FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende aan de A. Einsteinweg 23 B Faillissementsnummer : F.09/11/972 (voorheen F11/972) Datum faillissement : 27 december 2011 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. J.A. van Dorp (voorheen: mr. C.W.D. Bom) Activiteiten onderneming : algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, onderhoudsbedrijf voor de bouw Omzetgegevens : 2011 (t/m november): , : , : , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : 3 Verslagperiode : 1 juli 2013 tot en met 18 december 2013: Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 2,80 uur Mr. A.J. Prummel: 3,30 uur Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 32,85 uur Mr. G. Barendregt: 5,58 uur Mr. A.J. Prummel: 86,60 uur Mr. J.H.M. Spanjaard 1,00 uur Insolventieafdeling: 19,85 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 27 december Het maatschappelijk kapitaal beloopt ,00; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt ,00. De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit afbouw- en onderhoudswerkzaamheden voor particulieren en midden- en kleinbedrijf. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep Holding B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, zulks vanaf datum oprichting gefailleerde. Deze vennootschap is tezamen met de andere groepsvennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Sanitair Specialist B.V. eveneens bij vonnis van de Rechtbank s-gravenhage d.d. 27 december 2011 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. C.W.D. Bom tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.P. van Eedenvan Harskamp als curator. Van Alphense Bouwgroep Holding B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PEGO Beheer B.V. enig statutair bestuurder en aandeelhouder. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer P.M.C.L. Gosen enig statutair bestuurder en aandeelhouder. Volgens de directie van gefailleerde was de feitelijke taakverdeling aldus dat de broer van de statutair bestuurder, heer J.W. Gosen, die in dienst is van gefailleerde, de activiteiten van Alphense Bouwgroep B.V. aanstuurde en hield de heer P.M.C.L. Gosen zich bezig met de activiteiten van Alphense Sanitair Specialist B.V.. Het faillissement van Alphense Bouwgroep Holding B.V. is door de Rechtbank Den Haag bij beschikking van 29 november 2013 opgeheven. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de jaarstukken per: - 31 december 2010: ,-- winst; - 31 december 2009: 6.332,-- winst; - 31 december 2008: ,-- winst. Volgens de administratie van gefailleerde is over 2011 (t/m november) sprake van een verlies van , Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken (na verwerking voorstel winstbestemming) per: - 31 december 2010: ,--; eigen vermogen: ,-- positief; - 31 december 2009: ,--; eigen vermogen: ,-- positief; - 31 december 2008: ,--; eigen vermogen: ,-- positief. Volgens de administratie van gefailleerde beliep het balanstotaal per ultimo november 2011: , Lopende procedures Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. 1.5 Verzekeringen Er lopen diverse verzekeringen ten aanzien van de activa van gefailleerde en de activa van de eveneens gefailleerde zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V. (zie hierna sub 1.7). Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een achterstand in de

3 3 premiebetalingen. Rabobank Gouwestreek heeft als direct belanghebbende in deze pandhoudster; zie hierna sub 5 de verzekering van alle inventariszaken en voertuigen ondergebracht bij Interpolis; met de curator is afgesproken dat de verschuldigde premie naar rato van de opbrengst zal worden omgeslagen over boedel/bank. Voor zover de door gefailleerde afgesloten (overige) verzekeringen nog niet zijn beëindigd, zal de curator daartoe overgaan tegen de rechtens de eerstmogelijke datum. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de inventaris onderhands aan een derde verkocht. Verwezen wordt naar het hierna vermelde onder 3.6. e.v.. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de inventaris en de voorraad onderhands aan een derde verkocht. Verwezen wordt naar het hierna vermelde onder 3.6. e.v.. Uit hoofde daarvan zijn voor wat betreft alle inventariszaken en voertuigen de diverse verzekeringen opgezegd met uitzondering van een verzekering. Deze verzekering strekt ten behoeve van één auto, waarvan het overschrijvingsbewijs nog niet in de administratie aanwezig is en mitsdien nog niet kan worden overgeschreven. De curator heeft het overschrijvingsbewijs bij het RDW opgevraagd. Bij ontvangst hiervan zal de pandhoudster overgaan tot het opzeggen van voornoemde verzekering. Het overschrijvingsbewijs van de auto is door de curator ontvangen en naar de pandhoudster doorgezonden met het verzoek om over te gaan tot opzegging van voornoemde verzekering. De kosten ad 31,-- voor het aanvragen van het overschrijvingsbewijs zijn door de Rabobank betaald. 1.6 Huur Het bedrijfspand waarin gefailleerde kantoor hield wordt door gefailleerde gehuurd van een derde. Ook de overige gefailleerde vennootschappen (Alphense Bouwgroep Holding B.V. en Alphense Sanitair Specialist houden in dit pand kantoor. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris deze huurovereenkomst tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. Met de verhuurder vindt nader overleg plaats over het tijdstip en de wijze van oplevering. Met de derde is door de curator afgesproken, dat zij vóór 5 april 2012 het pand leeg en bezemschoon opleveren, hetgeen ook is geschied. Een en ander is in overleg met de verhuurder gegaan. De curator heeft op 2 april 2012 het pand aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring heeft de waarnemend curator mr. Barendregt een bespreking met de broer van de statutair bestuurder van gefailleerde, de heer J.W. Gosen, gevoerd en daarna de eerste maatregelen getroffen. Vervolgens heeft de curator op 19 januari 2012 een nadere bespreking met de heren Gosen gevoerd. Tijdens deze bespreking heeft de directie aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de nog steeds aanhoudende economische crisis, die ook met name in de bouw haar weerslag kent, waardoor de opdrachten wegbleven. Volgens zeggen van de directie van gefailleerde beschikte gefailleerde tot oktober 2011 nog over voldoende werk, maar daarna bleven de opdrachten weg. Eind 2011 was de portefeuille met onderhanden werk voor 2012 leeg. Bovendien kon gefailleerde tezamen met haar zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V. in financiële zin het hoofd niet (meer) boven water houden nu zij ook reeds geruime tijd werd geconfronteerd met langdurig zieke werknemers; dit in combinatie met overige substantiële kosten, onder meer een forse investering in de gehuurde bedrijfsruimte, en met de steeds lager wordende marges op de werken heeft de directie zich genoodzaakt gezien het faillissement van Alphense Bouwgroep B.V. en haar zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V.

4 4 en de moedervennootschap Alphense Bouwgroep Holding B.V. aan te vragen. De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. Inmiddels is terzake met toestemming van de rechter-commissaris een externe deskundige ingeschakeld. Verwezen wordt naar het hierna sub 7 vermelde. Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op andere (niet externe) oorzaken dan de hiervoor uiteengezette oorzaken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 3 werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voor het faillissement waren er volgens de jaarrekening 2010 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2009: 3). 2.3 Datum ontslagaanzegging De directie had de personeelsleden reeds geïnformeerd omtrent het faillissement. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de waarnemend curator bij brief van 29 december 2011 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd. Nadat de statutair bestuurder van gefailleerde via zijn boekhoudster had laten weten via een arbeidsovereenkomst in dienst te zijn van de vennootschap, heeft de curator, voor zover van een dienstverband sprake is c.q. rechtens vereist, de arbeidsovereenkomst van de statutair bestuurder tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. De waarnemend curator heeft voorts het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 10 januari 2012 heeft ten kantore van de waarnemend curator in Gouda een centrale intake door UWV plaatsgevonden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers; - overleg UWV; - ontslagaanzegging werknemers; - intake UWV 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Daarvan is geen sprake. Het bedrijfspand is gehuurd. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder Verkoopopbrengst

5 5 Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit machines, gereedschappen ten behoeve van de bouw, (houtsnijmachine, hout, buizen, steigermateriaal, gereedschappen, boren etc.) alsmede vier bedrijfsauto s, waarvan één leaseauto op basis van Financial lease. Daarnaast beschikt gefailleerde nog over kantoorinventaris (computers, tafels, stoelen, printer en een kopieermachine etc.) Alvorens de bedrijfsmiddelen te verkopen heeft de curator - in overleg met de pandhoudster - de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Vervolgens heeft de curator in de afgelopen verslagperiode, met machtiging van de rechter-commissaris en in overeenstemming met de pandhoudster, de bedrijfsmiddelen van gefailleerde onderhands verkocht aan een derde Verkoopopbrengst Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster Rabobank Gouwestreek (zie hierna onder 5) zal de curator trachten deze zaken te verkopen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen van gefailleerde onderhands verkocht aan een derde. De opbrengst van de bodemzaken en de niet-bodemzaken zijn vervolgens op pro rata basis van de getaxeerde waarden verdeeld onder pandhoudster (Rabobank) en boedel. Voor wat betreft de bodemzaken heeft de curator de opbrengst ex artikel 57 lid 3 Fw opgeëist. Daarnaast heeft de curator de Financial lease auto met toestemming van de rechtercommissaris gelost en vervolgens onderhands verkocht aan een derde. Aan de boedel is in het kader van de onderhandse verkoop van de bodemzaken en de Financial lease auto een opbrengst toegekomen van ,89 en aan de pandhoudster is een bedrag ad ,60 toegekomen. Op die opbrengst strekken nog in mindering de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de verkoop van de bedrijfsmiddelen(telefoon/alarm, taxatie en verzekeringspremie), welke pro rata parte tussen de Rabobank en de boedel zijn gedragen. De aan de boedel terzake toegerekende kosten belopen in totaal 570, Boedelbijdrage Nog onbekend. Voor zover de opbrengst aan de Rabobank toekomt, dat wil zeggen indien en voor zover het geen bodemzaken betreft resp. (voor wat betreft de bodemzaken) de fiscus uit het vrije boedelactief kan worden voldaan, is met Rabobank een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. De afrekening met de bank van de boedelbijdrage ad 2.082,06 moet nog plaatsvinden. Deze zal worden meegenomen in de afrekening met betrekking tot de geïncasseerde debiteuren (zie hierna onder 4).

6 6 Inmiddels is de boedelbijdrage ad 2.082,06 op de faillissementsrekening ontvangen Bodemvoorrecht fiscus Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw valt de opbrengst van de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft in de boedel, nu de Belastingdienst betrokken is c.q. zal zijn met vorderingen in het faillissement (o.a. ex art. 29 Wet OB) Werkzaamheden - inventarisatie roerende zaken; overleg met de Rabobank over verkoop; - verkoop roerende zaken Voorraden/Onderhanden werk Beschrijving Van onderhanden werk was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake (meer). De exploitatie van gefailleerde is gestaakt. In het bedrijfspand bevindt zich nog een beperkte voorraden met materialen bestemd voor de bouw (hout, buizen, moertjes, schroefjes etc.). Deze zijn in opdracht van de pandhoudster en met machtiging van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan een derde Verkoopopbrengst Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster Rabobank Gouwestreek (zie hierna onder 5) zal de curator trachten de voorraadzaken te verkopen. De opbrengst beliep 5.787,-- en is aan de Rabobank als pandhoudster toegekomen Boedelbijdrage Nog onbekend. Voor zover de opbrengst aan de Rabobank toekomt, is met Rabobank een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. De afrekening met de bank van de boedelbijdrage ad 578,70 moet nog plaatsvinden. Deze zal worden meegenomen in de afrekening met betrekking tot de geïncasseerde debiteuren (zie hierna onder 4). Inmiddels is de boedelbijdrage ad 578,70 op de faillissementsrekening ontvangen Werkzaamheden - inventarisatie voorraad; overleg met de Rabobank over verkoop - verkoop voorraad Andere activa Beschrijving Gefailleerde houdt een Zakenrekening bij ING Bank aan met een positief saldo van 9.101,11. Dit bedrag is inmiddels door ING Bank overgemaakt op de faillissementsrekening. Tevens is gefailleerde in conflict met de verhuurder van het voormalige bedrijfspand omtrent de teruggave van o.a. borg. Het financieel belang betreft volgens de door de curator van gefailleerde ontvangen stukken ca ,--. De zaak is in behandeling bij de rechtsbijstandsverzekeraar van gefailleerde, ARAG. De curator heeft bij ARAG de stand van zaken opgevraagd en is nog in afwachting van nadere informatie/stukken.

7 7 De curator heeft inmiddels de stukken van ARAG ontvangen. In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalige verhuurder in dat kader een vordering terzake ingediend. De curator heeft in reactie hierop de vordering betwist en in dat kader de borg ad 7.300,-- terug/opgeëist. De curator is nog in afwachting van reactie. In haar reactie heeft de verhuurder gesteld een boedelvordering ad ,61 op gefailleerde te hebben. De curator heeft dit betwist, gelet op het feit dat de betreffende huurovereenkomst reeds vóór datum faillissement is geëindigd. Vervolgens heeft de voormalige verhuurder de vordering als concurrente vordering in het faillissement ingediend. De curator heeft de voormalig verhuurder nadere vragen gesteld en is in afwachting van een reactie; vooralsnog wordt de vordering door de curator betwist en wordt de aanspraak op terugbetaling van de borg ad 7.300,-- gehandhaafd. De curator heeft van de verhuurder een nadere reactie met stukken ontvangen. Ook op basis daarvan is de curator van mening dat de vordering van de verhuurder moet worden betwist en heeft de curator nogmaals aanspraak gemaakt op restitutie van de betaalde borg. De curator zal thans met de pandhoudster gaan beraden over het nemen van nadere (rechts)maatregelen jegens de verhuurder. In overleg met de pandhoudster heeft de curator nog een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Terzake werd nog geen reactie ontvangen van de verhuurder. De curator heeft in overleg met de pandhoudster van de vordering en met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen. De verhuurder heeft 50% van de vordering voldaan, zijnde 3.698,16; dit bedrag komt toe aan de pandhoudster. In afwijking van de overeengekomen boedelbijdrage terzake de debiteurenincasso van 10% heeft de pandhoudster ingestemd met een boedelbijdrage ad 1.000,--. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Bij het onderzoek in de administratie van gefailleerde is naar voren gekomen dat mogelijk nog sprake is van een vordering op een (voormalig) werknemer van gefailleerde ad 3.308,--. De curator verricht ter zake nader onderzoek en heeft in dat kader zowel de voormalig werknemer als de directie van gefailleerde om informatie verzocht. De betrokken werknemer heeft verweer gevoerd; naar aanleiding daarvan heeft de curator geconcludeerd dat de betreffende vordering niet incasseerbaar moet worden geacht. Op de bankrekening van gefailleerde zijn na datum faillietverklaring een tweetal restituties ontvangen, te weten een bedrag ad ,45 van ASR en een bedrag ad 414,70 van de Belastingdienst uit hoofde van vennootschapsbelasting Op verzoek van de curator zijn deze bedragen overgemaakt op de faillissementsrekening Verkoopopbrengst Zie hiervoor onder Werkzaamheden - inventarisatie overige activa - correspondentie met ING en ARAG - correspondentie met Rabobank en voormalig verhuurder 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren

8 8 Volgens de administratie van gefailleerde beliep het totaal aan openstaande debiteuren per datum faillietverklaring ,23. Enkele werkzaamheden waren nog niet uitgefactureerd; dit heeft na datum faillietverklaring alsnog plaatsgevonden en ter zake zijn door de curator facturen verzonden ad in totaal ,05. Het totaal aan openstaande debiteuren beliep mitsdien ultimo ,28. De curator heeft in overleg met Rabobank Gouwestreek, die stelt een pandrecht op de voornoemde debiteuren te hebben, de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen. Inmiddels is, in overleg met de directie van gefailleerde, gebleken dat van het totaal aan openstaande debiteuren een bedrag ad 8.720,50 dient te worden afgeboekt; tot op heden is ,88 betaald, zodat nog sprake is van een openstaand bedrag ad in totaal 9.342,90 dat nog betrekking heeft op 1 debiteur. De betreffende debiteur heeft verweer gevoerd. Dit verweer is door de curator voorgelegd aan de directie van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan is, met toestemming van de rechter-commissaris en op kosten van de pandhoudster, een incassoprocedure gestart. De rechtbank heeft terzake op 18 juni 2013 vonnis gewezen, waarin de vordering tot een bedrag van 8.222,90 is toegewezen. De curator heeft de debiteur inmiddels aangeschreven met het verzoek om tot betaling van het toegewezen bedrag over te gaan. De vordering is geïncasseerd. Het geïncasseerde bedrag is, na aftrek van de boedelbijdrage (zie hierna onder 4.3) toegekomen aan de pandhoudster. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond. 4.2 Opbrengst Tot op heden is ,88 geïncasseerd, waarvan 6.268,72 door de curator. De door de boedel geïncasseerde debiteuren zijn aan de pandhoudster voldaan Boedelbijdrage De curator heeft met de Rabobank een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken voor het incasseren van de debiteuren, zulks onder voorbehoud van rechtsgeldigheid van verpanding. De boedelbijdrage ad 626,87 is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. Terzake de hiervoor onder 4.1 vermelde incassoprocedure is de curator een uren- en kostenvergoeding met de pandhoudster overeengekomen. Terzake werd in totaal 3.411,76 inclusief BTW ontvangen op de faillissementsrekening Werkzaamheden Verwezen wordt naar het hierboven gestelde onder 4.1. In overleg met de Rabobank, zullen de incassowerkzaamheden voor incasseren van de nog resterende openstaande (niet omvangrijke) vorderingen op debiteuren voorlopig worden voortgezet. Met de Rabobank heeft de curator omtrent de aanpak inzake de incassering van de debiteuren overleg gevoerd. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

9 9 Rabobank heeft bij brief van 24 januari 2012 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend ,48 inclusief rente t/m 1 januari 2012 alsmede de kosten tot datum faillietverklaring. Het betreft twee vorderingen uit hoofde van respectievelijk een rekening-courant krediet groot ,48 en een lening groot ,00. Gefailleerde is tezamen met Alphense Bouwgroep Holding B.V. en PEGO Beheer B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen van Rabobank op deze vennootschappen. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris en de Rabobank de bedrijfsmiddelen en voorraden onderhands aan een derde verkocht. De aan de Rabobank in het kader van haar pandrecht toekomende opbrengst beliep ,60; dit bedrag strekt in mindering op de hiervoor vermelde vorderingen. De curator zal na afwikkeling van de debiteuren de Rabobank vragen een opgave te verstrekken van haar (restant)vordering. 5.2 Leaseovereenkomsten Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst met Volkswagen Bank ter financiering van een van de bedrijfsauto s. Er staat nog een bedrag open van 7.541,65. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.6. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de financial lease auto gelost en vervolgens onderhands verkocht aan een derde; de netto-opbrengst beliep 3.455,75 en is aan de boedel toegekomen. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank heeft bij brief d.d. 24 januari 2012 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen: - verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derde; - hoofdelijke aansprakelijkheid van Pego Beheer B.V.; - borgstelling statutair bestuurder. De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en zal deze aan een nader onderzoek onderwerpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de verpanding. Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geconstateerd dat de verpanding rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. 5.4 Separatistenpositie De Rabobank neemt een separatistenpositie in. De curator zal dit nog onderzoeken. Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde sub Eigendomsvoorbehoud Op grond van de ingediende heeft een vijftal crediteuren een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator zal dit nader onderzoeken en afwikkelen. De werkzaamheden met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld. Van één crediteur bleek nog een aantal zaken bij gefailleerde aanwezig te zijn. De curator heeft die crediteur in de gelegenheid gesteld deze op te halen, hetgeen heeft plaatsgevonden. Voor het overige bleken de zaken waarvoor een eigendomsvoorbehoud werd geclaimd, reeds vóór datum faillietverklaring te zijn verwerkt in projecten.

10 Reclamerechten Daarvan is niet gebleken. 5.7 Retentierechten Daarvan is geen sprake. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing Werkzaamheden Niet van toepassing. Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Daarvan is geen sprake. Er hebben zich ter zake geen gegadigden gemeld. Ter zake wordt ook verwezen naar het hiervoor vermelde onder 1.7 (oorzaken faillissement). 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Met toestemming van de rechter-commissaris is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in de administraties van de eveneens gefailleerde zustervennootschap resp. moedervennootschap van gefailleerde, Alphense Sanitair Specialist B.V. en Alphense Bouwgroep Holding B.V.. Dit onderzoek is afgerond. Door de extern deskundige is geconcludeerd dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. 7.2 Depot jaarrekeningen - boekjaar 2010: gedeponeerd op 28 oktober 2011, mitsdien tijdig; - boekjaar 2009: gedeponeerd op 28 januari 2011, mitsdien tijdig;

11 11 - boekjaar 2008: gedeponeerd op 28 januari 2010, mitsdien tijdig. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu gefailleerde op 27 december 2000 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde. Dit onderzoek is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Het onderzoek is inmiddels afgerond; van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde. Dit onderzoek is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Het onderzoek is inmiddels afgerond; van paulianeus handelen is niet gebleken. Werkzaamheden De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie. Bespreking met de bestuurder en de extern deskundige. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - Salaris en kosten curator: PM - UWV: ,66 - Verhuurder: 224,91 - Kosten extern deskundige 3.960, Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft de navolgende vordering uit hoofde van de fiscale eenheid ingediend: - omzetbelasting (oktober 2011 t/m januari 2012) ,00 De curator heeft ter zake een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding daarvan is de aanslag over januari 2012 ad ,00 teruggebracht tot nihil.

12 12 Daarnaast heeft de fiscus de navolgende vorderingen ingediend: - Loonheffing ,00 - Motorrijtuigenbelasting 541,00 Met betrekking tot de vordering ter zake Loonheffing over december 2011 (ad 5.042,00) heeft de curator een bezwaarschrift ingediend. Volgens de jaarrekeningen van gefailleerde maakt gefailleerde tezamen met haar zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V. en haar moedervennootschap Alphense Bouwgroep Holding B.V. deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Alphense Bouwgroep Holding B.V.; op grond daarvan is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale eenheid als geheel. 8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft de navolgende preferente vorderingen ingediend: - ex artikel 66 lid 3 WW 49,94 - ex artikel 66 WW (3:288 e BW) 6.819, Andere preferente crediteuren Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 16 januari 2012 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot nog toe hebben 31 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt heden , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal het faillissement te zijner tijd worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw en zal aan preferente en concurrente crediteuren geen uitkering kunnen plaatsvinden. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4. Verwezen wordt naar het vermelde onder De curator heeft inmiddels de incassoprocedure opgestart. De zaak zal voor het eerst dienen op de rolzitting van 15 januari De rechtbank heeft terzake op 18 juni 2013 vonnis gewezen, waarin de vordering tot een bedrag van 8.222,90 is toegewezen. De curator heeft de debiteur inmiddels aangeschreven met het verzoek om tot betaling van het toegewezen bedrag over te gaan.

13 13 De vordering is geïncasseerd. Verwezen wordt naar het gestelde onder 4.1 en Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nu alle punten afgewikkeld zijn, kan de financiële afwikkeling in gang worden gezet. Aangezien het boedelactief onvoldoende is voor voldoening van de boedelschulden, zal het faillissement worden voorgedragen voor een opheffing ex art. 16 Fw. Naar verwachting zal dit nog enkele maanden in beslag nemen Plan van aanpak - financiële afwikkeling: verzoek opheffing ex art. 16 Fw 10.3 Indiening volgend verslag Dit zal niet meer plaatsvinden; zie hiervoor sub Alphen aan den Rijn, 19 december 2013 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 11 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Solution Benelux B.V. statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te (2840 AA) Moordrecht aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet 28juli2015 Bouwbedrijf Midreth B.V.

deadvocaten vanvanriet 28juli2015 Bouwbedrijf Midreth B.V. 15e FAILLISSEMENTSVERSLAG Bouwbedrijf Midreth B.V. 28juli2015 Gegevens onderneming: Bouwbedrijf Midreth B.V. gevestigd te (3641 RV) Mijdrecht aan Groot Mijdrechtstraat 11 Faillissementsnummer: F16711171

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie