08UIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08UIT01509 010-2191121"

Transcriptie

1 ^ gemeente Schiedam Aan de leden van de Gemeenteraad van Schiedam M. Siljee Wethouder voor Financiën, Binnenstad, Cultuur Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM T F W UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP Strategienota Eneco ONS KENMERK 08UIT01509 DOORK1ESNUMMER DATUM 7 februari ef.roeles(o>schiedam.nl Geachte dames, heren, Onlangs ontving ik van Eneco de 'Strategienota". Bijgaand zend ik ook u de nota. Graag zou ik over de nota van gedachten willen wisselen met leden van uw raad. Mijn suggestie zou zijn om in ieder geval de leden van de klankbordgroep ONS bij de gedachtewisseling te betrekken! Met vriendelijke groet, Wethouder M. Siljee

2 ENECO Raad van Bestuur ENECO Holding N.V. World Port Center Wilhelminakade AP Rotterdam Telefoon Fax Postbus 9150, 3007 AD Rotterdam Aan het college van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de aandeelhoudersvertegenwoordiger van ENECO Energie Uw kenmerk Uw brief van Datum Onderwerp 28 januari 2008 Strategie ENECO Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Mr. J.W. (Wim) Weijers /00350 Geachte mevrouw, mijnheer, Op 12 december 2007 hebben wij u in de toen gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders de uitkomsten van de herijking van de strategie van ENECO gepresenteerd aan de hand van een vertrouwelijke handout, die u bij aanvang van de vergadering hebt ontvangen. Bijgaand zenden wij u een exemplaar van de publieke versie van de Strategienota van ENECO. Recent heeft in het Financieel Dagblad een interview gestaan met Jeroen de Haas (voorzitter Raad van Bestuur van ENECO). Hierin is ook over de duurzame strategie van ENECO gepubliceerd. Mocht u met betrekking tot het onderhavige onderwerp nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Met riendelijke groet, Mr. J.W. (Wim) Weijers Vennootschapssecretaris / directeur Bestuurlijke Zaken Bijlage: -1- Kopie: Raad van Bestuur ENECO Raad van Commissarissen KvK Rotterdam Fortis bank BTW NL B01

3 ENECO ENECO STRATEGIE ENECO Strategie /17 januari 2008

4 Deze presentatie beschrijft op hoofdlijnen de strategie voor ENECO voor de periode Deze strategie is het resultaat van een uitgebreid proces van analyse en synthese waarin alle bedrijfsonderdelen betrokken zijn geweest De nadruk heeft hierbij gelegen op het leverings, handels en productiebedrijf, omdat in 2006 de brede focus strategie van ENECO NetBeheer en de commerciële strategie van Infra reeds waren vastgesteld De strategie is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ENECO - VERTROUWELIJK AvA 12 december 2007 Grote en significante ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot een herijking van de ENECO strategie Energieschaarste en Klimaatverandering Marktontwikkelingen anders dan voorspelt, meer spelers die "alles" doen ENECO goede resultaten op gebied van strategische manco's, maar concurrenten nog steeds sterk(er) op gebied van E-productie en gasposities Splitsing is een reëel scenario IE Wet Onafhankelijk IMetbeheer (WON) brengt belangrijke inrichtingsvraagstukken met zich mee Consolidatie van de energiesector ENÊCO VERTROUWELIJK AvA - 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

5 Inleiding Deze memo beschrijft de strategie van ENECO Energie voor de periode Deze strategie is het resultaat van een herijkingproces waarin alle bedrijfsonderdelen betrokken zijn geweest. De strategie is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Belangrijke aanleidingen voor de herijking van de strategie zijn de klimaatverandering en energieschaarste. Klimaatverandering is een door politiek en publiek onderkend probleem waarbij CO 2 -uitstoot wordt gezien als belangrijke veroorzaker. Nederland en de Europese Commissie hebben ambitieuze doelen geformuleerd voor het verhogen van de productie van duurzame energie en het verlagen van de CO 2 -uitstoot. De urgentie om deze doelen te behalen wordt sterker door de vermindering van de beschikbaarheid en winbaarheid van fossiele brandstoffen, de toenemende afhankelijkheid van een beperkt aantal landen voor de winning daarvan en door de hoge olieprijzen. De realiteit is dat duurzaam geen hype is, maar een trend waar ENECO een leidende rol in wil spelen. Voor het herijken van de strategie van de onderneming is een uitgebreid proces van analyse en synthese doorlopen. De Aandeelhouderscommissie (AHC) en een delegatie van senior medewerkers van de betreffende gemeenten is hierbij op zeer intensieve wijze betrokken geweest en heeft via schriftelijke rapportages op al haar vragen antwoorden gekregen. ENECO Strategie /17 januari 2008

6 Gewoon Groen Duurzame energie, toegankelijk voor iedereen ENECO wil, in een wereld die steeds meer om energie vraagt, over minder fossiele brandstoffen beschikt en een groeiend klimaatprobleem heeft, staan voor duurzame, continue beschikbare vormen van energie. ENECO ziet het als haar taak toekom stbestendi ge energieoplossingen met haar partners en klanten te reafiseren. Daarbij taten wij ons leiden door de maatschappelijke kosten en het rendement op lange termijn. Wij doen dat vanuit de overtuiging, dat het creëren van waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders het resultaat moet zijn van een afweging tussen bedrijfseconomische, maatschappelijke en ecologische factoren. ENECO stelt bij die continue afweging beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van energie centraal. Wij doen dat vanuit een betrouwbare, ondernemende en professionele houding. ENECO ziet verduurzaming, toonaangevende dienstverlening, operational excellence en innovatie als de pijlers van haar strategie. ENECO toont daarbij steeds betrokkenheid en is uitgesproken. Wij willen een leidende rol spelen in de ontwikkeling van een verdere verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. ENÉCO - VERTROUWELIJK AvA - 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

7 1 Visie & missie We staan aan de vooravond van een nieuw energietijdperk. De huidige energievoorziening is gebaseerd op grootschalige, centrale, fossiele productie met daarna distributie naar eindgebruikers. In de komende decennia vindt er een transitie plaats naar decentrale en hernieuwbare productie, met geïntegreerde distributie. Energiebesparingsmaatregelen brengen de totale energiebehoefte omlaag. De netto CO 2.uitstoot neemt af door vermindering van gebruik van kolen, betere benutting van de energie-inhoud door hergebruik van restwarmte en duurzame productie van elektriciteit en (op kleinere schaal) gas. Gas blijft als fossiele brandstof met de minste CO 2 -Uitstoot tijdens deze transitie een grote rol spelen als bron van warmte en als brandstof voor flexibele gascentrales, die in staat zijn de productie van duurzame elektriciteit te balanceren. In een wereld die om steeds meer energie vraagt, over minder fossiele brandstoffen beschikt en een groeiend klimaatprobleem heeft, wil ENECO staan voor zo duurzaam mogelijke, continu beschikbare vormen van energie. Duurzame energie, toegankelijk voor iedereen ENECO ziet het als haar taak toekomstbestendige energieoplossingen met haar partners en klanten te realiseren. Daarbij laten wij ons leiden door de maatschappelijke kosten en het rendement op lange termijn. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat het creëren van waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders het resultaat moet zijn van een afweging tussen bedrijfseconomische, maatschappelijke en ecologische factoren. ENECO stelt bij die continue afweging beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van energie centraal. Wij doen dat vanuit een betrouwbare, ondernemende en professionele houding. ENECO ziet verduurzaming, toonaangevende dienstverlening, operational excellence en innovatie als de pijlers van haar strategie. ENECO toont daarbij steeds betrokkenheid en is uitgesproken. Wij willen een leidende rol spelen in de ontwikkeling van een verdere verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Geen woorden, maar daden! Hierbij hoort het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. ENECO Strategie /17 januari 2008

8 Nieuwe strategische agenda ENECO kiest voor een transitie naar een nieuw duurzaam business model door het versnellen van de ontwikkeling van duurzame activiteiten over de gehele energie waardeketen Lanceren energie-efficiënte proposities voor klanten Ontwikkelen en beheren van CO 2 -vrije en duurzame E-opwekking (focus op wind en biomassa) Overige E-sourcing zo CO 2 -efficient mogelijk invullen via eigen efficiënte gascentrales Compenseren van resterende CO 2 -uitstoot Voortgaande internationalisering Daarnaast wil ENECO door voortzetting van de huidige verticale integratie strategie het traditionele energiebedrijf verder verbeteren Doorzetten verticale integratie E-productie, additioneel organiseren dekking piekcapaciteit Doorzetten versterken van gaspositie Doorzetten operationele speerpunten Creëren marktwerking Netbeheer/ Infra ENECO - VERTROUWELIJK AvA -1 2 december 2007 Transitie naar een nieuw duurzaam business model door het versnellen van de ontwikkeling van duurzame activiteiten over de gehele energie waardeketen Duurzame proposities Lanceren energie-efficiënte diensten voor klanten Voorbeelden Energiebesparing voor gebouwde omgeving (combinaties van HR-ketels, micro-wkx's, isolatie, (rest)warmtelevering) Slimme meters voor energlebewustzrjn consumenten EcoEnergy (collectieve duurzame warmte-installaties) Micro-WKK, micro-wind, warmtekoude en PV Micro WKK's, inclusief EnaTec (patenten voor Europa en Aüe) BioWKK energie eiland PV installaties op klantlocaties Geothermle voor lokale warmt ene twerk Groene stroom, Groen gas Groene imago gebruiken om klanten aan te trekken en te behouden Meerjarige contracten voor locale opwekking (bijv. zonneboilers) Installeren en beheren van CO2 afvang, transport &. opslag Bouwen en beheren van CO; transport netwerken (in Rotterdam) E-netwerk gereed maken voor meer lokale opwekking Trading diensten aanbieden aan ontwikkelaars van duurzame opwekking >or kleine ontwikkelaars zonder eigen trading c Windparken ontwikkelen en beheren (onshore en offshore) Duurzame E-productie (wind, biomassa, zon) Biomassacentrales bouwen en beheren voor E-en W-opwekking, achterwaartse integratie in biomassaketen Duurzame elektriciteit Inkopen (PPA"s) Pilotprojecten starten in COj afvang en opslag AvA- 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

9 2 Transitie naar een nieuw duurzaam businessmodel ENECO kiest voor een transitie naar een nieuw duurzaam businessmodel door het versnellen van de ontwikkeling van duurzame activiteiten over de gehele energiewaardeketen. Aan de opwekkingskant van de keten streeft ENECO naar een hoeveelheid duurzame productie die gelijk is aan de hoeveelheid geleverde elektriciteit. Aan de klantenkant van de keten streeft ENECO naar energiebesparing bij haar klanten, toename van het aandeel groene stroom en groen gas en decentrale duurzame opwekking. Grootschalige duurzame opwekking Een van de belangrijkste doelstellingen in de strategie is dat de duurzame elektriciteitsproductie van ENECO op termijn net zo groot is als de totaal geleverde hoeveelheid elektriciteit. Onder duurzame elektriciteit wordt hier verstaan elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen, ofwel energiebronnen waarbij geen beslag wordt gelegd op eindige voorraden. Hernieuwbare bronnen zijn zon, wind, hydro en biomassa. Het windpark Q7 op de Noordzee is een goed voorbeeld van grootschalige duurzame opwekking. Wij streven ernaar om in 2012 circa 5TWH, ofwel 20% van totaal door ENECO geleverde elektriciteit, duurzaam op te wekken. Deze doelstelling voor duurzame productie willen wij invullen met eigen productie en via langjarige inkoop (Power Purchasing Agreements) uit duurzame elektriciteitscentrales waarin ENECO geen aandeel heeft. ENECO geeft de voorkeur aan het zelf ontwikkelen van duurzame productie, maar gaat zeker ook bestaande assets aankopen om de realisatie van de eigen duurzame productie voldoende snel in te vullen. Naast Nederland ligt de focus op de ons omringende landen (België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), waarbij het streven is om eenderde van de duurzame productie in het buitenland realiseren. Dit doen we omdat in het buitenland een veel groter potentieel voorhanden is. Bovendien willen wij minder afhankelijk zijn van het Nederlandse subsidie- en vergunningenregime. Voor biomassa geldt een bredere geografische scope. ENECO Strategie /17 januari 2008

10 Transitie naar een nieuw duurzaam business model 0,2 1,8 BB , Eigen opwekking Ontwikkeling "benen van het mannetje" Doelstelling om in 2012 circa 20% van de geleverde elektriciteit duurzaam op te wekken, o.b.v. eigen opwekking en PPA's Mix van eigen ontwikkeling en acquisities Mix v]n Nederland en buitenland om afhankelijkheid van subsidiercqime NL t<" reduceren Mix van offshore wind, onshore wind en biomassa PPA's faéilitercn voor kleine ontwikkefaars zonder eigen trading capaciteit ENÉCO - VERTROUWELIJK AvA - 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

11 Om technologierisico's te spreiden streeft ENECO naar een gebalanceerde mix van offshore wind, onshore wind en biomassa. Hoewel kernenergie een lage CO 2.uitstoot heeft, past het niet in de duurzaamheidstrategie van ENECO, omdat het niet hernieuwbaar is. Bovendien gaat de opwekking gepaard met veiligheidsrisico's en een nog onopgeloste afvalproblematiek. De "duurzaamheid" van de energiebron is een kritisch aandachtspunt, vooral bij biomassa. Als bijvoorbeeld de productie van biomassa ten koste gaat van het regenwoud of van de voedselvoorziening in ontwikkelingslanden, dan kan deze niet als duurzaam worden beschouwd. ENECO hanteert bij de bepaling van de duurzaamheid van een biomassastroom de criteria die zijn opgesteld door de commissie Cramer aangevuld met het 'do no harm, do more good'-principe zoals bijvoorbeeld door Aidenvironment opgesteld. Deze criteria gaan verder dan de overheidscriteria voor Om aan deze strenge criteria te kunnen voldoen en om onze afhankelijkheid van leveranciers te beperken, moeten wij grip krijgen op de gehele keten tot aan de bron. Achterwaartse integratie in de biomassa-waardeketen is daarom essentieel'. Op het gebied van CO 2 -afvang en -opslag zullen pilotprojecten gestart worden. ENECO heeft inmiddels een aandeel in het Zero Emission Power Plant-project van SEQ en voert een haalbaarheidsstudie uit naar cryogene CO 2 -afvang voor de ENECOGEN-gascentrale. Naast de focus op biomassa en wind, zal ENECO een strategie volgen op het gebied van biobrandstoffen, biogas, hydro en zon-pv. Hierin gaan wij vooralsnog niet grootschalig investeren, maar willen wij wel voeling houden met de markt door deel te nemen in projecten. Indien zich interessante mogelijkheden voordoen in Nederland of in het buitenland dan zullen we hier actief op in gaan. ENECO Strategie /17 januari 2008

12 Transitie naar een nieuw duurzaam business model Ontwikkeling "schouders van het mannetje" Lancpren van duurzame enc-gicdiensten, bestaande uit bundels van efficiency maatreqelen, financiering, energielevering en lokale energieproductie (aan Endenneet- Woningbouwcooperatfcs, particuliere fijiseigenaren, bedrijven) 'Continue innovatie van oncrgiedienstcn, in samenwerking rmt vooraanstaande kennisins'itutpn zoals KbMA en ECN Samenwerken met internationale duurzame spelers Voor internationale groei en innovatie, Gerichte acquisitie om installatiecapaciteit op korte termijn te vergroten StapsgÈwiji migreren van etail klantenportefeuille op groene stroom (zelf dpgèwëkt; ingêkoctït óf gecompenspord Participeren In initiatieven CO2-transport.vOniwiKKeien van irest)warmte netten ENECO - VERTROUWELUK AvA - 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

13 Lokale duurzame opwekking, efficiency en levering Naast grootschalige opwekking verwachten wij dat decentrale en kleinschalige opwekking steeds belangrijker wordt evenals het leveren van diensten die energie besparen voor de klant. ENECO gaat duurzame energiediensten leveren aan consumenten, woningbouwcorporaties, overheden en bedrijven, bestaande uit bundels van onder meer: Efficiencymaatregelen: producten gerelateerd aan slimme meters om het energiebewustzijn van consumenten te verhogen, maar bijvoorbeeld ook spaarlampen en energielabels. Advies op maat gekoppeld aan energielabels en financiering. Maar ook het in kaart brengen van totale CO 2 -footprint en het aanreiken van verbeter mogelijkheden. Energielevering: naast elektriciteit en gas levert ENECO de meer duurzame producten warmte en Ecostroom. Ecostroom wordt zo veel als mogelijk opgewekt uit eigen duurzame bronnen, indien nodig aangevuld met ingekochte certificaten. Lokale energieproductie: o.a. HRe-ketels (micro-wkk), collectieve duurzame warmteinstallaties, biovergistingsinstallaties. Zon-PV wordt (opnieuw) aan het pakket toegevoegd. CO 2 -footprintanalyse en -reductie: in kaart brengen van totale CO 2 -emissies van een bedrijf, (overheids)organisatie of arbeidsinstelling en het aanreiken van verbetermogelijkheden. ENECO wil een leidende rol spelen in het leveren van duurzame energiediensten. Het succes van innovatieve projecten, zoals biovergisting op locatie met warmte-integratie voor industriële bedrijven (bijvoorbeeld het L'Oreal concept) en het geothermieproject Den Haag zal verder worden verbreed. Via dochterbedrijf ENATEC investeren we bijvoorbeeld rechtstreeks in de technologieontwikkeling van HRe-ketels. En via Greenlab (onze joint venture met Greenchoice) gaan we investeren in het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige duurzame opwekkingstechnologieën. Warmte Het Warmtebedrijf is gericht op het gebruik van duurzame bronnen en/of het beter benutten van fossiele bronnen op basis van een hoog energetisch rendement. Alle nieuwe projecten dienen substantieel minder fossiele brandstoffen te gebruiken en minder CO 2 uit te stoten dan bij het gebruik van conventionele vormen van warmte (CV-ketel) of koude (elektrisch). ENECO streeft ernaar dat (rest)warmteconcepten mee gaan tellen in de duurzaamheiddoelstellingen van de overheid. Wij willen dit bereiken door concepten voor locatieontwikkeling te realiseren met onder meer gemeenten, en door verkoop van collectieve warmte- en koudesystemen op basis van duurzame concepten aan woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars: benutten van locatiegebonden restwarmte afkomstig van elektriciteitscentrales en van industriële processen zoals afvalverwerking; benutten van locatiegebonden aardbronnen, zoals onder meer geothermie en koudeen warmtebronnen; gebruiken van niet-locatiegebonden biomassacentrales; benutten van zonne-energie. Bij deze projecten ligt onze primaire focus op de woningmarkt, die wij bereiken via woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. ENECO Strategie /17 januari 2008

14 Versterking van het traditionele energiebedrijf door voortzetting van de huidige verticale integratie strategie ybcale integratie E- i>roductie In gebruik nemen PerGen (2008) en ENECOGen (2011) > Veranderen Intergen (PPA) naar tolling contract (2009) verbeteren resultaat E-portfolio trading Doorzetten versterken gaspositie Inkopen deel van B2B gasvolume via TTF Afsluiten bilaterale contracten voor eigen opwekking Snippen voor B2B segmenten, eigen centrales en deels voor Retail Investeren in kort cyclische flex capaciteit (Epe) Doorzetten 4Stts Verder verlagen werkkapitaal in B2B > Verbeteren winstgevendheid van Commerciële bedrijf Reduceren van churn bij Retail ENECO - VERTROUWELIJK AvA - 12 december 2007 Hoofdlijnen strategie ENECO Netbeheer en Infra ^ Netbeheer: Brede focus strategie ENB positioneert zich als zelfstandig opererende, regionale netbeheerder met een uitstekende reputatie, leidend op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kostenefficiëntie ENB reageert op de sterke druk op haar omzet vanuit de toezichthouder niet alleen met een focus op efficiëntie, maar bewust ook door de kwaliteit van haar netten op het huidige, hoge peil te houden ENB voert zelfstandig haar strategische taken uit, operationele taken die kunnen worden ingekocht worden maximaal openbaar aanbesteed ENB verbreedt haar huidige focus door haar competenties in beheer en exploitatie van transportinfrastructuren toe te passen op aanverwante duurzame producten, zoals het bouwen en beheren van transportnetten voor CO2, waterstof en stoom ENB blijft een aantrekkelijke werkgever die haar medewerkers goede ontwikkelingsmogelijkheden biedt. ENB genereert een stabiel rendement voor haar aandeelhouders en functioneert naar de hoogst mogelijke normen van integriteit Infra: Commerciële strategie Infra wil per 2010 een marktconform bedrijf zijn qua kosten en kwaliteit van de dienstverlening Infra wil de operationele effectiviteit en veiligheid van haar activiteiten verder verbeteren Infra positioneert zich als een aantrekkelijke partner voor ENECO Netbeheer en streeft een gemanaged en beheersbaar scenario naar complete aanbesteding na Infra verbreedt haar huidige marktfocus naar de gebieden van andere Netbeheerders en naar interessante aanpalende markten (Vastgoed, Tuinbouw & Industrie en het specialisme hoogspanning) echter met het accent op marge i.p.v. volume Infra wil zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke professionele organisatie en wil ondernemerschap verder stimuleren ENECO - VERTROUWELIJK AvA - 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

15 3 Voortzetten huidige strategie ENECO wil, door voortzetting van de huidige strategie, het traditionele energiebedrijf verder verbeteren. Deze strategie is gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Verticale integratie elektriciteitsproductie De verticale integratie op het gebied van elektriciteit wordt verder uitgebreid door het online komen van Pergen (2008), en de bouw van de ENECOGEN- centrale. Versterken gaspositie Om gas concurrerend in te kunnen kopen kiest ENECO er voor om haar afhankelijkheid van GasTerra gefaseerd af te bouwen. Verder wordt de gaspositie versterkt door de bouw van de kort- cyclische flexgasopslag in Epe (Duitsland), en door een langjarige gasopslag contract met Gasunie Zuidwending. Bovendien wordt kwaliteitsconversie gecontracteerd en worden langjarige gascommodity contracten afgesloten. Doorzetten operationele speerpunten Onze license to operate is gebaseerd op trouwe en tevreden klanten. Bovendien is het uit oogpunt van rendement van onze onderneming noodzakelijk om de efficiëntie van onze processen nog verder te verbeteren en onze kosten te beheersen. Ons streven naar Operational Excellence blijft daarom een hoge prioriteit houden. Kwaliteit van de dienstverlening van het energiebedrijf wordt uitgedrukt in klanttevredenheid. ENECO Strategie /17 januari 2008

16 4 Strategie netwerk en distributie Ook netwerk en distributie leveren een bijdrage aan de realisatie van de nieuwe strategie. Met een brede focus strategie positioneert ENECO NetBeheer (ENB) zich als zelfstandig opererende, regionale netbeheerder met een uitstekende reputatie, leidend op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kostenefficiëntie. ENB wil de focus verbreden door haar competenties in beheer en exploitatie van transportinfrastructuren toe te passen op aanverwante duurzame producten, zoals het bouwen en beheren van transportnetten voor CO 2, waterstof en stoom. Infra streeft een commerciële strategie na, waarmee een transitie doorgemaakt gaat worden naar een marktconform bedrijf dat zich kan meten met haar concurrenten. Om dit te bereiken zal de nadruk de komende jaren liggen op operational excellence en het ontwikkelen van nieuwe markten. Vanuit deze strategie gaat Infra een belangrijke rol spelen bij het invullen van de duurzaamheidsbeloftes van andere bedrijfsonderdelen, maar ook door het uitvoeren van innovatieve projecten gericht op bijvoorbeeld energiebesparing in de utiliteitsbouw. ENECO Strategie /17 januari 2008

17 ENECO innovatief op het gebied van duurzame toepassingen Blue Energy" ENECO en REDStack ontwikkelen samen een centrale (200 MW) In de afsluitdijk op basis van zoet-zout water membranen NRG Spot Een openbaar oplaad punt voor elektrisch vervoer op basis van zonnepanelen en Ecostroom Walstroom Een innovatief concept waarbij binnenschepen die afmeren gebruik kunnen maken van stroom aan de wal ENECO - VERTROUWELIJK AvA - 12 december 2007 ENECO Strategie /17 januari 2008

18 5 Overige elementen van de strategie Innovatie Voortdurende innovatie is veel meer dan vroeger noodzakelijk om de strategische doelstellingen te bereiken. ENECO wil haar innovatiebeleid afstemmen op de nieuwe doelstellingen en daarvoor jaarlijks een flink budget ter beschikking stellen. In dit kader gaan wij ook de samenwerking met vooraanstaande kennisinstituten zoals KEMA, TNO, ECN en diverse universiteiten verder versterken. Aandachtsgebieden zijn ondermeer energiebesparing in bebouwde omgeving, intelligente netwerken en installaties, grootschalige duurzame energieopwekking en alternatieve energiedragers. Acquisities Gerichte acquisities zijn nodig om sneller een positie te kunnen claimen, de eigen leercurve te versnellen, kennis in huis te halen, en een positie op te bouwen in het buitenland. De targets hiervoor worden op dit moment onderzocht. Internationalisering Uitbreiding van (duurzame) productie- en leveringsactiviteiten naar de omringende landen zal doorgaan met als drijvers: - voor duurzame productie het versnellen van de groei van de productieportfolio en het spreiden van regulatorische risico's (m.n. subsidie- en vergunningenregime); voor cross-commodity handel het benutten van arbitragemogelijkheden over grenzen van landen, commodities, productie en levering heen, en het waarborgen van liquiditeit onder alle marktomstandigheden; - voor levering en productie de voortschrijdende marktkoppelingen waardoor de natuurlijke thuismarkt expandeert. Dialoog Om duurzame energievoorziening mogelijk te maken, vindt ENECO dialoog en samenwerking erg belangrijk. Daarom sluiten wij met relevante partijen convenanten af waarin we zeer concrete afspraken maken en die ook uitvoeren. Voorbeelden zijn het convenant Duurzaam Ameland, het convenant geothermie Den Haag en onze deelname in het Rotterdam Energy & Climate Programma. In de Stichting Slim met Gas denken verschillende partijen na over nieuwe schone toepassingen van gas. In het programma Meer met Minder denken we mee over energiebesparingoplossingen in de bebouwde omgeving. Maar ook ons windpark Q7 zou niet tot stand kunnen komen zonder de actieve inbreng van onze partners Rabobank en Econcern. Splitsing De implementatie van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) voorziet in vergaande bestuurlijke, financiële en operationele splitsing. ENECO implementeert uiterlijk per 1 juli 2008 een nieuwe juridische en financiële hoofdstructuur die WON-compliant is In 2007 heeft de minister van Economische Zaken in een Koninklijk Besluit bepaald dat het groepsverbod uit de WON voor bestaande netbeheerders in Nederland op 1 januari 2011 in werking zal treden. Verduurzamen eigen organisatie ENECO draagt zelf actief en naar vermogen bij aan duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering. Hierbij moet ondermeer gedacht worden aan het gebruik van energie-efficiënte lease- en bedrijfswagens, duurzame ontwerpen en materialen en energie-efficiënte gebouwen. De CO 2 - uitstoot hiervan zal volledig gecompenseerd worden. ENECO Strategie /17 januari 2008

19 6 Uitvoering strategie Deze strategie van ENECO leidt tot een significante toename van de aandeelhouderswaarde ten opzichte van het voortzetten van de status quo. De investeringen die hiervoor benodigd zijn bedragen circa miljoen voor het leverings-, handels- en productiebedrijf en miljoen voor het netwerkbedrijf. Voor de implementatie van de nieuwe strategische agenda worden de strategische thema's in eerste instantie vertaald naar BU-strategieën, jaarplannen, targets en KPI's. Tevens is een high level implementatieplan opgesteld. De organisatie zal geoptimaliseerd moeten worden in lijn met de nieuwe strategie. Tevens zullen vaardigheden voor het ontwikkelen van de duurzame activiteiten versneld worden verbreed en zal er aandacht zijn voor het versterken van het ondernemerschap. De interne en externe positionering van het merk ENECO wordt aangepast aan de nieuwe duurzaamheidsvisie. Het merk ENECO wordt op een meer onderscheidende manier in de markt gezet. Er komt een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, waarmee we onze nieuwe merkwaarden betrokken, daadkrachtig en uitgesproken willen uiten. De markt voor duurzame energie en energieproductie en diensten is sterk in beweging. Het vraagt gedurende de implementatieperiode een ondernemende instelling die open staat voor nieuwe ontwikkelingen die we vandaag nog niet voorzien hebben. Elk jaar vindt daarom een evaluatie en mogelijk een bijstelling plaats. Deze ambitieuze strategie is alleen uitvoerbaar met een gedreven en toegewijde ploeg mensen die met veel elan werkt aan het energiebedrijf van de toekomst. We bouwen voort op het traditionele energiebedrijf, waarbij we onze gezamenlijke kennis, kunde en creativiteit benutten om een duurzaam, efficiënt bedrijfsmodel te ontwikkelen dat ENECO als brede, internationaliserende energieonderneming stevig op de kaart zet. ENECO Strategie /17 januari 2008

20

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

1 Visie, strategie en agenda

1 Visie, strategie en agenda Energierapport ȟȟ ȟ Inhoudsopgave 1 Visie, strategie en agenda 5 1.1 Het mondiale energievraagstuk 9 1.2 Naar een duurzame energiehuishouding 10 1.3 De rol van de overheid 13 1.4 Toegang tot de energiebronnen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Eneco Halfjaarbericht 2008

Eneco Halfjaarbericht 2008 Eneco Halfjaarbericht 2008 Eneco op koers Bijzonderheden eerste halfjaar 2008 Totale omzet stijgt met 7% tot 2,6 miljard Stijging volumes in eerste helft 2008 van alle producten Prinses Amaliawindpark

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Groningen gezien vanaf de Martinitoren fotografie Taco Anema Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Essent

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

samen slim met energie Jaarverslag 2011

samen slim met energie Jaarverslag 2011 samen slim met energie Jaarverslag 2011 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen en resultaten 2011 Uitvalduur elektriciteit Forse daling uitvalduur elektriciteit Liander: van 31,2 minuten in 2010 naar

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie