Kavels in Ten Boer. Verkoop fase III in de wijk Dijkshorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kavels in Ten Boer. Verkoop fase III in de wijk Dijkshorn"

Transcriptie

1 Kavels in Ten Boer Verkoop fase III in de wijk Dijkshorn Informatie: Mw. T.C. Zuidema, gemeente Groningen Tel. (050)

2

3 Uitbreidingsplan Dijkshorn fase III. Goed wonen en goed leven De wijk Dijkshorn heeft als uitgangspunt het landelijk wonen in een veilige en groene omgeving wat ideaal is voor gezinnen. Het dorp ligt op een steenworp afstand van de stad Groningen. De kern van het dorp heeft een prachtig nieuw winkelcentrum met een grote diversiteit aan winkels. Ten Boer heeft bovendien een aantal (afhaal) restaurants. Ten Boer heeft een eigen verwarmd openlucht zwembad met speelvoorzieningen. Verder zijn er tennisbanen, sportvelden en jeu de boulesbanen. Bovendien heeft Ten Boer een ijs- en skeelerbaan. De multifunctionele sporthal wordt intensief gebruikt door de verschillende sportverenigingen bijvoorbeeld voor zaalvoetbal, volleybal, badminton, tafeltennis en basketbal. De beide kanalen (Damsterdiep en Eemskanaal) lenen zich uitstekend voor de hengelsport. Met een gehuurde kano kunt u het Damsterdiep en een aantal kleinere wateren verkennen. Het fanfarekorps en de majorettes treden diverse keren per jaar op. Door het veilige en comfortabele fietsnetwerk kunt u heerlijk fietsen in en om Ten Boer. Het Wobbe Alkemapad is een belangrijke hoofdfietsroute, welke diagonaal door de wijk Dijkshorn loopt en de Stadsweg met de N360 verbindt. Per auto is Dijkshorn goed bereikbaar via de Stadsweg, de Nijverheidsweg en de Rijksweg. Ook met het openbaar vervoer is Dijkshorn goed bereikbaar. Bussen rijden heen en weer van Groningen via Ten Boer naar Delfzijl, Loppersum of Appingedam. De bushaltes aan de N360, zijn op loopafstand vanaf elke woning uit Dijkshorn. Aan de Rijksweg, in de wijk Dijkshorn, ligt een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein richt zich op lokale bedrijvigheid in het segment wegvervoer en volumineuze detailhandel. In het gebied zijn bovendien woon-werk locaties gerealiseerd. Bij fase III gaat het om 7 ruime kavels, met het uitzicht op de Stadsweg. Langs de Jan Wiegerstraat zijn projectmatige twee-onder-één-kap woningen gepland. 1

4

5 1. Bebouwingsvoorschriften Om samenhang in het totale beeld van de wijk te krijgen heeft de gemeente bebouwingsrichtlijnen opgesteld. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; b. daar waar de kaart een gevellijn is aangegeven, dient (overwegend) in deze bouwgrens te worden gebouwd; c. het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven percentage bedragen met dien verstande dat: 1. de afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen en de zijdelingse perceelgrens minimaal 3 meter bedraagt;. de afstand tussen twee aaneengebouwde hoofdgebouwen en één van beide zijdelingse perceelgrenzen minimaal 3 meter bedraagt; d. voor de woningen aan de Jan Kosterstraat en de Riekele Prinsstraat (de kavels 5-7) geldt dat de bouwhoogte maximaal 11 meter en de goothoogte maximaal 7 meter bedraagt; e. bij de Riekele Prinsstraat dienen de woningen met een kap te worden afgedekt. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: a. Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de achtergevel van de hoofdmassa van de bebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: 1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt;. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 3. de maximale diepte, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van de bebouwing, 4 meter bedraagt; 4. de afstand tot de zij- en achtererfgrens, indien deze grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, minimaal 1 meter bedraagt. b. Vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat: 1. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt;. de afstand tot de zij- en achtererfgrens, indien deze grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, minimaal 1 meter bedraagt. c. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het achtererfgebied voor (half)vrijstaande woningen maximaal 70 m bedragen, met dien verstande dat het achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal meter. b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal meter. c. door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het achtererfgebied voor (half)vrijstaande woningen maximaal 70 m bedragen, met dien verstande dat het achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd.

6

7 Welstand Het wordt nu ook mogelijk om aan de noordzijde woningen te bouwen in een rooilijn parallel aan het water met de oriëntatie (entree) aan deze zijde. Beeldzone Jan Kosterstraat de kavels 1 tot en met 4 - de woontypen en architectuur moeten divers zijn, overeenkomstig de diversiteit langs de - Stadsweg; - de architectuur moet van bovengemiddelde kwaliteit zijn; - de bebouwing moet een voornaam karakter krijgen in gedekte kleuren; - de oriëntatie van de nokrichting moet parallel aan de straat liggen; - het is toegestaan in verschillende materialen te bouwen; - het kleurgebruik moet aansluiten bij de kleuren die in het centrum van Ten Boer langs de Stadsweg gebruikt worden; - uitgangspunt moet zijn dat het gebouw in woningtype, positie op de kavel, compositie van hoofd- en bijgebouwen en materiaal gebruik anders is dan het naburige gebouw. Voor de Riekele Prinsstraat (kavels 5-7) geldt dat de nokrichting parallel moet lopen met de voorgevelrooilijn. Parkeren Er geldt een parkeernorm van,0 voertuig per woning. Parkeren vindt plaats op eigen erf. - lange oprit zonder garage of carport is minimaal 10 meter lang en,4 meter breed; - dubbele oprit zonder garage is minimaal 4,5 meter breed; - oprit met garage is minimaal 10 meter lang; - garage met dubbele oprit is minimaal 5 meter lang en 4,5 meter breed. Verkeer Auto Dijkshorn wordt aan de zuidzijde ontsloten door de N360 en aan noordzijde via de Stadsweg. De Stadsweg is een weg met een maximum snelheid van 50 kilometer. Heel Dijkshorn is een 30 kilometer gebied. Fiets U kunt veilig en comfortabel fietsen in en om Ten Boer. Op de hoofdwegen zijn fietsvoorzieningen getroffen en binnen o.a. de Dijkshorn heeft u als fietser de beschikking over een fijnmazig netwerk van veilige wegen. Het Wobbe Alkemapad is een belangrijke hoofdfietsroute welke diagonaal door de wijk Dijkshorn loopt en de Stadsweg met de N360 verbindt. Openbaar vervoer Dijkshorn is met het openbaar vervoer goed ontsloten via de N360. De bushaltes vindt u op maximaal 850 meter van uw woning in Dijkshorn. 3

8

9 . Civieltechnische gegevens Grondbalans: De kosten voor grondtransport en stort of aanvoer, zijn voor rekening van de koper van het perceel. Bij verkoop geldt dat de kavel wordt geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De percelen zijn gemiddeld opgehoogd met ca m grond, welke vrijgekomen is bij het civieltechnisch werk in het plan Dijkshorn en de voorheen aanwezige gronddepots. Ondergrond: De afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen zijn kleigronden. Wij adviseren u bodemsondering te laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de noodzakelijke wijze van fundering van het bouwwerk. De kosten van bodemsondering komen ongeacht het resultaat voor uw rekening. Riolering en waterhuishouding: Het rioleringssysteem is een gescheiden stelsel. Het systeem loopt tot aan de grens van de kavel: een aansluiting op het vuilwaterriool en een op het regenwaterriool. Op de kavel zorgt de eigenaar voor de riolering. De hemelwaterafvoer dient te worden aangesloten op het gemeentelijk regenwaterstelsel. Op de kavels is door de gemeente drainage aangelegd. Wegen en trottoirs: De doorgaande weg in het plan is uitgevoerd in asfalt en zal na afronding van de bouwwerkzaamheden worden voorzien van een definitieve deklaag. De woonstraten zijn uitgevoerd in bouwbestrating in de vorm van gebakken klinkers in blokverband. Deze bouwbestrating wordt na gereedkomen van de laatste woning in een straat herlegd door de gebakken klinkers in keperverband te straten. Bouw woningen: Voor de start van de bouw van een woning dient door de opdrachtgever van de bouw een zogenaamde terreingebruikersovereenkomst vrije kavels (TGOV) te worden gesloten met de gemeente. Deze overeenkomst dient er voor te zorgen dat de bouwwegen en de openbare ruimte in het gebied door iedereen gebruikt kunnen worden tijdens het bouwen van de woningen. De TGOV ontvangt u te zijner tijd als u een kavel tijdens de loting heeft kunnen reserveren. 3. Duurzaam bouwen Duurzaam Bouwen is een manier om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Gezien de klimaatsverandering waardoor de CO uitstoot gereduceerd moet worden, de stijging van de energieprijzen door het opraken van fossiele brandstoffen en het energielabel voor woningen dat vanaf ca. 1 juli 008 gaat gelden, biedt het voor de particuliere bouwer zeker voordelen om duurzaam te gaan bouwen. Voor u als particuliere bouwer betekent duurzaam bouwen vooral ook het bouwen van een comfortabele en duurzame woning met meer toekomstwaarde. Kortom een kwalitatief betere woning met een gezond binnenmilieu en een lage energierekening, is voor u ook zeker van belang. Energie kan op allerlei manieren bespaard worden zoals door: thermische isolatie passieve (oriëntatie dakvlak ZW-ZO) en actieve zonne-energie (zonnecollectoren) radiatoren die geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming warmte-terug-winning via doucheboiler, douchewater en waterboiler geavenceerde ventilatie 4

10

11 Hiervoorgenoemde maatregelen zijn slechts een klein deel van de mogelijkheden voor energiebesparing.voor vragen of verdere informatie, toegespitst op uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met: Informatiepunt Duurzaam Bouwen, Hereweg 9, Groningen, telefonisch bereikbaar op , en te bezoeken op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 1.30 uur. Internet: of de afdeling Wonen van de dienst RO/EZ, gemeente Groningen de heer B. van der Noord telefoon of Omgevingsvergunning Voor het bouwen van uw woning heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Zonder deze omgevingsvergunning mag er niet worden begonnen met de bouw. Het is van belang deze tijdig aan te vragen. De wettelijke termijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning is 1 weken. Deze termijn kan eenmaal met een periode van 6 weken worden verlengd. Hiervan ontvangt u tijdig bericht indien dit voor u geldt. Voor het indienen van deze omgevingsaanvraag kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen aan het Gedempte Zuiderdiep 98 te Groningen, tel (050) of met het Loket Bouwen en Wonen aan de Hendrik Westerstraat 4 te Ten Boer, tel (050) Wanneer u uw bouwplan indient wordt deze door verschillende instanties beoordeeld alvorens de vergunning wordt verleend. Het Loket Bouwen en Wonen toetst het bouwplan op zijn constructieve eigenschappen en gaat na of het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan Ten Boer, Dijkshorn en de gemeentelijke Bouwverordening. De Welstandscommissie toetst aan de redelijke eisen van welstand. Daarbij wordt o.a. bekeken of het gebouw in de omgeving past, goed is afgewerkt en welke materialen en kleuren gebruikt worden. De brandweer tenslotte, controleert of de brandveiligheid van het bouwwerk voldoende is, d.w.z. de brandwerendheid van materialen en constructies en de vluchtveiligheid van het gebouw. De kosten van de omgevingsvergunning bedragen: Bouwkosten 1.430, of minder zijn de leges 61,75. Bouwkosten hoger dan 1.430, zijn de leges 51,45 vermeerderd met,3% van de bouwsom aan bouwkosten (prijspeil 01 en onder voorbehoud van wijzigingen in de legesverordening van de gemeente Ten Boer). Aan de toetsing door de welstandscommisie zijn ook kosten verbonden. Deze worden samen met de bouwleges in rekening gebracht. Het is verstandig een intergraal vooroverleg (ivo) aan te vragen alvorens u de definitieve bouwaanvraag indient. Bij de ivo krijgt u aan de hand van voorlopige schetsen en uitleg van uw voorgenomen bouwplannen een eerste advies over de haalbaarheid van uw plannen. Eventueel kunt u dan nog bijsturen zonder dat het u extra geld of tijdverlies kost. Voor informatie en het indienen van een ivo kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen gemeente Groningen, tel (050) of het Loket Bouwen en Wonen gemeente Ten Boer, tel (050)

12 5. Politie Keurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk is een landelijke norm voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Indien u een woning laat bouwen die voldoet aan de eisen zoals die gelden voor het Politiekeurmerk betekent dit, dat alle deuren en ramen tenminste 3 minuten inbraakwerend zijn. Dit wil zeggen dat een inbreker na 3 minuten breken nog niet uw slot en dus deur of raam open heeft weten te krijgen. Uw nog te bouwen woning heeft uiteraard te voldoen aan het Bouwbesluit. De veiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn identiek aan die van het Politiekeurmerk. Het Politiekeurmerk gaat echter verder als het gaat om verlichting, inbraakwerendheid van garagedeuren en de woonomgeving. U kunt als koper van een kavel zelf beslissen of u uw woning laat bouwen conform het Politiekeurmerk. U kunt dan met de bouwer van uw woning af spreken dat uw woning heeft te voldoen aan het Politiekeurmerk. Dit brengt voor de bouwer een aantal verplichtingen met zich mee. U moet dan met name denken aan een garagedeur die voldoet aan het Politiekeurmerk en aansluitpunten voor verlichting bij alle bereikbare entrees. In de folder Veilig wonen, prettig wonen, op een vrije kavel kunt u de voordelen lezen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks in op de 100 woningen ingebroken wordt. Indien een woning voldoet aan het Politiekeurmerk is de kans dat er wordt ingebroken aanzienlijk afgenomen: 1 op de 7000 PKVW -woningen is slachtoffer van een woninginbraak. Bovendien krijgt u als bewoner het Certificaat Veilige Woning. Dit certificaat verleent u het recht op een korting op de premie van de inboedelverzekering. Bij benadering varieert de korting tussen 10 en 0 procent. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voorziet meer dan ooit in de fundamentele behoeften in onze hedendaagse samenleving: veiligheid en beveiliging. Bij belangstelling kunt u gratis bellen met de Helpdesk van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ( ). U krijgt dan gratis de folder veilig wonen, prettig wonen op een vrije kavel en de folder veilig wonen, prettig wonen nieuwbouw thuisgestuurd. 6. Bijkomende kosten Kosten ESSENT.: de aansluitkosten voor een gewoon woonhuis, binnen 5 meter van de straat gelegen, bestaan uit: aansluiting gas: 773,50 incl. BTW aansluiting elektra: 744,94 incl. BTW (op basis van 1 x 40A huisaansluiting) aansluiting elektra: 744,95 incl. BTW (op basis van 3 x 5A huisaansluiting) Voor meer informatie over de aansluiting van gas en elektra: ESSENT Aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool is voor rekening van de koper; hiervoor worden geen aparte aansluitkosten berekend. Waterleiding: aansluitingskosten vanaf de as van de openbare weg tot in de woning: 465,- inclusief BTW (leidinglengte max. 5 meter). Mocht er meer dan 5 meter nodig zijn, dan wordt er 0,- inclusief BTW per extra te leggen meter aan leiding in rekening gebracht. Deze aansluitkosten gelden voor een uitwendige diameter van maximaal 50 mm. Over de genoemde kosten wordt 6% BTW berekend. Voor meer informatie: Waterbedrijf Groningen, tel. (050) De kosten voor de aansluiting van gas, elektra en water zijn slechts ter indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de aanvraag tot aansluiting van gas, elektra, water en telefonie kunt u het best gebruik maken van de site: Voor overige vragen kunt u gebruik maken van de diverse informatienummers. 6

13 Kosten kadastrale uitmeting: de afdeling geo-informatie van de gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze worden doorgegeven aan het Kadaster waar uw eigendom officieel wordt vastgelegd. De hieraan verbonden kosten betaalt u via de notaris. Voor meer informatie: Kadaster, tel De notaris: Als u grond van de gemeente koopt, kan alleen de gemeenteraad als verkoper optreden. De gemeenteraad neemt dat besluit op basis van het door u ondertekende verbandschrift (dit is de verklaring dat u wilt kopen). U mag als koper zelf een notaris kiezen om de akte te laten passeren. De notaris controleert de gemeentelijke papieren en tekeningen. Hierbij wordt gekeken of de gemeente eigenaar van de grond is, of er nog speciale verplichtingen aan de grondeigendom zijn verbonden, enzovoort. Is alles in orde dan wordt de notariële akte opgemaakt, ondertekend door beide partijen en naar het Kadaster gestuurd, zodat inschrijving in de openbare registers kan plaatsvinden. Vervolgens gaat het Kadaster nog de feitelijke opmeting verrichten. Zodra het Kadaster de transportakte van de notaris heeft ontvangen bent u eigenaar. Voor de notariskosten kunt u het beste informatie inwinnen bij een notariskantoor. Hier kan men u informeren wat de notariële kosten zullen bedragen als men de akte laat opmaken en passeren bij het desbetreffende kantoor. Hieronder nog enkele andere kosten waarmee u o.a. rekening moet houden financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek) de zogenaamde bouwrente die de aannemer u in rekening kan brengen kosten tuinaanleg kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel sonderingskosten voor het bepalen van de fundering aanneemsom van de te bouwen woning kosten architect aansluitkosten telefoon kosten van verhuizing en inrichting. 7. Informatieadressen In deze brochure worden vast niet al uw vragen beantwoord. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met: Dienst RO/EZ, afdeling Vastgoedontwikkeling Mevrouw T.C. Zuidema Gedempte Zuiderdiep JB GRONINGEN Telefoon (050)

14

15 Overige informatieadressen: Aanspreekpunt m.b.t. bestemmingsplan en de bouwaanvraag: RO/EZ, loket Bouwen & Wonen, gemeente Groningen tel (050) of Loket Bouwen en Wonen, gemeente Ten Boer tel (050) Sonderingsgegevens voor het bepalen van de fundering: Deze dient u zelf te verzorgen zodra u op de bouwkavel terecht kunt. De gemeente beschikt niet over sonderinggegevens. Milieugegevens: U kunt het beste contact opnemen met de gemeentelijke Milieudienst, tel. (050) Meetgegevens t.b.v. de bouw en feitelijke ligging: RO/EZ afdeling Geo-informatie, de heer H. van der Ploeg, tel. (050) Kadasterkosten: Kadaster Groningen, tel Voor notariskosten en de procedure kunt u bellen met de desbetreffende notaris. Gemeente Ten Boer, maart 01 - De tekst van deze brochure en van de bijlagen is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten ontlenen. 8

16

17 Bijlagen - Uitgifteprocedure - Stedenbouwkundig plan - Kavelkaart - Kavelmaten - Prijslijst 9

18

19 Bijlage 1 Uitgifteprocedure 10

20

21 Uitgifteprocedure kavels Dijkshorn Fase III Voor de uitgifte van de kavels is de volgende procedure vastgesteld: 1. De kavels worden toegewezen via verloting;. De loting vindt plaats in het gemeentehuis in Ten Boer onder toezicht van de notaris; 3. Vervolgprocedure Ad.1 De kavels worden toegewezen via verloting Alle kavels voor woningbouw worden uitgegeven via loting. Om deel te nemen aan de loting dient u zich in te schrijven op de lotingslijst. U kunt zich inschrijven bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98 of het gemeentehuis Ten Boer, Hendrik Westerstraat 4. Ten Boer vanaf woensdag 3 mei 01 om 9:00 uur. Voor deze inschrijving is een bedrag van 8,-- aan inschrijfgeld verschuldigd, dit bedrag wordt niet verrekend. Bij de balie ontvangt u een kwitantie. Per gezin of stel mag slechts één inschrijving plaatsvinden. Bij inschrijving is een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort of rijbewijs), dit om dubbele inschrijvingen te voorkomen. U dient er rekening mee te houden dat het opgegeven adres kan worden gecontroleerd bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Mocht blijken dat er gefraudeerd is, dan wordt de inschrijving ongeldig verklaard. De sluitingstijd van de inschrijving is dinsdag 9 mei 01 om 17:00 uur bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen of 1:00 uur bij het gemeentehuis in Ten Boer. De volgende werkdag zal de lotingslijst worden opgemaakt met alle deelnemers. Iedere deelnemer krijgt een volgnummer op de lotingslijst. De hoogte van uw volgnummer is niet van belang, alle nummers maken evenveel kans. Ad. De loting vindt plaats in het gemeentehuis van Ten Boer onder toezicht van de notaris In het gemeentehuis vindt de loting plaats van de kavels onder de deelnemers die zich hebben ingeschreven op de lotingslijst. De loting vindt plaats op donderdag 30 mei 01 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Ten Boer aan de Hendrik Westerstraat 4 te Ten Boer. U ontvangt dan de lotingslijst met hierop alle deelnemers met het desbetreffende volgnummer. De zaal is open vanaf 19:00 uur. Ook deze avond verzoeken wij u wederom een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort of rijbewijs). Als alle deelnemers aanwezig zijn zal de voorzitter (notaris) eerst de gang van zaken uitleggen. Hierna worden de nummers 'blind' uit de koker getrokken. Aan de hand van deze trekking wordt er een definitieve lotingslijst opgesteld. Zodra dit gebeurd is wordt er gestart met de verdeling van de kavels. Bij afroep van het gelote nummer komt een deelnemer naar voren en maakt de kavelkeuze kenbaar. 11

22 De keus van een deelnemer voor een beschikbare kavel wordt genoteerd als een reservering. Deze reservering zal ook kenbaar gemaakt worden aan de rest van de zaal zodat iedereen kan bijhouden welke kavels inmiddels gereserveerd zijn. Voor een vlotte voortgang is het van belang dat u voor uzelf al een voorkeurslijst heeft gemaakt met de gewenste kavels. Loting middels een notaris zal niet plaatsvinden indien: - het aantal inschrijvingen minder of gelijk is aan het aantal beschikbare kavels: - geen van de inschrijvers dezelfde kavel als hun voorkeurslocatie aangegeven hebben. Indien één van deze voorwaarden niet geldt dan zal er sprake zijn van een normale procedure, een loting door een notaris. Ad. 3 Vervolgprocedure Reservering Een beschikbare bouwkavel kan vrijblijvend en kosteloos worden gereserveerd voor één maand. Na deze reserveringstijd kan de reservering worden omgezet in een optie. De optieperiode duurt twee maanden en kan één keer met twee maanden worden verlengd. Deelnemers die tijdens de lotingsavond een kavel reserveren, mogen daarbij ook twee reservekavels opgeven. Deelnemers die geen kavel hebben kunnen reserveren kunnen eveneens één reservekavel opgeven. Wanneer een kavel alsnog vrijkomt zullen de deelnemers op de reservelijst worden benaderd. Optie Aan het nemen van een optie is een optievergoeding verbonden. Het optiebedrag voor een vrijstaande kavel is 1.000,= exclusief BTW. Bij aankoop van de kavel wordt de laatst verschuldigde en betaalde optievergoeding in mindering gebracht op de koopsom. Wordt van aankoop afgezien dan vervalt ook deze laatste optievergoeding aan de gemeente. Aankoop Om de kavel aan te kopen dient u één ondertekend verbandschrift in te leveren. Daarmee verklaart u de kavel te willen kopen. Daarna moet de gemeenteraad besluiten de kavel aan u te verkopen. Wanneer de gemeenteraad goedkeuring verleent ontvangt u van ons de besluitbrief. Hiermee komt feitelijk de koopovereenkomst tot stand. 1

23 Bijlage Stedenbouwkundige kaart 13

24

25 Wolddijk Westerwijtwerder Maar Oosterhorn 10 1 Oosterhorn Wens: voetpad Wens: voetpad 44 4 Wens: fietspad Stadsweg Wens: voetpad Stadsweg 108 Stadsweg Stadsweg 11 1aa Jan Kosterstraat Zijlvest m Verlaatweg De Wolden Poldermolen 713m 869m 301m Wobbe Alkemapad 306m 313m 418m 739m 587m 673m 340m 618m 37m 314m 619m 306m 305m 618m 307m 31m 817m 33m 368m 440m 693m 345m 358m 693m 37m 385m 69m 465m Hendrik Werkmanstraat 573m 780m 415m 40m 777m 418m 410m 830m 407m 381m 364m 97m 530m 7 303m m Jan Wiegerstraat Jan Wiegerstraat Oosterhorn m 48m 44m 394m 331m 306m 34m 353m De Wolden Schepperij a 1 Schepperij 14 11b Schepperij Riekele Prinsstraat 644m 507m 557m 54m 675m Johan Dijkstrastraat 540m 498m 8 64m 540m 574m 85m 3 1 Jannes de Vriesstraat Wobbe Alkemapad 661m 614m Hendrik Werkmanstraat m m Johan Dijkstrastraat Jan Altinkstraat Wolddijk 1 Westerwijtwerder Maar Alida Pottstraat Handelsweg 8 10 Verlaatweg 1a Bedrijvenweg Sportlaan 6 8 Rijksweg Banjerpad ijsbaan Riekele Prinsstraat Ambachtsweg Nijverheidsweg Damsterdiep n.z Nijverheidsweg Rijksweg Damsterdiep Rijksweg Damsterdiep Kavel Indicatie vorm woning nieuw Bestaand hoofdgebouw Bestaand bijgebouw Weg asfalt Weg klinkers Weg privø Fietspad Voetpad Gras Water Park Haag Zand 9a Inrit Perceelgrens Drempel/plein Rooilijn Inrichtingsplan Dijkshorn schaal: 1 : formaat: A0 datum: dienst RO / EZ :: Stadsontwerp :: Gedempte Zuiderdiep 98 :: 9711 HL Groningen :: tel.: tekenaar: J. Boon tekeningnaam:

26

27 Bijlage 3 Kavelkaart 14

28

29 Verlaatweg Stadsweg Verlaatweg kavel 1 97 m N Stadsweg kavel 830 m kavel m kavel m Jan Wiegerstraat 18 Jan Kosterstraat 16 Hendrik Werkmanstraat Jan Altinkstraat Jan Wiegerstraat Hendrik Werkmanstraat 16 Stadsweg Jannes de Vriesstraat kavel 5 kavel 6 7 m 71 m kavel m Johan Dijkstrastraat Wobbe Alkemapad Riekele Prinsstraat Zijlvest Handelsweg Poldermolen Oosterhorn 44 4 vrije kavels 1e - aan de gegevens betreffende de infrastructuur c.a. aangegeven bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend. kad. gem. Ten Boer sectie A e - de kadastrale uitmeting is bepalend voor hetgeen in eigendom / erfpacht wordt overgedragen. Gemeente Ten Boer Geo-Informatie Postbus JB Groningen Dijkshorn fase 3 schaal 1 : 000 naam : datum: tek.nr.: HvdP nvt

30

31 Bijlage 4 Kavelmaten 15

32

33 Verlaatweg N Stadsweg kavel m kavel 830 m kavel 1 97 m 3.30 kavel m Jan Wiegerstraat Hendrik Werkmanstraat Jan Wiegerstraat Hendrik Werkmanstraat maatvoering vrije kavels 1 t/m 4 1e - aan de gegevens betreffende de infrastructuur c.a. aangegeven bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend. kad. gem. Ten Boer sectie A e - de kadastrale uitmeting is bepalend voor hetgeen in eigendom / erfpacht wordt overgedragen. Gemeente Ten Boer Dijkshorn fase 3 naam : datum: HvdP Geo-Informatie Postbus JB Groningen schaal 1 : 1000 tek.nr.: nvt

34

35 N Stadsweg Jan Wiegerstraat kavel 5 7 m kavel 6 71 m kavel m Polderm olen maatvoering vrije kavels 8 t/m 16 1e - aan de gegevens betreffende de infrastructuur c.a. aangegeven bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend. kad. gem. Ten Boer sectie A e - de kadastrale uitmeting is bepalend voor hetgeen in eigendom / erfpacht wordt overgedragen. naam : HvdP Gemeente Ten Boer Dijkshorn fase 3 datum: Geo-Informatie Postbus 7081 schaal 1 : JB Groningen tek.nr.: nvt

36

37 Bijlage 5 Prijslijst 16

38

39 Prijslijst particuliere kavels Dijkshorn fase III 7 kavels voor vrijstaande woningen kavelnummer oppervlakte koopsom incl. BTW 1 ca. 97 m² 194.3,-- ca. 830 m² ,-- 3 ca. 776 m² ,-- 4 ca. 779 m² ,-- 5 ca. 7 m² ,-- 6 ca. 71 m² ,-- 7 ca. 864 m² ,-- De genoemde prijzen zijn inclusief BTW (thans 19%). N.B. Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend. 17

40

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosterveld

Bedrijventerrein Oosterveld Bedrijventerrein Oosterveld Alle informatie om uw bedrijf een goede plek te geven op Oosterveld Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Profiel bedrijven 3 1.2. Aanbieden grond aan planontwikkelaars 3 2 Bestemmingsplan

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Ontwerp uw eigen huis op een unieke plek

Ontwerp uw eigen huis op een unieke plek Ontwerp uw eigen huis op een unieke plek BRIELLE buiten een historische kans Brielle buiten is een uniek project. In het buitengebied van de historische vestingstad Brielle komen royale bouwkavels beschikbaar.

Nadere informatie

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT Maart 2014 1 DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL ESCAMPLAAN STORTENBEKERSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT WAPSERVEENSTRAAT JACOB CATSSTRAAT VAN DIJCKSTRAAT

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG

Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Website : www.frisiamakelaars.nl Fotopresentatie

Nadere informatie

Rij- en hoekwoningen Fase 1

Rij- en hoekwoningen Fase 1 Rij- en hoekwoningen Fase 1 Nieuw in een vertrouwde wijk Wie eenmaal in de wijk Blixembosch in Eindhoven-Noord woont, wil er niet meer weg. Alle denkbare voorzieningen zijn aanwezig in de wijk, of vlakbij.

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

Gauke Boelensstraat 97 - Drachten

Gauke Boelensstraat 97 - Drachten Gauke Boelensstraat 97 - Drachten Vraagprijs 265.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Stationsweg 23 9201 GG Drachten Tel: 0512-36 80 36 drachten@makelaardijfriesland.nl www.makelaardijfriesland.nl

Nadere informatie

Haarlem Albert Verweylaan 13 - I. 165.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Albert Verweylaan 13 - I

Haarlem Albert Verweylaan 13 - I. 165.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Albert Verweylaan 13 - I Haarlem - Albert Verweylaan 13 - I Haarlem Albert Verweylaan 13 - I 165.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

25 RIJWONINGEN. inhoud

25 RIJWONINGEN. inhoud 25 RIJWONINGEN 25 RIJWONINGEN inhoud 04 Het beste van 2 werelden 06 In gesprek met de projectontwikkelaar 09 Ons mooie Son en Breugel 11 De wijk Sonniuspark 12 De architect aan het woord 14 De landschapsarchitect

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

KIEPARK te Franeker 04 03

KIEPARK te Franeker 04 03 03 KIEPARK te Franeker 04 Over Franeker Franeker, een van de Friese Elfsteden. Een stad die bekend staat om het Eise Eisinga Planetarium en de jaarlijkse PC kaatspartij op het Sjukelân. Deze oude AA-2

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Tolhekbuurt 21 - Nij Beets

Tolhekbuurt 21 - Nij Beets Tolhekbuurt 21 - Nij Beets Vraagprijs 349.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Tolhekbuurt 21 - Nij Beets Tussen Beetsterzwaag en Nij Beets

Nadere informatie

Tjaarda 386 386A - Drachten

Tjaarda 386 386A - Drachten Tjaarda 386 386A - Drachten Vraagprijs 105.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Stationsweg 23 9201 GG Drachten Tel: 0512-36 80 36 drachten@makelaardijfriesland.nl www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie