Internationale koop en de rol van het Weens Koopverdrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale koop en de rol van het Weens Koopverdrag"

Transcriptie

1 Internationale koop en de rol van het Weens Koopverdrag Welke juridische valkuilen zijn er voor de Nederlandse exporteur in de internationale handel en welke mogelijkheden biedt het Weens Koopverdrag? De auteur bespreekt een aantal key-issues. Hij gaat daarbij in op de regeling van de internationale koop in het Weens Koopverdrag en de betekenis van het Verdrag voor internationale distributiecontracten. Het Weens Koopverdrag viert dit jaar zijn twintigjarige verjaardag in Nederland. Bij de uitvoering van een internationale koopovereenkomst kan veel misgaan. Zo kan het zijn dat goederen niet voldoen aan de overeenkomst of dat de koopprijs niet wordt betaald omdat de goederen tijdens het vervoer beschadigd raken. Om te voorkomen dat verkoper en koper dan als kemphanen tegenover elkaar komen te staan, is het van groot belang dat zij vooraf goede afspraken hebben gemaakt. In de praktijk concentreren verkoper en koper zich echter bij het sluiten van een overeenkomst met name op de aspecten waar een prijskaartje aan hangt. Zij willen dan ook vooral weten om welke soort, kwaliteit en hoeveelheid goederen het gaat, of de kosten van vervoer en verzekering al in de koopprijs zijn begrepen en wie van hen vanaf waar de invoerrechten en overige kosten moet dragen. Dit zijn typisch de onderwerpen die in een koop- of verkoopbevestiging worden neergelegd, vaak met behulp van standaard termen en afkortingen, zoals ppm, fob, cif, ddp, t/t, cad 1. Daarentegen hebben handelaren er duidelijk minder behoefte aan en belangstelling voor om hun contracten tot in detail uit te onderhandelen. Niet alleen kost het verhoudingsgewijs teveel tijd, het is ook commercieel gezien niet slim om vooraf alles wat mis zou kunnen gaan door te nemen met de klant, wat hen dan al gauw de lust tot zaken doen zal ontnemen. In vele handelsbranches plegen handelspartijen zich te behelpen met het toepasselijk verklaren van eigen algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden op de overeenkomst. Hebben partijen niets geregeld, dan zal het zogenaamde supranationale kooprecht, het Weens Koopverdrag (WKV), de koopovereenkomst beheersen. In deze bijdrage worden achtereenvolgens de volgende vragen behandeld: - Welke geschillenbeslechting kies ik? - Wanneer is het WKV van toepassing? - Welke rol speelt het WKV bij distributie-overeenkomsten? - Hoe zit het met algemene voorwaarden onder het WKV? - Wat is de klachtplicht van de koper onder het WKV? - Wat zijn de remedies onder het WKV? - Tot slot: WKV uitsluiten of niet? Welke geschillenbeslechting kies ik? Een van de belangrijkste onderwerpen voor partijen om in een internationale koopovereenkomst te regelen, is hoe zij met geschillen zullen omgaan. Met name indien partijen nog met elkaar door moeten, kan het een interessante optie zijn om te proberen via mediation (bemiddeling) het geschil op te lossen. Zien partijen hier niets in of slaagt de mediationpoging niet, dan zal het geschil opgelost moeten worden via overheidsrechtspraak of particuliere rechtspraak, arbitrage. In de internationale handel zijn partijen bevoegd om de weg naar de overheidsrechter af te sluiten en de beoordeling van geschillen bij uitsluiting op te dragen aan arbiters. Om verschillende redenen kunt u hiertoe besluiten. Overheidsrechtspraak wordt soms als tijdrovend en duur ervaren. U moet zich realiseren dat u op dit punt bij menige arbitrage nauwelijks beter af bent. Bij overheidsrechtspraak

2 - 2 - zijn er meer instanties, terwijl arbitrage in het algemeen beperkt is tot één instantie. Arbitrage heeft ook een meer vertrouwelijk karakter dan overheidsrechtspraak. Overheidsrechtspraak is per definitie openbaar. Een kenmerkend voordeel van arbitrage is ook de invloed die partijen op de als arbiter(s) te benoemen persoon (personen) kunnen uitoefenen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om één of meer deskundigen uit een bepaalde branche zelf als arbiter te benoemen. Een belangrijk voordeel van arbitrage is tenslotte dat een eenmaal verkregen arbitraal vonnis via het Verdrag van New York 1958 in beginsel zonder inhoudelijke toetsing ten uitvoer kan worden gelegd in circa 130 landen over de gehele wereld. Beslissingen van overheidsrechters daarentegen kunnen alleen op grond van een executieverordening of executieverdrag in bepaalde andere landen ten uitvoer worden gelegd. Is geen keuze gemaakt voor arbitrage, dan is de overheidsrechter bevoegd. Ook buiten het gebied van de arbitrage heeft het beginsel van de keuzevrijheid van partijen (partijautonomie) bij de geschillenbeslechting een hoge vlucht genomen in de internationale handelspraktijk. Op Europees niveau erkent art. 23 EEX-Vo 2 het recht van handelspartijen om zelf een keuze te maken voor een rechter van een EU-lidstaat. Hebben partijen geen rechterskeuze gemaakt, dan geldt als uitgangspunt dat de eisende partij altijd een procedure kan beginnen tegen de gedaagde voor de rechter van zijn woonplaats. Voor de internationale koopovereenkomst is er een alternatieve bevoegdheidsgrond in art. 5-1 sub b EEX-Vo. Deze regel brengt mee dat de rechter van de plaats van levering van de (roerende) goederen ook bevoegd is om te oordelen over geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien. Minstens zo belangrijk als de wijze van geschillenbeslechting is het toepasselijk recht op de internationale koopovereenkomst. Het WKV geeft een uitgebreide regeling van het internationale kooprecht, waaronder de totstandkoming van de koop, aflevering en risico-overgang, conformiteit en klachtplicht, betaling en afname, alsmede rechtsmiddelen in geval van wanprestatie. Het WKV is een mondiaal succesnummer geworden op het gebied van eenvormig privaatrecht. Momenteel zijn 78 staten partij bij het Verdrag, waaronder alle Europese staten 3. Nederland is partij per 1 januari Dit jaar vierde het WKV zijn twintigjarige verjaardag in Nederland 4. Wanneer is het WKV van toepassing? Zijn zowel verkoper als koper gevestigd in een verdragsstaat en hebben zij de toepasselijkheid daarvan niet uitgesloten, dan geldt het WKV rechtstreeks. Het WKV kan echter ook indirect via het toepasselijke nationale recht de internationale koopovereenkomst beheersen. Dat geval doet zich onder meer voor wanneer partijen gekozen hebben voor het recht van een verdragsstaat en zij het WKV niet hebben uitgesloten. Mede door deze laatste techniek heeft het Verdrag een groot toepassingsbereik. Het WKV is van aanvullend recht. Het kan derhalve door partijafspraak geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten, vgl. art. 6. Een voorbeeld van gedeeltelijke uitsluiting is het gebruik van Incoterms door partijen. Incoterms geven o.m. een regeling voor kosten van vervoer en verzekering, invoerrechten etc. alsmede overgang van risico. De corresponderende regels van het WKV worden daarmee automatisch terzijde geschoven. Algehele uitsluiting kan ook maar moet wel uitdrukkelijk worden

3 - 3 - gedaan. Volgens de Nederlandse rechtspraak geldt een keuze voor het nationale recht van een verdragsstaat niet als een (stilzwijgende) uitsluiting van het WKV. De keuze kan juist tot toepasselijkheid leiden op grond van art. 1 lid 1 sub b ( wanneer volgens de regels van internationaal privaatrecht het recht van een verdragsluitende staat van toepassing is ). Het WKV maakt immers deel uit van het gekozen recht. Een geldige uitsluitingsclausule is wel: Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In de juridische literatuur worden geregeld de zegeningen van het WKV geprezen en pleidooien worden gehouden om ruim baan te geven aan het Verdrag. De praktijk is echter nog steeds terughoudend. Bij de handel in commodities wordt het WKV (in branchevoorwaarden) vrijwel altijd uitgesloten. Ook het Nederlandse grootbedrijf sluit het WKV in ruime mate uit. Met name in internationale geschillen van het MKB speelt het WKV toch een niet-onaanzienlijke rol. Dit is vooral zo als partijen niets geregeld hebben, dan wel verwijzing naar (afwijkende) algemene voorwaarden niet werkzaam is. Welke rol speelt het WKV bij distributie-overeenkomsten? Het Nederlandse MKB verhandelt haar producten in het buitenland in voorkomend geval met behulp van alleenverkoopovereenkomsten, ook wel genoemd distributie-overeenkomsten. Twee regelingen moeten worden onderscheiden. Enerzijds is er de partijregeling van de al dan niet verlening van exclusiviteit door de principaal/verkoper aan de distributeur (importeur)/koper, met eventueel nevenrechten en plichten voor beide partijen, het gebruik van merkrechten, promotie, beëindiging, etc., met de mogelijkheid van een raamovereenkomst voor de te sluiten individuele koopovereenkomsten. Anderzijds is er de regeling van deze individuele koopovereenkomsten. Een distributie-overeenkomst is geen koopovereenkomst in de zin van het WKV. De afzonderlijke koopovereenkomsten die onder deze distributie-overeenkomst tot stand komen vallen in de regel wel onder het WKV. Dit onderscheid moet goed voor ogen worden gehouden bij het vastleggen en uitwerken van de afspraken. Een tailor made -vastlegging kan bijvoorbeeld door een schriftelijke distributie-overeenkomst met aangehecht algemene voorwaarden voor de individuele koopovereenkomsten. Hoe zit het met algemene voorwaarden onder het WKV? Een voor de praktijk belangrijke uitschakeling van het WKV vindt plaats door toepasselijkheid van algemene voorwaarden of branchevoorwaarden. Indien de algemene voorwaarden vervangende regelingen kennen met betrekking tot bijvoorbeeld risico-overgang, de termijn waarbinnen de koper moet klagen, de uitsluiting van ontbinding of de beperking van aansprakelijkheid, etc., dan worden de corresponderende bepalingen van het WKV automatisch terzijde geschoven. Voor de toepasselijkheid is van groot belang dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de koopovereenkomst. Zorg bij voorkeur voor een door de wederpartij ondertekende koopbevestiging met verwijzing naar toepasselijkheid! Volgens de Hoge Raad 5 wordt de toepasselijkheid van algemene

4 - 4 - voorwaarden ook door het WKV geregeld. Een aanzienlijk deel van de (lagere) Nederlandse rechtspraak eist, in het spoor van een uitspraak van de hoogste Duitse rechter 6, voor die toepasselijkheid voorafgaande kennisgeving (toezending) van de algemene voorwaarden aan de wederpartij. Zonder voorafgaande toezending geen toepasselijkheid. Zend uw voorwaarden derhalve bij de eerste transactie aan uw (nieuwe) klant en bewaar het bewijs van toezending. Wat is de klachtplicht van de koper onder het WKV? Een machtig verdragswapen van de verkoper om vorderingen gebaseerd op non-conformiteit af te houden, is de klachtplicht van de koper (art. 38 en 39 WKV). De koper die niet tijdig reclameert, verliest zijn rechten. De klachtplicht is daarmee een gevaarlijke valkuil voor de koper. De klachtplicht bestaat uit twee delen: (i) de onderzoeksplicht (keuring) en (ii) de melding van de klacht. Art. 38 regelt de onderzoeksplicht (de keuring). De koper moet de zaken op zo kort mogelijke termijn keuren of doen keuren. Indien de verkoopovereenkomst tevens vervoer omvat, kan de inspectie worden uitgesteld tot na aankomst ter bestemming, art. 38 lid 2 WKV. Het maakt daarbij niet uit of de koper dan wel de verkoper het vervoer moet regelen. In de Nederlandse rechtspraak zijn veel voorbeelden van laattijdige keuring. Schadeclaims stranden vaak al in deze fase. Ontevreden kopers waken volgens de Nederlandse rechtspraak onvoldoende over hun belangen. Volgens de Rechtbank Roermond 7 was de koper gehouden de diepgevroren kazen bij aflevering te onderzoeken alvorens verder te verhandelen. Hij moest ten minste één deel ontdooien om aan zijn keuringsplicht te kunnen voldoen. De Rechtbank Zwolle 8 besliste dat een Ex Works koper van tomaten de zending binnen enkele uren na afname moet keuren. Hij mag daarmee niet wachten na het vervoer naar zijn Poolse afnemer 40 uur later. Indien de keuring leidt tot klachten over non-conformiteit moeten deze binnen een redelijke termijn aan de verkoper gemeld worden, art. 39 WKV. Het is moeilijk om in algemene zin aan te geven wat een redelijke termijn is in de zin van art. 39. Steeds moeten volgens de rechtspraak de omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals de aard van de goederen, de aard van het gebrek, de situatie van partijen en relevante handelsgebruiken. De les voor de Nederlandse koper is duidelijk. U moet de geleverde goederen zo snel mogelijk op conformiteit keuren en in geval van een gebrek zo spoedig mogelijk melding doen aan de verkoper. Wat zijn de remedies onder het WKV? De teleurgestelde koper moet in geval van een tekortkoming in ieder geval tijdig geklaagd hebben. Zijn remedies zijn anders op een enkele uitzondering na vervallen. De teleurgestelde koper kan (i) nakoming verlangen (herstel van gebreken of vervanging van gebrekkige zaken), (ii) de overeenkomst ontbinden, (iii) de gebrekkige zaken behouden tegen evenredige prijsverlaging en (iv) vergoeding van de geleden schade verlangen. Bij vervanging van gebrekkige zaken en ontbinding eist het WKV dat de tekortkoming wezenlijk is. De achtergrond hiervan is dat vervanging en teruglevering, in geval van ontbinding, in het licht van de grote afstanden gemoeid met internationale koopovereenkomsten zeer kostbaar voor de verkoper kan zijn. De reeds geleverde, gebrekkige zaken moeten immers op kosten van de verkoper terug naar de plaats van bestemming. Op grond van de eis van wezenlijke tekortkoming wordt wel eens gezegd dat

5 - 5 - het arsenaal aan remedies voor teleurgestelde kopers (drastisch) wordt beperkt. Naar mijn mening valt dit in de praktijk wel mee. Tot slot: WKV uitsluiten of niet? Een smet op de twintigjarige verjaardag van het WKV blijft de ongemotiveerde afkeer van het verdrag bij het Nederlandse bedrijfsleven. Hier geldt het adagium onbekend maakt onbemind. Handelspartijen willen vooral hun eigen nationale recht doordrukken. Ten onrechte. Het WKV is door 78 landen geratificeerd, waaronder handelsgrootmachten als China, Duitsland, de Verenigde staten en de Russische Federatie. Er is een enorme verscheidenheid aan verdragslanden uit allerlei werelddelen. Er is daarmee een groot internationaal draagvlak voor de regeling. Het WKV biedt een integrale en evenwichtige regeling van de meest voorkomende koopproblemen van de internationale handel. De uniforme tekst van het verdrag bevordert dat uitleg door nationale rechters zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Dit alles draagt bij aan de neutraliteit en voorspelbaarheid van het verdrag, en daarmee de aanvaardbaarheid voor partijen. Indien partijen bij hun (contracts)onderhandelingen van mening verschillen over de toepasselijkheid van elkaars nationale recht ligt toepasselijkheid van het WKV als compromis voor de hand. Mijn advies is dan ook om het WKV niet zomaar blind uit te sluiten. Ga na of uitsluiting in uw geval nuttig en/of noodzakelijk is. Graag rond ik derhalve af met een pleidooi voor omarming van het WKV als supranationale regeling. Marc van Maanen Advocaat bij Van Traa Advocaten te Rotterdam 1 Achtereenvolgens: parts pro million; free on board; cost, insurance freight; delivery duty paid; telegraphic transfer; cash against documents. 2 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb EG L 12 van 16 januari 2001, p Zie voor een lijst van deelnemende landen: 4 Op 20 april 2012 vond een symposium van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) 20 jaar Weens Koopverdrag in Nederland plaats. De bijdragen van de sprekers zijn gebundeld in NTHR 2012, nr HR 28 januari 2005, NJ 2006, BGH 31 oktober 2001, NJW 2002, Rechtbank Roermond, 19 december 1991, NIPR 1992, nr Rechtbank Zwolle, 3 september 2008, S&S 2010, 59.

Kennisontbijt RRA Advocaten: Valkuilen bij internationaal contracteren

Kennisontbijt RRA Advocaten: Valkuilen bij internationaal contracteren Welkom Kennisontbijt RRA Advocaten: Valkuilen bij internationaal contracteren 18 november 2015 Ayrton Campos Inleiding: kantoor RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg Voerendaal 045-5620540

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 11

Inhoudstafel. Woord vooraf 11 Woord vooraf 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1. De levering als meest kenmerkende prestatie van de koopovereenkomst 13 1.2. Levering wordt logistiek 16 1.3. Leveringsvoorwaarden 19 1.4. Nood aan eenvormige

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 - Opgaven

Hoofdstuk 9 - Opgaven Hoofdstuk 9 - Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: contract internationale transacties: opgaven 9.2-9.3 Plan van aanpak: opgaven 9.4-9.8 Juridisch kader bij competentie en toepasselijk recht: opgaven 9.9-9.16

Nadere informatie

Standaard voorwaarden van koop en levering Ciparo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, onder inschrijvingsnr

Standaard voorwaarden van koop en levering Ciparo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, onder inschrijvingsnr Versie d.d. 30 augustus 2004 Standaard voorwaarden van koop en levering Ciparo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, onder inschrijvingsnr 24262762 Artikel 1. Algemeen 1.1

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V. Algemene inkoopvoorwaarden Farmel Livestock B.V. Artikel 1 - Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Aflevering: de feitelijke aflevering van de dieren door Leverancier aan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Van Duuren Districenters B.V. INCOTERMS 2010. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Van Duuren Districenters B.V. INCOTERMS 2010. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Van Duuren Districenters B.V. INCOTERMS 2010 Stuartweg 8a 4131 NJ Vianen The Netherlands T +31 (0)347-357 000 E info @ vanduuren.nl INCOTERMS 2010 Incoterms zijn internationaal geldende leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Acquisitie en verkoop activiteiten

Acquisitie en verkoop activiteiten Acquisitie en verkoop activiteiten Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je stencil, aantekeningen maar uiteraard ook

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging mr. dr. M. Freudenthal Sdu Uitgevers Den Haag, 2009 Inhoud Afkortingen / XI Woord vooraf/xiii 1. Historische ontwikkelingen / 1 1.1. Inleiding/l 1.1.1.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rybka.nl voor ondernemingen

Algemene voorwaarden Rybka.nl voor ondernemingen Algemene voorwaarden Rybka.nl voor ondernemingen 20 augustus 2012 Inhoud: Artikel 1 - Offertes en bestellingen Artikel 2 - Levering Artikel 3 - Betaling Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud Artikel 5 - Overmacht

Nadere informatie

Alternatieve jurisdictie op grond van de EEX-Verordening en in verhouding tot de Incoterms Het belang van arrest Electrosteel

Alternatieve jurisdictie op grond van de EEX-Verordening en in verhouding tot de Incoterms Het belang van arrest Electrosteel Alternatieve jurisdictie op grond van de EEX-Verordening en in verhouding tot de Incoterms Het belang van arrest Electrosteel Naam Jette In der Maur Studentnummer 6060501 Scriptiebegeleider mr. dr. C.G.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tyre-Shop.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN Tyre-Shop.nl ALGEMENE VOORWAARDEN Tyre-Shop.nl Artikel 1 Definities Klant Iedere natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die opdracht geeft tot de levering van een Dienst en/of

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Vastgesteld d.d. 1 juli 2016 Auteur mr A.I.B. van West Artikel 1: Definities Diensten: Leveringen: Opdrachtnemer: Overeenkomst: Partijen/Partij:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden van de BVP: de Branche Vereniging Projectinrichting, statutair gevestigd te Zwijndrecht, statutair gevestigd te Zwijndrecht Definities Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING EN NAKOMING. De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit

ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING EN NAKOMING. De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING EN NAKOMING De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit mr. M.M. Stolp Kluwer - Deventer - 2007 Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Cosprocare V.O.F.: Vitaliteits en Gezondheidspraktijk Cosprocare V.O.F. gevestigd Op t Veldje 12

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT. Inleiding

NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT. Inleiding NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT Inleiding Een koper van een nieuwbouwappartement ontdekt tijdens een open dag van het nog in aanbouw zijnde appartementencomplex dat tussen (een deel van)

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN NLB Algemene Inkoopvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie branchegroep Nederlandse Lifttechnische Bedrijven (NLB). Deze tekst geldt vanaf 22 juni 2010 en is onder

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Remedies. Mr. W.L. Valk

Remedies. Mr. W.L. Valk Remedies Mr. W.L. Valk 1 Inleiding denken in remedies perspectief van de rechter perspectief van de wetenschap perspectief van partijen advocaat/andere rechtshulpverlener als intermediair aanpak in deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN CONTINED B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN CONTINED B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN CONTINED B.V. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d. 21 oktober 2004 onder nr. 2004/56 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem d.d.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF. De algemene voorwaarden bij de verkoopsovereenkomsten. Lunchdebat IBJ-IJE van 9 december 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF. De algemene voorwaarden bij de verkoopsovereenkomsten. Lunchdebat IBJ-IJE van 9 december 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF De algemene voorwaarden bij de verkoopsovereenkomsten Lunchdebat IBJ-IJE van 9 december 2014 Rafaël Jafferali Counsel, Simont Braun Docent aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat

Praktische tips voor. 26 maart 2015. John van Schendel advocaat Praktische tips voor handelscontracten 26 maart 2015 John van Schendel advocaat Even voorstellen: John van Schendel, advocaat handelsgeschillen, onderhandelingen, contracten en algemene voorwaarden, civiele

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. Algemene leveringsvoorwaarden Van der Meulen Sneek B.V. Algemeen Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Van der Meulen Sneek B.V. (hierna: Van der Meulen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KOBAM B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KOBAM B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KOBAM B.V. Artikel 1 Aanbod en aanvaarding Alle aanbiedingen zijdens de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V. Jo Bos & Co Opleidingen B.V. verklaart de Algemene Voorwaarden Particulier Onderwijs en Opleidingen, zoals overeengekomen tussen de brancheorganisatie

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms : Voor elke vorm van transport: multimodaal transport

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms : Voor elke vorm van transport: multimodaal transport Voor bestellingen via de DORMOT webwinkel hanteren wij binnen Nederland standaard EXW. Neem contact op met onze salesengineers over de mogelijkheden van nationale en internationale bezorging en de daarmee

Nadere informatie

LJN: BH1776, Rechtbank Breda, 197586 KG ZA 08-659

LJN: BH1776, Rechtbank Breda, 197586 KG ZA 08-659 LJN: BH1776, Rechtbank Breda, 197586 KG ZA 08-659 Datum uitspraak: 16-01-2009 Datum publicatie: 03-02-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening Inhoudsindicatie: - Uitspraak

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S T E R K M E R K B U S S U M ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Ledbees.nl..Tel: 0528-851088 Fax: 084-7560363 E-mail: info@ledbees.nl.. L E D & S O L A R T E C H N O L O G Y

Ledbees.nl..Tel: 0528-851088 Fax: 084-7560363 E-mail: info@ledbees.nl.. L E D & S O L A R T E C H N O L O G Y Leveringsvoorwaarden van Ledbees uit Ede/Noordscheschut. Levering van materialen gebeurt alleen na betaling van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening nadat u een factuur heeft ontvangen, of onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 293 (R 1379) Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de ten uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden:

Nadere arbitrageovereenkomst. De ondergetekenden: Nadere arbitrageovereenkomst De ondergetekenden: 1. Invullen naam eiser, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats eiser; en 2. Invullen naam verweerder, gevestigd/wonende te invullen vestigingsplaats/woonplaats

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE INCOTERMS. Contact. ZZSituering

PC Advocaten Nieuwsbrief DE INCOTERMS. Contact. ZZSituering ZZSituering PC Advocaten Nieuwsbrief DE INCOTERMS Belgische bedrijven die zich op de internationale markt wagen of die deze stap overwegen, dienen op hun hoede te zijn voor de juridische gevaren die dit

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes

Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes U kent ze vast wel: de 'beruchte' kleine lettertjes oftewel de algemene voorwaarden. Terwijl iedereen die goederen en diensten levert over algemene

Nadere informatie

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Page 1 / 11 Bedrijf Verkoop Algemene verkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_sell Page 2 / 11 Consument Inkoop Algemene

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen verkoopt Metaalhandel Broersen B.V. uitsluitend onder de voorwaarden, zoals die hierna zijn geformuleerd. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

LJN: BZ0031, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: BZ0031, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: BZ0031, Rechtbank 's-hertogenbosch, 251200 / HA ZA 12-733 Print uitspraak Datum uitspraak: 23-01-2013 Datum publicatie: 30-01-2013 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'koper': iedere (rechts)persoon die bij Jan s Vlees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

LJN: AH8762, Rechtbank Zwolle, 72824 / HA ZA 02-110 Print uitspraak

LJN: AH8762, Rechtbank Zwolle, 72824 / HA ZA 02-110 Print uitspraak LJN: AH8762, Rechtbank Zwolle, 72824 / HA ZA 02-110 Print uitspraak Datum uitspraak: 21-05-2003 Datum publicatie: 01-10-2003 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

De opzegging van een distributieovereenkomst. Iris Brinkhof Dennis Martens

De opzegging van een distributieovereenkomst. Iris Brinkhof Dennis Martens De opzegging van een distributieovereenkomst Iris Brinkhof Dennis Martens - Wat is een distributieovereenkomst? - Juridisch kader - In beginsel opzegbevoegdheid? - Contractuele regeling? - Tips & Trics

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl Algemene voorwaarden onderwijs Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl Versie februari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel

Nadere informatie

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, 90360 / HA ZA 03-161 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2004 Datum publicatie: 24-08-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP9980

ECLI:NL:RBROT:2011:BP9980 ECLI:NL:RBROT:2011:BP9980 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 04-04-2011 Zaaknummer 307736 / HA ZA 08-1306 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-222/15-1 Zaak C-222/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 mei 2015 Verwijzende rechter: Pécsi Törvényszék (Hongarije) Datum

Nadere informatie

Artikel 29. Forumkeuze en rechtskeuze. Artikel 29 lid 1 Forumkeuze: Rotterdam. Forumkeuze: Rotterdam Rechtskeuze: Nederlands recht

Artikel 29. Forumkeuze en rechtskeuze. Artikel 29 lid 1 Forumkeuze: Rotterdam. Forumkeuze: Rotterdam Rechtskeuze: Nederlands recht Artikel 29 Lid 1 Lid 2 Forumkeuze en rechtskeuze Forumkeuze: Rotterdam Rechtskeuze: Nederlands recht Artikel 29 lid 1 Forumkeuze: Rotterdam Bevoegde rechter te Rotterdam De Raad van Bestuur van de Stichting

Nadere informatie

2.4 De opdrachtgever stemt er mee in dat de dierenarts desgewenst digitaal met hem en met derden kan corresponderen.

2.4 De opdrachtgever stemt er mee in dat de dierenarts desgewenst digitaal met hem en met derden kan corresponderen. Algemene Voorwaarden Stichting Paard (definitieve versie d.d. 11-12-2013) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de dierenarts: een als zelfstandige werkende dierenarts - die

Nadere informatie

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V.

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemeen De onderstaande inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien Innoverde de inkopende partij is. De hierna volgende inkoopconsignatievoorwaarden

Nadere informatie

Het belang van Arbitrage en Mediation voor Suriname

Het belang van Arbitrage en Mediation voor Suriname Het belang van Arbitrage en Mediation voor Suriname Burgerrechtelijke geschillen dienen volgens de bestaande wetgeving in beginsel door de Kantonrechter (overheidsrechter) te worden opgelost. In art. 500

Nadere informatie

Jubileumcongres Beursbengel

Jubileumcongres Beursbengel Workshop - Contracteren met de klant: omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, exoneraties en verzekeringsdekking Jubileumcongres Beursbengel Erik van Orsouw erik.van.orsouw@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/beursbengel/

Nadere informatie

Triconor Distribution B.V. Middelwijkstraat 23-25 3764 CD SOEST Tel : +31 (0) 35-5380109

Triconor Distribution B.V. Middelwijkstraat 23-25 3764 CD SOEST Tel : +31 (0) 35-5380109 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap TRICONOR DISTRIBUTION B.V., kantoorhoudende te Soest ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt Triconor Distribution B.V. aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie