Management review energiemanagement 2 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management review energiemanagement 2 februari 2015"

Transcriptie

1 Management review energiemanagement 2 februari 2015 Prop Beplantingswerken F. van Doorn In opdracht van en in samenwerking met A. Prop 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 1/10

2 Inhoudsopgave Prop Beplantingswerken Inleiding In het kort Samenvatting Acties Realisatie doelstellingen Ontwikkelingen Prop Beleid en doelstellingen huidige en komende periode... 5 Scope Scope Scope Overige resultaten Beoordeling van energieaspecten en het energiebeleid Algehele energieprestatie van de organisatie Verwachte energieverbruik volgende periode Interne audit resultaten energiemanagementsysteem Beoordeling van wettelijke naleving en wijzigingen in wettelijke verplichtingen en andere eisen Status van corrigerende en preventieve maatregelen Communicatie Vervolgmaatregelen uit de vorige management review Keten initiatieven... 7 Afgeronde deelnames... 7 Lopende deelnames... 8 Nieuwe deelnames Budget Planning Bijlagen B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 2/10

3 1 Inleiding Deze management review is het kerndocument waarin het oordeel ten aanzien van de kwaliteit van het energiemanagementsysteem van Prop Beplantingswerken vof wordt gevormd. Er wordt vastgesteld of en in welke mate het energiemanagementsysteem aansluit bij de doelstellingen van de organisatie, door middel van een zorgvuldige zelfevaluatie. Daarbij wordt ook beoordeeld of het energiemanagementsysteem doeltreffend bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen die de organisatie zichzelf heeft gesteld. De behaalde resultaten over de afgelopen periode worden in dit verslag vastgelegd. Tevens worden de resultaten met betrokkenen besproken, waarbij corrigerende en preventieve maatregelen zijn vastgelegd op een actielijst. De verslagperiode bestrijkt de tijd van 1 januari 2014 tot en met 1 februari 2015 en wordt in navolgende periodes gebruikt als basisdocument voor verdere rapportages. De onderwerpen in deze management review geven een beeld van de gestelde doelen en de voortgang van de realisatie. Samen geven zij een goed beeld omtrent de stand van zaken ten aanzien van energie. 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 3/10

4 2 In het kort 2.1 Samenvatting Deze managementreview is een evaluatie van het energiemanagementsysteem van Prop Beplantingswerken vof over de periode 1 januari 2014 t/m 1 februari De management review is tot stand gekomen in samenwerking met de KAM coördinator en wordt besproken in het directieoverleg. Hierbij is de implementatie van het managementsysteem geëvalueerd. Geconcludeerd kan worden dat Prop op de goede weg is met het implementeren van het energiemanagementsysteem. In de afgelopen periode is er beter inzicht verkregen in het energieverbruik van ons bedrijf, waarbij de praktijk heeft uitgewezen dat het meten zoals dat voorheen gebeurde, niet altijd afdoende was. In de loop van 2014 is de methodiek van het meten aangepast, zodat er uiteindelijk eind 2015 concretere gegevens zijn om mee te werken. 2.2 Acties Deze Management Review is besproken in het overleg van 3 februari De acties uit de vorige managementreview zijn besproken: Acties: 1. De medewerkers moeten meer betrokken worden; a. Medewerkers zijn via de toolboxmeetings en de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de vorderingen m.b.t. CO2 reductie. Er komen regelmatig goede ideeën vanaf de werkvloer, ondanks dat deze vaak niet aan het papier worden toevertrouwd. 2. De doelstellingen moeten zichtbaar worden gemaakt op medewerkers niveau; a. Voor medewerkers is duidelijk wat van hen wordt verlangd. Het is niet alleen maar brandstof besparen, medewerkers dienen actief mee te werken aan CO2 reductie. In het afgelopen jaar zijn grote vorderingen gemaakt met het registeren van brandstof, kilometers en draaiuren. Medewerkers zijn zich bewust van het belang als persoon i de keten. 3. Medewerkers moeten d.m.v. de nieuwsbrief worden ingelicht; a. Zie item 1 4. De Website moet zo snel mogelijk worden geactualiseerd. a. De website is actueel en bijgewerkt. 3 Realisatie doelstellingen 3.1 Ontwikkelingen Prop Vanuit de ontwikkelingen in de markt en de sociale ontwikkelingen is Prop in 2000 gestart met de opzet en ontwikkeling van een managementsysteem volgens ISO 9001 en VCA**, later is daar het Groenkeur certificaat aan toegevoegd. De behoefte naar milieubewustzijn, veiligheidbewustzijn en een steeds verdere professionalisering van de organisatie hebben er toe geleid dat Prop een milieuzorgsysteem heeft opgezet, dat weliswaar niet is gecertificeerd maar dat wel wordt gebruikt in de organisatie. Op het gebied van milieu wil Prop aantonen dat zij bewust met de omgeving bezig zijn door negatieve effecten op het milieu te verlagen en zelfs te voorkomen. Daarnaast stelt Prop 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 4/10

5 alles in het werk om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Certificering van het systeem was is een goede eerste mijlpaal en een basis waarop verdere groei van de organisatie en een verbetering van de milieuprestaties kan worden doorgezet. Planning is dat de certificeringsaudit door KIWA begin 2014 is afgerond. Prorail wil met de CO² prestatieladder bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uitdagen en te stimuleren hun eigen CO² productie te kennen en te verminderen. Concreet, hoe meer een bedrijf zich inspant om CO² te reduceren, hoe meer kans op een gunning. In eerste instantie heeft Prop niveau 3 behaald, in februari a.s. zal Prop worden geaudit voor niveau 5. Alle voorbereidingen voor niveau 5 zijn getroffen, waarbij moet worden opgemerkt dat de norm niet duidelijkheid is in de eisen en te vaak vol verwijzingen staat. 3.2 Beleid en doelstellingen huidige en komende periode Door de directeur is een reductieplan opgesteld met doelstellingen om de CO² uitstoot te reduceren. De voortgang van deze doelstellingen wordt in het directie overleg besproken. Prop heeft in de achterliggende periode de volgende stappen gezet in het reduceren van CO 2 : Totale emissie 690,27 672,88 668,07 2. Totale emissie vestigingen incl. Elektriciteit 21,81 18,15 8,21 3. Totale emissie projecten (Brandstof mach.) 584,11 543,08 575,98 4. Totale emissie transport (tbv projecten) 84,35 84,61 83,88 5. Emissie door inkopen elektriciteit 7,72 7,16 0,20 De totale uitstoot zit in een dalende lijn, waarbij het brandstofverbruik van de machines de hoofdmoot beslaat. Dit is wel afhankelijk van het werkaanbod en Een behoorlijke winst is behaald door over te stappen op Groene Energie (NL) De doelstellingen zijn weergegeven in de CO2 rapportage onder hoofdstuk 4. Het referentiejaar is De doelstellingen zijn als volgt gerealiseerd: Scope 1 1. Reductiedoelstelling Scope 1: 3% 1 reductie in 2014 ten opzichte van Doelstelling is behaald, reductie CO2 was in ,45 % (gerelateerd aan draaiuren en gereden kilometers) Scope2 2. Reductiedoelstelling Scope 2: 45% reductie in 2014 ten opzichte van Doelstelling is behaald, reductie CO2 was in %. Scope 3 3. Reductiedoelstelling Scope 3: 500 ton groenafval (ca. 175 ton CO2) in 2014 als grondstof voor biomassa. Doelstelling is gehaald, aangeleverd 575 ton groenafval, reductie CO2; 204,6 ton (Opgave Den Ouden) 1 Percentage zijn gerelateerd aan de totale uitstoot CO2 Prop. 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 5/10

6 4 Overige resultaten 4.1 Beoordeling van energieaspecten en het energiebeleid Prop heeft een energiebeleid opgesteld, daarnaast zijn alle energie aspecten van Prop in kaart gebracht. Deze aspecten zijn opgenomen in het energieactieplan. Hieruit zijn beheersmaatregelen gekomen die zijn opgenomen in het communicatieplan. Het energiebeleid is gecommuniceerd en bekend bij de medewerkers van Prop. Geconcludeerd kan worden dat Prop op de goede weg is met het implementeren van het energiemanagementsysteem. In de afgelopen periode is er door de implementatie van het managementsysteem meer inzicht verkregen in het verbruik van energie binnen Prop. Daarnaast wordt de tevredenheid van opdrachtgevers gemeten en is er steeds meer aandacht voor het milieu en energie binnen de organisatie. Uit de geanalyseerde gegevens blijkt, ondanks dat het erg nieuw is, dat het managementsysteem in voldoende mate aansluit bij de organisatie,. Prop is al jaren bekend met een kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor de ondernomen en nog te ondernemen stappen geen problemen opleveren. 4.2 Algehele energieprestatie van de organisatie De onderstaande grafiek geeft een onderverdeling weer van de CO² uitstoot binnen Prop over het afgelopen jaar. 8,21 Uitstoot CO in ton 83,88 Totaal vestigingen: 575,98 Totaal projecten Totaal transport Prop heeft duidelijk beter gepresteerd dan vorig jaar. De CO 2 uitstoot is gedaald, daarbij tevens in ogenschouw genomen dat het aantal machine uren is gestegen van naar uren. Bij bovenstaande berekening moet wel in acht worden genomen dat er dusdanig grote verschillen zijn in werkzaamheden en omstandigheden die een exacte vergelijking nagenoeg onmogelijk maken. 4.3 Verwachte energieverbruik volgende periode 2015 Het reductieplan is opgesteld voor de periode , hierin wordt beschreven hoe de reductie wordt gerealiseerd en daarnaast de monitoring van de resultaten. Voor verdere informatie zie het energie actieplan. 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 6/10

7 4.4 Interne audit resultaten energiemanagementsysteem Het geheel aan documentatie van het energiemanagementsysteem is dusdanig uitgebreid en recent samengesteld dat het uitvoeren op dit moment een herhaling van recente stappen zou betekenen en geen enkele meerwaarde biedt voor het systeem. In de nabije toekomst zal het energiemanagementsysteem integraal onderdeel uitmaken van het kwaliteitsmanagementsysteem en als zodanig worden meegenomen in de reguliere interne audits die worden uitgevoerd voor ISO 9001, VCA en Groenkeur. Er kan wel worden geconcludeerd dat het opgezette systeem en de verrichte inspanningen voldoen aan de eisen die het energiebeleid en de doelstellingen vergen. 4.5 Beoordeling van wettelijke naleving en wijzigingen in wettelijke verplichtingen en andere eisen De online wijzer voor het activiteitenbesluit milieubeheer is ingevuld en daaruit blijkt dat Prop geen vergunning nodig heeft. Verder is in het managementverslag van Prop en de interne audit die is gehouden voor het kwaliteitsmanagementsysteem geen reden gevonden om wijzigingen aan te brengen vanwege wijzigingen in de wet. Voor zover bekend zijn er geen wettelijke eisen waar Prop niet aan voldoet waar het energie betreft. 4.6 Status van corrigerende en preventieve maatregelen Prop heeft de verslaglegging van corrigerende en preventieve maatregelen vastgelegd in de managementreview en interne audit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Er zijn aanvullend geen corrigerende of preventieve maatregelen gemeld. 4.7 Communicatie Prop heeft de communicatie vastgelegd in haar procedures en heeft een communicatieplan opgesteld dat als bijlage is toegevoegd. Communicatie vindt zowel fysiek plaats als via de website. Communicatie met de stakeholders geschiedt over het algemeen mondeling en via de website. 4.8 Vervolgmaatregelen uit de vorige management review Dit is de eerste managementreview voor het energiemanagementsysteem en daarom zijn er geen maatregelen uit een eerder verslag. 4.9 Keten initiatieven In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie- en CO 2 -reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld dat door de directie is gekozen om deel te (blijven) nemen in de volgende initiatieven. Afgeronde deelnames In 2014 tot heden is er eenmaal deelgenomen aan initiatieven in het kader van CO 2 -reductie. Samen met de branche organisatie is een training ontwikkeld om te komen tot zuiniger gebruik van brandstof op de trekkers. Zuinig rijden begint bij bewustwording van de chauffeurs/machinisten. Daarom heeft Prop Beplantingswerken middels de brancheorganisatie een specifieke training 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 7/10

8 georganiseerd voor haar chauffeurs/machinisten om brandstofbesparing een wezenlijk onderdeel te maken van de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de training is aandacht besteed aan de volgende aandachtspunten: Soorten brandstoffen, brandstofkwaliteit en brandstoffiltratie. Efficiënt gebruik en bedienen van hydraulische systemen Bewust gebruik van werktuigen en hulpmiddelen Gebruik van de tractor/machine in relatie tot vermogen/koppel/toerental Instellen en aflezen van het brandstofgebruik middels de boordcomputer Kiezen van de juiste bandenspanning, maat, type en profiel van de banden en belasting van de banden Efficiënt rijden van A naar B Filters en koelers regelmatig schoonmaken Prop heeft de training door alle trekker chauffeurs, machinisten en de monteur laten volgen. De training heeft al tot een behoorlijk resultaat geleid. Het brandstofverbruik is met meer dan 2% gedaald, in combinatie met andere brandstof. Lopende deelnames Onder 3.D.1 van het handboek CO 2 prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- of keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO 2 - uitstoot. Den Ouden Groenrecycling werkt hierbij samen met Prop Beplantingswerken binnen verschillende initiatieven op dit gebied. Den Ouden Groenrecycling is een dochteronderneming van Den Ouden Groep en verwerkt op jaarbasis ca ton aan groene reststromen (groenafval) tot compost en biomassa. Het verwerken van de groene reststromen krijgt in de komende jaren steeds hoogwaardigere toepassingsmogelijkheden. Een van die toepassingen is het vergisten van maaisel voor de productie van biogas om vervolgens groene stroom en warmte te produceren. Dit vindt plaats in de covergistingsinstallaties bij veehouderijen. Dit kan een aanzienlijke CO 2-reductie met zich meebrengen. Een voorwaarde is wel dat de groene reststroom geen storende verontreinigingen meer bevat. Met namen een hoog zandgehalte en hoge concentraties aan zouten verstoren een goed vergistingsproces. Prop Beplantingswerken heeft in de afgelopen 2 jaar zich met name ingezet bij het schoon verzamelen van maaisel. Den Ouden Groenrecycling heeft dit schone maaisel vervolgens verwerkt en geleverd om te laten verwerken in een co-vergistingsinstallatie. Hier is vooral ervaring opgedaan bij het verwerken van het maaisel in de vergister waarbij de gasopbrengst en de kwaliteit van het digistaat prioriteit hadden. De gezamenlijke inspanningen vanaf 2013 hebben er toe geleid dat de door Prop beplantingswerken aangeleverde stromen aan maaisel aantoonbaar kunnen worden vergist met een acceptabel rendement bij de gasopbrengst. Het maaisel is vervolgens bij Den Ouden Groep in het NTA8080 certificaat opgenomen en daarmee een grondstof geworden voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. De CO 2-reductie van het maaisel wordt in belangrijke mate bepaald door het vervangen van aardgas bij de productie van elektriciteit. Door het verwerken van maaisel in een vergistingsinstallatie wordt 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 8/10

9 (extra) biogas geproduceerd. Dit biogas wordt bij co-vergistingsinstallaties plaatselijk om gezet in elektriciteit door het biogas direct te verbranden in en verbrandingsmotor met een gekoppelde generator. De vervolgstappen in deze samenwerking liggen nu op het vlak van het optimaliseren van de hele keten van maaien tot en het opwekken van elektriciteit. Aandachtpunten zijn: - hoe schoner de grondstof, hoe minder bewerkingen er aan hoeven plaatsvinden. - bewerking/opslag verbeteren (beter ontsluiten) voor hogere gasopbrengsten - optimaliseren van de logistiek (minder transportkilometers) Nieuwe deelnames Keten-initiatief 1 Alternatief voor het composteren van bermgras. Bermgras van hoge kwaliteit en op de juiste wijze gemaaid en verzameld kan een grotere meerwaarde hebben dan alleen toepassen bij de productie van compost. De in het bermgras aanwezige vezels zijn geschikt te maken voor diverse toepassingen in de bouw en kartonindustrie. De techniek voor het reinigen en bewerken van bermgras tot bruikbare vezels is beschikbaar. De installaties zijn op kleine industriële schaal (enkele tonnen per uur) operationeel en beproeft voor het verwerken van het bermgras. De installatie ontdoet in een eerste stap het bermgras van overtollige zand en grond;, middels het wassen van de verkleinde grashalmen. Vervolgens worden de nog aanwezige sappen uit het bermgras met persen verwijderd en afgescheiden van de grasvezels. Na deze stap zijn de grasvezels geschikt als grond/vulstof in vezel versterkte materialen in de bouw of kartonindustrie. (Gras)vezels die op deze wijze zijn behandeld worden al op beperkte schaal toegepast bij de productie van isolatiematerialen en kartonnen verpakkingen. Den Ouden heeft de afgelopen jaren in samenwerking met de kartonindustrie veel onderzoek gedaan naar deze ver-/bewerkingsinstallaties, met zeer goede resultaten op de kleine industriële schaal. Den Ouden is dan ook voornemens om in de loop van 2015 een dergelijke installatie te realiseren en daarmee vulstoffen voor de productie van verpakkingsproducten aan de kartonindustrie te gaan leveren. Een deel van het bermgras uit onderhavig bestek is geschikt om te verwerken in deze alternatieve verwerkingstechniek en daarmee inzetbaar als vulstof voor de kartonindustrie. Er lopen nog onderzoeken naar eventuele vervolgstappen voor het verder ontsluiten van de vezels, zodat de vezel ook geschikt is als basisgrondstof voor de papierindustrie ter vervanging van houtpulp. Deze technieken zullen in de loop van 2016/2017 mogelijk ook beschikbaar komen. 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 9/10

10 Keten-initiatief 2 Prop is actief betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Aviolanda. De stakeholders hebben zeer hoge duurzaamheidsambities vastgesteld. Doel is de balans tussen de 3P s. Men gaat gebruikmaken van de BREEAM-NL gebiedsontwikkeling norm. De drie speerpunten zijn: Grondstofgebruik; Ruimtegebruik; Gebiedsklimaat. Verder is er aandacht voor Synergie, welvaart en welzijn en gebiedsmanagement Prop heeft de duurzaamheidsverklaring Aviolanda ondertekend en verklaart dat zij zich in zullen zetten om te komen tot het beoogde resultaat als partner in deze gebiedsontwikkeling Budget Voor 2015 is 5000,- gebudgetteerd voor deelname aan initiatieven Planning Prop heeft een kwaliteitsplanning die is opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem. 5 Bijlagen CO 2 inventarisatie Prop 2014 v_1; CO 2 rapportage 2014 v_1; Communicatieplan Prop 2015 v_1; Energie actieplan Prop 2015 v-1; Integriteitcode Prop 2015 v_1; 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 10/10

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Energie actieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Plaats: Hoogerheide

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Inhoud Inleiding... 3 1. Huidig energieverbruik bij Roseboom-Ede... 4 CO 2 uitstoot energiestromen in relatie tot het referentiejaar...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie