Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple"

Transcriptie

1 U denkt er over om uw eigen woning te bouwen? Wellicht hee u al een mooie kavel gezien in het verkavelingsplan. Mogelijk hee u zelfs al een (gra! s) op! e genomen op uw toekoms! ge woonplek. De volgende stap is na te denken over hoe uw toekoms! ge woning eruit komt te zien. Hiervoor bestaan er verschillende regels. De belangrijkste regels vindt u in deze fl yer. Bestemmingsplan en welstand Nadat u een mooie kavel hee uitgezocht wil u graag weten wat er op de kavel mogelijk is. De belangrijkste regels hiervoor zijn vastgelegd in het bestemmingsplan dat op de kavel geldt. Daarnaast zijn er meestal welstandregels. Beide vindt u in deze fl yer. Meer aandachtspunten Het bestemmingsplan en de plaatstelijke welstandeisen vormen een goed beeld van wat er mogelijk is op de door u gewenste kavel. Echter, er kunnen meer zaken spelen die van belang zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met onze medewerkers van grondzaken via telefoonnummer Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Aan de informa e in deze fl yer kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Bestemmingsplan Hierboven ziet u de geldende bestemmingen voor uw project. Op de volgende pagina leest u welke regels er gelden. Een bouwplan moet voldoen aan deze regels. Alleen de regels uit het bestemmingsplan voor Wonen-1 en Waarde Archeologie zijn opgenomen.

3 Artikel 20: Wonen Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor: 1. een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1; 2. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding detailhandel ; 3. een kapsalon, ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van dienstverlening - kapsalon ; 4. een schildersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf ; 5. een bedrijf ten behoeve van kleinschalige jachtbouw, onderhoud, restauratie en winterstalling van boten, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - kleinschalige jachtbouw, onderhoud, restauratie en winterstalling"; b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen (waaronder schiphuizen) en overkappingen; waarbij, ter plaatse van de aanduiding karakteristiek, de instandhouding van de karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd; met daaraan ondergeschikt: c. een paardrijdbak, ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van recreatie - paardrijdbak ; d. woonstraten; e. paden; f. parkeervoorzieningen; g. groenvoorzieningen; h. nutsvoorzieningen; i. water; met de daarbijbehorende: j. tuinen, erven en terreinen; k. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, waaronder erfen terreinafscheidingen en vlaggenmasten Bouwregels Bouwwerken Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels: a. er mogen geen bouwwerken worden gebouwd op een afstand van minder dan 5,00 m, gemeten ten opzichte van de bestemming Water c.q. Water - Vaarweg ; b. indien de bestaande afstand van een bouwwerk tot de bestemming Water c.q. Water - Vaarweg kleiner is dan 5,00, geldt in afwijking van het bepaalde in sublid a de bestaande afstand als minimale afstand Hoofdgebouwen Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

4 a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend de in lid 20.1 sub a genoemde gebouwen worden gebouwd; b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd; c. de afstand van een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimale afstand geldt; d. het aantal te bouwen hoofdgebouwen mag ten hoogste één bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding maximum aantal wooneenheden, in welk geval het in het aanduidingsvlak aangegeven aantal als maximum geldt; e. het aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen zal ten hoogste 2 bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden, in welk geval het in het aanduidingsvlak aangegeven aantal als maximum geldt; f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen; g. een hoofdgebouw zal zijn voorzien van een kap; h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30 bedragen; i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60 bedragen Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd; b. de afstand van een aan- of uitbouw of bijgebouw tot de bouwperceelgrens zal ten minste 0,50 m bedragen, tenzij het een aan- of uitbouw of bijgebouw bij een blok van meer dan twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen betreft, in welk geval een aan- of uitbouw of bijgebouw in de tussenliggende zijdelingse perceelsgrens mag worden gebouwd; c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 50 m² bedragen, met inachtneming van de volgende regel: 1. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw en de gronden met de bestemming Tuin, bedragen; d. in afwijking van het bepaalde in sublid c mag de oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen, ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding - grotere oppervlakte bijgebouwen dan wel specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf c.q. "specifieke vorm van bedrijf - kleinschalige jachtbouw, onderhoud, restauratie en winterstalling"; e. in afwijking van het bepaalde in sublid c mag bovenop de maximale oppervlakte voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, een schiphuis worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding schiphuis ;

5 f. de goothoogte van een aan- of uitbouw zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd plus 0,25 m, met dien verstande dat de goothoogte van een aan- of uitbouw niet meer dan 4,00 m mag bedragen; g. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, met dien verstande dat de bouwhoogte van een aan- of uitbouw ten hoogste 7,00 m zal bedragen; h. de goothoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen; i. de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen; j. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen Overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels: a. de bouwhoogte van steigers, vlonders en walbeschoeiingen en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 0,50 m bedragen; b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen; c. er mag ten hoogste 1 vlaggenmast per bouwperceel worden gebouwd; d. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen; e. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen Nadere eisen Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: a. een goede woonsituatie; b. de verkeersveiligheid; en c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden Afwijken van de bouwregels Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van: a. het bepaalde in lid sub a in die zin dat de afstand van een schiphuizen, damwanden en overige walbeschoeiingen ten opzichte van de bestemming Water c.q. Water - Vaarweg wordt verkleind, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het gebruik van de vaarweg en de ecologische waarden; b. het bepaalde in lid sub b in die zin dat een hoofdgebouw geheel of gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 1. het aantal woningen niet toeneemt; 2. de oppervlakte van het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen, ten hoogste 50 m² bedraagt;

6 3. de afstand van het hoofdgebouw tot de perceelgrens ten minste 3,00 m bedraagt; 4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan eventuele archeologische en ecologische waarden en de waterhuishouding; c. het bepaalde in lid sub c en toestaan dat de afstand van een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind; d. het bepaalde in lid sub f in die zin dat de goothoogte van een hoofdgebouw wordt verhoogd, mits dit niet leidt tot het realiseren van een extra bouwlaag; e. het bepaalde in lid sub g en sub h in die zin dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verlaagd c.q. dat een hoofdgebouw (gedeeltelijk) wordt voorzien van een plat dak; f. het bepaalde in lid sub i in die zin dat de dakhelling van hoofdgebouwen wordt verhoogd tot ten hoogste 80 ; g. het bepaalde in lid sub b in die zin dat de afstand van een aan- of uitbouw of bijgebouw tot de bouwperceelgrens wordt verkleind; h. het bepaalde in lid sub c en sub d in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 70 m², mits: 1. de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw en de gronden met de bestemming Tuin, zal bedragen; i. het bepaalde in lid sub c en sub d in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot: 1. ten hoogste 100 m², mits de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw en de gronden met de bestemming Tuin, zal bedragen; 2. ten hoogste 150 m², mits de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 40% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw en de gronden met de bestemming Tuin, zal bedragen; 3. ten hoogste 200 m², mits de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw en de gronden met de bestemming Tuin, zal bedragen; mits de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1, dan wel hobbymatige activiteiten; j. het bepaalde in lid sub g in die zin dat de bouwhoogte van een aan- of uitbouw wordt verhoogd, mits: 1. deze afwijkingsmogelijkheid uitsluitend wordt toegepast bij hoofdgebouwen waarvan de bouwhoogte ten minste 7,50 m bedraagt; en 2. de bouwhoogte van de aan- of uitbouw ten minste 0,50 m lager is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd; k. het bepaalde in lid sub i en toestaan dat de bouwhoogte van een bijgebouw wordt verhoogd tot ten hoogste 6,00 m.

7 20.5. Specifieke gebruiksregels Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer woningen dan het bestaande aantal; b. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding detailhandel ; d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding detailhandel, specifieke vorm van dienstverlening - kapsalon, specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf c.q. "specifieke vorm van bedrijf - kleinschalige jachtbouw, onderhoud, restauratie en winterstalling"; e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huisverbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, zodanig dat: 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan: 30% van de begane grondvloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel; 50 m²; 2. de woonfunctie onevenredig wordt aangetast; 3. het uiterlijk van de betreffende woning wordt aangetast. Uitsluitend nietuitstekende, niet verlichte reclame-uitingen van beperkte omvang zijn toegestaan; 4. er onvoldoende bergruimte in of bij de woning overblijft; 5. opslag en/of stalling als gevolg van de bedrijfsactiviteiten buiten de gebouwen plaatsvindt; 6. het bedrijf niet wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning. Het totale aantal werkenden mag hierbij niet meer bedragen dan twee; 7. het gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij genoemd in Bijlage 1 en tenzij het productiegebonden detailhandel betreft; 8. er een onevenredige publieksaantrekkende werking van de activiteit uitgaat; 9. dit leidt tot een onevenredige verhoging van de parkeerdruk of tot extra autoverkeer in een mate, waardoor het woonklimaat in onevenredige mate kan worden aangetast; f. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijdbak, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding specifieke vorm van recreatie - paardrijdbak ; g. het gebruik van de gronden binnen de bestemmingen "Groen", "Recreatie - Verblijfsrecreatie", "Tuin", "Water" en "Wonen - 1" zodanig dat de oppervlakte aan water ter plaatse van de aanduiding "water" minder bedraagt dan 20% van de oppervlakte van het gebied met de aanduiding "water" Afwijken van de gebruiksregels Er kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

8 20.5. Specifieke gebruiksregels Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer woningen dan het bestaande aantal; b. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning; c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding detailhandel ; d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding detailhandel, specifieke vorm van dienstverlening - kapsalon, specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf c.q. "specifieke vorm van bedrijf - kleinschalige jachtbouw, onderhoud, restauratie en winterstalling"; e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huisverbonden beroep c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, zodanig dat: 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan: 30% van de begane grondvloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel; 50 m²; 2. de woonfunctie onevenredig wordt aangetast; 3. het uiterlijk van de betreffende woning wordt aangetast. Uitsluitend nietuitstekende, niet verlichte reclame-uitingen van beperkte omvang zijn toegestaan; 4. er onvoldoende bergruimte in of bij de woning overblijft; 5. opslag en/of stalling als gevolg van de bedrijfsactiviteiten buiten de gebouwen plaatsvindt; 6. het bedrijf niet wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning. Het totale aantal werkenden mag hierbij niet meer bedragen dan twee; 7. het gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij genoemd in Bijlage 1 en tenzij het productiegebonden detailhandel betreft; 8. er een onevenredige publieksaantrekkende werking van de activiteit uitgaat; 9. dit leidt tot een onevenredige verhoging van de parkeerdruk of tot extra autoverkeer in een mate, waardoor het woonklimaat in onevenredige mate kan worden aangetast; f. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijdbak, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding specifieke vorm van recreatie - paardrijdbak ; g. het gebruik van de gronden binnen de bestemmingen "Groen", "Recreatie - Verblijfsrecreatie", "Tuin", "Water" en "Wonen - 1" zodanig dat de oppervlakte aan water ter plaatse van de aanduiding "water" minder bedraagt dan 20% van de oppervlakte van het gebied met de aanduiding "water" Afwijken van de gebruiksregels Er kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

9 het bepaalde in lid 20.5 sub f in die zin dat de gronden worden gebruikt voor een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met de daarbij behorende bouwwerken, mits: 1. de paardrijdbak bij een agrarisch bedrijf op een afstand van ten hoogste 100 m uit de dichtstbijzijnde gevel van de bedrijfswoning ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik wordt aangelegd; 2. de paardrijdbak anders dan bij een agrarisch bedrijf wordt aangelegd op een afstand van ten hoogste 100 m uit de dichtstbijzijnde gevel van de bedrijfswoning of het woonhuis, ten behoeve waarvan de paardrijdbak voor het eigen hobbymatige gebruik wordt aangelegd; 3. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd; 4. er vanwege de paardrijdbak geen hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 30,00 m tot de woonbestemmingsgrens); 5. een beplantingsplan wordt overlegd, waarin wordt voorzien in een afschermende beplantingstrook ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe gebouwen met een minimale breedte van 5,00 m Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk Vergunningplicht Voor het geheel of gedeeltelijk slopen en/of verwijderen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding karakteristiek, is een omgevingsvergunning vereist Uitzonderingen Het bepaalde in lid is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: a. het normale onderhoud betreffen; b. noodzakelijk zijn in verband met het gebruik of beheer van de gronden Toetsingscriteria De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit van het pand; b. de bouwtechnische staat zodanig slecht is dat het pand niet zonder ingrijpende wijzigingen kan worden hersteld; en/of c. het karakteristieke pand in redelijkheid niet te handhaven is Wijzigingsbevoegdheid Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat: a. de aanduiding detailhandel, specifieke vorm van dienstverlening - kapsalon, specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf c.q. "specifieke vorm van bedrijf - kleinschalige jachtbouw, onderhoud, restauratie en winterstalling" ter plaatse wordt verwijderd, mits:

10 1. de betreffende functie ter plaatse is beëindigd; b. de bestemming Wonen - 1 wordt gewijzigd in de bestemming Wonen - 2, mits: 1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 21 van overeenkomstige toepassing zijn. Artikel 22: Waarde - Archeologie Bestemmingsomschrijving De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: a. het behoud, het herstel en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden Specifieke gebruiksregels Tot een gebruik, strijdig met deze dubbelbestemming, wordt in ieder geval gerekend: a. het ontgronden en het afgraven van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur, waaronder het graven van watergangen en waterlopen; b. het aanbrengen van diepwortelende beplanting, bomen en houtgewas; zodanig dat het uitvoeren van de genoemde werken en werkzaamheden niet onder archeologische begeleiding van de provinciaal archeoloog plaatsvindt Bijzondere regel Het bevoegd gezag kan als voorwaarde aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de verplichting verbinden de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, te laten begeleiden door de provinciaal archeoloog.

11 Welstandseisen worden vastgelegd in een gemeentelijke Welstandsnota. Voor De Fryske Marren is deze momenteel in voorbereiding. Uw plan zal worden beoordeeld aan de hand van de eisen zoals deze in de nabije toekomst zullen gelden.

Uw eigen bouwkavel Nij Sân Ro en, Ro um

Uw eigen bouwkavel Nij Sân Ro en, Ro um U denkt er over om uw eigen woning te bouwen? Wellicht hee! u al een mooie kavel gezien binnen het verkavelingsplan. Mogelijk hee! u zelfs al een (gra" s) op" e genomen op uw toekoms" ge woonplek. De volgende

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Van toepassing zijnde regels na wijziging in de bestemming

BIJLAGE 2. Van toepassing zijnde regels na wijziging in de bestemming BIJLAGE 2 Van toepassing zijnde regels na wijziging in de bestemming 1 Artikel : Wonen Bestemmingsomschrijving A. De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. woonhuizen al dan niet in combinatie

Nadere informatie

BESTEMMINGSBEPALINGEN

BESTEMMINGSBEPALINGEN 05-01-03 blz 11 BESTEMMINGSBEPALINGEN Artikel 3: Woondoeleinden 1 3. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Artikel 6: Woondoeleinden 4

Artikel 6: Woondoeleinden 4 05-01-03 blz 29 Artikel 6: Woondoeleinden 4 6. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 4 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Bestemming Verblijfsrecreatieve

Bestemming Verblijfsrecreatieve BIJLAGE 3 Bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden 1 Artikel Verblijfsrecreatieve doeleinden Bestemmingsomschrijving De voor verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

waarbij, ter plaatse van de aanduiding karakteristiek, de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd;

waarbij, ter plaatse van de aanduiding karakteristiek, de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd; 05-01-03 blz 49 Artikel 12: Bedrijfsdoeleinden 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. bedrijven die zijn genoemd

Nadere informatie

Bestemming vrijstaande woningen W-A2 De Opslach Ryptsjerk

Bestemming vrijstaande woningen W-A2 De Opslach Ryptsjerk Bestemming vrijstaande woningen W-A2 De Opslach Ryptsjerk Artikel 5: Wonen - A2 (vrijstaande woningen) 5.1. Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - A2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

Bestemming 2 ^1 kapwoningen W-B2 De Opslach Ryptsjerk

Bestemming 2 ^1 kapwoningen W-B2 De Opslach Ryptsjerk Bestemming 2 ^1 kapwoningen W-B2 De Opslach Ryptsjerk Artikel 6: Wonen - B2 (twee onder één kap) 6.1. Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - B2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen en overkappingen

Nadere informatie

Cultuur en ontspanning. Bestemmingsomschrijving

Cultuur en ontspanning. Bestemmingsomschrijving Artikel: Cultuur en ontspanning Bestemmingsomschrijving De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van culturele en sociaal-culturele

Nadere informatie

Artikel 22: Wonen Bestemmingsomschrijving

Artikel 22: Wonen Bestemmingsomschrijving 05-43-04 blz 50 Artikel 22: Wonen 22.1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan-huis-verbonden beroepen; met daaraan ondergeschikt:

Nadere informatie

Hoofdstraat 120 Stadskanaal

Hoofdstraat 120 Stadskanaal Verkoopbrochure Hoofdstraat 120 1 Verkoopbrochure bouwkavel voor wonen en werken Hoofdstraat 120 Stadskanaal gemeente Stadskanaal 1 januari 2017 Leeswijzer Verkoopbrochure Hoofdstraat 120 2 Verkaveling

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging bijlage 3 bestemming(en) na wijziging Artikel 1: Maatschappelijk sociaal-cultureel 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Maatschappelijk sociaal-cultureel aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

Bijlage 2: Bestemming Wonen - 1

Bijlage 2: Bestemming Wonen - 1 Bijlage 2: Bestemming Wonen - 1 Wonen - 1 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor a. wonen, eventueel in combinatie met werk aan huis en/of bêd en brochje,

Nadere informatie

Piet Mondriaanstraat - Wolvega

Piet Mondriaanstraat - Wolvega Piet Mondriaanstraat - Wolvega Vraagprijs 75.000,= v.o.n. Omschrijving Piet Mondriaanstraat - Wolvega MOOIE, VRIJ GELEGEN HOEKKAVEL VOOR DE BOUW VAN EEN VRIJSTAAND WOONHUIS! Deze bouwkavel is gelegen op

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

Bestemmingsplangebied. Legenda

Bestemmingsplangebied. Legenda Bestemmingsplangebied Legenda Artikel 17 Groen Bestemmingsplanvoorschriften uit het bestemmingsplan Dokkum Regiostad. 17.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Nadere informatie

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: Artikel 3 Verkeer Verblijf 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Verkeer Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonstraten; b. paden; c. parkeervoorzieningen; d. groenvoorzieningen; e. openbare

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Artikel Agrarisch Agrarisch aanverwant 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch Agrarisch aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 tekst herziene voorschriften van Westenholte

BIJLAGE 2 tekst herziene voorschriften van Westenholte BIJLAGE 2 tekst herziene voorschriften van Westenholte Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1.23 carport: een overdekt bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat blijkens zijn

Nadere informatie

2. BESTEMMINGSBEPALINGEN

2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 04-11-08 blz 7 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN Artikel 3: Bedrijventerrein Bestemmingsomschrijving A. De op de plankaart voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. bedrijven die zijn genoemd

Nadere informatie

Artikel 8 Centrum Bestemmingsomschrijving

Artikel 8 Centrum Bestemmingsomschrijving Artikel 8 Centrum - 1 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 1. maatschappelijke voorzieningen; 2. cultuur

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

LTS - park in Musselkanaal

LTS - park in Musselkanaal gemeente Stadskanaal bouwkavels in het LTS - park in Musselkanaal Verkoopbrochure 1 maart 2017 - kaveltekening en prijzen - criteria welstandsnota - bestemmingsplan Leeswijzer Op bladzijde 3 en 4 vindt

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel bestemmingsplan naar aanleiding van zienswijze van de provinsje Fryslân

Wijzigingsvoorstel bestemmingsplan naar aanleiding van zienswijze van de provinsje Fryslân Bijlage 3. Wijzigingsvoorstel bestemmingsplan naar aanleiding van zienswijze van de provinsje Fryslân Ingevolge de zienswijze van de provinsje Fryslân d.d. 10 oktober 2016 (kenmerk 01350929) stellen wij

Nadere informatie

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1 4 vrije kavels De Scheifelaar 15,, Veghel Vigerende bestemming 1 Artikel 13 Wonen-1 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. de uitoefening van

Nadere informatie

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Artikel 4 Bedrijventerrein 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven ter plaatse van de aanduiding: 'bedrijf tot en met categorie 2' 'bedrijf

Nadere informatie

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw. Fase 3 kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. PRIJS: k.k. ex. btw.

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw. Fase 3 kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. PRIJS: k.k. ex. btw. Pelgrimsche Hoeve Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw 's-hertogenbosch Fase 3 kavelnummer: 1 PRIJS: 145.925 k.k. ex. btw Team Uitgifte Monique van Griensven - van Lent 06-31942182 m.vangriensven@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen a. het plan: het bestemmingsplan Assenrade, uitwerkingsplan Assenrade, fase 1, van de gemeente Hattem, als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder b

Nadere informatie

Uitwerkingsplan. Assenrade, fase 2. Gemeente Hattem. Datum: 4 juni 2013 Projectnummer:

Uitwerkingsplan. Assenrade, fase 2. Gemeente Hattem. Datum: 4 juni 2013 Projectnummer: Uitwerkingsplan Assenrade, fase 2 Gemeente Hattem Datum: 4 juni 2013 Projectnummer: 120492 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Schakelbepaling 3 2 Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

Wonen Bestemmingsomschrijving Bouwregels

Wonen Bestemmingsomschrijving Bouwregels Wonen Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen met daaronder begrepen beroep-aan-huis; b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is tevens opslag, niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Toepassingsregels 3 Artikel 2 Begrippen 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Wonen 5

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Toepassingsregels 3 Artikel 2 Begrippen 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Wonen 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Toepassingsregels 3 Artikel 2 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Wonen 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 8 Artikel 4 Slotregel

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

30.1 Bestemmingsomschrijving

30.1 Bestemmingsomschrijving blz 168 131404.2 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen in woonhuizen met daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde,

Nadere informatie

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp

Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Regels wijzigingsplan Zijldijk 41, te Leiderdorp Planstatus: vastgesteld Datum: 2016-03-15 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-VG01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Afstemmingsregel 3 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Tuin 4 Artikel 4 Verkeer 6 Artikel 5 Wonen 7 Artikel 6

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de Kerkstraat 6 Den Hoorn. Artikel 21 Wonen - Lint 21.1 Bestemmingsomschrijving

Voorschriften behorende bij de Kerkstraat 6 Den Hoorn. Artikel 21 Wonen - Lint 21.1 Bestemmingsomschrijving Voorschriften behorende bij de Kerkstraat 6 Den Hoorn Artikel 21 Wonen - Lint 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor "Wonen - Lint" aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, eventueel in combinatie

Nadere informatie

wijzigingsplan Zijldijk 32a

wijzigingsplan Zijldijk 32a Regels wijzigingsplan Zijldijk 32a Planstatus: ontwerp Datum: 2016-03-01 Plan identificatie: NL.IMRO.0547.WPzijldijk32a-ON01 Auteur: G. Bot AgROM 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 1.1 plan:...

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 267.00.01.43.01.rgl I n h o u d s o p g a v e I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Relatie met geldend bestemmingsplan 5 B e s t e m m i n g s r e g e l s Artikel

Nadere informatie

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand pagina 1 van 5 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving Plan: Status: Plantype: IMRO-idn: Buitengebied Grootegast vastgesteld bestemmingsplan NL.IMRO.0015.BPBG09BEHE1-VA01 De voor ' Wonen ' aangewezen

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanpassing verbeelding voor de locatie Zwarteweg 28

Bijlage 1 Aanpassing verbeelding voor de locatie Zwarteweg 28 Bijlage 1 Aanpassing verbeelding voor de locatie Zwarteweg 28 b-2) M DH (tc) [sba-ob] Bouwaanduiding [sba-ob] specifieke bouwaanduiding - oppervlakte bijgebouwen Voorstel reparatie perceel Zwarteweg 28

Nadere informatie

Perceel Hoofdstraat 220 Oostwold. Bestemmingsplan Buitengebied Leek Bestemming Wonen VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LEEK (2010)

Perceel Hoofdstraat 220 Oostwold. Bestemmingsplan Buitengebied Leek Bestemming Wonen VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LEEK (2010) Perceel Hoofdstraat 220 Oostwold Bestemmingsplan Buitengebied Leek Bestemming Wonen VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED LEEK (2010) Artikel 32 Wonen 32.1 Bestemmingsomschrijving 32.2 Bouwregels

Nadere informatie

Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot. Gemeente Beemster

Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot. Gemeente Beemster Wijzigingsplan Locatie Kwekerij Slot Gemeente Beemster Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 2 Wonen - 2 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Correctief bestemmingsplan De Kamp

Correctief bestemmingsplan De Kamp Correctief bestemmingsplan De Kamp GEMEENTE 06-62-04 / 16-12-09 CORRECTIEF BESTEMMINGSPLAN DE KAMP Correctief bestemmingsplan De Kamp bestaat uit: De plankaart Correctief bestemmingsplan De Kamp, nr. 06-62-

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase Planregels Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase' van de

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aangebracht bij vaststelling van het bestemmingsplan

WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aangebracht bij vaststelling van het bestemmingsplan WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid, aangebracht bij vaststelling van het bestemmingsplan Regels 1 sub 23 Na sub 22 wordt een nieuw sublid 23 ingevoegd: artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS Regels HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 1 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Nadere regels... 1 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels... 2 Artikel 3 Groen... 2 Artikel 4 Maatschappelijk... 2 Artikel 5 Verkeer

Nadere informatie

Uitwerkingsplan. Nassaulaan. Definitief. Gemeente Baarle-Nassau Postbus AC Baarle-Nassau. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 juli 2012

Uitwerkingsplan. Nassaulaan. Definitief. Gemeente Baarle-Nassau Postbus AC Baarle-Nassau. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 juli 2012 Uitwerkingsplan Nassaulaan Definitief Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 28 juli 2012 Verantwoording Titel : Uitwerkingsplan Subtitel : Nassaulaan

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-1 -2016 Bestemmingsplan "Kern Hilvarenbeek" Artikel 17 Wonen 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen

Nadere informatie

Artikel 25 Wonen 25.1 Bestemmingsomschrijving 25.2 Bouwregels

Artikel 25 Wonen 25.1 Bestemmingsomschrijving 25.2 Bouwregels Artikel 25 Wonen 25.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. beroep- en bedrijf aan huis; c. bed and breakfast; d. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel',

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN. Link naar de TOELICHTING

GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN. Link naar de TOELICHTING GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN Link naar de TOELICHTING INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD Artikel 1: Artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN. Begripsomschrijvingen 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN. Begripsomschrijvingen 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN Voorschriften VOORSCHRIFTEN De voorschriften van het bestemmingsplan Souburg-Noord, vastgesteld door de raad op 28 november 2002 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 18 februari 2003,

Nadere informatie

Uittreksel Bestemmingsplan Klarenbeek. Uitsnede plankaart. Regels

Uittreksel Bestemmingsplan Klarenbeek. Uitsnede plankaart. Regels Uittreksel Bestemmingsplan Klarenbeek Uitsnede plankaart Regels Artikel 3 Agrarisch 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. grondgebonden agrarische bedrijven;

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090)

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Code 02-11-06.01 / 31-10-06 GEMEENTE DRONTEN 02-11-06.01

Nadere informatie

Artikel 21 Wonen. Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Artikel 21 Wonen. Voor het bouwen gelden de volgende regels: 176 Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige

Nadere informatie

De Cocksdorp Postweg 2

De Cocksdorp Postweg 2 De Cocksdorp Postweg 2 Kogerstraat 57 - Den Burg www.texelvastgoed.nl 0222-313025 D e C o cksdo r p Po st we g 2 Kadastrale gegevens: Gemeente Texel, sectie S nummer 530 Perceelgrootte: 645 m² eigen grond

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3. GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3. GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 4C3 GEMEENTE MIDDELBURG onherroepelijk 17 december 2011 ruimte voor ideeën Mortiere fase 4c3 Deze standaard is gebaseerd op de Bro (21 april 2008) en SVBP2008 (10 april 2008).

Nadere informatie

TE HUUR WERKERLAAN 154 8043 LK ZWOLLE

TE HUUR WERKERLAAN 154 8043 LK ZWOLLE TE HUUR WERKERLAAN 154 8043 LK ZWOLLE VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE Werkerlaan 154 8043 LK ZWOLLE HUURPRIJS : 100,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. SERVICEKOSTEN : 35,-- per m² per jaar, te

Nadere informatie

Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: kosten koper

Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: kosten koper Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: 149.500 kosten koper Zeer ruime bouwkavel (ca. 1.367 m²) op een schitterende locatie! Gelegen aan de rand van het dorp in een prachtig groene omgeving en met alle

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan

Ontwerpwijzigingsplan Gemeente Littenseradiel Ontwerpwijzigingsplan Spannumerdyk 8a Winsum Bijlagen bij regels Gemeente Littenseradiel Ontwerpwijzigingsplan Bijlagen bij regels Kerkewijk 117 3904 JB Veenendaal T. 0318 50 56

Nadere informatie

Fortuinlaan Krommenie Regels

Fortuinlaan Krommenie Regels Vastgesteld Wijzigingsplan Fortuinlaan Krommenie Regels Fortuinlaan Krommenie Inhoudsopgave Regels Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Hoofdstuk 3 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

T E K O O P. Losplaats ong. te Maarheeze

T E K O O P. Losplaats ong. te Maarheeze Losplaats ong. - Maarheeze De Losplaats is een lommerrijk pad gelegen aan de rand van de jonge wijk Bruine Akkers. Voorzieningen zoals de winkelstraat, scholen en zorgvoorzieningen zijn binnen een tiental

Nadere informatie

Middenweg 97a wijzigingsplan ex artikel 3.1 Wro. Status: vastgesteld. Gemeente Beemster. ID-code: NL.IMRO Middenweg97a-VA01

Middenweg 97a wijzigingsplan ex artikel 3.1 Wro. Status: vastgesteld. Gemeente Beemster. ID-code: NL.IMRO Middenweg97a-VA01 Middenweg 97a 2013 wijzigingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Gemeente Beemster ID-code: NL.IMRO.0370.2013Middenweg97a-VA01 Procedure: Terinzagelegging ontwerp 27 januari t/m 10 maart 2014 Vaststelling

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

Algemeen Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag bedragen dan 15 m.

Algemeen Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet minder mag bedragen dan 15 m. Artikel 19 Wonen 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen; b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf statische opslag' voor opslag

Nadere informatie

Ondergronds bouwen Er mag ondergronds worden gebouwd tot een verticale bouwdiepte van maximaal 5 meter.

Ondergronds bouwen Er mag ondergronds worden gebouwd tot een verticale bouwdiepte van maximaal 5 meter. Artikel 19 Wonen - 2 19.1 Bestemmingsomschrijving 19.1.1 Doeleinden De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het oprichten van de ter plaatse voorziene en op kaart aangegeven maximale

Nadere informatie

uitwerkingsplan Mortiere fase 7

uitwerkingsplan Mortiere fase 7 uitwerkingsplan Mortiere fase 7 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Groen 5 Artikel 3 Tuin 6 Artikel 4 Verkeer 7 Artikel

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

P l a n r e g e l s vrs

P l a n r e g e l s vrs P l a n r e g e l s 012.10.01.02.00.vrs I n h o u d s o p g a v e Artikel 1 Relatie met het vigerende bestemmingsplan 3 Artikel 2 Wonen 4 Artikel 3 Geluidzone (dubbelbestemming) 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Bijlage 1: Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk I. Inleiding Het ontwerp-bestemmingsplan Leeuwarden Vosseparkwijk heeft met ingang van 14 april 2011 gedurende

Nadere informatie

Artikel 11 Maatschappelijk

Artikel 11 Maatschappelijk Artikel 11 Maatschappelijk 11.1 Bestemmingsomschrijving 11.2 Bouwregels 11.3 Afwijken van de bouwregels 11.4 Specifieke gebruiksregels 11.5 Afwijken van de gebruiksregels 11.6 Omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As)

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Nota van Aanpassingen Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2013 1 Inleiding Op 4 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Adres: Molenstraat 9, 1741 GJ Schagen Vraagprijs ,00 kosten koper

Adres: Molenstraat 9, 1741 GJ Schagen Vraagprijs ,00 kosten koper Adres: Molenstraat 9, 1741 GJ Schagen Vraagprijs 175.000,00 kosten koper Omschrijving Beleggers opgelet! Op een goede locatie in het centrum van Schagen staat dit winkelpand van circa 71 m² wat momenteel

Nadere informatie

Mortiere Fase 6B Herziening

Mortiere Fase 6B Herziening Ontwerp uitwerkingsplan Mortiere Fase 6B Herziening Regels Gemeente Middelburg Datum: 13 september 2016 Projectnummer: 160193 ID: NL.IMRO.0687.BPUMORF6BH-ON01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Waterfront-Zuid Watersportboulevard. Vastgesteld uitwerkingsplan

Waterfront-Zuid Watersportboulevard. Vastgesteld uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Watersportboulevard Vastgesteld uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

BIJLAGEN BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE GEBIEDEN GEMERT-BAKEL

BIJLAGEN BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE GEBIEDEN GEMERT-BAKEL BIJLAGEN BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE GEBIEDEN GEMERT-BAKEL HERZIENING OKTOBER 2010 6fólu4>U.VV3 tan 1 5 'i, > -> - 010 ;, s BESTEMMINGSPLAN STEDELIJK GEBIED OKTOBER 2010 Bijlage 5 DEELPLAN NEERAKKER BAKEL

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Marktplein 1 Almelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Bijlage 3 Voorbeeld planregels

Bijlage 3 Voorbeeld planregels Bijlage 3 Voorbeeld planregels 2 Artikel 3 Agrarisch met waarden 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. de uitoefening van agrarische bedrijven

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B. vastgesteld 23 augustus ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B. vastgesteld 23 augustus ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B vastgesteld 23 augustus 2016 ruimte voor ideeën Mortiere fase 5B Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Hoevensestraat 14 Vught. Regels. Wijzigingsplan. Opdrachtgever: Datum vrijgave. Opstellers: Rapportnummer: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks.

Hoevensestraat 14 Vught. Regels. Wijzigingsplan. Opdrachtgever: Datum vrijgave. Opstellers: Rapportnummer: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks. Hoevensestraat 14 Vught Wijzigingsplan Regels Opdrachtgever: Dhr. en mevr. H.J.G. Hendriks Rapportnummer: 14.124_R_01 Datum vrijgave juli 2014 Opstellers: mr. Q.W.J. de Ruijter T.van Kuijk, MSc. Hoevensestraat

Nadere informatie

Artikel 3 WOONDOELEINDEN (W)

Artikel 3 WOONDOELEINDEN (W) Voorschriften Artikel 3 Woondoeleinden (W) Artikel 7 Erven (E) Artikel 8 Tuinen (T) Artikel 5 Waarde Archeologie 1B Artikel 3 WOONDOELEINDEN (W) DOELEINDENOMSCHRIJVING 1. De gronden op de kaart aangewezen

Nadere informatie

Uitwerkingsplan deelgebied 1 W arande

Uitwerkingsplan deelgebied 1 W arande Uitwerkingsplan deelgebied 1 W arande blz. 2 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 3 Inleidende regels Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Begrippen Relatie met het geldende bestemmingsplan 5 6 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp Gemeente Goeree-Overflakkee Regels Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Planidentificatie: NL.IMRO.1924.ODPGroenedijk1-BP30 Inhoud 1 Inleidende

Nadere informatie