ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Cosprocare V.O.F.: Vitaliteits en Gezondheidspraktijk Cosprocare V.O.F. gevestigd Op t Veldje 12 te Spaubeek met als vennoten: mevrouw T. Coenen-Spronken en de heer L. Coenen. Client/wederpartij: zijnde een bedrijf of particuliere client. Dienstverlening: in huis aanbieden van diverse therapiemogelijkheden en op (bedrijfs)locatie het aanbieden van TouchPro Stoelmassage. Artikel 2. Toepasselijkheid Op alle offertes, overeenkomsten en ondertekende behandelplannen tussen gebruiker enerzijds en wederpartij anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere/ oudere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een offerte door bedrijf of ondertekening van behandelplan door particuliere client houdt in dat deze wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van toepasselijkheid van andere/ oudere Algemene Voorwaarden. Alle offertes naar bedrijfsmatige client worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand nadien gebruiker aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met de afwijkingen in de offerte in te stemmen. Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door gebruiker is bevestig

2 Ingeval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wanneer door gebruiker gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van gebruiker op directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien gebruiker bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betreffende wederpartij hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan is de uitleg door gebruiker bepalen e. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar hetgeen gebruikelijk is in de branche. Artikel 4. Omvang van de dienstverlening De dienstverlening die gebruiker levert omvat de hetzij in overeenkomst genoemde diensten of hetzij in behandelplan besproken diensten. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de overeengekomen dienst zal gebruiker tot het uiterste pogen zorg te dragen voor vervanging. Indien de wederpartij een aangeboden passend alternatief niet wil/ kan aanvaarden, dan komt de overeengekomen dienst te vervallen. Artikel 5 Wijziging van contract of opdracht Wijzigingen in opdracht of contract zullen slechts geldig zijn indien dit schriftelijk door gebruiker is bevestig Gebruiker behoudt het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gebruiker is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum door te berekenen.

3 Artikel 6 Annulering Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is gebruiker gerechtigd de betreffende dienst in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. Artikel 7. Geheimhouding Gebruiker zal alle informatie betreffende de wederpartij, client of bedrijf en alle informatie die verkregen wordt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en niet aan derden doorgeven. Artikel 8 Facturering en betaling Tenzij anders overeengekomen dient wederpartij binnen 15 dagen na factuurdatum aan gebruiker te betalen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. De verplichting van gebruiker tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de wederpartij met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldig Alle administratieve en buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende tarieven. Voor het geval naar het oordeel van gebruiker de financiële positie van bedrijfsmatige client risico s met zich mee brengt, is gebruiker gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling. Artikel 9. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal ,- euro per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere

4 aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door assuradeuren van gebruiker wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat gebruiker terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van bedrijfsmatige clienten. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan gebruiker kunnen worden toegereken Artikel 10. Tussentijdse ontbinding Gebruiker is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij aangetekende brief, indien: - wederpartij een of meerdere betalings- of andere verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn. - faillissement of surceance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. - de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht. Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

5 Wederpartij dient bij het onstaan van een geschil eerstens een beroep te doen op het Tuchtrecht en klachtenregeling van betreffende beroepsvereniging Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten dan wel wederpartij eerst het Klachtrecht van de beroepsvereniging heeft geraadpleeg Een exemplaar van de regels omtrent tucht- en klachtrecht van de betreffende beroepsvereniging is bij ons opvraagbaar. Artikel 12. Vindtplaats en wijziging voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie danwel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM Horst De algemene voorwaarden van MIJNVORM zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, opdrachten en leveringen van MIJNVORM. I. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F

// 2012 TC // T +31 (0)23 528 44 00 // F Algemene inkoopvoorwaarden van EEN ANDER BUREAU v.o.f. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen naar de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie