Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence"

Transcriptie

1 Het Supply Chain Excellence programma Routekaart naar supply chain excellence Drs. ing. Marcel Noordhuis Deloitte Real Estate Advisory Tel: Fax: Mobiel: Web: Blog: Twitter:

2 Supply Chain Excellence programma De verschillende stappen (1 4) nader toegelicht BPP - Benchmark partner performance Ook apart afneembaar Online portal voor het monitoren en vergelijken van prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit in nieuwbouw als ook grootschalig onderhoud/renovatie projecten (traditioneel en ketensamenwerkingsprojecten). Stap 1 (verkort) (a) Scan en diagnose Stap 1 (verlengd incl. scan en diagnose) (b) Visie en strategische doelstellingen Individueel Het injecteren van wetenschappelijke kennis rondom het thema ketensamenwerking incl. het vaststellen van de ketenrijpheid van de organisatie. Inspiratiesessie (kennisinjectie) SCEMM START Vaststellen hoe de principes van ketensamenwerking een meetbare bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie resulterend in een strategiekaart en strategisch dashboard. Vaststellen bijdrage ketensamenwerking aan bedrijfsstrategie Vaststellen (meetbare) SMART doelstellingen Selecteren van (pilot) project(en) Selecteren van (strategische) partners Resultaat: - Inzicht in de definitie, nut en noodzaak van ketensamenwerking - Inzicht in de huidige en geambieerde ketenrijpheid van de organisatie Doorlooptijd: 2 weken Resultaat: Verankering ketensamenwerking in de strategie, visie op de implementatie aanpak en vaststellen smart targets. Doorlooptijd: 2 maanden Stap 2 Operationaliseren ketensamenwerking tijdens de uitvoering van projecten (leren, ervaren, doen) Toepassen van ketensamenwerkingsprincipes op basis van Lean Six Sigma en borgen van leereffecten in nieuwbouw- en/of grootonderhoud-/renovatieprojecten. Na een intensieve periode van begeleiding, wordt deze langzaam afgebouwd en moet het team zelfstandig kunnen functioneren. Samen met ketenpartner(s) Pilot project begeleiding Masterclass bijeenkomsten Resultaat: Opgeleid team dat in staat is de principes van ketensamenwerking / Lean Six Sigma in de projectuitvoering toe te passen Doorlooptijd: +/- 12 maanden Stap 3 Stap 4 FINISH Op enig moment kan de behoefte ontstaan om opgedane kennis te borgen in een projectongebonden ketenorganisatie Ontwerpen ketenorganisatie Ontwikkelen van een projectongebonden ketenorganisatiestructuur om de kennis uit de pilot projecten te verankeren en te implementeren in alle nieuwe projecten. Implementatie van de ketenorganisatie Operationaliseren van ketenorganisatie ter borging van de kennis en het coördineren van de keten en projectongebonden thema s. Ontwerpen organisatiemodel Ontwerpen besturingsmodel Implementatieplan Individueel Resultaat: Blauwdruk ketenorganisatie Doorlooptijd: 2-4 maanden Resultaat: Operationaliseren van de ketenorganisatie Doorlooptijd: 6-12 maanden

3 Stap 1. (a) Scan en diagnose Inspiratiesessie Doel: Injecteren van kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking vanuit zowel de theorie als de praktijk voor directeuren en operationele hoofden inclusief discussie over de mogelijke kansen en knelpunten die de deelnemers zien. Duur: ca. 3 uur. Uitvoeren Supply Chain Excellence Maturity Model (SCEMM) Doel: Geven van inzicht in de ketenrijpheid van de organisatie. Zowel het huidig als geambieerde ontwikkelniveau wordt blootgelegd. Dit inzicht is de basis om vast te stellen hoe groot de kloof is die de organisatie moet overbruggen (en op welke pijlers) om het door haar gewenste niveau te kunnen behalen. Tevens wordt de veranderbereidheid van de organisatie blootgelegd. Duur: ca. 45 minuten per persoon om het model in te vullen middels een online meetinstrument, de doorlooptijd van meten tot rapportage is ca. 2 weken. Toelichten resultaten en discussie ca. 1 uur.

4 Stap 1. (b) Visie en strategische doelstellingen Doel Kennisinjectie op het gebied van ketensamenwerking, discussie inzake de huidige en geambieerde ketenrijpheid, formuleren van een visie op ketensamenwerking, discussie inzake selectie van strategische partners, vaststellen van de ketensamenwerkingsstrategiekaart inclusief het formuleren van SMART doelstellingen. Kenmerken aanpak Directie/MT-traject van 4 strategiesessies voor het ontwikkelen van een ketensamenwerkingsstrategie en bijbehorende doelstellingen. Het is een traject waarin Deloitte de directie/het MT uitdaagt, ondersteunt en inzicht biedt om een ketensamenwerkingsstrategie te formuleren. Aan het begin van het traject wordt met behulp van online vragenlijsten (SCEMM) inzicht verkregen in het huidig en geambieerde ontwikkelniveau. Dit is input voor de discussie in de sessies. Deelnemers hebben een actieve rol tijdens de sessies en bij het leveren van input in de voorbereiding. Voor een optimale beleving en resultaat is de doorlooptijd van het traject maximaal 2 maanden. Tijdens het traject kan blijken dat bepaalde onderwerpen bij uw organisatie meer of minder aandacht vragen. De aanpak versnellen of afremmen is in dit geval mogelijk. Resultaat Een ingevulde strategiekaart, een gedeelde visie op ketensamenwerking, vastgestelde doelstellingen en gelabelde projecten.

5 Stap 2. Operationaliseren ketensamenwerking Doel Structuur bieden aan teamcaptains (kerngroep) om principes van ketensamenwerking te implementeren bij nieuwbouw- en/of onderhoudsprojecten teneinde de prestaties op dimensie tijd, geld en kwaliteit zoals gedefinieerd in de targets te realiseren. Tevens het opleiden van de teamcaptains om de structuur tijdens en na de begeleidingsperiode zelfstandig toe te passen. Kenmerken aanpak Deloitte coacht (en is aanspreekpunt voor) de teamcaptains van de opdrachtgever/bouwer. Deze personen begeleiden op hun beurt het uitvoeringsteam (inclusief mogelijke ketenpartners) bij het toepassen van ketensamenwerkingsprincipes. We gebruiken methodes van Lean Six Sigma om structuur te bieden aan het verbeteren van de processen en het inrichten van de opleiding, aangevuld met principes van ketensamenwerking. Tijdens het opleiden van de teamcaptains worden zowel harde als zachte onderdelen van verbetering behandeld (van Lean Six Sigma-analysemethodes tot het inrichten en effectief beïnvloeden van teams en individuen). Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het meten van prestaties op tijd, geld en kwaliteit. Hierbij spelen de teamleden een belangrijke rol bij het coördineren van de dataaanlevering, het analyseren van metingen en implementeren van benodigde veranderingen. Resultaat De teamcaptains/projectleiders zijn getraind in de filosofie, methodes en technieken voor procesverbeteringen op basis van Lean Six Sigma. Een aantal verbeterinitiatieven is geïmplementeerd en gemeten op het tijd-, geld- en kwaliteiteffect (zodat de hele DMAIC-cyclus minimaal een keer is doorlopen).

6 Stap 3 en 4. Ontwerpen en implementeren ketenorganisatie Doel Op enig moment kan de behoefte ontstaan om de opgedane kennis te borgen in een projectongebonden ketenorganisatie. Kenmerken aanpak We faciliteren het organisatieontwerp en helpen eventueel bij de implementatie. Het ontwerpen en implementeren van een ketenorganisatie heeft alleen zin als er meerdere ketens zijn ontstaan waarbij er maximaal aan kennisdeling tussen de ketens gewerkt moet gaan worden. De ondersteuning (kan) bestaan uit 5 stappen: 1. Ondersteunen van werkstructuur ketensamenwerking Opstellen standaardstructuur voor projecten in ketensamenwerking. Opstellen formats voor ondersteuning ketensamenwerking. Opstellen trainingscurriculum rondom ketensamenwerking en Lean Six Sigma. 2. Borgen kennisuitwisseling Ontwerpen van een gedegen en logische structuur voor kennisdeling (bv. middels sharepoint). Genereren en uploaden van relevante en geaccordeerde documenten, procedures en tools. Inrichten van een structuur van rechten voor gebruik platform. 3. Borgen proces van meting & monitoring Toelichten structuur en planning omtrent meting aan projectleiders, team captains en project-/ concern controllers. Toewijzen duidelijke taken en verantwoordelijkheden omtrent aanleveren meetinformatie. Inrichten van rapportagedocument en standaard toelichtend document. Verzorgen distributie procesmonitoring-informatie bij beide organisaties. 4. Borgen risicomanagement Mede inventariseren belangrijkste projectongebonden risico s voor ketensamenwerking. Laten beoordelen impact en kans per risico. Meedenken bij het bepalen mitigerende maatregelen en toewijzen acties. Toezien op het monitoren van de belangrijkste risico s en maatregelen en escaleren waar nodig. 5. Ondersteunen implementatie Sturen op de doorontwikkeling van de benoemde thema s en de implementatie van de resultaten in de lopende teams. Organiseren (en structureren) van relevante afstemmingsbijeenkomsten met de directie, teamcaptains en de betrokken moederorganisatie. Tevens de medefacilitering van kennisuitwisseling tussen de lopende pilots. Borgen van de volledig implementatie van het ketenorganisatiemodel. Ontwerp ketenorganisatie Ketenorganisatie operationeel Implementatie De medewerkers begrijpen, onderschrijven en handelen in lijn met de nieuwe werkwijze

7 BPP Benchmark Partner Performance Voor het monitoren van de prestaties op tijd, geld en kwaliteit in nieuwbouw-/onderhoudsprojecten Geschikt voor zowel traditionele alsook ketensamenwerkingsprojecten Doel In kaart brengen of verbeteractiviteiten ook daadwerkelijk leiden tot meetbaar betere prestaties in zowel nieuwbouw alsook onderhoudsprojecten. Worden de doelstellingen zoals geformuleerd in stap 1 visie en doelstellingen gerealiseerd? Hoe presteren ketensamenwerkingsprojecten ten opzichte van de traditionele projecten? Hoe zijn de prestaties ten opzichte van de benchmark? Kenmerken aanpak Deloitte heeft een benchmark ontwikkeld die de geleverde prestaties van zowel traditionele als projecten in ketensamenwerking meetbaar maakt. Het is een online portal voor het monitoren en vergelijken van prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit (traditioneel en ketensamenwerkingsprojecten). De benchmark wordt ingevuld door een groot aantal organisaties. De resultaten zijn anoniem vergelijkbaar en geven een beeld van de prestatie van de deelnemer en partners ten opzichte van andere ketens. De werkwijze staat onderstaand weergegeven: 1. Aanmaken project en invoeren projectgegevens op BPP portal. 2. Betrokkenen krijgen per post uitnodiging te surfen naar een speciale internetsite om hun visie te geven op kwaliteit producten/diensten of het functioneren van het team. 3. Betrokkenen geven visie door vragenlijst op BPP portal in te vullen. 4. Data (projectgegevens en oordeel betrokkenen) worden opgeslagen in database. Deze data worden aangevuld met de tijd en geld scores door de controller van de opdrachtgever. 5. Via rapportageportal zijn diverse real-time rapportages op te vragen.

8 BPP Benchmark Partner Performance Voor het monitoren van de prestaties op tijd, geld en kwaliteit in nieuwbouw-/onderhoudsprojecten Geschikt voor zowel traditionele alsook ketensamenwerkingsprojecten Bouwstenen De benchmark bestaat uit verschillende onderdelen die allen apart afgenomen kunnen worden. We onderscheiden bouwstenen die gericht zijn op het in kaart brengen van de Tijd, Geld, Kwaliteit prestaties in de nieuwbouw of grootschalig onderhoud/renovatie. * Kwalitatieve bouwstenen (effectiviteit) De bouwstenen die hieronder vallen geven inzicht in: a) De kwaliteit van de dienstverlening bij de nieuwbouw/onderhoud van een woning en de (product-)kwaliteit van de woning (uitgedrukt in oplevergebreken); b) De kwaliteit van de dienstverlening van externe showrooms van sanitair en keukens; c) De kwaliteit van de dienstverlening van externe monteurs/installateurs van keukens en sanitair; d) De kwaliteit van de woning/woonomgeving een jaar na de oplevering/ingreep; e) Teamtevredenheid (tevredenheid van de teamleden over elkaars presteren). * Kwantitatieve bouwsteen (efficiency) De inhoud van deze bouwsteen geeft aan hoe er op projectniveau gepresteerd wordt op dimensies van Tijd & Geld. Wij kijken hierbij o.a. naar: Projectkosten (begroot versus realisatie): stichtingskosten, meer-/minderwerk, onrendabele investering; Tijdigheid (doorlooptijd begroot versus realisatie): Kosten en opbrengsten per woning/ m2 BVO/ m2 GBO (begroot versus realisatie): o totale stichtingskosten exclusief grond: per woning en per m2 BVO; o bijkomende kosten: per woning en per m2 BVO; o bouwkosten totaal; o nazorgkosten per woning (t/m 1 jaar na oplevering).

9 BPP Benchmark Partner Performance Voor het monitoren van de prestaties op tijd, geld en kwaliteit in nieuwbouw-/onderhoudsprojecten Geschikt voor zowel traditionele alsook ketensamenwerkingsprojecten Toelichting onderdeel a Met behulp van deze bouwstenen monitoren we de prestaties die geleverd zijn tijdens de nieuwbouw- of het onderhoud proces door de ogen van huurders/kopers en leggen we het geconstateerd aantal oplevergebreken in een aantal kerncijfers vast. Wij kijken in het uitvoeringsproces o.a. naar de prestaties in de oriëntatiefase, uitvoeringsfase, oplever- /aftersales- fase en de algemene organisatie (incl. klachtenbehandeling). Toelichting onderdeel b en c Met deze bouwstenen monitoren we de kwaliteit van de dienstverlening gezien door de ogen van huurders/kopers kijkend naar de prestaties van externe showrooms, installateurs en/of monteurs van keukens en sanitair. We kijken specifiek naar de prestatie geleverd tijdens de oriëntatiefase, de uitvoeringsfase, de aftersalesfase en de algemene organisatie (incl. klachtenbehandeling). Toelichting onderdeel d Uiteindelijk moeten alle nieuwbouw- of onderhoudsactiviteiten leiden tot een excellente beleving van de woning en/of de woonomgeving. Met deze bouwsteen brengen we de beleving van de koper/huurder over de woning en de woonomgeving minimaal 1 jaar na de oplevering in kaart. De informatie die geleverd wordt geeft inzicht over belevingsaspecten (o.a. comfort, ruimte) van de woning alsook die van de woonomgeving (o.a. veiligheid, netheid). Voor meer detailinformatie kunnen wij u inzicht geven in de onderliggende meetinstrumenten. Toelichting onderdeel e Uiteindelijk hangen de prestaties die geleverd worden voor een deel af van de mate waarin de teamleden ook echt als team opereren. Aspecten waar vooral naar gekeken wordt zijn: Visie binnen het team en management van het team, leiderschap, interne communicatie; Samenwerking en betrokkenheid, feedback en evaluatie, atmosfeer en collegialiteit; Werkdruk, organisatie van het werk, werkomstandigheden en verzuim; Motivatie en loyaliteit, veiligheid, training, vakmanschap.

10 Deloitte Real Estate Advisory Waarom Deloitte Deloitte adviseert al vele jaren de absolute koplopers op het gebied van ketensamenwerking. Bovendien wordt er binnen Deloitte wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen ketensamenwerking en faalkostenreductie. Alle inzichten die hieruit naar voeren komen worden direct vertaald in de verbeteraanpak die wij hanteren. Hiervoor is het de afgelopen jaren keer op keer gelukt echte doorbraken te creëren in de prestaties die geleverd worden bij de uitvoering van bouwprojecten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u met de implementatie van ketensamenwerking niet alleen de gebruiker, uzelf en uw ketenpartners een groot plezier doet maar gelijktijdig een belangrijke bijdrage levert aan de professionalisering van de sector. Deloitte Real Estate Advisory Deloitte Real Estate Advisory is actief in een unieke en dynamische industrie: de vastgoedmarkt. Wij zijn dedicated to real estate : Al onze professionals hebben ervoor gekozen hun expertise en ervaring in te zetten voor opdrachtgevers die actief zijn in de vastgoedmarkt. We kennen de markt, haar spelers en haar mensen. Wij hebben kennis van en ervaring met strategie-, innovatie- en organisatievraagstukken in de vastgoedmarkt. Brede ervaring is opgebouwd in organisatieontwikkeling bij private, publieke en semi-publieke vastgoedbedrijven. Met ca. 90 werknemers zijn wij één van de grootste vastgoedadviesorganisaties in Nederland met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wij zijn onderdeel van Deloitte Financial Advisory Services en maken gebruik van het internationale netwerk en de expertise en knowhow van de andere Deloitte disciplines.

11 Enkele van onze opdrachtgevers op het gebied van ketensamenwerking Ketenintegratie Com.wonen - Dura Vermeer wint Bouwpluim 2011 Het juryoordeel: "Wie je er ook in de keten over spreekt, dit project is echt anders gegaan. Het Mooie Plan in Rotterdam is een toonbeeld van cultuurverandering, samenwerking, ketenintegratie en vernieuwing. Vooral omdat Dura Vermeer en Com.wonen bewijzen dat het mogelijk is om veel sneller, tegen lagere kosten (onder andere door minder fouten), van betere kwaliteit en met tevreden klanten te bouwen. Daarin zijn Dura Vermeer en Com.wonen koploper!" (Bron: BouwPluimCourant.) Zeker een Mooi Plan! Ketenintegratie in de bouw is een grootschalig pilotproject ter verbetering van de projectongebonden samenwerking tussen Com.wonen en Dura Vermeer Bouw Rotterdam. Het doel: sneller, beter, kwalitatief hoogwaardiger bouwen en het terugdringen van faalkosten die de maatschappij landelijk enkele miljarden euro s per jaar kosten. De begeleiding van het CPI, Deloitte Real Estate Advisory, Technische Universiteit Delft en Universiteit van Amsterdam) duurt zeven jaar en omvat zes projecten in Rotterdam. Het eerste project, Het Mooie Plan fase 1 te Rotterdam-Lombardijen, is inmiddels opgeleverd. En met succes: 12% onder budget, vrijwel geen opleverpunten, tijdige oplevering ondanks de lange vorstperiode en tevreden bewoners!

12 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

GREXpert. Verliezen op grondexploitaties

GREXpert. Verliezen op grondexploitaties nummer 25, oktober 2011 GREXpert Verliezen op grondexploitaties Begin oktober heeft minister Schultz van Haegen het rapport Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven Update 2011 aan de

Nadere informatie

Fiscale monitoring in de publieke sector

Fiscale monitoring in de publieke sector Franklin Soetens (06-1234 28 58) Hans Willemsen (06-1234 44 50) Jeroen van der Meer (06-1099 92 92) Gerwin Volkerink (06-1234 27 03) Donderdag 26 maart 2015 Introductie Wat verstaan we onder fiscale monitoring?

Nadere informatie

Student Analytics en aansluiting VO-HO. Voor een betere oriëntatie, studiekeuze en studentbegeleiding

Student Analytics en aansluiting VO-HO. Voor een betere oriëntatie, studiekeuze en studentbegeleiding Student Analytics en aansluiting VO-HO 18 December 2014 GEGEVENS Voor een betere oriëntatie, studiekeuze en studentbegeleiding STUDIE- SUCCES & ANALYSE ANALYTICS Schoolchildren Climbing On Unsecured Wooden

Nadere informatie

Process Intelligence: In zes stappen topfit worden en blijven

Process Intelligence: In zes stappen topfit worden en blijven Process Intelligence: In zes stappen topfit worden en blijven Warming-up In 1983 werd de Westfield ultramarathon van Sydney naar Melbourne voor het eerst gelopen. Over een afstand van 875 kilometer zou

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 2 juni 2014 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting 21

Nadere informatie

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Graag wisselen wij met u van gedachte over uitdagende thema s, zoals corporate compliance, waaronder

Nadere informatie

Samen anders kijken. April 2015. Investeren in sociale innovatie

Samen anders kijken. April 2015. Investeren in sociale innovatie Investeren in sociale innovatie Samen anders kijken April 2015 Investeren in sociale innovatie 1 Hoe Social Impact Bonds maatschappelijke uitdagingen oplossen Samen anders kijken De afgelopen jaren is

Nadere informatie

Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers

Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers 2 Ontwikkelingen in de Nederlandse telecommunicatiemarkt Tijdens de veiling van mobiele frequenties

Nadere informatie

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Deloitte Analytics Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Bij prestatiemanagement reken je elkaar niet af maar bouw je juist samen aan een beter proces Als onderwijsinstelling,

Nadere informatie

Deloitte Academy. Cursusaanbod Salesforce

Deloitte Academy. Cursusaanbod Salesforce Deloitte Academy Cursusaanbod Salesforce Deloitte vindt het belangrijk om kennis te delen met klanten en relaties. Om deze reden bieden wij u de mogelijkheid om samen met Deloitte Consulting professionals

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing Nummer 31, juni 2013 GREXpert Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing In dit nummer Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

MA Art 2014 c o n n e c t i n g i n s i g h t s o n D i g i t i s A t i o n

MA Art 2014 c o n n e c t i n g i n s i g h t s o n D i g i t i s A t i o n Maart 2014 connecting insights on DIGITISATION De nieuwe naam voor het Executive Programma van Deloitte. Around the Boardroom gaat in op relevante thema s op uw agenda, verbindt inzichten, en voegt waarde

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

Cloud accounting U en uw accountant, één team

Cloud accounting U en uw accountant, één team Cloud accounting U en uw accountant, één team Bent u klaar voor de toekomst? 2 Wist u dat accountants een knelpuntberoep uitoefenen? Dat ze vandaag dus al dun gezaaid zijn? En morgen nog dunner. Een kmo

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren.

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Ketensamenwerking in de bouw Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Een aan de praktijk getoetst kader voor

Nadere informatie

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten Voorwoord / Inleiding In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 204 editie:

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Ecommere re-platforming 2014 Deloitte Digital & PostNL

Ecommere re-platforming 2014 Deloitte Digital & PostNL Ecommere replatforming 2014 Deloitte Digital & PostNL Inhoudsopgave Introductie Deloitte Digital en PostNL 4 Samenvatting 5 Onderzoeksresultaten 7 Appendix 17 Introductie Deloitte Digital en PostNL Deloitte

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Gezondheidszorg Melvin

Gezondheidszorg Melvin Point of View Gezondheidszorg Melvin Nieuwe samenwerkingsvormen Betere zorg tegen beheersbare kosten Platform van en voor professionals Samsom Elkaar zien als gelijkwaardige partners Cees Sterk ICT gaat

Nadere informatie

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?!

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Mei 2014 Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! De Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie