BLG Wonen. méér dan betaalbaar onder dak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLG Wonen. méér dan betaalbaar onder dak"

Transcriptie

1 BLG Wonen méér dan betaalbaar onder dak

2 Voldoende vragen - afdoende antwoorden Wie besluit een woning te kopen, krijgt te maken met tal van afwegingen. Vragen van emotionele en zakelijke aard. Het aangaan van zo n koop is beslist geen alledaagse zaak. En de financiering ervan heeft ingrijpende en vaak langdurige gevolgen voor het huishoudboekje. Het is dus zaak daar even rustig voor te gaan zitten. Liefst samen met een deskundig adviseur. Iemand die oog heeft voor de individuele belangen achter elke aanvraag.

3 U moet niet alleen afdoende antwoord krijgen op vragen, maar u moet ook zeker weten dat u voldoende vragen hebt gesteld. En niet alleen die naar de bekende weg van: Hoe gaan we dat betalen? Onder dak zijn, houdt namelijk meer in dan betaalbaar onderdak hebben. Het maakt niet uit of het om een eerste aanschaf gaat of dat u een volgende stap zet in uw wooncarrière. Daarom geven we in deze brochure inlichtingen ter oriëntering vóór, tijdens of na uw gesprek met de makelaar, de assurantie- of hypotheekadviseur. Alles in dienst van een gezamenlijk doel, namelijk een eigen woning die behalve comfort, voldoening en plezier ook financiële zekerheid biedt. Daarvoor is het nodig alle persoonlijke omstandigheden te overzien, de risico s en de mogelijkheden te overdenken. En te komen tot een persoonlijke hypotheek die optimaal gebruik maakt van alle speelruimte. Deze brochure helpt u op weg. De BLG-benadering De persoonlijke benadering van BLG Wonen gaat al heel wat jaren mee. De oorsprong ligt in 1954, toen de overheidsstimulering van het woningbezit leidde tot de oprichting van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. BLG Wonen werd in 1993 onderdeel van de SNS Bank die in 1997 op haar beurt opging in de SNS REAAL Groep. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat maatschappelijke betrokkenheid samenvloeide met commerciële daadkracht. Een alerte en wendbare organisatie is het resultaat. Wij zijn een aanbieder van hypotheken die nog niet zo direct bekend is bij de consument, maar dat komt door onze werkwijze. Onze klantcontacten verlopen immers nog altijd via bemiddelaars. Deskundige mensen bij u in de buurt die u persoonlijk kennen en daarom een passend advies kunnen geven. De bemiddelaar Als kwaliteitsorganisatie werkt BLG Wonen samen met bemiddelaars. Dit zijn zelfstandige, deskundige specialisten. Mensen bij u in de buurt. Zij kennen de markt, maar ook uw omgeving. Die nabijheid komt niet alleen van pas bij het maken van de juiste keuzes voor het afsluiten van een hypotheek, maar ook bij latere toetsing hiervan. Voor het maken van een berekening kunt u terecht op internet, maar de digitale techniek kent geen persoonlijke inleving. Juist omdat persoonlijke situaties door de jaren veranderen, is het verstandig van tijd tot tijd samen met de eigen specialist de financiële planning door te nemen en waar nodig bij te stellen. Die menselijke meerwaarde vindt u bij de adviseur, een specialist die meegroeit in uw wooncarrière. Zo n vertrouwd aanspreekpunt geeft een zeker gevoel. 3

4 Het BLG-advies Het beste advies dat wij u kunnen geven, luidt: praat met uw adviseur. Ook als u al een hypotheek hebt. Persoonlijke omstandigheden en financiële mogelijkheden wijzigen voortdurend. En zeker wanneer u vóór de keuze van een koopwoning staat, valt er heel wat te wikken en te wegen. Welke hypotheekvorm? Welk bedrag? Welke looptijd? Welke rente? Maar ook: welke hypotheekaanbieder? Uw adviseur is vrij in die keuze. Dus als het BLG Wonen wordt, kunt u aannemen dat dit op goede gronden gebeurt. Bijvoorbeeld op basis van onze eerlijke tarieven, de voortreffelijke voorwaarden en ook de service en persoonlijke aandacht. Meer informatie betreffende de Algemene Voorwaarden kunt u verkrijgen via uw adviseur of op Indeling Mocht de keuze dus vallen op BLG Wonen, dan verlenen wij u uiteraard graag de nodige producten op maat. Dus praat en reken vooral verder met uw adviseur en lees hier wat u in algemene zin moet weten van hypotheken. Onze informatie geeft antwoord op de volgende vragen: - Wat zijn de hypotheekkosten en hoe stem ik deze af op mijn huidige budget? (hoofdstuk 1) - Uit welke basishypotheekvormen kan ik kiezen? (hoofdstuk 2) - Welke rentemogelijkheden heb ik? (hoofdstuk 3) - Wat doe ik met mijn vermogensopbouw? (hoofdstuk 4) - Hoe hou ik het wonen over lange termijn betaalbaar? (hoofdstuk 5) 4

5 1. Voldoende budget - passende hypotheek Ook u zult zich op weg naar de aankoop van een eigen woning afvragen welk bedrag u kunt financieren. Het antwoord op deze vraag bepaalt immers de richting waarin u zoekt op de woningmarkt. Daarom is het zaak om in nauw overleg met de adviseur alle factoren te bezien die kunnen bijdragen aan een optimale afstemming van het beschikbare budget en het te lenen bedrag. Verantwoorde keuze Geldverstrekkers kijken in de regel naar het maximale deel van het inkomen dat u kunt besteden aan financieringslasten. Ze noemen dat de woonquote. Of het verantwoord is om die woonquote totaal te benutten, bepaalt u in overleg met uw adviseur. Deze bekijkt met u onder meer de actuele rentestand, de waarde van de woning, andere zekerheden, de Nationale Hypotheek Garantie en eventuele financiële verplichtingen die op uw budget drukken. Voor dat laatste is het aan te raden een gemiddelde maandbegroting op te stellen, die laat zien welk budget u overhoudt voor de hypotheek. Een groot deel van de hypotheeklasten bestaat uit rente. De hoogte hiervan bepaalt mede het bedrag dat u kunt lenen. Het rentepercentage is voor een bepaalde periode vast te zetten. Meestal geldt: hoe korter die periode, hoe lager de rente. De woning waarvoor u de hypotheek neemt, dient als onderpand voor de geldlening. De geldverstrekker vraagt vooraf meestal een taxatie om er zeker van te zijn, in geval u de hypotheek niet meer kunt betalen, dat de opbrengst van de woning bij gedwongen verkoop opweegt tegen het geleende bedrag. Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl) is een van de regelingen waarmee de overheid het eigenwoningbezit stimuleert. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning geeft de geldverstrekker namelijk de zekerheid dat bij een gedwongen verkoop van uw woning de totale schuld wordt terugbetaald. De stichting neemt in dat geval de schuld over en spreekt een betalingsregeling met u af. Voor bijzondere omstandigheden, zoals onvrijwillige werkloosheid, gelden speciale aflossings- of kwijtscheldingsregelingen. Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie mogen de totale kosten van de koop niet hoger zijn dan een jaarlijks door NHG vast te stellen bedrag. Verder mogen de hypotheeklasten niet hoger zijn dan een bepaald percentage van uw inkomen (woonquote). Met een Nationale Hypotheek Garantie krijgt u korting op de rente. Woonquote Wat is het maximale bedrag dat u kunt lenen voor een hypotheek? Voor beantwoording van deze vraag gaan geldverstrekkers altijd uit van de zogenaamde woonquote: het percentage van uw brutoinkomen dat u maximaal jaarlijks mag verwonen. Hoe meer inkomen, hoe hoger uw woonquote. Bij tweeverdieners wordt voor de woonquote een andere berekening gehanteerd dan voor huishoudens met één inkomen. De woonquotes worden door het NIBUD vastgesteld. 5

6 Bijtellen en aftrekken De koopsom waarmee de makelaar adverteert, is niet het volledige bedrag dat u als koper betaalt. U moet hier bij een overdrachtsbelasting van 6% gemiddeld nog 10% bijtellen voor de zogenaamde kosten koper (k.k.): overdrachtsbelasting, kadaster, makelaar, notariskosten, afsluitprovisie of advieskosten, taxatiekosten en aanvraag Nationale Hypotheek Garantie. Bij nieuwbouw is de verkoop doorgaans vrij op naam (v.o.n.). Hier komen gemiddeld 7% kosten bij: financiering en renteverlies tijdens de bouw. Dan zijn er ook andere, mogelijk bijkomende kosten, zoals die van overbruggingskrediet, bankgarantie, verhuizing, inrichting en overname van roerende goederen. Ook hiervoor is het aan te raden samen met uw adviseur een overzicht op te stellen. Dit voorkomt onaangename verrassingen. De hypotheekrente en financieringskosten van de eigen woning hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar. De adviseur kan samen met u exact uitrekenen hoeveel de belasting meebetaalt aan uw woning en wat er na aftrek netto overblijft aan maandlasten. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent met een passende hypotheek. NIBUD Om te zien wat er van het beschikbare budget overblijft voor de hypotheeklasten, helpt het om een gemiddelde maandbegroting op te stellen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (www.nibud.nl) heeft standaardlijsten voor zo n begroting. Daarop verzamelt u alle gegevens over inkomsten en uitgaven. Inkomsten zijn meestal nettoloon, kinderbijslag, alimentatie en vakantiegeld. Uitgaven verdeelt het NIBUD in drie groepen: vaste lasten (hypotheek, huur, energiekosten, telefoon, verzekeringen e.d.); reserveringsuitgaven waarvoor u geld opzij legt (onderhoud, reparaties, kleding, meubels, vakantie); huishoudelijke uitgaven (eten en drinken). Door alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, is het ook mogelijk een vergelijking te maken tussen de huidige en een geplande, nieuwe situatie. 6

7 2. Basishypotheekvormen Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals De meest passende hypotheekvorm opgenomen in de Financiele Bijsluiter is zeer klein. komt tot stand in samenspraak tussen u en uw adviseur. Er zijn verschillende basisvormen zoals: annuïteitenhypotheek, bankspaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek. Afhankelijk van de persoonlijke situatie zijn deze basisvormen te combineren in tal van varianten die BLG aanbiedt. De vele mogelijkheden onderstrepen het belang van maatwerk op basis van persoonlijk advies. Annuïteitenhypotheek Het brutomaandbedrag blijft over de hele rentevastperiode gelijk. Aanvankelijk bestaat het voornamelijk uit de fiscaal aftrekbare rente. Na verloop van tijd neemt het rentedeel af en betaalt u steeds meer - niet aftrekbare - aflossing. Hierdoor stijgen uw nettomaandlasten. Aflossingsvrije hypotheek Hierover betaalt u alleen maar rente. Dit betekent lagere maandlasten en maximaal fiscaal voordeel. De uiteindelijke terugbetaling van de lening gebeurt bijvoorbeeld uit de opbrengst van verkoop. De aflossingsvrije hypotheek is een optie voor mensen die niet willen of kunnen aflossen. Belastingvoordeel per maand Wanneer u een woning koopt met hypotheek, betaalt de fiscus, onder voorwaarden, hieraan mee. Elk jaar mag u dan bij de belastingaangifte de betaalde hypotheekrente aftrekken van het belastbaar inkomen. Daarvóór moet eerst nog een verrekening plaatsvinden met het eigenwoningforfait. Als basis voor de berekening van dit inkomensdeel geldt de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw woning, die de gemeente vaststelt. Een percentage hiervan (bijvoorbeeld 0,6% bij een WOZ-waarde van ,- of meer) telt als inkomen uit de woning. Van dit bedrag mag u de betaalde hypotheekrente aftrekken en de (meestal) negatieve uitkomst gaat weer van het belastbaar inkomen af. U kunt ervoor kiezen het financiële voordeel van deze aftrek maandelijks te genieten. Daarvoor dient u een verzoek in bij de Belastingdienst (zie voor formulier: of bel gratis de Belastingtelefoon: ). Op basis van enkele loon- en woonkosten gegevens stelt de dienst uw voorlopige terug gaaf inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen vast voor het komende jaar en maakt deze vervolgens in twaalf maandelijkse termijnen aan u over. Bankspaarhypotheek Deze hypotheek is een combinatie van lenen en sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek lost u niet af, maar spaart u via een geblokkeerde spaarrekening exact het bedrag bij elkaar dat nodig is om aan het eind van de looptijd de hypotheek in één keer af te lossen. Over het opgebouwde spaarsaldo op de geblokkeerde spaarrekening ontvangt u rente. Dit rentepercentage is even hoog als het hypotheekrentepercentage dat u betaalt. Gedurende de looptijd van de gekozen rentevaste periode blijven uw maandlasten gelijk. 7

8 3. Rentemogelijkheden Wonen is een basisvoorziening. De inzet van BLG is er dan ook op gericht de bijkomende risico s zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we voor onze klanten een aantal rentevarianten ontwikkeld die zekerheid geven op langere termijn. Renteopties BLG Wonen gunt u de tijd om samen met uw adviseur na te denken over de ideale hypotheek. Dat kan aan de hand van een concrete offerte. Deze blijft maximaal 9 maanden geldig; de eerste 3 maanden zelfs kosteloos. U hebt hierbij de keuze uit twee renteopties. Standaard is de dagrente: hierbij telt de rente van de offerte of die van de aktedatum wanneer deze lager is. U kunt ook kiezen voor dalrente: daarvoor krijgt u de laagste rente die BLG Wonen heeft aangeboden in de periode tussen offerte en hypotheekakte. Rentevast Bij elke hypotheek spreken we een periode af met een vaste rente. Die periode kan variabel zijn, 1 jaar, maar ook bijvoorbeeld 15 jaar. Naarmate u voor een kortere rentevaste periode kiest, krijgt u doorgaans ook een lagere rente. Loopt de periode af of bevindt u zich in de bedenktijd, dan wordt de rente aangepast aan de geldende percentages. Daarbij maken we geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten. Dus geen lokkertjes, wij houden van duidelijkheid en eerlijkheid. Rentebedenktijd BLG Wonen biedt enkele renteperioden aan met rentebedenktijd in het laatste jaar. U mag dan tussentijds gratis overstappen naar een geldend ander rentepercentage. Hierdoor bent u voor de keuze van een nieuw rentepercentage niet afhankelijk van één bepaalde datum. U krijgt bedenktijd voor meer zekerheid. Bij een nieuwe hypotheek kunt u kiezen voor 1 jaar startrente. U heeft dan rentebedenktijd tijdens dat eerste jaar. Middelrente Zoekt u meer zekerheid op lange termijn én een gunstige rente, dan is Middelrente een uitstekende optie. Deze rentevorm combineert de rust van minimale renteschommelingen met een relatief lage rente. Hoe dat kan? U betaalt bij Middelrente altijd de gemiddelde rente over de afgelopen 10 jaar. Bij de jaarlijkse middeling valt telkens de oudste rente af en wordt vervangen door de actuele Middelrente. Ondanks forse renteschommelingen blijft de Middelrente vrijwel stabiel. Rentestijgingen en -dalingen compenseren elkaar. Grote rentestijgingen zijn daardoor uitgesloten. BLG Plafondrente BLG Wonen maakt het u met de BLG Plafondrente wel heel makkelijk. U hoeft niet langer te kiezen tussen financiële zekerheid en de voordelen van variabele rente. Het principe van de BLG Plafondrente is helder. Vooraf wordt vastgesteld welk rentepercentage u maximaal betaalt. Dat is het rente plafond. Stijgt de variabele rente, dan weet u dat u nooit meer gaat betalen dan het renteplafond. Tegelijkertijd profiteert u volop als de variabele rente daalt. Kunt u een betere combinatie bedenken? 8

9 4. Vermogensopbouw Een eigen huis is ook een investering. En niet de minste. Vermogensopbouw door mogelijke waardestijging van de eigen woning bijvoorbeeld. BLG en uw adviseur spelen graag flexibel en attent in op veranderingen in uw persoonlijke situatie. De hypotheek op uw woning kan oplossingen op maat bieden voor nieuwe omstandigheden en nieuwe wensen. Er zijn tal van opties om extra ruimte in de hypotheek te benutten. Bijvoorbeeld de hogere hypotheekinschrijving: u schrijft voor een hoger hypotheekbedrag in dan u opneemt, waardoor u tamelijk eenvoudig over extra geld kunt beschikken. Zelfs al afgeloste bedragen kunt u zonder al te veel kosten weer opnemen. De gelden die u opneemt moeten wel voor het huis bestemd zijn. Tweede hypotheken, ofwel vervolgleningen, kunnen interessant zijn, bijvoorbeeld voor nieuwe investeringen in de woonsituatie. Vervroegd aflossen is eveneens een mogelijkheid. Daar kunnen echter extra kosten aan vastzitten. Raadpleeg ook in dat geval uw eigen adviseur. Deze weet er alles van. Belastingwetgeving Het Nederlandse belastingstelsel leunt op twee uitgangspunten: minder belasting op arbeid en meer belasting op consumptie. De inkomstenbelasting onderscheidt drie vormen van belastbaar inkomen in drie aparte boxen : Box 1 - werk en woning; Box 2 - aanmerkelijk belang; Box 3 - sparen en beleggen. Elke box hanteert eigen tarieven. In Box 1 zijn dit vier progressieve heffingspercentages over opeenvolgende schijven in het belastbare inkomen. In deze box vinden we ook inkomsten zoals het eigenwoningforfait. Hier mag u de betaalde hypotheekrente van aftrekken. Deze aftrek geldt echter alleen nog voor de hoofdwoning gedurende een maximale termijn van 30 jaar. En aftrekbaar zijn alleen nog de hypotheeklasten die aantoonbaar zijn opgenomen voor aankoop, onderhoud of verbetering van de hoofdwoning. 9

10 5. Betaalbaarheid op lange termijn De financiële verplichting van een hypotheek gaat u doorgaans aan voor de lange termijn. Meestal voor 30 jaar. Een periode waarin veel kan gebeuren. Ook onverwachte gebeurtenissen met mogelijke gevolgen voor uw inkomensen woonsituatie. Maar hoe ingrijpend ook, ze hoeven niet te leiden tot onoverkomelijke problemen. Er zijn namelijk diverse maatregelen te nemen om zekerheden in te bouwen en daardoor moeilijkheden te voorkómen. Gezinsvorming Ook verwachte en gewenste gebeurtenissen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw financiële planning. Voordeel daarvan is wel dat u er al bij het afsluiten van de hypotheek rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld wanneer u besloten hebt een gezin te vormen. In dat geval blijven er door de nodige zorg thuis vaak minder uren over voor betaalde arbeid. Dat betekent meestal gedurende een aantal jaren minder inkomsten en dus ook een ander uitgavenpatroon. Het is mogelijk om dit bij de berekening en verdeling van de hypotheeklasten in te calculeren. Laat uw adviseur de zaken nu op een rij zetten, zodat u straks rust en ruimte hebt voor uw gezin. Overbruggingskrediet BLG Wonen maakt het gemakkelijk om te verhuizen. Meestal kan de hypotheek gewoon meeverhuizen. Moet u al tekenen voor het nieuwe huis voordat het oude is verkocht, dan bieden wij de oplossing met een overbruggingskrediet. Ook voor een wat langere termijn. Zo hoeft u geen buitenkans voorbij te laten gaan. Overlijdensrisicoverzekering Wanneer de kostwinnaar overlijdt, kunnen de nabestaanden problemen krijgen met het aflossen van de hypotheek. Met een aparte overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dit. Sommige hypotheekvormen hebben deze dekking al standaard opgenomen. In andere gevallen kan ze overbodig zijn, bijvoorbeeld voor alleenstaanden of in geval er aanspraak is op een nabestaandenpensioen. Ook kunnen nabestaanden zelf over voldoende financiële middelen beschikken. Raadpleeg uw adviseur. Opstalverzekering Onheil kan de woning zelf treffen. Daarom is een opstalverzekering verplicht. Deze dekt alles wat aard- en nagelvast is aan en om de woning tegen vrijwel alle schade van buitenaf, bijvoorbeeld door brand, storm en wateroverlast. Inboedelverzekering Ook de inboedel van uw woning kan schade oplopen, onder meer door brand of inbraak. Met een uitgebreide verzekering afgestemd op de individuele inboedel dekt u zich in tegen de onaangename financiële gevolgen. 10

11 6. Tot slot Hypotheken vormen een gecompliceerde materie. Ons vak heeft namelijk te maken met alle veranderlijke facetten van het leven zelf. Van uw leven dat u zo plezierig en comfortabel mogelijk onder dak wilt brengen. En houden. Daarvoor leveren wij financieel maatwerk. Betaalbaar en genietbaar. Dat geeft een zeker gevoel. BLG. Aangenaam wonen. Hoe handelt u bij klachten? Neem contact op met een medewerker van BLG Wonen door te bellen met (046) of te mailen naar Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: BLG Wonen, Postbus 44, 6160 AA Geleen. Of bel uw tussenpersoon via wie u het product van BLG Wonen heeft aangeschaft. Bent u ontevreden over de manier waarop BLG Wonen met uw klacht is omgegaan, neem dan contact op met een onafhankelijke organisatie. Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Informatie Informatie over tussenpersonen bij u in de buurt krijgt u via: (046) of Gedragscode Hypothecaire Financieringen Als aanbieder van hypothecaire financieringen houdt BLG Wonen zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Deze code bevat gedragsregels die zijn afgesproken na overleg met de overheid en consumentenorganisaties. De regels worden onderschreven door vrijwel alle hypotheekverstrekkers. Een van de doelstellingen van de Gedragscode is betere consumentenvoorlichting en dat vindt onder meer zijn weerslag in deze brochure. Bovendien is er een geschillenregeling vastgesteld voor klachten over de gedragsregels. De integrale brochuretekst is op aanvraag beschikbaar of na te lezen op Informatie Informatie Handige websites:

12 BLG Wonen is een handelsnaam van SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer SNS Bank is bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) geregistreerd in de hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd de voorwaarden. Postbus AA Geleen Jos Klijnenlaan AZ Geleen Telefoon (046) Fax (046) BOD

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Lenen Terugbetalen Rente Woonverzekeringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Een hypotheek 3 Stappenplan 3 Lenen 4 De Budget Hypotheek 4 De DrieSterrenHypotheek 4 De Nieuwbouw Hypotheek 4 Bent

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Pensioen Optimaal Hypotheek. comfortabel genieten van het leven

Pensioen Optimaal Hypotheek. comfortabel genieten van het leven Pensioen Optimaal Hypotheek comfortabel genieten van het leven Er is nog zóveel te genieten U bent gepensioneerd én u hebt een eigen huis. Dat is mooi, want dan woont u feitelijk in uw appeltje voor de

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen...

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... 1 Inhoud De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken. U betaalt graag de laagste rente voor uw hypotheek.

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen.

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen. Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen. 1 Inhoud. De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken voor uw Thuis Hypotheek. U betaalt graag de laagste

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1 Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? 9 Wij zijn uw bank. 5 x 5 2 Prettig wonen zoals u dat wilt U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige woning in het centrum, een vrijstaand huis

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Informatiewijzer Hypotheken

Informatiewijzer Hypotheken Informatiewijzer Hypotheken SNS Hypotheekwijzer Deze informatie wordt u aangeboden door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). De regelingen

Nadere informatie

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Inhoud. Inleiding. 3 Overstap op een lagere rente. 4 De berekening van de vergoeding.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1 Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

SNS Budget Hypotheek

SNS Budget Hypotheek Productwijzer Hypotheken SNS Budget Hypotheek De eerste hypotheek zonder onnodige extra s Wat voor huis u ook koopt, u wilt nooit teveel geld uitgeven. Dus waarom moet u bij de meeste hypotheken betalen

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Wat u moet weten over hypotheken 5 Wat is een hypotheek? 5 Hoeveel kan ik lenen? 5 Hoe moet ik de hypotheek

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Wat u moet weten over hypotheken 5 Wat is een hypotheek? 5 Hoeveel kan ik lenen? 5 Hoe moet ik de hypotheek

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl De sleutel naar uw 20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl 2 eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? 20% toegevoegde waarde Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar

Nadere informatie

De voordelen van de BeleggingsSelect Hypotheek op een rijtje.

De voordelen van de BeleggingsSelect Hypotheek op een rijtje. 018-01-101-BRO 12-09-2001 09:49 Pagina 1 De voordelen van de BeleggingsSelect Hypotheek op een rijtje. Mogelijkheid zelf uw maandlast te bepalen Extra lening tot maximaal 160% van het ingebrachte vermogen

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS

HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS HYPOTHEEK UW VOLGENDE HUIS WELKOM BIJ U WILT PRETTIG WONEN MET LAGE MAANDLASTEN. DAN ZOEKT U NAAR EEN VOORDELIGE LENING MET GOEDE VOORWAARDEN. EEN HYPOTHEEK VAN LLOYDS BANK KAN EEN VERSTANDIGE KEUZE ZIJN:

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Versie 2008

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Versie 2008 Versie 2008 Dit document maakt deel uit van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (aldaar genoemd Voorlichtingsbrochure) de inhoud is door het CHF in samenwerking met het NIBUD ontwikkeld en wordt

Nadere informatie