Veiligheidshandboek Atlas Professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidshandboek Atlas Professionals"

Transcriptie

1 Veiligheidshandboek Januari 2014 QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

2 Voorwoord Atlas Professionals is een uitzend- en detacherings bureau, gespecialiseerd in de olie & gas, maritime, hydrografie, offshore-exploratie en offshore constructie survey sector. In deze bedrijfstakken staan gezondheid, veiligheid en milieu hoog in het vaandel. Atlas Professionals doet haar uiterste best om de gezondheid (health), veiligheid (security) en het milieu (environment) van de medewerkers te waarborgen. Daarnaast stellen onze opdrachtgevers eisen aan hun tijdelijke medewerkers. Zij kunnen jou als inleenkracht, in het geval van grove nalatigheid van jouw kant, zelfs wettelijk aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen. Om dit te voorkomen willen wij als werkgever jou zo veel mogelijk informeren omtrent gezondheid, veiligheid en milieu. Medewerkers van Atlas Professionals zijn op zeer diverse plaatsen werkzaam. Daarom staan in dit veiligheidshandboek de meeste algemene voorwaarden en procedures voor wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu (VGM-beleid) voor de bedrijfstakken olie & gas en maritiem, hydrografie onderzeese telecomunicatie, en seismic survey sector. Verderop vind je meer specifieke informatie voor het werken aan boord van schepen of voor het werken op ander drijvend materiaal of op onshore en offshore locaties. Voor zover beschikbaar ontvang je ook veiligheidsinformatie die wij van de opdrachtgever hebben ontvangen. De voorschriften in dit handboek dienen als aanvulling te worden gezien op de voorschriften die door de opdrachtgever en overheid zijn vastgesteld en de toepasbare codes, richtlijnen en normen aanbevolen door industriële organisaties en administraties. De veiligheidsinstructies die je ontvangt van de opdrachtgever hebben altijd voorrang boven de hier volgende algemene instructies. Je bent verplicht door de opdrachtgever georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten, alarmoefeningen en zo nodig opleidingen en trainingen bij te wonen. Je dient je ook volledig bekend te maken met je werkomgeving of schip en de documentatie die je van de opdrachtgever ontvangt. Wettelijk gezien is de werkgever, de diverse onderdelen van de Atlas Professionals dus, verantwoordelijk voor het VGM-beleid en de uitvoering daarvan door haar medewerkers. De medewerker dient echter zelf verantwoordelijkheid te nemen inzake de uitvoering van de VGM-richtlijnen die door Atlas Professionals en de opdrachtgever zijn vastgesteld. Op iedere werkplek brengen de daar uit te voeren werkzaamheden specifieke risico s met zich mee en iedereen die zich op de werkplek bevindt dient hiervan op de hoogte te zijn. Vaak is het zo dat de opdrachtgever procedures heeft vastgesteld die gericht zijn op de voorlichting over eventuele risico s. Verder zullen er veelal voorschriften en instructies gelden die van toepassing zijn op het project of het schip waar je werkzaam bent. Indien er geen procedures geformuleerd zijn op locatie, laat je dan goed informeren over de mogelijke risico s. In het kader van jouw eigen veiligheid en die van anderen verzoeken we je vriendelijk doch dringend om deze uitgave goed door te lezen zodat je goed bent voorbereid voordat je op de werklocatie verschijnt. Het Veiligheidshandboek is van toepassing op alle personeelsleden die door Atlas, permanente of tijdelijke werknemer, aannemer, of consultant. Voor de toepassing van het handboek, zijn alle medewerkers aangeduid als werknemers en Atlas wordt aangeduid als de werkgever. Toch betekent dit niet noodzakelijkerwijs een vast dienstverband. Atlas Professionals QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor aanvang werkzaamheden 1.1 Paspoort / Identificatie Medische keuring Reis vaccinaties en Malaria Programma s Achtergrond Veiligheidscontroles Persoonlijke Bezittingen Gedragscode Verboden substanties & wapens roken op verboden plaatsen Stiptheid Taken Veiligheid Houding tegenover anderen Het aanboord brengen van onbevoegde personen Onderhoud van werkplaats, accommodatie & faciliteiten Hoe te handelen in noodsituaties 6 Hoofdstuk 2: Veilig werken 2.1 Werkomgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen Tillen Gevaarlijke stoffen 8 Hoofdstuk 3: Ongevallen en onveilige situaties 9 Hoofdstuk 4: Werken op hoogte 4.1 Stellingen en steigers Ladders Hijsmateriaal Valpreventie middelen 10 Hoofdstuk 5: Belangrijke adressen / telefoonnummers 5.1 Wat te doen bij ziekte/ongeval/herstel Contactpersonen voor werkgerelateerde kwesties op het gebied van gezondheid en veiligheid 11 Hoofdstuk 6: Specifieke veiligheid maritiem 6.1 Monsterboekje Dienstboekje Certificaten Aankomst en vertrek Veiligheid aan boord Veiligheidscommissie Inlichten Kustwacht of lokale haven authoriteit Sloepenrol Brandrol De volgende oefeningen aanboord van schepen kunnen zijn 13 Hoofdstuk 7: Specifieke veiligheid olie & gas 7.1 Personal Safety Logbook Vervoer naar offshore locaties Roken Oefening van noodsituaties Melding van ongevallen Melding van ziektegevallen 15 QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

4 7.7 Orde en netheid Overige aanwijzingen Werkvergunning Stoppen van machines Radioactiviteit Hijswerkzaamheden Roosters en leuningen Procedures bij noodsituaties Brand of andere noodsituaties Verlaten platform Man overboord 16 Hoofdstuk 8: Procedure klachten afhandeling en suggesties Klachten afhandelings procedure van de zeevarende 17 8,2 Afhandeling van klachten aanboord On-Shore klachten afhandeling procedure 19 Bijlage 1: HSE Beleidsverklaring 20 Bijlage 2: Pictogrammen 21 Bijlage 3: Alcohol- en drugsbeleid 22 Bijlage 4: Weg veiligheid Management beleid 24 Bijlage 5: Klachtenformulier 26 QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

5 Hoofdstuk 1: Voor aanvang werk De onderstaande genoemde regels en voorschriften gelden voor alle werknemers, die werken aan wal of op offshore faciliteiten, aanboord van schepen of op andere drijvende constructies. 1.1 Paspoort / Identificatie Alle werknemers dienen in het bezit te zijn van een paspoort of geldig identiteitskaart, welke hun het recht geeft om te reizen. 1.2 Medische keuring Alle werknemers werkzaam aan boord van schepen en platformen dienen in het bezit te zijn van een geldig medisch certificaat in combinatie met een geldig Monsterboek of Personal Safety Logbook. Zonder deze documenten heeft u geen toestemming tot uw werkplek of aan te monsteren op het schip of platform. Indien een medisch certificaat wordt geweigerd, dan heeft u recht op een 2nd opinion, welke u kunt laten verrichten door een onafhankelijke arts met een gedegen medische achtergrond. 1.3 Reis vaccinaties en Anti-Malaria Programma s Alle werknemers worden geacht zich te houden aan de internationale regels en het nemen van de geadviseerde vaccinaties en het opvolgen van anti-malaria advies, welke wellicht nodig is voor hun reis overzee, zoals aanbevolen door de World Health Organisation, geregistreerde medische consultants of door reisklinieken. Werknemers kunnen gevraagd worden, deel te nemen aan een anti-malaria programma zowel voor, tijdens of na hun contract cq project. 1.4 Achtergrond Veiligheidscontroles Werknemers kan gevraagd worden om een Verklaring van goed gedrag (Nederland), Certificate of Non Prosecution (UK), of een gelijksoortig achtergrond veiligheidscheck, afhankelijk van woonplaats. Controles kunnen vereist zijn bij visa aanvragen, of bij projecten die zo n controle vereisten voor aanvang project, afhankelijk van het type werk wat verricht zal worden en/of locatie. 1.5 Persoonlijke bezittingen Persoonlijke bezittingen vallen onder verantwoording van de persoon zelf. Waardevolle bezittingen worden geacht in een kluis/veilige plek bewaard te worden. Elke diefstal dient direct gemeld worden aan de leidinggevende. 1.6 Gedragscode De volgende gedragscode is van toepassing op alle medewerkers, al deze medewerkers dienen voor aanvang werk op de hoogte te zijn van deze gedragscode. Actie zal worden ondernomen in geval van het niet naleven van deze code. De hoogte van de maatregel is afhankelijk van de soort misdraging, dit kan zijn een informele waarschuwing voor kleine misstappen/misdragingen, tot een formele waarschuwing en eventueel tot ontslag bij grove misdragingen Verboden substanties & wapens Het meenemen of in het bezit zijn van alcohol en drugs is verboden. Het werk kan/mag niet gestart worden onder invloed van eerdergenoemde substanties. Het is ook verboden om wapens, messen, explosieven of bijtende substanties te dragen en/of in bezit te hebben. Het niet naleven van deze restricties kan resulteren in ontzegging van toetreding werkplek of te worden weggestuurd van de werkplek. De kosten die hieruit voortvloeien, door bijvoorbeeld het verwijderen van mensen van hun werkplek, zullen verhaald worden op de persoon in kwestie. Controles zullen worden verricht voor vertrek, bij aankomst, tijdens je verblijf of tijdens je vertrek van de werkplaats. Bijlage 3 bevat het Drugs & Alcohol beleid voor de Atlas Professionals. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

6 1.6.2 Roken op verboden plaatsen en open vuur Roken en open vuur op verboden plaatsen is gevaarlijk, in het bijzonder op tankers, vloeibaar gas carriers en schepen die explosieve of vlambare materialen vervoeren of offshore platformen. Regels die betrekking hebben op het rookbeleid en het gebruik van onbeveiligde lichtschakelaars of niet goedgekeurde elektrische apparaten moeten te allen tijde worden nageleefd Stiptheid Van alle werknemers wordt verwacht dat ze op tijd op hun werk/werkplaats arriveren. Dit is in het bijzonder van belang bij aanmonstering van een schip, terug van walverlof, en aanmelding beschikbaarheid voor werk Taken Alle werknemers moeten zijn/haar werkzaamheden efficiënt uitvoeren, en functioneren naar hun beste vermogen. Werknemers hebben het recht om geïnformeerd te worden over hun werkzaamheden en te weten wie waar verantwoordelijk voor is. Bij twijfel, wordt de werknemer geacht dit te vragen. Binnen het toepassingsgebied van zijn/haar taken, zullen redelijke opdrachten en instructies gevolgd moeten worden Veiligheid Alle werknemers moeten zich houden aan het veiligheidsbeleid, procedures en instructies, en dienen zich het veilig werken eigen te maken door routine, om zo ongelukken en bijna ongevallen te voorkomen Houding tegenover anderen Alle werknemers moeten er voor zorgen dat zij zich gedragen op een nette en respectvolle manier, wat zorgt voor een prettige werksfeer, en dat bevorderlijk is voor effectieve bedrijfs activiteiten. Anti sociaal gedrag wordt niet getolereerd, welke in extreme situaties, de werkplaats/werkvloer en bemanning in gevaar kan brengen. Dit kan gelden voor excessief geluid, grof taalgebruik, seksuele intimidatie, agressief gedrag en offensief persoonlijke gewoontes. Werknemers moeten ook in gedachten houden dat mede bemanningsleden kunnen slapen ten tijde de dienst van andere bemanningsleden die wakker zijn Het aanboord brengen van onbevoegde personen. Voor personen die aanboord van een schip werken, wordt verwacht dat ze de regels van het schip of haven autoriteiten met betrekking tot het brengen van niet bevoegde personen aan boord van het schip, strikt in acht nemen Onderhoud van werkplaats, accommodatie & faciliteiten Alle werknemers dienen te streven en te handhaven naar goede werkcondities en het onderhouden van een prettige en veilige werkomgeving voor een ieder. Alle werkplekken dienen schoongehouden te worden, en vrij te zijn van obstructies welke eventueel een gevaar voor de veiligheid zouden kunnen zijn. Accommodaties en andere faciliteiten, welke dienen voor persoonlijk gebruik, of die gedeeld worden met anderen, moeten met respect behandeld worden Hoe te handelen in noodsituaties Bij elke noodsituatie of elke andere situatie waarbij de veiligheid van de werkplek in gevaar komt, zijn alle werknemers verplicht elke instructie en opdrachten gegeven door de aangewezen verantwoordelijke personen bij evacuatie op te volgen. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

7 Hoofdstuk 2: Veilig werken 2.1 Werkomgeving Neem de volgende aspecten in acht, om voor iedereen een veilige werkomgeving te creëren: - persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats opbergen; - machines, toestellen, werktuigen etc. op de juiste wijze hanteren; - aangebrachte beschermingsmiddelen op werktuigen, machines etc. niet veranderen of weghalen; - meewerken aan voorlichting en onderricht of toolbox / LMRA (last minute risk assessment sessies) voor de medewerkers georganiseerd; - gesignaleerde gevaren melden aan de werkgever en de directe chef; - Zo nodig de deskundigen bijstaan die zijn aangesteld om de werkgever te ondersteunen bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Om de hierboven gegeven verplichtingen te verhelderen volgt hieronder een aantal richtlijnen: Kom je voor het eerst op de werkplek? Let dan goed op de vluchtwegen; de waarschuwings-, gebods- en verbodsborden zijn er niet voor niets! Volg de aanwijzingen op deze borden; houd nooduitgangen, toegangen, blusmiddelen en EHBO-materialen altijd goed bereikbaar; verplaats blusmiddelen niet onnodig; wordt er een blusser gebruikt, meld dit aan je leidinggevende; leg geen materiaal of gereedschap in de gemarkeerde looppaden; licht je contactpersoon van Atlas Services Groep en directe chef in als je lijdt aan: hoogtevrees, engtevrees, epilepsie, invloeden van eventueel medicijngebruik, allergieën, diabetes (suikerziekte) en andere lichamelijke of geestelijke belemmeringen; parkeer voertuigen alleen op de hiervoor aangegeven plaatsen. Richtlijnen voor je eigen werkplek (en die van anderen): zorg voor orde en netheid op je werkplek, dit voorkomt ongevallen; gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en ruim olie op de juiste wijze op; voer nooit meer materiaal aan dan strikt noodzakelijk is; zorg voor een goede verlichting; zorg voor een goede ventilatie op de werkplek; gebruik altijd goede materialen en gebruik hiervoor veilig gereedschap. Bedenk ook: Er is geen werk zo belangrijk of heeft zoveel haast dat het onveilig moet gebeuren Persoonlijke beschermingsmiddelen Het is van belang dat de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt tijdens werkzaamheden, als dit noodzakelijk is volgens de geldende regels bij de opdrachtgever. Deze beschermingsmiddelen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Veiligheidsschoenen en werkkleding/overalls dien je te allen tijde mee te nemen. Deze zijn bij Atlas Services Groep verkrijgbaar, net als gezichts- en gehoorbescherming. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze en berg ze na gebruik op, op de daartoe bestemde plaats. Bij opdrachtgevers kunnen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing zijn: - hoofdbescherming; - gehoorbescherming; - oogbescherming; - arm- en handbescherming; - been- en voetbescherming; - valbescherming; QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

8 - gezichts- en adembescherming; - lichaamsbescherming. Laat je door je leidinggevende op je werkplek voorlichten over de beschermingsmiddelen die voor jou noodzakelijk zijn. Let hierbij ook op de eventueel aanwezige gebodsborden (zie bijlage 2). 2.3 Tillen Bij het tillen van een lading is het voorkomen van rugklachten zeer belangrijk. Neem bij het tillen van voorwerpen de volgende regels in acht: - schat de zwaarte en omvang van het voorwerp in. Gebruik bij twijfel mechanische hulpmiddelen of vraag om hulp; - beoordeel de lading op scherpe hoeken en scherpe voorwerpen; - buig de knieën, pak het voorwerp stevig vast en houd de kin op de borst; - til de last door het strekken van de benen, zodat de spanning niet op de rug komt; - houd de rug recht en de lading zo dicht mogelijk tegen het lichaam; - plaats de voeten zo, dat er een goed evenwicht is; - zorg dat er geen obstakels in de weg staan; - vermijd draaien met de rug tijdens het tillen; - draag hoekstalen, pijpen etc. uitgebalanceerd op de schouder, met de voorkant naar beneden wijzend. Dit voorkomt letsel aan hoofd, gezicht of borstkas bij iemand die van de andere kant nadert. 2.4 Gevaarlijke stoffen Werknemers stellen zich eerst, door het lezen van etiketten, gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatieblad, op de hoogte van de gevaren van de stoffen waarmee gewerkt gaat worden om zodoende de juiste maatregelen te kunnen nemen. Bij twijfel dienen werkzaamheden onderbroken te worden en wordt een deskundige of supervisor geraadpleegd. Neem gedurende de werkzaamheden gerichte maatregelen ten aanzien van handhaving van de hygiëne: - voldoende ventileren; - niet roken, open vuur verboden, na werkzaamheden handen wassen, niet eten; - zorg voor voldoende brandbestrijdingsmiddelen in de omgeving of op de werkplek tijdens werk met brandgevaarlijke stoffen. Bij werken met bijtende stoffen dienen de noodzakelijke maatregelen genomen te worden om aanraking met huid en ogen te voorkomen. Dit kan door middel van dragen van beschermende kleding, handschoenen en gelaatsscherm. Schakel tijdens het werk met gevaarlijke stoffen direct medische hulp in bij calamiteiten. Stel de medische hulp zo snel mogelijk op de hoogte van de stof(fen) waarmee wordt gewerkt. In bijlage 2 (Pictogrammen) zijn voorbeelden van veelvoorkomende etiketten met betekenis terug te vinden. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

9 Hoofdstuk 3: Ongevallen en onveilige situaties Ongevallen kunnen aanzienlijke persoonlijke en financiële gevolgen hebben voor het slachtoffer, de opdrachtgever en Atlas Professionals. Alle partijen moeten proberen om dit te voorkomen en zijn dan ook verplicht om (bijna) ongevallen en onveilige situaties te melden bij de veiligheidsofficier, leidinggevende, je collega s en aan Atlas Professionals. Het doel van de melding is, om door middel van onderzoek en registratie, herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Indien een ongeval heeft plaatsgevonden, dient de lokaal geldende procedure gevolgd te worden. Als op de werkplek geen lokale procedures aanwezig zijn, dient de medewerker als volgt te handelen: - hef zoveel mogelijk de gevaarlijke situatie op. Stop de toevoer van gevaarlijke stoffen en zet (niet) noodzakelijke machines stop; - bij ernstige ongevallen eerst medische verzorging activeren. Kleinere verwondingen, hoe klein ook, altijd laten bekijken. Indien nodig door de dienstdoende EHBO er(s); - de leiding van de opdrachtgever of diens vervanger waarschuwen, die voor verdere actie zorg zal dragen (controleer dit zo nodig!); - plaats van het ongeval markeren en namen van getuigen noteren; - geen materialen verplaatsen, die mogelijk iets met het ongeval te maken hebben. Dit is belangrijk voor een eventueel later onderzoek. Wanneer de medewerker niet in staat is om de bovenstaande handelingen uit te voeren, waarschuwt hij/zij een collega. Alleen in noodgevallen mag EHBO worden verleend door anderen dan de daarvoor opgeleide personen. Aan boord van de schepen zal het rampenplan geraadpleegd worden, waarin geadviseerd wordt de dichtstbijzijnde haven of kust reddingscentra te alarmeren. Om zo het verlies van een mensenleven of schade aan het schip of milieu te voorkomen. Nadat het slachtoffer volledig is verzorgd, dient een meldingsformulier ingevuld te worden. Het formulier wordt bij voorkeur ingevuld door het slachtoffer. Is dat niet mogelijk, dan vult de leiding van het slachtoffer het formulier in, eventueel in samenwerking met de medewerker van Atlas Professionals. Het meldingsformulier dient uiterlijk dezelfde dag toegezonden of overhandigd te worden aan de accountmanager van Atlas Professionals. Uiteraard stelt de medewerker de leiding van de opdrachtgever op de hoogte van de melding. Indien een bijna-ongeval / bijna schadegeval heeft plaatsgevonden of een onveilige situatie is geconstateerd, dient de lokaal geldende procedure gevolgd te worden. Het bijna-ongeval/onveilige situatie moet vervolgens gemeld worden aan de accountmanager van Atlas Professionals conform de procedure melding van ongevallen. Iedere medewerker van Atlas Professionals heeft het recht, maar ook de plicht om in onveilige situaties op te treden en de onveilige situatie weg te nemen, door de situatie teniet te doen, af te schermen, te beveiligen of te markeren. Als de medewerker hiertoe niet bevoegd of in staat is, dient de medewerker de leidinggevende of bevoegde persoon te waarschuwen. De medewerker gaat vervolgens na of er daadwerkelijk iets aan de onveilige situatie wordt gedaan en neemt zo nodig contact op met Atlas Professionals. Bij alle twijfel over veiligheid geldt: VRAGEN! QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

10 Hoofdstuk 4: Werken op hoogte 4.1 Stellingen en steigers Bij het werken op hoogtes van meer dan 2,5 meter of boven water moet (waar praktisch uitvoerbaar) gebruik gemaakt worden van een steiger of stelling. Deze moet zijn voorzien van een leuningwerk van 1 meter hoogte en een schoprand. Als het praktisch niet uitvoerbaar is een leuning te plaatsen, moet worden gewerkt met een aangelijnde veiligheidsgordel. Uiteraard mogen steigers geen enkele doorgang, uitgang of noodmiddel belemmeren. Een stelling dient goed en veilig toegankelijk te zijn en er dient veilig, met beide handen vrij, op gewerkt te kunnen worden. Bij werk boven water, dienen er reddingsboeien met vastgemaakte reddingslijnen beschikbaar te zijn en dient er een reddingsvest/werkvest gedragen te worden. Uiteraard dient de steiger voorzien te zijn van de laatste inspectiedatum en zien verbindingen, staanders, liggers en vloerdelen er goed en stevig uit. Let op: het plaatsen en eventueel wijzigen van steigerwerk mag alleen worden gedaan door gecertificeerde bedrijven. 4.2 Ladders Verplaatsbare ladders dienen regelmatig gecontroleerd en in goede staat gehouden te worden. Ladders dienen minimaal 1 meter boven het laatste steunpunt uit te steken en bij een hoogte van meer dan 3 meter moet de ladder worden vastgemaakt aan onder- of bovenkant. Een ladder dient geplaatst te worden in een hoek van 75 graden, kleinere hoeken zorgen voor een grotere doorbuiging. Houd bij het neerzetten van de ladder rekening met kans op wegglijden bij regen of als het geregend heeft. Uiteraard moet er voldoende ruimte achter de ladder overblijven voor het plaatsen van de voeten op de ladder. Gebruik bij het beklimmen van een ladder altijd twee handen en een hijslijn om materiaal bovenaan de ladder te krijgen. Gebruik een ladder altijd maar met één persoon tegelijk en nooit horizontaal. Een metalen ladder mag niet worden gebruikt bij werkzaamheden met elektriciteit. Een houten ladder mag niet worden geverfd en moet in een droge geventileerde ruimte worden opgeslagen. Het is gevaarlijk om ver naar opzij te reiken vanaf een ladder. 4.3 Hijsmateriaal Hijsmateriaal mag alleen door gecertificeerd dan wel bevoegd personeel worden bediend. Voordat men gebruik maakt van het hijsmateriaal, zal dit gecheckt moeten worden. Onder hijsmateriaal worden alle middelen verstaan die gebruikt worden om te hijsen, zoals kettingwerk, stroppen, slings etc. Om ongelukken tijdens de hijswerkzaamheden te voorkomen zijn er twee duidelijke regels: - personen die zich niet bezighouden met het hijsen van een last worden geacht om niet aanwezig te zijn op de hijsvloer; - personen die zich wel bezighouden met de hijswerkzaamheden mogen nooit onder een last doorlopen. 4.4 Valpreventie middelen Bij werkzaamheden op hoogte, boven hoogtes van 2,5 meter of meer, waar valgevaar bestaat is het wettelijk verplicht een valbeveiliging te gebruiken. Boven water dient altijd gebruik gemaakt te worden van valbeveiliging, zoals een veiligheidsgordel, non-chute of andere goedgekeurde valbeveiliging. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

11 Hoofdstuk 5: Belangrijke adressen / telefoonnummers 5.1 Wat te doen bij ziekte/ongeval en herstel Wanneer moet je contact opnemen met Atlas? Ziek melden / melding ongeval: vόόr uur doorgeven aan Atlas Professionals. S.v.p. verpleegadres, vermoedelijke duur en eventueel je klachten vermelden. Beter melden: vόόr uur doorgeven aan Atlas Professionals. Indien je werkt volgens aflosschema: s.v.p. datum van werkhervatting zo spoedig mogelijk doorgeven, zodat hiermee in de planning rekening kan worden gehouden Met wie moet je contact opnemen binnen Atlas? Indien in dienst bij een Nederlandse entiteit, gelieve dan eerst contact op te nemen met Atlas Employability en daarna met je Account Manager Indien in dienst bij een niet Nederlandse entiteit, neem dan eerst contact op met je Account Manager. Atlas Employability +31 (0) Atlas Services Group Australia +61 (0) Atlas Services Group Energy BV, Den Helder +31 (0) Atlas Services Group Energy BV, Hoofddorp +31 (0) ASG Marine Holding BV, Rotterdam +31 (0) ASG Marine Holding BV, Urk +31 (0) ASG Marine Holding BV, Riga ASG Marine Holding BV, Odessa +38 (0) Atlas Services Group Energy Ltd, Newquay +44 (0) Atlas Services Group Norway AS, Atlas Ship Delivery +31 (0) South West Surveys (UK) Ltd, Exeter +44 (0) Contactpersonen voor werkgerelateerde kwesties op het gebied van gezondheid en veiligheid Neem contact op met jouw accountmanager bij Atlas en/of met de QHSE manager voor werkgerelateerde kwesties op het gebied van gezondheid en veiligheid. QHSE Manager Atlas Professionals Kate Knott +44 (0) Neem contact op met jouw accountmanager bij Atlas en/of Atlas Employability voor werkgerelateerde kwesties op het gebied van gezondheid of ziekte. Atlas Employability +31 (0) Naast de verplichte medische keuringen kan de medewerker in contact komen met de arbodienst. Dit betreft detacheerders of stafpersoneel. Dit kan een consult betreffen naar aanleiding van een ongeval of ziekte. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

12 Hoofdstuk 6: Specifieke veiligheid maritiem 6.1 Monsterboekje Iedereen, die aan boord van zeegaande schepen aan het werk gaat, dient in bezit te zijn van een geldig monsterboekje en een geldige zeevaartkeuring). Het monsterboekje wordt bij aankomst aan de kapitein overhandigd en dient bij vertrek weer opgevraagd te worden. 6.2 Dienstboekje Iedereen, die op binnenvaartschepen aan het werk gaat, dient in bezit te zijn van een geldig dienstboekje, met de bijbehorende geldige medische keuring. Het dienstboekje wordt aan de schipper overhandigd bij aankomst en dient bij vertrek weer opgevraagd te worden. 6.3 Certificaten Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van geldige certificaten, welke vereist of noodzakelijk zijn voor de aangewezen functie of werkzaamheden. (Voor zeevarenden, conform STCW code). 6.4 Aankomst en vertrek Afhankelijk van de plaats van aan- of afmonstering zal transport van en naar het schip voor jou worden geregeld. Je wordt hiervan door je contactpersoon bij Atlas Professionals of kapitein op de hoogte gesteld. Bij vertragingen willen we je vragen contact op te nemen met je contactpersoon bij Atlas Professionals. Bij aankomst op het schip dien je je bij de kapitein of diens plaatsvervanger te melden. 6.5 Veiligheid aan boord Bij aankomst aan boord meld je je meteen bij de kapitein of zijn vervanger. Hij zal je je hut wijzen en bekend maken met het veiligheidsplan. Veel opdrachtgevers hebben kwaliteits- (ISO) en ISM systemen. Je dient je zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, op de hoogte te stellen van de geldende veiligheidsregels en verplichtingen op het gebied van ISO en ISM. Veiligheidsinformatie, die je van Atlas Professionals ontvangt, dien je mee aan boord te nemen. De instructies aan boord gaan te allen tijde boven de instructies die je van Atlas Professionals ontvangt. 6.6 Veiligheidscommissie Zeegaande schepen, varende onder de Nederlandse vlag, zijn volgens de Schepenwet verplicht om een veiligheidscommissie aan boord te hebben. De kapitein zal de veiligheidscommissie benoemen. Bij voorkeur worden vrijwilligers met deze taak belast. De taak van de veiligheidscommissie is het adviseren van de kapitein met betrekking tot maatregelen ter voorkoming van ongevallen aan boord. Dit betekent : - het regelmatig maken van een veiligheidsronde over het schip; - het signaleren van onveilige situaties, onveilig handelen en onveilig materiaal; - er op toezien dat de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt; - het onderzoeken van een arbeidsongeval en het rapporteren daarover; - het geven van adviezen en overleg met de kapitein/reder. 6.7 Inlichten Kustwacht of lokale haven authoriteit Bij een noodgeval aan boord waarbij assistentie of advies van buitenaf gewenst is, moet indien mogelijk de Kustwacht of lokale haven authoriteit, na toestemming van de gezagvoerder worden ingelicht. Als dit niet mogelijk is, dan zal een algemeen noodsignaal worden uitgezonden op instructie van de gezagvoerder, een en ander afhankelijk van de omstandigheden. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

13 6.8 Sloepenrol - Het is de taak van de kapitein om er op toe te zien dat de reddingsvesten op de juiste wijze worden gedragen. - Sloepen moeten regelmatig buiten boord worden gedraaid. - Iedereen aan boord moet worden ingedeeld in de sloepenrol en een sloepenstandplaats krijgen toegewezen. - De kapitein moet zich er van overtuigen dat de bemanning volledig bekend is met de aan hen opgedragen taken, zoals op de sloepenrol zijn aangegeven. - Het is wettelijk verplicht om 1 x per maand sloepenrol te houden of indien binnen 24 uur meer dan 25% van de bemanningssamenstelling is veranderd. 6.9 Brandrol - De organisatie van de brandbestrijding is de verantwoording van de kapitein. - Iedereen aan boord moet worden ingedeeld in de brandrol en een brandstandplaats krijgen toegewezen. De HWTK overtuigt zich ervan dat de bemanning volledig bekend is met de aan hen opgedragen taken. - De door een bemanningslid te bezetten post wordt boven de kooi of in de gang aangegeven, met vermelding van de specifieke taak. - De brandrol moet zo georganiseerd zijn dat de bemanningsleden die naar de brandweerstations worden gezonden weten om wat voor soort brand het gaat en waar de brandhaard zich bevindt. Tevens moet de brandrol zo georganiseerd zijn dat de meest geschikte hulpmiddelen onmiddellijk kunnen worden gebruikt De volgende oefeningen aanboord van schepen kunnen zijn: - MOB oefening (Man Over Boord) - Veiligheids oefening/beveiliging - Eerste hulp - Noodgeval aansturen - Noodoperatie van het hoofdvoortstuwingsinstallatie systeem Specifieke taken tijdens de oefeningen volgens de monsterrol en/of aangewezen door de dienstdoende officier. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

14 Hoofdstuk 7: Specifieke veiligheid olie & gas De medewerker heeft zich te houden aan wettelijke regelgeving en veiligheidsvoorwaarden, die door de opdrachtgever worden vastgesteld. Zowel onshore als offshore locaties worden als gevaarlijke zones beschouwd. Uitzondering hierop zijn de veilige ruimtes, die hiervoor zijn aangewezen. Deze ruimtes zijn op de plattegronden van de locatie aangegeven. De HMI (Hoofd Mijnbouw Installatie) / OIM (Offshore Installation Manager) is verantwoordelijk voor je veiligheid, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Veiligheid van jezelf en anderen is sterk afhankelijk van goed gedrag en opvolging van de bedrijfsregels. Je dient de regels loyaal uit te voeren. Je bent afhankelijk van anderen en anderen zijn afhankelijk van jou. 7.1 Personal Safety Logbook Dit document is verplicht voor alle medewerkers, die op een olie & gasinstallatie aan de slag gaan. Hierin staat de NOGEPA medische keuring vermeld, maar ook de gevolgde trainingen en/of cursussen. Zorg dat je dit altijd meeneemt, anders kan toegang worden geweigerd. 7.2 Vervoer naar offshore locaties Het vervoer naar een offshore locatie kan plaatsvinden per boot of per helikopter, waarbij een aantal regels geldt. Boot: Het aan en van boord gaan van het platform zal via een personnel basket gebeuren. Hierbij zijn een aantal punten van belang: - maximaal 4 personen per keer in de basket; - wees voorzichtig tijdens deze procedure; - het dragen van een zwemvest is een optie, maar het dragen van een survival suit is verplicht; - sta op de buitenste rand en steek de handen op borsthoogte door het net. Zo kunnen deining en onverwachte bewegingen beter opgevangen worden; - alleen hoognodige bagage mag binnen het maaswerk meegenomen worden. Helikopter: Een uur voor vertrek moet worden ingecheckt. Aankomst op de luchthaven binnen een uur voor vertrek kan resulteren in weigering op de betreffende vlucht. Voor de vlucht wordt een video getoond met de instructies die opgevolgd moeten worden voor en tijdens de vlucht: dragen van een overlevingspak, reddingvest en hoe te handelen bij noodsituaties (afhankelijk van helikoptertype). Bij alle vluchten per helikopter is het dragen van 3 lagen kleding onder het overlevingspak verplicht. Roken tijdens de vlucht is verboden en mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Het maximale gewicht dat aan bagage mag worden meegenomen is 9 kilo, in een zachte (sport)tas. Eventuele overbagage dient vooraf aangemeld te worden. Voor o.a. medicijnen, gereedschap, laptop, camera en videoapparatuur is een vrachtbrief nodig. Bij noodsituaties tijdens vertrek, vlucht en/of landing dienen altijd de instructies van de piloot opgevolgd te worden. Bij aankomst op de locatie moet men zich melden bij de radio- of controlekamer of HMI / OIM, waar de algemeen geldende veiligheidsregels en instructies worden toegelicht. Deze voorschriften hebben betrekking op locatie van reddingsmiddelen, vluchtwegen, muster stations en alarmsignalen. Bij een eerste bezoek zal de veiligheidsvideo worden getoond. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

15 7.3 Roken Er geldt een absoluut rookverbod op de locatie, zowel binnen als buiten, met uitzondering van speciaal aangewezen ruimten. Het is niet toegestaan om aanstekers, lucifers of andere ontstekingsmiddelen mee te nemen buiten deze ruimten zonder toestemming van de HMI / OIM. Dit geldt ook voor camera s en mobiele telefoons. 7.4 Oefening van noodsituaties Op een oefening zal moeten worden gereageerd als in een reële situatie. Deze oefeningen zullen regelmatig plaatsvinden en zijn voor iedereen verplicht. Als het alarm luidt, zal iedereen zich zo spoedig mogelijk moeten melden op het toegewezen muster station en de aanwijzigen van de leidinggevende opvolgen. 7.5 Melding van ongevallen Elk (bijna) ongeval en incident dient gemeld te worden bij de HMI / OIM en bij het kantoor van Atlas Professionals. 7.6 Melding van ziektegevallen In een kleine omgeving, zoals een offshore locatie, kunnen infectieziekten zoals griep zich snel verspreiden. Het is daarom belangrijk, dat iemand die zich niet goed voelt zich meldt bij de medic. In geval van ziekte dient dat ook bij het kantoor van Atlas Professionals gemeld te worden. 7.7 Orde en netheid Houd ruimten, vloeren en trappen schoon. Vervuiling en achtergelaten rommel kan tot incidenten leiden. Vluchtwegen dienen altijd vrijgehouden te worden. Zorg ervoor dat afvalstoffen in de juiste container worden gegooid, gebruikte materialen juist worden opgeruimd en opgeslagen en dat de werkplek schoon en opgeruimd wordt achtergelaten. Het is strikt verboden afvalstoffen in zee te dumpen. Bij lekkage van gas, olie, condensaat of andere vormen van vervuiling dient de HMI / OIM van de locatie ingelicht te worden. Het dragen van sieraden is verboden als er een kans op letsel is. Bij lang haar is samenbinden of een haarnet verplicht. 7.8 Overige aanwijzingen Aanwijzingen op gebied van veiligheid zullen op de daarvoor bestemde publicatieborden terug te vinden zijn. Hiervoor geldt dat van een ieder aanwezig op de locatie wordt verwacht, dat deze aanwijzingen bekend zijn en derhalve ook nageleefd worden. 7.9 Werkvergunning Dit document wordt op alle locaties in de olie & gas industrie gebruikt en vermeldt de uit te voeren werkzaamheden met bijbehorende beheersmaatregelen om gevaren te minimaliseren. Centraal wordt zo overzicht gecreëerd wie waar en op welk moment werkzaamheden uitoefenen. De werkvergunning wordt door de HMI / OIM afgegeven en dient vooraf te worden besproken, zodat een ieder op de hoogte is van de veilig werk procedure voordat het werk begint. Er zijn werkvergunningen voor diverse werkzaamheden: - vergunning voor heet werk. Verplicht bij lassen, open vuur, elektrische niet explosieveilige apparatuur en andere ontstekingsbronnen; - vergunning voor het betreden van besloten ruimtes. Zoals een vat, tank of iets anders; - vergunning voor ander gevaarlijk werk. Zoals duikwerkzaamheden, werken boven open zee, op grote hoogtes of met radio actieve straling. Ook wireline activiteiten, steigerwerkzaamheden en het gebruik van de personnel basket zijn werkzaamheden waar een werkvergunning voor nodig is; - vergunning voor werkzaamheden, waarbij de HMI / OIM een werkvergunning nodig acht. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

16 7.10 Stoppen van machines Een werknemer moet de machine(s) waarmee door hem/haar wordt gewerkt stopzetten als: - het algemene alarm klinkt; - het verlaat het platform alarm klinkt; - er pauze wordt gehouden; - de dienst ten einde is; - de machine / apparatuur gedurende lange tijd niet wordt gebruikt; - er wordt getankt als de machine een geheel vormt met de brandstoftank; - hiervoor opdracht wordt gegeven door de leidinggevende Radioactiviteit Bij het werken met straling dient een stralingsdeskundige aanwezig te zijn en toezicht te houden op de werkzaamheden. De HMI / OIM brengt in zo n geval afdeling VGM op de hoogte en schrijft de werkvergunning uit Hijswerkzaamheden Naast het gebruik van de juiste, gecertificeerde hijsmiddelen, dient een ieder die onder de kraan werkt, in het bezit te zijn van een Banksman en Slinger certificaat. De Banksman is verantwoordelijk voor de mensen die aanwezig zijn op het dek. De instructies van de Banksman dienen dan ook te allen tijde opgevolgd te worden. De Banksman staat in contact met de kraandrijver via een radio. Belangrijk is de bewegingen van de kraan in de gaten te houden Roosters en leuningen Op offshore locaties en aan boord kunnen tijdens werkzaamheden roosters en leuningen worden weggehaald, wat het risico op ongevallen vergroot. Deze ontstane openingen zullen waar mogelijk worden beschermd door tijdelijke hekwerken Procedures bij noodsituaties Het is van belang, dat je weet hoe te handelen bij noodsituaties. Daarom wordt bij aankomst op de locatie nadere informatie gegeven. Weet waar je je bevindt op de locatie en weet waar de reddingsvoorzieningen, musterstation en vluchtwegen zijn. Weet wie de hulpverleners zijn en volg de aanwijzingen op van de staf Brand of andere noodsituaties Bij het ontdekken van brand of een andere noodsituatie (lekkage van gas of condensaat) dient men onverwijld het dichtstbijzijnde alarm in werking te stellen. Geef de informatie door aan de controlekamer vanuit een veilige ruimte. De noodsituatie zal door het Emergency Response Team worden bestreden. Iedereen, die niet in dit team is opgenomen, gaat naar het afgesproken muster station en wacht daar op nadere instructies. Een algeheel rookverbod geldt in geval van noodsituaties Verlaten platform Bij het alarm verlaat platform/schip (continue alarmtoon), wordt iedereen zo snel mogelijk bij het toegewezen muster station of reddingsboot verwacht. Op offshore locaties dient men warme kleding, een overlevingspak en zwemvest aan te trekken Man overboord De acties, die ondernomen moeten worden bij het overboord vallen van iemand: - de dichtstbijzijnde reddingsboei zo dicht mogelijk bij de persoon in het water gooien; - de dichtstbijzijnde markeerboei zo dicht mogelijk bij de persoon in het water gooien; - de persoon in het water altijd in zicht houden; - het dichtstbijzijnde alarm indrukken zonder de persoon in het water uit het oog te verliezen; - roep herhaaldelijk man overboord ; - een derde persoon instrueren de locatie aan de radiokamer door te geven. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

17 Hoofdstuk 8: Procedure klachten afhandeling Bij Atlas, stellen wij uw mening op prijs. Wij staan open voor suggesties en zijn altijd op zoek naar wegen om onze organisatie te verbeteren. Heeft u suggesties, problemen of vragen die betrekking hebben op de services die Atlas verleent, gelieve in eerste instantie contact op te nemen met uw account manager. Alternatief, gelieve het klachtenformulier geheel in te vullen (zie bijlage) en dit formulier te sturen per e- mail of per gewone post naar uw account manager, of naar de contactgegevens vermeldt op het formulier. De ontvangst van uw klacht zal binnen 2 werkdagen worden bevestigd en u zal geïnformeerd worden over de duur van de afhandeling van uw klacht. De duur is afhankelijk van het soort klacht. Atlas heeft als doel alle klachten op een eerlijke, efficiënte manier en in een redelijk tijdsbestek af te handelen. 8.1 Klachten afhandelings procedure van de zeevarende U heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking op situaties die plaatsvinden aan boord van het schip, of aan wal. Er is een klachten procedure aanboord van uw schip, welke u de mogelijkheid geeft om een klacht in te dienen over elke aangelegenheid, inclusief de overtredingen van het Marine Labour Convention, en uw rechten, inclusief het recht om te leven en werken in fatsoenlijke omstandigheden. Wanneer u aanmonstert, is het de verantwoordelijkheid van de reder om u een kopie te overhandigen van het klachtenprocedure van het schip. Hierin staan de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon van de vlaggenstaat en van uw land van administratie (indien verschillend). Hierin staan ook de contact gegevens vermeldt van de persoon of personen aan boord die u kunt benaderen voor advies en hulp bij het indienen van een klacht. Als u een klacht indient, moet u rekening houden met het termijn voor de behandeling van uw klacht, vooral als de zaak ernstig is. Als u nog vragen en/of problemen heeft aanboord van uw schip, verzoeken wij u om te proberen de problemen eerst op een zo n laag mogelijke niveau op te lossen, echter heeft u het recht om direct naar de kapitein of naar een externe autoriteit te stappen, zoals de vertegenwoordiger van de Vlaggenstaat. Klachten kunnen rechtstreeks worden gericht aan uw leidinggevende of hoofd van de afdeling (HVA) aanboord van het schip. De leidinggevende of hoofd van de afdeling zal dan proberen het probleem op te lossen binnen voorgeschreven tijdslimiet welke van toepassing is bij de ernst van het probleem. Als het probleem niet opgelost kan worden door uw leidinggevende of hoofd van de afdeling, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de kapitein, deze zal het probleem persoonlijk afhandelen. Tijdens het verloop van de klachten procedure, heeft u het recht, u te laten vergezellen of vertegenwoordigen door een mede zeevarende door u gekozen. In geen geval mag u slachtoffer worden van de door u ingediende klacht. Elke vorm van represailles zal direct gemeld moeten worden. Alle klachten en besluiten die op hun van toepassing zijn dienen te worden geregistreerd, waarvan u een kopie behoort te krijgen. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

18 8.2 Afhandeling van klachten aanboord KLACHT 1. Leidinggevende, HVA aanboord, HAV HR 2. Kapitein 3. Externe Autoriteiten Klacht geregistreerd en kopie registratie aan zeevarende. Poging tot oplossen probleem naar tevredenheid zeevarende. JA NEE Kwestie gesloten. Besluit wordt geregistreerd Kopie naar Zeevarende. Besluit wordt geregistreerd. Kopie naar Zeevarende. Indien klacht in eerste instantie is ingediend bij HAV/ Leidinggevende, dan kan de zeevarende zijn klacht daarna neerleggen bij de Kapitein of bij de relevante externe autoriteiten. Uitkomst/oplossing Geen uitkomst/oplossing Kwestie gesloten. Beslissing wordt geregistreerd. Kopie aan Zeevarende. Kwestie zal worden voorgelegd aan scheepseigenaar of vertegenwoordiger Vlaggenstaat / Haven Autoriteit. Als de klacht aan boord niet kan worden opgelost, moet u de zaak aanhangig maken aan wal, bij de scheepseigenaar of bij de autoriteiten van de Vlaggenstaat, bezocht door haven autoriteit van uw schip of die uit uw eigen land. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

19 8.3 On-Shore klachten afhandeling procedure. Verdere stappen die genomen dienen te worden indien de klachten afhandeling procedure aanboord niet ingaat op de lopende kwesties. KLACHT Volg in eerste instantie de klachten afhandeling procedure aanboord. De Port State Control Inspector zal benaderd worden om kwesties af te handelen welke niet opgelost kunnen worden via de klachten afhandeling procedure aanboord. Port State Control Inspector zal onderzoek verrichten. Zal controleren of de klachten afhandeling procedure is gevolgd. Zal proberen het probleem op te lossen op scheepsmanagement niveau. Probleem is succesvol opgelost. Probleem is niet opgelost, maar word niet serieus genoeg geschat, om tot aanhouding van het schip over te gaan. Probleem is niet opgelost Gevaarlijke situaties aanboord, serieuze/herhaaldelijke schending van de conventie incl. schending van de rechten van de zeevarende. Zeevarende is geïnformeerd over de genomen acties. Besluit is geregistreerd. Kopie aan zeevarende. Kwestie is opgelost. Inspecteur informeert Vlaggenstaat en zal eist van een corrigerende plan van aanpak. Geeft een deadline aan, waarneer het probleem uiterlijk opgelost dient te worden. Inspector kan het schip laten vastleggen zo lang als nodig is om de tekortkomingen op te lossen of zodra hij/zij tevreden is over een adequate plan van rectificatie. Indien de problemen nog niet zijn opgelost, zal een rapport gestuurd worden naar Directeur of Generaal van de betrokken organisatie ILOS voor zeevarende en scheepseigenaren. Vlaggenstaat is geïnformeerd. Organisatie Scheepseigenaren en Organisatie van Zeevarenden zijn ingelicht. QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

20 Bijlage 1: Beleidsverklaring Gezondheid, Veiligheid en Milieu Atlas Professionals en de werkmaatschappijen die tot deze groep behoren, zijn gespecialiseerd in het leveren van professionals en consultancy aan de hydrografische, seismische, maritieme en olie- & gasindustrie. Het is het beleid van de Atlas Professionals om continu de veiligheid en de gezondheid van het personeel te verbeteren, alsmede de veiligheid van de werkzaamheden/activiteiten en het apparatuur, en de zorg voor het milieu te behouden. De veiligheid van de werkzaamheden zal elk kwartaal door het Senior Management worden gecontroleerd en beoordeeld. Het is het beleid van de Atlas Professionals om te verminderen, hergebruiken en te recyclen waar mogelijk. Atlas Professionals stelt zich ten doel, daar waar zij actief is, het sociaal en economisch effect op lokaal belanghebbende en lokale gemeenschappen te beheren, door op verzoek van haar klanten een evaluatie/taxatie te geven, op verzoek van de klant kan zij hierin participeren, op verzoek van de klant worden resultaten beschikbaar gemaakt. Atlas Professionals respecteert de mensenrechten van de individuen; door geen gebruik te maken van dwangarbeid in welke vorm dan ook (gevangenis, contractarbeid, gebonden of anderzins); door het niet discrimineren van haar werknemers op welk vlak dan ook (inclusief ras, geloof, handicap of geslacht); door zich niet in te laten met/of het toestaan van lichamelijke straffen, geestelijke, psychische, sexueel of verbaal misbruik en door geen gebruik te maken van wreedaardige of beledigende praktijken op de werkvloer; elke medewerker krijgt op zijn minst het minimum loon, wettelijk vastgelegde uitkeringen; handelt conform de regels van de landen waar arbeid wordt verricht betreffende werktijden en arbeidsomstandigheden; en gaat respectvol om met de rechten van haar werknemers als zij zich willen aan te sluiten bij een vakbond en respecteert hun vrijheid om lid te zijn van een vereniging. Atlas Professionals neemt geen mensen aan jonger dan 18 jaar voor internationale uitzending. Atlas Professionals gaat uiterst integer te werk, en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar acties. Het verbiedt omkoperij in elke vorm. Atlas Professionals stelt zich ten doel werkgerelateerde ongevallen en ziekte te voorkomen. Voor het behoud van een veilige en gezonde werkomgeving wordt van zowel de medewerkers die werkzaam zijn bij onze klanten als het stafpersoneel verwacht, dat zij hun werkzaamheden op een veilige en gezonde manier uitvoeren en zich hierbij houden aan de geldende regels en wetten. Als leverancier van professionals erkent Atlas Professionals dat de regels met betrekking tot de veiligheid niet alleen het Atlas HSE-beleid omvat, maar met name de eisen en instructies die gelden bij klanten. Atlas Professionals erkent het belang van vakbekwame werknemers die hun taken volgens de eisen van de klanten op een veilige wijze uitvoeren. Atlas Professionals zal daarom alle beschikbare informatie en instructies die hieraan bijdragen beschikbaar te stellen. Deze HSE beleidsverklaring wordt jaarlijks geevalueerd. J. Th. Van Leeuwen Jochen Scholten Jan van Driel Director Director Director ASG Marine BV ASG Energy BV Atlas Ship Delivery ASG Energy Ltd Michiel Merkus Paul Steeghs Attila Csizmarik Henk Merbis Manager (International ) Manager Manager (Operations) Director ASG Energy BV ASG Marine Holding BV ASG Energy BV ASG Australia Rihards Stalmanis Pavel Paltyeka Olav Olsen Damian Francis Country Manager (Latvia) Country Manager (Ukraine) Dep. Managing Director Director ASG Marine Holding BV ASG Marine Holding BV ASG Norway AS South West Surveys QAD016NL Issue 10 Jan Acc. Director

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Inhoudsopgave Inleiding.... 2 Beleidsverklaring directie.... 3 1. Algemene regels binnen de organisatie. 4 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen.. 6 3. Hoe te handelen bij brand.. 8 4.

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Personeelsinformatie- en. veiligheidshandboek. Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Personeelsinformatie- en veiligheidshandboek Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. Wie is Blue Circle Payrolling B.V.... 4 1.2. Driehoeksverhouding... 4 2. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN...

Nadere informatie

Chemie Park Delfzijl Site Rules

Chemie Park Delfzijl Site Rules Chemie Park Delfzijl Site Rules Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

veiligheid en kwaliteit

veiligheid en kwaliteit veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten.

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service BV AB Werkt Projecten

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave Toolboxmeetings PWD Opdrachtgever: Auteur(s): Reviewer: Kenmerk: Status: Provincie Limburg Vincent Maissan Wil Dirks Definitief Inhoudsopgave Inleiding 1 Toolbox 1: Arbeidsomstandigheden- (arbo)wet en

Nadere informatie

Pay-People 1 B.V. Pay-People B.V.

Pay-People 1 B.V. Pay-People B.V. Pay-People 1 B.V. Pay-People B.V. Veiligheids- Instructieboekje Voor de uitzendkracht en het vaste personeel WAT TE DOEN BIJ CALAMITEIT BEL: 088-6654630 of 06-52016344 Bij ongeval Bij een ongeval tijdens

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Veilig werken in het azm Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Versie 3.0 najaar 2013 Inleiding In de eerste plaats is deze brochure bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Handboek Safety & Security

Handboek Safety & Security Handboek Safety & Security Inhoud 1.0 Inleiding 3 1.1 Waarom dit handboek? 3 1.2 Voor wie is dit handboek bestemd? 3 1.3 Gebruik van het handboek 3 1.4 Security- en safetytest 3 1.5 Instructieprogramma

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie