BLG Wonen. méér dan betaalbaar onder dak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLG Wonen. méér dan betaalbaar onder dak"

Transcriptie

1 BLG Wonen méér dan betaalbaar onder dak

2 Voldoende vragen - afdoende antwoorden Wie besluit een woning te kopen, krijgt te maken met tal van afwegingen. Vragen van emotionele en zakelijke aard. Het aangaan van zo n koop is beslist geen alledaagse zaak. En de financiering ervan heeft ingrijpende en vaak langdurige gevolgen voor het huishoudboekje. Het is dus zaak daar even rustig voor te gaan zitten. Liefst samen met een deskundig adviseur. Iemand die oog heeft voor de individuele belangen achter elke aanvraag.

3 U moet niet alleen afdoende antwoord krijgen op vragen, maar u moet ook zeker weten dat u voldoende vragen hebt gesteld. En niet alleen die naar de bekende weg van: Hoe gaan we dat betalen? Onder dak zijn, houdt namelijk meer in dan betaalbaar onderdak hebben. Het maakt niet uit of het om een eerste aanschaf gaat of dat u een volgende stap zet in uw wooncarrière. Daarom geven we in deze brochure inlichtingen ter oriëntering vóór, tijdens of na uw gesprek met de makelaar, de assurantie- of hypotheekadviseur. Alles in dienst van een gezamenlijk doel, namelijk een eigen woning die behalve comfort, voldoening en plezier ook financiële zekerheid biedt. Daarvoor is het nodig alle persoonlijke omstandigheden te overzien, de risico s en de mogelijkheden te overdenken. En te komen tot een persoonlijke hypotheek die optimaal gebruik maakt van alle speelruimte. Deze brochure helpt u op weg. De BLG-benadering De persoonlijke benadering van BLG Wonen gaat al heel wat jaren mee. De oorsprong ligt in 1954, toen de overheidsstimulering van het woningbezit leidde tot de oprichting van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. BLG Wonen werd in 1993 onderdeel van de SNS Bank die in 1997 op haar beurt opging in de SNS REAAL Groep. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat maatschappelijke betrokkenheid samenvloeide met commerciële daadkracht. Een alerte en wendbare organisatie is het resultaat. Wij zijn een aanbieder van hypotheken die nog niet zo direct bekend is bij de consument, maar dat komt door onze werkwijze. Onze klantcontacten verlopen immers nog altijd via bemiddelaars. Deskundige mensen bij u in de buurt die u persoonlijk kennen en daarom een passend advies kunnen geven. De bemiddelaar Als kwaliteitsorganisatie werkt BLG Wonen samen met bemiddelaars. Dit zijn zelfstandige, deskundige specialisten. Mensen bij u in de buurt. Zij kennen de markt, maar ook uw omgeving. Die nabijheid komt niet alleen van pas bij het maken van de juiste keuzes voor het afsluiten van een hypotheek, maar ook bij latere toetsing hiervan. Voor het maken van een berekening kunt u terecht op internet, maar de digitale techniek kent geen persoonlijke inleving. Juist omdat persoonlijke situaties door de jaren veranderen, is het verstandig van tijd tot tijd samen met de eigen specialist de financiële planning door te nemen en waar nodig bij te stellen. Die menselijke meerwaarde vindt u bij de adviseur, een specialist die meegroeit in uw wooncarrière. Zo n vertrouwd aanspreekpunt geeft een zeker gevoel. 3

4 Het BLG-advies Het beste advies dat wij u kunnen geven, luidt: praat met uw adviseur. Ook als u al een hypotheek hebt. Persoonlijke omstandigheden en financiële mogelijkheden wijzigen voortdurend. En zeker wanneer u vóór de keuze van een koopwoning staat, valt er heel wat te wikken en te wegen. Welke hypotheekvorm? Welk bedrag? Welke looptijd? Welke rente? Maar ook: welke hypotheekaanbieder? Uw adviseur is vrij in die keuze. Dus als het BLG Wonen wordt, kunt u aannemen dat dit op goede gronden gebeurt. Bijvoorbeeld op basis van onze eerlijke tarieven, de voortreffelijke voorwaarden en ook de service en persoonlijke aandacht. Meer informatie betreffende de Algemene Voorwaarden kunt u verkrijgen via uw adviseur of op Indeling Mocht de keuze dus vallen op BLG Wonen, dan verlenen wij u uiteraard graag de nodige producten op maat. Dus praat en reken vooral verder met uw adviseur en lees hier wat u in algemene zin moet weten van hypotheken. Onze informatie geeft antwoord op de volgende vragen: - Wat zijn de hypotheekkosten en hoe stem ik deze af op mijn huidige budget? (hoofdstuk 1) - Uit welke basishypotheekvormen kan ik kiezen? (hoofdstuk 2) - Welke rentemogelijkheden heb ik? (hoofdstuk 3) - Wat doe ik met mijn vermogensopbouw? (hoofdstuk 4) - Hoe hou ik het wonen over lange termijn betaalbaar? (hoofdstuk 5) 4

5 1. Voldoende budget - passende hypotheek Ook u zult zich op weg naar de aankoop van een eigen woning afvragen welk bedrag u kunt financieren. Het antwoord op deze vraag bepaalt immers de richting waarin u zoekt op de woningmarkt. Daarom is het zaak om in nauw overleg met de adviseur alle factoren te bezien die kunnen bijdragen aan een optimale afstemming van het beschikbare budget en het te lenen bedrag. Verantwoorde keuze Geldverstrekkers kijken in de regel naar het maximale deel van het inkomen dat u kunt besteden aan financieringslasten. Ze noemen dat de woonquote. Of het verantwoord is om die woonquote totaal te benutten, bepaalt u in overleg met uw adviseur. Deze bekijkt met u onder meer de actuele rentestand, de waarde van de woning, andere zekerheden, de Nationale Hypotheek Garantie en eventuele financiële verplichtingen die op uw budget drukken. Voor dat laatste is het aan te raden een gemiddelde maandbegroting op te stellen, die laat zien welk budget u overhoudt voor de hypotheek. Een groot deel van de hypotheeklasten bestaat uit rente. De hoogte hiervan bepaalt mede het bedrag dat u kunt lenen. Het rentepercentage is voor een bepaalde periode vast te zetten. Meestal geldt: hoe korter die periode, hoe lager de rente. De woning waarvoor u de hypotheek neemt, dient als onderpand voor de geldlening. De geldverstrekker vraagt vooraf meestal een taxatie om er zeker van te zijn, in geval u de hypotheek niet meer kunt betalen, dat de opbrengst van de woning bij gedwongen verkoop opweegt tegen het geleende bedrag. Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl) is een van de regelingen waarmee de overheid het eigenwoningbezit stimuleert. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning geeft de geldverstrekker namelijk de zekerheid dat bij een gedwongen verkoop van uw woning de totale schuld wordt terugbetaald. De stichting neemt in dat geval de schuld over en spreekt een betalingsregeling met u af. Voor bijzondere omstandigheden, zoals onvrijwillige werkloosheid, gelden speciale aflossings- of kwijtscheldingsregelingen. Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie mogen de totale kosten van de koop niet hoger zijn dan een jaarlijks door NHG vast te stellen bedrag. Verder mogen de hypotheeklasten niet hoger zijn dan een bepaald percentage van uw inkomen (woonquote). Met een Nationale Hypotheek Garantie krijgt u korting op de rente. Woonquote Wat is het maximale bedrag dat u kunt lenen voor een hypotheek? Voor beantwoording van deze vraag gaan geldverstrekkers altijd uit van de zogenaamde woonquote: het percentage van uw brutoinkomen dat u maximaal jaarlijks mag verwonen. Hoe meer inkomen, hoe hoger uw woonquote. Bij tweeverdieners wordt voor de woonquote een andere berekening gehanteerd dan voor huishoudens met één inkomen. De woonquotes worden door het NIBUD vastgesteld. 5

6 Bijtellen en aftrekken De koopsom waarmee de makelaar adverteert, is niet het volledige bedrag dat u als koper betaalt. U moet hier bij een overdrachtsbelasting van 6% gemiddeld nog 10% bijtellen voor de zogenaamde kosten koper (k.k.): overdrachtsbelasting, kadaster, makelaar, notariskosten, afsluitprovisie of advieskosten, taxatiekosten en aanvraag Nationale Hypotheek Garantie. Bij nieuwbouw is de verkoop doorgaans vrij op naam (v.o.n.). Hier komen gemiddeld 7% kosten bij: financiering en renteverlies tijdens de bouw. Dan zijn er ook andere, mogelijk bijkomende kosten, zoals die van overbruggingskrediet, bankgarantie, verhuizing, inrichting en overname van roerende goederen. Ook hiervoor is het aan te raden samen met uw adviseur een overzicht op te stellen. Dit voorkomt onaangename verrassingen. De hypotheekrente en financieringskosten van de eigen woning hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar. De adviseur kan samen met u exact uitrekenen hoeveel de belasting meebetaalt aan uw woning en wat er na aftrek netto overblijft aan maandlasten. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent met een passende hypotheek. NIBUD Om te zien wat er van het beschikbare budget overblijft voor de hypotheeklasten, helpt het om een gemiddelde maandbegroting op te stellen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (www.nibud.nl) heeft standaardlijsten voor zo n begroting. Daarop verzamelt u alle gegevens over inkomsten en uitgaven. Inkomsten zijn meestal nettoloon, kinderbijslag, alimentatie en vakantiegeld. Uitgaven verdeelt het NIBUD in drie groepen: vaste lasten (hypotheek, huur, energiekosten, telefoon, verzekeringen e.d.); reserveringsuitgaven waarvoor u geld opzij legt (onderhoud, reparaties, kleding, meubels, vakantie); huishoudelijke uitgaven (eten en drinken). Door alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, is het ook mogelijk een vergelijking te maken tussen de huidige en een geplande, nieuwe situatie. 6

7 2. Basishypotheekvormen Het risico dat u met een schuld blijft zitten zoals De meest passende hypotheekvorm opgenomen in de Financiele Bijsluiter is zeer klein. komt tot stand in samenspraak tussen u en uw adviseur. Er zijn verschillende basisvormen zoals: annuïteitenhypotheek, bankspaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek. Afhankelijk van de persoonlijke situatie zijn deze basisvormen te combineren in tal van varianten die BLG aanbiedt. De vele mogelijkheden onderstrepen het belang van maatwerk op basis van persoonlijk advies. Annuïteitenhypotheek Het brutomaandbedrag blijft over de hele rentevastperiode gelijk. Aanvankelijk bestaat het voornamelijk uit de fiscaal aftrekbare rente. Na verloop van tijd neemt het rentedeel af en betaalt u steeds meer - niet aftrekbare - aflossing. Hierdoor stijgen uw nettomaandlasten. Aflossingsvrije hypotheek Hierover betaalt u alleen maar rente. Dit betekent lagere maandlasten en maximaal fiscaal voordeel. De uiteindelijke terugbetaling van de lening gebeurt bijvoorbeeld uit de opbrengst van verkoop. De aflossingsvrije hypotheek is een optie voor mensen die niet willen of kunnen aflossen. Belastingvoordeel per maand Wanneer u een woning koopt met hypotheek, betaalt de fiscus, onder voorwaarden, hieraan mee. Elk jaar mag u dan bij de belastingaangifte de betaalde hypotheekrente aftrekken van het belastbaar inkomen. Daarvóór moet eerst nog een verrekening plaatsvinden met het eigenwoningforfait. Als basis voor de berekening van dit inkomensdeel geldt de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw woning, die de gemeente vaststelt. Een percentage hiervan (bijvoorbeeld 0,6% bij een WOZ-waarde van ,- of meer) telt als inkomen uit de woning. Van dit bedrag mag u de betaalde hypotheekrente aftrekken en de (meestal) negatieve uitkomst gaat weer van het belastbaar inkomen af. U kunt ervoor kiezen het financiële voordeel van deze aftrek maandelijks te genieten. Daarvoor dient u een verzoek in bij de Belastingdienst (zie voor formulier: of bel gratis de Belastingtelefoon: ). Op basis van enkele loon- en woonkosten gegevens stelt de dienst uw voorlopige terug gaaf inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen vast voor het komende jaar en maakt deze vervolgens in twaalf maandelijkse termijnen aan u over. Bankspaarhypotheek Deze hypotheek is een combinatie van lenen en sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek lost u niet af, maar spaart u via een geblokkeerde spaarrekening exact het bedrag bij elkaar dat nodig is om aan het eind van de looptijd de hypotheek in één keer af te lossen. Over het opgebouwde spaarsaldo op de geblokkeerde spaarrekening ontvangt u rente. Dit rentepercentage is even hoog als het hypotheekrentepercentage dat u betaalt. Gedurende de looptijd van de gekozen rentevaste periode blijven uw maandlasten gelijk. 7

8 3. Rentemogelijkheden Wonen is een basisvoorziening. De inzet van BLG is er dan ook op gericht de bijkomende risico s zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we voor onze klanten een aantal rentevarianten ontwikkeld die zekerheid geven op langere termijn. Renteopties BLG Wonen gunt u de tijd om samen met uw adviseur na te denken over de ideale hypotheek. Dat kan aan de hand van een concrete offerte. Deze blijft maximaal 9 maanden geldig; de eerste 3 maanden zelfs kosteloos. U hebt hierbij de keuze uit twee renteopties. Standaard is de dagrente: hierbij telt de rente van de offerte of die van de aktedatum wanneer deze lager is. U kunt ook kiezen voor dalrente: daarvoor krijgt u de laagste rente die BLG Wonen heeft aangeboden in de periode tussen offerte en hypotheekakte. Rentevast Bij elke hypotheek spreken we een periode af met een vaste rente. Die periode kan variabel zijn, 1 jaar, maar ook bijvoorbeeld 15 jaar. Naarmate u voor een kortere rentevaste periode kiest, krijgt u doorgaans ook een lagere rente. Loopt de periode af of bevindt u zich in de bedenktijd, dan wordt de rente aangepast aan de geldende percentages. Daarbij maken we geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten. Dus geen lokkertjes, wij houden van duidelijkheid en eerlijkheid. Rentebedenktijd BLG Wonen biedt enkele renteperioden aan met rentebedenktijd in het laatste jaar. U mag dan tussentijds gratis overstappen naar een geldend ander rentepercentage. Hierdoor bent u voor de keuze van een nieuw rentepercentage niet afhankelijk van één bepaalde datum. U krijgt bedenktijd voor meer zekerheid. Bij een nieuwe hypotheek kunt u kiezen voor 1 jaar startrente. U heeft dan rentebedenktijd tijdens dat eerste jaar. Middelrente Zoekt u meer zekerheid op lange termijn én een gunstige rente, dan is Middelrente een uitstekende optie. Deze rentevorm combineert de rust van minimale renteschommelingen met een relatief lage rente. Hoe dat kan? U betaalt bij Middelrente altijd de gemiddelde rente over de afgelopen 10 jaar. Bij de jaarlijkse middeling valt telkens de oudste rente af en wordt vervangen door de actuele Middelrente. Ondanks forse renteschommelingen blijft de Middelrente vrijwel stabiel. Rentestijgingen en -dalingen compenseren elkaar. Grote rentestijgingen zijn daardoor uitgesloten. BLG Plafondrente BLG Wonen maakt het u met de BLG Plafondrente wel heel makkelijk. U hoeft niet langer te kiezen tussen financiële zekerheid en de voordelen van variabele rente. Het principe van de BLG Plafondrente is helder. Vooraf wordt vastgesteld welk rentepercentage u maximaal betaalt. Dat is het rente plafond. Stijgt de variabele rente, dan weet u dat u nooit meer gaat betalen dan het renteplafond. Tegelijkertijd profiteert u volop als de variabele rente daalt. Kunt u een betere combinatie bedenken? 8

9 4. Vermogensopbouw Een eigen huis is ook een investering. En niet de minste. Vermogensopbouw door mogelijke waardestijging van de eigen woning bijvoorbeeld. BLG en uw adviseur spelen graag flexibel en attent in op veranderingen in uw persoonlijke situatie. De hypotheek op uw woning kan oplossingen op maat bieden voor nieuwe omstandigheden en nieuwe wensen. Er zijn tal van opties om extra ruimte in de hypotheek te benutten. Bijvoorbeeld de hogere hypotheekinschrijving: u schrijft voor een hoger hypotheekbedrag in dan u opneemt, waardoor u tamelijk eenvoudig over extra geld kunt beschikken. Zelfs al afgeloste bedragen kunt u zonder al te veel kosten weer opnemen. De gelden die u opneemt moeten wel voor het huis bestemd zijn. Tweede hypotheken, ofwel vervolgleningen, kunnen interessant zijn, bijvoorbeeld voor nieuwe investeringen in de woonsituatie. Vervroegd aflossen is eveneens een mogelijkheid. Daar kunnen echter extra kosten aan vastzitten. Raadpleeg ook in dat geval uw eigen adviseur. Deze weet er alles van. Belastingwetgeving Het Nederlandse belastingstelsel leunt op twee uitgangspunten: minder belasting op arbeid en meer belasting op consumptie. De inkomstenbelasting onderscheidt drie vormen van belastbaar inkomen in drie aparte boxen : Box 1 - werk en woning; Box 2 - aanmerkelijk belang; Box 3 - sparen en beleggen. Elke box hanteert eigen tarieven. In Box 1 zijn dit vier progressieve heffingspercentages over opeenvolgende schijven in het belastbare inkomen. In deze box vinden we ook inkomsten zoals het eigenwoningforfait. Hier mag u de betaalde hypotheekrente van aftrekken. Deze aftrek geldt echter alleen nog voor de hoofdwoning gedurende een maximale termijn van 30 jaar. En aftrekbaar zijn alleen nog de hypotheeklasten die aantoonbaar zijn opgenomen voor aankoop, onderhoud of verbetering van de hoofdwoning. 9

10 5. Betaalbaarheid op lange termijn De financiële verplichting van een hypotheek gaat u doorgaans aan voor de lange termijn. Meestal voor 30 jaar. Een periode waarin veel kan gebeuren. Ook onverwachte gebeurtenissen met mogelijke gevolgen voor uw inkomensen woonsituatie. Maar hoe ingrijpend ook, ze hoeven niet te leiden tot onoverkomelijke problemen. Er zijn namelijk diverse maatregelen te nemen om zekerheden in te bouwen en daardoor moeilijkheden te voorkómen. Gezinsvorming Ook verwachte en gewenste gebeurtenissen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw financiële planning. Voordeel daarvan is wel dat u er al bij het afsluiten van de hypotheek rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld wanneer u besloten hebt een gezin te vormen. In dat geval blijven er door de nodige zorg thuis vaak minder uren over voor betaalde arbeid. Dat betekent meestal gedurende een aantal jaren minder inkomsten en dus ook een ander uitgavenpatroon. Het is mogelijk om dit bij de berekening en verdeling van de hypotheeklasten in te calculeren. Laat uw adviseur de zaken nu op een rij zetten, zodat u straks rust en ruimte hebt voor uw gezin. Overbruggingskrediet BLG Wonen maakt het gemakkelijk om te verhuizen. Meestal kan de hypotheek gewoon meeverhuizen. Moet u al tekenen voor het nieuwe huis voordat het oude is verkocht, dan bieden wij de oplossing met een overbruggingskrediet. Ook voor een wat langere termijn. Zo hoeft u geen buitenkans voorbij te laten gaan. Overlijdensrisicoverzekering Wanneer de kostwinnaar overlijdt, kunnen de nabestaanden problemen krijgen met het aflossen van de hypotheek. Met een aparte overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dit. Sommige hypotheekvormen hebben deze dekking al standaard opgenomen. In andere gevallen kan ze overbodig zijn, bijvoorbeeld voor alleenstaanden of in geval er aanspraak is op een nabestaandenpensioen. Ook kunnen nabestaanden zelf over voldoende financiële middelen beschikken. Raadpleeg uw adviseur. Opstalverzekering Onheil kan de woning zelf treffen. Daarom is een opstalverzekering verplicht. Deze dekt alles wat aard- en nagelvast is aan en om de woning tegen vrijwel alle schade van buitenaf, bijvoorbeeld door brand, storm en wateroverlast. Inboedelverzekering Ook de inboedel van uw woning kan schade oplopen, onder meer door brand of inbraak. Met een uitgebreide verzekering afgestemd op de individuele inboedel dekt u zich in tegen de onaangename financiële gevolgen. 10

11 6. Tot slot Hypotheken vormen een gecompliceerde materie. Ons vak heeft namelijk te maken met alle veranderlijke facetten van het leven zelf. Van uw leven dat u zo plezierig en comfortabel mogelijk onder dak wilt brengen. En houden. Daarvoor leveren wij financieel maatwerk. Betaalbaar en genietbaar. Dat geeft een zeker gevoel. BLG. Aangenaam wonen. Hoe handelt u bij klachten? Neem contact op met een medewerker van BLG Wonen door te bellen met (046) of te mailen naar Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: BLG Wonen, Postbus 44, 6160 AA Geleen. Of bel uw tussenpersoon via wie u het product van BLG Wonen heeft aangeschaft. Bent u ontevreden over de manier waarop BLG Wonen met uw klacht is omgegaan, neem dan contact op met een onafhankelijke organisatie. Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Informatie Informatie over tussenpersonen bij u in de buurt krijgt u via: (046) of Gedragscode Hypothecaire Financieringen Als aanbieder van hypothecaire financieringen houdt BLG Wonen zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Deze code bevat gedragsregels die zijn afgesproken na overleg met de overheid en consumentenorganisaties. De regels worden onderschreven door vrijwel alle hypotheekverstrekkers. Een van de doelstellingen van de Gedragscode is betere consumentenvoorlichting en dat vindt onder meer zijn weerslag in deze brochure. Bovendien is er een geschillenregeling vastgesteld voor klachten over de gedragsregels. De integrale brochuretekst is op aanvraag beschikbaar of na te lezen op Informatie Informatie Handige websites:

12 BLG Wonen is een handelsnaam van SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer SNS Bank is bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) geregistreerd in de hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd de voorwaarden. Postbus AA Geleen Jos Klijnenlaan AZ Geleen Telefoon (046) Fax (046) BOD

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat.

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Eigen huis Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Wonen met plezier U koopt voor het eerst een eigen huis en u zoekt een hypotheek die bij u past. Of u wilt uw huis verkopen

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

Alles over uw hypotheek. Goed om te weten

Alles over uw hypotheek. Goed om te weten Alles over uw hypotheek Goed om te weten 02 03 INHOUD Wij laten u graag genieten van wonen 04 Soorten hypotheken 06 Aantrekkelijke regelingen 08 SJOEKE Rente betalen 10 MAIK De Voordeel Lijn en de Comfort

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Pensioen Optimaal Hypotheek. comfortabel genieten van het leven

Pensioen Optimaal Hypotheek. comfortabel genieten van het leven Pensioen Optimaal Hypotheek comfortabel genieten van het leven Er is nog zóveel te genieten U bent gepensioneerd én u hebt een eigen huis. Dat is mooi, want dan woont u feitelijk in uw appeltje voor de

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

De voorwaarden van de Compleet Hypotheek

De voorwaarden van de Compleet Hypotheek De voorwaarden van de Compleet Hypotheek Welkom bij Florius Heeft u een nieuw huis gekocht? En moet u de hypotheek nog regelen? Of heeft u al een huis en wilt u uw Florius hypotheek wijzigen? We kunnen

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 2 Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie