Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE"

Transcriptie

1 ONTHAALBROCHURE

2 ONZE MISSIE: Doelstellingen Het Opleidingscentrum wil opleidingen aanbieden: - die maximaal de mogelijkheid bieden aan alle kandidaten, die beantwoorden aan de objectieve selectiecriteria, zonder onderscheid van ras, godsdienst, overtuiging of geslacht, om met succes de nodige kennis op te doen en de noodzakelijke vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, die verwacht worden van een polyvalent verzorgende/zorgkundige, zodat de cursisten met een erkend getuigschrift aan het werk kunnen ofwel in de thuiszorg, ofwel in de residentiële sector van de bejaardenzorg. - waarbij elke cursist individueel begeleid en ondersteund wordt, in volle respect voor zijn eigenheid en mogelijkheden, met het oog op zijn optimale persoonlijke en professionele ontplooiing. ( Dit overeenkomstig de statutaire bepalingen van de vzw Opleidingscentrum Familiezorg Oost-Vlaanderen en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige.) ONZE VISIE: Om onze missie te kunnen verwezenlijken stellen wij volgende waarden voorop: Respect, openheid, inspraak, collegialiteit, loyaliteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect voor het beroepsgeheim, en een positief mensbeeld. Deze waarden laten zich vertalen in de manier waarop wij onze opleidingen willen organiseren: 1. Vanuit een christelijke levensvisie Door onze christelijke visie beschouwen we elke mens als een medemens. We erkennen dat elke mens uniek is en een eigen waarde heeft. We respecteren die waarde. In die zin gaat onze christelijke inspiratie hand in hand met onze open houding ten aanzien van alle potentiële kandidaten, die zich voor de opleiding aanmelden. 2. Respect voor de bejegening Elke cursist wordt benaderd met respect en eerbied. Elke kandidaat krijgt gelijke kansen bij de selecties en zal op een eerlijke en correcte 2

3 manier beoordeeld worden, aan de hand van objectieve selectiecriteria. Tijdens de opleiding krijgt elke cursist gelijke kansen om zich te ontplooien tot polyvalente verzorgende/zorgkundige, en wordt op een objectieve manier geëvalueerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, godsdienst, overtuiging of geslacht. 3. In samenspraak met de cursist Het opleidingsproces verloopt gebruikersgericht: de cursist is een belangrijke partner. Hij is, als gebruiker, onmisbaar voor de evaluatie van de opleiding. Op regelmatige tijdstippen wordt hij bevraagd; zijn mening en ervaringen zijn belangrijk om de kwaliteit van de opleiding doorlopend te verhogen. Daarnaast wordt de cursist betrokken bij zijn eigen evaluatieproces. Hij krijgt een individuele begeleider toegewezen dewelke met de cursist zijn competenties in kaart brengt en de cursist is aanwezig bij de verschillende evaluatiegesprekken tijdens de stage Zo krijgt hij optimale kansen om te evolueren en bij te sturen waar nodig. 4. Met een maatschappelijke relevantie De opleiding creëert een reële toegevoegde waarde voor de maatschappij. Zij speelt in op de noden door waardevolle krachten af te leveren voor een knelpuntenberoep. Voorts helpt zij heel wat mensen die eerder minder kansen hadden of kregen (laaggeschoolden, langdurig werklozen, 45-plussers, etc.) aan een bekwaamheidsattest en aan werk. De opleiding blijft oog hebben voor nieuwe groepen in de samenleving, die nog te weinig kansen kregen om aan de opleiding deel te nemen (allochtonen, vluchtelingen etc.) 5. Bekwame lesgevers en begeleiders De kwaliteit van de lesgevers en de begeleiders is bepalend voor de kwaliteit van de opleiding. Het Opleidingscentrum besteedt de grootste aandacht aan de selectie van bekwame lesgevers, die in staat zijn om in hun vakgebied de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen, zoals bepaald in de bijlage van het besluit van de Vlaamse regering dd ; en van bekwame begeleiders, die garant kunnen instaan voor een kwaliteitsvolle stage van de cursisten. 6. De wijze van lesgeven De lesgevers verzorgen hun lessen op een wijze die optimaal is aangepast aan de doelgroep, d.w.z. het gaat om een beroepsopleiding voor volwassenen 3

4 van heel verschillende leeftijden met heel verschillende sociale achtergrond, opleiding en beroepservaring. Derhalve worden de lessen gegeven in een geest van partnership, steunend op overleg, duidelijke informatie, klare afspraken en het vrijwillig aangegane engagement om zich aan de afspraken te houden; met een optimale afwisseling in het lessenrooster tussen de verschillende disciplines en tussen theorie en praktijk; vertrekkend vanuit de elementaire basiskennis en vaardigheden, zodat iedereen de kans krijgt om zich de minimaal vereiste kennis en vaardigheden eigen te maken, wat ook zijn vooropleiding is. 7.Praktijkgericht De opleiding is concreet gericht op tewerkstelling in zowel de thuiszorg, als in de residentiële. Het Opleidingscentrum beschikt over drie moderne en zeer goed ingerichte praktijkruimtes (verzorging, keuken, onderhoud en textiel). Zowel de cursussen als het didactische materiaal worden doorlopend aangepast aan de ontwikkelingen in het werkveld. 8.Op continue basis Familiezorg heeft een lange traditie in de opleiding van verzorgenden, en organiseert op zeer regelmatige wijze nieuwe cursussen. Deze ervaring garandeert de cursist dat hij de cursus zal kunnen doorlopen zoals hij geprogrammeerd werd, en dat de know-how aanwezig is. 9.Samenwerking Het Opleidingscentrum is structureel verbonden met Familiezorg Oost- Vlaanderen, en kan daardoor rekenen op logistieke en inhoudelijke ondersteuning. De cursisten lopen hun thuiszorgstage bij Familiezorg, wat hen, zowel voor de begeleiding als voor de tewerkstellingskansen, in een bevoorrechte positie brengt. Het Opleidingscentrum werkt nauw samen met diverse instellingen uit de residentiële bejaardenzorg uit zowat alle Oost-Vlaamse regio s. Dat is niet alleen belangrijk omwille van de stage-faciliteiten voor de cursisten, maar ook voor hun latere tewerkstellingskansen. Voorts werkt het opleidingscentrum nauw samen met de VDAB, die de opleiding tot polyvalente verzorgende aan ons uitbesteedt en financiert. De VDAB informeert mogelijke kandidaten en selecteert ook cursisten. Ze stellen een klantenconsulent ter beschikking die het parcours van de cursist van kortbij volgt ook na een eventueel mislukken in de opleiding.. De VDAB is tevens de projectregisseur van de opleidingsprojecten die in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds lopen. 4

5 Uit hoofde van deze samenwerking, dienen wij als organisatie een gedragscode na te leven en deze ook kenbaar te maken aan onze cursisten. In aanvulling op onze eigen missie, visie en waarden, nemen we deze in de bijlagen van deze brochure op. 5

6 1. De Theorie Opleidingsinhoud Het totale pakket: 600 uthemadagen + omkadering + kijkstage + terugkomdagen lesuren De componenten: Zorg voor woon- en leefklimaat: 150 u Verzorging: 150 u Omgangskunde: 120 u Participatie aan de arbeidswereld: 80 u Meer uitleg over deze verschillende componenten komt verder in deze brochure aan bod. Het is de bedoeling om de theoretische lessen sterk op elkaar af te stemmen en componentoverschrijdend te gaan werken. Vandaar de verschillende themadagen waar een bepaald onderwerp vanuit de verschillende componenten zal worden belicht. Er zijn de louter theoretische lessen die in de grote groep doorgaan en daarnaast ook praktijklessen in halve groepen, met de bedoeling bepaalde praktische vaardigheden aan te leren, zoals koken, strijken, onderhoudstechnieken etc Het grootste deel van de theoretische lessen worden vóór de stage gegeven, zodat jullie voldoende bagage hebben om aan de stage te beginnen. Tijdens de stageperiode zijn er nog enkele les- en opvolgingsdagen, tijdens de welke de stage-ervaringen kunnen worden besproken. 2. De Stage Totaal aantal uren: 600 u 350 u in de thuiszorg 250 u in de residentiële zorg (RVT) Tijdens de stageperiode trachten wij alle cursisten de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden. Deze ziet er uit als volgt: Thuiszorg stagementor: sectorverantwoordelijke begeleiding door gediplomeerde verzorgenden eindevaluatie met de directeur van de opleiding en de stagementor Residentieel stagementor van de instelling begeleiding ter plaatse en tussentijdse evaluatie door de leerkracht verzorging eindevaluatie ter plaatse met de leerkracht verzorging en de stagementor. 6

7 Er worden dus minimum 2 gesprekken voorzien en dit zowel tijdens de stage aan huis als tijdens de instellingsstage. Het is tevens de bedoeling dat deze evaluatiegesprekken gebeuren in dialoog met de cursist, zodanig dat jullie zicht kunnen hebben op jullie troeven en mogelijke leerpunten. 3. Het examen In het geheel van de opleiding is er één tussentijdse examenperiode en één eindexamen voorzien. Een eerste schriftelijk examen na het theoretische gedeelte en dit per component. Men moet voor elke component afzonderlijk 50 % behalen om te slagen en te starten aan de stage. Op het einde van de opleiding is er de maturiteitsproef. Dit examen is meer praktijkgericht. Daarom zullen jullie tijdens de stage al opdrachten meekrijgen als voorbereiding op dit examen. Wanneer tussentijdse examens op een namiddag gepland zijn, en men is de voormiddag niet aanwezig, kan men s namiddags niet meer aansluiten. Men legt dan zijn examen op een ander tijdstip af. Puntenverdeling: Totaal pakket 500 punten Verdeling Theorie Stage 250/250 Attitude 30 punten Verdeling over de componenten, verhoudingsgewijs met het urenaantal Omgangskunde totaal op 60 (aantal uren: 120) Verzorging totaal op 60 (aantal uren: 150) Zorg voor Woon en Leefklimaat totaal op 60 (aantal uren: 150) Participatie aan de Arbeidswereld totaal op 40 (aantal uren: 80) Verdeling punten stage (stage aan huis en stage in instellingen): 125/125 Naar het einde van deze opleiding toe, zal de cursist gevraagd worden of deze zich al dan niet wenst in te schrijven voor de aanvullende module van 120 uur. Verder informatie omtrent deze module zal men dan verkrijgen. 7

8 Voorstelling van de componenten OMGANGSKUNDE Onder deze component zullen 2 cursussen gegeven worden: 1. Basisideeën 2. Psychologie 1. Basisideeën De doelstelling van deze cursus is jullie als toekomstig verzorgende/zorgkundigen inzicht te laten krijgen in wie de zorgvrager is, hoe wij deze kunnen leren kennen en hoe wij met deze zorgvrager kunnen omgaan. Inhoud van de cursus: Theorie van Maslow Basisprincipes van het maatschappelijk werk toegepast op de taak van de verzorgende/zorgkundige de context van de zorgvrager: inleiding op het systeemdenken de relatie hulpverlener-zorgvrager de relatie tussen hulpverleners onderling: observeren - interpreteren - rapporteren Communicatie- en gesprekstechnieken het communicatieproces de ik-boodschap Lesgever: Huguette Galle, maatschappelijk werker Familiezorg 2. Psychologie en toegepaste pedagogie Van een verzorgende/zorgkundige/zorgkundige wordt heel wat gevraagd. Zij zal niet alleen oog hebben voor de materiële behoeften van de cliënt, maar evenzeer voor de psychische noden van de hulpvrager. Om zich goed te kunnen inleven in een ander, is de eerste voorwaarde dat wij inzicht krijgen in onze eigen verlangens, belevingen en verwachtingen. 8

9 Vanuit een betere kennis van onszelf zullen we dan proberen meer inzicht te krijgen in: - de ontwikkelingspsychologie - het proces van ouder worden - het leven met een beperking - de palliatieve zorg - omgaan met diversiteit - het leven met kansarmoede, verslaving, psychisch lijden etc Lesgeefster: Trui Geirnaert, licentiate psychologie VERZORGING Tijdens de cursus verzorging wordt medische kennis zo weergegeven dat de verzorgende/zorgkundige weet in welke situaties zij/hij adequaat moet reageren en hulp moet inroepen. De verzorgende/zorgkundige zal geleerd worden signalen te herkennen, te observeren en te rapporteren zowel schriftelijk als mondeling. Voor een verzorgende/zorgkundige is niet alleen belangrijk de vaardigheden en de zorg optimaal vakkundig toe te passen, maar ze moet ook met het zijn van de zorgvrager leren rekening houden. Er wordt dus aangeleerd hoe de individuele behoeften kunnen beantwoord worden. Volgende thema s komen aan bod in de cursus: - Gezondheid, ziekte en hygiëne - Systematisch Zorgkundig Handelen (SZH) - Activiteiten van het Dagelijks Leven (= ADL-training) - Van wieg tot graf: de basisbehoeften en verzorgende taak - Chronisch zieke zorgvrager - Gehandicapte zorgvrager - Geneesmiddelen en de huisapotheek - Parameters - Verzorgingstechnieken - EHBO - Heffen en tillen Lesgeefster : Carine Braems en Kathleen Claeys, verpleegkundigen WOON- en LEEFKLIMAAT Naast de andere componenten is de zorg voor het woon- en leefklimaat van essentieel belang. Van de verzorgende/zorgkundige/zorgkundige wordt een goed aanpassingsvermogen verwacht om in alle situaties zo goed mogelijk te functioneren. 9

10 Zorgvragers hechten immers belang aan een huiselijke sfeer, aan veiligheid, hygiëne en geborgenheid. Het vervullen van huishoudelijke taken, zoals het bereiden van gezonde en smakelijke maaltijden, zorg voor textiel en onderhoud van de woning moet dan ook op een verantwoorde en zorgvuldige wijze gebeuren. Hierbij wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden met het algemeen welzijn, het bevorderen van de zelfredzaamheid en de unieke persoonlijkheid van de zorgvrager. Het component woon- en leefklimaat wordt uitgesplitst in volgende modules. Module 1: Zorg voor voeding theoretisch inzicht krijgen in wat gezonde voeding inhoudt praktische basistechnieken aanleren om zelfstandig een maaltijd te kunnen samenstellen,rekening houdend met de voedingswaarde, de prijs, het seizoen en de zorgvrager in kwestie het uitwerken van verschillende dieettypes Module 2: Zorg voor de woning bespreking van producten, materiaal, de werkmethode en organisatie praktisch inzicht en vaardigheid verwerven in de onderhoudsbehandeling van ruimten Module 3: Zorg voor textiel omvat naast het reinigen van bevuild textiel ook het verstellen van textiel klein herstelwerk en handnaaien warenkennis strijk- en wasopdrachten Lesgeefster: Grietje Beeckaert., regentes huishoudkunde PARTICIPATIE AAN DE ARBEIDSWERELD wegwijs in de sociale instellingen en sociale zekerheid België is een verzorgingsstaat: de samenleving garandeert aan alle burgers een redelijk bestaan. Daartoe houdt de samenleving, geleid en gestimuleerd door de overheid, een uitgebreid stelsel van voorzieningen in stand die een gevarieerde verzorging van de burgers tot opdracht hebben. 10

11 Die voorzieningen zijn op te delen in: financiële tegemoetkomingen (pensioenen, studiebeurzen,...) diensten via dewelke de staat een dienst ter beschikking stelt (onderwijs, gezondheidszorg,...) Deze voorzieningen zijn oorspronkelijk in het leven geroepen als aanvullende hulp voor de zwaksten in de samenleving maar gaandeweg uitgegroeid tot een pakket van voorzieningen ten dienste van het overgrote deel van de bevolking. Iedere inwoner van ons land, dus ook de verzorgende/zorgkundige en zijn of haar gezin en alle cliënten, maken deel uit van de samenleving en zijn dus onderdeel van de verzorgingsstaat België. Daarom is het van groot belang dat de verzorgende/zorgkundige enige kennis heeft van wat de maatschappij ons te bieden heeft. Daarover gaat het eerste gedeelte van de cursus. Hoe is de verzorging in Vlaanderen georganiseerd? We zullen kennis maken met de belangrijkste voorzieningen die er in ons land bestaan voor diegenen die er nood aan hebben. Het tweede gedeelte van de cursus gaat over de sociale wetgeving. In het luik over de sociale zekerheid zullen we de verschillende takken van de sociale zekerheid onder de loep nemen. Achtereenvolgens staan we stil bij de ziekteverzekering, de werkloosheid, de gezinsvergoedingen, het pensioen en het betaald verlof. Daarna snijden we het arbeidsrecht aan. Hier bekijken we alle rechten en plichten van de werkgever en werknemer. De materie waarmee we ons in deze cursus zullen bezighouden is een levende materie. Bijna maandelijks worden zaken bij in het leven geroepen, aangepast of afgeschaft. Het is daarom van groot belang dat de verzorgende/zorgkundige leert om de informatie te halen waar ze te vinden is. Daarom zal er gedurende de cursus regelmatig naar de sociale kaart gegrepen worden. Lesgeefsters: Huguette Galle, maatschappelijk werker Familiezorg Els Bulthé, licentiate rechten 11

12 1. De lessen Huishoudelijk Reglement De theoretische lessen vinden plaats elke weekdag van 8.20 u. tot u. en van u. tot u. Tijdens het theoretisch gedeelte hebben jullie op woensdagnamiddag vrij. Tijdens de stageperiode wordt de uurregeling gevolgd van de desbetreffende instelling of van het wijkteam waar jullie bij zullen aansluiten. De uren liggen dus anders dan tijdens het theoretische gedeelte. De uurregeling wordt stipt gevolgd en er worden geen individuele uitzonderingen gemaakt omwille van bepaalde uren bij het openbaar vervoer! Tijdens de lessen wordt er niets gegeten. Er mag wel gedronken worden. De flesjes worden op het einde van de lesdag terug meegenomen. Er wordt geen alcohol verbruikt in het opleidingscentrum. 2. Pauzes In de voormiddag en in de namiddag wordt er een pauze van telkens 10 minuten voorzien. Koffie en thee kunnen in het opleidingscentrum worden verkregen tegen 0,50. Voor frisdrank kan je terecht aan de automaat onder het afdak op het binnenplein. Een blikje kost 0,70. Tijdens de pauzes worden de leslokalen verlucht. De middag is een vrij moment. Jullie kunnen buitenshuis gaan eten of een maaltijd meebrengen en dit in het opleidingscentrum nuttigen. Er is een koelkast ter beschikking van de cursisten in het leslokaal. Er wordt verwacht dat de keuken en de leslokalen netjes worden achtergelaten voor en na de lessen. Er wordt bij aanvang van de opleiding een takenverdeling opgemaakt en besproken door onze lesgever van Zorg voor Woon- en Leefklimaat. Op basis van deze taakverdeling wordt er ook al gewerkt rond uw algemene basishouding in de taakuitvoering naast het stimuleren van uw verantwoordelijkheidsgevoel, initiatiefname, gericht zijn op samenwerking, etc. 12

13 3. Aan- en afwezigheden Een cursist kan van het theoretisch gedeelte (600 uur) maximum 80 uur gewettigd afwezig zijn. Wanneer deze grens overschreden wordt, kan de cursist in principe de opleiding niet verder zetten. Wanneer het opleidingscentrum van oordeel is een afwijking te kunnen motiveren, kan dit worden aangevraagd bij de VDAB. Bij gewettigde afwezigheid tijdens de stageperiode moeten de uren voor de deliberatie worden ingehaald. In het klaslokaal ligt een aanwezigheidslijst. Deze dient elke morgen én elke middag stipt te worden ingevuld met volledige handtekening en blauwe balpen. (er kan s morgens nog niet worden afgetekend voor de namiddag) Indien de cursist te laat komt of de les vroeger verlaat omwille van bepaalde omstandigheden, moet het uur van aankomst of vertrek genoteerd en geparafeerd worden op de bijgevoegde lijst en moet de cursist dit melden in het onthaal en aan de leerkracht. Voorziene afwezigheden worden vooraf gemeld in het onthaal, aan een leerkracht of aan de directeur In geval van nood of overmacht, verwittigt men het opleidingscentrum zo vlug mogelijk. Bij ziekte moet men bij voorkeur vóór het aanvangsuur van de lessen (ten laatste tegen 10 uur) het opleidingscentrum verwittigd hebben : a) Bij voorkeur via b) op het nr. 09/ Bij afwezigheid wordt dit nummer doorgeschakeld naar Familiezorg Je bezorgt in diezelfde week (verstuurd binnen de 48 uren) een doktersbriefje om je afwezigheid te wettigen. Je gebruikt hiertoe de voorgedrukte omslagen. Tijdens stageperiodes moet bijkomend telefonisch de instelling of bij stage aan huis de dienst Familiezorg verwittigd worden. Kan men nog niet onmiddellijk zeggen hoelang men afwezig zal zijn, dan belt men na het doktersbezoek diezelfde dag nog terug. Ongewettigde afwezigheden kunnen niet. Ongewettigd afwezig zijn betekent: Niet of te laat verwittigen en/of Geen attest binnen brengen. 13

14 Een ongewettigde afwezigheid betekent geen uitkering voor die bewuste dag. De eerste ongewettigde afwezigheid leidt tot een mondelinge vermaning. De tweede ongewettigde afwezigheid tot een schriftelijke vermaning. Een derde betekent stopzetting van de opleiding. (zie onthaalbrochure VDAB) In geval van ziekte dient men zijn mutualiteit te verwittigen, wil men voor die dag een uitkering genieten!!! Het document Vertrouwelijk laten invullen door de arts en bij de mutualiteit binnen brengen binnen de 48 uren. Bij arbeidsongevallen moet men onmiddellijk aangifte doen, ook aan de mutualiteit. In de bijlage vindt men de nodige instructies en de documenten zijn beschikbaar bij de administratieve dienst van het opleidingscentrum. 4. Voorkomen en attitude Er wordt verwacht dat de cursisten verzorgde en discrete kledij dragen en een aangepast taalgebruik hebben. Lang haar wordt tijdens de praktijklessen samengebonden. Ieder cursist krijgt volgende schorten ter beschikking: 2 schorten van Familiezorg voor de kooklessen en de stage aan huis. 2 broekpakken voor de stage in het woon-en zorgcentrum Voor de schorten wordt een waarborg gevraagd van 15,00 euro. Bij stopzetting of beëindigen van de cursus wordt de waarborg teruggegeven (na inleveren van de schorten) Bij storend gedrag tijdens de lessen zal de lesgever hierop wijzen. Indien dit tot geen verbetering leidt, kan een cursist de boodschap krijgen de les te verlaten. Dan wordt er verwacht dat deze zich afzondert in een ander leslokaal totdat hij/zij zichzelf in staat ziet om terug te komen naar de les met het aangepaste gedrag. Wanneer een cursist de les moet verlaten, betekent dit dus niet dat deze het opleidingscentrum moet verlaten. Indien een cursist dit toch doet, is dit een persoonlijke keuze. Houdt wel rekening met het feit dat dit leidt tot een onwettige afwezigheid. 14

15 5. Buddywerking: zie bijlage 6. Het Gebruik van Infrastructuur Cursisten kunnen tussen 8.00 u en in het opleidingscentrum binnen. De mantels kunnen in de gang aan het onthaal opgehangen worden. Men is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen. Dus laat geen waardevolle dingen of geld rondslingeren, maar hou dit bij je. Het prikbord: in de klas : zowel het opleidingscentrum als cursisten kunnen hiervan gebruik maken om boodschappen mede te delen Elke week zal ook het uurrooster voor de komende week daar worden uitgehangen! Dringende telefoons worden aangevraagd in het onthaal of bij afwezigheid aan een leerkracht. Men betaalt 0,50 euro. Alle gsm s moeten tijdens de lessen uitgeschakeld worden. Fotokopieën De leerkrachten zorgen zelf voor de nodige cursusbladen. Persoonlijke fotokopieën (voor enkele bladzijden) die verband houden met de opleiding kunnen tegen betaling gebeuren. U legt uw kopieerwerk in het daartoe voorziene bakje in de gang aan het onthaal. Vergeet niet duidelijk het aantal kopies,die u wenst, te vermelden. Je zal verwittigd worden wanneer het klaar is (0,05 euro per A4-blad). Grote hoeveelheden moet u zelf laten kopiëren in het kopiecenter. Parking Cursisten kunnen jammer genoeg NIET parkeren op het domein in de Maagdestraat. Het is aangewezen naar ons opleidingscentrum te komen met de fiets of het openbaar vervoer. Voor wie met de auto komt, zijn er gratis parkeer mogelijkheden aan de rand van de stad. Info zie bijlage Schade In geval van breuk of schade verwittigt men onmiddellijk de leerkracht, zodat wij zo vlug mogelijk het nodige kunnen doen om alles weer in orde te brengen. Roken Mogen wij vragen om sigarettenpeuken in de daartoe bestemde asbakken te doven. 15

16 Sorteren van huisvuil In elke ruimte staan vuilnisemmers. Sorteer alle afval op de juiste manier. Brandveiligheid: In geval van brand vragen wij de cursisten om in alle rust de lokalen te verlaten. In de gangen hangen pictogrammen, waar bij de rondleiding op de eerste dag van de opleiding zal naar verwezen worden. Deze geven de richting van de uitgangen aan. In de verzorgingsklas en de theorieklas verlaat je het lokaal via de deur naar het binnenplein. In de huishoudklas begeven de cursisten zich naar de toiletten en verlaten zo de ruimte via de achterdeur. Tijdens de kooklessen wordt eveneens via de huishoudklas en de toiletten het gebouw verlaten of kan je door de verzorgingsklas naar het binnenplein. 16

17 Tot slot Wij weten dat cursisten bij de start van de opleiding met heel wat vragen zitten. We hopen dat wij met deze brochure heel wat vragen hebben kunnen beantwoorden. Mocht er iets niet duidelijk zijn, aarzel dan niet om bij één van ons eens langs te komen. We zullen je graag te woord staan. En niet alleen om uw vragen te beantwoorden, maar ook bedenkingen, opmerkingen suggesties,. Alle ideeën zijn welkom, als wij daarmee de cursisten kunnen vooruit helpen of ons opleidingscentrum beter kunnen maken. In bijlage vinden jullie ook een evaluatieformulier van de selecties. Graag willen we jullie vragen dit in te vullen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen. Rest ons nog je veel succes toe te wensen! Het voltallige leerkrachtenteam: Lesgevers: Els Bulthé Grietje Beeckaert Trui Geirnaert Huguette Galle Carine Braems Kathleen Claeys Administratief medewerker: Elke Beeckman Sarina Fierens Directeur opleiding: Algemeen directeur: Kristien Maréchal Stefaan Berteloot 17

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Intern reglement

Intern reglement Intern reglement 2016-2017 Richtlijnen voor de gymnasten (m/v) Algemeen De gymnast is tenminste 5 minuten voor de les aanwezig. Indien er nog een andere groep aan het trainen is, wacht hij buiten tot wanneer

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Als logistiek helper ga je vooral werken in rust - en verzorgingstehuizen. Het is dus heel belangrijk dat je goed kan omgaan met bejaarden en gehandicapten.

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. 't Frakske

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. 't Frakske TRAVANT CAW Antwerpen Onthaalbrochure 't Frakske TRAVANT CAW Antwerpen 't Frakske 2 de handskleding Kerkstraat 57 2060 Antwerpen (telefoonnummer) 1 Welkom! Je bent gestart bij 't Frakske. Heb je vragen

Nadere informatie

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Mijn stage Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen Voor Waarom ga

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Begeleider in de kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep 37701 Rubriek: Personenzorg 9/06/2011 Begeleider in de kinderopvang Kerntaken De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby s, peuters, kleuters

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. Poets

TRAVANT CAW Antwerpen. Onthaalbrochure. Poets TRAVANT CAW Antwerpen Onthaalbrochure Poets TRAVANT CAW Antwerpen Poets Blindestraat 6 8 2000 Antwerpen (telefoonnummer) (e-mailadres) 1 Welkom! Je bent gestart bij Travant Poets. Heb je vragen over je

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Familiezorg O-Vl uw opleiding in goede handen

Familiezorg O-Vl uw opleiding in goede handen Familiezorg O-Vl uw opleiding in goede handen Stag es W C.Z. opleiding@familiezorg.be www.familiezorg.be Infobrochure W.Z.C.. vzw Opleidingscentrum Familiezorg O-Vl. Zwartezustersstraat 18 9000 Gent Tel:

Nadere informatie

REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM PROV. ANTWERPEN

REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM PROV. ANTWERPEN REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM PROV. ANTWERPEN Regionaal Technologisch Centrum Eandis (prov. Antwerpen) Opleidingscentrum - blok J Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen Beste leerkracht, Beste scholier,

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM BRUGGE-MIDDENKUST. Eandis Scheepsdalelaan 56 Ingang hoek Leopold II laan 8000 Brugge

REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM BRUGGE-MIDDENKUST. Eandis Scheepsdalelaan 56 Ingang hoek Leopold II laan 8000 Brugge REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM BRUGGE-MIDDENKUST Eandis Scheepsdalelaan 56 Ingang hoek Leopold II laan 8000 Brugge Beste leerkracht, Beste scholier, Welkom in het Regionaal Technologisch Centrum (RTC)

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven VERZORGENDE OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven Competenties: CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek helper

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking DBSO-opleidingskaarten 17 juni 2008 Verzorgende Kerntaken De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij

Nadere informatie

Info en onthaalbrochure Turnkring Olympia

Info en onthaalbrochure Turnkring Olympia Info en onthaalbrochure Turnkring Olympia 1. Inleiding Beste sporter, ouder Wij zijn zeer blij u(w kind) als lid van onze vereniging te mogen begroeten. Velen onder jullie zijn reeds meerdere jaren lid

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek assistent

Nadere informatie

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op KimBeneden Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Natuur en Wetenschap vzw. Informatiebundel kadervormingen. blz. -1-

Natuur en Wetenschap vzw. Informatiebundel kadervormingen. blz. -1- Informatiebundel kadervormingen blz. -1- INHOUDSOPGAVE Artikel I. Wat is kadervorming?... 3 Artikel II. De kadervorming zelf... 3 Sectie 2.01 Programma... 3 Sectie 2.02 Locaties... 3 Sectie 2.03 Planning

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Gegradueerd verpleegkundige Woonzorgcentrum

Nadere informatie

AANWERVING VOLTIJDSE/HALFTIJDSE BETREKKINGEN GEZINSHULP (M/V) IN CONTRACTUEEL VERBAND Niveau C

AANWERVING VOLTIJDSE/HALFTIJDSE BETREKKINGEN GEZINSHULP (M/V) IN CONTRACTUEEL VERBAND Niveau C AANWERVING VOLTIJDSE/HALFTIJDSE BETREKKINGEN GEZINSHULP (M/V) IN CONTRACTUEEL VERBAND Niveau C 1. Functiebeschrijving Functiebenaming verzorgende of gezinshulp Doel van de functie Hulp verlenen aan personen

Nadere informatie

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 Toelichting VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE De verkorte trajecten Zorgkundige zijn aangepaste trajecten op basis van de vooropleiding van de cursist.

Nadere informatie

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) In het deeltijds onderwijs volgen

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie

Visie Hanterings- en mobiliteitsbeleid (hamobel) 1. Visie 1. Visie Wij streven ernaar om zoveel mogelijk tilsituaties te vermijden of te beperken en waar men toch moet tillen, dat het op een veilige manier gebeurt. Vroeger werd gepoogd te tillen volgens een techniek.

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

In je eigen tuin staan zeker een paar soorten vaste planten.

In je eigen tuin staan zeker een paar soorten vaste planten. Wat doen we? In je eigen tuin staan zeker een paar soorten vaste planten. Het zijn die planten die wij kweken en verzorgen. Ongeveer een 3.000 verschillende soorten. Daarvoor gaan we zaaien, opplanten,

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Onthaalmoment. Studenten verpleegkunde en vroedkunde

Onthaalmoment. Studenten verpleegkunde en vroedkunde Onthaalmoment Studenten verpleegkunde en vroedkunde Hartelijk welkom! Directeur Zorgdepartement Dhr. Walter Siau Begeleidingsverpleegkundigen: Mevr. Christine De Geyter Mevr. Frederica Moro 2 VERWELKOMING

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

HANDLEIDING EDUCATIEF VERLOF

HANDLEIDING EDUCATIEF VERLOF HANDLEIDING EDUCATIEF VERLOF 2017-2018 Algemene info BEV: http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof 1. Educatief verlof aanvragen (p. 2) a. Wie? b. Hoe? c. Wanneer? 2. Aanwezigheden registreren

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Infobrief C met vakbekwaamheid

Infobrief C met vakbekwaamheid Infobrief C met vakbekwaamheid In deze infobrief willen wij u enerzijds de opleiding toelichten. Anderzijds hopen wij u ook wegwijs te maken in de administratie rond het rijexamen. Opleiding: Theorie categorie

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van Dyck T 02 553 41 42 F 02 553 41 17 E-mail: hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

Nadere informatie

BIJLAGE 3 : Stagereglement (bindend voor alle scholen en structuuronderdelen) STAGEREGLEMENT

BIJLAGE 3 : Stagereglement (bindend voor alle scholen en structuuronderdelen) STAGEREGLEMENT BIJLAGE 3 : Stagereglement (bindend voor alle scholen en structuuronderdelen) STAGEREGLEMENT Artikel 1. Tenzij anders vermeld, is dit reglement van toepassing : - op alle leerlingen van het voltijds secundair

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Welkom bij WaasSolar

Welkom bij WaasSolar Onthaalbrochure Veiligheid - Gezondheid - Milieu Welkom bij WaasSolar Onthaalbrochure WaasSolar Pagina 1 Missie van de onderneming WaasSolar Bvba Als relatief jonge Waaslandse onderneming werkt WaasSolar

Nadere informatie

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen.

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: WOONZORGCENTRUM DIENST: VERZORGING/VERPLEGING / FUNCTIEBENAMING: Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

INFOBROCHURE: STUDENTEN ONTHAAL

INFOBROCHURE: STUDENTEN ONTHAAL INFOBROCHURE: STUDENTEN ONTHAAL Inhoud 1. Welkom 2. Wie zijn wij? 2.1 Voorstelling van het onthaal 2.1.1 Onthaal 2.1.2 Opname (planning) 2.1.3 Polikliniek en afsprakenbeheer SFZ/MCB 2.1.4 Spoed 2.1.5 Centrale

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Jij bent vanaf vandaag cursist van Steunpunt Tewerkstelling. Hieronder vind je een aantal afspraken die gelden doorheen de opleiding.

Jij bent vanaf vandaag cursist van Steunpunt Tewerkstelling. Hieronder vind je een aantal afspraken die gelden doorheen de opleiding. Steunpunt Tewerkstelling Jij bent vanaf vandaag cursist van Steunpunt Tewerkstelling. Hieronder vind je een aantal afspraken die gelden doorheen de opleiding. WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK? Wij willen dat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS

INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS INFORMATIEBROCHURE voor STAGIAIRS Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw Molenaarsstraat 34 9000 Gent Tel.: 09 265 81 20 Fax: 09 265 81 39 E-mail: info@sintjozef-gent.be Website: www.sintjozef-gent.be Opmaak:

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND. Oude Zandstraat Beveren

ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND. Oude Zandstraat Beveren ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND Oude Zandstraat 88 9120 Beveren INHOUD Kinderdagverblijf Windekind... 3 Contactgegevens... 3 Openingstijden... 3 De speelruimten... 3 Ons engagement... 4 Aanvraag

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL BEGELEIDER BKO + AANLEG WERFRESERVE NIVEAU C1-C3 / D1-D3 (19/38)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding

Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding Verklaring : Rechten en verantwoordelijkheden van ouders in het onderwijs Ouders en school bondgenoten in de opvoeding Inleiding Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken van hun kinderen. In

Nadere informatie

Nieuwe regels bij het afgelasten van een tolkopdracht in werk, welzijn en onderwijs

Nieuwe regels bij het afgelasten van een tolkopdracht in werk, welzijn en onderwijs Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen tolkaanvraag@cabvlaanderen.be www.cabvlaanderen.be - www.tolkaanvraag.be 09/228.28.08-09/228.18.14-0473/92.33.11 - Nood 0476/22.91.75 Nieuwe regels bij het afgelasten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Teledienst

Huishoudelijk reglement Teledienst Huishoudelijk reglement Teledienst Laatst bijgewerkt op 29 februari 2016 "Thuisopvang voor zieke kinderen en/of kinderen met een handicap" 1. De thuisopvang is voorbehouden aan de kinderen die ingeschreven

Nadere informatie