FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem) en aldaar kantoorhoudende aan het adres Bospad 33 Insolventienummer : F.09/14/569 Datum faillissement : 29 juli 2014 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. J.A. van Dorp Activiteiten onderneming : het verrichten van diamantboringen en diamantzaagwerkzaamheden en de uitoefening van het betonbewerkingsbedrijf Omzetgegevens : volgens de (concept) jaarstukken: 2014 (t/m 30 juni 2014): : : : Personeel gemiddeld aantal : 9 Verslagperiode : 29 juli 2014 t/m 19 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,60 Mr. G. Barendregt: 5,42 Mr. A.J. Prummel: 14,75 Insolventieafdeling: p.m. Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,60 Mr. G. Barendregt: 5,42 Mr. A. Prummel: 14,75 Insolventieafdeling: p.m. In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

2 2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 5 september Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit beton bewerken (het boren van gaten in beton), waaronder het verrichten van diamantboringen en diamantzaagwerkzaamheden en het koppensnellen (plaatsen van heipalen) voor gerenommeerde (hoofd)aannemings- c.q. bouwbedrijven. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., gevestigd te Oud Ade, sinds 29 december Tot de groep van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. behoren voorts de besloten vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V., die eveneens bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d. 29 juli 2014 in staat van faillissement zijn verklaard met benoeming van mr. J.A. van Dorp tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.P. van Eeden-van Harskamp als curator (insolventienummers: F.09/14/568 respectievelijk F.09/14/570). K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. hield zich bezig met het verrichten van sloopwerkzaamheden. Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. verhuurde het materieel aan haar zustervennootschappen. Voorts maakt de besloten vennootschap Asbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. deel uit van de groep; deze vennootschap is niet failliet; volgens de directie van gefailleerde is dit een lege vennootschap. Van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. is de Stichting Administratiekantoor Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij enig aandeelhouder en de heer J.P.M. van der Pouw Kraan enig statutair bestuurder. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de (concept) jaarstukken per: - 30 juni 2014: verlies; - 31 december 2013: winst; - 31 december 2012: verlies; - 31 december 2011: winst. 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg volgens de (concept) jaarstukken per: - 30 juni 2014: ; eigen vermogen: negatief; - 31 december 2013: ; eigen vermogen: negatief; - 31 december 2012: ; eigen vermogen: negatief; - 31 december 2011: ; eigen vermogen: negatief. 1.4 Lopende procedures Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. 1.5 Verzekeringen Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen voor de gefailleerde vennootschappen. Er was een achterstand in de premiebetalingen. De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. De curator heeft de verzekeringen per de rechtens eerstmogelijke datum beëindigd met uitzondering van de verzekeringen ten aanzien van de materiële vaste activa; de kosten daarvan worden vooralsnog door de pandhoudster (Rabobank) gedragen.

3 3 1.6 Huur Alhoewel de curator geen huurovereenkomsten heeft aangetroffen, zijn voor zover rechtens vereist met machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten met Van der Pouw Kraan Materieel B.V. voor wat betreft de bedrijfsmiddelen opgezegd. Het bedrijfspand- en terrein wordt door zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. gehuurd. Gefailleerde is daar met haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Materieel Verhuur B.V. gehuisvest. Uit de jaarstukken blijkt dat de kosten daarvan intern aan de vennootschappen werden doorbelast. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring heeft de waarnemend curator mr. Barendregt een bespreking met de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, zijn echtgenote en twee werknemers gevoerd en daarna de eerste maatregelen getroffen. Vervolgens heeft de curator op 12 augustus 2014 een nadere bespreking met o.a. de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, gevoerd. De middellijk bestuurder heeft tijdens deze besprekingen aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de nog steeds aanhoudende economische crisis, die ook met name in de bouw haar weerslag kent, waardoor de opdrachten wegbleven en de omzet daalde. Gefailleerde beschikte grotendeels over jaarcontracten, die aan het begin van het jaar met gerenommeerde (hoofd)aannemers- c.q. bouwbedrijven werden afgesloten, op basis waarvan zij dan werd opgeroepen wanneer dat nodig was. De opdrachten waren dus voor het overgrote deel niet uitbesteed op basis van een aanneemsom, maar werden op regiebasis (urengeld) uitgevoerd. De tarieven waarvoor de werkzaamheden werden verricht stonden onder druk, zodat door gefailleerde en haar zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. onvoldoende marge werd gemaakt om kostendekkend te kunnen werken. Daar kwam nog bij dat de drijfkracht achter de ondernemingen, de (middellijk) bestuurder J.P.M. van der Pouw Kraan, in april 2011 werd getroffen door een herseninfarct, als gevolg waarvan hij niet goed meer in staat was om de ondernemingen te leiden. Vanaf 2012 is de omzet dermate gedaald, dat, ondanks diverse maatregelen waaronder het bezuinigen op onder andere overheadkosten, de onderneming niet meer winstgevend heeft kunnen opereren. Vervolgens is de groep onder bijzonder toezicht geplaatst door de financier (Rabobank). Rabobank heeft op 14 februari 2014 aan Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. en haar dochtervennootschappen het (groeps)krediet opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden, derhalve per 14 augustus Gezien dat vooruitzicht, het feit dat het loon van de werknemers inmiddels vijf weken niet betaald was en o.a. de verzekeringen niet langer meer betaald konden worden, zag de (middellijk) bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt om het faillissement van gefailleerde en haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. aan te vragen. De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 9 werknemers in dienst.

4 4 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voor het faillissement waren volgens de (concept)jaarrekening 2013 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2012: 10). 2.3 Datum ontslagaanzegging De waarnemend curator heeft tijdens een bijeenkomst op 1 augustus 2014 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de waarnemend curator bij brief van 1 augustus 2014 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd. De waarnemend curator heeft voorts UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 20 augustus 2014 heeft ten kantore van gefailleerde een centrale intake door UWV plaatsgevonden. Voor de werknemers die op dat moment nog met vakantie waren, zal nog een centrale intake plaatsvinden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers; - overleg UWV; - ontslagaanzegging werknemers; - intake UWV 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in eigendom. Voor het verrichten van de werkzaamheden werden de bedrijfsmiddelen ingehuurd van de eveneens gefailleerde zustervennootschap Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage

5 5 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden - inventarisatie bedrijfsmiddelen Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving Van voorraden is geen sprake; verwezen wordt naar het hiervoor onder 3.6 vermelde. Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van enkele opdrachten die nog in uitvoering waren. Het faillissement is uitgesproken tijdens het zomerreces (bouwvak), zodat de werkzaamheden de facto stil lagen. Zoals hiervoor onder 1.7 is vermeld, verrichtte gefailleerde haar werkzaamheden met name via jaarcontracten op regiebasis. Onzeker was of voortzetting daarvan tot baten voor de boedel zou leiden. De waarnemend curator heeft derhalve besloten de bedrijfsactiviteiten gestaakt te houden Verkoopopbrengst Na enige onderhandeling is door de curator, met toestemming van de rechter-commissaris het hoogste bod ad (inclusief BTW) hiervoor geaccepteerd. Voorts heeft de koper nog 302,50 aan de boedel betaald terzake de kosten die gemoeid waren met het aanleveren van nadere gegevens/stukken Boedelbijdrage Het onderhanden werk is niet verpand; de opbrengst komt derhalve aan de boedel toe Werkzaamheden - inventarisatie onderhanden werken - onderhandelen gegadigden - overleg met rechter-commissaris Andere activa 3.15 Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van kasgeld. De curator heeft de kas ingenomen Verkoopopbrengst 1, Werkzaamheden - inventarisatie en inname kasgeld 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Na de faillietverklaring zijn in opdracht van de curator nog enkele werkzaamheden die vóór de faillietverklaring zijn verricht, uitgefactureerd. De openstaande debiteuren beliepen per 8 augustus ,05. De curator heeft in overleg met pandhoudster Rabobank de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen.

6 6 4.2 Opbrengst Een opgave daarvan zal in het volgende verslag plaatsvinden. 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft met de Rabobank Groene Hart Noord een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. 4.4 Werkzaamheden - inventarisatie debiteuren - inventarisatie nog uit te factureren werkzaamheden - aanschrijven debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief van 1 augustus 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend ,84, te vermeerderen met rente en kosten. Het betreft twee vorderingen uit hoofde van respectievelijk een rekening-courant krediet groot ,84 en een lening groot Voor de hiervoor gemelde vordering is gefailleerde tezamen met Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., Astbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. en de eveneens gefailleerde vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. hoofdelijk aansprakelijk. 5.2 Leaseovereenkomsten 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief d.d. 1 augustus 2014 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen: - verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen van gefailleerde; - diverse derdenzekerheden, waaronder de hiervoor onder 5.1 vermelde hoofdelijkheid. De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en heeft deze aan een onderzoek onderworpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de verpanding. Geconcludeerd is dat de verpanding rechtsgeldig tot stand is gekomen. 5.4 Separatistenpositie Rabobank Groene Hart Noord neemt een separatistenpositie in. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Eén crediteur heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator zal dit onderzoeken en afwikkelen. 5.6 Reclamerechten Daarvan is niet gebleken. 5.7 Retentierechten Daarvan is geen sprake.

7 7 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Daarvan is geen sprake. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Door de curator is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in de administraties van de eveneens gefailleerde zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. 7.2 Depot jaarrekeningen Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens: - boekjaar 2012: gedeponeerd op 18 oktober 2013, mitsdien tijdig; - boekjaar 2011: gedeponeerd op 6 december 2012, mitsdien tijdig; - boekjaar 2010: gedeponeerd op 1 februari 2012, mitsdien één dag te laat volgens de publicatievereisten van artikel 2:394 BW. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu gefailleerde op 5 september 1994 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde. 7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

8 8 Werkzaamheden De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - Salaris en kosten curator: PM - UWV: PM - Verhuurder: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend: - loonheffingen 388 Volgens de jaarrekeningen maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V.; op grond daarvan is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 4 augustus 2014 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Per datum faillietverklaring beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren Een opgave van de in het faillissement ingediende vorderingen zal in het volgend verslag worden gegeven. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

9 9 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan Plan van aanpak De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet: - incasso debiteuren; - onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; - inventarisatie vorderingen Indiening volgend verslag De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 29 oktober Alphen aan den Rijn, 29 augustus 2014 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 5 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 10 oktober 2012 Gegevens onderneming : Stichting Het Kasteel Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F12/675 Datum uitspraak : 10 september 2012 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie