Testondersteuning in frameworks voor webapplicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testondersteuning in frameworks voor webapplicaties"

Transcriptie

1 Testondersteuningin frameworksvoorwebapplicaties MirkovanEde( ) NijmeegsInstituutvoorInformaticaenInformatiekunde RadboudUniversiteitNijmegen Versie:1.1,11februari2009 Omvang:3ects

2 Samenvatting Frameworkszijneenveelgebruiktebasisvoorhetbouwenvaneenwebapplicatie. Omdatdezeapplicatiesooksteedsbedrijfskritischerworden,ishetvanbelangdat zijgoedgetestkunnenworden.daaromisdematewaarineenframeworkdaar ondersteuningvoorbiedteenbelangrijkgegeven. Omdaterzoveelwebframeworkszijn,isinditonderzoekgekekennaarslechtsdrie, populaire,frameworks:cakephp,djangoenrubyonrails.dezedrieraamwerken zijngeanalyseerdopdematevanondersteuningdiezijbiedenophetgebiedvan testen.desoortentestsdieindezeanalysezijnonderzochtzijneenverzameling vandemeestessentiëlesoortenblack ofgrayboxtestsdieuitgevoerdkunnen worden. Alleframeworksbiedeninruimemateondersteuningvoordezelfdesoortentests. Zowelmodel basedtestingalscapture and playbacktestswordendoorgeenenkel frameworkondersteunt.degrootsteverschillentredenopbijdemogelijkhedentot analyserenvandeoutputdienaardebrowsergaat.daarbijhebbencakephpen RubyonRailseenvoorsprongopDjango. 2

3 Inhoudsopgave Testondersteuninginframeworksvoorwebapplicaties... 1 Samenvatting... 2 Inhoudsopgave... 3 H1.Inleiding... 4 Inleiding...4 Documentstructuur...4 H2.Probleemstellingenrelevantie... 5 Kwaliteitvansoftware...5 Manierenvantesten...5 Frameworksvoorwebapplicaties...6 Onderzoeksvraagendeelvragen...7 H3.Typesoftwaretests... 8 Inleiding...8 Inventarisatie...8 Conclusie...10 H4.Frameworksvoorwebapplicaties...11 Inleiding...11 CakePHP...11 RubyonRails...13 Django...15 Features...16 Conclusie...17 H5.Vergelijkingoptestondersteuningvandeframeworks...18 Inleiding...18 Testondersteuning...18 Toelichtingopderesultaattabel...19 Conclusie...24 H6.Conclusie...26 Conclusie...26 Reflectieenaanbevelingen...26 H7.Bibliografie

4 H1. Inleiding Inleiding Ominzichttegevenwaaromditonderzoekwordtuitgevoerdenwathetbelang ervanis,beschrijftdithoofdstukhetprojectkadervandezebachelorthesis. Testeniseenbelangrijkonderdeelvanallemodernesoftware ontwikkelingsmethodesenhetbelangervanwordtdooriedereenwordt onderschreven,hoewelhetechterookeenonderdeelisdatervaak,vanwegetijd ofgeldgebrekalseerstebijinschiet. Eenanderbekendfenomeenisdatwebapplicaties,applicatiesdieviahetinternet gebruiktworden,steedsgroter,complexerenookbedrijfskritischerworden.dat betekentdusdathetvansteedsgroterbelangwordtomdezeapplicatiesop grondigeengestructureerdewijzetetesten. Omdatbijhetbouwenvandezewebapplicaties,zekerwanneerhetgroteen complexeapplicatiesbetreft,bijnaaltijdframeworkswordeningezet,ishetdusvan belangdatdezeframeworksondersteuningbiedenvoorhettestenvandecodeen programmatuurdiehieringemaaktworden. Ditonderzoekzaldaaromkijkennaardetestondersteuningdiedergelijke frameworksvoorwebapplicatiesbieden. Documentstructuur Inheteerstehoofdstukvandezescriptiezalhetprobleemuitdedoekenworden gedaanenaangegevenwordenwatderelevantievanhetprobleemis.daaruitzal deonderzoeksvraagvolgenendedeelvragendienodigzijnomdeze onderzoeksvraagtebeantwoorden. Dehoofdstukken3,4en5zullenvervolgensderesultatentonendieresulterenuit hetonderzoeknaardedrieopgesteldedeelvragen.daarnaastzalperhoofdstuk eenkleineconclusieoverdedeelvraagwordengetrokken,alsmedeeenstukje reflectieopderesultaten. Hetlaatstehoofdstukbevatvervolgensdeconclusievanditonderzoek,waarmee deonderzoeksvraagbeantwoordis.ookzalindithoofdstukkortworden aangegevenofenwelkvervolgonderzoekereventueelgedaankanworden. 4

5 H2. Probleemstellingenrelevantie Kwaliteitvansoftware Nietalleenistesteneenonderdeelvanallerecentesoftewareontwikkelingsmethodes,inspeciaalvoorsoftwareopgesteldekwaliteitsmodellen neemtheteenbelangrijkeplaatsin.demodellenvanmccall(cavano & McCall, 1978),origineelopgesteldvoordeUSAirforceenbedoeldomtebemiddelentussen ontwikkelaarsengebruikers,enboehm(boehm, Brown, & Kaspar, 1978)zijn algemeengeaccepteerdenzienrespectievelijkeralsvolgtuit (Woolderink, 2007): Afbeelding1:KwaliteitsmodelvanMcCall(links)enBoehm Zoalstezien,ruimenbeidemodelleneenaparteplekinvoordetestabilityvande softwareenonderkendendaarmee,allanggeleden,hetbelangvantestenvoorde kwaliteitvansoftware.ookhet modernere,deeersteversiestamtuit1991,de meestrecenteuit2001,standaardkwaliteitsmodelvoorsoftware,iso9126(iso, 2001),datisgebaseerdopdemodellenvanMcCallenBoehmenaangepastaande behoeftesenervaringenmetdiemodellen,laatziendathettestenvansoftware eenbelangrijkeplaatsinneemtomtekomentoteenkwaliteitsproduct. Manierenvantesten Erzijnveelaspectenwaaropsoftwaregetestkanworden:hoesnelishetsysteem (performance),hoeintensiefkanhetgebruiktworden(stress),hoegaathet systeemommetonverwachtgedragzoalsverkeerdeinputvangebruikers (robustness),hoeveiligishetsysteem(security),etcetera.waarweindezescriptie naarzullenkijken,ishetfunctioneeltesten,waarbijergetestwordtofhet programmavoldoetaandefunctioneleeisendieerzijnopgesteld,ookwel conformancetestinggenoemd. 5

6 Jekuntonderscheidmakentussenverschillendemanierenvantesten.Allereerstis erhetverschiltussenstatischendynamischtesten.statischtestenwordtgedaan zonderdecodedaadwerkelijkuittevoeren,zoalsbijvoorbeeldeencompilerdoet. Bijdynamischetestenwordtdeprogrammacodeweluitgevoerd.Tijdensdeze scriptiezullenwealleenkijkennaardeondersteuningvoordynamischtesten. Eenanderveelgemaaktonderscheidishetverschiltussenwhiteboxenblackbox testen.bijblackboxtestenwordthettetestenobjectgezienalseenzwartedoos, waarietsingaatenweeruitkomt.bijwhiteboxtestenheeftmendebeschikking overdeprogrammacodeengebruiktmendieomtetesten.erzijnnatuurlijkvele combinatiesmogelijk,greyboxtestengenoemd,bijvoorbeeldwanneermenweet uitwelkemoduleseensysteemisopgebouwd,maardemodulesweleenblackbox zijn. Samenvattendzullenwehetindezescriptiealleenhebbenoverdynamischblack engreyboxtesten. Frameworksvoorwebapplicaties Eenanderbekendfenomeenisdatertegenwoordigmeerenmeer,vaak bedrijfskritische,applicatieswordenontwikkelddievolledigwebbasedzijn. PopulairetalenvoorditsoortapplicatieszijnonderandereJava,Microsoft s.net talen,python,rubyenphp. Vanwegedegroteverscheidenheidaantalenbeschikbaarzijnvoorwebapplicaties, zullenwedescopebeperkentotdeopensourcetalenphp,ruby,eneventueel PythonenJava. Vooraldezetalenzijnbestaanframeworks,diehetdeontwikkelaarmakkelijker maken,zorgenvoorgestructureerde,gelaagdecodeendaaromveelgebruikt wordenbijhetontwikkelenvanwebapplicaties.bekendeframeworkszijn bijvoorbeeldrubyonrailsvoorruby,djangovoorpython,strutsenspringvoor JavaenSymphony,,hetZendframeworkenCakePHPvoorPHP. Vanwegedebeperkteomvangvanditonderzoekenhetgroteaantalframeworks datervoorsommigetalenbeschikbaaris,zullenwetweeraamwerkenbekijken. AllereerstisdatCakePHP,zoalsdenaamaldoetvermoedenisditeenPHP frameworkenwekiezendezeomdatphpeenzeerpopulairetaalisvoor webapplicatiesencakephpdaarbinnenéénvandegrotereframeworksis.het tweedeframeworkdatwezullenbekijkenisrubyonrails,voorde programmeertaalrubyentevensergpopulair. Omdatwebapplicatiesgroter,bedrijfkritischencomplexerworden,ishetvan grootbelangdatdezecodevanhogekwaliteitenduseengoedtestbaaris.veelvan dezeframeworkshebbeninmeerofminderemateondersteuningingebouwdvoor hetontwerpenenuitvoerenvantests.devraagisofdezespecifieke testondersteuningzorgtvoorgoedetestsvansoftwarediegeschrevenisindeze frameworks.deconcretevraagstellingdiewekunnenformulerenis: 6

7 Welkeondersteuningvoortestenbiedendeveelgebruikteframeworksvoor webapplicaties? Onderzoeksvraagendeelvragen Omdeonderzoeksvraagtekunnenbeantwoorden,isdevolgendekennisnodig: A. Watvoortypetestskunnenweonderscheidenbinnendeaangegeven criteria? B. Hoezijndegeselecteerdeframeworksopgebouwd? C. Welkevandesoortentestswordendoordegeselecteerdeframeworks ondersteund? OnderzoeknaarhetantwoordopdeelvraagAzalgedaanwordendoormiddelvan literatuuronderzoek. HetantwoordopdeelvraagBzalgeschiedendoormiddelvanliteratuuronderzoek. HetantwoordopdeelvraagCzalwordendeelsgezochtmoetenwordenin documentatieendeelsdoorhetmakenvanvoorbeeldendielatenzienhoedeeisen enrandvoorwaarden,zoalsgevondenbijdeelvraaga,geïmplementeerdkunnen worden. Hetcombinerenvandeantwoordenopdedeelvragenverschaftonsvervolgens eeninzichtindematevantestondersteuningvandezeframeworks. 7

8 H3. Typesoftwaretests Inleiding Dithoofdstukbeschrijfteeninventarisatievanmogelijkesoortentestsdiede frameworkszoudenkunnenondersteunen,binnendekadersdiegesteldzijnin hoofdstuk2.vanelketypetestzaleenkorteomschrijvingwordengegeven. Dezeinventarisatieistotstandgekomendoormiddelvaneenliteratuuronderzoek enhetnagaanvanbestpracticesophetgebiedvansoftwareontwikkelingmet behulpvanwebframeworks.delijstmetsoortentestsdiedithoofdstukoplevert, zalwordengebruiktvoorhetvergelijkenvandetestondersteuningvande geselecteerdeframeworks. Inventarisatie Handmatigtesten Hetsysteemondersteunthethandmatiguitvoerenvantests,bijvoorbeeldviade commandline. Captureandplayback Hettestsysteemonthouddehandmatiguitgevoerdetestsenkandieopeenlater herhalen. Codecoverageanalyse Alhoewelditgeenblackboxtestis,isdecodecoverageanalyseeenveelgebruikte testentevenseenindicatieofdeopgesteldetestsuitedecodedekt. Doctests Testcasesdieindedocumentatiewordengeschrevenvaneenmethodeoffunctie. Dezekunnendangeautomatiseerdallemaaluitgevoerdworden.Hiermeekandus uitsluitenddewerkingvandefunctieopzichwordengetest,nietdeinteractiemet anderemethodesbinnendeunit. Geautomatiseerdeunittests Unittestswordengebaseerdopvantevorenvastgesteldeinput,eventueel ondersteuntdoorzogenaamdefixtures.daarnakunnenzegeautomatiseerd, uitgevoerdworden.unittestswordenuitgevoerdophetniveauvanhetmodel. Verderishetinteressantwelkeoptiesergebodenwordenomdezeunittestsinte richten: Fixtures;herbruikaredefinitiesvandetestdata,waardoordezedoor meerderetestgebruiktkanworden. Mockobjects;hetsimulerenvanobjectenwaarhettetestenobjectvan afhankelijkis. 8

9 Geautomatiseerdefunctioneletests Ookfunctioneletestsmakenmeestalgebruikvanfixtures.Integenstellingtotde unittest,wordthierechternietslechtséénmodelgetest,maareencompleet requestuitgevoerdomtezienofdathetverwachteresultaatoplevert. Binnendefunctioneletests,zullenwekijkennaardevolgendeopties: Databasewijzigingen;ishetmogelijkomnahetuitvoerenvaneen functioneletestteanalyserenoferwijzigingenindedatabasezijn aangebracht? HTTPHeaders;ishetmogelijkdeHTPPheadersteanalyseren? Viewvariabelen/objecten;omdatwehethierhebbenovertestsop controller niveau,ishetmogelijkomtezienwelkedataeraandeview doorgegevenwordt? Authenticatie;kandetestzichauthenticerenalseenbepaaldegebruiker tijdenshetuitvoerenvandetest? Webtests Omdatweinditonderzoekspecifiekkijkennaarframeworksvoorwebapplicaties, ishetookinteressantomtezienoferspecifiekeondersteuningwordtgeboden voorditplatform.wezullendevolgendeoptiesonderscheiden: GETrequests;hetsimulerenvanHTTPGETrequests. POSTrequests;hetsimulerenvanHTTPPOSTrequests,onderandere bruikbaarvoorhettestenvanformulieren. Bestandsuploads:simulerenvanbestandsuploads. HTTPHeaders;ishetmogelijkdeHTPPheadersteanalyseren? HTTPredirects:kunnenHTTP redirectsgevolgdworden? Viewvariabelen/objecten;ishetmogelijkomtezienwelkedataervande controlleraandeviewisdoorgegeven? Outputtest:controlerenofdeHTMLoutputis,zoalsverwachtwerd, eventueelgecombineerdmeteenparseromtezienofdeoutputgeldige (X)HTMLoplevert. Cookieondersteuning:hetcorrectafhandelenvandecookieszoalsdiedoor deapplicatiegebruiktworden. Interface/inbrowsertests Geautomatiseerdtestenvandeinterfacemiddelsdebrowser,volgenshetcapture andplaybackprincipe,zodatdetestsherhaaldkunnenworden.daarbijkunnenwe kijkenofdezetestsbrowseronafhankelijkzijn,ietswatmetnamebijdeinterface vaneenwebapplicatienogaleenstruikelpuntkanzijn. Model basedtesting Hetvolledigkunnenspecificerenvanhetgedragvandewebapplicatie,zodathet testsysteemautomatischzijneigentestcaseskanafleidenomdeapplicatievolledig tetesten. 9

10 Conclusie Dithoofdstukheefteenlijstopgeleverdmetbasisoptiesdieeenframeworkkan ondersteunenophetgebiedvanhettestenvandecodeenbeantwoorddaarmee deelvraaga: Watvoortypetestskunnenweonderscheidenbinnendeaangegeven criteria? Dezeoptiesvoldoenallemaalaandeeisenzoalswedieeraangesteldhebbenin hoofdstuk2,namelijkdathetdynamisch,grey enblackboxtestenzijn.erzijnnog welmeeroptiestebedenkendieeenframeworkookkanondersteunenenhetis eensubjectiefoordeelofeenbepaaldeoptieeenstandaardoptiebehoorttezijn.ik denkechterdatdezelijstvrijcompleetis,enhetontbrekenvanbepaaldeoptiesin dezelijstzalookgeenfundamenteelverschilmakenvoorhetvervolgvanhet onderzoek.eventueelvervolgonderzoekkanmeeroptiesmeenemeninhet eindoordeel. 10

11 H4. Frameworksvoorwebapplicaties Inleiding Dithoofdstukbeschrijftdeselectievanframeworksdiewezullengebruikeninde restvanditonderzoek.vandegeselecteerderaamwerkenzaleenkorte beschrijvingwordengegeven,waarbijergekekenwordtnaardealgemene werkingvanhetframeworkaangevuldmeteenkortoverzichtvandefeaturesdie hetframeworkbiedt.hiermeewordtzaldeelvraagbbeantwoordworden: Hoezijndegeselecteerdeframeworksopgebouwd? CakePHP CakePHPiseenobject georiënteerd,opensourcerapid developmentframework(cake, 2001)geschreveninenvoor degeïnterpreteerde,imperatieveprogrammeertaalphp (PHPGroup).CakePHPisgestoeldophetdesignpattern Model View Controller(kortwegMVC,datgeïntroduceerd werddoorsmalltalk)endwingtdeontwikkelaarsomhun applicatieoptedelenindriedelen.dezedriedelenhebben elkhuneigenverantwoordelijkheden: Hetmodel;representeertdedatawaaropdeapplicatiewerkt.Tussendemodels kunnenverschillendetyperelatiesbestaan.typischwordtdezedatauiteindelijk opgeslagenineendatabase.hetmodelbevatdebusinesslogicavandeapplicatieen opslagenbewerkenvandedataverlooptviademodels. Deview;verzorgtdepresentatievandedata.Voorwebapplicatieszijndatmeestal webpagina s,maaraanandererepresentaties,zoalsxmlofeenpdf document, valtooktedenken.deviewdoetgeenbewerkingenopdedata. Decontroller,verwerktdebinnenkomendeverzoeken(events).Dezezijnmeestal afkomstigvanhandelingenvandegebruikers,maarzoudenevenzogoedop anderemanieren(bijvoorbeeldviaeensoapinterface)binnenkunnenkomen.de controllervoertookapplicatie logicauit,zoalsbijvoorbeelddeautorisatie.een typischmvc requestzieteralsvolguit(cake, 2001): 11

12 Afbeelding2:MVCrequest 1. Vanafdeclientkomtereenverzoek 2. DeCakePHPdispatcherbekijkthetverzoekenstuurthetdoornaarde correctecontroller. 3. Decontrollervoertzijntakenuit,bijvoorbeeldauthentificatieenautorisatie vandegebruikerdiehetverzoekdoet.daarnastuurthijopdrachten (bijvoorbeeldverwijderenofaanpassendata)ofverzoekennaarde benodigdemodels. 4. Hetmodelgeeftdataterug 5. Decontrollerstuurtalledatanaardeview 6. Deviewgebruiktdezedataomdeoutputoptebouwenenstuurtdeinhoud terugnaardeclient. Features HieronderstaateenlijstmetfeaturesdiehetCakePHPframeworkbiedt,zoals beschrevenstaatopdewebsitevanhetproject(cake, 2001): 1. CompatibelmetPHP4enPHP5 2. GeïntegreerdeCRUD(create,read,updateendelete)voordatabase interactie 3. Applicatiescaffolding,hetautomatischverwerkenvanstandaardverzoeken, opbasisvandegedefinieerdedatabasetabellen.bedoeltalstijdelijke,snelle start. 4. Codegenereren,hetautomatischgenererenvandebasisvandeapplicatie, opbasisvandegedefinieerdedatabasetabellen. 5. Vriendelijke(mensenzoekmachine)URL'senaangepasteroutes 6. Ingebouwdevalidatie,validatievaningevoerdegegevens,opbasisvanhet model. 7. ViewHelpersvoorAJAX,JavaScript,HTML formulieren,zorgtervoordat nietallehtmlcodehandmatiguitgewerkthoeftteworden. 8. Componenten,gedeeldeuitbreidingenopdecontrollers,Standaard componentenals ,cookie,security,session,enrequest. 12

13 9. Behaviors,gedeeldeuitbreidingenopdemodels. 10. Flexibeltoegangsbeheer(ACL,accesscontrollists) 11. FlexibeleCaching,opniveauvanmodelsenviews. 12. Localisatie,hetframeworkbiedtondersteuningvoormultilingual applicaties. EenstandaardCakePHP requestisdoordemogelijkheidvanrouting(punt5), behaviors,componentenendemogelijkheidomanderedatabronnendanslechts dedatabasetegebruiken,ietsuitgebreiderdanhethierbovenbeschreven standaardmvc request.(cake, 2001) Afbeelding3TypischCakePHPrequestafhandeling RubyonRails RubyonRailsiseenMVCframework,geschreveninenvoorde programmeertaalruby.detaalrubyiseengeïnterpreteerde,puur object georiënteerdetaaldie,aldusdekenners,erglijktop Smalltalk.DetaalRubystamtuit1995(Matsumoto, 1995)enis, zoalsgezegdpuurobject georiënteerd. 5.times { print "We *love* Ruby -- it's outrageous!" } Codevoorbeeld:AllesiseenobjectinRuby,zelfsprimitievetypen 13

14 HetframeworkRubyonRails(RoR)stamtuit2003(RoR, 2003)engebruiktevenals CakePHPhetModel View Controllerpatroon.Descheidingindriedelenwerkt identiekalshierbovenbeschrevenbijcakephp.rorkomt,integenstellingtot CakePHP,meteeneigenwebserver,Webrick,maarkanookgebruiktwordenmet anderewebserversalsapache. EentypischRoRrequestzieteralsvolgtuit(RoR, 2003): Afbeelding4.RubyonRailsarchitectuur QuaarchitectuurlijktRoRdusergveelopCakePHPenhethandeltopvrijwel dezelfdemanierverzoekenaf. Features OokquafeatureslijkenRoRenCakePHPergopelkaar.Opzichisdatookniet verwonderlijk,alsjebedenktdatcakephpineersteinstantienaarvoorbeeldvan RoRisgebouwd.DevolgendestandaardfeaturesmakendeeluitvanRoR 1. Eigenwebserver,Webrick 2. GeïntegreerdeCRUD(create,read,updateendelete)voordatabase interactie 3. Applicatiescaffolding,hetautomatischverwerkenvanstandaardverzoeken, opbasisvandegedefinieerdedatabasetabellen.bedoeltalstijdelijke,snelle start. 14

15 4. Codegenereren,hetautomatischgenererenvandebasisvandeapplicatie, opbasisvandegedefinieerdedatabasetabellen. 5. Vriendelijke(mensenzoekmachine)URL'senaangepasteroutes 6. Ingebouwdevalidatie,validatievaningevoerdegegevens,opbasisvanhet model. 7. ViewHelpersvoorAJAX,JavaScript,HTML formulieren,zorgtervoordat nietallehtmlcodehandmatiguitgewerkthoeftteworden. 8. Partials;hergebruikvandelenvanandereviews 9. Standaardondersteuningvoor ,cookies,authorisatie 10. Flexibeltoegangsbeheer(ACL,accesscontrollists) 11. FlexibeleCaching,opniveauvanmodelsenviews. 12. Localisatie,hetframeworkbiedtondersteuningvoormultilingual applicaties. 13. Requestprofiler;nagaanwaarinhetafwerkenvaneenrequestdoorhet frameworkdebottleneckzit. Django Djangoiseenwebframeworkgeschrevenvooreninde programmeertaalpython(python, 1991).DetaalPython stamtuithetbeginvandejarennegentigenis ontworpendoordenederlanderguidevanrossum. HetprojectDjangoisontstaanin2005enisgebaseerd ophetmvcdesignpatternwathierbovenreedsis uitgelegd.daarbijhanteertdjangoweleenanderebenaming:watinmvcde controllerheet,heetindjangodeviewenwatinmvcdeviewisgenoemd,noemt Djangodetemplate.Hetideehierachteris,isdatdeviewdedatabeschijftdie getoondwordtaandegebruiker,maarniethoediedataerdanuitziet.detemplate bepaaltdanhoededataeruiteindelijkuitkomttezien.jezouhetframeworkdan alseenmtvframeworkaankunnenduiden. DemanierwaaropDjangoeenrequestverwerkt,zieterschematischalsvolgtuit: (Holovaty & Kaplan-Moss, 2007) 15

16 Afbeelding5RequestverwerkingvanDjango DitzieterietsandersuitdehetschemavanCakePHPenRoRenbehoeftwatuitleg. WaneerereenHTTP requestbinnenkomt,wordtditdoorhetframework verwerkttoteenhttprequestobject.viadeurlconfwordthiernadejuisteview aangesproken,dieditverzoekverderafdienttehandelen.wanneerereenfout optreedt,wordtditdoordeexceptionhandleropgepakt,enuiteindelijkgaatalles viaeentemplatelangsderedsponsemiddlewareterugnaardeclient. InfeitelijktditdusergophetMVCpatroonvandeanderetweeframeworks,maar iseenenanderwatandersbenoemd. Features HieronderstaateenlijstvandemeestopvallendefeaturesdieDjangobiedt: Uitgebreideondersteuningvoorformulierverwerkingenvalidatie Standaardbeheer interface,dieautomatischbeschikbaariszondercode daarvoortehoevenmaken Standaardauthenticatiesysteem Eigentemplatesysteem,gebaseerdopovererving 16

17 Templatesyssteenisvoorzienvantagsenfiltersomeenvoudighetuiterlijk vandeoutputtebepalen. Ondersteuningvoorcookies StandaardCRUDondersteuning Vriendelijke(mensenzoekmachine)URL'senaangepasteroutes Caching Ondersteuningvoormeertaligeapplicaties Securityondersteuning Conclusie Dithoofdstukbiedteenbeschrijvingvanalleframeworksdievergelekenzullen wordeninhetvervolgvanditonderzoek.daarbijzijnuiteraardnietalledetails besproken,datisnatuurlijknietmogelijk,maareriseengoedbeeldontstaanover hoedezeframeworksinelkaarsteken.daarmeeisdetweededeelvraag beantwoord. 17

18 H5. Vergelijkingoptestondersteuningvandeframeworks Inleiding Dithoofdstukbeschouwtdeondersteuningdiedeframeworks,zoalswedie geïntroduceerdhebbeninhoofdstuk4,biedenaandeverschillendesoortentests dieinhoofdstuk3staanbeschrevenenbeantwoordhiermeedederdedeelvraag zoalsdieisopgesteldinheteerstehoofdstuk.deresultatenzullenallereerstin tabelvormgepresenteerdworden,waarnadeopvallendeverschillen,of onderdelendiedatbehoeven,toegelichtzullenworden. Testondersteuning Onderstaandetabelgeefteenoverzichtvanwelkesoortentestsondersteunt wordenperframework.hierbijisinitieelalleengekekennaardeondersteuning diedeframeworks out of the box bieden,maarvanwegedemodulaireopzetvan sommigeframeworksiservoorgekozenomtevermeldenwanneereenbepaalde featuremiddelseenenkelepluginondersteuntwordt. Typetest CakePHP Django RubyonRails Handmatigtesten Captureandplayback Codecoverageanalyse ++ * * Doctests ++ * Unittests Fixtures Objectmocking ++ * ++ Functioneletests Databasewijzigingen HTTPredirects + ++ Viewvariabelen/objecten Authenticatie Webtests GETrequests POSTrequests Fileuploads HTTPHeaders HTTPredirects + ++ Viewvariabelen/objecten

19 Cookies Outputtests Interface/inbrowsertests ** * * Model basedtesting +:biedtenigeondersteuning,++:biedtruimeondersteuning,*:biedtondersteuningmiddelsplugin Toelichtingopderesultaattabel Dezeparagraafbespreektdeopvallendeverschillenenonderdelendietoelichting behoevenuitderesultaattabeldiehierbovenbeschrevenstaat.daarbijdient allereerstopgemerkttewordendatdemaniervantestenvancakephpenrubyon Railsgoedmetelkaarvergelijkbaarzijn,omdatzedezelfdeindelingentypetests kennen,watookteverklarenisaangeziendeopbouwvandebeideframeworks sterkegelijkenisvertoond.djangoechterkenttweesoortentests:standaard unittests,dieeigenlijkdirectuitpythonkomen,entestsdiegebruikmakenvan Django sclientklasse.dielaatstebevatinfeitedemogelijkhedendiebijcakephp enrorverdeeldzijnoverdefunctioneletestsendewebtests. Handmatigtestenencaptureandplaybacktest Geenvanalleframeworksbiedtondersteuningvanhethandmatig,bijvoorbeeldvia decommandlineinterface,uitvoerenvanbepaaldetests.daarmeeisde ondersteuningvancaptureandplaybackvandezetestsnatuurlijkookonmogelijk. Alleframeworksgaanuitvanhetuitvoerenvantestsineenscript. Doctests AlleenDjangobiedtstandaardondersteuningvoordezogenaamdedoctests.RoR kanwelwordenuitgerustwordenomditteondersteunen,doorhetgebruikenvan eenplugin.omeenbeeldtevormen,eendoctestindjangozieteralsvolgtuit: def get_elem(a_list, index): """ >>> a = ['John', 'Sjaak', 'Piet'] >>> my_func(a, 0) 'John' >>> my_func(a, 1) 'Sjaak' """ return a_list[index] Codevoorbeeld1:doctestinDjango Unittests Alleonderzochteframeworksbiedeneenruimeondersteuningvoorhetuitvoeren vanunittests.daarbijbiedenookalledriedeframeworksdemogelijkheidtothet gebruikvanfixtures,ietswatbijzonderhandig,bijnanoodzakelijk,isvoorhet efficiëntopstellenvandetests.hetisdaarbijwelinteressantomvoorelk 19

20 frameworkeensimpeleunittesttelatenzien,zodatdeverschillenen overeenkomstenzichtbaarworden.wegaandaarbijuitvaneensimpelmodel genaamdcar,waarbijeenautoeenbepaaldekleurkanheeft. class CarTest extends Car { var $name = 'CarTest'; var $usedbconfig = 'test_suite'; } class CarTestCase extends CakeTestCase { var $fixtures = array( 'car_test' ); function testcolor() { $this->cartest =& new CarTest(); } } $result = $this->cartest->color("ferrari"); $this->assertequal($result, 'red'); Codevoorbeeld2:unittestinCakePHP import unittest from myapp.models import Car class CarTestCase(unittest.TestCase): def setup(self): self.ferrari = Car.objects.create(name="Ferrari", color="red") def testcolor(self): self.assertequals(self.ferrari.color(), 'red') require 'test_helper' Codevoorbeeld3:unittestinDjango class CarTest < ActiveSupport::TestCase fixtures :cars def test_color color = Car.color('Ferrari') assert_equal color, 'red' end end Codevoorbeeld4:unittestinRubyonRails 20

21 Zoalstezienis,losvandeverschillendetaalconstructies,zijnditsoortsimpele testsinalleframeworksopvergelijkbaremanieroptezetten.detestvandjango gebruikt,terdemonstratie,geenfixtureszoalsdeanderetweewel,maarheeftook diemogelijkheidendatgeldtandersomook. Objectmocking Eenanderopvallendpuntinonzevergelijkingisobjectmocking.Ditwordt gebruiktomafhankelijkhedenbijhettestentereducerenendaarvoorbieden zowelroralscakephpondersteuning.bijobjectmockingwordtereennieuwe klassegemaaktvaneenbepaaldereferentieklasse,waarbijallebestaande methodesnogbestaan,maardezezijnallemaalleeg.beideframeworkshebbenook nogeensdemogelijkheidtotzogenaamdpartialmocking,zodathetmogelijkisom sommigemethodeswelinoorspronkelijkestaattehouden.djangoondersteunt objectmockingnietstandaard,maarkanmiddelseenpluginhierweltoeuitgerust worden. Functioneletests Zoalsaleerderopgemerkt,scharenCakePHPenRoRhettestenvandecontrollers onderdefunctioneletests.detestdiedaarbijuitgevoerdwordt,betreftdusnieteen simulatievaneenhttprequest.djangokentdezemaniervantestenniet,views (watdecontrollerswordengenoemdindeanderetweeframeworks)entemplates wordengetestmiddelssimulatievanhttprequests. Fileuploads Eenbelangrijkonderdeelbijhettestenvanwebformulieren,ishetkunnentesten vanformulierenwaarbijhetuploadenvaneenbestandeneenrolspeelt.ditiseen situatiediebijwebapplicatiesnatuurlijknietongewoonisendaaromookgetest zoumoetenkunnenworden.cakephpbiedthieralsenigeframeworkgeen ondersteuningvoor,hoewelhetwelinderoadmapvoortoekomstigereleases staatopgenomen. HTTPRedirects EencontrollertestdiedetecteertwelkeHTTP headersdecontrollerterugstuurt,is inrubyonrailswelmogelijk,maarnietincakephp.wileendergelijketestgedaan wordenincakephp,danishetwelmogelijkomdaareenworkaroundvoorte maken.omdittedemonstrerenstaathierondereersteenvoorbeeldvaneen dergelijketestinrorenvervolgensincakephp. def test_should_create_post assert_difference('post.count') do post :create, :post => { :title => 'Hello', :body => 'This is my first post.'} end assert_redirected_to(:controller => "posts", :action => "index") assert_equal 'Post was successfully created.', 21

22 end flash[:notice] Codevoorbeeld5:FunctioneletestinRubyonRails class TestPostsController extends PostsController { var $name = 'Posts'; function redirect($url, $status = null, $exit = true) { $this->redirecturl = $url; } } function _stop($status = 0) { $this->stopped = $status; } class PostsControllerTestCase extends CakeTestCase { function construct() { $this->posts = new TestPostsController(); } function testcreate() { $beforecount = $this->posts->post->find('count'); $this->posts->data = array( 'Post' => array( 'title' => 'Hello', 'body' => 'This is a test post!', ) ); $this->posts->add(); $aftercount = $this->posts->post->find('count'); $this->assertequal($beforecount+1,$aftercount); $this->assertequal($this->posts->session-> read('message.flash.message'), 'Post was successfully created.'); } $this->assertequal($this->posts->redirecturl, array('action' => 'index')); } Codevoorbeeld6:FunctioneletestinCakePHP Zoalsuitditvoorbeeldblijkt,isdetestinRubyonRailseenstuksimpelerdandiein CakePHP.DitverschilkomtvoornamelijkomdatinCakePHPbepaaldemethodes vandecontrolleroverschrevenmoetenwordenomzegoedtekunnentesten.in 22

23 RoRisdatnietnodigenzitdieondersteuningzonderextramoeitedirect ingebakken. Djangobiedtookdergelijkeondersteuning.Zoalsalopgemerkt,zitdeze functionaliteitbijditframeworkopeenwatandereplaats,maartochiseen vergelijkbaretestmogelijk: from django.test import * import doctest class ViewTests(TestCase): def runtest(self): c = Client() response = c.post('/posts/add',{'title': 'Test title', 'message': 'This is the actual post'}) self.assertredirects(response, '/posts/') self.assertequal(self.response.context['flash'] ['message'], 'Post was successfully created.') Codevoorbeeld7:webtestinDjango Outputtests Totslotkijkenwenognaardeondersteuningdiedeframeworksbiedenophet gebiedvanoutput analyse,ietswatbijwebframeworkseenbelangrijkissueis. HierkunnenweconcluderendatCakePHPenRubyonRailshiereenuitgebreide ondersteuningvoorbeiden.omdeverschillenenovereenkomstente demonstrerenzettenwenogmaalseenvergelijkbaretestopvooralleframeworks. class mytestwebtestcase extends CakeWebTestCase { function testhomepage() { $result = $this->get('/pages/home'); $this->assertresponse(200); $this->asserttext('lorem ipsum dolor sit amet.'); $this->asserttitle('foobar :: Home'); }} $this->assertelementsbyselector( ul#navigation > li', array('menu item 1', Menu item 2 ) ); Codevoorbeeld8:outputtestinCakePHP def test_should_show_post get "/pages/home" assert_response :success 23

24 # Assert_select zeer krachtig assert_select 'title', 'Foobar :: Home' assert_select 'ul.navigation' do... end end Codevoorbeeld9:outputtestinRubyonRails def test_home(self): response = self.client.get('/pages/home') self.assertequal(response.status_code, 200) # Zijn er 5 newsitems aan de template gestuurd? self. assertequal(len(response.context['newsitems']), 5) self.assertequal(response.template[0].name, 'home.html') Codevoorbeeld10:outputtestinDjango Eenaantalverschillenisdemoeitewaardomeventebelichten.Zoalstezienvalt, biedenrorencakephpdemogelijkheidomdeoutput,watmeestalhtmlis, vergaandteanalyseren.djangokanwelzienoferbijvoorbeeldeenbepaaldestring indeoutputzit,maarkandehtml structuurnietanalyseren. Djangoheeftweldemogelijkheidomtezienwelkevariabelendeviewheeft doorgegevenaandetemplate.ookrubyonrailsheeftdieoptie,maarmetcakephp valtdatalleentetestenmeteenfunctioneletest. In browsertests Alleframeworkshebbeneensterretjebijin browsertests,omdatertoolszijndie ditonafhankelijkvanhetframeworkkunnedoen.eenvoorbeeldvaneen dergelijketoolisselenium(seleniumhq).helaasisdienietbrowseronafhankelijk, ietswatbijwebpagina sweleenbelangrijkpuntis.cakephpheefteeningebouwde koppelingvoorseleniumenisdaarmeeietsbeteruitgerustdandeanderetwee frameworks. Modelbasedtests Helaaszijnmodelbasedtestnogeenstukjetehooggegrepenvooralleframeworks. Zoverikdatmetzekerheidkanzeggeniserooknoggeenenkelwebframeworkdie datsoortondersteuningwelbiedt. Conclusie Hetislastigomtoteengoedevergelijkingtekomentussendeframeworks.Dit wordtteneerstebemoeilijktdoordezeerverschillendewijzewaaropde frameworkshuntestshebbeningedeeld.kunjesomseenbepaaldetestniet linksomrealiseren,dankanhetvaakwelrechtsom. 24

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Client Server 2.0 met jquery en Grails

Client Server 2.0 met jquery en Grails Client Server 2.0 met jquery en Grails Web applicaties lijken steeds meer op Client-Server applicaties. Kijk naar voorbeelden als gmail of google documents. In deze architectuur is de client volledig verantwoordelijk

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2013-14 Student Debergh Jens Thema Voorspelling verspreiding mariene diersoorten

Nadere informatie

Inhoud. 1 Kennismaken met Node.js 1. 2 Uw eerste Node.js-project 19. /ix

Inhoud. 1 Kennismaken met Node.js 1. 2 Uw eerste Node.js-project 19. /ix Inhoud 1 Kennismaken met Node.js 1 Wat is Node.js? 2 Server-sided JavaScript 3 Ryan Dahl 3 Kenmerken van Node.js 4 Geen DOM beschikbaar 7 JSON 8 De MEAN-stack 8 Waarom Node.js gebruiken? 9 Wanneer Node.js

Nadere informatie

Geïntegreerde Proef 6IB Wim Tibackx

Geïntegreerde Proef 6IB Wim Tibackx Katholiek Scholencentrum JOMA Schooljaar 2010-2011 Maantjessteenweg 130 2170 Merksem

Nadere informatie

User Profile Repository Technisch Ontwerp Versie 1.1

User Profile Repository Technisch Ontwerp Versie 1.1 CATCHPlus User Profile Repository Technisch Ontwerp Versie 1.1 Versie: 1.1 Publicatiedatum: 12-7-2011 Vertrouwelijk GridLine B.V., 2011 Pagina 1 van 12 Documenthistorie Datum Versie Beschrijving Auteur

Nadere informatie

PoC Webservices en SURFfederatie

PoC Webservices en SURFfederatie PoC Webservices en SURFfederatie Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga van Wijnen Auteur(s) : Peter Clijsters (Everett) Opleverdatum : 28-09-2009 Versie : 1.0 Samenvatting

Nadere informatie

Handleiding Google Tagmanager (GTM)

Handleiding Google Tagmanager (GTM) Handleiding Google Tagmanager (GTM) Inhoudsopgave Basisbeginselen... 2 Google Tagmanager in de praktijk... 4 Meerdere domeinen doormeten...10 E-commerce tracking met Google Tagmanager...13 De geoptimaliseerde

Nadere informatie

Camera Security, Timesheet and Access Automation

Camera Security, Timesheet and Access Automation Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Camera Security, Timesheet and Access Automation Tim Bevers Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding

Nadere informatie

Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Examen: 70-515 Microsoft Cursus: M10264

Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Examen: 70-515 Microsoft Cursus: M10264 Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Examen: 70-515 Microsoft Cursus: M10264 MVC.net is een door Microsoft geimplementeerde Design Pattern van Model View Controller. View is de

Nadere informatie

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs

Eindwerk Seppe Duwé. de Vlaamse ScriptiePrijs Eindwerk Seppe Duwé de Vlaamse ScriptiePrijs Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT Online communicatiepaspoortbeheer met CakePHP

Nadere informatie

1. SPDE, een ontwikkelomgeving voor diensten.

1. SPDE, een ontwikkelomgeving voor diensten. Pagina 1 van 6 Lees de vragen goed door, beantwoord daarna pas de subvragen in één à twee zinnen. Schijf netjes! Achter de vragen staat de waardering. In totaal zijn er 100 punten te verdienen. Het etentamencijfer

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

PHP & MySQL. Studievaardigheden 2013. Frank Takes (ftakes@liacs.nl) LIACS, Universiteit Leiden

PHP & MySQL. Studievaardigheden 2013. Frank Takes (ftakes@liacs.nl) LIACS, Universiteit Leiden PHP & MySQL Studievaardigheden 2013 Frank Takes (ftakes@liacs.nl) LIACS, Universiteit Leiden Inleiding Voorkennis: geen Stof: dit college, www.w3schools.com en www.php.net Opdracht: maak een uitgebreide*

Nadere informatie

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica optie informatie- en communicatietechnieken Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Geautomatiseerde webwinkel en

Nadere informatie

Java ontwikkelaars: zet de Database aan het werk - deel 2

Java ontwikkelaars: zet de Database aan het werk - deel 2 Java ontwikkelaars: zet de Database aan het werk - deel 2 Tijdens de recente NLJUG JFall conferentie was een van de best bezochte sessies de presentatie 'Java Developers, make the database work for you'.

Nadere informatie

dom sax xml en Databanken webservices DOM en SAX

<deel>dom</deel> <deel>sax</deel> <deel>xml en Databanken</deel> <deel>webservices</deel> DOM en SAX dom sax xml en Databanken webservices p 1 DOM en SAX XML API DOM - Document Object Model SAX - Simple API

Nadere informatie

3.1! Complexe Interacties!

3.1! Complexe Interacties! 3.1! Complexe Interacties! 3.2! Een optimale werkverdeling! play play play play 3.3! 3. Aanpasbaarheid: TicTacToe! versie 1.1b (displaygame)! koppeling / cohesie! versie 1.2 (Player)! domeinmodel! versie

Nadere informatie

De belangrijkste punten van bonushoofdstuk 2. Nieuwe websites moeten toegankelijk zijn van breedbeeld pc tot smartphone.

De belangrijkste punten van bonushoofdstuk 2. Nieuwe websites moeten toegankelijk zijn van breedbeeld pc tot smartphone. 2 Een website bouwen De belangrijkste punten van bonushoofdstuk 2 XX Nieuwe websites moeten toegankelijk zijn van breedbeeld pc tot smartphone. XX Het sleutelwoord voor brede toegankelijkheid is zichzelf

Nadere informatie

Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1

Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1 Software 1 php mysql bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1 Alain Simons alain.simons@artesis.be Basis php 1. Introductie 2.

Nadere informatie

1. Drupal 8 installatie uittesten op Symplytest.me

1. Drupal 8 installatie uittesten op Symplytest.me 1. Drupal 8 installatie uittesten op Symplytest.me Surf naar www.symplytest.me Geef een projectnaam op (drupal core) en kies Launch Sandbox Hierna kan je je versie kiezen, kies de hoogst mogelijke Klik

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Full text search met Lucene op Azure < Async/await en het restaurantmodel < Talking about Frames < Continuous Deployment met TFS,

Nadere informatie

POP3ye. Een web-based e-mail client in PHP5

POP3ye. Een web-based e-mail client in PHP5 POP3ye Een web-based e-mail client in PHP5 Author: Jelle Piekaerts Filename: POP3ye.doc Filesize: 2616320 Last saved by: k-rash Nr chars: 40316 Num pages: 40 Num words: 7538 Subject: Een web-based e-mail

Nadere informatie

Page: 1. General Display 4. 1.1 Leaderboard Large Rectangle - HalfPage Ad 4. 1.2 Buttons 6. 1.3 Textlink 7.

Page: 1. General Display 4. 1.1 Leaderboard Large Rectangle - HalfPage Ad 4. 1.2 Buttons 6. 1.3 Textlink 7. Specifications 2013 Introduction In this document you ll find an overview with all the specs for advertising campaigns at IEX Media. For delivering the campaign and the material the following rules apply:

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Advantage Database Server 11: A first Look < Onderhoudbare GUI tests met Coded UI < Getting testing done in the sprint < Nummer

Nadere informatie

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV TU Delft Bachelorproject IN3405 dbquery Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV Supervisor: Gerd GROSS Faculteit: EWI August 17, 2012 Voorwoord Om een bachelor Technische

Nadere informatie

Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met Jade in Eclipse

Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met Jade in Eclipse Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met Jade in Eclipse Emmen, 18-5- 2009 Afstudeer opdracht van ABI - groep 6. Ontwikkelen van een Multi-Agent systeem met JADE Inhoudsopgave INLEIDING... 3 GEHANTEERDE

Nadere informatie