Bijlage 8b Pakketvergelijking gemeente Nieuwegein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 8b Pakketvergelijking gemeente Nieuwegein"

Transcriptie

1 ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst van het College van Arbeidszaken (CAR/UWO) zijn van overeenkomstige toepassing op het personeel van de dienst. In het belang van de dienst kan het algemeen bestuur bepalen dat hiervan wordt afgeweken. Slechts toepasselijk op ambtenaren van wie de rechtstoestand op grond van de wet is geregeld, voor zover op grond van de wet die rechtstoestand niet is geregeld. Bij collegebesluit kan de toepasselijkheid van deze regeling of van delen daarvan op ambtenaren of groepen ambtenaren om bijzondere redenen worden Daarnaast zijn de lokale regelingen van de gemeente van uitgesloten. toepassing. AANSTELLING / ARBEIDSOVEREENKOMST Vormen aanstelling/ CAR 2:1A; 2:4; Regeling Algemene Dienst ARU 2:1 t/m 2:3; 2:6; 2:7; 2:12 arbeidsovereenkomst Eenzijdige aanstelling als ambtenaar. De aanstelling geschiedt in algemene dienst: - voor vast - voor tijdelijk (voor bepaalde of onbepaalde tijd), tijdelijk eindigend van rechtswege dan wel tijdelijk bij wijze van proef bij goed en volledig vervullen van de functie wordt het omgezet in vast dienstverband. Of: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht uitsluitend voor het bij oproep verrichten van werkzaamheden van een in aard en omvang wisselend karakter. Ambtelijke aanstelling, tijdelijk of vast (Schaal 1 t/m 12 voor onbepaalde tijd, vanaf schaal 13 bepaalde of onbepaalde tijd). Aan een ambtenaar kan een tijdelijke aanstelling of een tijdelijke urenuitbreiding verleend worden op iedere redelijke grond. Of: arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor bepaalde of onbepaalde tijd voor het verrichten van werkzaamheden die naar aard en omvang wisselend zijn. Aanstelling vindt plaats in algemene dienst vast of De ambtenaar wordt aangesteld in algemene dienst van tijdelijk. Plaatsing in algemene dienst houdt in plaatsing in de gemeente - vast of tijdelijk. Geen nadere uitleg van een functie voor een periode van ongeveer 5 jaar waarna algemene dienst begrip. Wel bepaalt ARU 2.2 lid 2 dat in overleg de duur van de verlenging van de functie wordt de ambtenaar van wie de functie is ingedeeld in de bepaald. schalen 1 tot en met 12 wordt benoemd voor onbepaalde tijd. De ambtenaar van wie de functie is ingedeeld in de schalen 13 en hoger kan benoemd worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de vierde aanstelling als vaste dan drie maanden, geldt de vierde aanstelling als vaste aanstelling. aanstelling. Vanaf de dag dat de tijdelijke aanstelling een periode van 36 maanden overschrijdt, geldt, de laatste aanstelling met ingang van die dag als vaste aanstelling. Min/max overeenkomst UWO 2:5:2 ARU 2:7, 2:13 Als tijdelijke aanstellingen elkaar met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden hebben overschreden geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als vaste aanstelling. +/- Wet Werk en Zekerheid verandert per max 2 jaar tijdelijke aanstellingen met tussenpozen van niet meer dan 26 weken. idem

2 De arbeidsovereenkomst kent een minimumurengarantie. Per oproep wordt een minimum van 2 uur gegarandeerd en op maandbasis wordt uitbetaling van minimaal 15 uur gegarandeerd. Een arbeidsovereenkomst naar burgerlijkrecht is flexibel: het minimum en maximum aantal uren wordt schriftelijk vastgelegd. Minimum aantal uren per week: 3 (in te roosteren), maximum aantal uren: 36 per week. De werknemer is verplicht het mimimum aantal uren te werken, de overige uren mag hij weigeren tot een overeen te komen maximum aantal keren. De bezoldiging is in ieder geval gebaseerd op het mimimum aantal te werken uren. Het diensthoofd voert overleg met de OR over een nadere invulling van de bandbreedte. Op flexibele arbeidsovereenkomsten zijn 3:6, 3:7, 7:33-7:35 en 15:30 ARU en de bijbehorende URU-artikelen niet van toepassing. Einde dienstverband CAR hoofdstuk 8 ARU hoofdstuk 8; URU 8c en 8d Tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd eindigt na opzegging en ontslagbesluit. De aanstelling eindigt: -op in CAR-UWO vastgelegde gronden: -wegens reorganisatie -wegens arbeidsongeschiktheid -wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid -op overige gronden -bij ontslag op eigen verzoek. Aanstelling bepaalde tijd en arbeidsovereenkomst bepaalde tijd eindigen van rechtswege, opzegging is vereist. De aanstelling kan tussentijds worden beëindigd op gronden genoemd in hoofdstuk 8 ARU. Wat betreft het vaste dienstverband geldt het gebruikelijke gesloten ontslagstelsel met ontslaggronden voor o.a. ontslag op verzoek, ongeschiktheid anders dan door ziekte, reorganisatieontslag, ontslag wegens ziekte, disicplinair ontslag, etc. Opzegtermijn: voor de medewerker is minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden. +/- Opzegtermijn: Opzegtermijn voor de medewerker is minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden. De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Afwijkingen mogelijk in overleg met de ambtenaar. ARBEIDSDUUR, -TIJDEN Arbeidsduur bij voltijd CAR 4:1, 4:2, 2:7a ARU 1:1; ARU 4; URU 4b Bij een volledige functie is de formele arbeidsduur 36 uur per week. De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Afwijkingen mogelijk in overleg met de ambtenaar. Arbeidsduur per jaar: formele arbeidsduur gebaseerd op het gemiddeld aantal werkdagen per jaar, gecorrigeerd met het gemiddeld aantal feestdagen over een periode van 7 jaar. Bij voltijd: 1830,9 uur. De formele arbeidsduur is in principe 36 uur per week. Nieuwegein aantal te werken uren op jaarbasis: Netto uren 1360 (met aftrek van verlof, feestdagen, ziekte) De feitelijke arbeidsduur mag maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week zijn. De feitelijke arbeidsduur mag niet meer dan 50 uur per week zijn.

3 Op verzoek van de werkgever kan de formele arbeidsduur worden uitgebreid naar maximaal 40 uur per week, onder voorwaarden: gedurende een vooraf te bepalen periode en met melding aan OR. Op verzoek van de werkgever kan de formele arbeidsduur worden uitgebreid naar maximaal 40 uur per week, onder voorwaarden: gedurende een vooraf te bepalen periode en met melding aan OR. Arbeids- en rusttijden CAR 4:2 ARU 4; URU 4b Nieuwe regeling in CAR/UWO per : -Dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur -Standaardregeling is de norm, de bijzondere regeling de uitzondering -Medewerkers die zelf (enige) regelruimte hebben voor hun werktijden vallen onder de standaardregeling. -Standaardregeling: medewerker en leidinggevende maken afspraken over werktijden binnen het dagvenster -Bijzondere regeling: werktijden medewerker worden bepaald door werkgever -Voor incidenteel noodzakelijk buiten dagvenster werken geldt een buitendagvenstervergoeding: toeslag op uurloon maandag t/m vrijdag 50%, zaterdag 75%, zondag 100%. Uitgebreide werktijdenregeling in URU 4b met regels over dagelijkse en wekelijkse rustperiodes, maximale feitelijke arbeidsduur, nachtwerk, pauzes, etc. Geen arbeid op zondag tenzij het noodzakelijk is in het belang van de dienst. +/- Nieuwegein is nog bezig met de Werktijdenregeling, deze is nog niet vastgesteld. Niet aan de orde bij de medewerkers van belastingen. In de lokale werktijdenregeling dient te zijn opgenomen dat in principe niet wordt gewerkt op zaterdag of zondag tenzij dit in belang van de dienst is. Voor de medewerker die op zaterdag of zondag werkt is de regeling Overwerkvergoeding van toepassing. Bij regeling van de werktijd wordt arbeid op zon- en feestdagen zoveel mogelijk beperkt. Aan de medewerker die op zaterdag of zondag werkt wordt voor elke zaterdag of zondag waarop hij heeft gewerkt een vrije dag ingeroosterd. Vaststelling werktijden CAR 4:2 ARU 4:2 lid 2 onder b Werktijden ten minste 1 maand van te voren bekend maken. Werktijden moeten ten minste een maand voor aanvang aan de medewerker bekend zijn gemaakt. Overwerk CAR 1:1 lid onder l; 3:2; UWO 3:2:1; ARU 3:5; URU 3h Bezoldigingsverordening art. 1; 19 overwerk: werkzaamheden door de ambtenaar in Werkzaamheden door het personeelslid in dienstopdracht dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week, en de week. Medewerkers ingedeeld in salarisschaal 12 of reistijd woning-werk vice versa (tot maximaal een half uur hoger hebben geen aanspraak op vergoeding voor vice versa), indien de werkzaamheden als overwerk overwerk. De overwerkuren worden gecompenseerd in worden aangemerkt én dit overwerk -anders dan door vrije tijd. Over de eerste twee uren overwerk per week een normale rustpauze- niet onmiddellijk aansluit aan de wordt geen overwerktoeslag betaald. Voor overwerk werktijd. verricht op een zaterdag of zondag wordt altijd de toeslag betaald volgens de bestaande afspraken. +/- +/- Zie verder voor vergoeding bij overwerk. Bezoldigingsregeling en Brochure 36 urige werkweek Nieuwegein. Overschrijding uren per jaar Lokale regeling Nieuwegein URU 4b artikel 3

4 Lokale regeling: Een tekort of overschot aan compensatie-uren, mee te Compensatie uren moeten in huidige kalenderjaar worden nemen naar een volgend jaar, mag per jaar maximaal 36 opgenomen, anders vervallen ze. Max. 1/4 deel van uur bedragen. Deeltijd naar rato. Reguliere verlof: reguliere verlof mag meegnomen worden naar volgende jaar. Pauzeregeling CAR 4:2 URU 4b artikel 2 lid 1 Bij een werktijd van meer dan 5,5 uur 30 minuten pauze, bij 9 uur werken 45 min pauze en bij 10 uur werken 1 uur pauze. De wettelijke regekingen rondom werk- en pauzetijden worden toegepast. SALARIS, VERGOEDINGEN Begrip bezoldiging CAR art. 3:1 lid 2 onder c; Bezodligingsverordening art. 1 onder f Bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - als omschreven in de in het eerste lid bedoelde regeling, alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage. Bij dienst van meer dan 5,5 uur: 30 minuten pauze of 2 x 15 minuten. De wettelijke regekingen rondom werk- en pauzetijden worden toegepast. ARU 1:1 Salaris CAR 3:1; Bezoldigingsverordening art. 1 onder b ARU 3:1, bijlage 1 bij ARU Indeling en opbouw van de schalen: Er worden 18 schalen gehanteerd (10A en 11A niet), iedere schaal heeft 11 periodieken. (zie Bijlage II en IIa CAR). Inschaling, periodieken Bezoldigingsverordening art. 7, 8, 9 ARU 3:2; URU 3e Bij voldoende functioneren periodieke verhoging tot het maximum van functionele schaal. Achterwege laten kan bij onvoldoende functioneren blijkend uit een beoordeling met score A. Extra periodiek op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking is mogelijk tot het maximum van de functionele schaal is bereikt. Eindejaarsuitkering CAR 3:6 ARU 3:11 en bijlage 2 6% van het salaris per jaar, wordt eenmaal per jaar in december uitbetaald. De minimum eindejaarsuitkering bedraagt 1.750,- bruto per jaar op fulltime-basis. Bezoldiging: het salaris vermeerderd met de toelagen die aan de functie zijn verbonden of aan de ambtenaar zijn toegekend. Indeling en opbouw van de schalen: Er zijn 20 schalen en iedere schaal, genummerd 1 t/m 18 en 10A en 11A; iedere schaal heeft 11 periodieken. (zie Bijlage II ARU). Periodieke verhoging tot het naasthogere bedrag. Bij minder dan voldoende functioneren (eindscore 5 en lager), blijkend uit een resultaatbeoordeling, wordt geen periodieke verhoging toegekend. Bij goed functioneren (minimaal eindscore 8) kan een extra periodiek worden toegekend tot het maximum van de schaal. 6% van het salaris per jaar, wordt eenmaal per jaar in december uitbetaald. De minimum eindejaarsuitkering bedraagt 1.750,- bruto per jaar op fulltime-basis. + Vakantietoeslag CAR 6:3 ARU 3:10;

5 8 % over de bezoldiging. Wordt eenmaal per jaar in mei uitbetaald. De minimum vakantietoelage bedraagt 146,65 bruto per maand op fulltime-basis. 8% over bezoldiging. Wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald over de periode van twaalf maanden, beginnende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. Gratificatie Bezoldigingsverordening art. 11; UWO 15:1:28 ARU 3:9 ; URU 3p Gratificatie voor bovengemiddelde prestaties. Maximaal een bruto maandsalaris. Gratificatie voor bijzondere prestaties mogelijk. Maximaal 5.000,- bruto. Arbeidsmarkttoelage Bezoldigingsverordening art.15 ARU 3:8; URU 3e Persoonsgebonden budget Arbeidsmarkttoelage is mogelijk. Toelage bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de naasthogere schaal gedurende maximaal 3 jaar. Toekennen arbeidsmarkttoeslag bij indiensttreding is mogelijk (ten hoogste 10% van het maximum van de functionele schaal). De toeslag kan maximaal voor een periode van drie jaar worden toegekend. ARU 15:44; URU 15z + Geen persoonsgebonden budget, wel Individueel Loopbaanbudget (zie verder). Ambtenaar heeft recht op persoonsgebonden budget van 216,55 bruto per jaar in Kan worden ingezet worden voor een aantal doeleinden waaronder: de aanschaf van een fiets, aanvulling op pensioen, verlof, levensloop, opleidingskosten, etc. of wordt uitbetaald. + Nieuwegein geen persoonsgebondenbudget. Wel cafetariamodel waar verlofuren gekocht/verkocht kunnen worden en ingezet voor fiets, vakbondscontributie e.d. Functioneringstoelage / toeslag Art. 8, 13,14 Bezoldigingsverordening Tijdelijke persoonlijke: Toelage voor bijzondere inzet die in tijd en omvang afgebakend is. Toelage bedraagt maximaal het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het naasthogere bedrag in de salarisschaal van de ambtenaar, dan wel het verschil tussen het naastlagere bedrag en het salaris van de ambtenaar indien de ambtenaar het maximumsalaris geniet. Vaste persoonlijke toelage: Tenminste 2 jaar zeer goed in zijn huidige betrekking functioneert, blijkende uit een vastgestelde personeelsbeoordeling met als gemotiveerd totaaloordeel D. Toelage bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de naasthogere schaal. ARU 3:8, URU 3n en URU 3e Toelage (vast) of toeslag (tijdelijk) bij goed of zeer goed functioneren, jaarlijks toe te kennen percentage (6% of 9%) van het maximum van de functionele schaal waarin de functie van het personeelslid is ingedeeld. Persoonlijke toelage/toeslag mogelijk bij bereikt hebben van maximum schaal. Of bij bijzondere kwaliteiten in functie die bijzondere eisen stelt. Toelage alleen wanneer medewerker 3 jaar achter elkaar een eindcijfer 9 heeft gescoord. Functioneringstoeslag/ toelage bedraagt niet meer dan het verschil tussen het maximum salaris van de functionele schaal en het maximum salaris van de naast hogere schaal. +/- 1 medewerker belastingen van Nieuwegein krijgt een vaste persoolijke toelage ter hoogte van 339, verschil max schaal 10 en max schaal 11.

6 Extra periodieken één of meer extra periodieken als: - de ambtenaar minimaal 1 jaar in dezelfde functieschaal is ingedeeld - het gemotiveerde totaaloordeel van de vastgestelde personeelbeoordeling van de ambtenaar minimaal een C is en op geen enkel onderdeel het gemotiveerde oordeel A is, - minimaal twee jaar is verstreken sinds de ambtenaar een verhoging van het salaris met één of meer extra periodieken is toegekend. Inconveniëntentoelage Bezoldigingsverordening art. 21 ARU 3:8; URU 3l Alleen voor functies waarvoor dat in overleg met het GO is vastgesteld. Waarneming / vervanging UWO 3:1:2 ARU 3:4; URU 3g De vergoeding bedraagt 8% van het eigen salaris gedurende de periode van de waarneming. één of meer extra periodieken als: - de ambtenaar minimaal 1 jaar in dezelfde functieschaal is ingedeeld - - het gemotiveerde totaaloordeel van de vastgestelde personeelbeoordeling van de ambtenaar minimaal een score 8 is en het maximum van de schaal nog niet bereikt is. Maandelijkse toelage voor de ambtenaar die geconfronteerd wordt met vuil, zwaar en/of onaangenaam werk. Er zijn vier categorieën. Met een bijbehorende toelage oplopend van 0 tot 129,48 per maand. Er geldt een afbouwregeling van maximaal 3 jaar. Vast bedrag (toelage'. Eerste jaar: schaal 2 t/m 8: 45,38 per maand; schaal 9 t/m 12: 81,68 per maand, schaal 13 t/m 14: 104,37 per maand; schaal 15 t/m 16: 145,21 per maand. Na een jaar wordt de toelage verdubbeld en na twee jaar verdrievoudigd. Onregelmatigheidstoeslag CAR 3:3 ARU 3:6; URU 3j nvt De medewerker die volgens het rooster in onregelmatige dienst werkt heeft hier recht op in schaal 1 t/m 11 met minimum aanstelling van meer dan 10 uur per week. En meer dan 1 keer per week maximaal drie uur werkt tussen uur en en uur. +/- De inconveniententoelage is uitgewerkt in een lokale regeling van Nieuwegein.Is thans noch bij desbetreffende functie die overgaat noch bij BghU aan de orde. +/- In de praktijk betaling conform een hogere schaal als dit van toepassing is. Dit is nav aanwijzing juridische zaken centraal over redelijkheid waarnemingstoelage RGU. RGU nog niet aangepast. Momenteel is waarneming niet aan de orde in de groep medewerkers die overgaan. +/- Niet aan de orde bij de medewerkers die overgaan. Nieuwe werktijdenregeling.

7 a.20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen en uur; b.40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; c.40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en uur; d.65% voor de uren op zondag en op de feestdagen, genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij periodiek 11 van salarisschaal 6. Voor de ochtendtoelage geldt als voorwaarde: gestart voor uur en voor avondtoelage geldt: beeindigd na uur. Toeslag per gewerkt uur; tarieven variëren van 20% (op weekdagen voor 6.00 uur en tot uur) tot 100% op feestdagen. +/- nvt Afbouwregeling bij verlaging van tenminste 3% van de bezoldiging (tenminste 2 jaar TOD ontvangen): aflopende toelage (75%, 50%, 25%) gedurende steeds 1/4 van de periode waarover TOD is ontvangen met maximum van drie jaar. Indien 55+ dan een blijvende toelage indien tenminste 10 jaar TOD ontvangen is. + Overwerkvergoeding CAR 3:2; UWO 3:2:1 URU 3h; 3i

8 Nieuwe regeling in CAR/UWO per : -Alleen voor medewerkers op wie de bijzondere regeling werktijden van toepassing is (zie ook bij Werktijden). -Overuren worden alleen in opdracht van de bevoegd leidinggevende gemaakt. -Vergoeding in verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk + toeslag 25 tot 100% afhankelijk van het tijdstip waarop de uren zijn gemaakt. -Als geen verlof kan worden verleend, dan vergoeding alleen in bedrag: percentages vermeerderd met 100%. Buitendagvenstervergoeding: Nieuwe regeling in CAR/UWO per : -Van toepassing voor medewerker die onder standaardregeling werktijden valt en in opdracht van leidinggevende buiten dagvenster werkzaamheden verricht -Niet van toepassing voor medewerkers in functieschaal 12 of hoger. -Vergoeding naast compensatie van uren: 50% op uren tussen maandag 0 en vrijdag 24 uur, 75% op uren op zaterdag, 100% op uren op zondag en feestdagen Over de gemaakte overuren heeft de ambtenaar aanspraak op een gelijk aantal uren compensatieverlof of in plaats daarvan een toeslag in geld. Daarbij voor schalen 1 tm 13 een toeslag van 25 tot 100% van het uurloon afhankelijk van het tijdstip waarop de overuren zijn gemaakt. Aan personeelsleden die worden bezoldigd naar de schalen 14 of hoger wordt geen toeslag toegekend. In URU 3i is in een vergoeding voor structureel overwerk voorzien voor bepaalde aangewezen functies. +/- Fietsproject CAR hoofdstuk 4a URU 17a Vergelijkbare regeling mogelijk in het cafetariamodel : Voor personeelsleden die voor meer dan de helft van het fietsregeling: fiscaal gunstig fiets aanschaffen: bruto/netto aantal dagen dat zijn naar werkplek reizen de fiets verrekening met salaris. Personeelslid kan verlofuren, bruto bezoldiging, eindejaarsuitkering of vakantietoelage gebruiken bestaat fiscaal aantrekkelijke fietsregeling. Werkgever schaft fiets (plus verzekering) aan en draagt inzetten ter verkrijging van de fiets. Fietsregeling: 1x per 3 deze in eigendom over aan personeelslid. Personeelslid jaar aan te schaffen. Aankoopbedrag max. 749,00 incl. BTW en fietsaccessoires max. 82,00 (ook mogelijk om kan verlofuren, bruto bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering of persoonsgebonden budget inzetten verlof, vakantietoeslag of eindejaarsuitkering in te zetten). ter verkrijging van de fiets. Bijna alle medewerkers van belastingen hebben een lopende fiestregeling van of vanaf 2014 tot Bij uit diensttreding BGHU overnemen? BHV-vergoeding Lokale regeling gemeente Nieuwegein ARU 15:12:1

9 *Diploma basis BHV-er met aantekening 'LEH' (7.63%): De vergoeding voor de bedrijfshulpverlener bedraagt 14,33 p.m.; *Basis BHV-er met aantekening 'LEH' en voor EUR 16,69 per maand. Bij een deeltijdfunctie wordt de BHV-diploma en geldig EHBO-diploma met aantekening vergoeding niet naar rato berekend. reanimatie (12.27%): 23,08 p.m. *Allround BHV-er met geldig BHV- en EHBO-diploma met aantekening reanimatie: 36,92 p.m.; *Ploegleider met geldig BHVcertificaat met aantekening reanimatie en geldig diploma ploegleider (19.63%): 36,92 p.m.; *Allround ploegleider met geldig basis BHV-certificaat met aantekening reanimatie en geldig diploma ploegleider (24.53%): 46,17 p.m.; *Plaatsvervangend hoofd BHV (26.99%): 50,75 per maand; *Hoofd BHV (29.44%): 55,33 per maand; *Incidentele toelage bij het goed afleggen van het eerste examen op BHV gebied (7.85%): 177,00 eenmalig. Reiskostenvergoeding woon- Regeling Reiskosten gemeente Nieuwegein werkverkeer Lokale regeling: Minimale reisafstand 10 km, min. 150 reisdagen p.j. Max. vergoeding is 130 euro per maand (bij 5 dgn. per week). Vergoeding per maand 214, vermenigvuldigd met 2 maal de reisafstand, vermenigvuldigd met de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding, gedeeld door 12. ARU 15.30, URU 15k OV volledig vergoed op basis van 2e klas. Uitgebreide regeling voor fiets of OV. Per fiets 0,15 per km. Per auto wordt niet vergoed, in uitzonderingsgevallen 0,18 per km. +/- Twee medewerkers van belastingen Nieuwegein krijgen reiskosten woon-werk vergoeding. Reiskostenvergoeding dienstreizen UWO 15:1:22; Regeling Reiskosten gemeente ARU 15:29; URU 15i, 15j; Nieuwegein Openbaar vervoer: volledig vergoed op basis van laagste Openbaar vervoer, vergoeding op basis van reizen 2e klasse klas. Tenzij vanwege dienstbelang niet mogelijk/niet efficiënt. Lokale regeling: Men kan gebruik maken van dienstauto's, fietsen en brommers van de gemeente. Eigen vervoer alleen na toestemming leidinggevende en op voorwaarde dat het gebruik van dienstauto of openbaar vervoer niet de meeste efficiente manier van reizen is, vergoeding eigen vervoer kilometers 0,34 bruto per km. Jubileumgratificatie CAR 3.5; UWO ARU 15:43; URU 15v Eigen vervoer per (alleen op afspraak): vergoeding autokilometers 0,28 per km + parkeerkosten. Er is een vergoeding voor respectievelijk de fiets en bromfiets. De vergoeding is afhankelijk van het aantal kilometers: fiets 0,05 per km en bromfiets 0,10 per km. +/- Geen medewerkers van belastingen Nieuwegein zijn BHVer +/-

10 Bij 25, 40 en 50 dienstjaren: jaren waarin medewerker 25 jaar: 1/24 van bezoldiging over een jaar (vermeerderd een aanstelling had bij een overheidsinstelling: met vakantietoeslag); 40 jaar: 1/12; 50 jaar: 1/12. -bij 25 dienstjaren: gratificatie van 50% van de Bij ontslag wegens reorganisatie, arbeidsongeschiktheid bezoldiging in de maand van het jubileum vermeerderd (>80%) of FPU, waarbij binnen 5 jaar na ontslag 25, 40 of met vakantietoelage, netto 50 dienstjaren zouden zijn bereikt, recht op een -bij 40 of 50 dienstjaren: gratificatie van 100% van de proportionele jubileumgratificatie. bezoldiging in de maand van het jubileum vermeerderd met vakantietoelage, netto -bij ontslag wegens reorganisatie, arbeidsongeschiktheid (>80%) of FPU, waarbij binnen 5 jaar na ontslag 25 of 40 dienstjaren zouden zijn bereikt, recht op een proportionele jubileumgratificatie. CAR/UWO, plus overgangsregeling voor ambtenaren die in dienst waren op 12 juli 2007: 70 % van de bezoldiging en vakantietoelage bij 25-jarig-ambtsjubileum. 1 medewerker heeft per recht op gratificatie 40 jaar ambtsjubileum. Voor hem geldt proportionele gratficatie. Opleiding loopbaan CAR 17:1 t/m 17:5 ARU 15:26; URU 15h; Scholingsfaciliteiten worden toegekend o.b.v. jaarlijks Opleidingsplan. Vergoeding van studiekosten en studietijd afhankelijk van mate van organisatiebelang bij studie. Terugbetalingsverplichting bij onvoldoende resultaat, voortijdig afbeken van studie en bij ontslag binnen twee jaar op verzoek of door eigen toedoen van medewerker. Daarnaast hebben alle medewerkers in 2013, 2014 en 2015 recht op 500 loopbaanbudget, ongeacht omvang dienstverband. In te zetten voor training/opleiding/cursus ter bevordering van loopbaanperspectief. De werkgever kan de ambtenaar verplichten tot het volgen van onderwijs. Bij onderwijs buiten de werktijd recht op compensatieverlof. Vergoeding: alle kosten. Bij niet verplichte scholing: uitgebreide studiefaciliteiten regeling. Hoogte vergoeding in tijd/geld afhankelijk van situatie. Er zijn regels met betrekking tot beëindiging, intrekking en opschorting van studiefaciliteiten en er is een terugbetalingsregeling (getekende verklaring) die voorziet in vergoedingen door werknemer bij slecht presteren, weigering aan examen deel te nemen; bij ontslag op eigen verzoek of door eigen schuld (termijn 2 jaar). Daarnaast hebben alle medewerkers in 2014, 2015 en 2016 recht op 500 loopbaanbudget, ongeacht omvang dienstverband. In te zetten voor training/opleiding/cursus ter bevordering van loopbaanperspectief en/of vergroten van kennis en inzetbaarheid. Beëindiging vergoedingen Bezoldigingsverordening 18; 27; URU 15k artikel 8; URU 3i,3j, 3k, 3l

11 Keuzemodel arbeidsvoorwaarden Bij het beëindigen van de toelagen (flexibele beloningsinstrumenten zoals gratificatie, persoonlijke toelage, arbeidsmarkttoelage) vindt geen afbouw van de toelagen plaats. Voor de onregelmatigheidstoelage en de wachtdiensttoelage wordt onder voorwaarden een afbouwregeling toegepast die in hetgeval van de wachtdiensten gunstiger is voor de 55-plusser. CAR hoofdstuk 4a Geen algemene regeling beëindiging vergoedingen. Afzonderlijke afbouwregelingen. Einde vergoeding woon werk verkeer bij een maand onafgebroken ziekte tot hervatting werkzaamheden. Afbouwregeling voor toeslag wachtdiensten bij beëindiging hiervan Afbouwregeling voor inconveniëntentoeslag bij beëindiging hiervan en Afbouwregeling voor TOD bij beëindiging hiervan, afbouw regeling structureel overwerk. Geen afbouw GOHRtoeslag. ARU 17; URU 17a, 17d Cafetariamodel De werknemer heeft de mogelijkheid om -Koop of verkoop van verlof: jaarlijks kan verlof gekocht of arbeidsvoorwaarden uit te wisselen. Betaalmiddelen verkocht worden, tegen het op 1 januari van het onder meer: vergoeding voor verlofuren, betreffende jaar geldende uurloon, aan te geven voor 1 eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering, november van het jaar voorafgaand, tot een maximum persoonsgebonden budget, bezoldiging. Doelen onder van 72 uur op fulltime basis. meer: fiets, spaarloon, extra pensioen, aanvulling IP, - Daarnaast kan verlof ingezet worden ten behoeve van: extra verlof, contributie vakbond, levensloop kosten a.een fiets op grond van de Fietsregeling Nieuwegein; studie, vakliteratuur, opwaarderen vervoersbewijs b.de vakbondscontributie; openbaar vervoer, aanvulling kosten woon werkverkeer, c.de spaarloonregeling; geld. Ad. Koop of verkoop van verlof: jaarlijks kan verlof d.de levensloopregeling; gekocht of verkocht worden, tegen het op 1 januari van e.verhuiskosten verband houdende met dienstbetrekking het betreffende jaar geldende uurloon, aan te geven voor en die voldoen aan de voorwaarden van een onbelaste 1 november van het jaar voorafgaand, tot een maximum vergoeding zoals gesteld door de belastingdienst. van 72 uur op fulltime basis. +/- nvt VERLOF Vakantie CAR 6:2 en lokale regeling gemeente Nieuwegein ARU 6:1 t/m 6:6; URU 6a Basisverlofrecht: 158,4 uur per kalenderjaar op fulltime basis Per kalenderjaar van 1 januari tot 1 januari: 176,4 verlofuren bij voltijds dienstverband. +

12 Leeftijdsverlofrecht: 18 jaar of jonger: 21,6 uur, 19 jaar: 14,4 uur 20 jaar: 7,2 uur jaar: 7,2 uur jaar: 14,4 uur jaar: 21,6 uur jaar: 28,8 uur jaar: 36,0 uur > 60 jaar: 43,2 uur. Bij salaris in max. schaal 9 en hoger: 7,2 uur Vaststelling vakantie CAR/UWO hoofdstuk 6 ARU 6:1 t/m 6:6; URU 6b; De vakantie kan worden opgesplitst, maar wordt als regel voor ten minste 2/3 deel, doch in elk geval voor ten minste tien werkdagen, aaneensluitend verleend. De directeur kan in overleg met de OR maximaal drie collectief verplichte verlofdagen aanwijzen. Extra verlof jongeren: 15 t/m 17 jaar: plus 28,8 uur; 18 jaar: plus 21,6 uur; 19 jaar: plus 14,4 uur; 20 jaar: plus 7,2 uur. Extra verlof ouderen voor 1997 in dienst, daarvoor overgangsregel): 40 jaar: plus 7,2 45 jaar: plus 21,6 50 jaar: plus 28,8 55 jaar: plus jaar: plus 43,2 Extra verlof ouderen (op of na 1997 in dienst, daarvoor overgangsregel): 45 jaar: plus 7,2 50 jaar: plus jaar: plus 21,6 60 jaar: plus 28,8 Eenmaal per jaar voor tenminste twee weken aaneensluitend aangevraagd en verleend. Vakantiedagen gespreid gedurende het seizoen op te nemen. Periode langer dan 4 aaneengesloten weken ruim van te voren schrifteliljk aanvragen. Geen regeling collectieve periode. Geen regeling verplichte vakantieuren. Leeftijdsverlofrechten zijn vergelijkbaar als wordt besloten dat de 40+'ers de uren krijgen alsof zij voor 1997 al in dienst waren. +/- De BghU heeft besloten geen verplichte brugdagen aan te wijzen. Nieuwegein heeft op dit moment ook geen verplicht collectieve sluitingsdagen meer. Niet genoten verlof kan tot maximaal 1/4 van het jaartotaal worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet aangevraagd verlof wordt tot maximaal de helft van het aantal verlofdagen waar werknemer recht op had overgeboekt naar volgend verlofjaar. In uitzonderingsgevallen kan hier van worden afgeweken (wordt schriftelijk vastgelegd in extra opnameplan). Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kan de Opbouw extra verlof: voor 1 november kan personeelslid ambtenaar verzoeken in het verzoeken in het daaropvolgende kalenderjaar de daaropvolgende kalenderjaar de arbeidsduur per jaar te arbeidsduur per jaar te mogen overschrijden met mogen overschrijden met - bij een volledige betrekking - maximaal 50,4 uur, om deze uren om te zetten naar een maximum van 50,4 uren en deze uren om te zetten in verlof. vakantie. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum. Bijzonder verlof CAR 6:4; UWO 6:4:1; 6:4:2; 6:4:5 ARU 6:7, 6:9; URU 6b, 6d

13 Vabondsverlof en overige gronden voor bijzonder verlof Van toepassing is de Wet Arbeid en Zorg: - Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof - Langdurend zorgverlof - Kortdurend zorgverlof - Zwangerschaps- en bevallingsverlof - Adoptie- en pleegzorgverlof Lokale regelingen: Dokters-/tandartsbezoek In principe in eigen tijd. Mag alleen tijdens werktijd wanneer dit niet in eigen tijd kan plaatsvinden. Deeltijders moeten dergelijke bezoeken dus zoveel mogelijk op hun vrije dagen plannen. Ambtenaren met een volledige werkweek, moeten kijken of het zo gepland kan worden, dat het zo min mogelijk tijd kost (eind of begin van de dag). Betaald verlof voor activiteiten werknemersorganisatie. Vakbondsverlof art. 6:4:2 UWO wordt, tenzij de belangen van de dienst zich ertegen verzetten, toegekend met behoud van bezoldiging voor het bijwonen van vergaderingen of bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien of cursussen te volgen. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op buitengewoon verlof, heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn bezoldiging, tenzij anders is bepaald. (Tand)arts/specialist-afspraak e.d. in principe in eigen tijd, is geen werktijd; in geval van afspraak noodzakelijk onder werktijd worden deze tijd gecompenseerd of verlof opgenomen (leidinggevende kan op individuele afweging afwijken). Er is verlof voor zaken als personeelsorganisaties, cie's van overleg, sportmanifestatie, collegiale excursie. Ruime en gedetailleerd uitgewerkte verlofregeling voor vergaderingen (e.a.) van personeelsorganisaties, vakorganisaties, commissie van overleg. +/- Zorgverlof UWO 6:4:3 URU 6b Kortdurend zorgverlof conform de Waz (maximaal 72 uur per jaar uitgaand van voltijds dienstverband). Voor de helft voor rekening van de werkgever en voor de helft voor rekening van de ambtenaar. Kortdurend zorgverlof (maximaal 72 uur per kalenderjaar) voor echtgeno(o)t(e), een inwonend kind of een bloedverwant in de eerste graad niet zijnde een kind. Voor de helft voor rekening van gemeente en voor de helft voor rekening van personeelslid. Langdurend zorg- en UWO 6:4:1 a ARU 6:7; URU 6b artikel 2.5 palliatief verlof Langdurig zorgverlof, conform de Waz. Art a. 1. De Spelregels volgens Waz. Extra regeling: personeelslid ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op langdurend zorgverlof heeft over de uren dat hij dit verlof heeft aanspraak op 50% doorbetaling. Aanpassing van regulier verlof en opbouw vakantie-uitkering. geniet aanspraak op doorbetaling van 50% van zijn bezoldiging. Levensloopbijdrage CAR 6a:7 ARU 6:11; URU 6g en 6h

14 1,5% van het salaris per jaar, wordt eenmaal per jaar in december uitbetaald. De minimum levensloopbijdrage bedraagt 400 per jaar op fulltime-basis. De bijdrage is vrij te besteden, geen verplichte deelname levensloopregeling. Geldt voor: - ambtenaren geboren na 31 december 1949, met uitzondering van de ambtenaar die in jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan; - ambtenaren geboren voor of op 31 december 1949 en die geen recht hebben op FPU. Personeelsleden die geboren zijn na 1949, krijgen levensloopbijdrage van 1,5% van het jaarsalaris (met een minimumbedrag van 400,- per kalenderjaar bij voltijd). Geldt voor: - het personeelslid dat geboren is na 31 december 1949, met uitzondering van het personeelslid dat in jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan; - ambtenaren die zijn geboren voor of op 31 december 1949 en die geen recht hebben op een uitkering zoals bedoeld in hoofdstuk 5 ARU (FPU Gemeenten). Levensloopregeling Vanaf 2012 kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer Vanaf 2012 kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer aanmelden voor de levensloopregeling. aanmelden voor de levensloopregeling. Arbeidsongeschiktheid CAR hoofdstuk 7 ARU 7:8; 7:10; 7:17-7:21; 7:28; 7:29 Eerste half jaar: 100%; tweede halfjaar: 90%; na 1 jaar: 75%; na 2 jaar: 70%. De ambtenaar b die ten minste 50% van zijn formele arbeidsduur zijn arbeid, passende arbeid, werkzaamheden in het kader van zijn reïntegratie verricht of scholing volgt in het kader van zijn reïntegratie, heeft recht op een extra percentage van 5% berekend over de bezoldiging. Bij (beroepsgerelateerde) arbeidsongeschiktheid) in en door de dienst gedurende de eerste twee jaar 100%. Na twee jaar verhoogde aanvullende uitkering op WGA of IVA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst. Ouderschapsverlof CAR 6:5; 6:5a ARU 6:10; URU 6e Doorbetaling bij ziekte (op basis van salaris niet meer op basis van bezoldiging): Twee jaar te weten: 6 maanden 100%; 6 maanden 90%; twaalf maanden 75%. Bij verrichten van werkzaamheden in kader van re-integratie: na 6 maanden 95%, in tweede ziektejaar 80% doorbetaling. Bij uitvoering werkzaamheden in kader van re-integratie wordt bezoldiging met 5% verhoogd. Bij (beroepsgerelateerde) arbeidsongeschiktheid) in en door de dienst gedurende de eerste twee jaar 100%. Na twee jaar verhoogde aanvullende uitkering op WGA of IVA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

15 Recht op 13 maal de wekelijkse arbeidsduur betaald Omvang maximaal 26 maal formele arbeidsduur per ouderschapsverlof o.b.v. CAR-UWO en op 13 maal de week. Recht op gedeeltelijke bezoldiging minus het wekelijkse arbeidsduur onbetaald ouderschapsverlof (op maximum bedrag van fiscale tegemoetkoming van basis van de Wet Arbeid en Zorg) belastingdienst over ten hoogste 13 maal formele Hoogte doorbetaling bezoldiging over maximaal 13 weken arbeidsduur. Doorbetaling gedeeltelijke bezoldiging ouderschapsverlof: afhankelijk van schaal: Schaal 6 of hoger: 50%; Schaal 5: Schaal 1: 90% 60%; Schaal 4: 70%; Schaal 3: 80%; Schaal 2: 85%; Schaal 2: 85% Schaal 1: 90% Terugbetalingsregeling in enkele gevallen Schaal 3: 80% van ontslag en bij vermindering omvang weektaak door Schaal 4: 70% werknemer. Schaal 5: 60% Schaal 6 en hoger: 50% Terugbetalingsverplichting bij ontslag op eigen verzoek of verwijtbaar ontslag binnen zes maanden na het ouderschapsverlof en terugbetalingsverplichting bij werktijdvermindering binnen 3 maanden na afloop van het ouderschapverlof. VERZEKERINGEN Pensioenverzekering Overgangsregeling: doorbetaling 75%-90% voor ambtenaren die op 31 december 2005 één of meer kinderen heeft die jonger zijn dan acht jaar en waarvoor nog geen ouderschapsverlof is genoten. Er is een overgangsregeling voor ambtenaren die op 31/12/2005 kind(eren) hadden jonger dan 8 jaar, waarvoor nog geen verlof is opgenomen: doorbetaling 75%-90%. Het personeelslid meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste drie maanden voor de door hem gewenste ingangsdatum door middel van het aanvraagformulier onder vermelding van het gewenste aantal verlofuren per week en de gewenste duur in maanden. ABP ABP Ziektekostenverzekering CAR 7:24; 25 ARU 7:32, 7:33:1

16 Recht op tegemoetkoming ziektekosten als medewerker Tegemoetkoming in de ziektekosten van 168,00 per aanvullende verzekering heeft bij IZA: Extra Zorg 3 of jaar en voor degene onder of gelijk aan de hoogste Extra Zorg 4 of bij Zilveren Kruis Achmea: Mijn Keuze 3 of periodiek in schaal 6 296,00 per jaar. Er zitten Mijn Keuze 4 voorwaarden aan (geselecteerde verzekeraar IZA of Hoogte tegemoetkoming: Zilveren Kruis, aanvullende verzekering). De 168 bruto bij een salarisbedrag x deeltijdfactor hoger tegemoetkoming geldt niet voor personeelsleden met minmax overeenkomsten. dan schaal bruto bij een salarisbedrag x deeltijdfactor lager dan schaal 6.11 De hoogte van de tegemoetkoming is niet naar rato van omvang dienstverband. De tegemoetkoming wordt eenmaal per jaar uitbetaald in december. OVERIGE BEPALINGEN Spaarloon ARU 15:41;URU 15s Spaarloonregeling afgeschaft. Spaarloonregeling nog wel opgenomen in de ARU 15:41 en URU 15s maar wordt niet meer toegepast. BghU handelt hier conform de CAR/UWO. Vakbondscontributie CAR hoofdstuk 4a URU 15z, 17d Via het cafetariamodel kan de contributie voor de vakbond en beroepsverenigingen bekostigd worden: vergoeding middels bruto/netto verrekening met salaris. Kan betaald worden uit eindejaarsuitkering, vakantieuitkering, bezoldiging en PGB (conform fiscale faciliteiten). Vergoeding middels bruto/netto verrekening met salaris. Lokale regelingen ORU 2, 8, 10, 11, 14, 16; Tertiaire arbeidsvw worden niet in totale pakketvergelijking betrokken Ziektekostenverzekering Collectieve premiekorting ziektekostenverzekering IZA en Collectieve premiekorting ziektekostenverzekering IZA en Zilveren Kruis Achmea. Zilveren Kruis Achmea. Collectieve verzekeringen Collectieve premiekorting op alle verzekeringen van Centraal Beheer Achmea. Bank- en verzekeringsdiensten (ORU 10): Voordelige bank- en verzekeringsdiensten aan (gewezen) personeelsleden en hun gezinsleden. (ook voor verzelfstandigde bedrijven/diensten) Bank: Fortis Bank N.V. Verzekeringen zgn 5 Sterren Zekerheid van Aon Verzekering +/- Bedrijfsfitness Vergoeding voor bedrijfsfitness wanneer bij een van drie Zwemfaciliteiten (ORU 11): Mogelijkheid voor geselecteerde fitnesscentra in Nieuwegein wordt gesport. personeelsleden en gezinsleden om jaarkaart af te Vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van aantal deelnemers. Voor 2014 is vergoeding 14 euro nemen, waarmee zij 30% korting krijgen op het tarief van 4 zwembaden in Utrecht. per maand. Feestdagen Naast de landelijke feestdagen zijn goede vrijdag en 5 Naast de landelijke feestdagen is 5 mei ook een feestdag. - mei ook feestdagen. 1 medewerker van Nieuwegein heeft een bedrijfsfitnessabonnement lopen van 1 april - 1 april.

17 stimuleringsregeling vervroegde pensioen Medewerkers krijgen 45, per maand netto tot het I.v.m. landelijk beleid kent de BghU een dergelijke bereiken van de 65 jarige leeftijd met een maximum van regeling niet. 2160, netto; Deze premie wordt ineens uitgekeerd op het moment dat het ontslag ingaat wegens vervroegde pensionering. Is nog steeds een regeling. Is wel een beetje tegengesteld met de wettelijke ontwikkelingen. IZA bedrijfszorgpakket Aanvullende verzekeringen medewerkers kunnen gebruik maken van bepaalde voorzieningen of cursussen volgen die in het IZA bedrijfzorgpakket vallen. Op vrijwillige basis door medewerker bij te verzekeren: -IPAP: aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering -PartnerPlusPensioen -ExtraPensioen: fiscaal gunstig bijsparen BghU moet hier nog een keuze in maken. - Sinds vallen een aantal dingen niet meer binnen dit pakket zoals de psychologische zorg. Loyalis premiespaarplan en IP aanvullingsplan (ORU 16): Mogelijkheid om op vrijwillige basis (met korting op basis van collectiviteit) deze verzekeringen af te sluiten. (IP aanvullingsplan is verzekering om inkomen aan te vullen bij arbeidsongeschiktheid). IPAP: Maken een aantal medewerkers van belastingen Nieuwegein gebruik van. Pensioeneringsontslag CAR 8:2 ARU 8:6 Ontslag wegens bereiken AOW gerechtigde leeftijd. Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken AOWgerechtigde leeftijd. Ontslag gaat in op de dag na de verjaardag. Reorganisatie - Van Werk Hfd 10d CAR URU 15e Naar Werk traject Bij boventalligheid Van werk naar werk-traject van Bij boventalligheid Re-integratietraject van maximaal 2 maximaal 2 jaar (bij dienstverband van 2 jaar of langer), met over en weer een inspanningsverplichting tot herplaatsing. jaar, met over en weer een inspanningsverplichting tot herplaatsing. Aanvullende uitkering in geval WW Aanvullende uitkering in geval WW Legenda: gelijk(waardig) + RGU gunstiger voor werknemer dan CAR/UWO - RGU ongunstiger voor werknemer dan CAR/UWO +/- CAR/UWO anders dan RGU; concrete uitwerking plus of min is individueel afhankelijk

Bijlage 8e Pakketvergelijking gemeente Lopik

Bijlage 8e Pakketvergelijking gemeente Lopik ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 AANSTELLING / ARBEIDSOVEREENKOMST Vormen aanstelling/ arbeidsovereenkomst De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Slechts toepasselijk op ambtenaren van wie de uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 8d Pakketvergelijking gemeente Bunnik

Bijlage 8d Pakketvergelijking gemeente Bunnik ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst van het College van Arbeidszaken (CAR/UWO) zijn van overeenkomstige toepassing op het personeel Slechts

Nadere informatie

Bijlage 8a Pakketvergelijking gemeente Houten

Bijlage 8a Pakketvergelijking gemeente Houten ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst van het College van Arbeidszaken (CAR/UWO) zijn van overeenkomstige toepassing op het personeel van

Nadere informatie

Bijlage 8c Pakketvergelijking gemeente Zeist

Bijlage 8c Pakketvergelijking gemeente Zeist Onderwerp CAR/UWO en lokale regelingen (ARU/URU) CAR/UWO ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Slechts toepasselijk op ambtenaren van wie de uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 8a Pakketvergelijking gemeente Houten

Bijlage 8a Pakketvergelijking gemeente Houten ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Slechts toepasselijk op ambtenaren van wie de uitwerkingsovereenkomst van het College van rechtstoestand op grond van de wet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

IST-situatie arbeidsvoorwaarden sportcomplex Dorper Esch gemeenten DINKELLAND

IST-situatie arbeidsvoorwaarden sportcomplex Dorper Esch gemeenten DINKELLAND 1 IST-situatie arbeidsvoorwaarden sportcomplex Dorper Esch gemeenten DINKELLAND Dit is IST-situatie voor de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van het medewerkers van het sportcomplex Dorper

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur 26 juni Nummer Rechtspositieregeling personeel Het Gegevenshuis. Voorstel stuurgroep Het Gegevenshuis i.o.

Voorstel Algemeen Bestuur 26 juni Nummer Rechtspositieregeling personeel Het Gegevenshuis. Voorstel stuurgroep Het Gegevenshuis i.o. Voorstel Algemeen Bestuur Vergadering 26 juni 2015 Nummer 2015-05 Onderwerp Openbaarheid Rechtspositieregeling personeel Het Gegevenshuis Openbaar Voorstel stuurgroep Het Gegevenshuis i.o. Conceptbesluit

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

P&O mandaten (o.b.v. AVR)

P&O mandaten (o.b.v. AVR) P&O mandaten (o.b.v. AVR) Aanstelling en arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 2) Aanstelling/wijziging stelling medewerkers in vaste dienst in tijdelijke dienst (niet) stelling in vaste dienst na proeftijd Aang

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Aanvraagformulier ouderschapsverlof Aanvraagformulier ouderschapsverlof Voor- en achternaam : Meisjesachternaam : Adres : Postcode/woonplaats : Datum indiensttreding : Arbeidsduur per week: Aanvraag voor één aaneengesloten periode betaald

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier. Pakketvergelijking rechtspositie

Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier. Pakketvergelijking rechtspositie Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier Pakketvergelijking rechtspositie Vorm benoeming Benoeming in algemene dienst, in Benoeming in algemene dienst, in de functie Benoeming in de functie van...

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan P&O mandaten (o.b.v. AVR) Waar afdelingsmanager vermeld staat, wordt hiermee tevens bedoeld de directeur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling Aanstelling en arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan

Thans bevoegd. Door mandateren aan. Grondslag (AVR) Mandateren aan P&O mandaten (o.b.v. AVR) Waar afdelingsmanager vermeld staat, wordt hiermee tevens bedoeld de, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling Het nemen van alle rechtspositionele besluiten

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 2594 12 januari 2015 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op de LOGA-brief van 2 oktober

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Mede gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling, de Regeling budgetbeheer en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

Mede gelet op de Arbeidsvoorwaardenregeling, de Regeling budgetbeheer en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht; CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR381875_1 28 oktober 2016 Mandaatregeling personele zaken 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Gelet op artikel 160 Gemeentewet

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie