Algemene informatie Energie Gilze Rijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie Energie Gilze Rijen"

Transcriptie

1 Algemene informatie Energie Gilze Rijen Aanleiding. Op bescheiden schaal, doch onweerlegbaar in toenemende mate vindt er in de samenleving een ontwikkeling plaats in het denken van burgers op welke wijze en hoe er voorzien kan worden in de noodzakelijke behoeften. De redenen hiervoor zijn divers en uiteenlopend, maar kunnen worden samengevat met de woorden: Bezorgdheid omtrent het milieu; Vervreemding ten opzicht van bureaucratische instellingen/bedrijven; Geen zicht op het gevoerde beleid, kostenontwikkeling e.d; De weerzin tegen grootschaligheid; Vertrouwen in het zelf oplossend en organiserend vermogen. Dit is een proces van verandering in het denken, handelen en organiseren door burgers wat betreft de inrichting van hun leefomgeving en het voorzien in hun directe behoeften en het besef, dat het oplossen van schaarste is gediend bij een lokaal niveau. Deze ontwikkeling is samen te vatten met de begrippen: Kleinschaligheid, betrokkenheid en directe invloed. De ontwikkeling in de energiesector is het meest in het oog springende en tastbare voorbeeld hiervan. Daarnaast kan de transitie inde zorgsector genoemd worden als voorbeeld van kleinschaligheid en directe betrokkenheid van burgers. Begonnen op lokaal niveau is de energiesector heden ten dage centraal en van bovenaf georganiseerd met een streven gericht op nog verdere schaalvergroting en anonimisering van de verbruikers van energie. De daadwerkelijke energievoorziening komt onder druk te staan als gevolg van onzekerheden over contractvorming tussen leveranciers, distributeurs, overheden en afnemers. Ook spelen geopolitieke overwegingen in steeds grotere mate een rol, waardoor levering niet langer gegarandeerd is. Tot slot is er de toenemende schaarste van (gemakkelijk winbare) energie. De prijs van de energie zal door al deze factoren blijven stijgen. Daar staat tegenover dat het zowel technisch als economisch aantrekkelijk wordt om energie schoon op te wekken op lokaal niveau. Duurzaamheid, het beperken van CO2 uitstoot en het zorgzaam omgaan met het milieu spelen hierbij ook een rol. En niet in de laatste plaats het besparen van kosten. Dit vraagt om nieuwe vormen van (collectief) ondernemerschap, het slechten van belemmeringen, het bij elkaar brengen van groepen en individuele burgers alsmede het ontwikkelen van nieuwe financiële arrangementen. Het is op grond van deze overwegingen dat is besloten om Energie Coöperatie Gilze Rijen op te richten. Wij beschouwen dit als een eerste stap. Niet uitgesloten wordt om in de toekomst vergelijkbare initiatieven in andere sectoren te ontplooien, als de leden van de coöperatie hiertoe behoefte hebben en dit willen oppakken. Versie: augustus 2013 Pagina 1

2 Doelstelling. De in de toekomst bereikbaar geachte Stip op de Horizon is dat over ca. 20 jaar de samenleving in Gilze en Rijen geheel zelfstandig is in haar energievoorziening. Daarop vooruitlopend zullen al die stappen genomen worden om dit doel dichterbij te brengen. In een handomdraai is dit niet verwezenlijkt. Echter met vallen en opstaan en het leren van anderen wordt de doelstelling realiseerbaar geacht. De kans van slagen neemt toe indien het mogelijk wordt om een brede samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeente te organiseren in Gilze en Rijen. Een dergelijke samenwerking gaat gepaard met de noodzaak tot bewustwording van het feit, dat energie besparen en het zelf opwekken van energie de afhankelijkheid van de grote energieconglomeraten beperkt, een duurzame bijdrage levert aan het milieu en bepaald niet in de laatste plaats, dat er sprake zal zijn van een (meer) financiële onafhankelijkheid en verlaging van de kosten voor energie. De Kernwaarden van Energie Gilze Rijen verbonden aan de doelstelling zijn Samen: samen de problemen aanpakken, samen met de samenleving (burgers, ondernemers, gemeente, scholen, verenigingen en andere instanties) Duurzaam: een bewuste keuze voor energiebesparende duurzame oplossingen en het informeren van jong en oud over de mogelijkheden van energiebewuste duurzame keuzes Betaalbaar: met de huidige economische crisis in het achterhoofd het aandragen van oplossingen tegen aantrekkelijke kosten voor iedereen. In eerste instantie zullen de activiteiten gericht zijn op: bewustwording en ledenwerving. Het beperken van de energiebehoefte per woning / bedrijf / instelling. Het stimuleren van het gebruik van zonne en windenergie Het ontwikkelen van andere vormen van energie (bijvoorbeeld energie uit biomassa) Het aansluiting zoeken bij soortgelijke initiatieven gericht op samenwerking en kennisoverdracht. Het gezamenlijk inkopen van energie en energie opwekkende middelen. Versie: augustus 2013 Pagina 2

3 Realisatie van de Doelstelling. Het streven naar realisatie van de doelstelling is primair de taak van het Bestuur. Het Bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd kan adviseren over de koers en acties van Energie Gilze Rijen. Het Bestuur zal hiertoe minmaal 3* per jaar de Raad van Advies bij elkaar roepen. Het Bestuur stelt werkgroepen in voor de uitvoering van haar beleid. Deze werkgroepen werken autonoom aan de taakstelling die zij van het Bestuur hebben gekregen. Over de werkgroepen. Er zijn 2 vaste werkgroepen: De werkgroep Energie opwekken & besparen bereidt projecten voor en voert deze uit. Zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen. Ook wordt gekeken naar andere manieren van energie opwekking en besparing waaronder zonneboilers, duurzaam vervoer en isolatie van woningen. Binnen deze werkgroep kunnen in overleg met het Bestuur deel werkgroepen worden ingesteld voor bepaalde onderwerpen / acties. De werkgroep Communicatie & Educatie verzorgt de interne en externe communicatie met als doel de naam Energie Gilze Rijen op de kaart te zetten en zodoende partners te vinden en leden te werven. Deze werkgroep legt zich bovendien toe op educatie en informatie uitwisseling met belangenverenigingen binnen de gemeente. Overige werkgroepen Leden kunnen voorstellen tot het oprichten van nieuwe (deel)werkgroepen doen aan het Bestuur. Teneinde voldoende slagvaardig te zijn, dient een werkgroep minimaal te bestaan uit 3 actieve leden. In principe heeft een werkgroep alle ruimte om haar creativiteit aan te wenden om het project of de actie uit te werken. Als harde randvoorwaarde geldt echter dat voldaan moet worden aan de kernwaarden. Voorstellen zullen daaraan getoetst worden. Suggesties voor nieuwe projecten zijn altijd welkom! Tenzij dit reeds in een (jaar of project)plan is vastgelegd en door het Bestuur geaccordeerd hebben werkgroepen vóóraf toestemming van het Bestuur nodig met betrekking tot: Het aangaan van financiële verplichtingen Externe communicatie / communicatie naar alle leden Juridische Vormgeving. Energie Gilze Rijen is een Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (UA). Daarbij is door het Bestuur gekozen voor een eenvoudige structuur, te weten Een Dagelijks Bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken van de coöperatie. Het Bestuur stelt de begroting, jaarstukken en het beleidsplan vast en voert deze uit. Het neemt al die besluiten die noodzakelijk zijn in het belang van de coöperatie en de continuïteit daarvan. Het stelt werkgroepen in ter voor bereiding van besluiten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en een Penningmeester. Algemeen Bestuur. Aan het bestuur kunnen bestuursleden worden toegevoegd met specifieke taken. Tezamen met het dagelijks bestuur vormen deze het Algemeen Bestuur. Versie: augustus 2013 Pagina 3

4 De Algemene Ledenvergadering bepaalt de wijze waarop en de condities waaronder men lid is van de coöperatie. Bekrachtigt de begroting en de jaarstukken. Benoemd het Bestuur en indien van toepassing de leden van de Raad van Commissarissen. Tot uitdrukking dient te komen, dat de coöperatie uitsluitend werkzaam is in het belang van haar leden en door haar leden wordt bestuurd. Daarnaast dient er sprake van te zijn, dat de activiteiten van de coöperatie winstgevend zijn ter waarborging van de continuïteit van de organisatie. Een toezichthoudend orgaan De Raad van Commissarissen. Indien van toepassing kan de algemene ledenvergadering een Raad van Commissarissen installeren. Deze Raad wordt belast met het toezicht op het Bestuur. Verleend goedkeuring aan de begroting en jaarstukken en verleend goedkeuring vooraf aan nader te bepalen besluiten van het Bestuur waaronder in ieder geval deelnemingen en vervreemding van onroerende goederen. Benoemd de accountant van de coöperatie. De Bestuursstructuur van de coöperatie evenals het lidmaatschap zal worden vastgelegd in (huishoudelijke) reglementen voor de onderscheidende organen. Financiën. Jaarlijks zal een begroting van Inkomsten en Uitgaven worden opgesteld gerelateerd aan het Beleidsplan en daarop gestoelde jaarlijkse actiepunten. Voor het eerst voor het jaar In aansluiting op het boekjaar zal een rekening met verslaglegging worden opgesteld te controleren door een accountant. De Inkomsten van de coöperatie bestaan uit de donateurs en lidmaatschapsbijdragen, subsidies*, legaten, schenkingen en overige wettelijk toegestane inkomsten. Inkomsten uit activiteiten van de coöperatie. *Ten aanzien van subsidies wordt opgemerkt, dat deze alleen toelaatbaar zijn indien in overeenstemming met de doelstellingen van de coöperatie en geen beperking inhouden van haar zelfstandigheid. De ledenraad kan besluiten om Certificaten op Naam aan de leden van de coöperatie uit te geven. Op deze certificaten kan door het Bestuur besloten worden een (jaarlijkse) dividend uitkering te doen plaats vinden. De voorwaarden waaronder een dividend uitkering plaats vindt worden bepaald door het (nog op te stellen) Financieel Statuut en rekening houdend met de continuïteit van de coöperatie. De voorwaarden waaronder Certificaten op Naam worden uitgegeven zullen nog nader worden uitgewerkt. Uitgangspunten vormen evenwel: Uitgifte zal alleen plaats vinden aan leden en zijn uitsluitend overdraagbaar aan leden. Certificaathouders ontlenen aan hun bezit geen extra stemrecht. De uitgifte per certificaat bedraagt Euro (nader te bepalen) (jaartal). Het aantal uit te geven certificaten zal nader vastgesteld worden door het Bestuur. Tot slot. De vereniging zal als statutaire naam dragen: Coöperatie Energie Gilze Rijen` met als handelsnaam Energie Gilze Rijen. Versie: augustus 2013 Pagina 4

5 Bijlage 1: Beleidsverklaring Energie Gilze Rijen Bijlage 2: Beleidsplan Energie Gilze Rijen[nog niet uitgewerkt] Bijlage 3: Huishoudelijk reglement Versie: augustus 2013 Pagina 5

6 Bijlage 1: Beleidsverklaring Energie Gilze Rijen Energie Gilze Rijen heeft een algemene beleidsverklaring opgesteld voor haar leden, specifiek voor bedrijven en instellingen. Met deze beleidsverklaring geeft de leden en Energie Gilze Rijen hun intentie aan om gezamenlijk te streven naar een duurzame en betaalbare toekomst. De beleidsverklaring kan door haar leden gebruikt worden in interne en externe communicatie. Energie Gilze Rijen zal alle organisaties die de beleidsverklaring ondertekenen De beleidsverklaring luidt: We willen ons richten op een duurzame toekomst en gebruik maken van nieuwe kansen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om energieneutraal en klimaatbestendig te worden in samenwerking met alle andere particulieren, bedrijven en instellingen, die zijn aangesloten bij Energie Gilze Rijen. Hiertoe zullen wij actief bijdragen en deelnemen aan de coöperatie Energie Gilze Rijen. Versie: augustus 2013 Pagina 6

7 Bijlage 2: Beleidsplan Energie Gilze Rijen Inhoud van het beleidsplan Het beleidsplan van Energie Gilze Rijen (in de statuten VSB genoemd) geeft over een periode van 5 jaar een doorkijk naar de activiteiten die vanuit de coöperatie worden ondernomen om de doelstelling te gaan verwezenlijken. Het beleidsplan is richtinggevend voor de jaarplannen. Het beleidsplan wordt eens per 2 jaar bijgewerkt (of vaker indien het Bestuur of de leden dit noodzakelijk vinden). Bij het opstellen van het beleidsplan worden belangrijke partners uit onze gemeenschap zoals bijvoorbeeld Gemeente, ZLTO, GRIC, woningbouwvereniging Leystromen e.v.a. betrokken. Het beleidsplan wordt ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. Het eerste beleidsplan zal de periode 2014 tot en met 2018 beslaan. Versie: augustus 2013 Pagina 7

8 Bijlage 3: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 0.0 Huishoudelijk reglement 1. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op en bindend voor alle leden van Energie Gilze Rijen 2. Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement dienen door de Algemene Ledenraad in de ALV te worden goedgekeurd 1.0 De contributie van het lidmaatschap. Het lidmaatschap van de coöperatie staat open voor particulieren, maatschappelijke instellingen en bedrijven woonachtig resp. gevestigd te Gilze en Rijen. De onderscheidende lidmaatschappen zijn: 1. Natuurlijk persoon ad 10,00 per jaar (stemrecht / afname diensten) per huisadres 2. Instellingen/bedrijven ad 20,00 per jaar (stemrecht / afname diensten) voor instellingen/bedrijven met 5 of minder werknemers. 3. Instellingen/bedrijven ad 50,00 per jaar (stemrecht / afname diensten) voor instellingen/bedrijven met meer dan 5 werknemers. 4. Instellingen/bedrijven ad 100,00 per jaar (stemrecht / diensten aanbieden) De laatste categorie betreft bedrijven en instellingen met lidmaatschap en stemrecht die tevens diensten aanbieden aan de (leden van de) coöperatie. Deze bedrijven dienen de Duurzame Energie Ambitie van Energie Gilze Rijen te ondertekenen en actief de coöperatie te ondersteunen. Deze bedrijven worden vermeld op de website. De kwaliteit van hun diensten worden geëvalueerd middels een formulier op de site. Versie: augustus 2013 Pagina 8

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Missie, visie en strategie 4 3 Organisatiestructuur Energiefabriek013 5 3.1 Coöperatie u.a. 5 3.2 Organisatie 5 4 Activiteiten

Nadere informatie

: Betaalbaar, eigen en duurzaam

: Betaalbaar, eigen en duurzaam Energie Dongen, informatie voor de 1 e algemene ledenvergadering 6 juni 2012: Locatie Tijd : Cammeleur : 19.30u Inhoud van deze notitie: 1. Agenda van de avond 2. Samenvatting Plan van Aanpak 3. Uitleg

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg 7 Coöperatieve samenwerking in de zorg mr W.E. Kuiper 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat reeds geruime tijd. De aloude coöperatie

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

memo Geachte dames, mijne heren

memo Geachte dames, mijne heren Aan DEMRA T.a.v. de heer W. van Douwen de heer F. Schuitemaker Datum 13 februari 2012 de heer R. Petersen N.V. HVC T.a.v. mevrouw M. van Eerden De heer J. Beemsterboer Mevrouw M. Rademaker Van Michel Chatelin

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A.

Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A. E-mail : Info@ECUdenhout.nl Website : www.ecudenhout.nl Kreitenmolenstraat 20 5071 BE Udenhout Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A. Datum: 2013 09 25 Aanwezig:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie