FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair gevestigd te Gouda, vestigingsadres: Marconistraat 3a, 2809 PH Gouda, nummer KvK: Faillissementsnummer : F 09/12/427 Datum uitspraak : 5 juni 2012 Op verzoek van : eigen aangifte Rechter-commissaris : Mr. M.M.F. Holtrop Curator : Mr. G. Barendregt Boedelrekening : NL02 RABO (Rabobank te Den Haag) Activiteiten onderneming : software consultancy; ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware Omzetgegevens : 2009 : ,-- (netto) 2010 : ,-- (netto) Personeel gemiddeld aantal : 10 Verslagperiode : 4 december 2014 t/m 1 juni 2015 Bestede uren verslagperiode : Curator : 1,75 uur FA : 3,05 uur Totaal bestede tijd : 131,00 uur *****

2 2 Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Informatie De curator baseert dit verslag op openbare bronnen en mededelingen van de (indirect) bestuurder. 1.2 Directie en organisatie De besloten vennootschap Mainframe SW B.V., h.o.d.n. MFSW Software & Detachering, is op 14 december 1995 opgericht. De bestuurder van curanda is de eveneens gefailleerde vennootschap MFSW Holding B.V. (F09/12/426). Bestuurder van MFSW Holding B.V. is de heer A.M.M. de Bruijn. 1.3 Winst en verlies 2009 : ,00 (verlies); 2010 : ,00 (verlies). 1.4 Balanstotaal 2009 : ,00; 2010 : , Lopende procedures Verwezen wordt naar het gestelde in het vierde, vijfde en zevende openbaar verslag. Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft de wederpartij, Impulse Europe B.V., nog niet voldaan aan het arrest. In overleg met de pandhouder is besloten verdere incassomaatregelen te staken. 1.6 Verzekeringen Verwezen wordt naar het gestelde in het tweede en derde openbaar verslag.

3 3 1.7 Huur Curanda maakte gebruik van het pand Marconistraat 3a te Gouda, welk pand werd gehuurd door haar bestuurder, MFSW Holding B.V. 1.8 Oorzaak faillissement Verwezen wordt naar het eerste en vijfde openbaar verslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. Bedrijfsmiddelen/Voorraden 3.2 Beschrijving De bedrijfsinventaris van curanda bestaat uit kantoorinventaris, welke aanwezig is in het pand Marconistraat 3a te Gouda. 3.3 Verkoopopbrengst Verwezen wordt naar het gestelde in het tweede openbaar verslag.

4 4 3.4 Bodemvoorrecht fiscus Op de verkoopopbrengst van de bodemzaken rust het bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 Invorderingswet. Onderhanden werk 3.5 Beschrijving Verwezen wordt naar het gestelde in het tweede openbaar verslag. Andere activa 3.6 Verwezen wordt naar het gestelde in het tweede openbaar verslag. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Aan vorderingen op debiteuren stond open een bedrag ad ,29, inclusief het na datum faillissement gefactureerde bedrag ad ,40. Een aantal debiteuren, corresponderend met een bedrag ad ,63 heeft de vorderingen om uiteenlopende gronden betwist. 4.2 Opbrengst Tot op heden is een bedrag ad ,12 op de faillissementsrekening ontvangen. Ter zake de verpanding van de vorderingen aan de bank komt per heden aan de bank toe een bedrag ad ,59 waarvan reeds een bedrag ad ,09 aan de bank is overgemaakt. Op de bankrekening van gefailleerde is een bedrag ontvangen ad in totaal ,45, waarvan een bedrag ad ,42 aan de boedel toekomt in verband met na datum faillissement verzonden facturen. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. In totaal is tot op heden ,57 aan vorderingen op debiteuren geïncasseerd.

5 5 Eén debiteur komt sedert aanvang van het faillissement een reeds met gefailleerde overeengekomen betalingsregeling na van 85,00 per maand. Recent heeft de curator een nieuw overzicht van de inkomsten en lasten aan deze debiteur opgevraagd om te bezien of de betalingsregeling dient te worden aangepast. Ter zake de overige openstaande debiteuren is de curator in overleg met de bank. 4.3 Boedelbijdrage Met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Curanda hield een betaalrekening en een G-rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Utrecht. ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering op curanda van ,31, welke thans verminderd kan worden met de opbrengst van de debiteuren die reeds aan de bank is overgemaakt ad ,09. De vordering van de bank per heden bedraagt derhalve , Leaseovereenkomsten Tot op heden is niet gebleken van enige door curanda afgesloten leaseovereenkomsten. 5.3 Beschrijving zekerheden ABN AMRO Bank N.V. stelt de navolgende zekerheden te hebben ontvangen: - verpanding van huidige en toekomstige vorderingen; - hoofdelijke aansprakelijkheid MFSW Holding B.V. 5.4 Separatistenpositie Tot op heden niet bekend. 5.5 Boedelbijdrage N.v.t.

6 6 5.6 Eigendomsvoorbehoud Hierop is tot op heden geen beroep gedaan. 5.6 Reclamerechten Hierop is tot op heden geen beroep gedaan. 5.7 Retentierechten Hierop is tot op heden geen beroep gedaan. 6. Doorstart / voortzetten Exploitatie Verwezen wordt naar het gestelde in het eerste en tweede openbaar verslag. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft de administratie van curanda aan de curator ter beschikking gesteld. De administratie maakt een verzorgde indruk. 7.2 Depot jaarrekeningen 2007: 14 april 2008; 2008: 30 juni 2009; 2009: 2 juli 2010; 2010: 18 augustus Goedkeurende Verklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Rekening-courantvordering directie Verwezen wordt naar het gestelde in het derde openbaar verslag.

7 7 7.6 Onbehoorlijk bestuur Verwezen wordt naar het gestelde in het vijfde openbaar verslag. 7.7 Paulianeus handelen Verwezen wordt naar het gestelde in het vijfde openbaar verslag. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De vordering van het UWV ex artikel 66 lid 3 WW bedraagt 8.491,92. De vordering van het UWV ex artikel 66 lid 1 WW bedraagt ,21. De vordering van het UWV ex artikel 66 lid 2 WW bedraagt 921, Preferente vordering van de fiscus Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ten bedrage van in totaal ,00 ter zake van loonheffingen. 8.3 Preferente vordering van het UWV De vordering van het UWV ex artikel 66 lid 3 WW bedraagt 8.608,46. De vordering van het UWV ex artikel 3: 288 e BW bedraagt , Andere preferente crediteuren Door een ex-werknemer is een vordering ingediend van netto 505,-- ex artikel 3: 288 e BW. Door een tweede ex-werknemer is een vordering ingediend ex artikel 3: 288 e BW waarvan de hoogte nog dient te worden bepaald. Door een derde ex-werknemer is een bruto vordering ingediend van 365,00 ex artikel 3: 288 e BW. 8.5 Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden hebben dertien crediteuren een vordering ingediend van in totaal , Verwachte wijze van afwikkeling Hierover valt nog geen uitspraak te doen.

8 8 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De termijn van afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van de incasso van de laatste openstaande debiteuren. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden zoals hieronder genoemd onder Indiening volgend verslag Een volgend verslag zal uiterlijk worden ingediend op 5 december Boedelactief Het actief op de boedelrekening bedraagt thans ,58, waarvan per heden een bedrag ad 994,50 aan de bank toekomt in verband met de namens de pandhouder door de curator geïncasseerde debiteuren. 9.5 Nog te verrichten werkzaamheden - incasso debiteuren; - diverse overige zaken. Gouda, 4 juni 2015 Mr. G. Barendregt, curator

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie