Lokale energiecoöperatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale energiecoöperatie"

Transcriptie

1 Lokale energiecoöperatie Stuwende kracht achter de de duurzame energietransitie van onderaf 1

2 Inhoud I. Visie II. De Energie Coöperatie III. Eemflow Energie VOF 2

3 Van Klimaat beleid naar Energie transitie Verschuiving van aandacht van korte termijn naar lange termijn doelstellingen CO2 reductie wordt bijvangst van transitiebeleid Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen centrale thema Antwoorden komen van duurzame energie, zon en wind, en biomassa Belang van elektriciteit als energiedrager neemt toe Opslag van elektriciteit belangrijk aandachtspunt om duurzame energie te kunnen inpassen Decentrale opwek en lokale verstroming van energie gaan voor een energie revolutie zorgen

4 De Energie Transitie (1/1) Overal is energie voor nodig. Om het licht aan te doen, om de vriesvakken van de supermarkt te koelen of om te rijden in de auto of de trein. Onze hele maatschappij draait op energie. Op dit moment komt meer dan 95% van de Nederlandse energie uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen worden schaarser en dus duurder. Verder komt er bij de verbranding CO 2 en allerlei schadelijke stoffen vrij waardoor de aarde opwarmt en vervuilt. De fossiele brandstoffen zijn nog niet op en daarom is dit het moment om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen van energie, de Energie Transitie. 4

5 De Energie Transitie (1/2) De energietransitie kan in de visie van Eemflow het best door de gebruiker worden gerealiseerd en dus het beste van onderaf plaatsvinden. Veel duurzame technieken zijn nu op kleine schaal toepasbaar waardoor de gebruiker een actieve rol in de energie transitie van onderaf kan spelen. Denk hierbij aan oplossing met zonne-energie, (kleinschalige) windprojecten, warmtepompen, warmte-koude opslag en meer decentrale technieken. De rol van de energiegebruiker zal hierdoor veranderen van een passieve energie vrager in een actieve producent en afnemer. Op dit moment kan de gebruiker die rol nog niet spelen. Binnen het huidige energielandschap is de afstand tussen het energiebedrijf en de gebruiker erg groot. De gebruiker wordt niet betrokken bij de investeringen in centrale energie opwekking en kan niet bepalen waar deze stroom wordt opgewekt en al helemaal niet hoe. 5

6 De Energie Transitie (1/2) In een gecentraliseerde energie structuur gaat energie verloren en staat het rendement van de centrale voorop 6

7 De Energie Transitie (1/3) Investeringen in grote centrales worden gedaan vanuit het centrale perspectief van een energiebedrijf en niet vanuit het decentrale perspectief van de energievrager. Voor het energiebedrijf geldt daarnaast dat de investeringen snel waarde moeten opleveren. Op deze manier wordt echter de bouw van veel duurzame bronnen met potentie niet gestimuleerd en worden decentrale duurzame productie parken en mogelijkheden niet optimaal benut. De coöperatieve vereniging zal er voor zorgen het potentieel van duurzame technieken wel efficiënt wordt benut om daarmee, in reële stappen, de lokale coöperatie van zo veel mogelijk eigen decentrale duurzame energie te voorzien. De vereniging streeft niet naar korte termijn winstmaximalisatie maar wil wel winst maken. Die winst zal worden aangewend voor investeringen in (lokale) duurzame productie en infrastructuur Samen met u gaat de vereniging dus de energie transitie van onderaf bewerkstelligen. 7

8 Wat doet Eemflow Energy? (1/1) Eemflow Energy werkt aan de opzet van een nieuw energiebedrijf. Een energiebedrijf waarvan u eigenaar bent en dat samen met u de lokale energietransitie gaat realiseren. Er zijn in Nederland veel ontwikkelingen op het gebied van decentrale opwekking en lokale distributie van energie om de energietransitie te bevorderen. Publieke en private initiatieven spelen in op deze ontwikkeling met de oprichting van eigen lokale energiebedrijven. Veelal hebben deze energiebedrijven de vorm van coöperaties. Het nieuwe energiebedrijf, een vereniging van en voor lokale coöperaties, heeft als doel de ontwikkeling van lokale energie coöperaties praktisch haalbaar en economisch zinvol te maken. De vereniging gaat er voor zorgen dat lokale duurzame initiatieven makkelijker kunnen worden geïnitieerd, de aangesloten leden optimaal kunnen worden betrokken bij de activiteiten van de lokale coöperaties en dat de lokale energievraag zo veel mogelijk kan worden voldaan met lokale/decentrale duurzame energiebronnen. 8

9 Online Energie gemeenschap Energie Management Energie projecten Stimuleren Regie Wat doet Eemflow Energy? (1/2) Bergen Energie Coöperatie Lokale Energie Coöperatie 1 Lokale Energie Coöperatie 2 Lokale Energie Coöperatie 3 Vereniging van lokale duurzame energiecoöperaties De coöperatieve vereniging voorziet de lokale coöperaties van drie basisdiensten, de online energie gemeenschap, het webdeel van de coöperatie, de energiemanagement activiteiten en de energie projecten. 9

10 Rol lokale Coöperatie Overzicht bewaren op lokale duurzame oplossingen en direct(er) (bij)sturen op de uitvoering van die oplossingen Burgers en bedrijven direct(er) laten profiteren van en laten participeren in duurzame publiek / private energieprojecten Lokale bedrijfsleven direct bij de energietransitie betrekken Zelf lokale energie keten optimaliseren en voordelen hiervan met de lokale energiegebruikers delen Lokale financiële kennis en bronnen mobiliseren waarmee de financiële slagkracht kan worden om duurzame projecten te realiseren 10

11 Rol Coöperatieve Vereniging Stimuleren en versnellen energie transitie van onderaf Optimaliseren lokale energiestromen, met name elektriciteit en warmte Streven naar maximale betrokkenheid alle lokale stakeholders Faciliteren van een 100% duurzame energievoorziening: Vergemakkelijken van de aanschaf en toepassing van duurzame technieken en innovatie Ondersteunen van lokale duurzame project ontwikkeling Mogelijk maken van efficiënte energiebesparing Bieden van alternatieve voor de inzet van energie uit fossiele brandstoffen 11

12 Structuur Coöperatieve Vereniging (1/1) Centrale Energienet en Energiemarkt leden Duurzame mobiliteit Bergen Energie Coöperatie Intelligente meter Warmte pomp Coöperatieve Vereniging: Energie Management leden Online gemeenschap Fonds Energie projecten Accu systeem voor woning Brandstofcel / MicroWKK Duurzaam wonen 12

13 Structuur Coöperatieve Vereniging (1/2) De drie activiteiten zijn private ondernemingen die voor meer dan 50% eigendom van de vereniging van coöperaties zijn. Private investeerders worden tegen vooraf vastgestelde condities uitgekocht. De online energiegemeenschap en energie management zijn commercieel en worden gefinancierd met risico dragend kapitaal van private financiers. Het Fonds wordt beheerd door de vereniging. Met intelligente financieringsstructuren wordt kapitaal van leden en van externe financiers efficiënt aangewend voor lokale verduurzaming. Online energie gemeenschap Energie management Fonds Energie projecten Verenigde Energie Coöperatie 13

14 Diensten Coöperatieve Vereniging(1/1) I. De online energie gemeenschap, dit is het webdeel van de coöperatie waar klanten contracten kunnen afsluiten en tevens kennis en ervaring met andere leden van de coöperatie kunnen delen door middel van een innovatieve webportal II. III. Energiemanagement, dit is het systeem dat ervoor zorgt dat de duurzame energiestromen zo efficiënt mogelijk op de lokale energie vraag worden afgestemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikers met stuurbare vraag en aanbod van elektriciteit en warmte. Fonds Energie Projecten: Het fonds zal aanjager zijn van grote en kleinschalige duurzame energie projecten 14

15 Online diensten Energie contract platform Op de portal hebben leden de mogelijkheid om snel en eenvoudig een contract samen te stellen zoals dat hen het beste uitkomt. Hierin bepaalt de afnemer zelf hoe flexibel hij is in zijn elektriciteitsverbruik. Kennis platform Een van de speerpunten van de vereniging van coöperaties is om de leden te stimuleren hun kennis te delen. Het kennis platform faciliteert dit met een interactief ledenforum en daagt leden uit specifieke vragen over lokale verduurzaming. Verder ontstaat zodoende een Energiepedia. Energie dataportal Alle informatie over verbruik en opwek wordt door dit systeem verzameld. Het helpt lokaal de afnemers om hun verbruik te verminderen, het helpt de vereniging van coöperaties om energiemanagement zo efficiënt mogelijk toe te passen. 15

16 Online Energie gemeenscha p Energie Managemen t Energie projecten Stimuleren Regie Online Energie gemeenscha p Energie Managemen t Energie projecten Stimuleren Regie Informatie stromen Coöperatieve Vereniging Energiebalans Verbruik: % groen / %grijs 316 kwh 268 kwh PV Kwh Bio Kwh ect Netto groen 48 kwh Productie: %centraal / %decentraal Gebruiker 1 Gebruiker 2 Gebruiker 3 Gebruiker 4 Verbruik: % groen / %grijs 316 kwh 268 kwh PV Kwh Bio Kwh ect Netto groen 48 kwh Productie: %centraal / %decentraal Bergen Energie Coöperatie Lokale Energie Coöperatie 1 Lokale Energie Coöperatie 2 Lokale Energie Coöperatie 3 Verbruik: % groen / %grijs 316 kwh 268 kwh PV Kwh Bio Kwh ect Netto groen 48 kwh Productie: %centraal / %decentraal Vereniging van lokale duurzame energiecoöperaties 16

17 Energie Management (1/1) Cruciaal in het versnellen van de energietransitie is energie management. Energiemanagement is een verzamelnaam van alle vormen van dynamisch omgaan met zowel vraag als aanbod. Vooral bij onvoorspelbare bronnen zoals wind of zonkan het zeer voordelig zijn om de vraag lokaal af te stemmen op het aanbod. Wanneer het binnen een lokale coöperatie bijvoorbeeld hard waait kan de vriezer wat meer kou aanmaken. In een periode dat het minder waait kan de vriezer dan minder hard te koelen. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de windenergie. Het Eemflow model is gebaseerd op een uitgebalanceerde portfolio van aanbieders en afnemers. Flexibel aanbod uit duurzame bronnen wordt permanent gelijkgeschakeld aan de (stuurbare) vraag van systemen en apparaten van afnemers. Denk hierbij aan koelhuizen, maar ook warmtepompen met warmtebuffers en huishoudelijke apparatuur die bijvoorbeeld elektriciteit in de vorm van koude of warmte kan opslaan. 17

18 Prijs per KWh Energie Management (1/2) Vraagcurve met vraagsturing, actieve vrager energie Vraagcurve zonder vraagsturing, passieve vrager energie Verwachte prijsdaling als gevolg van vraagsturing Vraag en aanbod (KW) De rode lijn geeft de huidige situatie weer waarin de gebruiker een passief eindstation voor energie is. De gele lijn geeft de situatie weer van een actieve gebruiker zoals de vereniging dat wil gaan faciliteren. Dat levert energie prijsvoordelen en besparingen. 18

19 Energie Management (1/3) De portfolio van Eemflow bestaat uit deelportfolio's van lokale coöperaties met aanbieders van duurzame energie en stuurbare vraag van afnemers. De kosten die gemaakt worden om de energie stromen te managen worden verdeeld over alle aangesloten coöperaties. Zo worden de kosten voor de eindklant laag gehouden en daar profiteert u dus van. Tevens krijgen die leden die stuurbare vraag aanbieden een reductie op hun energierekening en een eerlijke vergoeding voor de terug geleverde energie De leden van de coöperaties krijgen zo toegang tot betaalbare schone energie opgewekt met de eigen duurzame bronnen. Met een deel van de opbrengsten van die energie worden weer nieuwe lokale duurzame bronnen ontwikkeld om daarmee de energietransitie te versnellen. Iedereen kan lid worden van de energie coöperatie, zowel zakelijke als particuliere klanten. Leden die stuurbare vraag of duurzame energie aanbieden zijn natuurlijk extra welkom. 19

20 Energie management (1/4) Energie Productie Warmte-/Koudeopslag Bio-WKK, Bio-BC, Geothermie-ORC Afval centrale Wind, PV Energie Product HT-Warmte LT- warmte Tapwater Koude Elektriciteit Energie vraag Gebouwde omgeving Publieke sector Lokale bedrijfsleven Energie markt Vraagsturing Bergen Lokaal energie management: optimale sturing van lokale vraag & aanbod van (duurzame) energie 20

21 Fonds Duurzame Energie Projecten Het fonds organiseert financiering voor projecten van leden of de lokale energie coöperaties door leden en externe financiers. Daarmee wordt maximale betrokkenheid georganiseerd. Het Fonds is vergelijkbaar met een groen bank concept en wordt beheerd door de vereniging. Door de kleinere lokale projecten te bundelen kan het fonds op goede voorwaarden toegang krijgen tot de grotere groene investeringsfondsen die normaliter weinig interesse in kleinere projecten hebben. Hiermee komt geld vrij tegen gunstiger voorwaarden om investeringen in lokale duurzame bronnen te doen. 21

22 De Coöperatieve Vereniging Lokaal maar toch landelijk dekkend (aangesloten banken model Rabo) Standaardisering maar met behoud van lokale eigenheid Creëren van lokaal merk met landelijke dekking Iedereen en elk bedrijf die zijn energiehuishouding wil inbrengen kan lid worden Inbreng van lokale duurzame productie in lokale pool door vastleggen energie output met lange termijn contracten 22

23 Gezamenlijk met de Coöperatieve Vereniging kunt u in uw gemeente een decentrale toekomst realiseren. 23

24 Contact MAARTEN VAN DER KLOOT MEIJBURG Phone: +31 (0) RUUT SCHALIJ Phone: +31 (0) Thomas Kruithof telefoon: Website 24

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 1; algemene informatie AGEM AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem (L. Nieuwenhuis).van

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF Toekomstperspectieven voor energie-coöperaties - Samenvatting resultaten WP5 Mirjam Groote Schaarsberg, Wemke van der Weij, Wietske Koers, Marijn Rijken januari 2015

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie