Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen en afkortingen 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. de ministeriële regeling: de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs; c. vooropleidingseisen: de vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 7.24, eerste lid en artikel 7.28 van de wet; d. nadere vooropleidingseisen: de nadere vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de wet, en zoals vastgelegd in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs; e. opleiding: de bacheloropleiding geneeskunde verzorgd door de Radboud Universiteit; f. gegadigde: degene die zich heeft aangemeld voor deelname aan de decentrale selectie voor de opleiding; g. bewijs van toelating: een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.57a, tweede lid, van de wet; h. decentrale selectie: decentrale selectie als bedoeld in artikel 7.57e van de wet; i. directe plaatsing: directe plaatsing als bedoeld in artikel 4.13 regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs; j. instelling: de Radboud Universiteit Nijmegen; k. diploma: een diploma dat voldoet aan de omschrijvingen in hoofdstuk 1 van de regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs; l. centraal schriftelijk eindexamen: het centraal examen als bedoeld in het Eindexamenbesluit VO; m. Commissie de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde van het Radboud universitair medisch centrum; n. raamplan artsopleiding 2009: Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

2 document in juni 2009 uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra waarin de eindtermen van de initiële universitaire opleiding tot arts zijn vastgelegd; (Herwaarden van, CLA, Laan RFJM, Leunissen RRM. Raamplan Artsopleiding 2009, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Houten 2009); o. studielink: de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle hogescholen en universiteiten en de Dienst Uitvoering Onderwijs; p. juiste profielen voor de opleiding geneeskunde: het v.w.o. profiel Natuur en Gezondheid plus Natuurkunde het v.w.o. profiel Natuur en Techniek plus Biologie. 2. Afkortingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. DUO: de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; b. CvB: College van Bestuur van de Radboud Universiteit; c. RvB: Raad van Bestuur van het Radboud universitair medisch centrum; d. Radboud universitair medisch centrum: de organisatorische eenheid waarbinnen het Academisch Ziekenhuis St Radboud en de faculteit medische wetenschappen van de Radboud Universiteit zijn samengebracht; e. v.w.o.: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, als bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs; f. NT2: Nederlands als tweede taal, programma II (hbo- of universitair niveau), overeenkomend met een beheersing van het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees referentiekader. Hoofdstuk 2 Verkrijgen bewijs van toelating voor de opleiding Artikel 2. Toepasselijke mogelijkheden om een bewijs van toelating voor de opleiding te verkrijgen 1. Gegadigden kunnen in aanmerking komen voor directe plaatsing zoals omschreven in artikel 4.13 van de ministeriële regeling. 2. Gegadigden kunnen in aanmerking komen voor een bewijs van toelating na toepassing van artikel 4.24 van de ministeriële regeling. Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

3 3. Het CvB maakt gebruik van de mogelijkheid die artikel 7.57.e van de wet biedt om alle na toepassing van het eerste en tweede lid resterende opleidingsplaatsen van de opleiding toe te wijzen aan door hem zelf geselecteerde gegadigden die naar zijn oordeel beschikken over bijzondere kwalificaties. 4. Als het CvB minder gegadigden heeft geselecteerd dan er plaatsen beschikbaar zijn, vindt voor de decentrale plaatsen die onbenut blijven, conform artikel 4.29 derde lid van de ministeriële regeling, een loting plaats. Artikel 3. Uitvoering regeling De uitvoering van deze regeling is door het CvB opgedragen aan de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde van het Radboudumc (in deze regeling: de Commissie). Artikel 4. Algemene bepalingen decentrale selectie 1. De bijzondere kwalificaties bedoeld in artikel 2, derde lid betreffen: a. motivatie voor de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen; b. affiniteit voor de in het profiel van de arts opgenomen rollen, zoals die zijn verwoord in het Raamplan artsopleiding 2009; c. het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, natuur- en scheikunde. 2. Voor de selectieprocedure geldt dat: a. gegadigde eenmaal kan deelnemen aan de selectieprocedure; b. de namen van gegadigden op de lijst als bedoeld in artikel 4.28 lid 2 van de ministeriële regeling geplaatst worden waarbij de volgorde bepaald wordt door de bij de selectieprocedure verkregen gegevens; c. het aantal gegadigden dat op deze lijst wordt vermeld, hoger kan zijn dan het aantal opleidingsplaatsen dat uiteindelijk beschikbaar zal blijken te zijn; d. gegadigde moet voldoen aan de in deze regeling opgenomen regels van administratieve aard en de instructies die hij tijdens de procedure van de Commissie krijgt; e. gegadigde die op grond van de decentrale selectie een opleidingsplaats bemachtigt in het direct hierop aansluitende studiejaar met de opleiding dient te beginnen; f. resultaten behaald door gegadigde die op uiterlijk 15 september 2016 niet geplaatst is door DUO evenals de resultaten behaald door gegadigde die op uiterlijk 15 september 2016 het bewijs van toelating niet heeft verzilverd, komen te vervallen. 3. De selectie wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal. Hoofdstuk 3 Toegang tot de selectieprocedure Artikel 5. Aanmelding Gegadigden dienen zich voor 15 januari 2016 via Studielink aan te melden. Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

4 Artikel 6. Vereiste vooropleiding Deelname aan de selectieprocedure is mogelijk voor de gegadigde die 1. door het behalen van het middelbare schooldiploma op uiterlijk 1 september 2016 zal hebben voldaan aan de voor de opleiding geneeskunde wettelijk gestelde vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen; 2. op 15 januari 2016 heeft voldaan aan de vooropleidingseisen en op uiterlijk 1 september 2016 zal hebben voldaan aan de nadere vooropleidingseisen voor de opleiding geneeskunde. Artikel 7. Beheersing Nederlandse taal Gegadigde die niet over een vereist Nederlands of Vlaams diploma beschikt en voor wie het Nederlands of het Vlaams niet de moedertaal is, moet aantonen dat hij voor 15 januari 2016 aan de eis voldaan heeft dat hij het Nederlands op minimaal taalniveau B2 van het Europees referentiekader beheerst. Taalniveau B2 komt overeen met het NT2 examen in programma II (niveau hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs). Hoofdstuk 4 Regels van administratieve aard Artikel 8. Eerste verzoek om informatie 1. De Commissie benadert de gegadigde die zich op uiterlijk 15 januari 2016 via Studielink heeft aangemeld, per gericht aan het adres dat gegadigde bij aanmelding bij Studielink heeft opgegeven, met een verzoek om binnen een gestelde termijn nadere gegevens te verstrekken. Dit betreft: a. gegevens die nodig zijn om de identiteit van de gegadigde te kunnen vaststellen en controleren; b. informatie die nodig is om te kunnen vaststellen of gegadigde voldoet aan de eisen voor deelname aan de selectieprocedure. 2. De gegadigde die zich uiterlijk op 15 januari 2016 bij Studielink heeft aangemeld en uiterlijk 30 januari 2016 geen bericht van de Commissie heeft ontvangen, neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen via contact op met de Commissie: Artikel 9. Verder contact tussen gegadigde en Commissie 1. Over ieder besluit dat de Commissie over de gegadigde neemt, wordt de gegadigde geïnformeerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk langs digitale weg. Hiertoe wordt het adres gebruikt dat door gegadigde is opgegeven op het moment van aanmelding bij Studielink en de systemen die door de Radboud Universiteit aan de gegadigde beschikbaar worden gesteld. De gegadigde die besluiten schriftelijk wil ontvangen dient hiertoe schriftelijk een verzoek in aan de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde, per adres: Radboudumc 162, Postbus 9101, 6500 HB, Nijmegen. Overige contacten Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

5 tussen de Commissie en gegadigde verlopen per en/of via de door de Commissie aangewezen digitale weg. Gegadigde ontvangt steeds tijdig de informatie die hij nodig heeft om aan de selectieprocedure deel te kunnen nemen. 2. Gegadigde draagt er zorg voor dat de Commissie steeds beschikt over het correcte postadres van gegadigde. 3. Gegadigde draagt er zorg voor dat de Commissie steeds beschikt over een actueel en functionerend adres van gegadigde. 4. Gegadigde is er voor verantwoordelijk dat hij regelmatig, minimaal driemaal per week, controleert of er nieuwe berichten van de Commissie aan hem verzonden zijn. Artikel 10. Tijdig en correct reageren Gegadigde moet binnen de termijnen en op de wijze die de Commissie daarvoor aangeeft alle informatie verstrekken die de Commissie nodig heeft om de selectieprocedure te kunnen uitvoeren. Artikel 11. Registratie en afmelding 1. De Commissie neemt de gegadigde die zich heeft aangemeld voor decentrale selectie, op in een register. 2. In het register wordt opgenomen dat de gegadigde in dat jaar heeft deelgenomen aan de decentrale selectie en het resultaat dat gegadigde behaald heeft op onderdelen van de selectie. 3. In afwijking van het eerste lid blijft registratie achterwege: indien gegadigde zich voor 2 april 2016 via en bij studielink heeft afgemeld en de Commissie na afloop van de procedure heeft kunnen vaststellen dat hij feitelijk niet op de toetsdag op 2 april 2016 in de toetszaal aanwezig is geweest. 4. Eventueel behaalde resultaten ten behoeve van de eindbeoordeling van de selectieprocedure komen bij afmelding of bij het niet aanwezig zijn op de toetsdag in Nijmegen direct te vervallen. 5. Gegadigde die zich tijdig als bedoeld in het derde lid heeft afgemeld en waarvan de Commissie na afloop van de selectieprocedure heeft kunnen vaststellen dat hij feitelijk niet aan de selectietoets heeft meegedaan, ontvangt daarvan een bevestiging. Artikel 12. Sanctie Indien de gegadigde niet of niet tijdig of niet volledig of niet op de voorgeschreven wijze heeft voldaan aan de bepalingen in deze regeling wordt de aanmelding van deze gegadigde als vervallen beschouwd. Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

6 Hoofdstuk 5 De selectieprocedure Artikel 13. De huiswerkopdracht 1. De huiswerkopdracht maakt onderdeel uit van de selectie en wordt door gegadigde, nadat hij hiertoe instructies heeft ontvangen van de Commissie, thuis gemaakt en voor de aangegeven datum en op de aangegeven wijze aan de Commissie aangeleverd. 2. De beoordeling van de huiswerkopdracht geschiedt voor alle gegadigden op gelijke wijze; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van gegadigde(n) voorafgaand aan of tijdens het maken van de opdracht. 3. De huiswerkopdracht bestaat uit twee onderdelen. Artikel 14. De selectietoets in Nijmegen 1. De selectietoets maakt onderdeel uit van de selectie en wordt afgenomen in Nijmegen. 2. Plaats en tijdstip van de toets worden door de Commissie tijdig bekend gemaakt. 3. De toets kan uitsluitend op de aangegeven dag en het aangegeven tijdstip worden afgelegd. Er kan geen beroep worden gedaan op een extra gelegenheid om wat voor reden dan ook. 4. De beoordeling van de toets geschiedt voor alle gegadigden op gelijke wijze; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van gegadigde(n) voorafgaand aan of tijdens de toets. 5. Tijdens het afnemen van de toets gelden voor alle gegadigden dezelfde toetsfaciliteiten. Een uitzondering wordt gemaakt voor gegadigde die voor 11 februari 2016 middels een verklaring van de middelbare school heeft aangetoond dat hij tijdens de eindexamens van de middelbare school recht had of recht heeft op tijdsverlenging; hij krijgt per toets 30 minuten tijdsverlenging. Gegadigde die voor 2013 zijn diploma op grond waarvan hij toelaatbaar is tot de universiteit heeft behaald en niet meer beschikt over een verklaring van de middelbare school, dient op andere wijze voor 11 februari 2016 aannemelijk te maken dat hij in aanmerking komt voor tijdsverlenging. 6. De toets omvat twee onderdelen. Artikel 15. Vaststelling uitslag van de selectietoets 1. De eindscore wordt vastgesteld op basis van de beoordeling van de huiswerkopdracht en de beoordeling van de twee toetsonderdelen die op de toetsdag in Nijmegen worden afgenomen De huiswerkopdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. 3. Op grond van de resultaten behaald door gegadigden voor de toetsen, wordt per toets vastgesteld welke score de grens bepaalt tussen een voldoende en een onvoldoende resultaat en wordt de relatie vastgesteld tussen de behaalde resultaten en de toe te 1 zie bijlage 1 Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

7 wijzen rangnummers, waarbij de gegadigde die een voldoende heeft behaald voor de huiswerkopdracht en tevens het hoogste gemiddelde resultaat voor de twee toetsen heeft behaald, rangnummer 1 toegewezen krijgt, enz. 4. Gegadigden die voor de huiswerkopdracht en voor beide toetsen een voldoende resultaat hebben behaald, krijgen als eersten een rangnummer. 5. Gegadigden die voor de huiswerkopdracht een voldoende hebben behaald en voor één of beide toetsen een onvoldoende hebben behaald, krijgen een rangnummer nadat voldaan is aan het bepaalde in lid Gegadigden die voor de huiswerkopdracht een onvoldoende hebben behaald en voor beide toetsen een voldoende hebben behaald, krijgen een rangnummer nadat voldaan is aan het bepaalde in resp. lid 4 en lid 5; 7. Gegadigden die voor de huiswerkopdracht een onvoldoende hebben behaald en voor één of beide toetsen een onvoldoende hebben behaald, krijgen een rangnummer nadat voldaan is aan het bepaalde in resp. lid 4, 5 en Indien blijkt dat twee of meer gegadigden op grond van resultaten van de toetsen in aanmerking komen voor hetzelfde rangnummer, wordt het definitieve rangnummer vastgesteld mede op basis van de huiswerkopdracht. Artikel 16. Berichtgeving over de uitslag Uiterlijk eind april 2016 ontvangen gegadigden die zich niet eerder hebben afgemeld bericht: 1. over het resultaat van de huiswerkopdracht en het resultaat dat zij voor iedere toets waaraan zij hebben deelgenomen hebben behaald; 2. over hun plaats in de volgorde op de lijst bedoeld in artikel 17 lid 1. Artikel 17. Lijst met rangnummers 1. Het CvB vermeldt de gegadigden op de lijst als bedoeld in artikel 4.28 lid 2 van de ministeriële regeling. 2. De lijst, bedoeld in het eerste lid wordt eind april 2016 aan DUO bekend gemaakt. De feitelijke toewijzing van een Bewijs van Toelating valt buiten de bevoegdheid van de instelling. Ter verkrijging van een Bewijs van Toelating dienen de kandidaten de instructies van DUO op te volgen. (Toelichting: Bewijzen van toelating worden door DUO namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verstrekt conform artikel van de ministeriële regeling. Het is waarschijnlijk dat meer personen worden geselecteerd dan er plaatsen beschikbaar zijn. Niet alle geselecteerden krijgen dan een Bewijs van Toelating. Bij de toewijzing van bewijzen van toelating wordt de volgorde van de decentraal geselecteerde gegadigden op de door de instelling opgestelde lijst in acht genomen. Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

8 Artikel 18. Ruilen plaats Gegadigde die op basis van de uitslag van de decentrale selectie een Bewijs van Toelating heeft gekregen, kan die plaats niet ruilen met iemand die een Bewijs van Toelating tot de opleiding geneeskunde van een andere universiteit heeft gekregen. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 19. Inzage en/of nabespreking Er is geen gelegenheid tot inzage van door de gegadigde gemaakte toetsonderdelen; er kan geen nabespreking plaatsvinden of correspondentie gevoerd worden over de gemaakte toetsonderdelen en/of de beoordeling hiervan. Artikel 20. Onvoorziene situaties Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Commissie. Artikel 21. Bezwaar In afwijking van artikel 1 en artikel 8 van het Reglement bezwaarschriftprocedure Algemene wet bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen kunnen gegadigden binnen twee weken na dagtekening van de beslissing van de Commissie bezwaar indienen. Bezwaar maken geschiedt bij het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, postbus 9102, 6500 HC Nijmegen. Het bezwaar dient met redenen omkleed te zijn. Bij het bezwaarschrift dient een afschrift van de beslissing te worden gevoegd. Het college van bestuur beslist binnen 4 weken na de ontvangst van het bezwaarschrift. Artikel 22. Hardheidsclausule 1. Indien toepassing van deze regeling een onbillijkheid van overwegende aard op zou leveren kan het College van Bestuur desgevraagd anders besluiten. 2. Gegadigde die voor een besluit als bedoeld in lid 1 in aanmerking meent te komen, dient hiertoe vóór 15 oktober 2016 een gemotiveerd schriftelijk verzoek in bij het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, postbus 9102, 6500 HC Nijmegen. Het College van Bestuur beslist nadat de Commissie is gehoord. 3. Het College van Bestuur kan besluiten: a. betrokkene in afwijking van het bepaalde in artikel 4 tweede lid sub a, toe te laten tot de selectieprocedure, in het voorjaar van 2017, dan wel b. betrokkene een rangnummer toe te wijzen op grond waarvan DUO hem zal kunnen plaatsen; c. op de plaatsingslijst voor het eerstvolgend studiejaar, te weten te plaatsen. 4. Het aantal gegadigden voor wie een besluit als bedoel in lid 1 wordt genomen is jaarlijks niet meer dan tien. Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

9 rangnummer def 27 nov 2015 Artikel 23. Bekendheid regelingen Gegadigden worden geacht de inhoud van deze regeling te kennen en tevens kennis te hebben genomen van de aanvullende regelingen en toelichtingen die de Commissie aan hen schriftelijk, per of anderszins ter beschikking stelt. Artikel 24. Vaststelling regeling Deze regeling is op 27 november 2015 vastgesteld door de decaan van het Radboud universitair medisch centrum en geldt voor de decentrale selectie die in het studiejaar wordt uitgevoerd voor plaatsing in het studiejaar Artikel 25. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling decentrale selectie geneeskunde RU Bijlage 1. 2x > minimum Laagste (1) V 1 of 2x < minimum Huiswerk opdracht O 2x > minimum 1 of 2x < minimum hoogste rangnummer 1 wordt door DUO als eerste geplaatst nadat degenen die voor directe plaatsing in aanmerking komen, geplaatst zijn. Regeling decentrale selectie geneeskunde RU

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie Decentrale selectie 2016-2017 Klinische Technologie Decentrale selectie Klinische Technologie 2016-2017 Het aantal plaatsen voor de gezamenlijke bacheloropleiding Klinische Technologie van de TU Delft,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK Secretariaat: Postbus 557 2300 AN Leiden Telefoon: 071 519 1041 Fax: 071 517 5835 e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ABN AMRO Bank te Den Haag: 58.92.49.010

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Decentrale Selectie 2015-2016

Decentrale Selectie 2015-2016 Decentrale Selectie 2015-2016 Voor het studiejaar 2015-2016 zijn er voor de bachelor geneeskunde aan de RUG/UMCG in totaal 410 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Alle plaatsen worden via decentrale selectie

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 0 4 6

U I T S P R A A K 1 5 0 4 6 U I T S P R A A K 1 5 0 4 6 van (de voorzitter van) het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Geneeskunde studeren in Rotterdam

Geneeskunde studeren in Rotterdam Erasmus MC Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2015 2016 Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2015 2016 De gezondheidszorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Studenten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN Mei 2014 1 1 Algemene Bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen a. BeVo: Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken.

Nadere informatie

Geneeskunde studeren in Rotterdam

Geneeskunde studeren in Rotterdam Erasmus MC Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2016 2017 1 Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2016 2017 De gezondheidszorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Studenten

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Deze folder is een uitgave van: Postbus 30155 9700 LG Groningen 050 599 77 55 www.duo.nl Servicekantoren: kijk op de internetsite voor adressen en

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Daarom moet je deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Decentrale selectie, deficiëntie vooropleiding, numerus fixus opleiding, toelating eerste cursusjaar, vertrouwensbeginsel

Decentrale selectie, deficiëntie vooropleiding, numerus fixus opleiding, toelating eerste cursusjaar, vertrouwensbeginsel Nr. CBHO 2000/18 (mrs. Martens, Mollee, Borman) 24 juli 2000 Decentrale selectie, deficiëntie vooropleiding, numerus fixus opleiding, toelating eerste cursusjaar, vertrouwensbeginsel WHW art. 7.53[oud],

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie