Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakken TOP IB-opleiding. Onderwijsbegeleiding"

Transcriptie

1 Vakken TOP IB-opleiding Onderwijsbegeleiding : Kennis van de verschillende probleemgebieden waarin een onderwijsbegeleider functioneert en inzicht in handelingsopties die hij heeft. Inzicht in de actuele ontwikkeling en vraagstukken met betrekking tot begeleiding van het onderwijs. Oriëntatie op het werkveld. : Korte schets van veranderingen in het onderwijs en het ontstaan van de onderwijsbegeleiding. Schets van de Nederlandse onderwijsverzorgings-structuur op vier niveaus (landelijk-, school-, klasen kindniveau). Onderwijsondersteuning bij primaire processen in de school. Hierbij zijn (ortho)didactische en pedagogische kennis en vaardigheden onontbeerlijk. Interne begeleiding, coaching/consultatie en evaluatie binnen de eenzorgroute zijn belangrijke componenten van het vak.

2 Advisering en begeleiding : Advisering en begeleiding spelen een belangrijke rol als taakvelden binnen de jeugdzorg en het onderwijs. De doelstelling van dit college is een beeld krijgen van deze taakvelden in de jeugdzorg (waaronder ook de jeugdbescherming en de geestelijke gezondheidszorg) in samenwerking met het (speciaal) onderwijs. Daarnaast zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden 7 theoretische begeleidingsinvalshoeken worden behandeld, waaronder de medische (waarbij expliciet aandacht is voor kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek), de leertheoretische, de psychodynamische, de cliëntgerichte, de systeemtheoretische invalshoek, de pedagogische en de oplossingsgerichte invalshoek. Het begeleiden van opvoeders vertoont raakvlakken met het inhoudelijk ondersteunen van beroepsopvoeders, waaronder leerkrachten. Deze raakvlakken zijn o.a. gelegen in de houding en bejegening van de professional en worden derhalve behandeld tijdens de colleges. : -een korte inleiding over de fase van aanmelding en onderzoek en daarmee samenhangend de relatie van adviseren en begeleiden met handelingsgerichte (ortho)pedagogische diagnostiek; -bespreken van het thema veiligheid in gezinnen, zorg en onderwijs met ouders/jeugdigen en beroepsopvoeders waarin de Rechten van het Kind centraal staan; -bespreken van de betekenis van advisering en begeleiding ten aanzien van kinderen/jeugdigen en volwassenen in de jeugdzorg en het onderwijs; -zicht krijgen op evidence en practice based interventies gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen; -begeleiden en adviseren van (gezins)hulpverleners/leerkrachten (teambegeleiding); -door middel van casuïstiek oefenen in gesprekstechnieken toegespitst op advisering- en begeleidingsaspecten waarbij houdings- en bejegeningsaspecten expliciet van aandacht worden voorzien; -bespreken van de meldcode kindermishandeling en het juridisch kader waarbinnen de professional dient te handelen wanneer sprake is van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld; -bespreken van meldplicht grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in semi-residentiële settingen en onderwijsorganisaties; -signaleren van weerstanden in gezinnen en signaleren van weerstanden bij de professional zelf.

3 Andragogiek Kennis nemen en leren hanteren van veranderkundige begrippen en modellen ten dienste van het ontwikkelen en verbeteren van eigen professioneel methodisch handelen als (ped)agoog. De student is in staat om bij een sociaal probleem een adequate interventie te kiezen en deze interventie te verantwoorden. : -Andragogiek gaat over hoe volwassen mensen leren. Leren kun je zien als veranderen van gedrag. De wijze waarop mensen veranderingen vormgeven, zich daarbij laten beïnvloeden, maar ook zelf beïnvloeden is daarbij het onderwerp van de lessen. Life long learning en de rol van de (andr)agoog in wisselende contexten is daarbij voortdurend het aandachtspunt. - Theoretische oriëntaties op en opvattingen over andrago(lo)gie worden onder de loep genomen. Dat gaat over het denken over verander- en beïnvloedingsprocessen in de diverse werkterreinen. Daarbij kijken we naar de ethische kant (de normatieve andragogie), maar vooral ook naar de praktische andragogiek, waarin het handelen van de agoog centraal staat. Methodiek en systematiek om te komen tot probleemoplossingen. Zelfregulatie als begrip en methodiek wordt verkend. - Communicatie is het voertuig van verandering en beïnvloeding in leerprocessen. Communicatieve vaardigheden, reflecteren, presenteren, werken met groepen zijn onderdelen die aan de orde komen.

4 Onderwijskunde Algemene introductie op de wetenschappelijke grondslagen en de geschiedenis van de onderwijskunde; Oriëntatie op centrale vraagstellingen en probleemstellingen in het onderwijs en van het hedendaagse onderwijsonderzoek; Kennismaking met de belangrijkste deelgebieden en thema s binnen de onderwijskunde; Het vermogen om vanuit theoretische inzichten te reflecteren op actuele thema s van de onderwijskunde; Oriëntatie op mogelijke beroepenvelden van de onderwijskunde. In dit studieonderdeel wordt ingegaan op de interdisciplinaire fundamenten van de onderwijskunde en in dat verband op enkele centrale thema's: onderwijs, samenleving en zeggenschapsverhoudingen; onderwijswet- en regelgeving, onderwijsbestel en onderwijsbeleid, de interne vormgeving van het schoolonderwijs; de relatie tussen leren, ontwikkeling en onderwijzen, etc.

5 Visie en profilering De student maakt kennis met het proces van visie- en identiteitsontwikkeling; kan deze visie en identiteit vertalen naar profileringsitems en een profiel; krijgt inzicht in het belang van interne communicatie voor draagvlakontwikkeling; krijgt handvatten voor het voorbereiden en houden van een gedegen interview. De student kiest een school of (zorg)instelling. De student houdt samen met een medestudent een diepte-interview met de directeur van de school of instelling. In dit interview achterhalen de studenten o.a. het antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de missie, visie en identiteit van de organisatie? Hoe zijn deze tot stand gekomen? Op welke wijze is draagvlak voor visie gecreëerd? Wat is het doel van de positionering? Wat is het imago van de organisatie? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de organisatie? Wat is de concurrentiepositie van de organisatie? Op basis van de uitkomsten van het interview, ontwikkelen de studenten een profiel van de organisatie. De studenten presenteren het profiel aan medestudenten ( de medewerkers van de organisatie) met als doel draagvlak voor het profiel te creëren bij de medewerkers. Medestudenten moeten mede op basis van de literatuur een kritisch oordeel vormen over het welslagen van het profiel.

6 Leer- en onderwijsproblemen Na afloop van dit vak heeft de student kennis van - de praktijk van leerlingenzorg in het algemeen - de normale ontwikkeling van specifieke vaardigheden op de basisschool (lezen, spellen, rekenen) - leerlingenzorg bij specifieke leerproblemen (lezen, spellen, rekenen) - recente theoretische inzichten over de voor lezen, spellen en rekenen benodigde kennis en vaardigheden Deze cursus heeft als thema: leerling en leerproces. Er wordt ingegaan op de huidige gang van zaken m.b.t. zorgleerlingen en op recente theorieën over normale en afwijkende ontwikkeling in de diverse leerdomeinen. Aansluitend wordt ingegaan op protocollen (en bijbehorend testinstrumentarium) die op school en in de gezondheidszorg worden gebruikt om de leerstoornissen dyslexie, dysorthografie en dyscalculie te diagnosticeren en te behandelen.

7 Gedrags- en opvoedingsproblemen Het eerste doel van dit vak is de kennisname van wetenschappelijke begrippen en definities bij gedrags- en opvoedingsproblemen en de wijze waarop deze in de praktijk worden gebruikt om opvoedingsproblemen op te lossen. Het tweede doel is de nadere kennisname van de structuur en de doelgroepen van de jeugdzorg in Nederland. Centraal staat de wijze waarop de onder de doelstelling genoemde begrippen en definities tot stand komen en in de diagnostiek worden gebruikt teneinde een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problemen.

8 IB in praktijk De student maakt kennis met actuele thema s uit de praktijk van interne begeleiding, waaronder beeld coaching (voorheen video-interactiebegeleiding), verdiept zich daarin en vertaalt de opgedane kennis naar de praktijk van interne begeleiding waarbij de reflectie op en competenties van de intern begeleider centraal staan. Hierbij wordt de student zich bewust van zijn/haar coachende rol binnen de school. Centraal staan de volgende thema s: leerproblemen, gedragsproblemen, passend onderwijs, onderwijsinspectie, effectiviteit van onderwijs, school & ouders en beeldcoaching, waarbij nadruk ligt op het laatste thema. De cursist leert de principes van beeldcoaching kennen en ervaart hoe er met gebruikmaking van beeldmateriaal uit de school coachende feedback gegeven kan worden. De cursist neemt hiertoe de eigen rol als begeleider onder de loep met eigen beeldmateriaal en reflecteert hierop.

9 Eindopdracht Het op basis van onderzoek formuleren van richtlijnen voor de praktijk, aansluitend bij een actueel en in de onderwijspraktijk ervaren probleem. Inhoud De student formuleert na een probleemanalyse, een literatuurstudie en een praktijkgericht onderzoek beargumenteerde op toekomstig handelen gerichte richtlijnen voor een in de praktijk ervaren probleem. Het probleem zal zich in de regel voordoen in de school waar de student werkzaam is, maar kan ook gevonden worden in een andere school (bijvoorbeeld uit het zelfde samenwerkingsverband). Het praktijkonderzoek vindt plaats binnen de betreffende school. Er wordt vanuit gegaan dat de student vanuit de eerder genoten HBO-opleiding bekend is op het gebied van praktijkonderzoek. Indien dat niet het geval is, dient de student zelfstandig literatuur op dit gebied te bestuderen.

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

MODULE-OMSCHRIJVINGEN 2015-2016 Master Special Educational Needs. Inhoud *

MODULE-OMSCHRIJVINGEN 2015-2016 Master Special Educational Needs. Inhoud * MODULE-OMSCHRIJVINGEN 2015-2016 Master Special Educational Needs Inhoud * Begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften... 2 Coachen op kwaliteiten en verschillen... 3 Coachen... 4 Communicatie

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 Master

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Kennisbasis docent pedagogiek

Kennisbasis docent pedagogiek Kennisbasis docent pedagogiek Kennisbasis docent pedagogiek 3 Voorwoord In 2008 zijn de lerarenopleidingen gestart met een even uniek als complex project: het ontwikkelen van kennisbases voor alle tweedegraads

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL)

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Studiegids 2013-2014 Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel:

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Transparant aanbod thuisbegeleiding. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

Transparant aanbod thuisbegeleiding. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening Transparant aanbod thuisbegeleiding Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening ActiZ/MOVISIE augustus 2009 Colofon ActiZ, organisatie van zorgondernemers Oudlaan 4 (3515 GA) Postbus 8258 3503 RG Utrecht

Nadere informatie

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd Periodeboek 2.1 Pedagogiek Tweede jaar periode één Programma 4 jaar Voltijd Auteurs: Josine Dekker, Carla Cornelissen, Ted de Jager, Trudie Groen, Wiepke de Heij, Bas Lizé, Miriam Moons, Ron Roozendaal,

Nadere informatie

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

het lerarenregister komt eraan

het lerarenregister komt eraan Lucas Onderwijs Master Sen 2015 2017 nieuw aanbod met nieuwe mogelijkheden Beste collega, regio Zuidwest-Nederland Passend onderwijs is van start gegaan en we bouwen actief door aan onze ontwikkeling.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT Het reageren op vragen van ouders, kinderen en jongeren zelf is voor iedere instelling een taak. Dat geldt ook

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Auteur(s) Datum MOVISIE Martijn Bool Utrecht, april 2013 2 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding eleiding maatschappelijk werk in verpleeghuizen thuisbegeleiding eerstelijns psycho eerstelijns psychologische zorg sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aatschappelijk werk in verpleeghuizen Transparant

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie