Haalbaarheid en vorm van een uniforme APK-keuring Haagse huurwoningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheid en vorm van een uniforme APK-keuring Haagse huurwoningen."

Transcriptie

1 Haalbaarheid en vorm van een uniforme APK-keuring Haagse huurwoningen. In opdracht van Gemeente Den Haag De Haas & Partners Ir. Frans de Haas Ir. Guus de Haas 15 augustus 2011

2 Inhoudsopgave 1. Haalbaarheid en vorm van een uniforme APK-keuring Haagse huurwoningen Quick scan APK-W 3 3. Inventarisatie APK-W Haagse corporaties 5 4. Binnenmilieuprofiel 7 5. Binnenmilieu koppelen aan APK-W 9 6. Bevindingen 10 Bijlage: Analyse landelijke ontwikkeling APK-W en Binnenmilieuprofiel Toelichting, NTA Toelichting, BRL K Toelichting, Binnenmilieuprofiel 16 APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 2 van 20

3 1. Haalbaarheid en vorm van een uniforme APKkeuring Haagse huurwoningen. Het voornemen is om in Den Haag te komen tot een uniforme APK-keuring van woningen (APK-W), te beginnen met het woningbezit van corporaties. In de coalitie Samen Gezond (ook wel de krachtwijkaanpak) werken partners zoals de woningcorporaties en de gemeente samen aan het meerjarenprogramma Gezondheid en Sport in de Haagse Krachtwijken. In dit kader stimuleren de coalitiepartners een gezonde leefomgeving. De coalitiepartners hebben uitgesproken de nadruk te leggen op (het plan van aanpak voor) sanering van geisers en op verbetering van ventilatie in woningen. Afgesproken om het actiepunt 'APK-keuringen' uit het coalitie akkoord praktisch op te pakken. Het accent ligt hierbij op kennis- en ervaringsuitwisseling. Er wordt belang gehecht aan een min of meer uniforme aanpak om uitkomsten van een APK keuring eenzelfde mate van betrouwbaarheid te geven. Gemeente Den Haag heeft de opdracht gegeven om te inventariseren of er binnen de Haagse corporaties gewerkt wordt met een APK keuring. Welke onderdelen? Hoe gedetailleerd? Wie voert de controles uit? Wordt er een checklist gebruikt? Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen? Biedt de APK ook inzicht in mogelijke gezondheidsrisico s van gekeurde woningen? Voor deze inventarisatie is ook een quick scan uitgevoerd ter oriëntatie van de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de APK-W (Algemene Periodieke Keuring Woningen). Deze is als bijlagen toegevoegd. Er heeft een inventarisatie plaats gevonden bij de drie Haagse corporaties Steadion, Vestia en Haag Wonen. Hoofdconclusie 1. De Haagse corporaties voeren bij mutaties standaard een veiligheidscheck uit. 2. Voor de veiligheidscheck wordt gebruikgemaakt van NTA 8025 of BRL K Inhoudelijk zijn de verschillen marginaal. 3. Door de koppeling aan mutatiemomenten is de frequentie laag (gemiddeld eens per 15 jaar). Deze frequentie is voor risicovolle woningen op te voeren door de check ook uit te voeren op andere contactmomenten. 4. De veiligheidscheck, maar ook andere opnamemomenten en opname instrumenten lenen zich om mogelijke gezondheidsrisico s van de geïnspecteerde woning in beeld te brengen. 5. Voor het meenemen van gezondheidsrisico s is aansluiten bij het Binnenmilieuprofiel, al of niet in vereenvoudigde vorm, aan te bevelen APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 3 van 20

4 2. Quick scan APK-W In het verleden keurde het energiebedrijf bij elke mutatie de gas- en elektrische installatie. Sinds de liberalisering van de energiesector, is deze taak echter vervallen. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar woning(en) en dus ook voor de woninstallaties. Er was behoefte aan een uniforme toetsing voor woningen. Dit werd ook wel de APK - woning genoemd. De term APK - woning (APK-W, Algemene Periodieke Keuring Woningen) is afgeleid van de in Nederland verplichte APK voor auto's. Doordat de landelijke verplichtstelling van een APK-W niet haalbaar is gebleken, heeft de installatiebranche, met steun van de VNG, het ministerie VROM en de NEN, voor de periodieke veiligheidsinspectie van woningen in 2005 de NTA 8025 opgesteld. Bij de APK-W wordt de veiligheid cq betrouwbaarheid van gas-, elektra- en waterleidinginstallaties gecontroleerd. Wat betreft het keuren van de gezondheidskundige kwaliteit van het binnenmilieu (ventilatie), blijft dit beperkt tot de ventilatie ten behoeve van de open verbrandingstoestellen. (bijlage 1.) In 2006 is de beoordelingsrichtlijn (BRL K14015) voor Veiligheidsbeoordeling van installaties opgesteld. Dit is een Kiwa gecertificeerde veiligheidsinspectie die net als de NTA de veiligheid van de gas-, elektra- en waterleiding installaties beoordeeld. (bijlage 2.) Methodiek en thema s van de NTA en de BRL komen grotendeels overéén. In modules wordt de technische installatie van een woning wel getoetst op veiligheid, echter niet op de werking van de installatie. In beide situaties wordt er verwezen naar de daarvoor geldende NEN normen (figuur 1.). NEN 1006:2002 NEN 1010:reeks NEN 8078:2004 NEN 8557:2005 NEN 1078 (GAVO 1987) Bouwbesluit Waterleidingwet en Waterleidingbesluit VEWIN-werkbladen Figuur 1. Verwijzingen van de NTA 8025 en de BRL K14015 NTA 8025 BRL K14015 Het verschil tussen de NTA en de BRL zijn de opname lijsten. De opname lijst van de NTA is een checklist waarin slechts door een gering aantal vragen de gehele installatie van de woning wordt beoordeeld. De achterliggende vragen en toetsen worden in de documentatie van de NTA verder toegelicht. Achter elke vraag wordt er om een advies gevraagd. Voorbeeld NTA: Gasinstallatie De beschermingsmaatregelen tegen onbedoeld uitstromen van stookgas zijn in orde Ja, Nee of N.v.t. Advies APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 4 van 20

5 De BRL hanteert een uitgebreidere checklist, waarin alle onderdelen en functies expliciet worden behandeld. Voorbeeld BRL: Gasinstallatie Checklist open toestellen met ventilator Toestel aansluiting Functioneert de aansluitkraan Aansluitleiding in goede staat? Ja, Nee Ja, Nee De periodieke veiligheidsinspectie van de NTA en de BRL duren ca. 1,5 uur. De geïnspecteerde woning voldoet na de veiligheidsinspectie in beide gevallen aan de minimale veiligheidsnormen die in Nederland gelden. 2. Inventarisatie APK-W Haagse corporaties Voor de toepassing van een APK-W door de Haagse woningcorporaties, is gesproken met de beleidsmedewerkers van Staedion, Vestia en Haag Wonen. Uit deze inventarisatie bleek dat de APK-W in alle gevallen goed verankerd is in het beleid van de corporaties. Mutatie wordt gebruikt als gelegenheid om de veiligheid van de woninginstallaties te keuren. Elektrische installatie Gasinstallatie Waterleidinginstallatie Staedion Vestia Haag Wonen * NTA 8025 BRL K14015 * Inspectie van de waterleidingen (lood) en preventie tegen legionella zijn ondergebracht in een apart programma. Figuur 2. Geïnspecteerde installaties tijdens APK-W Staedion en Haag Wonen gebruiken de NTA methodiek en Vestia gebruikt de BRL en laat dit doen door een gecertificeerd bureau. Haag Wonen heeft ervoor gekozen om tijdens de veiligheidsinspectie niet de waterleidingen te laten beoordelen. De APK-W wordt uitgevoerd tijdens mutatie. Door de lage mutatie graad (ca. 5 tot 7 %) worden woningen niet frequent geïnspecteerd (gemiddeld 1 keer in de 15 tot 20 jaar). Door verouderde of slecht onderhouden technische installaties kunnen risicovolle situaties ontstaan. De NTA 8025 heeft een module, waardoor per woning bekeken kan worden wat de frequentie van de beoordeling van de woning zou moeten zijn. Dit kan variëren tussen 1 en 10 jaar en is o.a. afhankelijk van risico factoren. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 5 van 20

6 Figuur 3. inspectie en / of ingreep moment, gekoppeld aan de uitvoerende partij Vanuit de zorgplicht is het wenselijk om een beter beeld te krijgen van de risico s die de huis installatie vormt voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Een hogere frequentie van de APK dan eens in de 15 tot 20 jaar kan daaraan bijdragen. Om de overlast voor de bewoner en de kosten van de woningcorporatie te beperken kan de APK-W ook gekoppeld worden aan andere, reeds aanwezige ingreep- / inspectiemomenten. Naast mutatie zijn dat: Inventarisatie voor het planmatig onderhoud Gelijktijdig met (de herziening) EPBD (om de 10 jaar, of na ingreep) Combineren met incidentele extra initiatieven / projecten, zoals energiebesparingsplannen en buurt aanpak Huidige aanpak APK-W: De veiligheid van gas-, elektra- en waterleidingen wordt gecontroleerd De APK-W wordt uitgevoerd tijdens mutatie (lage frequentie) De APK-W verwijst naar de NEN bladen De inspectie wordt uitgevoerd door installateurs gas en elektra Kleine gebreken worden direct verholpen Grote gebreken worden gemeld bij de corporatie Geen integraal registratiesysteem voor resultaten NTA Binnenmilieu is geen onderdeel van de APK-W Mogelijke acties harmonisatie: Haag Wonen laat tijdens de APK-W ook de waterleiding controleren Staedion en Haag Wonen werken met de NTA 8025, Vestia hanteert nu de afgeleide BRL K Vestia laat de externe inspecteurs toetsen volgens de NTA in plaats van de BRL Voordelen van een dergelijke harmonisatie zijn niet echt substantieel. Een hogere frequentie van de APK-W dan alleen bij mutatie heeft meer effect op de beperking van risico s. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 6 van 20

7 3. Binnenmilieu Voor een gezonde leefomgeving speelt het binnenmilieu een grote rol. De APK-W richt zicht op de veiligheid van de gas-, elektra- en waterinstallatie, en niet op het goed functioneren van de technische installaties of op de gezondheidskundige kwaliteit van het binnenmilieu. Het uitbreiden van de APK-W tot een instrument waarmee ook gezondheidsrisico s van woningen in beeld kunnen worden gebracht, lijkt wenselijk en zou bijdragen aan de intenties van de coalitie Samen Gezond. Vanuit dit oogpunt is geïnventariseerd welke bestaande methodiek/instrument zich daarvoor leent en is onderzocht hoe die zich verhoudt tot de methodiek van de NTA en de BRL. Het recent geïntroduceerde Binnenmilieuprofiel lijkt redelijk aan te sluiten. In het verlengde van de energie labelling en het maatwerk advies in het kader van de EPDB, heeft ISSO het Binnenmilieuprofiel ontwikkeld (bijlage 3). Deze risico-invenarisatie is zo opgezet dat hij gelijktijdig kan worden opgenomen met de opname t.b.v. de EPA en maakt zelfs deels gebruik van info die voor de labelling al wordt verzameld. Hierdoor worden er naast de energetische kwaliteit van de woning, ook de gezondheidsrisico s t.a.v. het binnenmilieu in kaart gebracht. In het binnenmilieuprofiel komen acht binnenmilieu-aspecten aan bod. De in figuur 4 weergegeven prioriteiten matrix van de binnenmilieu-aspecten geeft aan waar de Haagse corporaties de nadruk op wensen te leggen. Asbest is geen thema in het Binnenmilieuprofiel maar wordt door de corporaties wel belangrijk gevonden. Staedion Vestia luchtverversing vocht en schimmel verbrandingsgassen thermisch comfort winter oververhitting zomer installatiegeluid o o o geluidisolatie daglichttoetreding asbest Haag Wonen hoge prioriteit ++ beperkte prioriteit + bij storing o geen prioriteit - Figuur 4. Prioritering binnenmilieu-aspecten De Haagse corporaties ondernemen ook nu al verschillende acties om het binnenmilieu in de woning te verbeteren. Medewerkers hebben de e-learning cursus gevolgd voor het herkennen van gevaarlijke situaties met betrekking tot open verbrandingstoestellen. Gezamenlijk is er gewerkt aan het Plan van Aanpak Geiser Vervanging. Er wordt actief gewerkt aan het saneren van geisers en open verbrandingstoestellen. Bij planmatig onderhoud worden de woningen ook energetisch verbeterd, wat ten goede komt aan het thermisch-comfort in de winter en de zomer. Asbest wordt geïnventariseerd en gesaneerd en APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 7 van 20

8 er wordt projectmatig aandacht besteed aan ventilatie en het beperken van schimmelvorming. Het Binnenmilieuprofiel Bij een risico-inventarisatie met het Binnenmilieuprofiel worden de acht verschillende binnenmilieuaspecten beoordeeld en gescoord. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden: goed (groen), acceptabel (oranje) onvoldoende (rood) en onacceptabel (gevaren driehoek). Dit geeft een helder beeld waar verbeteringen mogelijk zijn (bijvoorbeeld wanneer er toch al ingrepen in de woning plaatsvinden, of waar met voorrang maatregelen genomen moeten worden om aanwezige risico s voor de bewoner tot een acceptabel niveau te beperken. De opname van het binnenmilieuprofiel bestaat uit een combinatie van visuele inspectie en enkele metingen t.b.v. luchtdebieten en geluidniveaus. De opname wordt doorlopen aan de hand van een aantal beslisbomen (figuur 5). Figuur 5. Voorbeeld beslisboom Natuurlijke luchttoevoer woonkamer Voor alle te inspecteren ruimtes en parameters zijn beslisbomen opgesteld. Als er tijdens het opnemen van het binnenmilieuprofiel in één of meerdere vertrekken bijvoorbeeld de luchttoevoer onvoldoende scoort, wordt de luchttoevoer op het profiel als onvoldoende weergegeven. Afhankelijk van de aspectscores en de prioritijd, die de corporatie aan het binnenmilieu-aspect geeft, kunnen er net als bij de APK direct acties aan worden verbonden, of de verbetermaatregelen worden ingepland bij toekomstige onderhouds- of renovatiewerkzaamheden. Voor woningcorporaties is een software applicatie beschikbaar. Kenmerken Binnenmilieuprofiel: Betreft een risico-analyse van het binnenmilieu Parallel uitvoerbaar aan het energiecertificaat Omvat acht verschillende binnenmilieu-aspecten Scoort de aspecten op vier kwaliteitsniveaus: goed (groen), acceptabel (oranje) onvoldoende (rood) en onacceptabel (gevaren driehoek) APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 8 van 20

9 4. APK-W uitbreiden met check op gezondheidsrisico s Met de uitvoering van een APK-W wordt de veiligheid van de technische installaties in beeld gebracht. Naast de technische installaties kunnen ook door de bouwkundige voorzieningen en het gebruik van de woning risicovolle situaties ontstaan. Om daar inzicht in te krijgen zou een aanvulling op de APK-W nodig zijn. Het Binnenmilieuprofiel lijkt zich daarvoor te lenen. Is ontwikkeld door ISSO onder begeleiding van een klankbordgroep waarin vele partijen waren vertegenwoordigd (groot draagvlak). Door het Binnenmilieuprofiel te koppelen aan reeds bestaande opnamemomenten en inspectievormen, kan de tijdbesteding van de opname worden beperkt en daarmee de kosten worden gedrukt. Een natuurlijk moment voor het opstellen van een Binnenmilieuprofiel is gelijktijdig met het opstellen van een energielabel. Daar is het instrument ook op ontworpen. Echter voor veel corporatiewoningen zijn de energielabels al opgesteld. Actualiseren gebeurt pas na 10 jaar. De koppeling van het binnenmilieuprofiel aan de APK-W biedt de mogelijkheid om frequenter het binnenmilieu van woningen en eventuele gezondheidsrisico s in beeld te brengen. Kansen voor een APK-W plus binnenmilieu: Aansluiten op bestaande procedure Mutatie is moment om eventuele verbeteringen aan te brengen Veel huurwoningen zijn al gelabeld, waardoor het Binnenmilieuprofiel gekoppeld aan het labellen daar voorlopig niet gebeurt Door te focussen op de belangrijkste binnenmilieu-aspecten kan de methodiek vereenvoudigd worden Belemmeringen: Niet alle binnenmilieu-aspecten hebben bij de corporaties een hoge prioriteit Inspectie kost extra tijd / geld Frequentie bij koppeling met APK/ mutatie is laag en wordt steeds lager Inzicht in risico s leidt tot verplichting (zorgplicht) Mutatie is niet altijd het goede moment voor sommige verbeteringrepen APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 9 van 20

10 5. Bevindingen APK-W Frequentie: APK-W is structureel opgenomen in het veiligheidsbeleid van de Haagse corporaties APK-W is momenteel gekoppeld aan de mutatie en heeft daardoor een lage frequentie) Frequentie kan verhoogd worden door koppeling aan mutatie los te laten en criteria te volgen conform NTA. (risicovolle woningen vaker) Frequentie kan verhoogd worden door APK-W (en Binnenmilieuprofiel) ook te koppelen aan: Planmatig onderhoud Actualiseren EPBD Andere aanleidingen/initiatieven om kwaliteiten op te nemen en mogelijk te verbeteren Binnenmilieuprofiel: Binnenmilieu in totaliteit (8 aspecten plus asbest) wordt door de Haagse corporaties te breed gevonden om aandacht op te richten Aspecten die belangrijk gevonden worden: Luchtverversing Vocht en schimmel Verbrandingsgassen Thermisch comfort winter Asbest (zit niet in NTA 8025) (Vereenvoudigde versie van het) binnenmilieuprofiel kan gekoppeld worden aan APK- W (NTA 8025) 6. Aanbevelingen 1. Frequentie APK-W opvoeren door ook uit te voeren bij andere, reeds bestaande ingreep- / inspectie momenten. Naast mutatie zijn dat: Inventarisatie voor het planmatig onderhoud Gelijktijdig met (de herziening) EPBD (om de 10 jaar, of na ingreep) Combineren met incidentele extra initiatieven / projecteren, zoals energiebesparingsplannen en buurt aanpak 2. Structureel inzicht verwerven in gezondheidsrisico s t.g.v. de kwaliteit van het binnenmilieu door koppeling Binnenmilieuprofiel (of vereenvoudigde versie) aan de APK- W (NTA 8025). Belangrijkste aspecten opnemen: Luchtverversing Vocht en schimmel Verbrandingsgassen Thermisch comfort winter Asbest 3. Ontwikkelen van een vereenvoudigde versie van het binnenmilieuprofiel, die bij de verschillende inspectiemomenten en inspectie instrumenten opgenomen kan worden. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 10 van 20

11 4. Resultaten van de APK-W en het Binnenmilieuprofiel opnemen in het woning-informatiebeheer-systeem. Hierdoor komen risicovolle situaties in woningen eerder en structureel in beeld en kunnen ingreepmomenten benut worden om gezondheidsrisico s t.g.v. het binnenmilieu te minimaliseren. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 11 van 20

12 Bijlage: Analyse landelijke ontwikkeling APK-W en Binnenmilieuprofiel 1. NTA BRL K Binnenmilieu profiel woningen Toelichting, NTA 8025 De Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8025) voor de 'Periodieke veiligheidsinspectie van technische installaties en technische voorzieningen in woningen'. Doel De NTA 8025 richt zich op het inzichtelijk maken en verbeteren van de veiligheid van technische installaties in woningen. Daarbij wordt gekeken naar gebouwgebonden en gebruikersgebonden zaken (respectievelijk installatie en aangesloten apparatuur). Bij deze Nederlandse Technische Afspraak wordt uitgegaan van: NEN 1006:2002 NEN 1010:reeks NEN 8078:2004 het Bouwbesluit de Waterleidingwet en Waterleidingbesluit VEWIN-werkbladen het rechtens verkregen veiligheidsniveau Doelgroep Eigenaren / beheerders van woningen. Typering De NTA 8025 is een technisch document en een handleiding waarmee installateurs gas-, water en elektrische- installaties in woningen kunnen inspecteren. De NTA is een aanbeveling en heeft niet een NEN status. De resultaten en de aanbevelingen van de beoordelingsrapportage dragen bij aan de veiligheid van de technische installaties in de woning. Het betreft een checklist waarin geclusterde onderdelen worden getoetst of ze wel of niet in orde zijn. Achterliggende vragen staan in een handleiding en verwijzen naar bijbehorende normen. In het verleden keurde het energiebedrijf bij elke mutatie de gas- en elektrische installatie. Zonder goedkeuring kreeg de nieuwe bewoner geen gas- en elektra-aansluiting. Sinds de liberalisering van de energiesector is deze taak echter vervallen. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar woning(en) en dus ook voor de woninginstallaties. Er was toch behoefte aan een uniforme toetsing van woningen, dit werd ook wel de APK - woning genoemd. De term APK - woning (APK-W ) is afgeleid van de in Nederland verplichte APK voor auto's. In eerste instantie was het ook de intentie om de APK- W verplicht te stellen, maar dit bleek politiek niet haalbaar. De installatiebranche en de NEN hebben voor het keuren van woningen in 2005 de norm NTA 8025 opgesteld. Er zijn bedrijven op de markt die een keuring conform de NTA aanbieden. Wat betreft het keuren van het binnenmilieu (ventilatie) op gezondheidsrisico s, blijft dit binnen de NTA beperkt tot de ventilatie ten behoeve van de open verbrandingstoestellen. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 12 van 20

13 Technische installaties zijn door gebruik aan slijtage onderheven. Dit is niet voor elk onderdeel gelijk. Om gebreken die gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken vast te kunnen stellen is een periodieke beoordeling nodig. De frequentie van die beoordeling hoeft niet voor elke woning gelijk te zijn en kan worden bepaald aan de hand van een risico-analyse. In de praktijk volgt de APK-W de frequentie van mutaties. De APK wordt uitgevoerd met behulp van een visuele beoordelingslijst en een beoordelingslijst aan de hand van metingen. De veiligheid van de gas- water- en elektrainstallaties kan hiermee in ca. 1,5 uur beoordeeld worden. De inspectie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. Voor de inspecteur conform de NTA is geen certificering noodzakelijk. De gas- water- en elektra- installaties en de daarbij behorende voorzieningen worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingslijst met gesloten vragen (ja / nee / n.v.t.). Er is ruimte op de beoordelingslijst voor advies om de gebreken aan de installatie te verhelpen en een veilige situatie te creëren. Visuele beoordeling De visuele beoordeling richt zich op: de elektrische installaties en voorzieningen: tegen directe en indirecte aanraking van actieve delen tegen thermische invloeden tegen uitval van de elektra en elektrische installatie de gasinstallatie en gasvoorzieningen: tegen onbedoeld uitstromen van stookgas tegen het gevaar van verbrandingsgas in de woning tegen verkeerd gebruik van de gasinstallatie en voorzieningen de leidingwaterinstallatie en voorzieningen: tegen onbedoeld uitstromen van leidingwater (beoordeling van de leidingen, de aansluitingen van de toestellen, aansluitingleiding en toebehoren) tegen verkeerd gebruik van de leidingwatervoorziening tegen gevaren voor de (volks)gezondheid Meting en beproeving van installaties en voorzieningen Meten en beproeving richten zich op: elektrische installaties en voorzieningen: de aanspreekstroom en aanspreektijd van aardlekschakelaars de circuitimpedantie tussen de fase en de beschermingsleiding de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode de isolatieweerstand tussen de actieve delen van de voorziening, installatie onderling, beschermingsleiding en het metalen gestel De impedantie van de beschermingsleiding in aansluitleidingen, verlengsnoeren en haspels gasinstallatie en gasvoorzieningen: de gasinstallatie, inclusief de meteropstelling vanaf de hoofdafsluiter, is gasdicht corroderen van de gasleidingen de waarden van CO in de verbrandingsgassen APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 13 van 20

14 werking rookgasklep bij blokken vuurtoestel van type 2 leidingwatervoorzieningen: de watertemperatuur van het warme en het koude water de temperatuur van het water in de circulatieleidingen (legionella) De vorm waarin de periodieke beoordeling wordt gepresenteerd en verwerkt, verschilt per inspecterende organisatie. Er zijn verschillende aangepaste opnamenlijsten, die door woningcorporaties en installateurs worden gehanteerd. Gebreken of ontoelaatbare veiligheidsrisico s worden teruggekoppeld of direct verholpen. De beoordelingslijsten vormen de rapportage. Het begrippenkader is uniform omdat steeds verwezen wordt naar de desbetreffende bouwregelgeving en normeringen. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 14 van 20

15 2. Toelichting, BRL K14015 Beoordelingsrichtlijn voor de Veiligheidsbeoordeling van Installaties Doel De BRL richt zich net als de NTA op het inzichtelijk maken en verbeteren van de veiligheid van de installaties in een woning. Voor het vaststellen van de keuringscriteria is gebruikgemaakt van een deskundig panel. De overeenkomsten met de NTA zijn groot. Bij deze beoordelingsrichtlijn wordt uitgegaan van: NEN 1006:2002 NEN 1010:reeks VEWIN-werkbladen NEN 1078 (GAVO 1987) Doelgroep Installatiebedrijven die zich met de BRL kunnen certificeren. De beoordelingsrichtlijn is opgesteld door Kiwa. Het uitvoeren van de beoordeling is voorbehouden aan gecertificeerde inspecteurs. Dit ter borging van de kwaliteit en de eenduidigheid van de beoordeling. De BRL is te zien als een gecertificeerde variant van de NTA. Dit maakt de BRL aantrekkelijk voor corporaties die niet over voldoende technische kennis of capaciteit beschikken om deze inspecties zelf uit te voeren. Typering De BRL K14015 is een technisch document met een beknopte handleiding waarmee installateurs gas-, water en elektrische- installaties in woningen kunnen inspecteren. Op basis van de BRL kunnen uitvoerende partijen worden gecertificeerd. Het betreft een gedetailleerde checklist met gesloten vragen. Criteria zijn gebaseerd op bijbehorende normen. Bij goedkeuring ontvangt de woningeigenaar een veiligheidsverklaring met bijbehorend veiligheidsvignet. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 15 van 20

16 3. Toelichting, Binnenmilieuprofiel Doel Inzicht geven in mogelijke gezondheidsrisico s van een bestaande woning. Wat betreft methodiek, zo ontwikkeld dat het efficiënt, gelijktijdig met het opstellen van een energiecertificaat kan worden uitgevoerd. Doelgroep Partijen die een energiecertificaat op laten stellen en inzicht willen in mogelijke gezondheidsrisico s. Dit zijn zowel professionele verhuurders als particulieren bij de koop of verkoop van een woning. Typering Is een inventarisatie en beoordelingsmethodiek waarbij via het doorlopen van stroomschema s tot een beoordeling in verschillende kwaliteitsniveaus wordt gekomen. Het Binnenmilieuprofiel is ontwikkeld door ISSO, samen met stichting Meer met Minder, onder toezicht van een Raad van Begeleiding en een Contactgroep. In een eerder stadium was in opdracht van het Platform Binnenmilieu een prototype van het instrument ontwikkeld. Het Binnenmilieuprofiel is ontwikkeld om bij het opstellen van een energiecertificaat gelijktijdig ook een risico-analyse van het binnenmilieu uit te voeren. Gesignaleerde gezondheidsrisico s kunnen gelijk met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen worden aangepakt en voorkomen kan worden dat energiebesparende maatregelen gaan leiden tot nieuwe gezondheidsrisico s. De methodiek sluit aan bij de systematiek en nauwkeurigheid van het energielabel. In de methode staan het gebouw en de installaties centraal. In Vabi-software voor corporaties is het Binnenmilieuprofiel als aanvulling op het Maatwerkadvies, reeds digitaal verwerkt. Voor de overige gebruikersgroepen is dat nog niet het geval. Acht verschillende binnenmilieuaspecten worden beoordeeld op een schaal van goed (groen) tot onacceptabel (gevarendriehoek). Tussenliggende niveaus zijn acceptabel (oranje) en onvoldoende (rood). APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 16 van 20

17 De vier mogelijke aspectscores op het Binnenmilieuprofiel Op het uiteindelijke Binnenmilieuprofiel-blad, dat samen met het energielabel wordt uitgereikt, worden de scores gerangschikt onder Laag risico (groen) of Verhoogd risico (rood). Het instrument is dan ook te beschouwen als een risico-inventarisatie. De beoordeelde aspecten zijn: - Luchtverversing (aanwezigheid voorzieningen en debiet per m2 (m3/h/m2) o Toevoer basisventilatie (aanwezigheid en hoogte roosters, lengte roosters, aanwezigheid klep- en/of draaikiepraam, inbraakveiligheid, aanwezigheid overstroomvoorziening) o Afvoer basisventilatie (spleet onder deuren, open schoorsteenkanaal, roosters of ramen in tegenoverliggende gevels, inbraakveiligheid, open natuurlijk ventilatiekanaal met uitmonding op het dak met trekbevorderende kap op voldoende hoogte boven het dak, afvoer van open keukengeiser) o Mechanische luchtafvoer (wijze van bediening, debiet in stand 2 en 3, oppervlakte keuken, idem badkamer) o Luchtdoorlatendheid gevels (woningtype, type ventilatiesysteem, bouwjaarklasse, na-isolatie, dakvorm, kierdichting draaiende delen, zichtbare kieren) o Spuiventilatie (te openen ramen per vertrek, te openen delen in tegenoverliggende gevels, draaiende delen zonder beperking te openen) o Bedienbaarheid natuurlijke ventilatievoorzieningen (roosters traploos en winddruk onafhankelijk regelbaar, uitzetmechanisme en kierstand, hoogte bediening) o Bedienbaarheid mechanische ventilatievoorziening (meerstandenknop in badkamer en/of keuken, CO2 regeling, hoog/laag standenschakelaar zonder uitstand) o Onderhoudbaarheid (roosters te openen zonder gebruik gereedschap, ruimte indien gereedschap nodig is, bereikbaarheid t.b.v. onderhoud, onderhoudscontract, interval voor APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 17 van 20

18 onderhoud en filters vervangen) - Vocht en schimmel o Schimmelplekken (zichtbare schimmelplekken in w- of sl. kamer, schimmelgeur in woon- of slaapkamer) o Vochtplekken (zichtbare vochtplekken in slaapkamers, zichtbare vochtplekken in woonkamer, open of gesloten keuken) o In keuken natuurlijk luchtafvoerkanaal, of gemotoriseerde afzuigkap, recirculatiekap of motorloze afzuigkap, eigen of gemeenschappelijke afvoer op dak of gevel, klepraam, draaikiepraam of deur. o Vocht en schimmel in badkamer (zichtbare schimmel- of vochtplekken op wanden, muren of plafond, alleen in voegen) - Verbrandingsgassen o Hoofdverwarming (open toestel, luchtdichtheid, opentoestel in slaapkamer of ruimte met één deur gescheiden van slaapkamer, open toestel in aparte ruimte met openverbinding naar buiten geventileerd) o Bijverwarming (één of meer open toestellen, toestel wel of niet in slaapkamer, wel of niet permanent met openverbinding naar buiten) o Warmtapwater toestel (elektrisch, open verbrandingstoestel, met of zonder rookgasafvoer, permanente luchttoevoer met open- niet-afsluitbare verbinding naar buiten) o Kooktoestel (elektrische-, of gasaansluiting voor kooktoestel) - Thermisch comfort winter o Stralingstemperatuur (wandverwarming, verschil tussen binnentemperatuur en gemiddelde oppervlakte temperatuur (berekenen) o Koudeval (ramen met of zonder verwarmingselement, h x U-raam < 3, h x U-raam < 8) o Tocht en natuurlijke luchttoevoer (hoogte toevoerroosters, winddrukafhankelijke toevoerroosters, alle of alleen woon- en slaapkamer) o Tocht en mechanische luchttoevoer (hoogte roosters, wel of niet voorverwarmde luchttoevoer o Vloertemperatuur (vloer boven verwarmd vertrek, vloerverwarming, vloer boven buitenlucht, vloer boven kruipruimte of kelder, berekende T vloer > 19 0 C, berekende T vloer > 17 0 C) o Lokale of centrale verwarming (alle vertrekken verwarmd, alle vertrekken met cv) o Regelbaarheid ruimteverwarming (verwarmde vertrekken eigen thermostatische bediening, centrale thermostaat in woonkamer en andere vertrekken aan/uit) o Kwaliteit warmteafgifte (veel of weinig stralingsverwarming) APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 18 van 20

19 - Oververhitting zomer (Gebouwgebonden koeling, berekende To klasse < 2, berekende To klasse < 4, berekende To klasse < 6) - Installatiegeluid o Installatiegeluid ventilatiesysteem eigen woning (overheerst geluid van andere bronnen? Of ontbreekt ventilatiesysteem, geluiddempende voorzieningen, geluidmeting en/of visuele inspectie volgens instructies) o Installatiegeluid aangrenzende woning (aangrenzende woningen? Leidingen van andere woningen zichtbaar (niet in koker) - Geluidisolatie o Buitengeluidbelasting (ligging (visueel), aanwezigheid snelweg (postcode op geluidskaart RWS), aanwezigheid rail (postcode op geluidskaart Prorail)) o Buitengeluidwering (gemiddeld buitengeluid, meten aan gevels, bouwkundige criteria) o Geluidisolatie verticaal woningscheidend (grenzend aan geluidproducerende functie, vrijstaand, bouwkundige opbouw scheidingswand) o Geluidisolatie horizontaal woningscheidend (grenzend aan geluidproducerende functie, andere woning boven of onder, bouwkundige opbouw vloeren) - Daglichttoetreding (meten / bereken daglichtfactor) De opname bestaat uit een combinatie van visuele inspectie waarbij de aanwezigheid van voorzieningen wordt geïnventariseerd en het uitvoeren van enkele metingen t.b.v. luchtdebieten en geluidniveaus. Het Binnenmilieuprofiel dient opgesteld te worden door een professional.. Op de voorkant van het uiteindelijke profiel staan de scores per deelaspect, de projectgegevens en een korte toelichting. De lay-out sluit aan bij die van het Energieprestatiecertificaat. Op de achterzijde zijn verbeteradviezen weergegeven. APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 19 van 20

20 Voorkant Binnenmilieuprofiel (ISSO 82.4) APK-keuring Haagse huurwoningen Pagina 20 van 20

Methodiek Binnenmilieuprofiel

Methodiek Binnenmilieuprofiel Methodiek Binnenmilieuprofiel ISSO Landelijke Informatiedag Binnenmilieuprofiel 17 februari 2011 ir. Jaap Balvers BBA Binnenmilieu Tel 010-2447025 jb-bba@binnenmilieu.nl Inhoud Uitgangspunten Benodigdheden

Nadere informatie

5 OPNAMEFORMULIER BINNENMILIEUPROFIEL WONINGEN

5 OPNAMEFORMULIER BINNENMILIEUPROFIEL WONINGEN 5 OPNAMEFORMULIER BINNENMILIEUPROFIEL WONINGEN Inleiding In dit hoofdstuk staat het opnameformulier weergegeven dat een adviseur nodig heeft voor het opnemen van een woning voor het Binnenmilieuprofiel.

Nadere informatie

Het Binnenmilieuprofiel voor woningen

Het Binnenmilieuprofiel voor woningen Het Binnenmilieuprofiel voor woningen Snelle METHODE om het binnenmilieu van een woning (incl. verbetermogelijkheden) in kaart te brengen, bij NIEUWBOUW maar vooral ook bij groot ONDERHOUD en RENOVATIES

Nadere informatie

Blok voor Blok. Energiezuinigheid en binnenmilieu. Geregeld BV. Piet van Luijk

Blok voor Blok. Energiezuinigheid en binnenmilieu. Geregeld BV. Piet van Luijk Blok voor Blok Energiezuinigheid en binnenmilieu Piet van Luijk Geregeld BV September 26, 2014 Inhoud presentatie 1. Energiezuinigheid en binnenmilieu 2. Welke kwaliteitsaspecten spelen bij binnenmilieu

Nadere informatie

Pilot Veilige gezonde woning

Pilot Veilige gezonde woning Pilot Veilige gezonde woning Resultaten keuringsrapporten en ervaringen woningeigenaren Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350

Nadere informatie

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder.

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder. Verslag bijeenkomst 21 januari 2015 van Stichting Bewonersbelangen Habeko Wonen (SBHW) in samenwerking met Habeko wonen en gastspreekster Antoinette Vunderink van Het Energiehuis over Hoe houd ik mijn

Nadere informatie

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Aanwezig bij het onderzoek: Project: Adres of bouwnummer: Type ventilatiesysteem Fabricaat

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica

Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen

Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Welkom Themabijeenkomst Gezond Wonen Gezond Wonen Jetske Thielen Programma Themabijeenkomst Gezond Wonen 12.30 Project Gezond Binnenklimaat (Jetske Thielen) 13.30 Gezond Wonen GGD (Ad Dilven) 14.00 Workshops

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector. KeesArkesteijn,projectcoördinator

Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector. KeesArkesteijn,projectcoördinator Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector KeesArkesteijn,projectcoördinator Energielabelen maatwerkadvies Energieprestatiecertificaat Bestaande bouw Woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties)

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief s) Uitgave Uitgave Beoordelingsrichtlijn / deel BRL9500-00 BRL9500-01 BRL9500-02 BRL9500-03 BRL9500-04 s 75.1 75.2 75.3

Nadere informatie

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Datum: juli 2009 Conceptversie Hoofdstuk 6 ISSO 82.1 In de onderstaande notitie zijn de wijzigingen en uitbreidingen beschreven die per 1 oktober

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4.

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009

Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven. Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Meten is weten (wat te doen) Gezondheid in woningen, scholen en kinderdagverblijven ir. Henk Versteeg Presentatie 3e kennisdag Bouwfysica 14 mei 2009 Lichtveld Buis & Partners BV Raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Goed ventileren in huis

Goed ventileren in huis Goed ventileren in huis Wist u dat de binnenlucht meestal viezer is dan de buitenlucht? Eén op de tien huizen heeft schimmel en in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten. Daarom is ventileren zo

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes

Gezond Wonen. Binnenmilieu en gezondheid. Ad Dilven Monique Scholtes Gezond Wonen Binnenmilieu en gezondheid Ad Dilven Monique Scholtes Stichting Futura November 2010 Inhoud Bureau: voorstellen Binnenmilieu en gezondheid Wat doet Bureau GMV? Casuïstiek (5X) Samenwerking?

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

Impact wetgeving op onderhoudsbeleid corporaties. Kennisplatform Moeten en Willen 8 februari 2017

Impact wetgeving op onderhoudsbeleid corporaties. Kennisplatform Moeten en Willen 8 februari 2017 Impact wetgeving op onderhoudsbeleid corporaties Kennisplatform Moeten en Willen 8 februari 2017 Juliska Grahame Teamleider Projectbureau Veilig Verwarmen Aanleiding: Levensgevaarlijk Aanleiding: Koolmonoxidegevaar

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Projectnummer Inspecteur Nummer gasmeter 12334 Nummer elektrameter 12333 Opdrachtgever Synorga Bezoekadres De Linde 2 8 NL-5831 RD Boxmeer

Nadere informatie

Landelijk onderzoek naar de prestaties van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

Landelijk onderzoek naar de prestaties van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen Landelijk onderzoek naar de prestaties van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen In opdracht van het ministerie van VROM (thans Infrastructuur en Milieu) ir. Atze Boerstra BBA Binnenmilieu

Nadere informatie

Woningen met EPC ( 0,8

Woningen met EPC ( 0,8 Een initiatief van in samenwerking met 1 Woningen met EPC ( 0,8 Toelichting wijzigingen en bouwkundige aandachtspunten en duurzame energie - ontwerp- en adviesbureau BNA ir. F.W. den Dulk (Freek) 2 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

3 en kan de primaire systeemkenmerken omschrijven.

3 en kan de primaire systeemkenmerken omschrijven. Module: Systeemmontage Vereiste voorkennis: naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4) + technische vooropleiding of vergelijkbaar niveau verkregen door praktijkervaring Niveau cursus: naar inhoud

Nadere informatie

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL Tel : Fax : Etalage Geprint op :

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL  Tel : Fax : Etalage Geprint op : KleurrijkWonen Postbus 544 4000 AM TIEL www : www.kleurrijkwonen.nl Tel : 0344615214 Fax : 0344623843 Etalage Geprint op : 12-11-2014 Objectgegevens m.b.t. strategisch voorraad beleid Toewijzingmodel Aanbodmodel

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Pellethaarden en -kachels, de uitmonding van rookgasafvoeren

Brancherichtlijn. Pellethaarden en -kachels, de uitmonding van rookgasafvoeren Brancherichtlijn Pellethaarden en -kachels, de uitmonding van rookgasafvoeren Presentatie Nederlandse Haarden en Kachelbranche Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche De Stichting Nederlandse Haarden-

Nadere informatie

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest strooming Strooming onderzoekt, adviseert en beheert Strooming is specialist op het gebied van onderzoek, advies en beheer aangaande water, lucht

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering EPN en Nieuwbouw Tips berekenen EPC Modellering Iedere bouwlaag dient als een aparte verwarmde zone gemodelleerd te worden. Indien bouwlagen, bijvoorbeeld tussenverdiepingen van een woongebouw, exact gelijk

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen

Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Op weg naar een beter binnenmilieu in bestaande schoolgebouwen Seminar Swegon Air Academy 11 november 2008 ir. Froukje van Dijken BBA Binnenmilieu 010-2447025 www.binnenmilieu.nl Dagelijks 20.000 leerlingen

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel 2 Voorbeeldopdracht Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven.

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven. Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Gebruikte software: Onderdeel 2 Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen Welkom bij BouwLokalen Gezond bouwen en verbouwen Gezond bouwen en verbouwen ing. John Bouwman Adviesburo Nieman B.V. april/mei 2005 Adviesburo Nieman: wie en wat? Middelgroot ingenieursbureau ca. 50 medewerkers

Nadere informatie

Comfortlabel. ntb. Objectnummer: Jaartal inspectie: Adres: Plaats: Inspecteur: Tel. nummer:

Comfortlabel. ntb. Objectnummer: Jaartal inspectie: Adres: Plaats: Inspecteur: Tel. nummer: omfortlabel 0 Objectnummer: ntb Jaartal inspectie: 2016 dres: Plaats: Inspecteur: Tel. nummer: 0 onclusie omfortlabel OMORTLL Voor u ligt het omfortlabel van uw pand. it label is berekend aan de hand van

Nadere informatie

Balansventilatie in Vathorst Effectstudie van de verbetermaatregelen

Balansventilatie in Vathorst Effectstudie van de verbetermaatregelen Balansventilatie in Vathorst Effectstudie van de verbetermaatregelen Arjen Meijer 16-11-2009 In samenwerking met: GGD Midden-Nederland, DWA en GGD Groningen In opdracht van: Gemeente Amersfoort Begeleidingscommissie:

Nadere informatie

Nassaukade 1 te Beilen

Nassaukade 1 te Beilen Stichting Nardus 30 juni 2016 Verantwoording Titel : Projectnummer : 2016-022 Revisie : 0 Fase : Omgevingsvergunning Datum : 30-06-2016 Auteur : ing. A. Hamstra Email : arjen@vm-consultancy.nl Gecontroleerd

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009 Eindtermen en toetsmatrijs: toets energieprestatiecertificaat bestaande woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Digitale Huis Toetsingsmodules voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen

Digitale Huis Toetsingsmodules voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen Digitale Huis Toetsingsmodules voor woningen, woon- en utiliteitsgebouwen gebieden EPG ventilatie geluid spui brandveiligheid daglicht Toetsingsmodule 1 Gebieden en Bouwfysica Toetsingsmodule 1 toetst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] - basis 0,11 Algemene gegevens projectomschrijving variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

Verduurzamen meerjarenonderhoud bij basisscholen

Verduurzamen meerjarenonderhoud bij basisscholen Verduurzamen meerjarenonderhoud bij basisscholen Workshop 8 Gezonde scholen Congres GEZONDRONDOM 15 mei 2013 ir. Henk Versteeg Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau te Nieuwegein met veertig jaar ervaring

Nadere informatie

Het (vernieuwde) energielabel nu en in de toekomst

Het (vernieuwde) energielabel nu en in de toekomst Tweespraaklezing 26 maart 2009 Het (vernieuwde) energielabel nu en in de toekomst - deel 1 - ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Adviesburo Nieman B.V. 1 Programma 1. Het energielabel Bronvermelding Functie

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering

Duurzame woningverbetering Duurzame woningverbetering Op weg naar energieneutraal Houten, 20 februari 2017 Kees Stap Gemiddelde energierekening Maandrekening Gemiddeld energieverbruik jaar 15% 1500 m3 aardgas 5% 80% verwarming warmwater

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

BOUWBESLUIT TOETSING Restauratie boerderij Hekendorpse Buurt 67 te Hekendorp i.o.v. Dhr. J. Vervloet Datum: 22 juli 2016

BOUWBESLUIT TOETSING Restauratie boerderij Hekendorpse Buurt 67 te Hekendorp i.o.v. Dhr. J. Vervloet Datum: 22 juli 2016 BOUWBESLUIT TOETSING 14033 Restauratie boerderij Hekendorpse Buurt 67 te Hekendorp i.o.v. Dhr. J. Vervloet Datum: 22 juli 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Berekening daglichttoetreding: 1.1 Daglichtberekening 1.2

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Wat wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving verstaan onder een verbouwing? In het kader van de energieprestatieregelgeving is een

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk:

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: : Klantnaam: Contactpersoon: Datum bezoek: Naam EPA-organisatie: Naam EPA-adviseur: Huisnummer: Eigendomssituatie:

Nadere informatie

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL Klimaatmakers Veilig en vertrouwd! Warmte en ventilatie zijn essentieel voor een heerlijk klimaat in uw woning.

Nadere informatie

EPN-berekening. Ventilatieberekening

EPN-berekening. Ventilatieberekening EPN-berekening Ventilatieberekening Inzake het plaatsen van een Recreatieverblijf op een terrein gelegen aan de Noordendolfer 2b-17 te Zoutelande i.o.v. Top Totaal (comm. Koppejan) (rapport 13-13-bf) Werknummer

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ISSO 82.2 versie oktober 2009. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

Hoofdstuk 5 ISSO 82.2 versie oktober 2009. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met de klant wordt besproken en aan de

Nadere informatie

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder Bijlage 2A: Intakeformulier Professionele Woningbeheerder EPA - Intake formulier Kenmerk: Professionele Woningbeheerder Invulinstructie: = tekst of werkelijke waarde invullen = aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126 Rapport Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden Projectnummer 16126 Opdrachtgever Kolpa Architecten t.a.v. dhr. W. Baas Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam Auteur Dhr. H. Dijcks

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Woningventilatie en renovatie

Woningventilatie en renovatie Woningventilatie en renovatie Bouwbesluit, bewoners en de praktijk Workshop Energie Nul73 Ir. H.J.J. (Harm) Valk Nieman Raadgevende Ingenieurs BV 19 mei 2015 Ventilatie Waarom ventileren? Kwaliteit en

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem bouwmaterialen Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem Productoverzicht Stappenplan installatie Keuzehulp Waarom ventileren? Wij brengen ongeveer 90% van ons leven door in gesloten ruimtes, waarvan ongeveer

Nadere informatie

Energie-Index advies t.b.v. huursector

Energie-Index advies t.b.v. huursector Energie-Index advies t.b.v. huursector Ulft, 11 februari 2016. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Datum: 3 maart 2017 Projectnr: 1342 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 4 2.1 Scope Gezonde

Nadere informatie

Het binnenmilieu binnenste buiten

Het binnenmilieu binnenste buiten Het binnenmilieu binnenste buiten Resultaten van het onderzoek Gezondheid en ventilatie in woningen in Vathorst GGD Eemland in samenwerking met het ministerie van VROM In opdracht van de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

MODEL OPNAMERAPPORT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

MODEL OPNAMERAPPORT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER BIJLAGE A MDEL PNAMERAPPRT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TEVER EN MECHANISCHE AFVER Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Technical Inspection Service

Technical Inspection Service Technical Inspection Service Bijlage XX bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS Gebouwinstallaties Versie 2.0 13-04-2012 Van Auteur TIS Branchevereniging R.G.D. Kenmerk Versie 2.0 Datum 13/04/2012 Bestand

Nadere informatie

Kleinschalige energetische renovatie

Kleinschalige energetische renovatie Kleinschalige energetische renovatie Kantoor plus bovenwoning van label G naar A+ de Haas & Partners Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving Van componenten naar concept Bouwkundig Ventilatie Installaties

Nadere informatie