onderhouden brandblussers Aansprakelijkheid/Beveiliging van de plaatsen Uitvoeringsclausule FACTURATIE EN BETALING VAN DE LEVERINGEN BIJZONDERE VERBINTENISSEN VOOR DE OPDRACHTNEMER GESCHILLEN BOETEN EN STRAFFEN Boetes... 39

3 Bestek: S&L/AO/268/2014 3/ Straffen E. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN BLUSMATERIAAL Algemeen LEVERING EN PLAATSING VAN DE BRANDBLUSSERS PERIODIEKE CONTROLE EN ONDERHOUD BIJVULLEN OF VERVANGEN PRESTATIES AAN HET EINDE VAN HET CONTRACT F. BIJLAGEN BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE 2: INVENTARIS BIJLAGE 3: GEBOUWENLIJST (TER INFORMATIE) BIJLAGE 4: MODEL UITVOERINGSBON... 90

4 Bestek: S&L/AO/268/2014 4/90 FEDERALE OVERHEIDSDIENST Financiën Stafdienst Logistiek Dienst Aankopen North Galaxy Toren B - bus 961 Koning Albert II-laan BRUSSEL BESTEK NR. S&L/AO/268/2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE HUUR, DE PLAATSING EN HET JAARLIJKS ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS IN DE GEBOUWEN BEZET DOOR DE FOD FINANCIËN EVENALS VOOR DE HUUR, DE PLAATSING EN HET JAARLIJKS ONDERHOUD VAN BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN VOOR DE FRIETKETELS VOOR REKENING VAN FEDOREST. A. ALGEMENE AFWIJKINGEN BELANGRIJK In toepassing van artikel 9, paragraaf 2 en 3 van het KB van 14 januari 2013 wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken wordt van de artikelen: van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de boetes; - 25 en 33 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de borgtocht; van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 met betrekking tot de verpakkingen en meer bepaald het weghalen ervan. B. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De onderhavige opdracht betreft: - de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud met het oog op de vervanging van de brandblussers die de FOD Financiën momenteel huurt; - het jaarlijks onderhoud van de brandblussers waarvan de FOD Financiën eigenaar is en/of de brandblussers die ter beschikking worden gesteld door de eigenaar(s) van een gebouw bezet door de FOD Financiën. Deze opdracht is ook geldig voor de volgende klanten van de FOD Financiën: Fedorest; Het(de) kabinet(ten) van de FOD Financiën; De federale overheidsdiensten en andere diensten van de Staat.

5 Bestek: S&L/AO/268/2014 5/90 Deze opdracht omvat vier percelen: PERCEEL BESCHRIJVING VAN DE PRESTATIE Huur, plaatsing en jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door verschillende administraties van de FOD Financiën, inclusief de eventuele klanten van de FOD Financiën in het Vlaams Gewest. Huur, plaatsing en jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door verschillende administraties van de FOD Financiën, inclusief de eventuele klanten van de FOD Financiën in het Waals Gewest. Huur, plaatsing en jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door verschillende administraties van de FOD Financiën, inclusief de eventuele klanten van de FOD Financiën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Huur, plaatsing en jaarlijks onderhoud van de brandbeveiligingssystemen met automatische blusser voor de frietketels voor rekening van Fedorest. De gekozen procedure is die van de open offerteaanvraag met Europese bekendmaking. Varianten zijn niet toegestaan. Het betreft een opdracht voor leveringen. BELANGRIJK Dit is een opdracht volgens prijslijst (KB 15 juli 2011, art. 2,5 ). Het exacte aantal te huren en/of te onderhouden brandblussers is niet gekend op het ogenblik dat het bestek wordt opgesteld. De exacte aantallen per type brandblusser zullen derhalve vermeld worden op elke bestelbon. Tijdens de looptijd van het contract kunnen brandblussers worden toegevoegd of verwijderd. Deze eventuele toevoegingen of verwijderingen zullen eveneens worden meegedeeld op de bestelbon. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om een, meerdere of alle percelen niet toe te wijzen en te beslissen dat de percelen het voorwerp zijn van een of meerdere nieuwe opdrachten, die indien nodig worden toegewezen volgens een andere procedure. De inschrijver kan op zijn beurt een offerte indienen voor een of meerdere percelen. Hij dient een offerte in voor elk van de percelen die hij kiest. Deze offertes kunnen in een enkel document op schrift worden gesteld. Een onvolledige offerte voor een perceel leidt tot de uitsluiting van de offerte voor dat perceel. De voorstellen tot verbetering van de offertes in geval van samenvoeging (dat wil zeggen van gunning) van verschillende percelen zijn niet toegestaan. Percelen 1, 2 en 3 betreffen de verschillende te huren types brandblusser: - brandblussers met polyvalent ABC-poeder (1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg en 50 kg), ook die met automatische blussing; - brandblussers met polyvalent BC-poeder (2 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12kg), ook die met automatische blussing; - koolstofdioxideblussers (CO2) (2 kg, 5 kg en 10 kg); - waterblussers (6 kg); - sprayblusser met/zonder additief AFFF, 6 l en 9 l;

6 Bestek: S&L/AO/268/2014 6/90 - schuimblussers (water + schuim, 6 kg); - sprayblussers op wieltjes (50 kg); - automatisch blussysteem met brandblusser aangepast aan verwarmingsketels op stookolie; - brandblussers met water + additief (water + additief met antivriesmiddel voor parkings). Perceel 4 betreft een brandbeveiligingssysteem met automatische blusser voor de frietketels voor de keukens voor rekening van FEDOREST. Per restaurant is een brandbeveiligingssysteem met automatische blusser voorzien. Dit bestek mag in geen geval worden beschouwd als een verbintenis vanwege de Federale Overheidsdienst FINANCIËN. Leveringsperioden en hoeveelheden. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen de leveranciers altijd ten minste 15 kalenderdagen vóór de leveringsdatum op de hoogte worden gesteld van de aard, de hoeveelheid en de precieze bestemming van de te leveren en te plaatsen brandblussers. De aanbestedende overheid legt de nadruk op het dwingende karakter voor de leverancier van de uiterste leverings- en plaatsingsdatums die zullen worden meegedeeld in de loop van de uitvoering en waarvan de niet-naleving zal worden bestraft met de boeten voorzien in punt 11. Boeten en sancties van deel D. Uitvoering van het bestek. 2. Looptijd van het contract Het contract vat aan op de eerste dag na de datum van verzending van de kennisgeving van gunning van de opdracht aan de opdrachtnemer. Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar. Gedurende deze 10 jaar is een prijsherziening mogelijk. De bestellingen zullen slechts de eerste drie (3) jaar worden geplaatst, waarbij zo veel mogelijk bestellingen moeten worden geplaatst in de eerste twee jaren. Elke partij kan evenwel een einde stellen aan het contract aan het einde van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste of negende jaar op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven gebeurt: - minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract verbreekt; - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de opdrachtnemer het contract verbreekt. De aanbestedende overheid behoudt zich bovendien het recht voor om middels een voorafgaande kennisgeving van 30 kalenderdagen per aangetekende brief, te allen tijde, van rechtswege en zonder schadevergoeding voor de opdrachtnemer, een deel van het contract te beëindigen, wanneer de gebouwen volledig of gedeeltelijk zouden moeten worden vrijgemaakt door de diensten van FOD FINANCIËN vóór het einde van het contract. In deze twee gevallen (jaarlijkse opzegging of wegens vertrek uit de gebouwen) mag de partij die de opzegging van het contract ondergaat daar geen schadevergoeding voor eisen. De uitvoering van de prestaties kan echter op verschillende datums beginnen voor de verschillende gebouwen.

7 Bestek: S&L/AO/268/2014 7/90 De prestaties in alle gebouwen eindigen uiterlijk op dezelfde datum, na afloop van de tien prestatiejaren in het eerste gebouw waar ze begonnen zijn. 3. Aanbestedende overheid - Bijkomende informatie De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Voor aanvullende informatie of opmerkingen betreffende het bestek kan de inschrijver contact opnemen met de projectbeheerder op het volgende adres: BELANGRIJK Gebruik door andere federale aanbestedende overheden De FOD Financiën is de bevoegde aanbestedende overheid voor het toezicht en de controle op de opdracht. In het kader van de onderhavige opdracht kunnen echter, in overeenstemming met artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006, andere federale aan bestedende overheden of overheidsbedrijven een beroep doen op de voorwaarden van deze opdracht om in eventuele behoeften te voorzien, zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op een oproep tot mededinging. Bijgevolg moet men, telkens er melding wordt gemaakt van de FOD Financiën in deze tekst, daadwerkelijk FOD Financiën lezen voor alles wat betreft de gunning of eraan voorafgaat, of FOD Financiën of een andere federale of programmatorische overheidsdienst, of een instelling die ressorteert onder deze dienst" voor alles wat de uitvoering betreft. 4. Documenten van toepassing op de opdracht 4.1. Wetgeving - De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 koninklijk besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; - Het koninklijk besluit van 14 januari koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; - De algemene reglementering voor de arbeidsbescherming (ARAB) en de codex over het welzijn op het werk; - De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn der werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk; - Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen; - Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI); - De toepasselijke gewestelijke milieuwetgeving; - Alle wijzigingen in de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes.

8 Bestek: S&L/AO/268/2014 8/ Opdrachtdocumenten - De in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde berichten en eventuele rechtzettingen die op deze opdracht betrekking hebben, maken er integraal deel van uit. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; - Het onderhavige bestek nr. S&L/AO/268/2014 ter beschikking gesteld van de inschrijvers in zijn laatste versie op de site van Financiën - De goedgekeurde offerte van de opdrachtnemer. 5. Onverenigbaarheden - belangenvermenging 5.1. Onverenigbaarheden De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden Belangenvermenging In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, en meer bepaald ter vermijding van de draaideurconstructie ( revolving doors ), zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, in New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de FOD Financiën of van zijn klanten, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, pensioen of elk ander vertrek bij de FOD Financiën of bij zijn klanten, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor de verrichting van bepaalde opdrachten in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (of, ingeval het gaat om een opdracht op defensie- en veiligheidsgebied: artikel 10 van de wet van 13 augustus 201 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied). Concreet bestaat deze sanctie uit, al naargelang het geval, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht. 6. Informatiesessie en bezoek aan de gebouwen 6.1 Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist om een informatiesessie te organiseren voor de kandidaat-inschrijvers. Er wordt gevraagd dat de kandidaat-inschrijver via een naar vóór 16/12/2014 laat weten of hij van plan is aan de informatiesessie deel te nemen. De inschrijver vermeldt in de inschrijvingsmail de naam en de functie van de personen (maximaal 2 personen) die aanwezig zullen zijn op de informatiesessie. In het onderwerp van de vermeldt hij Info Fire.

9 Bestek: S&L/AO/268/2014 9/90 Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 18/12/2014 om uur in een van de vergaderzalen van North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL. Tijdens deze informatiesessie zal een overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers verzocht om hun vragen via door te geven aan de aanbestedende overheid op het volgende adres: Tijdens deze sessie zullen enkel de vragen worden behandeld die de aanbestedende overheid ten laatste 9 kalenderdagen vóór de informatiesessie, dus uiterlijk op 10/12/2014 om 16 uur, heeft ontvangen. Als onderwerp van de vermeldt de inschrijver Info Fire. Aan de ingang van de vergaderzaal zal aan de deelnemers worden gevraagd om, bijvoorbeeld aan de hand van een visitekaartje, aan te tonen dat ze tot het bedrijf behoren. Er zullen maximaal twee personen de toestemming krijgen om aan de informatiesessie deel te nemen. De aanbestedende overheid zal het verslag van de informatiesessie publiceren op de website van de FOD Financiën onder de rubriek Overheidsopdrachten. Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, dan zal er geen procesverbaal gepubliceerd worden 6,2 Bezoek aan de gebouwen Er is geen bezoek aan de gebouwen voorzien.

10 Bestek: S&L/AO/268/ /90 C. GUNNING 1. Indieningsrecht en opening van de offertes 1.1. Recht en wijze van indiening van de offertes In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011 staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van de offertes. De offertes kunnen bijgevolg op volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel elektronisch via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie); 2) ofwel per brief (een aangetekende brief wordt aanbevolen) verzonden naar de aanbestedende overheid; 3) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid Offertes ingediend via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor de indiening van de offerte moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het KB van 15 juli 2011). Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte via niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan om op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, gescand in pdf-formaat om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte geregistreerd worden. Meer informatie kan worden teruggevonden op website: of via het telefoonnummer van de helpdesk van de dienst e-procurement: +32 (0) BELANGRIJK 1. Er wordt aanbevolen aan de inschrijver om zich uiterlijk de dag vóór de opening van de offertes aan te melden teneinde contact te kunnen opnemen met de e-procurement helpdesk om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet rekening houden met de grootte van het langs elektronische weg ingediende dossier; het mag niet groter zijn dan 350 MB.

11 Bestek: S&L/AO/268/ / Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden overgelegd, worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, uiterlijk op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer; - en de offerte per aangetekend schrijven ingediend is ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte moet worden ingediend in drie exemplaren op papier, waarvan een origineel, en een exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat. In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te voorkomen dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet kan worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: het voor de virusscan gebruikte programma (en de versie ervan) en de garantie dat de drager werd gescand en geen virus bevat. De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestoken waarop de volgende twee vermeldingen zijn aangebracht: - het nummer van het bestek: S&L/AO/268/ de datum en het tijdstip van de opening van de offertes: 08/01/2015 om u. Deze verzegelde omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek: - het woord: OFFERTE ; - het nummer van het bestek: S&L/AO/268/ indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes: OPDECAM Christine 0257/63482 VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347 AUBRY Céline 0257/89634 DEBANDE Michaël 0257/79775 DE PROOST Patricia 0257/ op de voorziene plaats: het adres van de bestemmeling.

12 Bestek: S&L/AO/268/ /90 Wie zijn offerte per drager indient, dient er rekening mee te houden dat North Galaxy enkel toegankelijk is via de bezoekersingang op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL, en dit uitsluitend tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er wordt op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verzonden naar of worden afgegeven op het volgende adres: Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds verzonden of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die behoorlijk ondertekend is door de inschrijver of diens gemachtigde. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax ( ) of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden meegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent 2 en wordt bevestigd per aangetekende brief, verzo nden ten laatste de dag vóór de openingszitting. Opmerking: om technische en organisatorische redenen geeft de aanbestedende overheid er de voorkeur aan dat de offertes elektronisch worden ingediend. De keuze ligt natuurlijk steeds bij de inschrijver en zal op geen enkele manier een rol spelen bij de analyse en evaluatie van de offerte Opening van de offertes Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Dienst Aankopen T.a.v. dhr. Pierre THONON, adviseur North Galaxy Toren B4 Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL De openingsvergadering op 08/01/2015 om uur zal plaatsvinden in een van de vergaderzalen van de North Galaxy, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert IIlaan 33 te 1030 BRUSSEL (zonder bekendmaking van de prijzen).

13 Bestek: S&L/AO/268/ /90 Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen voordat hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft afgesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting aangetekend is verzonden. 2. Offertes 2.1. In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver wordt ten stelligste aangeraden het offerteformulier te gebruiken dat bij dit bestek is gevoegd, evenals de prijsinventaris. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Door het neerleggen van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meerdere bijlagen van zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: - de forfaitaire eenheidsprijzen, voluit en in cijfers (exclusief btw); - het bedrag van de btw, in letters en in cijfers; - de forfaitaire eenheidsprijzen, voluit en in cijfers (incl. btw); - de leveringstermijnen; - de interventietermijnen. - de percelen waarvoor de inschrijver een prijs indient; - de voorrang voor de percelen waarvoor de inschrijver een prijs indient; - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop de voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) - het registratienummer bij de RSZ; - het nummer en de naam van de bankrekening van de inschrijver bij een andere financiële instelling;

14 Bestek: S&L/AO/268/ /90 - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - een technische fiche van de brandblussers (1 voor elk voorgesteld type of model) die een vergelijkende technische evaluatie van de offertes mogelijk maken en die minstens de volgende elementen moeten vermelden: o de handelsnaam van de brandblusser; o de naam van de fabrikant; o de handelsnaam van het blusmiddel; o de samenstelling van het blusmiddel; o de minimale houdbaarheid van het product; o de rating; o de bedrijfstemperatuur (Tmin, Tmax, in C); o de BENOR-goedkeuringscertificaten of gelijkaardig; o de minimale werkingsduur (in seconden); o de beproevingsdruk en de barstdruk; o voor CO2-blussers: de lengte van de buis, handvat inbegrepen; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes Structuur van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat verplicht uit vier afzonderlijke delen: Deel A Administratief deel Dit deel bestaat uit de volgende elementen: I. Offerteformulier De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. voor iedere door een gevolmachtigde ingediende offerte voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving gepubliceerd is. II. Documenten betreffende de selectiecriteria Voor elk perceel: De inschrijver legt in dit deel de volgende stukken voor: Documenten betreffende de selectiecriteria ter staving van de financiële en economische draagkracht van de inschrijver. - De verklaring omtrent de omzet betreffende de diensten waarnaar de opdracht verwijst, gerealiseerd in de loop van de drie laatste jaren. Documenten betreffende het selectiecriterium die toelaten de technische capaciteit van de inschrijver te beoordelen: - se inschrijver moet beschikken over 3 voertuigen (per Gewest) om zich te kunnen verplaatsen in het Gewest waarvoor hij een offerte heeft ingediend. De inschrijver voegt bij zijn offerte de lijst van de voertuigen per Gewest (voertuigmodel en nummerplaat);

15 Bestek: S&L/AO/268/ /90 - een kopie van zijn accreditatie door het Nationaal Certificeringsorgaan voor het onderhoud van brandblussers (EN 45004) of een gelijkwaardig attest voor de buitenlandse inschrijvers (artikel 76 van het koninklijk besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 15/07/2011). Deel B: Financieel deel Voor elk perceel: Dit deel bestaat uit: - De inventaris (zie bijlage 2). BELANGRIJK De inschrijver vergewist zich ervan dat deze voorschriften overeenstemmen met de documenten in de bijlagen (inventarissen). Deel C: Technisch deel Voor elk perceel: In dit deel voegt de inschrijver bij zijn offerte alle technische fiches van de voorgestelde brandblussers in het kader van de uitvoering van de opdracht. Deel D: Bijlage Voor elk perceel: In dit deel voegt de inschrijver bij zijn offerte alle informatie toe die hij nuttig acht om zijn offerte aan te vullen Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, die aanvangt de dag na de dag van de opening van de offertes Bij de offerte te voegen documenten en bescheiden De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het kader van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 4 van deel C. Gunning); - de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen; - de gebruiksaanwijzingen van de brandblussers. Alle voornoemde stukken moeten worden geleverd in de taal van de offerte (Nederlands of Frans). In voorkomend geval is elke vertaling naar een van beide talen ten laste van de inschrijver. 3. Prijzen.

16 Bestek: S&L/AO/268/ /90 Alle prijzen vermeld in het offerteformulier en het inventarismodel moeten verplicht worden uitgedrukt in EURO. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst, wat betekent dat de eenheidsprijzen forfaitair zijn. BELANGRIJK Van de aanbestedende overheid kan geen borgtocht worden gevraagd voor de brandblussers of alle andere toebehoren of uitrustingen die in het kader van deze opdracht ter beschikking worden gesteld. De vermelde prijzen dekken ook de kosten voor het ophalen van de brandblussers aan het einde van de huurperiode. De inschrijver wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten te hebben inbegrepen die bij de leveringen kunnen komen, met uitzondering van de btw. Met name de volgende elementen zijn in de prijs inbegrepen: - het lossen, het uitpakken en het plaatsen, met inbegrip van de aanpassing van de bevestigingstypes en het eventueel herstellen van hun houders in de gebruikslokalen/op de gebruiksverdiepingen die door de aanbestedende overheid zijn aangegeven; - het terugnemen van defecte, vervallen of beschadigde uitrustingen en hun toebehoren, met respect voor duurzame ontwikkeling; - de administratieve formaliteiten en de kosten voor het reserveren van de parkeerplaatsen; - het terugnemen van de verpakkingen en van het afval, alsook het verwerken of recycleren ervan overeenkomstig de milieuwetgeving van het Gewest in kwestie of andere bepalingen op dit gebied en met inachtneming van de duurzame ontwikkeling. Deze lijst is louter informatief en niet exhaustief. De inventaris, bijgevoegd bij het offertemodel (in bijlage), moet volledig en zorgvuldig worden ingevuld, op straffe van nietigheid. 4. Toegangsrecht Kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria 4.1. Toegangsrecht en kwalitatieve selectie De inschrijvers worden beoordeeld op basis van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie zoals hierna vermeld. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 4.3 van deel C. Gunning van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Toegangsrecht Door het indienen van zijn offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal ze de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij bepaalt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten om zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via

17 Bestek: S&L/AO/268/ /90 elektronische middelen bij de gegevensbeheerders kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium 1 De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen bijdrageschuld te hebben van meer dan euro, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake beta ling van de socialezekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders. 3. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Voor de Belgische inschrijver of de Belgische kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf overgaan tot de controle van de verplichtingen op het vlak van socialezekerheidsbijdragen. Tweede uitsluitingscriterium Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie zoals bed oeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping zoals bedoeld in de artikelen 246 en 25 0 van het Strafwetboek;

18 Bestek: S&L/AO/268/ /90 3 fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeen komst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld zoals bedoeld in artikel 5 va n de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht aan de inschrijvers te vragen om de noodzakelijke inlichtingen of documenten voor te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij zich tot de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten wenden om de inlichtingen te verkrijgen die ze ter zake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium Overeenkomstig artikel 20 van de wet en artikel 61, 2, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Voor de Belgische inschrijver of de Belgische kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf overgaan tot de controle van zijn faillissement. Vierde uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium De inschrijver mag niet, bij zijn beroepsuitoefening, een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken. Bovendien verbindt de inschrijver zich er, met de ondertekening van zijn offerte, toe om de normen na te leven die zijn vastgesteld in de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: 1 het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betref fende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957) 2 het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 ov er vakbondsvrijheid en de bescherming van het vakbondsrecht, 1948) 3 het recht op organisatie en collectief overleg ( verdrag nr. 98 betreffende het recht op organisatie en collectief overleg, 1949) 4 het verbod op discriminatie inzake tewerkstellin g en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en

19 Bestek: S&L/AO/268/ /90 beroepsuitoefening), 1958) 5 de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999) Het niet naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, 2, 4 van het KB van 15 juli De bovenvermelde bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen opgenomen in het artikel 61 van het voornoemde besluit. Zesde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB van 15 juli De kandidaat of de inschrijver is in orde met de bovenvermelde in België van toepassing zijnde verplichtingen indien hij voor het geheel van zijn bijdragen geen schuld van meer dan euro heeft, tenzij hij voor die schuld betalingstermijnen heeft gekregen die hij strikt naleeft. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3000 euro, zal de kandidaat of de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van selectie of gunning van de opdracht wordt overgegaan, al naargelang het geval, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2,1, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2,2, van de wet, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. Voor de Belgische inschrijver of de Belgische kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf overgaan tot de controle van de verplichtingen op het vlak van de belastingen en taksen. Opdat de buitenlandse inschrijver of de buitenlandse kandidaat als in orde wordt beschouwd, voegt hij bij zijn aanvraag tot deelname of zijn offerte, naargelang het geval, een attest waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest moet betrekking hebben op de laatste fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de aanvragen tot deelname of van de offertes, naargelang het geval. Zevende uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt Kwalitatieve selectie Selectiecriteria met betrekking tot de financiële middelen van de inschrijver Zie artikel 67 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. BELANGRIJK Voor de inschrijvers die een offerte indienen voor verschillende percelen zijn de eisen die worden opgelegd in de selectiecriteria betreffende de financiële middelen cumulatief. Met andere woorden: als hij een offerte voor meerdere percelen indient, moet de inschrijver een jaaromzet hebben

20 Bestek: S&L/AO/268/ /90 gerealiseerd die minstens gelijk is aan de som van de jaaromzetten die vereist zijn voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Als de inschrijver geen omzet aantoont die voldoende is voor het geheel van de percelen waarvoor hij inschrijft, maar die hoog genoeg is om in te schrijven voor een of meerdere percelen die hij gekozen heeft, geeft de inschrijver in het offerteformulier de voorrang aan voor de percelen waarvoor hij wil inschrijven. Bij gebrek aan de vermelding van deze voorrang gaat de aanbestedende overheid over tot loting. Een inschrijver kan zich, in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten (bijvoorbeeld een onderaannemer). In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen beschikt door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de opdrachtnemer dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Per perceel moet de inschrijver in de loop van elk van de drie laatste boekjaren een jaaromzet met betrekking tot de diensten voor deze opdracht hebben gerealiseerd die minstens gelijk is aan: Perceel 1: Vlaams Gewest: EUR Perceel 2: Waals Gewest: EUR Perceel 3: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: EUR Perceel 4: Branddetectiesysteem voor frietketels (Fedorest) EUR De inschrijver moet bij zijn offerte een verklaring voegen betreffende de totale omzet gerealiseerd voor gelijkaardige diensten gedurende de laatste drie boekjaren, tenzij de totale omzet vermeld is in de goedgekeurde jaarrekeningen die via het elektronisch loket kunnen worden geraadpleegd (het gaat om de jaarrekeningen opgesteld volgens het volledig boekhoudkundig schema, of volgens het verkort boekhoudkundig schema waarop de facultatieve vermelding van de totale gerealiseerde omzet ingevuld werd). De inschrijvers die bij de Nationale Bank van België niet de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren hebben ingediend, moeten ze bij hun offerte voegen. Deze verplichting geldt eveneens voor de recentelijk goedgekeurde jaarrekeningen, die nog niet werden ingediend bij de Nationale Bank van België omdat de wettelijke termijn die wordt toegekend voor de indiening ervan, nog niet verstreken is. Voor de individuele ondernemingen moet door een IAB-boekhouder of een bedrijfsrevisor een document worden opgesteld dat alle activa en alle passiva vermeldt. Dit document moet naargelang het geval conform worden verklaard door een erkend IAB-boekhouder of door de bedrijfsrevisor. Het document moet een recente financiële situatie weergeven (van maximaal 6 maanden vóór de datum van opening van de offertes). Ingeval de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een door de IAB-boekhouder of door de bedrijfsrevisor conform verklaarde tussentijdse balans. De buitenlandse ondernemingen moeten bij hun offerte eveneens de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie jaar voegen of een document dat alle activa en alle passiva van de onderneming vermeldt. Ingeval de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een door de boekhouder of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of de instelling die in het betrokken land dit soort van functie uitoefent conform verklaarde tussentijdse balans. Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Zie artikel 71 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie