Ten Boer: gewoon goed wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten Boer: gewoon goed wonen"

Transcriptie

1 Ten Boer: gewoon goed wonen Dat is de slogan van de gemeente Ten Boer en dat is niet voor niks: Ten Boer is een rustige en veilige gemeente op een steenworp afstand van de stad Groningen. Dat biedt de rust en ruimte van het platteland met de levendigheid, het cultuuraanbod en de winkelmogelijkheden van Groningen onder handbereik. Het voorzieningenniveau in het dorp Ten Boer zelf is ook van een hoog niveau: scholen, horeca, winkels, gezondheidszorg, sportvoorzieningen, kerken alles wat nodig is voor een prettig en comfortabel dagelijks leven is aanwezig. Terwijl alles wat de moderne mens wenst beschikbaar is wordt u omringd door de getuigen van een lang verleden: beschermde dorpsgezichten, kerken, wierden, molens Dat maakt wonen in Ten Boer zo aantrekkelijk. Aan de rand van Ten Boer wordt de nieuwbouwwijk Dijkshorn gerealiseerd. Er zijn kavels te koop, maar u kunt ook kiezen uit meerdere typen projectmatig ontwikkelde twee-onderéénkapwoningen. Wilt u met een groep andere mensen bouwen, dan kunt u kiezen voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor is ook financiële ondersteuning mogelijk. Kortom: keus genoeg om het huis van uw dromen te realiseren. Wilt u meer informatie? Neem dan vooral contact op met ons! En mocht u besluiten zich in Ten Boer te vestigen, dan heet ik u namens het gemeentebestuur alvast van harte welkom! Annie Postma wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen

2 Uitbreidingsplan Dijkshorn Wonen in het landschap De nieuwe wijk Dijkshorn ligt aan de noordoostkant van Ten Boer tussen de Rijksweg (N360) en de Stadsweg. De wijk Dijkshorn heeft als uitgangspunt landelijk wonen in een veilige, groene omgeving voor gezinnen. De uitgifte van Dijkshorn is opgedeeld in drie fasen. Naast het woningbouwgedeelte is er in de wijk Dijkshorn ruimte voor een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein richt zich op lokale bedrijvigheid in het segment wegvervoer en volumineuze detailhandel. Daarnaast is er in een deel van het gebied de mogelijkheid voor woon-werk locaties gemaakt. Op Fase II van Dijkshorn zijn vrijstaande particuliere woningen gebouwd. Er zijn nog een aantal kavels beschikbaar. Naast de vrijstaande woningen zijn er een aantal sociale huurwoningen gebouwd. De wijk wordt in het noordwesten op de Stadsweg, in het noordoosten op de Nijverheidsweg en in het oosten op de Rijksweg ontsloten. Er komt een fietsvoetgangersontsluiting op de Schepperij. De gehele wijk wordt ingericht als 30 kilometer zone. 1. Bebouwingsvoorschriften Om samenhang in het totale beeld van de wijk te krijgen heeft de gemeente bebouwingsrichtlijnen opgesteld. De bebouwingshoogte van de woningen bedraagt maximaal 2 bouwlagen met een kap of minimaal 1 bouwlaag met een kap. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: a. de hoofdgebouwen dienen te worden opgericht binnen het op de bebouwingskaart aangegeven bouwvlak; b. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 150 m² bedragen; c. per hoofdgebouw zal tenminste één gevel in de gevelbouwgrens worden gebouwd danwel ten hoogstens 3 meter daarachter worden gebouwd; d. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens zal tenminste minimaal 3 meter bedragen; e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 6,50 meter bedragen; f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal tenminste 30º bedragen; g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60º bedragen; h. bijgebouwen, aan/uitbouwen zullen ten minste 3,00 meter achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel achter het verlengde daarvan worden gebouwd; i. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan/uitbouwen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste: m² bedragen bij vrijstaande en twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen; m² bij meer dan twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen;

3 mits, de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan/uitbouwen de oppervlakte van het hoofdgebouw niet overschrijdt; j. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan/uitbouwen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 50 % van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen; k. de goothoogte van bijgebouwen, aan/uitbouwen zal ten hoogste 3,50 meter bedragen; l. de dakhelling van bijgebouwen, aan/uitbouwen zal ten hoogste 60º bedragen. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat: m. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zal hoogste 5,00 meter bedragen; n. Burgemeesters en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken geen gebouw zijnde, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria; o. de op de kaart voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. tuinen, geen erven zijnde, behorend bij de op de aangrenzende gronden gelegen woonhuizen; alsmede in beperkte mate voor: 2. paden; 3. parkeervoorzieningen; 4. waterpartijen; 5. bouwwerken, geen gebouw zijnde; p. op of in de op de kaart aangewezen gronden voor tuin mogen geen gebouwen worden gebouwd q. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt: a. de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zal ten hoogste 2,00 m² bedragen; b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zal ten hoogste 5,00 meter bedragen;

4 2. Civieltechnische gegevens Grondbalans: de kavels zijn op een zodanige hoogte afgewerkt dat er bij het bouwen van een (normale gemiddelde) woning gebouwd kan worden met een gesloten grondbalans. Dit houdt in dat grond welke vrijkomt bij het ontgraven van de bouwkuip na de bouw verwerkt kan worden op de eigen kavel. In de berekening is geen rekening gehouden met eventuele grondverbetering op het perceel en andere wensen van toekomstige eigenaren. Als er toch kosten zijn voor grondtransport en stort of aanvoer, dan zijn deze voor rekening van de koper van het perceel. Bij verkoop geldt dat de kavel wordt geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De percelen zijn gemiddeld opgehoogd met ca m grond, welke vrijgekomen is bij het civieltechnisch werk in het plan Dijkshorn en de voorheen aanwezige gronddepots. Ondergrond: de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen zijn kleigronden. Wij adviseren u bodemsondering te laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de noodzakelijke wijze van fundering van het bouwwerk. De kosten van bodemsondering komen ongeacht het resultaat voor uw rekening. Riolering en waterhuishouding: het rioleringssysteem is een gescheiden stelsel. Het systeem loopt tot aan de grens van de kavel: een aansluiting op het vuilwaterriool en een op het regenwaterriool. Op de kavel zorgt de eigenaar voor de riolering. De hemelwaterafvoer dient te worden aangesloten op het gemeentelijk regenwaterstelsel. Op de kavels is door de gemeente drainage aangelegd. Wegen en trottoirs: De doorgaande weg in het plan is uitgevoerd in asfalt en zal na afronding van de bouwwerkzaamheden worden voorzien van een definitieve deklaag. De woonstraten zijn uitgevoerd in bouwbestrating in de vorm van gebakken klinkers in blokverband. Deze bouwbestrating wordt na gereedkomen van de laatste woning in een straat herlegd door de gebakken klinkers in keperverband te straten. Bouw woningen: Voor de start van de bouw van een woning dient door de opdrachtgever van de bouw een zogenaamde terreingebruikersovereenkomst vrije kavels (TGOV) te worden gesloten met de gemeente. Deze overeenkomst dient er voor te zorgen dat de bouwwegen en de openbare ruimte in het gebied door iedereen gebruikt kunnen worden tijdens het bouwen van de woningen.

5 3. Duurzaam bouwen Duurzaam Bouwen is een manier om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Gezien de klimaatsverandering waardoor de CO2 uitstoot gereduceerd moet worden, de stijging van de energieprijzen door het opraken van fossiele brandstoffen en het energielabel voor woningen dat vanaf 1 januari 2008 is gaan gelden, biedt het voor de particuliere bouwer zeker voordelen om duurzaam te gaan bouwen. Voor u als particuliere bouwer betekent duurzaam bouwen vooral ook het bouwen van een comfortabele en duurzame woning met meer toekomstwaarde. Kortom een kwalitatief betere woning met een gezond binnenmilieu en een lage energierekening, is voor u ook zeker van belang. Energie kan op allerlei manieren bespaard worden zoals door: thermische isolatie passieve (oriëntatie dakvlak ZW-ZO) en actieve zonne-energie (zonnecollectoren) radiatoren die geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming warmte-terug-winning via doucheboiler, douchewater en waterboiler geavanceerde ventilatie Hiervoor genoemde maatregelen zijn slechts een klein deel van de mogelijkheden voor energiebesparing. Voor vragen of verdere informatie, toegespitst op uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met: de afdeling Beleid en programmering van de gemeente Groningen de heer B. van der Noord telefoon Omgevingsvergunning Voor het bouwen van uw woning heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Zonder deze vergunning mag er niet worden begonnen met de bouw. Het is van belang deze tijdig aan te vragen. De wettelijke termijn voor het verlenen van een bouwvergunning is 12 weken. (Mocht uw bouwplan niet voldoen aan de voorschriften van het bestemmingsplan, dan zal er een vrijstellingsprocedure gevolgd moeten worden. Aan deze vrijstellingsprocedure zijn geen termijnen verbonden) Voor het indienen van de bouwaanvraag kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen aan het Harm Buiterplein 1 te Groningen, tel (050) of met het Loket Bouwen en Wonen aan de Hendrik Westerstraat 24 te Ten Boer, tel (050) Wanneer u uw bouwplan indient wordt deze door verschillende instanties beoordeeld alvorens de vergunning wordt verleend. Het Loket Bouwen en Wonen toetst het bouwplan op zijn constructieve eigenschappen en gaat na of het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan Ten Boer, Dijkshorn en de gemeentelijke Bouwverordening. De Welstandscommissie toetst aan de redelijke eisen van welstand. Daarbij wordt o.a. bekeken of het gebouw in de omgeving past, goed is afgewerkt en welke materialen en kleuren gebruikt worden.

6 De brandweer tenslotte, controleert of de brandveiligheid van het bouwwerk voldoende is, d.w.z. de brandwerendheid van materialen en constructies en de vluchtveiligheid van het gebouw. De kosten van de omgevingsvergunning bedragen 53,05 + 2,36% van de bouwsom(prijspeil 2014 en onder voorbehoud van wijzigingen in de leges van de gemeente Ten Boer). Aan de toetsing door de welstandscommissie zijn ook kosten verbonden. Deze worden samen met de bouwleges in rekening gebracht. Het is verstandig een voorbehandeling aan te vragen alvorens u de definitieve bouwaanvraag indient. Bij de voorbehandeling krijgt u aan de hand van voorlopige schetsen en uitleg van uw voorgenomen bouwplannen een eerste advies over de haalbaarheid van uw plannen. Eventueel kunt u dan nog bijsturen zonder dat het u extra geld of tijdverlies kost. Voor informatie en het indienen van een voorbehandeling kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen gemeente Groningen, tel (050) of het Loket Bouwen en Wonen gemeente Ten Boer, tel (050) Politie Keurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk is een landelijke norm voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Indien u een woning laat bouwen die voldoet aan de eisen zoals die gelden voor het Politiekeurmerk betekent dit, dat alle deuren en ramen tenminste 3 minuten inbraakwerend zijn. Dit wil zeggen dat een inbreker na 3 minuten breken nog niet uw slot en dus deur of raam open heeft weten te krijgen. Uw nog te bouwen woning heeft uiteraard te voldoen aan het Bouwbesluit. De veiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn identiek aan die van het Politiekeurmerk. Het Politiekeurmerk gaat echter verder als het gaat om verlichting, inbraakwerendheid van garagedeuren en de woonomgeving. U kunt als koper van een kavel zelf beslissen of u uw woning laat bouwen conform het Politiekeurmerk. U kunt dan met de bouwer van uw woning af spreken dat uw woning heeft te voldoen aan het Politiekeurmerk. Dit brengt voor de bouwer een aantal verplichtingen met zich mee. U moet dan met name denken aan een garagedeur die voldoet aan het Politiekeur-merk en aansluitpunten voor verlichting bij alle bereikbare entrees. In de folder Veilig wonen, prettig wonen, op een vrije kavel kunt u de voordelen lezen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks in 2 op de 100 woningen ingebroken wordt. Indien een woning voldoet aan het Politiekeurmerk is de kans dat er wordt ingebroken aanzienlijk afgenomen: 1 op de 7000 PKVW -woningen is slachtoffer van een woninginbraak. Bovendien krijgt u als bewoner het Certificaat Veilige Woning. Dit certificaat verleent u het recht op een korting op de premie van de inboedelverzekering. Bij benadering varieert de korting tussen 10 en 20 procent. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voorziet meer dan ooit in de fundamentele behoeften in onze hedendaagse samenleving: veiligheid en beveiliging. Bij belangstelling kunt u gratis bellen met de Helpdesk van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ( ). U krijgt dan gratis de folder veilig wonen, prettig wonen op een vrije kavel en de folder veilig wonen, prettig wonen nieuwbouw thuisgestuurd.

7 6. Bijkomende kosten Kosten ESSENT.: de aansluitkosten voor een gewoon woonhuis, binnen 25 meter van de straat gelegen, bestaan uit: aansluiting gas: 773,50 incl. BTW aansluiting elektra: 788,92 incl. BTW (op basis van 1 x 40A huisaansluiting) aansluiting elektra: 788,92 incl. BTW (op basis van 3 x 25A huisaansluiting) Voor meer informatie over de aansluiting van gas en elektra: ESSENT Voor meer informatie over de aansluiting van de Aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool is voor rekening van de koper; hiervoor worden geen aparte aansluitkosten berekend. Waterleiding: aansluitingskosten vanaf de as van de openbare weg tot in de woning: 465,- inclusief BTW (leidinglengte max. 25 meter). Mocht er meer dan 25 meter nodig zijn, dan wordt er 20,- inclusief BTW per extra te leggen meter aan leiding in rekening gebracht. Deze aansluitkosten gelden voor een uitwendige diameter van maximaal 50 mm. Over de genoemde kosten wordt 6% BTW berekend. Voor meer informatie: Waterbedrijf Groningen, tel. (050) De kosten voor de aansluiting van gas, elektra, CAI en water zijn slechts ter indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de aanvraag tot aansluiting van gas, elektra, CAI, water en telefonie kunt u het best gebruik maken van de site: Voor overige vragen kunt u gebruik maken van de diverse informatienummers. Kosten kadastrale uitmeting: de afdeling geo-informatie van de gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze worden doorgegeven aan het Kadaster waar uw eigendom officieel wordt vastgelegd. De hieraan verbonden kosten betaalt u via de notaris. Voor meer informatie: Kadaster, tel. (050) De notaris: Als u grond van de gemeente koopt, kan alleen de gemeenteraad als verkoper optreden. De gemeenteraad neemt dat besluit op basis van het door u ondertekende verbandschrift (dit is de verklaring dat u wilt kopen). U mag als koper zelf een notaris kiezen om de akte te laten passeren. De notaris controleert de gemeentelijke papieren en tekeningen. Hierbij wordt gekeken of de gemeente eigenaar van de grond is, of er nog speciale verplichtingen aan de grondeigendom zijn verbonden, enzovoort. Is alles in orde dan wordt de notariële akte opgemaakt, ondertekend door beide partijen en naar het Kadaster gestuurd, zodat inschrijving in de openbare registers kan plaatsvinden. Vervolgens gaat het Kadaster nog de feitelijke opmeting verrichten. Zodra het Kadaster de transportakte van de notaris heeft ontvangen bent u eigenaar. Voor de notariskosten kunt u het beste informatie inwinnen bij een notariskantoor. Hier kan men u informeren wat de notariële kosten zullen bedragen als men de akte laat opmaken en passeren bij het desbetreffende kantoor.

8 Hieronder nog enkele andere kosten waarmee u o.a. rekening moet houden financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek) de zogenaamde bouwrente die de aannemer u in rekening kan brengen kosten tuinaanleg kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel sonderingskosten voor het bepalen van de fundering aanneemsom van de te bouwen woning kosten architect aansluitkosten telefoon kosten van verhuizing en inrichting.

9 7. Informatieadressen In deze brochure worden vast niet al uw vragen beantwoord. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met: Afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed De heer W.J.M. Berendsen Gedempte Zuiderdiep JB GRONINGEN Telefoon (050) Overige informatieadressen: Aanspreekpunt m.b.t. bestemmingsplan en de bouwaanvraag: Loket Bouwen & Wonen, gemeente Groningen tel (050) of Loket Bouwen en Wonen, gemeente Ten Boer tel (050) Sonderingsgegevens voor het bepalen van de fundering Deze dient u zelf te verzorgen zodra u op de bouwkavel terecht kunt. De gemeente be-schikt niet over sonderinggegevens. Milieugegevens U kunt het beste contact opnemen met de afdeling Milieudienst, tel. (050) Meetgegevens t.b.v. de bouw en feitelijke ligging afdeling Geo-informatie, de heer H. van der Ploeg tel. (050) Kadasterkosten: Kadaster Groningen tel. (050) Voor notariskosten en de procedure U kunt het beste bellen met de desbetreffende notaris. Gemeente Ten Boer, oktober De tekst van deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten ontlenen.

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosterveld

Bedrijventerrein Oosterveld Bedrijventerrein Oosterveld Alle informatie om uw bedrijf een goede plek te geven op Oosterveld Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Profiel bedrijven 3 1.2. Aanbieden grond aan planontwikkelaars 3 2 Bestemmingsplan

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Ontwerp uw eigen huis op een unieke plek

Ontwerp uw eigen huis op een unieke plek Ontwerp uw eigen huis op een unieke plek BRIELLE buiten een historische kans Brielle buiten is een uniek project. In het buitengebied van de historische vestingstad Brielle komen royale bouwkavels beschikbaar.

Nadere informatie

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT Maart 2014 1 DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL ESCAMPLAAN STORTENBEKERSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT WAPSERVEENSTRAAT JACOB CATSSTRAAT VAN DIJCKSTRAAT

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Rij- en hoekwoningen Fase 1

Rij- en hoekwoningen Fase 1 Rij- en hoekwoningen Fase 1 Nieuw in een vertrouwde wijk Wie eenmaal in de wijk Blixembosch in Eindhoven-Noord woont, wil er niet meer weg. Alle denkbare voorzieningen zijn aanwezig in de wijk, of vlakbij.

Nadere informatie

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n.

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n. Bouwkavels 530 m2 voor 148.500 v.o.n. Beste heer / mevrouw, Is een woning bouwen ook uw droom? In de prachtige nieuwe wijk Stadszicht II Tholen worden ruime kavels aangeboden. Op deze kavels kunt u uw

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

25 RIJWONINGEN. inhoud

25 RIJWONINGEN. inhoud 25 RIJWONINGEN 25 RIJWONINGEN inhoud 04 Het beste van 2 werelden 06 In gesprek met de projectontwikkelaar 09 Ons mooie Son en Breugel 11 De wijk Sonniuspark 12 De architect aan het woord 14 De landschapsarchitect

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k.

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick 23 koopappartementen in het mooie Kampen Comfortabel wonen in De Wederick Inhoud 1 Welkom in Kampen 2 2 Wonen in De Wederick 3 3 Comfort en woonplezier 5 4 De appartementen 6 5 Dienstverlening en service

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

Goed thuiskomen in de wijk Deltakwartier - uitgave 2011

Goed thuiskomen in de wijk Deltakwartier - uitgave 2011 Goed thuiskomen in de wijk Deltakwartier - uitgave 2011 Een nieuwe wijk dichtbij het centrum Arnhem Deltakwartier heeft alles wat ik zoek! Beste koop voor beste prijs Ruime eengezinswoning of royale stadswoning?

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam

Basilicum 8 - Hoogvliet Rotterdam Vraagprijs 149.000,- k.k. Synchro Wonen B.V. Middenbaan Noord 124 3191 EK HOOGVLIET ROTTERDAM Tel: 010-216 11 10 E-mail: info@synchrowonen.nl Website: www.synchrowonen.nl Omschrijving Unieke kans! Keuzemogelijkheid

Nadere informatie

te koop te ko versie 2013

te koop te ko versie 2013 2013 te koop te ko versie 2013 Inhoudsopgave 5 Slimmer Kopen 5 Waarom Slimmer Kopen slimmer is 9 Slim én safe! 11 Slimmer Kopen is slimmer! 13 Slim en dik tevreden! 17 Woningaanbod Volop keuze met Slimmer

Nadere informatie

Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k.

Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k. Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k. Omschrijving Uitstekend onderhouden en licht 3-kamerhoekappartement met een zonnig balkon, eigen berging en eigen parkeerplaats op het afgesloten

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie