Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek"

Transcriptie

1 Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel Enschot Naam: S. van Rijn J. van Esch Datum: Plaats: Berkel Enschot 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 1/8

2 INHOUDSOPGVE INHOUDSOPGVE Inleiding Reductiedoelstellingen Bedrijfsdoelstelling Scope Scope Scope Gezamenlijke doelen Scope 1,2 en Plan van anpak Monitoren en meten fwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Deelname aan- en initiatie van initiatieven fgeronde deelnames Lopende deelnames Nieuwe deelnames Verantwoordelijkheden, taakstellingen energie actieplan lgemene beschrijving verantwoordelijkheden Maatregelen Initiatieven Initiatieven Projecten met gunning voordeel B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 2/8

3 1. Inleiding In dit Energiemanagement ctieplan worden de CO 2 -reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Van Esch Cultuur- en Civieltechniek beschreven zoals vastgesteld door de directie. Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie udit verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en intern en extern gecommuniceerd. 2. Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers, zoals bepaald in het Energie udit verslag, zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het Plan van anpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 2.1 Bedrijfsdoelstelling De directie van Van Esch Cultuur- en Civieltechniek heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: 2,86 % CO 2 reductie in 2014 ten opzichte van Diverse maatregelen zoals omschreven in dit Energie ctieplan zullen hiervoor toegepast worden. Onder andere zal gekeken worden naar de mogelijkheden van de overstap op groene stroom. 2.2 Scope1 Reductiedoelstelling Scope 1: 2,86% 1 reductie in 2014 ten opzichte van Scope2 Reductiedoelstelling Scope 2: 0% 1 reductie in 2014 ten opzichte van Scope 3 Reductiedoelstelling Scope 3: 0% 1 reductie in 2014 ten opzichte van Gezamenlijke doelen Scope 1,2 en 3 Realiseren bewustzijn 1 Percentage zijn gerelateerd aan de totale uitstoot CO2 Van Esch Cultuur- en Civieltechniek. 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 3/8

4 3. Plan van anpak Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in 2014 getroffen worden om de reductiedoelstellingen te behalen. Streven is om genoemde maatregelen in 2014 uit te voeren. Gedurende 2014 zullen de maatregelen 3 maandelijks geëvalueerd worden en een deel van de maatregelen zal ook in 2015 voortgezet worden. De geschatte CO 2 - reductie voor 2014 is in de tabel weergegeven. Inschatting in de jaren erna is dat er reductie uit Groene Stroom gehaald kan worden en er ook meer reductie is in het brandstofverbruik bij materieel en wagenpark door cursussen en doordat de werknemers het steeds meer gaan beleven en uitvoeren. Ook bijvoorbeeld is er meer reductie doordat er auto s vervangen gaan worden door een -B label Monitoren en meten In de cyclus die Van Esch Cultuur- en Civieltechniek heeft ingericht voor haar CO 2 -beleid is opgenomen dat periodiek de CO 2 -uitstoot wordt bekeken en dat de voortgang op de doelstellingen en maatregelen periodiek gerapporteerd wordt fwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens de cyclus of indien om andere reden correctie nodig is, zal de directeur bijsturing coördineren volgens de geldende procedures in het kwaliteitsmanagementsysteem. 4. Deelname aan- en initiatie van initiatieven In het Energie udit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie- en CO 2 -reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld dat door de directie is gekozen om deel te (blijven) nemen in de volgende initiatieven fgeronde deelnames In 2013 is er deelgenomen aan initiatieven in het kader van CO 2 -reductie. Samen met Wave is een onkruidbestrijdingsmachine ontwikkeld in het kader van Trees for all. Doel was het compenseren van de CO2 uitstoot van de machines Lopende deelnames Samen met Den Ouden wordt gewerkt aan het verwerken van groenafval tot biogas. Dit project loopt nog en zal mogelijk nog worden uitgebreid met andere reststoffen. 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 4/8

5 4.3. Nieuwe deelnames Keten-initiatief 1 Onder 3.D.1 van het handboek CO 2 prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- of keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO 2 - uitstoot. Den Ouden Groenrecycling werkt hierbij samen met Van Esch Cultuur- en Civieltechniek binnen verschillende initiatieven op dit gebied. Den Ouden Groenrecycling is een dochteronderneming van Den Ouden Groep en verwerkt op jaarbasis ca ton aan groene reststromen (groenafval) tot compost en biomassa. Het verwerken van de groene reststromen krijgt in de komende jaren steeds hoogwaardigere toepassingsmogelijkheden. Een van die toepassingen is het vergisten van maaisel voor de productie van biogas om vervolgens groene stroom en warmte te produceren. Dit vindt plaats in de co-vergistingsinstallaties bij veehouderijen. Dit kan een aanzienlijke CO2-reductie met zich meebrengen. Een voorwaarde is wel dat de groene reststroom geen storende verontreinigingen meer bevat. Met namen een hoog zandgehalte en hoge concentraties aan zouten verstoren een goed vergistingsproces. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek heeft in de afgelopen 2 jaar zich met name ingezet bij het schoon verzamelen van houtsnippers. Den Ouden Groenrecycling heeft dit product vervolgens verwerkt. Dit is enerzijds tot compost, anderzijds om te verwerken tot biogas. De CO2-reductie van de houtsnippers wordt in belangrijke mate bepaald door het vervangen van aardgas bij de productie van elektriciteit. Door het verwerken houtsnippers in een vergistingsinstallatie wordt (extra) biogas geproduceerd. Dit biogas wordt bij co-vergistingsinstallaties plaatselijk om gezet in elektriciteit door het biogas direct te verbranden in en verbrandingsmotor met een gekoppelde generator. De vervolgstappen in deze samenwerking liggen nu op het vlak van het optimaliseren van de hele keten van maaien tot en het opwekken van elektriciteit. andachtpunten zijn: hoe schoner de grondstof, hoe minder bewerkingen er aan hoeven plaatsvinden, bewerking/opslag verbeteren (beter ontsluiten) voor hogere gasopbrengsten, optimaliseren van de logistiek (minder transportkilometers). 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 5/8

6 5. Verantwoordelijkheden, taakstellingen energie actieplan 5.1. lgemene beschrijving verantwoordelijkheden De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CO2 beleid en de uitvoering van het actieplan. De directie is tevens verantwoordelijk voor tussentijdse rapportages en bijsturen indien noodzakelijk Maatregelen Het uitvoeren van in Hoofdstuk 3 genoemde Plan van anpak wordt uitgevoerd door de volgende personen binnen Van Esch Cultuur- en Civieltechniek: 1. Directie 2. dministratie 3. Uitvoerders 4. Voormannen 5. KM-coördinator 6. Beheerder terrein 7. Medewerkers 8. Externe partij In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor de reductiemaatregelen beschreven. Tabel 2: Maatregelen en energie actieplan Scope Nr. Maatregelen Tijd Geschatte CO2- reductie 2014 in ton Geschatte CO2- reductie 2014 in % t.o.v Verantwoordelij ke Betrokken Transport en wagenpark Oudste bussen/bestelauto s vervangen door type met zuinigere motor (conform opgestelde vervangingsplanning) ,43 1 2,5,6 B Het Nieuwe trekker rijden invoeren (training) , C Het Nieuwe Rijden invoeren (training) , Scope 1 D Optimaliseren logistiek en projectplanning , B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 6/8

7 E Controle bandenspanning voertuigen ,3 0,04 3 3,4,6,7 F G Beperken stationaire draaitijd voertuigen en machines. Optimaliseren routes voor onkruid bestrijden met de heetwatermachines ,3 0,04 3 3,4,6, , Elektriciteit B Uitvoering pilot met klein elektrisch materieel. Toepassen van energiezuinige verlichting ,060 0,01 3a 4,6, ,180 0, C anbrengen lichtsensoren ,060 0, Verwarming B C Onderzoek CV installatie, rendement en evt. vervanging. Onderzoek energiezuinigere verwarming werkplaats. Beperken energieverlies werkplaats door gesloten deuren , , ,00 1 3,4,6, Machines Bij aanschaf nieuwe trekkers alleen nog Tier 4 of beter aanschaffen ,00 1 2,5,6 B Instructie zuinig rijden ,14 1 2,5,6 C Minder eigen transport-km s tijdens het werk door initiatief met den Ouden ,00 1 3,4,6, Energie Overstappen op Groene stroom (Wind) , Transport Scope 2 B Registratie brandstofverbruik voertuigen ,00 1 3,4,6,7 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 7/8

8 5.2.7 fval Scope 3 Op projecten stimuleren dat afval (houtsnippers)wordt gebruikt voor de productie van Groene stroom of hoogwaardig hergebruik als verharding paden , Initiatieven In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor deelname in initiatieven beschreven. Scope 1, 2 en Initiatieven a Verbetervoorstellen (MTV-formulieren) in het kader van energiebesparing/co2 reductie b Reduceren CO2 door beter gebruik Houtsnippers i.s.m. Den Ouden Projecten met gunning voordeel De projecten met gunningvoordeel hebben een verantwoordelijke voor invulling van de eisen van de CO 2 - Prestatieladder. Deze staat in onderstaande tabel genoemd per project. Tabel 4: Projecten met gunningvoordeel Project Verantwoordelijke Tijdsbestek 2.B.1, 3.B.2. Energie actieplan Van Esch 2014 v_1, 8/8

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 3 % CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2014. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 4,1 % CO2 emissie in 2014-2015 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2013. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 ketenanalyses; 1 e halfjaar 2011 : A.P. Kleiberg Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5

Voortgangsrapportage scope 3 ketenanalyses; 1 e halfjaar 2011 : A.P. Kleiberg Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5 Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5 1. Inleiding In deze voortgangsrapportage willen we de voortgang op de doelstellingen en maatregelen behandelen die naar aanleiding van de ketenanalyses scope 3 zijn

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie