Luik III: Medisch Verantwoord Sporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luik III: Medisch Verantwoord Sporten"

Transcriptie

1 Luik III: Medisch Verantwoord Sporten

2 Punt 7. Medisch Verantwoord Sporten (MVS) INHOUD 1 SITUATIESCHETS EN VISIE BVLO OVER MVS 1.1 Missie en visie 1.2 Beleid en structuur 1.3 Engagement en contacten, opbouwen expertise rond MVS 1.4 Vorming, nascholing en begeleiding 1.5 Preventie en sensibiliseren MVS 1.6 Medisch geschiktheidsgetuigschrift voor BVLO-leden 1.7 Accenten 2 VERPLICHTINGEN i.v.m. MVS 2.1 Het waarborgen van MVS voor de sporter Sportmedische geschiktheidscriteria Sportmedische keuring Preventieve gezondheidscontrole Leeftijdsgrenzen vastleggen Minimumnormen inzake medische, paramedische en psychologische begeleiding 2.2 Initiatieven en maatregelen om sportletsels, fysieke en psychische overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden Kadervorming en nascholingsinitiatieven Informatie- en bijscholingsactiviteiten Statutaire en reglementaire bepalingen ter voorkoming van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken Communicatie naar de aangesloten sporters over de statutaire, reglementaire of contractuele bepalingen inzake de bestrijding van dopingpraktijken in het bijzonder 2.3 Samenwerking met de regering of met een overkoepelend orgaan van sportverenigingen Informeren van de leden over acties van de regering of andere instanties op het vlak van MVS Opvolging van de beslissingen en aanbevelingen om sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden Samenwerking met andere organisaties Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

3 2.4 Rapporteren over de maatregelen om MVS te bevorderen 2.5 Mededeling van geplande sportmanifestaties, verbijfsgegevens en dopingcontroles buiten wedstrijdverband 3 AANSPREEKPUNT VOOR MVS 4 BELEIDSPLAN BVLO MVS Analyse leemten en behoeften 4.2 Voorstel mogelijke oplossingen 4.3 Keuze prioritaire thema s 4.4 Uitwerking acties en timing Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

4 1 SITUATIESCHETS EN VISIE BVLO OVER MVS 1.1 Missie en visie De Bond voor Lichamelijke Opvoeding drukt in zijn missie duidelijk zijn engagement uit voor een veilige sportbeoefening en -omgeving: Sportactiviteiten die bij de BVLO thuishoren zijn gezondheidsbevorderend, ethisch verantwoord, dynamisch-sociaal vormend, ontspannend en motiverend en houden rekening met diversiteit in aanleg, interesse en socio-culturele achtergrond. Dit standpunt krijgt verder vorm in de visie van BVLO: De BVLO wenst door het organiseren van eigen activiteiten en door activiteiten van zijn clubs zoveel mogelijk sport- en bewegingskansen aan te bieden. Deze activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en aan de omgeving en kunnen zowel een recreatief als een competitief karakter hebben. BVLO legt al sinds zijn oprichting de nadruk op medisch verantwoord sporten : nl. het goed en veelzijdig sporten. Door de jaren heen is dit een bewust en permanent proces van informeren en sensibiliseren van zowel de clubbesturen, de trainers en de lesgevers als van de actieve sporters. 1.2 Beleid en structuur In de statuten van BVLO, die in 2011 werden aangepast, is het engagement voor een ethische en medische verantwoorde sportbeoefening opgenomen: ARTIKEL 31 - ENGAGEMENTEN De BVLO vzw en zijn aangesloten clubs en leden aanvaarden de principes en de regels van de democratie en onderschrijven: - het Europees Verdrag inzake rechten van de mens - het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind - de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport. De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw en zijn aangesloten clubs en leden volgen de regelgeving van Vlaanderen, Brussel, België en Europa in het algemeen en voor de sport in het bijzonder. Dit is de regelgeving met betrekking tot o.m.: - erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties - medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening - doping - niet-betaalde sportbeoefenaar - mensenhandel Om de toepassing van deze regelgeving op te volgen, kan de Raad van Bestuur hiervoor de nodige commissies oprichten. De opdrachten en de samenstelling van deze commissies worden middels het huishoudelijk reglement geregeld. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

5 Binnen BVLO heeft de commissie voor ethische en medische aspecten de opdracht om de opvolging van de decreten en de uitvoeringsbesluiten MVS EVS op te volgen. De praktische uitwerking ligt in handen van het dagelijks bestuur en de BVLO-staf. Daarnaast beschikt de BVLO over een deontologische commissie die de BVLO-clubs en leden informeert over de bestaande wetgeving o.m. inzake kinderarbeid en mensenhandel. 1.3 Engagement en contacten, opbouwen expertise rond MVS De BVLO onderhoudt goede contacten met de opleidingen lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan universiteiten en hogescholen en met organisaties zoals o.m. VIGEZ, de VVS Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en de VTS - Vlaamse Trainersschool. BVLO engageert zich ook regelmatig in overleg- en werkgroepen van de Vlaamse overheid m.b.t. MVS. Zo werkte BVLO in 2008 actief mee in de werkgroepen Provinciale toetsingsdagen voor de gezondheidsdoelstelling gezonde voeding en beweging als voorbereiding op de nieuwe gezondheidsdoelstelling en bijhorend actieplan rond voeding en beweging voor Vlaanderen. In 2011 was Prof. Dr. Kristine De Martelaer, bestuurslid BVLO, actief in de werkgroep voeding en beweging met als opdracht de middellange ( ) en lange termijn ( ) acties van dit actieplan uit te werken. Deze werkgroep werd opgericht door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. In 2011 was de BVLO betrokken bij de Ronde tafel gezond eten en bewegen bevorderen met sociaal zwakke groepen. Er werd nagegaan waaraan de interventies m.b.t. het bevorderen van gezond eten en bewegen met sociaal zwakke groepen moeten voldoen, wat er in praktijk al gebeurt en welke sectoren in de toekomst een aandeel kunnen opnemen in het verkleinen van de gezondheidskloof. Line Dumoulin, secretaris-generaal, engageerde zich van 2009 tot 2012 als lid en als ondervoorzitter van de Vlaamse Sportraad. Zij hielp mee adviezen uit te brengen over de decreten en de uitvoeringsbesluiten i.v.m. doping en MVS. Ook voor de volgende periode blijft zij actief lid van deze Vlaamse sportraad. De BVLO is opgenomen als associate partner van het werkveld binnen de Erasmus Mundus aanvraag in 2012 van de VU Amsterdam, de UGent (Vakgroep Bewegings- & Sportwetenschappen) en een Noorse groep in Oslo. Het project E=M / Excercise is Medicine is ingediend met als doel doctoraatstudenten op te leiden en te begeleiden in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsbevorderende preventieve en curatieve effecten van lichaamsbeweging, sport en oefening. Door dit engagement verkrijgt de BVLO actuele informatie en straalt deze grote betrokkenheid met het thema MVS door naar zijn besturen, commissies, clubs en leden. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

6 1.4 Vorming, nascholing en begeleiding De BVLO is lid van de VTS-denkcel ropeskipping en werkt mee aan de invulling van de inhoud van de VTS opleidingscursussen ropeskipping: initiator en trainer B en aan de voorbereidende vorming Aspirant-initiator ropeskipping. De BVLO kan terugblikken op een lange traditie van het organiseren van nascholingen, studiedagen en congressen over thema s in het kader van gezonde, verantwoorde en veilige sportbeoefening. Op deze manier wil de BVLO de lesgevers en begeleiders uit het werkveld nascholen en informeren over de laatste evoluties en visies in het veld van gezondheid, sporten en bewegen. Via publicaties maar ook het inspelen op de nieuwste communicatiemogelijkheden -zoals de social media- proberen we de aandacht voor MVS bij de BVLO-clubbesturen en -sporters levendig te houden. Bij al zijn activiteiten, projecten en sportkampen besteedt de BVLO aandacht aan veiligheid en preventie: bv. EHBO-koffers, handelingsprotocol bij noodgevallen, gedragcodes voor sporters en lesgevers. Samen met de aanwezigheid van deskundig opgeleide lesgevers en begeleiders probeert de BVLO zijn leden in een veilig omgeving te laten sporten. 1.5 Preventie en sensibiliseren MVS Als recreatieve omnisportfederatie legt de BVLO vooral het accent op preventie en het sensibiliseren van MVS bij de recreatieve sporter, met nadrukkelijke aandacht voor de jeugdige sporter. Uitgangspunt van de BVLO is dat goed opgeleide en begeleide lesgevers en trainers de beste garantie vormen voor een veilige sportbeoefening en (recreatieve) competitie. De BVLO is ervan overtuigd dat kleuters en jonge kinderen een zo breed mogelijke bewegingsopvoeding moeten krijgen als solide basis voor een latere levenslange sportbeoefening. Een te vroege sportspecialisatie fnuikt een goede en totale bewegingsopvoeding. In zijn beleidsplan focust de BVLO zich in het bijzonder naar acties voor deze jonge leeftijdsgroep met bijzondere aandacht voor vakbekwame lesgevers en veelzijdig bewegen van jongeren. Goed opgeleide lesgevers zorgen voor een doelgericht, aan de leeftijd aangepast en veilig bewegingsonderricht. 1.6 Medisch geschiktheidsgetuigschrift voor BVLO-leden BVLO herbergt zowel recreatieve omni- als unisportclubs. BVLO telt geen elitesporters. In de jaren tachtig en negentig verplichtte BVLO het indienen van een medische geschiktheidsgetuigschrift voor alle leden van de aangesloten sportclubs. Begin de jaren 2000 werd deze verplichting opgeheven. Slechts enkele sportclubs slaagden erin om deze verplichting waar te maken. Daarenboven bleek dat de ingediende getuigschriften ook niet nauwgezet werden ingevuld. Uitzondering hierop waren de beoefenaars van de sporttak ropeskipping. Deze sport werd van 2000 tot 2008 bij BVLO intensief en op hoog niveau beoefend. Voor de competitiesporters van deze sport verplichtte BVLO wel dat men vooraf een medische fiche indiende, m.a.w. dat men medisch geschikt Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

7 verklaard werd. Een competitiesporter kon slechts een wedstrijdlicentie ropeskipping verkrijgen na het voorleggen van een medisch geschiktheidsgetuigschrift. De licentie moest jaarlijks (competitiejaar) hernieuwd worden. Ondanks het veelvuldig informeren van de clubs en hun leden werd deze competitieperiode overschaduwd door een aantal positieve dopinggevallen (cannabisgebruik). In 2008 verlieten de meeste ropeskippingsclubs BVLO om zich in een aparte ropeskippingfederatie verder te ontwikkelen. Vandaag biedt BVLO de sporttak ropeskipping uitsluitend op recreatief niveau aan en verzamelt geen competitiesporters ropeskipping meer. Sinds 2009 zijn de verplichting van het indienen van een medische geschiktheidsgetuigschrift en de competitielicenties ropeskipping weggevallen. 1.7 Accenten BVLO legt het accent in hoofdzaak op het sensibiliseren van clubbesturen en leden voor een gezonde sportbeoefening. Het voorkomen van sportblessures is een belangrijk aandachtspunt. Wij willen de sporter bewust maken dat het zijn verantwoordelijkheid is op om op een gezonde en verantwoorde manier te sporten. Hij neemt best zelf het initiatief om zich door een dokter grondig en regelmatig te laten onderzoeken. BVLO wil deze attitude bij elke sporter stimuleren. Zeker bij klachten wordt de sporter aangeraden om zo vlug mogelijk een arts te raadplegen. In het nieuwe beleidsplan MVS wenst BVLO zich te focussen op: - het bewust maken van het belang van MVS bij de besturen en de leden van de BVLO-clubs - het optimaliseren van de communicatie m.b.t. MVS naar clubs en clubleden - het onderzoeken van het al dan niet introduceren van een verplicht sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor alle aangeboden sporttakken of alleen bij de risicovolle sporten - uitbreiden adviesverlening rond MVS BVLO wenst zich zoals in het verleden blijvend te focussen op nascholing en begeleiding van sportlesgevers en trainers via nascholingen en publicaties. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

8 2 VERPLICHTINGEN i.v.m. MVS 2.1 Het waarborgen van MVS voor de sporter Sportmedische geschiktheidscriteria Voor de absolute en relatieve sportmedische geschiktheidscriteria waaraan een sporter moet beantwoorden om zijn sport te mogen beoefenen, baseert BVLO zich op de tabellen die het team MVS van de departement CJSM voorstelt. (http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/keuring/2%20-%20sportmedische%20keuring2010.pdf#page=3) In de BVLO-clubs worden volgende sporttakken beoefend: Contactsporten: - echte contactsporten: voetbal, vechtsporten, floorball - met beperkt contact: wielrennen, basketbal, gymnastiek, volleybal, skiën, dans Niet-contactsporten: - intensief: ropeskipping, zwemmen, duiken, loopsport, fitness - matig intensief: badminton, klimmen, paardrijden, schermen, onderhoudsgymnastiek - niet-intensief: wandelen BVLO informeert zijn sporters over de specifieke eisen en risico s van elke sport en volgt hierbij de indeling van de sporttakken en disciplines, voorgesteld door de American Academy of Family Physicians met daarbij de in te schatten contra-indicaties voor sportbeoefening. In functie van de beoefende sportdiscipline worden sporters met bepaalde pathologieën aangeraden om bijkomende onderzoeken te ondergaan of wordt het beoefenen van bepaalde sporten hen zelfs ontraden. (zie onderstaande tabel zoals voorgesteld voor het departement CJSM) Verklaring van gebruikte codes in de tabel: A zwemmen (geen vlinderslag, schoolslag of duiken) B Patiënten met milde afwijkingen worden niet beperkt in hun sportactiviteiten, patiënten met matige tot ernstige afwijkingen of na heelkundige correctie dienen individueel geëvalueerd te worden. C Atleet dient gebruik te maken van efficiënte oogbescherming D Advies oftalmoloog gewenst E Niet zwemmen of gewichtheffen F Geen boogschieten of geweerschieten G Deelname is mogelijk en toegelaten indien de pulmonaire oxygenatie voldoende blijft tijdens een graduele inspanningstest H Niet zwemmen, gevechtssporten, worstelen en andere contactsporten zolang de ziekte besmettelijk is. I Sommige sporten vereisen beschermende orthesen I.A. Individueel Advies Ja deze categorie van sportdisciplines is toegelaten. Neen er is een contra-indicatie om deze categorie van sportdisciplines te beoefenen. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

9 Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

10 2.1.2 Sportmedische keuring BVLO legt geen sportmedische keuring op bij zijn leden maar raadt iedereen aan wanneer men wil starten met sporten vooraf een dokter te raadplegen om een sportmedisch geschiktheidsonderzoek te ondergaan. BVLO benadrukt dat bij elke twijfel of klacht op vlak van gezondheid men altijd zo vlug mogelijk een arts moet raadplegen. BVLO beschikt over een eigen protocol voor een sportmedisch geschiktheidsonderzoek bij gebrek aan een aanvaard veralgemeend sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de breedtesporter. Dr. Ariane De Kezel, sportarts en lid van de ethische en medische commissie van de BVLO stelde volgende leidraad van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek op: 1. Anamnese - doorgemaakte of bekende ziekten - geneesmiddelengebruik - risicofactoren voor hart- en vaatziekten - algemene conditie - klachten tijdens of na een inspanning - intensiteit van de sportbeoefening 2. Familiale anamnese - plotse dood bij een dicht familielid jonger dan 50 jaar - coronaire ziekte bij een dicht familielid 3. Klinisch onderzoek 3.1. Cardiovasculair: - bloeddrukmeting in rust - rustpols - hart auscultatie (regelmaat ritme, hartgeruisen) - longauscultatie - kleine inspanningstest, bv. 30 kniebuigingen laten uitvoeren aan een stevig ritme, vervolgens hartritme bepalen onmiddellijk na de inspanning, na 1 min en na 2 min rust; waardoor men een idee krijgt van het recuperatievermogen van de sporter; - tevens kan men de bloeddruk meten onmiddellijk na de inspanning en na 2 min rust Bepaling van gewicht en lengte (BMI) 3.3. Urine-onderzoek door middel van bv. Multistix of andere urinestix Locomotorisch onderzoek: - algemene lichaamsbouw evalueren - inspectie van de wervelzuil (scoliose, hyperlordose, hyperkyfosen, e.a. opsporen) - evaluatie van de kniegewrichten - evaluatie van de enkelgewrichten (laxiteit, stramheid, pijn) - onderzoek van de achillespezen (zwelling, drukpijnlijk) - evaluatie van het voetgewelf (platvoet, holvoet) - evaluatie van de polsgewrichten De BVLO informeert zijn sportclubs en leden over de algemeen geldende richtlijnen zonder expliciet rekening te houden met de aard van de beoefende sport: - voor iedere sporter vanaf 14 jaar: minstens eenmaal sportmedische anamnese, lichamelijk onderzoek en rustelektrocardiogram - competitiesporters of sporters die meer dan zes uur per week sporten laten zich best om de 2 jaar herkeuren Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

11 - voor mannen vanaf 35 en vrouwen vanaf 45 jaar bestaat de sportmedische keuring uit sportmedische anamnese, lichamelijk onderzoek, rustelektrocardiogram en bepalen van de RISK-score (Europees erkende inschatting van het risico op aderverkalking op basis van leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag) - voor mannen vanaf 35 en vrouwen vanaf 45 jaar die aan competitiesport doen of die meer dan 6 uur per week sporten, wordt een jaarlijkse herhaling van deze keuring aangeraden - voor mannen vanaf 35 en vrouwen vanaf 45 jaar die recreatief sporten is een vijfjaarlijkse herhaling van deze keuring aan te raden. De BVLO verwijst zijn leden ook naar de website van de Vlaamse overheid: De BVLO stelt een kaartje medisch geschiktheidsgetuigschrift ter beschikking aan zijn sportclubs die hierom vragen. Sommige clubs verplichten hun leden om het medisch geschiktheidsonderzoek te laten ondergaan en het kaartje door een dokter te laten invullen Preventieve gezondheidscontrole Voor het bepalen van de inhoud en de frequentie van de preventieve gezondheidscontrole houdt de BVLO zich aan de voorwaarden inzake preventieve gezondheidscontrole zoals bepaald door de Vlaamse Regering Leeftijdsgrenzen vastleggen De BVLO hanteert volgende leeftijdsgrenzen: - kleuters mogen instappen in een sportclub in het jaar dat ze 3 jaar worden. - De BVLO heeft tot nu toe geen leeftijdsgrenzen of categorieën opgelegd voor de bij de BVLO beoefende sporttakken en/of disciplines. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

12 - Voor de sport ropeskipping: Er wordt niet zoals in de officiële internationale ropeskippingreglementen met vaste leeftijdscategorieën gewerkt. Voor zijn recreatieve kampioenschappen (individueel en team) en brevettendagen maakt de BVLO in nauw overleg met de clubs groepen op basis van het niveau van de deelnemers. Telkens is de maximale succesbeleving van de sporters prioritair. Er wordt tevens gezorgd dat de proeven nooit te belastend zijn voor de leeftijd en het niveau van de springers. Meestal wordt er gewerkt met twee categorieën: mini s en seniores. Meisjes en jongens sporten samen. - Voor zijn internaatssportkampen (Facultatieve opdracht 2) hanteert de BVLO de leeftijdscategorieën die opgenomen zijn in de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de facultatieve opdracht Sportkampen (zie 16 januari 2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen - Afdeling 2. - Bijzondere subsidiëringsvoorwaarden / Art. 5. Sportkampen worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de sportfederatie onder de volgende voorwaarden / 2 voorwaarden voor de deelnemers a) en b). - minimale leeftijdsgrenzen voor de beoefening van de sporttakken: deelnemers bereiken de minimumleeftijd van zes jaar in de loop van het jaar waarin het sportkamp wordt georganiseerd. De minimumleeftijd wordt evenwel - op veertien jaar gebracht voor de discipline duiken, - op tien jaar voor kano of kajak op zee - op tien jaar voor windsurfen op zee mits de deelnemer daarvoor al een attest evolutie 1 heeft behaald; - de minimumleeftijd om deel te nemen aan een internaatssportkamp met meer dan één sporttak wordt bepaald door de hoogste minimumleeftijd die vereist is om deel te nemen aan de verschillende aangeboden sporttakken; - De leeftijdsgrens voor deelname aan de BVLO-externaatskampen is 3 jaar (Basisopdracht 1). Als de BVLO onderstaande sporttakken/disciplines aanbiedt in zijn externaatssportkampen, dan wordt de minimumleeftijd - op veertien jaar gebracht voor de discipline duiken, - op tien jaar voor kano of kajak op zee - op tien jaar voor windsurfen op zee mits de deelnemer daarvoor al een attest evolutie 1 heeft behaald Minimumnormen inzake medische, paramedisch en psychologische begeleiding Minimumnormen voor de begeleiders De BVLO engageert voor de organisatie van zijn activiteiten gekwalificeerde sportlesgevers en trainers (diploma bachelor of master lichamelijke opvoeding en sportwetenschappen en studenten of houders van een VTS-diploma in de sporttak die onderwezen moet worden). Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

13 Alleen bij hoge uitzondering wordt gewerkt met niet-gekwalificeerde lesgevers. Deze staan dan altijd onder begeleiding en supervisie van gediplomeerde lesgevers. De BVLO stimuleert zijn clubs om te werken met gekwalificeerde sportlesgevers. Door hun opleiding staan gekwalificeerde lesgevers garant voor een veilige medische, paramedische en psychologische begeleiding. EHBO aanwezigheid op organisaties van de BVLO Op de BVLO organisaties: ter plaatse - aanwezigheid van EHBO-koffer(s) - het huren en het op voorhand afspraken maken m.b.t. het gebruik en de toegankelijkheid van een EHBO-lokaal - aanwezigheid externe EHBO-post op grote activiteiten: het inhuren van een bemande EHBO-post van bv. het Rode of het Vlaamse Kruis Op de BVLO- sportkampen: Het BVLO-staflid die verantwoordelijk is voor de sportkampen staat in voor de veilige omgeving en begeleiding: - Tijdens een persoonlijk contact maakt het staflid met de lesgevers op voorhand afspraken over de medische, en psychologische begeleiding over o de gedragscode voor lesgevers en kinderen o het protocol bij een ongeval - De lesgever krijgt de BVLO-lesgeversbrochure waarin de afspraken duidelijk vermeld staan. - De verantwoordelijke vraagt aan de ouders van een deelnemer informatie over mogelijke gezondheidsproblemen van hun kind, de te nemen medicatie, de gegevens van hun huisarts, een klever van de mutualiteit - Het staflid zorgt o voor het aanvullen en het vervangen van de producten uit de EHBO koffer. o het bepalen van de inhoud van EHBO koffer gebeurt o.m. in samenspraak met MEDIWET, de geneeskundige dienst waarbij de BVLO aangesloten is. o aanwezigheid van een brandweerattest van de gehuurde locaties voor de sportkampen. - Bij een ongeval met een deelnemer neemt het BVLO-staflid (sportkampen) contact op met de ouders en helpt mogelijke problemen of onduidelijkheden op te lossen. - Tijdens de BVLO sportkampen: de kampverantwoordelijke o heeft ter plaatse een EHBO koffer ter beschikking o maakt afspraken m.b.t. aanwezigheid ijs tijdens het sportkamp (herbruikbare of instant icepacks of ijsblokjes) o geeft duidelijke informatie over de gedragscode aan de deelnemers en zorgt voor de visuele voorstelling door het ophangen van affiches met de gedragscode. o zorgt voor de nodige formulieren van de BVLO-verzekering bij een ongeval Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

14 2.2. Initiatieven en maatregelen om sportletsels, fysieke en psychische overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden Kadervorming en nascholingsinitiatieven Vorming De BVLO is lid van de denkcel VTS ropeskipping en werkt actief mee aan de invulling van de inhoud van de opleidingscursussen ropeskipping voor de diploma s initiator en trainer B ropeskipping. BVLO organiseert jaarlijks een initiatoropleiding ropeskipping de laatste week van augustus in Gent. De opleiding trainer B wordt niet zo frequent aangeboden. Daarnaast werkt de BVLO mee aan de invulling en de organisatie van het getuigschrift aspirant initiator ropeskipping met als doel de stap naar de officiële opleidingscursussen meer haalbaar te maken. Hier leggen we vooral de nadruk op didactische vaardigheden, methodiek en het leren veilig werken met een groep. Nascholing De BVLO heeft een jarenlange traditie van nascholingsinitiatieven voor trainers, sportbegeleiders en coaches: cursussen, workshops, studiedagen, symposia en congressen. Dit zijn zowel theoretisch als praktisch gerichte nascholingen waarin een waaier aan thema s binnen het brede domein van de MVS en ethiek in de sport wordt uitgewerkt. Bijzondere aandacht besteden we aan veiligheid en preventie (opwarming, cooling down, methodiek en didactiek). Voor de organisatie van deze nascholingen wordt samengewerkt met o.m.: - universiteiten met opleiding lichamelijke opvoeding: o Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Universiteit Gent o Centrum voor Sportgeneeskunde van het UZ Gent o FaBeR-KUL o Faculteit LK VUB - hogescholen met opleiding lichamelijke opvoeding - de Vlaamse Trainersschool - het ISB Instituut voor Sportbeheer (veiligheid in sportaccommodaties) - Vlaamse Sportfederatie VSF Met onze nascholingsactiviteiten streven we om de meest actuele en relevante thema s inzake medisch verantwoord sporten en ethiek in de sport te behandelen. De BVLO organiseert ook internationale congressen waarop experts ter zake als sprekers worden uitgenodigd. De nascholingscursussen zijn gericht naar trainers, lesgevers en bestuursleden van de sportclubs en naar sportfunctionarissen en lesgevers van de gemeentelijke sportdiensten. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

15 2.2.2 Informatie- en bijscholingsactiviteiten Bijscholingen De BVLO organiseert zowel praktijk- als theoretisch gerichte bijscholingssessies en workshops: Enkele voorbeelden van thema s die reeds aan bod kwamen en die ook in de toekomst nog zullen aangeboden worden, o.m.: - Sportletselpreventie - Opwarming en cooling down - EHBO - Cardio Pulmonaire Resuscitatie (CPR) - Voedingssupplementen en drank in de sport - Fitheid en gezondheid: voeding en bewegen - Veiligheid van sportaccommodaties - Preventie van rugklachten Core Stability Training - Sportdranken - Doping - Hartslagmeting - Motorische basisvaardigheden bij jonge kinderen: nadruk op veelzijdig bewegen en geen vroegtijdige specialisatie - Dynamische stabilisatie i.f.v. preventie van sportblessures - Rugscholing Artikels MVS in het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding Het 3-maandelijks tijdschrift van de BVLO het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding richt zich naar de gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en de sport, trainers en jeugdsportbegeleiders. Het tijdschrift bevat regelmatig artikels in verband met bv. gezond sporten, dopingproblematiek, risico s, preventie bij het sporten, het gezondheidsbeleid, voeding en bewegen. Ook in het praktijkgedeelte biedt het tijdschrift artikels aan rond MVS-thema s die vooral ondersteunend zijn naar de praktijk van bv. EHBO, hartmassage Statutaire en reglementaire bepalingen ter voorkoming van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken De statuten en het huishoudelijk reglement van de BVLO vzw zijn in augustus 2011 gewijzigd. Statuten BVLO vzw Een clausule over MVS is opgenomen in artikel 31. De bepaling is algemeen gehouden en er wordt niet meer verwezen naar bepaalde decreten en uitvoeringsbesluiten. ARTIKEL 31 - ENGAGEMENTEN De BVLO vzw en zijn aangesloten clubs en leden aanvaarden de principes en de regels van de democratie en onderschrijven: - het Europees Verdrag inzake rechten van de mens - het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

16 - de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw en zijn aangesloten clubs en leden volgen de regelgeving van Vlaanderen, Brussel, België en Europa in het algemeen en voor de sport in het bijzonder. Dit is de regelgeving met betrekking tot o.m.: - erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties - medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening - doping - niet-betaalde sportbeoefenaar - mensenhandel Om de toepassing van deze regelgeving op te volgen, kan de Raad van Bestuur hiervoor de nodige commissies oprichten. De opdrachten en de samenstelling van deze commissies worden middels het huishoudelijk reglement geregeld. Huishoudelijk reglement BVLO vzw In het huishoudelijk reglement is er een rubriek Ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening (EVS en MVS) opgenomen waarin volgende punten over MVS en EVS opgenomen zijn: 29. Regelgeving Ethisch en Medisch Verantwoord Sporten BVLO volgt de bepalingen van de regelgeving inzake Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening en zal deze doen naleven. 30. Medische en ethische commissie BVLO De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling van de BVLO medische en ethische commissie. De medische en ethische commissie van de BVLO fungeert als gesprekspartner van de Administratie van de Vlaamse Regering. BVLO verstrekt regelmatig informatie en voert actief campagne om een gezonde sportbeoefening te stimuleren en sportletsels te voorkomen. 31. Dopingcontroles De medische commissie voert zelf geen dopingcontroles uit maar verleent haar volledige medewerking aan de dopingcontroles die op initiatief van de Vlaamse Regering worden uitgevoerd. BVLO sluit zich aan bij de rechtspraak voor dopingpraktijken georganiseerd door de administratie van de Vlaamse Regering in het kader van het decreet MVS. 32. Opgave activiteiten om MVS controles mogelijk te maken In opvolging van het decreet Medisch en Ethisch Verantwoord sporten bezorgen de BVLOclubs hun activiteiten-jaarprogramma aan het BVLO-secretariaat bij de start van een nieuw seizoen. Uitzonderlijke activiteiten die zij gedurende het sportjaar organiseren, melden zij 14 dagen vooraf aan het BVLO-secretariaat. BVLO bezorgt deze gegevens aan de cel MVS van de administratie CJSM. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

17 BVLO-commissies In het kader van MVS heeft de BVLO commissies opgericht: - ethische en medische commissie - deontologische commissie (Tucht- en Beroepscommissie) Ethische en Medische Commissie Deze commissie (opgericht op 16 mei 2000) - kan adviezen formuleren naar het dagelijks bestuur en de raad van bestuur BVLO i.v.m. het voeren van het beleid inzake MVS en ethiek in de sport - staat in voor de uitwerking van de opdrachten i.v.m. de uitvoeringsbesluiten van het decreet MVS Er wordt nadruk gelegd op preventie, nascholing en informatieverstrekking naar de leden. Deze commissie komt samen als er wijzigingen in de werking rond MVS zich opdringen of wanneer een probleem zich voordoet. De praktische realisatie van de afspraken rond MVS gebeurt door de BVLO-stafleden met opvolging door het dagelijks bestuur. Deontologische commissie In opvolging van het artikel 31 ENGAGEMENTEN van haar statuten vaardigde de BVLO een deontologische code uit waarin opgenomen is dat de BVLO vzw binnen al zijn bestuursorganen, bij zijn aangesloten clubs en leden erop toeziet dat de wetgeving inzake verblijfsvergunning; arbeidsvergunning en arbeidskaart; uitbuiting en mensenhandel en arbeidsbemiddeling toegepast wordt. De deontologische commissie neemt initiatieven i.v.m. het informeren en het begeleiden van de BVLO-clubs en leden over deze wetgeving. De taken van de deontologische commissie worden waargenomen door het dagelijks bestuur BVLO. Bij overtreding van deze reglementeringen door BVLO-sportclubs en/of BVLO leden voorziet de BVLO vzw schorsing of uitsluiting van deze club en/of leden. Overtredingen worden geregeld door de Tucht- en Beroepscommissie van de BVLO Communicatie naar de aangesloten sporters over de statutaire, reglementaire of contractuele bepalingen inzake de bestrijding van dopingpraktijken in het bijzonder Deze communicatie gebeurt via - de BVLO-informatiegids voor de clubs - de website van BVLO - links naar de websites en - het versturen van elektronische nieuwsbrieven naar de clubs en de leden - de contracten n.a.v. de organisatie van BVLO activiteiten met derden. - de publicatie: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding - het verspreiden van de folders over doping en gezond sporten van het departement CJSM - het publiceren van affiches m.b.t. MVS van het departement CJSM in het tijdschrift en op de website Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

18 2.3. Samenwerking met de regering of met een overkoepelend orgaan van sportverenigingen Informeren van de leden over acties van de regering of andere instanties op het vlak van MVS Deze communicatie gebeurt via - de website van BVLO - links naar de websites en - de publicatie: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding - de BVLO-informatiegids voor de clubs - het versturen van elektronische nieuwsbrieven naar de clubs en de leden. - het verspreiden van de folders over doping en gezond sporten van het departement CJSM - het publiceren van affiches m.b.t. MVS van het departement CJSM in het tijdschrift en op de website - het ad valvas uithangen van de affiches van de overheid + infobrochures ter beschikking en tijdens activiteiten - verspreiden van het promotiemateriaal van de overheid bij de clubs (per post) - vermelding op de individuele lidkaarten van de leden: De BVLO vzw volgt de bepalingen van het decreet betreffende medisch verantwoorde sportbeoefening & statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar en de wetgeving inzake de bestrijding van mensenhandel. Rugkant BVLO-lidkaart Opvolging van de beslissingen en aanbevelingen om sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken te voorkomen en te bestrijden Door het blijvend herhalen van onze beslissingen en aanbevelingen inzake medisch verantwoord sporten en ethiek in de sport motiveren we de clubbesturen en -leden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De opvolging van de realisatie van de opdrachten in het kader van MVS gebeurt door het dagelijks bestuur. Indien er inbreuken vastgesteld worden, is het de taak van de tuchtcommissie en eventueel de beroepscommissie van BVLO om in te grijpen. De Tuchtcommissie van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen geldende reglementering van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw. Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

19 Partijen kunnen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie hoger beroep aantekenen bij de Beroepscommissie van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw Samenwerking BVLO met Panathlon International Brussel vzw en ICES vzw Panathlon International is een internationale serviceclub voor de sport met mondiale vertakkingen die zich inzet om de ethiek in de sportwereld te bevorderen en uitwassen vooral in de jeugdsport aan te klagen. Panathlon International werd opgericht in 1960 en de hoofdzetel is gevestigd in Rapallo, Italië. Panathlon ijvert voor een verantwoorde en gezonde sportbeoefening met veel aandacht voor de begeleiding en omkadering van de (jeugdige) sporters. Een aantal BVLO-bestuurders waren in 2004 in Gent de drijvende kracht achter de organisatie van de European Consensus Conference on Ethics in Competitive Youth Sports waar de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport is opgesteld. Huidige bestuursleden van BVLO zijn ook actief lid van de Panathlon Club Brussel. Ook is de BVLO sterk betrokken bij ICES Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (zie dossier EVS) Rapporteren over de maatregelen om MVS te bevorderen Alle statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen die concrete vorm en inhoud aan de verplichtingen van de sportvereniging op het vlak van medisch verantwoorde sportbeoefening geven. In 2011 werden de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast aan de recente wetgeving. Ook werd er een tucht- en een beroepsprocedure opgesteld. (zie punt blz ) Wij proberen onze reglementen en voorschriften te beperken en vooral onze clubbesturen en -leden te sensibiliseren om op een gezonde manier sport te beoefenen en de verantwoordelijkheid op te nemen om zich medisch te laten screenen en op te volgen Mededeling van geplande sportmanifestaties, verblijfsgegevens en dopingcontroles buiten wedstrijdverband Melding activiteiten Het tijdig op de hoogte brengen van de geplande sportmanifestaties, georganiseerde voorbereidingen en wijziging in die planning - De planning van de organisaties van BVLO worden door het secretariaat gemeld aan het Team Medisch Verantwoord Sporten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. - De activiteiten van de clubs worden opgevraagd via het clubsecretariaat: Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

20 o de vaste planning: bv. plaats en uur van de trainingen, overzicht van de geplande ritten bij de wielertoeristenclubs, o alle activiteiten die afwijken van deze vaste planning worden opgevraagd om ten laatste 14 dagen vooraf op te geven aan het BVLO-secretariaat. Elitesporters niet van toepassing voor BVLO Disciplinaire maatregelen tegen sporters Na het vertrek van de BVLO-ropeskippingclubs naar een andere federatie, heeft BVLO geen disciplinaire maatregelen moeten nemen tegen sporters die aangesloten zijn bij BVLO. Normaliter gebeurt de controle en opvolging van de reglementen in eerste instantie door het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur wordt onmiddellijk geïnformeerd bij moeilijkheden en vastgestelde inbreuken. Opvolging van dossiers gebeurt in samenspraak met juridisch raadgever van de BVLO. Bij een probleem treedt de tucht- en de beroepscommissie van BVLO in werking. 3 AANSPREEKPUNT VOOR MVS IN BVLO Algemeen aanspreekpunt voor MVS Emmeline Haek, verantwoordelijke clubwerking BVLO Aanspreekpunt voor de lijst van elitesporters Niet van toepassing Aanspreekpunt voor de interne tuchtregeling inzake dopingpraktijken Line Dumoulin, Secretaris-generaal BVLO Contactgegevens van de internationale federaties Sport voor Allen: Wereldfederatie International Sport and Culture Association - ISCA Tietgensgade Copenhagen V - Denmark Tel Fax Website: Europese federatie Confédération Européenne Sport et Santé - CESS Perill Barcelona Catalonia - Spain Tel Fax: Luik III: Medisch verantwoord sporten - BVLO vierjaarlijks beleidsplan

Medisch Verantwoord Sporten

Medisch Verantwoord Sporten Medisch Verantwoord Sporten De verplichtingen van sportfederaties inzake medisch verantwoorde sportbeoefening A. Het waarborgen van de medisch verantwoorde sportbeoefening voor de sporter 1. Aan welke

Nadere informatie

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw Luik III: Ethisch Verantwoord Sporten 2013 2016 1 Punt 8. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) 8.1 Aanspreekpunt federatie Verantwoordelijke EVS: Emmeline Haek Functie:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Elke club of lid dat aansluit bij Sportievak vzw, dient te voldoen aan de hierna bepaalde verplichtingen.

Nadere informatie

Betreft: Voorschriften Decreet 13 juli 2007 m.b.t. Medisch Verantwoorde sportbeoefening.

Betreft: Voorschriften Decreet 13 juli 2007 m.b.t. Medisch Verantwoorde sportbeoefening. WATERSKI VLAANDEREN VZW BE 0417.506.311 : Beatrijslaan 25 bus 2 2050 Antwerpen : +32 (0)3 271 19 : www.waterski.be - : wsv@waterski.be IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB MVS/2008/Aan de clubs

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Leidraad voor het beleidsplan 2015-2016. Erkende sportfederaties

Leidraad voor het beleidsplan 2015-2016. Erkende sportfederaties Leidraad voor het beleidsplan 2015-2016 Erkende sportfederaties LUIK I en II van het beleidsplan dient uiterlijk 1 september 2014 aangetekend of tegen ontvangstbewijs bij het Bloso ingediend te worden:

Nadere informatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 Organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding LUIK I en II van het beleidsplan dient uiterlijk 1 september aangetekend of

Nadere informatie

BVLO Beleidsplan 2013 2016

BVLO Beleidsplan 2013 2016 BVLO Beleidsplan 2013 2016 Legende: Beleidsdeelopdracht: blauw Strategische doelstelling: rood Operationele doelstelling: groen Actie : paars Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

GEZOND SPORTEN-BELEID

GEZOND SPORTEN-BELEID GEZOND SPORTEN-BELEID met de ondersteuning van: INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 2. Checklist... 3 Stap 1 : De federatie betrekt minstens één arts bij de uitwerking van haar gezond sporten-beleid... 3 Stap

Nadere informatie

LUIK III. Ethisch Verantwoord Sporten

LUIK III. Ethisch Verantwoord Sporten LUIK III Punt 7.B. Ethisch Verantwoord Sporten Met het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening (MEVS), gewijzigd bij het decreet van 21 december 2008, werd vanaf

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Wat kan en wat moet je als sportclub doen om je clubleden GEZOND te laten sporten?

Wat kan en wat moet je als sportclub doen om je clubleden GEZOND te laten sporten? BVLO-CLUBDOSSIER GEZOND SPORTEN en Wat kan Wat moet Wat kan en wat moet je als sportclub doen om je clubleden GEZOND te laten sporten? Het is de opdracht van BVLO en van elke BVLO-sportclub om zijn leden

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 2/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. Recreatieve volleyontmoetingen

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

Bijlage. Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten

Bijlage. Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten Bijlage. Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten Afdeling I. Definities Artikel 1. In deze kwaliteitsstandaard wordt verstaan onder: 1 medisch aanspreekpunt: een arts of een medische

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 2/2013. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Opleiding voor clubverantwoordelijken: Web 2.0

Nieuwsbrief. Nummer 2/2013. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Opleiding voor clubverantwoordelijken: Web 2.0 Nummer 2/2013 Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Opleiding voor clubverantwoordelijken: Web 2.0 Nieuwsbrief Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be 2.

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities...

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Elke club of lid dat aansluit bij Sportievak vzw, dient te voldoen aan de hierna bepaalde verplichtingen.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Decreet inzake medisch [en ethisch] verantwoorde sportbeoefening

Decreet inzake medisch [en ethisch] verantwoorde sportbeoefening pagina 1 van 11 Decreet inzake medisch [en ethisch] verantwoorde sportbeoefening Datum 13/07/2007 DOCUMENT Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. TITEL I Definities, toepassingsgebied

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Dopingcontroles in het wielrennen (Vlaamse Gemeenschap)

Dopingcontroles in het wielrennen (Vlaamse Gemeenschap) Dopingcontroles in het wielrennen (Vlaamse Gemeenschap) Er is een verschil tussen aangekondigde en onaangekondigde dopingcontroles, maar de wijze van oproeping gebeurt bij controles door de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Recreatieve sportfederaties

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Recreatieve sportfederaties Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 Recreatieve sportfederaties LUIK I en II van het beleidsplan dient uiterlijk 1 september aangetekend of tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Praktijkcase EVS -beleid: Van de

Praktijkcase EVS -beleid: Van de Praktijkcase EVS -beleid: Van de De VZF heeft gekozen voor de volgende thema s binnen zijn EVS beleid: Thema 1 : Rechten van het kind Waarom? De Vlaamse Zwemfederatie heeft de Panathlon Verklaring ondertekend

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

Waterski Vlaanderen vzw

Waterski Vlaanderen vzw Waterski Vlaanderen vzw Ondernemingsnummer 417.506.311 Sociale zetel & secretariaat: Beatrijslaan 25 bus 2-2050 Antwerpen Tel.: 03/271.19.59 - Fax: 03/235.30.97 - KBC:407-3064441-06 E-mail: wsv@waterski.be

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs

Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs INHOUD 1. Wat is Ik maak het verschil!? 2. Project voor VLP-clubs: wat en hoe? 3. Voordelen van het project 4. Hoe aansluiten als VLP-club? 5. Meer informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE M.B.T. BELEIDSPRIORITEIT 1. Verklaring op eer

AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE M.B.T. BELEIDSPRIORITEIT 1. Verklaring op eer Opwijk, maart 2015 AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN SUBSIDIE M.B.T. BELEIDSPRIORITEIT 1 Voorwaarden om in aanmerking te komen: zie subsidiereglement BPS 1 Alle gevraagde gegevens

Nadere informatie

Topsporttakkenlijst

Topsporttakkenlijst Topsporttakkenlijst 2017-2020 Unaniem advies van de Stuurgroep Topsport, na beraadslaging op 16 november 2016 Inhoudsopgave Wettelijke basis... 3 Objectief van de Vlaamse topsporttakkenlijst... 3 Vastlegging

Nadere informatie

BVLO. onze troef. jouw wens. www.bvlo.be. de ideale sportfederatie. voor jouw sportclub BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING VZW

BVLO. onze troef. jouw wens. www.bvlo.be. de ideale sportfederatie. voor jouw sportclub BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING VZW jouw wens onze troef BVLO de ideale sportfederatie voor jouw sportclub Onze uitdaging? Hoe aansluiten? Verzekeringen? Optionele verzekeringen? Wat doen bij een ongeval? Mijn voordelen? Korting? www.bvlo.be

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Paardensport - Veiligheid Hoewel paardensport vaak als

Nadere informatie

Subsidies voor sportverenigingen

Subsidies voor sportverenigingen Dienst Sport Tel. 053 645 402 - sport@denderleeuw.be AANVRAAGFORMULIER Subsidies voor sportverenigingen Gegevens vereniging Naam vereniging:... Adres vereniging:...... Sporttak:... Naam contactpersoon:...

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Basissubsidie 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

32566 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2006 MONITEUR BELGE

32566 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2006 MONITEUR BELGE 32566 BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2006 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID Cultuur, Jeugd, Sport en Media [C 2006/35934] 8 JUNI 2006. Besluit van de secretaris-generaal houdende bepaling van de formulieren die

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Stad Ninove - Sportdienst. Aanvraagformulier tot subsidiëring voor sportverenigingen sportieve vrijetijdsbesteding

Stad Ninove - Sportdienst. Aanvraagformulier tot subsidiëring voor sportverenigingen sportieve vrijetijdsbesteding Stad Ninove - Sportdienst Aanvraagformulier tot subsidiëring voor sportverenigingen sportieve vrijetijdsbesteding Naam van de vereniging Nummer bankrekening Naam van de titularis van de rekening Ondernemingsnummer

Nadere informatie

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom?

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 441 van BARBARA BONTE datum: 17 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) - Autonome werking Door

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Nummer 3/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 3/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 3/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. K.A.V.V.V. VZW en

Nadere informatie

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 Alle onderstaande antwoorden hebben uitsluitend betrekking tot de volgende sportvereniging: Naam (*):.. Adres maatschappelijke zetel (*): Om lid te worden

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie