FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014"

Transcriptie

1 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor informatie verwezen naar de eerdere openbare verslagen. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Dit verslag betreft het tweede openbare verslag in het faillissement van Provoost Beheer B.V. en tevens het eerste openbare verslag in de faillissementen van VerkoopPower B.V. en Rogilla B.V. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de geconsolideerde afwikkeling van de drie faillissementen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Gegevens onderneming : A. Provoost Beheer B.V. (hierna ook: Provoost Beheer ), statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd te (3761 CZ) Soest aan de Clauslaan 28 (Postbus 3171, 760 DD Soest), KvK Utrecht dossiernummer Faillissementsnummer : C/16/14/681 F. Datum uitspraak : 29 juli Gegevens onderneming : VerkoopPower B.V. tevens h.o.d.n. Gripopaktie, (hierna ook: VerkoopPower ), statutair gevestigd te Eindhoven en feitelijk gevestigd te (3761 CZ) Soest aan de Clauslaan 28 (Postbus 3171, 760 DD Soest), KvK Utrecht dossiernummer

2 Faillissementsnummer : C/16/14/961 F. Datum uitspraak : 28 oktober Gegevens onderneming : Rogilla B.V. (hierna ook: Rogilla ), statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd te (3761 CZ) Soest aan de Clauslaan 28 (Postbus 3171, 760 DD Soest), KvK Utrecht dossiernummer Faillissementsnummer : C/16/14/959 F. Datum uitspraak : 29 oktober Curator R-C Rechtbank Activiteiten onderneming : mr T.F. Quaars. : mr A.K. Kortweg. : Midden-Nederland, locatie Utrecht. Het faillissement van VerkoopPower B.V. is uitgesproken door de Rechtbank Oost-Brabant met bepaling dat het faillissement ter verdere afhandeling wordt overgedragen aan de Rechtbank Midden- Nederland : In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld: Provoost Beheer: Het voeren van beheer (SBI-code: Financiële holdings). VerkoopPower: De dienstverlening aan de profitsector op het gebied van leadgeneratie, business development, salesdetachering en salessourcing, training en coaching (SBI-code: Bedrijfsopleiding en training) 2

3 Rogilla: Het geven van organisatie advies aan bedrijven en instellingen alsmede het implementeren van ontwikkeling en groei (SBI code: Organisatie- en adviesbureaus). Omzetgegevens : In de jaarrekeningen 2012 zijn de navolgende gegevens vermeld: Provoost Beheer: 2012: ,- 2011: ,- VerkoopPower: 2012: ,- 2011: ,- Rogilla: 2012: ,- 2011: ,- Personeel gemiddeld aantal : Provoost Beheer: 1 VerkoopPower: 1 Rogilla: 1 Verslagperiode : 29 juli tot 17 november Bestede uren in verslagperiode : 35 en 27 minuten (bijlage 1). Bestede uren totaal : 35 uren en 27 minuten. Saldo boedelrekening : nihil. 3

4 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Provoost Beheer is de heer A.C. Provoost te Eemnes. Provoost Beheer houdt alle aandelen in VerkoopPower en Rogilla en is ook bestuurder van deze vennootschappen. 1.2 Winst en verlies : In de jaarrekeningen 2012 zijn de navolgende gegevens vermeld: Provoost Beheer: 2012: ,- (verlies) 2011: ,- (winst) VerkoopPower: 2012: 2.179,- (winst) 2011: 2.825,- (winst) Rogilla: 2012: (verlies) 2011: 8.427,- (winst) 1.3 Balanstotaal : Provoost Beheer: 2012: ,- 2011: ,- VerkoopPower: 2012: ,- 2011: ,- Rogilla: 2012: ,- 2011: ,- 1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend is geen van de vennootschappen als partij betrokken bij lopende procedures. 1.5 Verzekeringen : Alle verzekeringen zijn beëindigd. 1.6 Huur : Door de vennootschappen wordt geen bedrijfsruimte gehuurd. 4

5 1.7 Oorzaak faillissement : De financiële problemen zijn met name ontstaan door het wegvallen van een aantal grote opdrachtgevers bij VerkoopPower en Rogilla als gevolg van de economische crisis. Provoost Beheer is hierdoor ook in financiële problemen geraakt. Daarnaast heeft bestuurder Provoost, door wie het merendeel van de werkzaamheden vanuit de vennootschappen werd verricht, te kampen (gehad) met een burnout. Door bestuurder Provoost is eigen aangifte gedaan van het faillissement van Provoost Beheer. Vervolgens is door de curator eigen aangifte gedaan van het faillissement van VerkoopPower en Rogilla. Omdat door deze dochtervennootschappen geen activiteiten meer werden verricht, konden ook zij niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. : 13:30 uur. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : Zoals hiervoor is vermeld werden alle werkzaamheden verricht door bestuurder Provoost. Hij was in dienst bij Provoost Beheer. Zijn arbeidsovereenkomst is na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris bij brief van 1 augustus 2014 door de curator opgezegd. : 00:12 uur. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Idem. 5

6 3.3 Hoogte hypotheek : Idem. 3.4 Boedelbijdrage : Idem. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : VerkoopPower en Rogilla beschikken over een beperkte inventaris (kantoormeubilair en computers). 3.6 Verkoopopbrengst : Gezien de beperkte omvang en de leeftijd zal de verkoopopbrengst van de inventaris minimaal zijn. 3.7 Boedelbijdrage : De inventaris van Rogilla is verpand aan ING Bank N.V. De bank heeft de curator verzocht om de activa te verkopen tegen betaling van een boedelbijdrage. Gezien de vermoedelijk lage verkoopopbrengst heeft de curator hiermee niet ingestemd. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Indien ING Bank N.V. zelf overgaat tot verkoop va de inventaris van Rogilla, zal de curator de verkoopopbrengst ten behoeve van de fiscus opeisen vanwege het fiscaal bodemvoorrecht. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Idem Boedelbijdrage : Idem. Andere activa 3.12 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Idem. 6

7 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Er zijn geen openstaande debiteuren. Wel hebben de vennootschappen over en weer vorderingen in rekening-courant op elkaar, dan wel op bestuurder Provoost in privé. Vanwege het faillissement van de vennootschappen en het feit dat bestuurder Provoost in privé geen biedt, zullen de vorderingen niet meer kunnen worden geïncasseerd. 4.2 Opbrengst : Nihil. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Door Rabobank is aan Provoost Beheer een financiering verstrekt die in het verleden reeds is afgelost. Verder is door ING Bank N.V. een krediet in rekening-courant verstrekt aan Rogilla. De vordering van de bank bedraagt per datum faillissement , Leasecontracten : Hiervan is geen sprake. 5.3 Beschrijving zekerheden : Door ING Bank N.V. is een pandrecht gevestigd op de gehele bedrijfsuitrusting van Rogilla. 5.4 Separatistenpositie : Pand. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Hierop is geen beroep gedaan. 5.7 Reclamerechten : Idem. 5.8 Retentierechten : Idem. : 00:45 uur. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 7

8 6.2 Financiële verslaglegging : Idem. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. Alle activiteiten van de vennootschappen zijn reeds voor de uitspraak van hun faillissement beëindigd. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Idem. 6.6 Boedelbijdrage : Idem. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De administratie van faillieten is aan de curator ter beschikking gesteld en wordt thans gecontroleerd. 7.2 Depot jaarrekeningen : De afgelopen jaren zijn de jaarrekeningen steeds tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing, samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Dit wordt gecontroleerd. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : Idem. : 6:36 uur. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : De boedelschulden zien alleen op het salaris curator en de verschotten. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Door de belastingdienst is een vordering aangemeld van in totaal ,-. De vorderingen zien op Provoost Beheer en op de fiscale eenheid voor de omzetbelasting waarvan Provoost Beheer en Rogilla deel uitmaken. 8.3 Pref. vord. van het UWV : Door UWV zijn geen vorderingen aangemeld. 8

9 8.4 Andere pref. Crediteuren : Vooralsnog zijn geen andere preferente crediteuren bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Nog niet bekend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Alleen in het faillissement van Provoost Beheer is een concurrente vordering ter verificatie ingediend. In de faillissementen van VerkoopPower en Rogilla hebben zich nog geen crediteuren gemeld. De overzichten van de voorlopig erkende preferente en concurrente schuldvorderingen zijn als bijlagen 2 en 3 aan dit verslag gehecht. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Naar de huidige stand van de boedel zullen de faillissementen ex artikel 16 Fw worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Tot op heden is geen actief gerealiseerd. Vooralsnog bestaat niet de verwachting dat dit alsnog zal gebeuren. : 2:18 uur. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing. Zie hiervoor bij punt Aard procedure : Idem. 9.3 Stand procedure : Idem. 10. P.M Beschrijving : Geen bijzonderheden. : 2:42 uur. 11. Overige/Verslagen 11.1 Termijn afwikkeling faill. : Waarschijnlijk kunnen de faillissementen op korte termijn worden beëindigd Plan van aanpak : In de komende verslagperiode zal de administratie van de vennootschappen worden gecontroleerd. 9

10 Indien uit het rechtmatigheidsonderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, dan kunnen de faillissementen worden afgewikkeld Indiening volgend verslag : Het volgende verslag zal uiterlijk in februari 2015 worden ingediend Financieel verslag : Een financieel verslag is niet opgesteld. Zoals hiervoor is vermeld is geen actief gerealiseerd. : 9:24 uur. Veenendaal, T.F. Quaars curator 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie