Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE"

Transcriptie

1 ONTHAALBROCHURE

2 ONZE MISSIE: Doelstellingen Het Opleidingscentrum wil opleidingen aanbieden: - die maximaal de mogelijkheid bieden aan alle kandidaten, die beantwoorden aan de objectieve selectiecriteria, zonder onderscheid van ras, godsdienst, overtuiging of geslacht, om met succes de nodige kennis op te doen en de noodzakelijke vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, die verwacht worden van een polyvalent verzorgende/zorgkundige, zodat de cursisten met een erkend getuigschrift aan het werk kunnen ofwel in de thuiszorg, ofwel in de residentiële sector van de bejaardenzorg. - waarbij elke cursist individueel begeleid en ondersteund wordt, in volle respect voor zijn eigenheid en mogelijkheden, met het oog op zijn optimale persoonlijke en professionele ontplooiing. ( Dit overeenkomstig de statutaire bepalingen van de vzw Opleidingscentrum Familiezorg Oost-Vlaanderen en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige.) ONZE VISIE: Om onze missie te kunnen verwezenlijken stellen wij volgende waarden voorop: Respect, openheid, inspraak, collegialiteit, loyaliteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect voor het beroepsgeheim, en een positief mensbeeld. Deze waarden laten zich vertalen in de manier waarop wij onze opleidingen willen organiseren: 1. Vanuit een christelijke levensvisie Door onze christelijke visie beschouwen we elke mens als een medemens. We erkennen dat elke mens uniek is en een eigen waarde heeft. We respecteren die waarde. In die zin gaat onze christelijke inspiratie hand in hand met onze open houding ten aanzien van alle potentiële kandidaten, die zich voor de opleiding aanmelden. 2. Respect voor de bejegening Elke cursist wordt benaderd met respect en eerbied. Elke kandidaat krijgt gelijke kansen bij de selecties en zal op een eerlijke en correcte 2

3 manier beoordeeld worden, aan de hand van objectieve selectiecriteria. Tijdens de opleiding krijgt elke cursist gelijke kansen om zich te ontplooien tot polyvalente verzorgende/zorgkundige, en wordt op een objectieve manier geëvalueerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, godsdienst, overtuiging of geslacht. 3. In samenspraak met de cursist Het opleidingsproces verloopt gebruikersgericht: de cursist is een belangrijke partner. Hij is, als gebruiker, onmisbaar voor de evaluatie van de opleiding. Op regelmatige tijdstippen wordt hij bevraagd; zijn mening en ervaringen zijn belangrijk om de kwaliteit van de opleiding doorlopend te verhogen. Daarnaast wordt de cursist betrokken bij zijn eigen evaluatieproces. Hij krijgt een individuele begeleider toegewezen dewelke met de cursist zijn competenties in kaart brengt en de cursist is aanwezig bij de verschillende evaluatiegesprekken tijdens de stage Zo krijgt hij optimale kansen om te evolueren en bij te sturen waar nodig. 4. Met een maatschappelijke relevantie De opleiding creëert een reële toegevoegde waarde voor de maatschappij. Zij speelt in op de noden door waardevolle krachten af te leveren voor een knelpuntenberoep. Voorts helpt zij heel wat mensen die eerder minder kansen hadden of kregen (laaggeschoolden, langdurig werklozen, 45-plussers, etc.) aan een bekwaamheidsattest en aan werk. De opleiding blijft oog hebben voor nieuwe groepen in de samenleving, die nog te weinig kansen kregen om aan de opleiding deel te nemen (allochtonen, vluchtelingen etc.) 5. Bekwame lesgevers en begeleiders De kwaliteit van de lesgevers en de begeleiders is bepalend voor de kwaliteit van de opleiding. Het Opleidingscentrum besteedt de grootste aandacht aan de selectie van bekwame lesgevers, die in staat zijn om in hun vakgebied de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen, zoals bepaald in de bijlage van het besluit van de Vlaamse regering dd ; en van bekwame begeleiders, die garant kunnen instaan voor een kwaliteitsvolle stage van de cursisten. 6. De wijze van lesgeven De lesgevers verzorgen hun lessen op een wijze die optimaal is aangepast aan de doelgroep, d.w.z. het gaat om een beroepsopleiding voor volwassenen 3

4 van heel verschillende leeftijden met heel verschillende sociale achtergrond, opleiding en beroepservaring. Derhalve worden de lessen gegeven in een geest van partnership, steunend op overleg, duidelijke informatie, klare afspraken en het vrijwillig aangegane engagement om zich aan de afspraken te houden; met een optimale afwisseling in het lessenrooster tussen de verschillende disciplines en tussen theorie en praktijk; vertrekkend vanuit de elementaire basiskennis en vaardigheden, zodat iedereen de kans krijgt om zich de minimaal vereiste kennis en vaardigheden eigen te maken, wat ook zijn vooropleiding is. 7.Praktijkgericht De opleiding is concreet gericht op tewerkstelling in zowel de thuiszorg, als in de residentiële. Het Opleidingscentrum beschikt over drie moderne en zeer goed ingerichte praktijkruimtes (verzorging, keuken, onderhoud en textiel). Zowel de cursussen als het didactische materiaal worden doorlopend aangepast aan de ontwikkelingen in het werkveld. 8.Op continue basis Familiezorg heeft een lange traditie in de opleiding van verzorgenden, en organiseert op zeer regelmatige wijze nieuwe cursussen. Deze ervaring garandeert de cursist dat hij de cursus zal kunnen doorlopen zoals hij geprogrammeerd werd, en dat de know-how aanwezig is. 9.Samenwerking Het Opleidingscentrum is structureel verbonden met Familiezorg Oost- Vlaanderen, en kan daardoor rekenen op logistieke en inhoudelijke ondersteuning. De cursisten lopen hun thuiszorgstage bij Familiezorg, wat hen, zowel voor de begeleiding als voor de tewerkstellingskansen, in een bevoorrechte positie brengt. Het Opleidingscentrum werkt nauw samen met diverse instellingen uit de residentiële bejaardenzorg uit zowat alle Oost-Vlaamse regio s. Dat is niet alleen belangrijk omwille van de stage-faciliteiten voor de cursisten, maar ook voor hun latere tewerkstellingskansen. Voorts werkt het opleidingscentrum nauw samen met de VDAB, die de opleiding tot polyvalente verzorgende aan ons uitbesteedt en financiert. De VDAB informeert mogelijke kandidaten en selecteert ook cursisten. Ze stellen een klantenconsulent ter beschikking die het parcours van de cursist van kortbij volgt ook na een eventueel mislukken in de opleiding.. De VDAB is tevens de projectregisseur van de opleidingsprojecten die in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds lopen. 4

5 Uit hoofde van deze samenwerking, dienen wij als organisatie een gedragscode na te leven en deze ook kenbaar te maken aan onze cursisten. In aanvulling op onze eigen missie, visie en waarden, nemen we deze in de bijlagen van deze brochure op. 5

6 1. De Theorie Opleidingsinhoud Het totale pakket: 600 uthemadagen + omkadering + kijkstage + terugkomdagen lesuren De componenten: Zorg voor woon- en leefklimaat: 150 u Verzorging: 150 u Omgangskunde: 120 u Participatie aan de arbeidswereld: 80 u Meer uitleg over deze verschillende componenten komt verder in deze brochure aan bod. Het is de bedoeling om de theoretische lessen sterk op elkaar af te stemmen en componentoverschrijdend te gaan werken. Vandaar de verschillende themadagen waar een bepaald onderwerp vanuit de verschillende componenten zal worden belicht. Er zijn de louter theoretische lessen die in de grote groep doorgaan en daarnaast ook praktijklessen in halve groepen, met de bedoeling bepaalde praktische vaardigheden aan te leren, zoals koken, strijken, onderhoudstechnieken etc Het grootste deel van de theoretische lessen worden vóór de stage gegeven, zodat jullie voldoende bagage hebben om aan de stage te beginnen. Tijdens de stageperiode zijn er nog enkele les- en opvolgingsdagen, tijdens de welke de stage-ervaringen kunnen worden besproken. 2. De Stage Totaal aantal uren: 600 u 350 u in de thuiszorg 250 u in de residentiële zorg (RVT) Tijdens de stageperiode trachten wij alle cursisten de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden. Deze ziet er uit als volgt: Thuiszorg stagementor: sectorverantwoordelijke begeleiding door gediplomeerde verzorgenden eindevaluatie met de directeur van de opleiding en de stagementor Residentieel stagementor van de instelling begeleiding ter plaatse en tussentijdse evaluatie door de leerkracht verzorging eindevaluatie ter plaatse met de leerkracht verzorging en de stagementor. 6

7 Er worden dus minimum 2 gesprekken voorzien en dit zowel tijdens de stage aan huis als tijdens de instellingsstage. Het is tevens de bedoeling dat deze evaluatiegesprekken gebeuren in dialoog met de cursist, zodanig dat jullie zicht kunnen hebben op jullie troeven en mogelijke leerpunten. 3. Het examen In het geheel van de opleiding is er één tussentijdse examenperiode en één eindexamen voorzien. Een eerste schriftelijk examen na het theoretische gedeelte en dit per component. Men moet voor elke component afzonderlijk 50 % behalen om te slagen en te starten aan de stage. Op het einde van de opleiding is er de maturiteitsproef. Dit examen is meer praktijkgericht. Daarom zullen jullie tijdens de stage al opdrachten meekrijgen als voorbereiding op dit examen. Wanneer tussentijdse examens op een namiddag gepland zijn, en men is de voormiddag niet aanwezig, kan men s namiddags niet meer aansluiten. Men legt dan zijn examen op een ander tijdstip af. Puntenverdeling: Totaal pakket 500 punten Verdeling Theorie Stage 250/250 Attitude 30 punten Verdeling over de componenten, verhoudingsgewijs met het urenaantal Omgangskunde totaal op 60 (aantal uren: 120) Verzorging totaal op 60 (aantal uren: 150) Zorg voor Woon en Leefklimaat totaal op 60 (aantal uren: 150) Participatie aan de Arbeidswereld totaal op 40 (aantal uren: 80) Verdeling punten stage (stage aan huis en stage in instellingen): 125/125 Naar het einde van deze opleiding toe, zal de cursist gevraagd worden of deze zich al dan niet wenst in te schrijven voor de aanvullende module van 120 uur. Verder informatie omtrent deze module zal men dan verkrijgen. 7

8 Voorstelling van de componenten OMGANGSKUNDE Onder deze component zullen 2 cursussen gegeven worden: 1. Basisideeën 2. Psychologie 1. Basisideeën De doelstelling van deze cursus is jullie als toekomstig verzorgende/zorgkundigen inzicht te laten krijgen in wie de zorgvrager is, hoe wij deze kunnen leren kennen en hoe wij met deze zorgvrager kunnen omgaan. Inhoud van de cursus: Theorie van Maslow Basisprincipes van het maatschappelijk werk toegepast op de taak van de verzorgende/zorgkundige de context van de zorgvrager: inleiding op het systeemdenken de relatie hulpverlener-zorgvrager de relatie tussen hulpverleners onderling: observeren - interpreteren - rapporteren Communicatie- en gesprekstechnieken het communicatieproces de ik-boodschap Lesgever: Huguette Galle, maatschappelijk werker Familiezorg 2. Psychologie en toegepaste pedagogie Van een verzorgende/zorgkundige/zorgkundige wordt heel wat gevraagd. Zij zal niet alleen oog hebben voor de materiële behoeften van de cliënt, maar evenzeer voor de psychische noden van de hulpvrager. Om zich goed te kunnen inleven in een ander, is de eerste voorwaarde dat wij inzicht krijgen in onze eigen verlangens, belevingen en verwachtingen. 8

9 Vanuit een betere kennis van onszelf zullen we dan proberen meer inzicht te krijgen in: - de ontwikkelingspsychologie - het proces van ouder worden - het leven met een beperking - de palliatieve zorg - omgaan met diversiteit - het leven met kansarmoede, verslaving, psychisch lijden etc Lesgeefster: Trui Geirnaert, licentiate psychologie VERZORGING Tijdens de cursus verzorging wordt medische kennis zo weergegeven dat de verzorgende/zorgkundige weet in welke situaties zij/hij adequaat moet reageren en hulp moet inroepen. De verzorgende/zorgkundige zal geleerd worden signalen te herkennen, te observeren en te rapporteren zowel schriftelijk als mondeling. Voor een verzorgende/zorgkundige is niet alleen belangrijk de vaardigheden en de zorg optimaal vakkundig toe te passen, maar ze moet ook met het zijn van de zorgvrager leren rekening houden. Er wordt dus aangeleerd hoe de individuele behoeften kunnen beantwoord worden. Volgende thema s komen aan bod in de cursus: - Gezondheid, ziekte en hygiëne - Systematisch Zorgkundig Handelen (SZH) - Activiteiten van het Dagelijks Leven (= ADL-training) - Van wieg tot graf: de basisbehoeften en verzorgende taak - Chronisch zieke zorgvrager - Gehandicapte zorgvrager - Geneesmiddelen en de huisapotheek - Parameters - Verzorgingstechnieken - EHBO - Heffen en tillen Lesgeefster : Carine Braems en Kathleen Claeys, verpleegkundigen WOON- en LEEFKLIMAAT Naast de andere componenten is de zorg voor het woon- en leefklimaat van essentieel belang. Van de verzorgende/zorgkundige/zorgkundige wordt een goed aanpassingsvermogen verwacht om in alle situaties zo goed mogelijk te functioneren. 9

10 Zorgvragers hechten immers belang aan een huiselijke sfeer, aan veiligheid, hygiëne en geborgenheid. Het vervullen van huishoudelijke taken, zoals het bereiden van gezonde en smakelijke maaltijden, zorg voor textiel en onderhoud van de woning moet dan ook op een verantwoorde en zorgvuldige wijze gebeuren. Hierbij wordt dan zoveel mogelijk rekening gehouden met het algemeen welzijn, het bevorderen van de zelfredzaamheid en de unieke persoonlijkheid van de zorgvrager. Het component woon- en leefklimaat wordt uitgesplitst in volgende modules. Module 1: Zorg voor voeding theoretisch inzicht krijgen in wat gezonde voeding inhoudt praktische basistechnieken aanleren om zelfstandig een maaltijd te kunnen samenstellen,rekening houdend met de voedingswaarde, de prijs, het seizoen en de zorgvrager in kwestie het uitwerken van verschillende dieettypes Module 2: Zorg voor de woning bespreking van producten, materiaal, de werkmethode en organisatie praktisch inzicht en vaardigheid verwerven in de onderhoudsbehandeling van ruimten Module 3: Zorg voor textiel omvat naast het reinigen van bevuild textiel ook het verstellen van textiel klein herstelwerk en handnaaien warenkennis strijk- en wasopdrachten Lesgeefster: Grietje Beeckaert., regentes huishoudkunde PARTICIPATIE AAN DE ARBEIDSWERELD wegwijs in de sociale instellingen en sociale zekerheid België is een verzorgingsstaat: de samenleving garandeert aan alle burgers een redelijk bestaan. Daartoe houdt de samenleving, geleid en gestimuleerd door de overheid, een uitgebreid stelsel van voorzieningen in stand die een gevarieerde verzorging van de burgers tot opdracht hebben. 10

11 Die voorzieningen zijn op te delen in: financiële tegemoetkomingen (pensioenen, studiebeurzen,...) diensten via dewelke de staat een dienst ter beschikking stelt (onderwijs, gezondheidszorg,...) Deze voorzieningen zijn oorspronkelijk in het leven geroepen als aanvullende hulp voor de zwaksten in de samenleving maar gaandeweg uitgegroeid tot een pakket van voorzieningen ten dienste van het overgrote deel van de bevolking. Iedere inwoner van ons land, dus ook de verzorgende/zorgkundige en zijn of haar gezin en alle cliënten, maken deel uit van de samenleving en zijn dus onderdeel van de verzorgingsstaat België. Daarom is het van groot belang dat de verzorgende/zorgkundige enige kennis heeft van wat de maatschappij ons te bieden heeft. Daarover gaat het eerste gedeelte van de cursus. Hoe is de verzorging in Vlaanderen georganiseerd? We zullen kennis maken met de belangrijkste voorzieningen die er in ons land bestaan voor diegenen die er nood aan hebben. Het tweede gedeelte van de cursus gaat over de sociale wetgeving. In het luik over de sociale zekerheid zullen we de verschillende takken van de sociale zekerheid onder de loep nemen. Achtereenvolgens staan we stil bij de ziekteverzekering, de werkloosheid, de gezinsvergoedingen, het pensioen en het betaald verlof. Daarna snijden we het arbeidsrecht aan. Hier bekijken we alle rechten en plichten van de werkgever en werknemer. De materie waarmee we ons in deze cursus zullen bezighouden is een levende materie. Bijna maandelijks worden zaken bij in het leven geroepen, aangepast of afgeschaft. Het is daarom van groot belang dat de verzorgende/zorgkundige leert om de informatie te halen waar ze te vinden is. Daarom zal er gedurende de cursus regelmatig naar de sociale kaart gegrepen worden. Lesgeefsters: Huguette Galle, maatschappelijk werker Familiezorg Els Bulthé, licentiate rechten 11

12 1. De lessen Huishoudelijk Reglement De theoretische lessen vinden plaats elke weekdag van 8.20 u. tot u. en van u. tot u. Tijdens het theoretisch gedeelte hebben jullie op woensdagnamiddag vrij. Tijdens de stageperiode wordt de uurregeling gevolgd van de desbetreffende instelling of van het wijkteam waar jullie bij zullen aansluiten. De uren liggen dus anders dan tijdens het theoretische gedeelte. De uurregeling wordt stipt gevolgd en er worden geen individuele uitzonderingen gemaakt omwille van bepaalde uren bij het openbaar vervoer! Tijdens de lessen wordt er niets gegeten. Er mag wel gedronken worden. De flesjes worden op het einde van de lesdag terug meegenomen. Er wordt geen alcohol verbruikt in het opleidingscentrum. 2. Pauzes In de voormiddag en in de namiddag wordt er een pauze van telkens 10 minuten voorzien. Koffie en thee kunnen in het opleidingscentrum worden verkregen tegen 0,50. Voor frisdrank kan je terecht aan de automaat onder het afdak op het binnenplein. Een blikje kost 0,70. Tijdens de pauzes worden de leslokalen verlucht. De middag is een vrij moment. Jullie kunnen buitenshuis gaan eten of een maaltijd meebrengen en dit in het opleidingscentrum nuttigen. Er is een koelkast ter beschikking van de cursisten in het leslokaal. Er wordt verwacht dat de keuken en de leslokalen netjes worden achtergelaten voor en na de lessen. Er wordt bij aanvang van de opleiding een takenverdeling opgemaakt en besproken door onze lesgever van Zorg voor Woon- en Leefklimaat. Op basis van deze taakverdeling wordt er ook al gewerkt rond uw algemene basishouding in de taakuitvoering naast het stimuleren van uw verantwoordelijkheidsgevoel, initiatiefname, gericht zijn op samenwerking, etc. 12

13 3. Aan- en afwezigheden Een cursist kan van het theoretisch gedeelte (600 uur) maximum 80 uur gewettigd afwezig zijn. Wanneer deze grens overschreden wordt, kan de cursist in principe de opleiding niet verder zetten. Wanneer het opleidingscentrum van oordeel is een afwijking te kunnen motiveren, kan dit worden aangevraagd bij de VDAB. Bij gewettigde afwezigheid tijdens de stageperiode moeten de uren voor de deliberatie worden ingehaald. In het klaslokaal ligt een aanwezigheidslijst. Deze dient elke morgen én elke middag stipt te worden ingevuld met volledige handtekening en blauwe balpen. (er kan s morgens nog niet worden afgetekend voor de namiddag) Indien de cursist te laat komt of de les vroeger verlaat omwille van bepaalde omstandigheden, moet het uur van aankomst of vertrek genoteerd en geparafeerd worden op de bijgevoegde lijst en moet de cursist dit melden in het onthaal en aan de leerkracht. Voorziene afwezigheden worden vooraf gemeld in het onthaal, aan een leerkracht of aan de directeur In geval van nood of overmacht, verwittigt men het opleidingscentrum zo vlug mogelijk. Bij ziekte moet men bij voorkeur vóór het aanvangsuur van de lessen (ten laatste tegen 10 uur) het opleidingscentrum verwittigd hebben : a) Bij voorkeur via b) op het nr. 09/ Bij afwezigheid wordt dit nummer doorgeschakeld naar Familiezorg Je bezorgt in diezelfde week (verstuurd binnen de 48 uren) een doktersbriefje om je afwezigheid te wettigen. Je gebruikt hiertoe de voorgedrukte omslagen. Tijdens stageperiodes moet bijkomend telefonisch de instelling of bij stage aan huis de dienst Familiezorg verwittigd worden. Kan men nog niet onmiddellijk zeggen hoelang men afwezig zal zijn, dan belt men na het doktersbezoek diezelfde dag nog terug. Ongewettigde afwezigheden kunnen niet. Ongewettigd afwezig zijn betekent: Niet of te laat verwittigen en/of Geen attest binnen brengen. 13

14 Een ongewettigde afwezigheid betekent geen uitkering voor die bewuste dag. De eerste ongewettigde afwezigheid leidt tot een mondelinge vermaning. De tweede ongewettigde afwezigheid tot een schriftelijke vermaning. Een derde betekent stopzetting van de opleiding. (zie onthaalbrochure VDAB) In geval van ziekte dient men zijn mutualiteit te verwittigen, wil men voor die dag een uitkering genieten!!! Het document Vertrouwelijk laten invullen door de arts en bij de mutualiteit binnen brengen binnen de 48 uren. Bij arbeidsongevallen moet men onmiddellijk aangifte doen, ook aan de mutualiteit. In de bijlage vindt men de nodige instructies en de documenten zijn beschikbaar bij de administratieve dienst van het opleidingscentrum. 4. Voorkomen en attitude Er wordt verwacht dat de cursisten verzorgde en discrete kledij dragen en een aangepast taalgebruik hebben. Lang haar wordt tijdens de praktijklessen samengebonden. Ieder cursist krijgt volgende schorten ter beschikking: 2 schorten van Familiezorg voor de kooklessen en de stage aan huis. 2 broekpakken voor de stage in het woon-en zorgcentrum Voor de schorten wordt een waarborg gevraagd van 15,00 euro. Bij stopzetting of beëindigen van de cursus wordt de waarborg teruggegeven (na inleveren van de schorten) Bij storend gedrag tijdens de lessen zal de lesgever hierop wijzen. Indien dit tot geen verbetering leidt, kan een cursist de boodschap krijgen de les te verlaten. Dan wordt er verwacht dat deze zich afzondert in een ander leslokaal totdat hij/zij zichzelf in staat ziet om terug te komen naar de les met het aangepaste gedrag. Wanneer een cursist de les moet verlaten, betekent dit dus niet dat deze het opleidingscentrum moet verlaten. Indien een cursist dit toch doet, is dit een persoonlijke keuze. Houdt wel rekening met het feit dat dit leidt tot een onwettige afwezigheid. 14

15 5. Buddywerking: zie bijlage 6. Het Gebruik van Infrastructuur Cursisten kunnen tussen 8.00 u en in het opleidingscentrum binnen. De mantels kunnen in de gang aan het onthaal opgehangen worden. Men is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen. Dus laat geen waardevolle dingen of geld rondslingeren, maar hou dit bij je. Het prikbord: in de klas : zowel het opleidingscentrum als cursisten kunnen hiervan gebruik maken om boodschappen mede te delen Elke week zal ook het uurrooster voor de komende week daar worden uitgehangen! Dringende telefoons worden aangevraagd in het onthaal of bij afwezigheid aan een leerkracht. Men betaalt 0,50 euro. Alle gsm s moeten tijdens de lessen uitgeschakeld worden. Fotokopieën De leerkrachten zorgen zelf voor de nodige cursusbladen. Persoonlijke fotokopieën (voor enkele bladzijden) die verband houden met de opleiding kunnen tegen betaling gebeuren. U legt uw kopieerwerk in het daartoe voorziene bakje in de gang aan het onthaal. Vergeet niet duidelijk het aantal kopies,die u wenst, te vermelden. Je zal verwittigd worden wanneer het klaar is (0,05 euro per A4-blad). Grote hoeveelheden moet u zelf laten kopiëren in het kopiecenter. Parking Cursisten kunnen jammer genoeg NIET parkeren op het domein in de Maagdestraat. Het is aangewezen naar ons opleidingscentrum te komen met de fiets of het openbaar vervoer. Voor wie met de auto komt, zijn er gratis parkeer mogelijkheden aan de rand van de stad. Info zie bijlage Schade In geval van breuk of schade verwittigt men onmiddellijk de leerkracht, zodat wij zo vlug mogelijk het nodige kunnen doen om alles weer in orde te brengen. Roken Mogen wij vragen om sigarettenpeuken in de daartoe bestemde asbakken te doven. 15

16 Sorteren van huisvuil In elke ruimte staan vuilnisemmers. Sorteer alle afval op de juiste manier. Brandveiligheid: In geval van brand vragen wij de cursisten om in alle rust de lokalen te verlaten. In de gangen hangen pictogrammen, waar bij de rondleiding op de eerste dag van de opleiding zal naar verwezen worden. Deze geven de richting van de uitgangen aan. In de verzorgingsklas en de theorieklas verlaat je het lokaal via de deur naar het binnenplein. In de huishoudklas begeven de cursisten zich naar de toiletten en verlaten zo de ruimte via de achterdeur. Tijdens de kooklessen wordt eveneens via de huishoudklas en de toiletten het gebouw verlaten of kan je door de verzorgingsklas naar het binnenplein. 16

17 Tot slot Wij weten dat cursisten bij de start van de opleiding met heel wat vragen zitten. We hopen dat wij met deze brochure heel wat vragen hebben kunnen beantwoorden. Mocht er iets niet duidelijk zijn, aarzel dan niet om bij één van ons eens langs te komen. We zullen je graag te woord staan. En niet alleen om uw vragen te beantwoorden, maar ook bedenkingen, opmerkingen suggesties,. Alle ideeën zijn welkom, als wij daarmee de cursisten kunnen vooruit helpen of ons opleidingscentrum beter kunnen maken. In bijlage vinden jullie ook een evaluatieformulier van de selecties. Graag willen we jullie vragen dit in te vullen en ons zo snel mogelijk terug te bezorgen. Rest ons nog je veel succes toe te wensen! Het voltallige leerkrachtenteam: Lesgevers: Els Bulthé Grietje Beeckaert Trui Geirnaert Huguette Galle Carine Braems Kathleen Claeys Administratief medewerker: Elke Beeckman Sarina Fierens Directeur opleiding: Algemeen directeur: Kristien Maréchal Stefaan Berteloot 17

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten,

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten, Inhoudsopgave Vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I. Engagementsverklaring tussen de ouders en het Maria-Boodschaplyceum... 6 1. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact... 6 1.1 Infoavonden...

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie