DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)"

Transcriptie

1 DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen 1. Afkortingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. BMAT: de BioMedical Admissions Test als bedoeld in artikel 9 van het reglement; b. CvB: het College van Bestuur van de Universiteit Leiden; c. DUO: de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; d. Raad van Bestuur LUMC: de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (dit is het samenwerkingsverband van de Faculteit Geneeskunde en het Academisch Ziekenhuis Leiden). 2. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bewijs van toelating: een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.57a, tweede lid, van de wet; b. BMAT eindscore: de, ten behoeve van de weging als bedoeld in artikel 9, negende lid van het reglement, via omrekening van de BMAT sectie scores volgens het toetsplan, vastgestelde eindscore; c. BMAT sectie scores: de door de Admissions Testing Service van Cambridge Assessment vastgestelde scores op de verschillende onderdelen van de BMAT; d. Commissie Decentrale Selectie: de commissie als bedoeld in artikel 3, tweede lid van het reglement, die wordt ingesteld en waarvan de leden worden benoemd door de decaan; e. decentrale selectie: de decentrale selectie als bedoeld in artikel 7.57e van de wet, zoals uitgevoerd in Leiden voor de opleiding als bedoeld onder m; f. eindscore van de eerste selectieronde: de overeenkomstig artikel 9, negende lid van het reglement vastgestelde score; g. eindscore van de tweede selectieronde: de overeenkomstig artikel 10, vierde lid van het reglement vastgestelde score; h. eindscore decentrale selectie: de overeenkomstig artikel 10, vijfde lid van het reglement vastgestelde score; 1

2 i. kandidaat: degene die zich via Studielink heeft aangemeld voor deelname aan decentrale selectie voor de opleiding als bedoeld onder m; j. lijst aan de minister: de lijst als bedoeld in artikel 4.28 van de ministeriële regeling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; k. ministeriële regeling: de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs; l. onderwijsinstelling: een erkende instelling voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; m. opleiding de bacheloropleiding geneeskunde verzorgd door de Universiteit Leiden; n. opleidingsplaats opleidingsplaats voor de bacheloropleiding geneeskunde in Leiden o. overgangsrapport 5vwo: een door een erkende onderwijsinstelling afgegeven document, getekend en voorzien van een datum, waaruit blijkt dat de in dat document genoemde persoon is bevorderd van het vijfde naar het zesde leerjaar van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en waarin voor de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Nederlands de bij de bevordering behaalde cijfers met één decimaal zijn vermeld; p. Pre-University College in Leiden: het door de Universiteit Leiden als zodanig aangewezen programma; q. rangnummer: nummer dat overeenkomt met de plaats op de lijst aan de minister; r. selectiegegevens: de gegevens als bedoeld in de artikelen 5, 8, 9, 10 en 11 van het reglement; s. Studielink: de gemeenschappelijke aanmeld en inschrijfapplicatie van alle hogescholen en universiteiten en de Dienst Uitvoering Onderwijs; t. toetsplan: het plan waarin staat beschreven: - op welke wijze de overgangscijfers 5vwo van de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Nederlands worden omgerekend tot een gemiddeld cijfer voor deze vakken; - op welke wijze de BMAT sectie scores worden omgerekend tot de BMAT eindscore; - op welke wijze het volgens het overgangsrapport 5vwo gemiddelde cijfer van de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Nederlands en de BMAT eindscore worden omgerekend tot de eindscore van de eerste selectieronde als bedoeld in artikel 9, negende lid van het reglement; - op welke wijze de 3 gesprekken als bedoeld in artikel 10 van het reglement worden beoordeeld; - op welke wijze de eindscore van de tweede selectieronde als bedoeld in artikel 10, vierde lid van het reglement wordt berekend; - op welke wijze het gesprek als bedoeld in artikel 11 van het reglement wordt beoordeeld. 2

3 u. volgnummer: nummer dat wordt toegekend na de eerste selectieronde als bedoeld in artikel 9 van het reglement en dat bepaalt of de kandidaat wordt toegelaten tot de tweede selectieronde; v. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Artikel 2. Algemene bepalingen decentrale selectie 1. Decentrale selectie geschiedt op basis van de criteria genoemd in artikel 8 van het reglement of de criteria genoemd in artikel 11 van het reglement. Selectie ten behoeve van het studiejaar op basis van eerstbedoelde criteria sluit selectie ten behoeve van datzelfde studiejaar op basis van laatstbedoelde criteria uit en andersom. 2. In geval de kandidaat deelneemt aan decentrale selectie zijn de regels van administratieve aard uit hoofdstuk 2 van het reglement van toepassing. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, derde lid en artikel 6, derde lid wordt de kandidaat maximaal twee maal toegelaten tot deelname aan de decentrale selectie als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder e van het reglement. 4. Het percentage van de beschikbare plaatsen voor de opleiding, dat decentraal geselecteerd zal worden, bedraagt 100%. Artikel 3. Bevoegdheid decentrale selectie 1.Ten aanzien van de bevoegdheid ex artikel 7.57e van de wet om decentraal te selecteren is ondermandaat verleend aan de decaan. 2. De Commissie Decentrale Selectie adviseert de decaan over de toepassing van de bepalingen in het reglement en het al dan niet selecteren van de kandidaat. Hoofdstuk 2. Regels van administratieve aard Artikel 4. Algemene regels 1. De bepalingen in dit hoofdstuk zijn aanvullend op de bepalingen in hoofdstuk 4 van de ministeriële regeling. 2. De kandidaat die wil deelnemen aan decentrale selectie voor de opleiding als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder m van het reglement meldt zich hiertoe vóór 15 januari 2016 aan via Studielink. 3. De kandidaat, die zich overeenkomstig het voorgaande lid heeft aangemeld en overeenkomstig artikel 4.27 van de ministeriële regeling bekend is gemaakt, krijgt binnen 10 werkdagen na die bekendmaking: a. een bevestiging van de toelating tot deelname aan de decentrale selectie; b. informatie over het verdere verloop van de decentrale selectie. 4. Bij de bevestiging als bedoeld in het voorgaande lid wordt uitgegaan van deelname aan de decentrale selectie op basis van de criteria genoemd in artikel 8 van het reglement, tenzij de kandidaat bij de Universiteit Leiden staat ingeschreven bij het Pre-University College of reeds beschikt over het diploma van het Pre-University College in Leiden. Dan wordt uitgegaan van deelname aan de decentrale selectie op basis van de, desgevraagd door de kandidaat aan te geven, criteria genoemd in artikel 8 óf artikel 11 van het reglement. 3

4 5. De kandidaat die na aanmelding via Studielink geen bericht als bedoeld in het derde lid heeft ontvangen, neemt in verband daarmee omgaand contact op via gericht aan het voor de decentrale selectie geneeskunde bestemde LUMC loket. 6. De informatie, mededelingen en besluiten over de decentrale selectie worden via de bij Studielink van de kandidaat bekend zijnde adresgegevens verstrekt. De kandidaat draagt er zorg voor dat Studielink steeds beschikt over het correcte postadres en het actuele en functionerende e mail adres van de kandidaat. Artikel 5. Overige regels 1. Na de bevestiging als bedoeld in artikel 4, derde lid van het reglement moet de kandidaat vóór een aan de kandidaat via de website bekend gemaakte datum de volgende gegevens verstrekken: a. het conform de daarvoor gestelde en op de website gepubliceerde eisen en instructies door de onderwijsinstelling opgestelde, gedateerde en getekende overgangsrapport 5vwo als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder o van het reglement. Aan dit vereiste hoeft niet te worden voldaan indien het vwo-diploma dateert van vóór 2010, de kandidaat geen overgangsrapport 5vwo heeft, de kandidaat een diploma van een buitenlandse instelling heeft, de kandidaat 5 en 6 vwo in één jaar doet of heeft gedaan, dan wel een overgangsrapport 5vwo heeft waarop niet alle vakken genoemd in artikel 8, eerste lid onder b van het reglement staan vermeld; b. het conform de daarvoor gestelde en op de website gepubliceerde eisen en instructies door de kandidaat opgestelde, gedateerde en getekende personal statement; c. In geval van selectie op basis van de criteria genoemd in artikel 11 van het reglement bovendien, voor zover de kandidaat daarover reeds beschikt, het diploma van het Pre-University College in Leiden, dan wel dient de kandidaat dit omgaand te verstrekken na het behalen daarvan. 2. Indien de kandidaat, ter besluitvorming van de decaan, vóór de aan hem via de website bekend gemaakte datum, ondanks een herinneringsbericht, niet of niet volledig of niet op de voorgeschreven wijze voldoet aan de regels voor deelname aan de decentrale selectie ten behoeve van het studiejaar , eindigt zijn deelname. De kandidaat ontvangt daarover een besluit van de decaan. 3. In geval van toepassing van het tweede lid wordt de kandidaat voor de toepassing van artikel 2, derde lid van het reglement, geacht niet te zijn toegelaten tot deelname aan de decentrale selectie, tenzij de aanwezigheid van de kandidaat op de datum van de BMAT als bedoeld in artikel 9 van het reglement is geregistreerd of de aanwezigheid van de kandidaat bij aanvang van het gesprek als bedoeld in artikel 11 van het reglement is geregistreerd. 4. De kandidaat die in verband met een functiebeperking gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient daarvan tijdig mededeling te doen via het voor de decentrale selectie geneeskunde bestemde LUMC loket. In ieder geval dient, in geval van dyslexie, uiterlijk één week voor de datum van de BMAT genoemd in artikel 9, vierde lid van het reglement een officiële dyslexieverklaring te worden ingediend via eerdergenoemd loket. 4

5 Artikel 6. Intrekking deelname decentrale selectie 1. De kandidaat kan op ieder gewenst moment zijn deelname aan de decentrale selectie intrekken. 2. Na intrekking krijgt de kandidaat geen (verdere) toegang tot de decentrale selectie. 3. Indien de intrekking heeft plaatsgevonden vóórdat de aanwezigheid van de kandidaat op de datum van de BMAT als bedoeld in artikel 9 van het reglement is geregistreerd of de aanwezigheid van de kandidaat bij aanvang van het gesprek als bedoeld in artikel 11 van het reglement is geregistreerd, wordt de kandidaat voor de toepassing van artikel 2, derde lid van het reglement, geacht niet te zijn toegelaten tot deelname aan de decentrale selectie. Artikel 7. Privacy en gegevensbewaring 1. De in het kader van de procedure voor decentrale selectie beschikbaar gekomen persoonsgegevens, waaronder de selectiegegevens, van de kandidaat worden verwerkt op een wijze, voor zover verenigbaar met het doel om op grond van artikel 7.57e van de wet kandidaten te selecteren die beschikken over bijzondere kwalificaties. 2. Bewaring van de gegevens als bedoeld in het voorgaande lid vindt plaats overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen: a. Van de kandidaat, voor wie de decentrale selectie heeft geleid tot een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 4.29, tweede lid van de ministeriële regeling en die zich tijdig heeft ingeschreven voor de opleiding als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder m van het reglement, worden de persoonsgegevens, waaronder de selectiegegevens, gedurende 30 jaar bewaard in het studentdossier; b. Van alle kandidaten worden voor de toepassing van artikel 2, derde lid van het reglement, de hiernavolgende persoonsgegevens van de kandidaat gedurende 15 jaar bewaard in het Student Informatiesysteem van de Universiteit Leiden: - naam, geslacht, geboortedatum en burger service nummer; - het jaar waarin de kandidaat is toegelaten tot deelname aan de decentrale selectie; - het betreffende aanmeldnummer in Studielink. c. Van alle kandidaten worden voor langjarig trendonderzoek doeleinden, de persoons- en selectiegegevens uiterlijk twee jaar na afloop van de decentrale selectie geanonimiseerd en gedurende 15 jaar bewaard in het Management Informatiesysteem van het LUMC. 3. Bewaring van de persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid onder b blijft achterwege, indien: a. de deelname aan de decentrale selectie op grond van artikel 5, tweede lid van het reglement is geëindigd en de kandidaat op grond van het derde lid van dat artikel wordt geacht niet te zijn toegelaten tot deelname of b. sprake is van intrekking als bedoeld in artikel 6, eerste lid van het reglement en de kandidaat op grond van het derde lid van dat artikel wordt geacht niet te zijn toegelaten tot deelname. 5

6 Hoofdstuk 3. Regels van inhoudelijke aard Artikel 8. Selectie op basis van BMAT, overgangscijfers 5vwo en gesprekken 1.Selectie vindt plaats op basis van de volgende kwalitatieve selectiecriteria: a. de BMAT eindscore, berekend volgens het toetsplan; b. het volgens het toetsplan berekende gemiddelde van de volgens het overgangsrapport 5vwo behaalde cijfers voor de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Nederlands. De 5 vwo cijfers van genoemde vakken worden niet meegewogen in de selectieprocedure indien: - het vwo-diploma dateert van vóór 2010; - de kandidaat geen overgangsrapport 5vwo heeft; - de kandidaat een diploma van een buitenlandse instelling heeft; - de kandidaat 5 en 6 vwo in één jaar doet of heeft gedaan; - de kandidaat een overgangsrapport 5vwo heeft waarop niet alle vakken genoemd in artikel 8, eerste lid onder b van het reglement staan vermeld; c. de volgens het toetsplan vastgestelde beoordeling van de 3 gesprekken als bedoeld in artikel 10 van het reglement. Artikel 9. Eerste selectieronde 1. De eerste selectieronde bestaat uit de BMAT. De BMAT wordt in het Engels afgenomen en in het Engels gemaakt op een daarvoor aangewezen locatie. 2. De kosten van de BMAT staan vermeld op de website van de Admissions Testing Service van Cambridge Assessment, komen voor rekening van de kandidaat en dienen op het moment van inschrijving rechtstreeks aan de Admissions Testing Service van Cambridge Assessment te worden voldaan. De kosten van de BMAT komen niet in aanmerking voor restitutie. 3. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor een tijdige inschrijving voor deelname aan de BMAT. 4. De BMAT wordt afgenomen op 13 februari 2016 en kan uitsluitend op die dag, op de daarvoor aangewezen locatie en het aangegeven tijdstip worden afgelegd. 5. De BMAT sectie scores worden vastgesteld door de Admissions Testing Service van Cambridge Assessment. De Admissions Testing Service van Cambridge Assessment verstrekt de BMAT sectie scores aan de kandidaat. Voor informatie over de BMAT sectie scores dient de kandidaat zich rechtstreeks te wenden tot de Admissions Testing Service van Cambridge Assessment. 6. In het geval de kandidaat het niet eens is met de BMAT sectie scores, dient de kandidaat zich rechtstreeks te wenden tot de Admissions Testing Service van Cambridge Assessment. 7. De Admissions Testing Service van Cambridge Assessment verstrekt de BMAT sectie scores aan de decaan. 8. De BMAT sectie scores worden volgens het toetsplan geconverteerd naar de volgens het toetsplan berekende BMAT eindscore. 9. De kandidaat, die heeft deelgenomen aan de eerste selectieronde en voor zover de artikelen 5, tweede lid of 6 van het reglement geen toepassing hebben gevonden, wordt gerangschikt op basis van de BMAT eindscore en het gemiddelde van de door de kandidaat volgens het overgangsrapport 5vwo behaalde gemiddelde cijfer voor de vakken als genoemd in artikel 8, eerste lid onder b van het reglement. 6

7 De BMAT eindscore heeft een gewicht van 60% en het gemiddelde cijfer een gewicht van 40%. De uitkomst van deze weging is gelijk aan de eindscore van de eerste selectieronde. 10. In het geval het vwo-diploma dateert van vóór 2010, de kandidaat geen overgangsrapport 5vwo heeft, de kandidaat een diploma van een buitenlandse instelling heeft, de kandidaat 5 en 6 vwo in één jaar doet of heeft gedaan, dan wel een overgangsrapport 5vwo heeft waarop niet alle vakken genoemd in artikel 8, eerste lid onder b van het reglement staan vermeld, heeft voor de toepassing van het voorgaande lid de BMAT eindscore als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder b van het reglement een gewicht van 100%. 11. Na toepassing van de leden 9 en 10 van dit artikel wordt de kandidaat een volgnummer toegekend. De kandidaten met de volgnummers 1 tot en met maximaal 400 worden toegelaten tot de tweede selectieronde als beschreven in artikel 10 van het reglement. De kandidaten met een volgnummer hoger dan 400 zijn niet geselecteerd en worden niet toegelaten tot de tweede selectieronde. 12. De kandidaten ontvangen over de uitkomst als bedoeld in het voorgaande lid een besluit van de decaan. Artikel 10. Tweede selectieronde 1. De kandidaat die is toegelaten tot de tweede selectieronde wordt uitgenodigd voor 3 gesprekken. De gesprekken vinden plaats op één en dezelfde dag, zijnde 2 april 2016 en worden gevoerd in het Nederlands. 2. Het personal statement bedoeld in artikel 5 van het reglement, wordt gebruikt als input voor één van de gesprekken. In de andere gesprekken staan communicatieve vaardigheden en attitude centraal. 3. Aan elk gesprek afzonderlijk worden twee beoordelingen toegekend door twee onafhankelijke beoordelaars. 4. De beoordelingen van de kandidaat op de 3 gesprekken worden volgens het toetsplan omgerekend tot de eindscore van de tweede selectieronde. 5. De kandidaat die heeft deelgenomen aan de tweede selectieronde en voor zover artikel 5, tweede lid of artikel 6 van het reglement geen toepassing hebben gevonden, wordt gerangschikt op basis van de eindscore van de eerste selectieronde als bedoeld in artikel 9, negende lid van het reglement en de eindscore van de tweede selectieronde als bedoeld in het voorgaande lid, waarbij de eindscore van de eerste selectieronde een gewicht van 60% heeft en die van de tweede selectieronde een gewicht van 40%. De eindscore decentrale selectie is gelijk aan de uitkomst van deze weging. 6. Na toepassing van het voorgaande lid wordt de kandidaat een rangnummer toegekend. Artikel 11. Selectie op basis van Pre-University diploma en beoordeling gesprek 1. In geval de kandidaat bij de universiteit Leiden staat ingeschreven bij het Pre-University College of reeds beschikt over het diploma van het Pre-University College vindt selectie plaats op basis van de volgende kwalitatieve selectiecriteria: a. de kandidaat is in het bezit van het diploma van het Pre-University College in Leiden; b. de beoordeling van het gesprek als bedoeld in het hiernavolgende lid. 2. De kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden in februari Het gesprek wordt gevoerd in het Nederlands. 7

8 3. Het personal statement als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b van het reglement wordt gebruikt als input voor het gesprek. 4. De kandidaat die in het bezit is van het diploma van het Pre-University College in Leiden wordt geplaatst op de lijst aan de minister, mits hij voldoet aan de overige bepalingen en regels van administratieve aard van het reglement en voor zover artikel 5, derde lid of artikel 6 van het reglement geen toepassing hebben gevonden en tenzij de beoordeling van het gesprek als bedoeld in de leden 2 en 3 zodanig is dat van plaatsing wordt afgezien. 5. De volgorde van vermelding op de lijst aan de minister wordt volgens het toetsplan bepaald op basis van het door de kandidaat volgens het overgangsrapport 5vwo behaalde gemiddelde cijfer voor de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Nederlands. 6. Overeenkomstig de volgens het voorgaande artikellid bepaalde volgorde wordt de kandidaat een rangnummer toegekend. Hoofdstuk 5. Afronding decentrale selectie Artikel 12. Berichtgeving kandidaat en lijst aan de minister 1.De decaan deelt voor 15 juni 2016 schriftelijk aan de geselecteerde kandidaat zijn rangnummer mee. 2.De decaan vermeldt de geselecteerde kandidaten op de lijst aan de minister in de hiernavolgende volgorde: a. bovenaan de kandidaten die zijn geselecteerd op basis van de criteria genoemd in artikel 11 in de overeenkomstig artikel 11, vijfde lid van het reglement vastgestelde volgorde en b. daaronder de kandidaten die zijn geselecteerd op basis van de criteria genoemd in artikel 8 in de overeenkomstig artikel 10, vijfde lid van het reglement vastgestelde volgorde, waarbij de kandidaat die bovenaan staat het rangnummer krijgt, volgend op het rangnummer van de kandidaat die overeenkomstig artikel 11 is geselecteerd en volgens de overeenkomstig artikel 11, vijfde lid van het reglement vastgestelde volgorde onderaan staat. En zo verder wat betreft de overige overeenkomstig de artikelen 9 en 10 geselecteerde en gerangschikte kandidaten. 3. De lijst aan de minister wordt door de decaan aan het CvB bekend gemaakt. 4. De lijst bedoeld in het voorgaande lid wordt voor 15 juni 2016 aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend gemaakt. 5. De toewijzing van een bewijs van toelating geschiedt overeenkomstig artikel 4.29, tweede lid van de ministeriële regeling door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoofdstuk 6. Slotbepalingen Artikel 13. Onvoorziene situaties Indien zich bijzondere situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist de decaan. Artikel 14. Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2015 en geldt voor de decentrale selectie voor plaatsing in de opleiding als bedoeld in artikel 1, tweede lid onder m van het reglement in het studiejaar

9 Artikel 15. Citeertitel Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement decentrale selectie Geneeskunde Leiden Dit reglement is op 22 juni 2015 vastgesteld door de Raad van Bestuur LUMC en bekrachtigd door het CvB op 7 juli

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2015-2016 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde 2017 2018 Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient tijdig een reglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 4 3 van (de voorzitter van) het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2018-2019 Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen 1. Afkortingen In dit reglement wordt verstaan onder: BMAT: de BioMedical

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Geneeskunde

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Geneeskunde Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Geneeskunde 2018-2019 Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen 1. Afkortingen In dit reglement wordt verstaan onder: BA GNK: Bachelor Geneeskunde;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 0 4 6

U I T S P R A A K 1 5 0 4 6 U I T S P R A A K 1 5 0 4 6 van (de voorzitter van) het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen def. SELECTIEREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN, GENEESKUNDE EN TANDHEELKUNDE, RADBOUDUMC, RADBOUD UNIVERSITEIT, TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2017-2018 Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Fiscaal Recht

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Fiscaal Recht Reglement Selectie Universiteit Leiden Faculteitsbestuur, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient tijdig

Nadere informatie

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek Regeling decentrale selectieprocedure Forensisch Onderzoek 2017-2018 Pagina 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Decentrale selectie... 3 3 Beperking... 3 4 Aanmelding... 4 5 Selectie... 4 6

Nadere informatie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie Decentrale selectie 2016-2017 Klinische Technologie Decentrale selectie Klinische Technologie 2016-2017 Het aantal plaatsen voor de gezamenlijke bacheloropleiding Klinische Technologie van de TU Delft,

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure indien deze een

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Geneeskunde en Fysiotherapie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Raadpleeg voor meer informatie en de Regeling toelating tot de Bacheloropleiding Tandheelkunde Nijmegen onze website www.ru.nl/opleidingen/bachelor/.

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Reglement Facultaire Selectiecriteria en procedure

Reglement Facultaire Selectiecriteria en procedure Reglement Facultaire Selectiecriteria en procedure voor de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde in academisch jaar 2018-2019 De Decaan van de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Decentrale Selectie 2015-2016

Decentrale Selectie 2015-2016 Decentrale Selectie 2015-2016 Voor het studiejaar 2015-2016 zijn er voor de bachelor geneeskunde aan de RUG/UMCG in totaal 410 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Alle plaatsen worden via decentrale selectie

Nadere informatie

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Decentrale selectie studiejaar 2017-2018 Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Veelgestelde vragen Wat is decentrale selectie? Decentrale selectie wordt bij

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus Frank Peters studentendecaan Inleiding Drie soorten opleidingen A. opleidingen met een matching B. opleidingen met kleinschalig onderwijs

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 17 november 2016 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: Biomedische Wetenschappen (175) Diergeneeskunde

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e 2018-2019 Deze centrale regeling is opgesteld op grond van artikel 7.53, lid 3 van de Wet op het Hoger onderwijs en

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Aanmelden en inschrijven regels voor fixusopleidingen. Frank Peters, studentendecaan I:

Aanmelden en inschrijven regels voor fixusopleidingen. Frank Peters, studentendecaan I: Aanmelden en inschrijven regels voor fixusopleidingen Frank Peters, studentendecaan I: www.uu.nl/bachelors/selectie Bachelorvoorlichting 4 maart 2017 Achtergrond Drie soorten opleidingen A. opleidingen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Reglement klachten studenten

Reglement klachten studenten Reglement klachten studenten Aeres Hogeschool 24 oktober 2016 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Reglement klachten studenten 24 oktober 2016 Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum Auteur Toelichting

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Numerus Fixus: Selectie & Plaatsing 2017

Numerus Fixus: Selectie & Plaatsing 2017 Numerus Fixus: Selectie & Plaatsing 2017 Numerus fixus > Selectie & Plaatsing Numerus Fixus: beperkt aantal plaatsen - Geneeskunde: 330 - Tandheelkunde: 67 - Biomedische Wetenschappen: 100 - Psychologie:

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan

geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan Bachelorvoorlichting 5 maart 2016 Achtergrond De universiteit kent verschillende opleidingen met een selectie vooraf: - University

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

HANDLEIDING DECENTRALE SELECTIE

HANDLEIDING DECENTRALE SELECTIE HANDLEIDING DECENTRALE SELECTIE 2017-2018 Deze handleiding geeft meer informatie over de selectieprocedure van de decentrale selectie voor de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft met

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie