FAILLISSEMENTSVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende aan de A. Einsteinweg 23 B Faillissementsnummer : F.09/11/972 (voorheen F11/972) Datum faillissement : 27 december 2011 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. J.A. van Dorp (voorheen: mr. C.W.D. Bom) Activiteiten onderneming : algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, onderhoudsbedrijf voor de bouw Omzetgegevens : 2011 (t/m november): , : , : , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : 3 Verslagperiode : 1 juli 2013 tot en met 18 december 2013: Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 2,80 uur Mr. A.J. Prummel: 3,30 uur Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 32,85 uur Mr. G. Barendregt: 5,58 uur Mr. A.J. Prummel: 86,60 uur Mr. J.H.M. Spanjaard 1,00 uur Insolventieafdeling: 19,85 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 27 december Het maatschappelijk kapitaal beloopt ,00; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt ,00. De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit afbouw- en onderhoudswerkzaamheden voor particulieren en midden- en kleinbedrijf. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep Holding B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, zulks vanaf datum oprichting gefailleerde. Deze vennootschap is tezamen met de andere groepsvennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Sanitair Specialist B.V. eveneens bij vonnis van de Rechtbank s-gravenhage d.d. 27 december 2011 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. C.W.D. Bom tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.P. van Eedenvan Harskamp als curator. Van Alphense Bouwgroep Holding B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PEGO Beheer B.V. enig statutair bestuurder en aandeelhouder. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer P.M.C.L. Gosen enig statutair bestuurder en aandeelhouder. Volgens de directie van gefailleerde was de feitelijke taakverdeling aldus dat de broer van de statutair bestuurder, heer J.W. Gosen, die in dienst is van gefailleerde, de activiteiten van Alphense Bouwgroep B.V. aanstuurde en hield de heer P.M.C.L. Gosen zich bezig met de activiteiten van Alphense Sanitair Specialist B.V.. Het faillissement van Alphense Bouwgroep Holding B.V. is door de Rechtbank Den Haag bij beschikking van 29 november 2013 opgeheven. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de jaarstukken per: - 31 december 2010: ,-- winst; - 31 december 2009: 6.332,-- winst; - 31 december 2008: ,-- winst. Volgens de administratie van gefailleerde is over 2011 (t/m november) sprake van een verlies van , Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken (na verwerking voorstel winstbestemming) per: - 31 december 2010: ,--; eigen vermogen: ,-- positief; - 31 december 2009: ,--; eigen vermogen: ,-- positief; - 31 december 2008: ,--; eigen vermogen: ,-- positief. Volgens de administratie van gefailleerde beliep het balanstotaal per ultimo november 2011: , Lopende procedures Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. 1.5 Verzekeringen Er lopen diverse verzekeringen ten aanzien van de activa van gefailleerde en de activa van de eveneens gefailleerde zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V. (zie hierna sub 1.7). Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een achterstand in de

3 3 premiebetalingen. Rabobank Gouwestreek heeft als direct belanghebbende in deze pandhoudster; zie hierna sub 5 de verzekering van alle inventariszaken en voertuigen ondergebracht bij Interpolis; met de curator is afgesproken dat de verschuldigde premie naar rato van de opbrengst zal worden omgeslagen over boedel/bank. Voor zover de door gefailleerde afgesloten (overige) verzekeringen nog niet zijn beëindigd, zal de curator daartoe overgaan tegen de rechtens de eerstmogelijke datum. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de inventaris onderhands aan een derde verkocht. Verwezen wordt naar het hierna vermelde onder 3.6. e.v.. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de inventaris en de voorraad onderhands aan een derde verkocht. Verwezen wordt naar het hierna vermelde onder 3.6. e.v.. Uit hoofde daarvan zijn voor wat betreft alle inventariszaken en voertuigen de diverse verzekeringen opgezegd met uitzondering van een verzekering. Deze verzekering strekt ten behoeve van één auto, waarvan het overschrijvingsbewijs nog niet in de administratie aanwezig is en mitsdien nog niet kan worden overgeschreven. De curator heeft het overschrijvingsbewijs bij het RDW opgevraagd. Bij ontvangst hiervan zal de pandhoudster overgaan tot het opzeggen van voornoemde verzekering. Het overschrijvingsbewijs van de auto is door de curator ontvangen en naar de pandhoudster doorgezonden met het verzoek om over te gaan tot opzegging van voornoemde verzekering. De kosten ad 31,-- voor het aanvragen van het overschrijvingsbewijs zijn door de Rabobank betaald. 1.6 Huur Het bedrijfspand waarin gefailleerde kantoor hield wordt door gefailleerde gehuurd van een derde. Ook de overige gefailleerde vennootschappen (Alphense Bouwgroep Holding B.V. en Alphense Sanitair Specialist houden in dit pand kantoor. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris deze huurovereenkomst tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. Met de verhuurder vindt nader overleg plaats over het tijdstip en de wijze van oplevering. Met de derde is door de curator afgesproken, dat zij vóór 5 april 2012 het pand leeg en bezemschoon opleveren, hetgeen ook is geschied. Een en ander is in overleg met de verhuurder gegaan. De curator heeft op 2 april 2012 het pand aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring heeft de waarnemend curator mr. Barendregt een bespreking met de broer van de statutair bestuurder van gefailleerde, de heer J.W. Gosen, gevoerd en daarna de eerste maatregelen getroffen. Vervolgens heeft de curator op 19 januari 2012 een nadere bespreking met de heren Gosen gevoerd. Tijdens deze bespreking heeft de directie aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de nog steeds aanhoudende economische crisis, die ook met name in de bouw haar weerslag kent, waardoor de opdrachten wegbleven. Volgens zeggen van de directie van gefailleerde beschikte gefailleerde tot oktober 2011 nog over voldoende werk, maar daarna bleven de opdrachten weg. Eind 2011 was de portefeuille met onderhanden werk voor 2012 leeg. Bovendien kon gefailleerde tezamen met haar zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V. in financiële zin het hoofd niet (meer) boven water houden nu zij ook reeds geruime tijd werd geconfronteerd met langdurig zieke werknemers; dit in combinatie met overige substantiële kosten, onder meer een forse investering in de gehuurde bedrijfsruimte, en met de steeds lager wordende marges op de werken heeft de directie zich genoodzaakt gezien het faillissement van Alphense Bouwgroep B.V. en haar zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V.

4 4 en de moedervennootschap Alphense Bouwgroep Holding B.V. aan te vragen. De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. Inmiddels is terzake met toestemming van de rechter-commissaris een externe deskundige ingeschakeld. Verwezen wordt naar het hierna sub 7 vermelde. Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op andere (niet externe) oorzaken dan de hiervoor uiteengezette oorzaken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 3 werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voor het faillissement waren er volgens de jaarrekening 2010 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2009: 3). 2.3 Datum ontslagaanzegging De directie had de personeelsleden reeds geïnformeerd omtrent het faillissement. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de waarnemend curator bij brief van 29 december 2011 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd. Nadat de statutair bestuurder van gefailleerde via zijn boekhoudster had laten weten via een arbeidsovereenkomst in dienst te zijn van de vennootschap, heeft de curator, voor zover van een dienstverband sprake is c.q. rechtens vereist, de arbeidsovereenkomst van de statutair bestuurder tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd. De waarnemend curator heeft voorts het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 10 januari 2012 heeft ten kantore van de waarnemend curator in Gouda een centrale intake door UWV plaatsgevonden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers; - overleg UWV; - ontslagaanzegging werknemers; - intake UWV 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Daarvan is geen sprake. Het bedrijfspand is gehuurd. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder Verkoopopbrengst

5 5 Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit machines, gereedschappen ten behoeve van de bouw, (houtsnijmachine, hout, buizen, steigermateriaal, gereedschappen, boren etc.) alsmede vier bedrijfsauto s, waarvan één leaseauto op basis van Financial lease. Daarnaast beschikt gefailleerde nog over kantoorinventaris (computers, tafels, stoelen, printer en een kopieermachine etc.) Alvorens de bedrijfsmiddelen te verkopen heeft de curator - in overleg met de pandhoudster - de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Vervolgens heeft de curator in de afgelopen verslagperiode, met machtiging van de rechter-commissaris en in overeenstemming met de pandhoudster, de bedrijfsmiddelen van gefailleerde onderhands verkocht aan een derde Verkoopopbrengst Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster Rabobank Gouwestreek (zie hierna onder 5) zal de curator trachten deze zaken te verkopen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen van gefailleerde onderhands verkocht aan een derde. De opbrengst van de bodemzaken en de niet-bodemzaken zijn vervolgens op pro rata basis van de getaxeerde waarden verdeeld onder pandhoudster (Rabobank) en boedel. Voor wat betreft de bodemzaken heeft de curator de opbrengst ex artikel 57 lid 3 Fw opgeëist. Daarnaast heeft de curator de Financial lease auto met toestemming van de rechtercommissaris gelost en vervolgens onderhands verkocht aan een derde. Aan de boedel is in het kader van de onderhandse verkoop van de bodemzaken en de Financial lease auto een opbrengst toegekomen van ,89 en aan de pandhoudster is een bedrag ad ,60 toegekomen. Op die opbrengst strekken nog in mindering de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de verkoop van de bedrijfsmiddelen(telefoon/alarm, taxatie en verzekeringspremie), welke pro rata parte tussen de Rabobank en de boedel zijn gedragen. De aan de boedel terzake toegerekende kosten belopen in totaal 570, Boedelbijdrage Nog onbekend. Voor zover de opbrengst aan de Rabobank toekomt, dat wil zeggen indien en voor zover het geen bodemzaken betreft resp. (voor wat betreft de bodemzaken) de fiscus uit het vrije boedelactief kan worden voldaan, is met Rabobank een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. De afrekening met de bank van de boedelbijdrage ad 2.082,06 moet nog plaatsvinden. Deze zal worden meegenomen in de afrekening met betrekking tot de geïncasseerde debiteuren (zie hierna onder 4).

6 6 Inmiddels is de boedelbijdrage ad 2.082,06 op de faillissementsrekening ontvangen Bodemvoorrecht fiscus Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw valt de opbrengst van de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft in de boedel, nu de Belastingdienst betrokken is c.q. zal zijn met vorderingen in het faillissement (o.a. ex art. 29 Wet OB) Werkzaamheden - inventarisatie roerende zaken; overleg met de Rabobank over verkoop; - verkoop roerende zaken Voorraden/Onderhanden werk Beschrijving Van onderhanden werk was ten tijde van de faillietverklaring geen sprake (meer). De exploitatie van gefailleerde is gestaakt. In het bedrijfspand bevindt zich nog een beperkte voorraden met materialen bestemd voor de bouw (hout, buizen, moertjes, schroefjes etc.). Deze zijn in opdracht van de pandhoudster en met machtiging van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan een derde Verkoopopbrengst Nog onbekend. In overleg met de pandhoudster Rabobank Gouwestreek (zie hierna onder 5) zal de curator trachten de voorraadzaken te verkopen. De opbrengst beliep 5.787,-- en is aan de Rabobank als pandhoudster toegekomen Boedelbijdrage Nog onbekend. Voor zover de opbrengst aan de Rabobank toekomt, is met Rabobank een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. De afrekening met de bank van de boedelbijdrage ad 578,70 moet nog plaatsvinden. Deze zal worden meegenomen in de afrekening met betrekking tot de geïncasseerde debiteuren (zie hierna onder 4). Inmiddels is de boedelbijdrage ad 578,70 op de faillissementsrekening ontvangen Werkzaamheden - inventarisatie voorraad; overleg met de Rabobank over verkoop - verkoop voorraad Andere activa Beschrijving Gefailleerde houdt een Zakenrekening bij ING Bank aan met een positief saldo van 9.101,11. Dit bedrag is inmiddels door ING Bank overgemaakt op de faillissementsrekening. Tevens is gefailleerde in conflict met de verhuurder van het voormalige bedrijfspand omtrent de teruggave van o.a. borg. Het financieel belang betreft volgens de door de curator van gefailleerde ontvangen stukken ca ,--. De zaak is in behandeling bij de rechtsbijstandsverzekeraar van gefailleerde, ARAG. De curator heeft bij ARAG de stand van zaken opgevraagd en is nog in afwachting van nadere informatie/stukken.

7 7 De curator heeft inmiddels de stukken van ARAG ontvangen. In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalige verhuurder in dat kader een vordering terzake ingediend. De curator heeft in reactie hierop de vordering betwist en in dat kader de borg ad 7.300,-- terug/opgeëist. De curator is nog in afwachting van reactie. In haar reactie heeft de verhuurder gesteld een boedelvordering ad ,61 op gefailleerde te hebben. De curator heeft dit betwist, gelet op het feit dat de betreffende huurovereenkomst reeds vóór datum faillissement is geëindigd. Vervolgens heeft de voormalige verhuurder de vordering als concurrente vordering in het faillissement ingediend. De curator heeft de voormalig verhuurder nadere vragen gesteld en is in afwachting van een reactie; vooralsnog wordt de vordering door de curator betwist en wordt de aanspraak op terugbetaling van de borg ad 7.300,-- gehandhaafd. De curator heeft van de verhuurder een nadere reactie met stukken ontvangen. Ook op basis daarvan is de curator van mening dat de vordering van de verhuurder moet worden betwist en heeft de curator nogmaals aanspraak gemaakt op restitutie van de betaalde borg. De curator zal thans met de pandhoudster gaan beraden over het nemen van nadere (rechts)maatregelen jegens de verhuurder. In overleg met de pandhoudster heeft de curator nog een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Terzake werd nog geen reactie ontvangen van de verhuurder. De curator heeft in overleg met de pandhoudster van de vordering en met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen. De verhuurder heeft 50% van de vordering voldaan, zijnde 3.698,16; dit bedrag komt toe aan de pandhoudster. In afwijking van de overeengekomen boedelbijdrage terzake de debiteurenincasso van 10% heeft de pandhoudster ingestemd met een boedelbijdrage ad 1.000,--. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Bij het onderzoek in de administratie van gefailleerde is naar voren gekomen dat mogelijk nog sprake is van een vordering op een (voormalig) werknemer van gefailleerde ad 3.308,--. De curator verricht ter zake nader onderzoek en heeft in dat kader zowel de voormalig werknemer als de directie van gefailleerde om informatie verzocht. De betrokken werknemer heeft verweer gevoerd; naar aanleiding daarvan heeft de curator geconcludeerd dat de betreffende vordering niet incasseerbaar moet worden geacht. Op de bankrekening van gefailleerde zijn na datum faillietverklaring een tweetal restituties ontvangen, te weten een bedrag ad ,45 van ASR en een bedrag ad 414,70 van de Belastingdienst uit hoofde van vennootschapsbelasting Op verzoek van de curator zijn deze bedragen overgemaakt op de faillissementsrekening Verkoopopbrengst Zie hiervoor onder Werkzaamheden - inventarisatie overige activa - correspondentie met ING en ARAG - correspondentie met Rabobank en voormalig verhuurder 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren

8 8 Volgens de administratie van gefailleerde beliep het totaal aan openstaande debiteuren per datum faillietverklaring ,23. Enkele werkzaamheden waren nog niet uitgefactureerd; dit heeft na datum faillietverklaring alsnog plaatsgevonden en ter zake zijn door de curator facturen verzonden ad in totaal ,05. Het totaal aan openstaande debiteuren beliep mitsdien ultimo ,28. De curator heeft in overleg met Rabobank Gouwestreek, die stelt een pandrecht op de voornoemde debiteuren te hebben, de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen. Inmiddels is, in overleg met de directie van gefailleerde, gebleken dat van het totaal aan openstaande debiteuren een bedrag ad 8.720,50 dient te worden afgeboekt; tot op heden is ,88 betaald, zodat nog sprake is van een openstaand bedrag ad in totaal 9.342,90 dat nog betrekking heeft op 1 debiteur. De betreffende debiteur heeft verweer gevoerd. Dit verweer is door de curator voorgelegd aan de directie van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan is, met toestemming van de rechter-commissaris en op kosten van de pandhoudster, een incassoprocedure gestart. De rechtbank heeft terzake op 18 juni 2013 vonnis gewezen, waarin de vordering tot een bedrag van 8.222,90 is toegewezen. De curator heeft de debiteur inmiddels aangeschreven met het verzoek om tot betaling van het toegewezen bedrag over te gaan. De vordering is geïncasseerd. Het geïncasseerde bedrag is, na aftrek van de boedelbijdrage (zie hierna onder 4.3) toegekomen aan de pandhoudster. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond. 4.2 Opbrengst Tot op heden is ,88 geïncasseerd, waarvan 6.268,72 door de curator. De door de boedel geïncasseerde debiteuren zijn aan de pandhoudster voldaan Boedelbijdrage De curator heeft met de Rabobank een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken voor het incasseren van de debiteuren, zulks onder voorbehoud van rechtsgeldigheid van verpanding. De boedelbijdrage ad 626,87 is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. Terzake de hiervoor onder 4.1 vermelde incassoprocedure is de curator een uren- en kostenvergoeding met de pandhoudster overeengekomen. Terzake werd in totaal 3.411,76 inclusief BTW ontvangen op de faillissementsrekening Werkzaamheden Verwezen wordt naar het hierboven gestelde onder 4.1. In overleg met de Rabobank, zullen de incassowerkzaamheden voor incasseren van de nog resterende openstaande (niet omvangrijke) vorderingen op debiteuren voorlopig worden voortgezet. Met de Rabobank heeft de curator omtrent de aanpak inzake de incassering van de debiteuren overleg gevoerd. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

9 9 Rabobank heeft bij brief van 24 januari 2012 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend ,48 inclusief rente t/m 1 januari 2012 alsmede de kosten tot datum faillietverklaring. Het betreft twee vorderingen uit hoofde van respectievelijk een rekening-courant krediet groot ,48 en een lening groot ,00. Gefailleerde is tezamen met Alphense Bouwgroep Holding B.V. en PEGO Beheer B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen van Rabobank op deze vennootschappen. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris en de Rabobank de bedrijfsmiddelen en voorraden onderhands aan een derde verkocht. De aan de Rabobank in het kader van haar pandrecht toekomende opbrengst beliep ,60; dit bedrag strekt in mindering op de hiervoor vermelde vorderingen. De curator zal na afwikkeling van de debiteuren de Rabobank vragen een opgave te verstrekken van haar (restant)vordering. 5.2 Leaseovereenkomsten Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst met Volkswagen Bank ter financiering van een van de bedrijfsauto s. Er staat nog een bedrag open van 7.541,65. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder 3.6. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de financial lease auto gelost en vervolgens onderhands verkocht aan een derde; de netto-opbrengst beliep 3.455,75 en is aan de boedel toegekomen. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank heeft bij brief d.d. 24 januari 2012 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen: - verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen op derde; - hoofdelijke aansprakelijkheid van Pego Beheer B.V.; - borgstelling statutair bestuurder. De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en zal deze aan een nader onderzoek onderwerpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de verpanding. Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geconstateerd dat de verpanding rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. 5.4 Separatistenpositie De Rabobank neemt een separatistenpositie in. De curator zal dit nog onderzoeken. Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde sub Eigendomsvoorbehoud Op grond van de ingediende heeft een vijftal crediteuren een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator zal dit nader onderzoeken en afwikkelen. De werkzaamheden met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld. Van één crediteur bleek nog een aantal zaken bij gefailleerde aanwezig te zijn. De curator heeft die crediteur in de gelegenheid gesteld deze op te halen, hetgeen heeft plaatsgevonden. Voor het overige bleken de zaken waarvoor een eigendomsvoorbehoud werd geclaimd, reeds vóór datum faillietverklaring te zijn verwerkt in projecten.

10 Reclamerechten Daarvan is niet gebleken. 5.7 Retentierechten Daarvan is geen sprake. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing Werkzaamheden Niet van toepassing. Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Daarvan is geen sprake. Er hebben zich ter zake geen gegadigden gemeld. Ter zake wordt ook verwezen naar het hiervoor vermelde onder 1.7 (oorzaken faillissement). 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Met toestemming van de rechter-commissaris is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in de administraties van de eveneens gefailleerde zustervennootschap resp. moedervennootschap van gefailleerde, Alphense Sanitair Specialist B.V. en Alphense Bouwgroep Holding B.V.. Dit onderzoek is afgerond. Door de extern deskundige is geconcludeerd dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. 7.2 Depot jaarrekeningen - boekjaar 2010: gedeponeerd op 28 oktober 2011, mitsdien tijdig; - boekjaar 2009: gedeponeerd op 28 januari 2011, mitsdien tijdig;

11 11 - boekjaar 2008: gedeponeerd op 28 januari 2010, mitsdien tijdig. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu gefailleerde op 27 december 2000 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde. Dit onderzoek is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Het onderzoek is inmiddels afgerond; van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde. Dit onderzoek is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Het onderzoek is inmiddels afgerond; van paulianeus handelen is niet gebleken. Werkzaamheden De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie. Bespreking met de bestuurder en de extern deskundige. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - Salaris en kosten curator: PM - UWV: ,66 - Verhuurder: 224,91 - Kosten extern deskundige 3.960, Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft de navolgende vordering uit hoofde van de fiscale eenheid ingediend: - omzetbelasting (oktober 2011 t/m januari 2012) ,00 De curator heeft ter zake een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding daarvan is de aanslag over januari 2012 ad ,00 teruggebracht tot nihil.

12 12 Daarnaast heeft de fiscus de navolgende vorderingen ingediend: - Loonheffing ,00 - Motorrijtuigenbelasting 541,00 Met betrekking tot de vordering ter zake Loonheffing over december 2011 (ad 5.042,00) heeft de curator een bezwaarschrift ingediend. Volgens de jaarrekeningen van gefailleerde maakt gefailleerde tezamen met haar zustervennootschap Alphense Sanitair Specialist B.V. en haar moedervennootschap Alphense Bouwgroep Holding B.V. deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Alphense Bouwgroep Holding B.V.; op grond daarvan is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale eenheid als geheel. 8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft de navolgende preferente vorderingen ingediend: - ex artikel 66 lid 3 WW 49,94 - ex artikel 66 WW (3:288 e BW) 6.819, Andere preferente crediteuren Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 16 januari 2012 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot nog toe hebben 31 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt heden , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal het faillissement te zijner tijd worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw en zal aan preferente en concurrente crediteuren geen uitkering kunnen plaatsvinden. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4. Verwezen wordt naar het vermelde onder De curator heeft inmiddels de incassoprocedure opgestart. De zaak zal voor het eerst dienen op de rolzitting van 15 januari De rechtbank heeft terzake op 18 juni 2013 vonnis gewezen, waarin de vordering tot een bedrag van 8.222,90 is toegewezen. De curator heeft de debiteur inmiddels aangeschreven met het verzoek om tot betaling van het toegewezen bedrag over te gaan.

13 13 De vordering is geïncasseerd. Verwezen wordt naar het gestelde onder 4.1 en Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nu alle punten afgewikkeld zijn, kan de financiële afwikkeling in gang worden gezet. Aangezien het boedelactief onvoldoende is voor voldoening van de boedelschulden, zal het faillissement worden voorgedragen voor een opheffing ex art. 16 Fw. Naar verwachting zal dit nog enkele maanden in beslag nemen Plan van aanpak - financiële afwikkeling: verzoek opheffing ex art. 16 Fw 10.3 Indiening volgend verslag Dit zal niet meer plaatsvinden; zie hiervoor sub Alphen aan den Rijn, 19 december 2013 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 13 januari 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gasady Holding B.V., statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Dreischor aan de Slotstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 27 februari 2015 Datum laatste verslag : 24 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Fijan & Mostert Logistics B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 13 juli 2011 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwekerij Fifty Fifty B.V. gevestigd te (2441 CM) Nieuwveen aan de Molenkade

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Gegevens onderneming : Autobedrijf Johan Zwart B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F10/247 Datum uitspraak : 30 maart 2010 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 maart 2012 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Inn Plants B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 Faillissement : W. Fahner Grond- en Straatwerk BV Faillissementsnummer : F.12/845 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 10 augustus 2015 Datum laatste verslag : 11 februari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Kom Plot! B.V., statutair gevestigd te Reeuwijk, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/352 NL:TZ:0000015028:F001 15-08-2017 mr. W. Ploeg mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Arxalba B.V. Activiteiten onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allicht Reclame & Design B.V., statutair gevestigd te Stolwijk en ten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013 Gegevens onderneming : Stijl 2000 B.V. te Nieuwkoop Faillissementsnummer : F09/12/870 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 januari 2013 Gegevens onderneming : De Badkamerspecialist B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : 12/45 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/295 NL:TZ:0000015045:F001 15-08-2017 mr. R. Mons mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 12 maart 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 12 maart 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 12 maart 2013 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Bovenland B.V. te Nieuwkoop Faillissementsnummer : F09/12/917 Datum uitspraak : 12 december 2012 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 juni 2014 Datum laatste verslag : 14 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 14 augustus 2012 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leylinde B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en laatstelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 4 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V., statutair gevestigd Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8

Omzetgegevens 2010: 1.983.231,00 / 2011 1.557.316,00 / 2012 1.089,857,00 Personeel gemiddeld aantal 8 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissement in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bereket Döner Production B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, laatstelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/118 NL:TZ:0000011516:F001 07-03-2017 mr. J. Smael mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Grijseels lasertechnieken

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 juli 2014. mw. mr. C. Schollen-den Besten

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 juli 2014. mw. mr. C. Schollen-den Besten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 30 juli 2014 Gegevens onderneming: UZS Brabant B.V. Ekkersrijt 1403 5692 AL Son en Breugel Faillissementsnummer : 13/456 F Datum uitspraak: 7 mei 2013 Curator: mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 16 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Hydros B.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres te (2911 HG) Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 april 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Handelsmaatschappij R. Willems B.V.,statutair gevestigd te Stolwijk, vestigingsadres: (2821 LV) Stolwijk,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/72 NL:TZ:0000011436:F001 01-03-2017 mr. M.A. Kerkdijk mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen:, statutair te Amstelveen,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 23 november 2016. Gegevens onderneming: Wil Verhagen Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/366 F Datum uitspraak: 12-05-2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 14 april 2014 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 maart 2015 Gegevens onderneming : Interieurbouw Apeldoorn B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7317 BD) Apeldoorn aan de Lage Brink 81, KvK-nummer:

Nadere informatie

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013)

2 e openbare verslag. Verslagperiode 28 maart tot en met 12 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 54,12 uur (27 maart tot en met 12 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 e openbare verslag Datum 12 juli 2013 Gegevens onderneming Transportbedrijf van den Ouweland Chaam B.V. (KvK 18025391) Faillissementsnummer 12/38 S (27 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Werklicht B.V. Faillissementsnummer : 08/611 F Datum uitspraak : 16 december 2008 Curator : mr N.P. Klein Rechter-commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NANOIR B.V. VOORHEEN HANDELEND ONDER DE NAAM SLAGERIJ TERPSTRA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/940 NL:TZ:0000002303:F001 21-10-2014 mr. R. Meulenberg mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming WBS Onderhoud en Dienstverlening

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie