HERZIEN MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-LOZE PERIODE [1] ARBEIDSOVEREENKOMST. tussen [NAAM WERKGEVER] [NAAM WERKNEMER]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERZIEN MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-LOZE PERIODE [1] ARBEIDSOVEREENKOMST. tussen [NAAM WERKGEVER] [NAAM WERKNEMER]"

Transcriptie

1 HERZIEN MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-LOZE PERIODE [1] ARBEIDSOVEREENKOMST tussen [NAAM WERKGEVER] en [NAAM WERKNEMER] DEZE VOORBEELDARBEIDSOVEREENKOMST BIEDT EEN AANTAL KEUZEMOGELIJKHEDEN. WAAR IN DE TEKST VAN HET VOOR- BEELD KEUZES WORDEN GEBODEN, MOETEN PARTIJEN UIT EEN VAN DE ALTERNATIEVEN EEN KEUZE MAKEN. 1

2 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de [stichting][vereniging][besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid] [maatschap] [vennootschap onder firma][eenmanszaak] [naam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats], met adres [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen: "werkgever"; en 2. [de heer][mevrouw] [naam], geboren op [datum] te [plaats], wonende te ([postcode]) [plaats], met adres [adres], hierna te noemen: "werknemer"; overwegende dat: [********] verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding, functie 1.1 Werknemer treedt met ingang van [datum] in dienst van werkgever in de functie van [functie]. [2] 1.2 Een beschrijving van de tot deze functie behorende taken en verantwoordelijkheden is als bijlage 1 aan deze arbeidsovereenkomst gehecht. 1.3 Werknemer zal zich volledig en naar behoren inzetten om de in bijlage 1 omschreven taken en verantwoordelijkheden op een zo goed mogelijke wijze te vervullen en de goede gang van zaken binnen de praktijk van werkgever te bevorderen. 1.4 Werknemer zal zijn werkzaamheden verrichten in de praktijk van werkgever te [plaats, adres]. Werknemer is verplicht zijn werkzaamheden (al dan niet tijdelijk of incidenteel) op andere plaatsen uit te voeren, indien de belangen van werkgever dat van werknemer verlangen. [3] 2

3 Artikel 2 Professioneel Statuut Fysiotherapeuten 2.1 Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing het Professioneel Statuut Fysiotherapeuten in dienstverband in de vrijgevestigde praktijk, zoals dat door de bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk 2003 betrokken partijen is vastgesteld en eventueel in de toekomst zal komen te luiden. Het Professioneel Statuut Fysiotherapeuten in dienstverband in de vrijgevestigde praktijk is als bijlage 2 aan deze arbeidsovereenkomst gehecht. Werknemer verklaart zich met de inhoud daarvan bekend. 2.2 Werknemer is verplicht zijn werkzaamheden te verrichten met inachtneming van het in lid 1 genoemde Statuut en/of andere KNGF-richtlijnen met betrekking tot de beroepsuitoefening, die werknemer geacht wordt te kennen. 2.3 Werknemer verklaart kennis te hebben genomen van de eventueel tussen werkgever en de zorgverzekeraar gesloten overeenkomst en de daarbij behorende regelingen te aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met name voor wat betreft de aan de verzekerden te verstrekken hulp, als eigen verplichting te zullen naleven. Artikel 3 Duur van de arbeidsovereenkomst [3.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op [datum]. [OF] 3.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor een periode van [periode]. De arbeidsovereenkomst vangt aan op [datum] en eindigt van rechtswege, zonder dat nadere opzegging is vereist, met ingang van [datum].] [4] Artikel 4 Proeftijd [4.1 Partijen komen geen proeftijd overeen. [OF] 4.1 Partijen gaan een proeftijd aan in de zin van artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek voor [de eerste maand][de eerste twee maanden] van deze arbeidsovereenkomst.] [5] 3

4 Artikel 5 Arbeidsduur, werkrooster [BIJ VAST SALARIS: 5.1 De gebruikelijke arbeidsduur van werknemer is gemiddeld [aantal] uren per week. 5.2 De werkdagen en -tijden van werknemer zijn als volgt of liggen binnen de navolgende uren: [omschrijven werkdagen en -tijden]] [BIJ VARIABEL SALARIS: 5.1 De gemiddelde arbeidsduur van werknemer bedraagt [aantal] uren per week maar tenminste [aantal] uren per week. 5.2 De werkdagen en -tijden van werknemer bij een gemiddelde arbeidsduur van [minimaal aantal] uren per week zijn als volgt: [omschrijven werkdagen en -tijden]] Artikel 6 Einde arbeidsovereenkomst, opzegging [6.1 Iedere partij heeft het recht deze arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen. [OF] 6.1 Iedere partij heeft het recht deze arbeidsovereenkomst op te zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:672 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedraagt de opzegtermijn van werkgever [aantal] maanden en voor werknemer [aantal] maanden.] [6] 6.2 Deze arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval, zonder dat opzegging is vereist, op de laatste dag van de maand waarin werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. Artikel 7 Salaris [7] [BIJ VAST SALARIS 7.1 Werknemer ontvangt een vast salaris, bij aanvang van het dienstverband, van [bedrag] (zegge: [bedrag] euro) bruto per maand. Werkgever zal het salaris onder inhouding van de wettelijk voorschreven belastingen en sociale verzekeringspremies aan werknemer betalen op de bij werkgever bekende bankrekening van werknemer. 4

5 7.2 De betaling geschiedt op een dusdanig moment, dat werknemer uiterlijk op de laatste dag van de maand over het salaris kan beschikken. 7.3 Werknemer ontvangt maandelijks een salarisspecificatie. Tevens wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, een opgave verstrekt over het in het voorgaande jaar verdiende salaris, de ingehouden loonbelasting, de sociale verzekeringspremies alsmede eventuele overige inhoudingen. 7.4 Het salaris van werknemer wordt vermeerderd met 8% vakantietoeslag over het salaris dat hij in de aan 1 juni van het betreffende kalenderjaar voorafgaande 12 maanden heeft ontvangen. 7.5 De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald met de salarisbetaling van mei, voor zover werknemer op dat moment reeds vakantietoeslag heeft opgebouwd, en voor het overige bij het einde van de arbeidsovereenkomst. 7.6 Naast het normale uurloon ontvangt werknemer een overwerkvergoeding van 25% van het bruto uurloon. De overwerkvergoeding voor arbeid verricht op zaterdag bedraagt 75% en voor arbeid verricht op zon- en feestdagen 100% van het bruto uurloon. 7.7 Onder overwerk wordt verstaan: werk dat in opdracht van werkgever wordt verricht en de wekelijkse arbeidsduur voor een voltijds dienstverband (40,75 uur) met meer dan een half uur per week overschrijdt. 7.8 Tussen 22:00 uur en 7:00 uur wordt niet gewerkt.] [OF] [BIJ VARIABEL SALARIS [7] 7.1 Werknemer ontvangt een variabel salaris. Het variabele salaris wordt berekend conform de aan deze arbeidsovereenkomst gehechte bijlage **. Werkgever zal het salaris onder inhouding van de wettelijk voorschreven belastingen en sociale verzekeringspremies aan werknemer betalen op de bij werkgever bekende bankrekening van werknemer. 7.2 De betaling geschiedt op een dusdanig moment, dat werknemer uiterlijk op de laatste dag van de maand over het salaris kan beschikken. 7.3 Werknemer ontvangt maandelijks een salarisspecificatie. Tevens wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, een opgave verstrekt over het in het voorgaande jaar verdiende salaris, de ingehouden loonbelasting, de sociale verzekeringspremies alsmede eventuele overige inhoudingen. 5

6 7.4 Het salaris van werknemer wordt vermeerderd met 8% vakantietoeslag over het salaris dat hij in de aan 1 juni van het betreffende kalenderjaar voorafgaande 12 maanden heeft ontvangen. 7.5 De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald met de salarisbetaling van mei, voor zover werknemer op dat moment reeds vakantietoeslag heeft opgebouwd, en voor het overige bij het einde van de arbeidsovereenkomst.] Artikel 8 [8] - [9] Ziekte 8.1 Bij arbeidsongeschiktheid van werknemer betaalt werkgever, gedurende de eerste 52 weken van het tijdvak van 104 weken zoals bedoeld in artikel 7:629 lid 1 Burgerlijk Wetboek, [70 100%] van het in artikel 7.1 genoemde salaris aan werknemer. Gedurende de laatste 52 weken van voornoemd tijdvak geldt hetgeen ten aanzien daarvan in artikel 7:629 lid 1 Burgerlijk Wetboek is bepaald. [BIJ VARIABEL SALARIS 8.1 Bij arbeidsongeschiktheid van werknemer betaalt werkgever aan werknemer gedurende de eerste 52 weken van het tijdvak van 104 weken zoals bedoeld in artikel 7:629 lid 1 Burgerlijk Wetboek [70% - 100%] van het in artikel 7.1 genoemde salaris, waarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde salaris over de zes volledige kalendermaanden voorafgaand aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Gedurende de laatste 52 weken van voornoemd tijdvak geldt hetgeen ten aanzien daarvan in artikel 7:629 lid 1 Burgerlijk Wetboek is bepaald.] [8.** Gedurende de eerste [dag] [OF] [twee dagen] van arbeidsongeschiktheid ( wachtdag[en] ) heeft werknemer conform het bepaalde in artikel 7:629 lid 9 Burgerlijk Wetboek geen recht op loondoorbetaling.] 8.** Iedere verplichting van werkgever tot het betalen van het in artikel 7.1 genoemde salaris aan werknemer vervalt, op het moment dat de arbeidsongeschiktheid of ziekte van werknemer langer duurt dan 104 weken of op het moment dat binnen het tijdvak van 104 weken de arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze eindigt, tenzij de loondoorbetalingverplichting van werkgever wordt verlengd conform het bepaalde in artikel 7:629 lid 11 Burgerlijk Wetboek. 8.** Werknemer is zich bewust van zijn verplichting om ingeval van ziekte de gedragsregels in acht te nemen, die als bijlage ** aan deze overeenkomst zijn gehecht en integraal van toepassing zijn op deze arbeidsovereenkomst. 6

7 Artikel 9 Vakantiedagen, ADV dagen 9.1 Werknemer heeft bij een voltijds dienstverband van 40,75 uur (gemiddeld) per week recht op 23 (drieëntwintig) vakantiedagen per kalenderjaar, exclusief de in lid 3 genoemde feestdagen. Werknemer kan deze vakantiedagen opnemen na daarvoor toestemming van werkgever te hebben gevraagd en verkregen. [10] 9.2 Werknemer kan éénmaal per jaar aanspraak maken op een aaneengesloten vakantie van maximaal 21 (eenentwintig) kalenderdagen. Daarnaast dient werknemer in elk kalenderjaar voor een periode van tenminste 14 (veertien) aaneengesloten kalenderdagen vakantie op te nemen. Desgewenst zal werknemer ernaar streven deze vakantie in de vakantieperiode van het basisonderwijs op te nemen. 9.3 De in lid 1 bedoelde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. In de jaren dat op 5 mei het lustrum van de bevrijding wordt gevierd, geldt deze dag (of de dag die voor de viering is aangewezen), als een feestdag. 9.4 Werknemer heeft bij een voltijds dienstverband van 40,75 uur (gemiddeld) per week recht op acht (8) ADV dagen per kalenderjaar [10]. [9.5 ADV dagen kunnen op verzoek van werknemer aangewend worden voor het vereffenen van wachtdagen ingeval van ziekte (zoals bedoeld in artikel 8.1).] [8] 9.** Werknemer heeft de mogelijkheid ADV dagen in enig jaar [geheel] [OF] [voor de helft] niet in vrije tijd op te nemen, maar te laten uitbetalen. 9.** Het als bijlage ** aan deze arbeidsovereenkomst gehechte reglement voor bijzonder verlof en scholingsverlof is integraal van toepassing op de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever. 9.** Bij een parttime dienstverband wordt de aanspraak op vakantie- en ADV-dagen naar rato berekend. Artikel 10 Pensioen 10.1 Werknemer zal verplicht worden opgenomen in de (collectieve) pensioenregeling van werkgever bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten ( SPF ). Terzake van deelneming en de premiebetaling zijn de regels van het pensioenreglement van toepassing zoals dat thans luidt dan wel in de toekomst zal luiden [11]. [10.2 De kosten van de totale pensioenpremie komen voor rekening van werknemer. 7

8 [OF] 10.2 Werknemer zal de totale pensioenpremie rechtstreeks aan SPF betalen. Werkgever zal tot een bedrag van [bedrag] bruto een bijdrage leveren in de door werknemer te betalen pensioenpremie.] [11] Artikel 11 [12] Concurrentiebeding 11.1 Werknemer zal binnen [één jaar] na het einde van deze arbeidsovereenkomst zich niet zelfstandig vestigen als fysiotherapeut of een door het KNGF erkend gespecialiseerd fysiotherapeut in het verzorgingsgebied van de praktijk van werkgever (zoals gedefinieerd in lid 3, hierna: Verzorgingsgebied ), zulks evenwel behoudens schriftelijke toestemming van werkgever Werknemer zal binnen [één jaar] na het einde van deze arbeidsovereenkomst niet in dienst treden in de functie van fysiotherapeut of een door het KNGF erkend gespecialiseerd fysiotherapeut, indien de plaats van het nieuw te aanvaarden werkgebied in het Verzorgingsgebied van de praktijk van werkgever ligt, zulks evenwel behoudens schriftelijke toestemming van werkgever Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het Verzorgingsgebied van de praktijk van werkgever bedoeld het gebied waar structureel het merendeel van de patiënten door woon- of werksituatie uit afkomstig is. Het Verzorgingsgebied strekt zich voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst uit tot [invullen plaats(en) en/of gemeente(s) dan wel een specifiek te omschrijven gebied, buurt of omgeving, die het Verzorgingsgebied vormt] Indien het Verzorgingsgebied van de nieuwe werkkring van werknemer en het Verzorgingsgebied van werkgever elkaar substantieel overlappen, is dit artikel onverkort van toepassing Dit artikel is niet van toepassing indien werknemer een dienstverband aanvaardt: (i) in de intramurale sector; of (ii) in de extramurale sector, die een aanzienlijke verbetering voor werknemer betekent, echter zulks na overleg met werkgever. 8

9 Artikel 12 Nevenfuncties 12.1 Zonder schriftelijke toestemming van werkgever is het werknemer niet toegestaan gedurende de arbeidsovereenkomst al dan niet in dienstbetrekking nevenwerkzaamheden hetzij ten behoeve van derden, hetzij als zelfstandige voor eigen rekening te verrichten Werkgever is bevoegd schriftelijke toestemming zoals bedoeld in lid 1 te onthouden indien en voor zover de nevenwerkzaamheden een adequate vervulling van de arbeidsovereenkomst in de weg staan, daarbij rekening houdend met de belangen van zowel werknemer als werkgever. [BIJ PARTTIME DIENSTVERBAND 12.** Werknemer heeft het recht door middel van het verrichten van nevenwerkzaamheden de gebruikelijke arbeidsduur aan te vullen tot maximaal 40,75 uur per week, tenzij het werkzaamheden betreft als bedoeld in artikel 11, in welk geval voor het verrichten van deze nevenwerkzaamheden de voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever benodigd is.] [13] 12.** Ten tijde van het aangaan van deze arbeidsovereenkomst verricht werknemer met toestemming van werkgever de volgende nevenfuncties: [invullen] Artikel 13 Geheimhouding 13.1 Zowel gedurende als na afloop van deze arbeidsovereenkomst is werknemer verplicht: alle gegevens, die hij in de uitoefening van zijn functie mondeling of door middel van informatiedragers van werkgever ontvangt of heeft ontvangen, waarvan het vertrouwelijk karakter werknemer bekend is of had kunnen zijn, als vertrouwelijk te beschouwen en niet aan derden ter beschikking te stellen, ter inzage te geven of daarover mededelingen van welke aard dan ook te doen; en strikte geheimhouding tegenover derden te betrachten over alles betreffende de zaken, relaties en belangen van werkgever, waarvan hij bij de uitoefening van zijn functie kennis verkrijgt of heeft verkregen en waarvan het vertrouwelijk karakter werknemer bekend is of had kunnen zijn De verplichting van werknemer tot geheimhouding van gegevens en zaken zoals bepaald in lid 1, geldt niet indien: werkgever voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend voor openbaarmaking van de hiervoor bedoelde vertrouwelijke gegevens; 9

10 dergelijke gegevens of zaken, anders dan door het in strijd handelen door werknemer met dit artikel, reeds openbaar of bekend zijn gemaakt; werknemer tot gebruik of openbaarmaking daarvan verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Artikel 14 Retournering zaken 14.1 Boeken, brochures, bescheiden, andere informatiedragers en eventuele apparatuur als bijvoorbeeld een mobiele telefoon en/of een laptop met toebehoren, die werkgever aan werknemer verstrekt, blijven eigendom van werkgever Onder bescheiden wordt mede verstaan gegevens over omzet of patiënten en kopieën van facturen Werknemer zal de aan hem verstrekte eigendommen van werkgever op diens eerste verzoek aan werkgever retourneren, alsmede ongevraagd bij het einde van deze arbeidsovereenkomst. Artikel 15 Boetebeding 15.1 Bij overtreding van de bedingen opgenomen in artikel 11, 12, 13 of 14 verbeurt werknemer ten gunste van werkgever een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete ter hoogte van 225 voor elke overtreding, vermeerderd met 225 voor elke dag gedurende welke de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen. Artikel 16 Onkostenvergoedingen [14] 16.1 Werknemer heeft recht op een vaste reiskostenvergoeding voor regelmatig woon-werkverkeer, zowel ter zake van de kosten van de met eigen auto gereden kilometers als de kosten voor openbaar vervoer, ter hoogte van een bedrag van [bedrag] per maand. Voor zover de vergoeding op basis van de te eniger tijd geldende sociale zekerheids- en fiscale wetgeving zonder inhoudingen door werkgever kan worden uitgekeerd, wordt zij zonder inhoudingen aan werknemer betaald Werknemer ontvangt maandelijks op declaratiebasis een vergoeding voor de op verzoek, in opdracht of na instemming van werkgever door hem tijdens de vervulling van zijn functie gemaakte reiskosten. 10

11 16.3 Zakelijke onkosten, die werknemer in het kader van de uitoefening van zijn functie redelijkerwijs moet maken, zoals bijvoorbeeld telefoonkosten, kosten voor congresbezoek, scholing of cursus, lidmaatschapskosten voor één beroepsorganisatie in de fysiotherapie en kosten voor dienstkleding, vergoedt werkgever aan werknemer tegen overlegging van nota's en betalingsbewijzen, mits deze kosten zijn gemaakt op verzoek, in opdracht of na instemming van werkgever. Declaratie dient plaats te vinden binnen twee maanden na het tijdstip waarop de betreffende onkosten zijn gemaakt Indien en voor zover op grond van fiscale wetten en/of regelingen enige door werkgever aan werknemer verschuldigde vergoeding niet (meer) onbelast kan of mag worden uitbetaald, blijft het recht van werknemer op deze vergoeding gehandhaafd, met dien verstande dat het gedeelte dat niet meer onbelast kan worden uitgekeerd, wordt beschouwd als een bruto vergoeding. Artikel 17 Verzekering 17.1 Werkgever zal op zijn kosten een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid van werknemer voor het handelen of nalaten door werknemer bij de uitoefening van zijn beroep. Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 18.1 Op deze arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze arbeidsovereenkomst, met inbegrip van alle geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: [Naam werkgever] [Plaats] [Datum] [Naam werknemer] [Plaats] [Datum] 11

12 BIJLAGE 1 [Functiebeschrijving] 12

13 BIJLAGE 2 [Professioneel Statuut Fysiotherapeuten in dienstverband in de vrijgevestigde praktijk] 13

14 BIJLAGE ** [Berekening opbouw variabel salaris] 14

15 BIJLAGE ** [Ziekteverzuimreglement] 15

16 BIJLAGE ** Zoals bepaald in artikel 9 van de arbeidsovereenkomst heeft werknemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 3 hieronder aanspraak op scholingsverlof en/of (ander) bijzonder verlof. Scholingsverlof 1. Betaald Verlof dat nodig is voor verplichte na- en/of bijscholing van werknemer zal door werkgever worden verleend. Betaald verlof wordt altijd verleend, indien scholing van werknemer geschiedt op verzoek van werkgever. Verlof voor niet verplichte na- en/of bijscholing van werknemer wordt in overleg tussen werkgever en werknemer verleend, waarbij de organisatorische implicaties van de afwezigheid van werknemer een rol spelen. Bijzonder verlof Wet Arbeid en Zorg 2. Werknemer heeft recht op: calamiteiten- en ander kortverzuimverlof (betaald); kortdurend zorgverlof (betaald, tenminste 70%); en langdurend zorgverlof (onbetaald); conform het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg (Waz), waarin de voorwaarden, de duur, de omvang en de hoogte van de eventuele loondoorbetalingverplichting is vastgelegd en waarnaar op deze plaats wordt verwezen. In aanvulling op de in artikel 4:1 lid 2 Waz vermelde omstandigheden, worden onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden in de zin van artikel 4:1 lid 1 sub a Waz in ieder geval ook begrepen: het overlijden en de lijkbezorging, alsmede de begrafenis of crematie van een van de ouders van werknemer s echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont (voor welke omstandigheid werknemer, evenals voor de in artikel 4:1 lid 2 sub b Waz genoemde omstandigheden, vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis of crematie recht op verlof heeft); de begrafenis of crematie van een van de grootouders, broers, zussen of kinderen van werknemer s echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont (voor welke omstandigheid werknemer gedurende de dag van de begrafenis of crematie recht op verlof heeft); het in ondertrouw gaan van werknemer (voor welke omstandigheid werknemer gedurende de tijd, benodigd voor het in ondertrouw gaan, recht op verlof heeft); 16

17 het in het huwelijk treden van werknemer (voor welke omstandigheid werknemer gedurende twee dagen recht op verlof heeft); het in het huwelijk treden van een van de leden van het gezin van werknemer of van zijn bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad (voor welke omstandigheid werknemer gedurende één dag recht op verlof heeft); de verhuizing van werknemer (voor welke omstandigheid werknemer gedurende twee dagen recht op verlof heeft). In afwijking van artikel 4:2 Waz heeft werknemer, wanneer sprake is van de in dat artikel genoemde omstandigheid, recht op drie dagen kraamverlof. Overig bijzonder verlof (onbetaald) 3. Werknemer heeft in de volgende gevallen recht op onbetaald verlof : voor maximaal twaalf dagen per jaar voor het bijwonen van statutaire vergaderingen van werknemersorganisaties, voor zover werknemer als bestuurslid en/of afgevaardigde is aangewezen; voor maximaal vijf dagen per jaar voor het deelnemen dan wel medewerken aan conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen, voor zover werknemer daartoe als deskundige of afgevaardigde door zijn werknemersorganisatie is uitgenodigd en hij zulks kan aantonen; voor deelname aan bestuurlijke en ministeriële commissies en onderwijsactiviteiten in het kader van de gezondheidszorg; in andere gevallen waarin werkgever bijzondere omstandigheden aanwezig acht. 17

18 TOELICHTING BIJ VOORBEELD ARBEIDSOVEREENKOMST AD 1 Voorbeeld arbeidsovereenkomst Voor u ligt een voorbeeld arbeidsovereenkomst. Dit voorbeeld is een update van en geënt op de modelarbeidsovereenkomst behorende bij de tussen de FWV en FDV overeengekomen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk 2003, zoals neergelegd in bijlage 5. Het voorbeeld bevat, naast de bepalingen uit het oude model die deels zijn aangepast vanwege jurisprudentie en/of gewijzigde wet- en regelgeving, bepalingen met betrekking tot onderwerpen die voorheen bij CAO werden geregeld. AD 2 Toelichting artikel 1.1 (functiebeschrijving) Werkgever en werknemer dienen als bijlage 1 een uitgebreide beschrijving van het (basis)takenpakket van werknemer aan de arbeidsovereenkomst te hechten. AD 3 Toelichting artikel 1.4 (wijziging standplaats) Op zowel werkgever als werknemer rust de verplichting zich als een goed werknemer en goed werkgever te gedragen (zie artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek). Deze open norm kan dienen als beoordelingsmaatstaf voor de vraag hoe om te gaan met bepaalde omstandigheden, waarin de wet niet voorziet, zoals bijvoorbeeld de verplichting incidenteel overwerk te verrichten, andere werkzaamheden dan de bedongen werkzaamheden te verrichten, of te werken op andere plaatsen dan overeengekomen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die ertoe leiden dat van werknemer in alle redelijkheid kan worden verwacht al dan niet tijdelijk of incidenteel zijn werkzaamheden te verrichten op andere plaatsen dan de met werkgever overeengekomen standplaats. Hoofdregel is dat een wijziging van standplaats geschiedt in overleg met en na instemming van werknemer. Echter, op grond van bepaalde omstandigheden kan de werknemer daartoe ook worden verplicht op grond van het hiervoor genoemde beginsel van goed werknemerschap. Zo is het vaste rechtspraak dat een werknemer op redelijke voorstellen, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen (alleen) mag afwijzen wanneer de aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. AD 4 Toelichting artikel 3.1 (aard van de arbeidsrelatie) Partijen hebben de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst anders dan voor onbepaalde tijd aan te gaan, bijvoorbeeld indien het werkzaamheden betreft van tijdelijke aard of als beide partijen dit wensen. Indien de individuele arbeidsovereenkomst niet anders bepaalt, wordt het dienstverband geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 18

19 AD 5 Toelichting artikel 4.1 (proeftijd) Artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd partijen schriftelijk een proeftijd kunnen overeenkomen van ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste: één maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren; en twee maanden, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer. Indien het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld (maar afhankelijk is gesteld van het intreden van een bepaalde gebeurtenis), kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand. AD 6 Toelichting artikel 6.1 (opzegtermijnen) Artikel 7:672 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat opzegging van een arbeidsovereenkomst in beginsel geschiedt tegen het einde van de maand. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt bij een arbeidsovereenkomst, die op de dag van de opzegging: korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt (altijd) één maand. Opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen toegestaan, indien werkgever en werknemer dat met elkaar zijn overeengekomen. Van deze opzegtermijnen kunnen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst afwijken. De opzegtermijn mag in dat geval bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden voor werknemer en moet voor de werkgever tenminste het dubbele bedragen van de opzegtermijn van de werknemer (dus bijvoorbeeld: opzegtermijn van twee maanden voor de werknemer = vier maanden voor de werkgever). AD 7 Toelichting artikel 7.1 (salaris) Het verdient aanbeveling, indien werknemer parttime werkt, het parttime salaris in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Ten aanzien van het variabele salaris geldt het volgende. Bijlage 6 bij de CAO-V 2003 geeft aan op welke wijze werknemer en werkgever afspraken met elkaar kunnen maken over de berekening van het variabele salaris. Deze systematiek kan door partijen worden overgenomen. Een 19

20 dergelijk systematiek koppelt het salaris aan het zogenoemde basisomzetpercentage en opbouwpercentage. NB. Het aan het variabele salaris gekoppelde uurloon dient door werkgever zelf te worden bepaald. AD 8 Toelichting artikel 8 / 9.5 (doorbetaling tijdens ziekte / wachtdagen) Artikel 7:629 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever gedurende een periode van (tenminste) 104 weken het salaris tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer dient door te betalen, met dien verstande dat de werknemer dient te voldoen aan hetgeen in dat artikel is bepaald. De hoogte van de loondoorbetaling aan werknemer bedraagt 70% van zijn laatstverdiende salaris, voor zover dit salaris niet meer bedraagt dan het maximum dagloon zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering. Als 70% van het laatstverdiende salaris minder is dan het minimumloon, heeft de werknemer gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid ten minste recht op het wettelijk minimumloon. Werkgever en werknemer kunnen in het voordeel van werknemer afwijken van het wettelijk uitkeringspercentage. Zo zouden werkgever en werknemer er voor kunnen kiezen het laatstverdiende loon gedurende de eerste 52 weken (of zelfs langer) meer dan 70% (bijvoorbeeld volledig) én/of ongelimiteerd door te betalen aan de werknemer. In dit model is ervoor gekozen partijen de mogelijkheid te bieden gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid het loon dat wordt doorbetaald (het uitkeringspercentage ) te verhogen al dan niet in combinatie met eventuele wachtdagen. Daarbij kunnen werkgever en werknemer een gunstiger loondoorbetalingsregime koppelen aan een lager salaris, of omgekeerd: een minder gunstig loondoorbetalingsregime koppelen aan een hoger salaris. Werknemer en werkgever kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de volgende combinaties: hoogste salaris met uitkeringspercentage 70% in combinatie met twee wachtdagen; middelste salaris met uitkeringspercentage 100% in combinatie met twee wachtdagen; en laagste salaris met uitkeringspercentage 95% zonder wachtdagen. In dit model is er daarnaast voor gekozen dat werknemer gedurende de laatste 52 weken van ziekte recht heeft op loondoorbetaling conform artikel 7:629 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat werknemer recht heeft op 70% van zijn laatstverdiende salaris, voor zover dit salaris niet meer bedraagt dan het maximum dagloon zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering (de ondergrens van het minimumloon geldt hier dus niet meer). AD 9 Toelichting artikel 8 (controlevoorschriften) Artikel 7:629 lid 6 Burgerlijk Wetboek biedt werkgever de mogelijkheid het loon van werknemer op te schorten wanneer hij niet in de gelegenheid wordt gesteld te controleren of werknemer wel recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte. 20

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk De ondergetekenden: de organisatie voor werkgevers: Vereniging van Fysiotherapeuten Werkgevers in een Vrijgevestigde praktijk,

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

De KNGF-tool Arbeidsovereenkomst: inhoudelijke toelichting voor werknemers

De KNGF-tool Arbeidsovereenkomst: inhoudelijke toelichting voor werknemers De KNGF-tool Arbeidsovereenkomst: inhoudelijke toelichting voor werknemers Het KNGF biedt werkgevers in de vrijgevestigde praktijk de KNGF-tool Arbeidsovereenkomst. Dit is een geautomatiseerd hulpmiddel

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Tussen kantoorhoudende te in het vervolg aan te duiden als de werkgever. en wonende te in het vervolg aan te duiden als de trainee. Artikel 1 Met ingang van.....

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN

ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN NVLF augustus 2014 1 ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN De ondergetekenden De ondergetekenden 1. De

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. De te Zaandam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beehold, kantoorhoudende te Zaandam (1204 SM) aan de Bonuskaartstraat

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1.. hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda, hierna te noemen "de werkgever"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers

Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Arbeidsovereenkomst voor trainer-coach, werkzaam in het amateurvoetbal De ondergetekenden: 1. De vereniging... gevestigd te...overeenkomstig artikel... van haar statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam RaymakersvdBruggen, Personeelsmanagement, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende

Nadere informatie

DDMMYY-0x Contract voor Bepaalde duur Contract # ddmmyyyy-0x SPECIFIEKE BEPALINGEN

DDMMYY-0x Contract voor Bepaalde duur Contract # ddmmyyyy-0x SPECIFIEKE BEPALINGEN DDMMYY-0x Contract voor Bepaalde duur Contract # ddmmyyyy-0x SPECIFIEKE BEPALINGEN De Specifieke Bepalingen maken integraal deel uit van de Arbeidsovereenkomst. 1. Werkgever De besloten vennootschap met

Nadere informatie

ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN Uitzend24. behorend bij Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd. Artikel 1. Datum indienst treding

ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN Uitzend24. behorend bij Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd. Artikel 1. Datum indienst treding ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN Uitzend24 behorend bij Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd Artikel 1. Datum indienst treding Werknemer treedt bij werkgever in dienst om werkzaam te zijn op een project van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. De te Zaandam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AHOLD, kantoorhoudende te Zaandam (1045 BE) aan de Kittenstraat

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015 Beoordeling overeenkomst KUNST EN CULTUUREDUCATIE Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST tussen Van der Moolen Holding N.V. en de heer R.E. den Drijver

ARBEIDSOVEREENKOMST tussen Van der Moolen Holding N.V. en de heer R.E. den Drijver ARBEIDSOVEREENKOMST tussen Van der Moolen Holding N.V. en de heer R.E. den Drijver Onderstaande overeenkomst is de arbeidsovereenkomst tussen Van der Moolen Holding N.V., hierna te noemen 'de Vennootschap',

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP naam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam Rvdb, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende aldaar aan de Amstellandlaan 84 te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie