Bijlage 8b Pakketvergelijking gemeente Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 8b Pakketvergelijking gemeente Nieuwegein"

Transcriptie

1 ALGEMEEN Werkingssfeer ARU 1:3 De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst van het College van Arbeidszaken (CAR/UWO) zijn van overeenkomstige toepassing op het personeel van de dienst. In het belang van de dienst kan het algemeen bestuur bepalen dat hiervan wordt afgeweken. Slechts toepasselijk op ambtenaren van wie de rechtstoestand op grond van de wet is geregeld, voor zover op grond van de wet die rechtstoestand niet is geregeld. Bij collegebesluit kan de toepasselijkheid van deze regeling of van delen daarvan op ambtenaren of groepen ambtenaren om bijzondere redenen worden Daarnaast zijn de lokale regelingen van de gemeente van uitgesloten. toepassing. AANSTELLING / ARBEIDSOVEREENKOMST Vormen aanstelling/ CAR 2:1A; 2:4; Regeling Algemene Dienst ARU 2:1 t/m 2:3; 2:6; 2:7; 2:12 arbeidsovereenkomst Eenzijdige aanstelling als ambtenaar. De aanstelling geschiedt in algemene dienst: - voor vast - voor tijdelijk (voor bepaalde of onbepaalde tijd), tijdelijk eindigend van rechtswege dan wel tijdelijk bij wijze van proef bij goed en volledig vervullen van de functie wordt het omgezet in vast dienstverband. Of: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht uitsluitend voor het bij oproep verrichten van werkzaamheden van een in aard en omvang wisselend karakter. Ambtelijke aanstelling, tijdelijk of vast (Schaal 1 t/m 12 voor onbepaalde tijd, vanaf schaal 13 bepaalde of onbepaalde tijd). Aan een ambtenaar kan een tijdelijke aanstelling of een tijdelijke urenuitbreiding verleend worden op iedere redelijke grond. Of: arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor bepaalde of onbepaalde tijd voor het verrichten van werkzaamheden die naar aard en omvang wisselend zijn. Aanstelling vindt plaats in algemene dienst vast of De ambtenaar wordt aangesteld in algemene dienst van tijdelijk. Plaatsing in algemene dienst houdt in plaatsing in de gemeente - vast of tijdelijk. Geen nadere uitleg van een functie voor een periode van ongeveer 5 jaar waarna algemene dienst begrip. Wel bepaalt ARU 2.2 lid 2 dat in overleg de duur van de verlenging van de functie wordt de ambtenaar van wie de functie is ingedeeld in de bepaald. schalen 1 tot en met 12 wordt benoemd voor onbepaalde tijd. De ambtenaar van wie de functie is ingedeeld in de schalen 13 en hoger kan benoemd worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de vierde aanstelling als vaste dan drie maanden, geldt de vierde aanstelling als vaste aanstelling. aanstelling. Vanaf de dag dat de tijdelijke aanstelling een periode van 36 maanden overschrijdt, geldt, de laatste aanstelling met ingang van die dag als vaste aanstelling. Min/max overeenkomst UWO 2:5:2 ARU 2:7, 2:13 Als tijdelijke aanstellingen elkaar met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden hebben overschreden geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als vaste aanstelling. +/- Wet Werk en Zekerheid verandert per max 2 jaar tijdelijke aanstellingen met tussenpozen van niet meer dan 26 weken. idem

2 De arbeidsovereenkomst kent een minimumurengarantie. Per oproep wordt een minimum van 2 uur gegarandeerd en op maandbasis wordt uitbetaling van minimaal 15 uur gegarandeerd. Een arbeidsovereenkomst naar burgerlijkrecht is flexibel: het minimum en maximum aantal uren wordt schriftelijk vastgelegd. Minimum aantal uren per week: 3 (in te roosteren), maximum aantal uren: 36 per week. De werknemer is verplicht het mimimum aantal uren te werken, de overige uren mag hij weigeren tot een overeen te komen maximum aantal keren. De bezoldiging is in ieder geval gebaseerd op het mimimum aantal te werken uren. Het diensthoofd voert overleg met de OR over een nadere invulling van de bandbreedte. Op flexibele arbeidsovereenkomsten zijn 3:6, 3:7, 7:33-7:35 en 15:30 ARU en de bijbehorende URU-artikelen niet van toepassing. Einde dienstverband CAR hoofdstuk 8 ARU hoofdstuk 8; URU 8c en 8d Tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd eindigt na opzegging en ontslagbesluit. De aanstelling eindigt: -op in CAR-UWO vastgelegde gronden: -wegens reorganisatie -wegens arbeidsongeschiktheid -wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid -op overige gronden -bij ontslag op eigen verzoek. Aanstelling bepaalde tijd en arbeidsovereenkomst bepaalde tijd eindigen van rechtswege, opzegging is vereist. De aanstelling kan tussentijds worden beëindigd op gronden genoemd in hoofdstuk 8 ARU. Wat betreft het vaste dienstverband geldt het gebruikelijke gesloten ontslagstelsel met ontslaggronden voor o.a. ontslag op verzoek, ongeschiktheid anders dan door ziekte, reorganisatieontslag, ontslag wegens ziekte, disicplinair ontslag, etc. Opzegtermijn: voor de medewerker is minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden. +/- Opzegtermijn: Opzegtermijn voor de medewerker is minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden. De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Afwijkingen mogelijk in overleg met de ambtenaar. ARBEIDSDUUR, -TIJDEN Arbeidsduur bij voltijd CAR 4:1, 4:2, 2:7a ARU 1:1; ARU 4; URU 4b Bij een volledige functie is de formele arbeidsduur 36 uur per week. De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Afwijkingen mogelijk in overleg met de ambtenaar. Arbeidsduur per jaar: formele arbeidsduur gebaseerd op het gemiddeld aantal werkdagen per jaar, gecorrigeerd met het gemiddeld aantal feestdagen over een periode van 7 jaar. Bij voltijd: 1830,9 uur. De formele arbeidsduur is in principe 36 uur per week. Nieuwegein aantal te werken uren op jaarbasis: Netto uren 1360 (met aftrek van verlof, feestdagen, ziekte) De feitelijke arbeidsduur mag maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week zijn. De feitelijke arbeidsduur mag niet meer dan 50 uur per week zijn.

3 Op verzoek van de werkgever kan de formele arbeidsduur worden uitgebreid naar maximaal 40 uur per week, onder voorwaarden: gedurende een vooraf te bepalen periode en met melding aan OR. Op verzoek van de werkgever kan de formele arbeidsduur worden uitgebreid naar maximaal 40 uur per week, onder voorwaarden: gedurende een vooraf te bepalen periode en met melding aan OR. Arbeids- en rusttijden CAR 4:2 ARU 4; URU 4b Nieuwe regeling in CAR/UWO per : -Dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur -Standaardregeling is de norm, de bijzondere regeling de uitzondering -Medewerkers die zelf (enige) regelruimte hebben voor hun werktijden vallen onder de standaardregeling. -Standaardregeling: medewerker en leidinggevende maken afspraken over werktijden binnen het dagvenster -Bijzondere regeling: werktijden medewerker worden bepaald door werkgever -Voor incidenteel noodzakelijk buiten dagvenster werken geldt een buitendagvenstervergoeding: toeslag op uurloon maandag t/m vrijdag 50%, zaterdag 75%, zondag 100%. Uitgebreide werktijdenregeling in URU 4b met regels over dagelijkse en wekelijkse rustperiodes, maximale feitelijke arbeidsduur, nachtwerk, pauzes, etc. Geen arbeid op zondag tenzij het noodzakelijk is in het belang van de dienst. +/- Nieuwegein is nog bezig met de Werktijdenregeling, deze is nog niet vastgesteld. Niet aan de orde bij de medewerkers van belastingen. In de lokale werktijdenregeling dient te zijn opgenomen dat in principe niet wordt gewerkt op zaterdag of zondag tenzij dit in belang van de dienst is. Voor de medewerker die op zaterdag of zondag werkt is de regeling Overwerkvergoeding van toepassing. Bij regeling van de werktijd wordt arbeid op zon- en feestdagen zoveel mogelijk beperkt. Aan de medewerker die op zaterdag of zondag werkt wordt voor elke zaterdag of zondag waarop hij heeft gewerkt een vrije dag ingeroosterd. Vaststelling werktijden CAR 4:2 ARU 4:2 lid 2 onder b Werktijden ten minste 1 maand van te voren bekend maken. Werktijden moeten ten minste een maand voor aanvang aan de medewerker bekend zijn gemaakt. Overwerk CAR 1:1 lid onder l; 3:2; UWO 3:2:1; ARU 3:5; URU 3h Bezoldigingsverordening art. 1; 19 overwerk: werkzaamheden door de ambtenaar in Werkzaamheden door het personeelslid in dienstopdracht dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week, en de week. Medewerkers ingedeeld in salarisschaal 12 of reistijd woning-werk vice versa (tot maximaal een half uur hoger hebben geen aanspraak op vergoeding voor vice versa), indien de werkzaamheden als overwerk overwerk. De overwerkuren worden gecompenseerd in worden aangemerkt én dit overwerk -anders dan door vrije tijd. Over de eerste twee uren overwerk per week een normale rustpauze- niet onmiddellijk aansluit aan de wordt geen overwerktoeslag betaald. Voor overwerk werktijd. verricht op een zaterdag of zondag wordt altijd de toeslag betaald volgens de bestaande afspraken. +/- +/- Zie verder voor vergoeding bij overwerk. Bezoldigingsregeling en Brochure 36 urige werkweek Nieuwegein. Overschrijding uren per jaar Lokale regeling Nieuwegein URU 4b artikel 3

4 Lokale regeling: Een tekort of overschot aan compensatie-uren, mee te Compensatie uren moeten in huidige kalenderjaar worden nemen naar een volgend jaar, mag per jaar maximaal 36 opgenomen, anders vervallen ze. Max. 1/4 deel van uur bedragen. Deeltijd naar rato. Reguliere verlof: reguliere verlof mag meegnomen worden naar volgende jaar. Pauzeregeling CAR 4:2 URU 4b artikel 2 lid 1 Bij een werktijd van meer dan 5,5 uur 30 minuten pauze, bij 9 uur werken 45 min pauze en bij 10 uur werken 1 uur pauze. De wettelijke regekingen rondom werk- en pauzetijden worden toegepast. SALARIS, VERGOEDINGEN Begrip bezoldiging CAR art. 3:1 lid 2 onder c; Bezodligingsverordening art. 1 onder f Bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - als omschreven in de in het eerste lid bedoelde regeling, alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage. Bij dienst van meer dan 5,5 uur: 30 minuten pauze of 2 x 15 minuten. De wettelijke regekingen rondom werk- en pauzetijden worden toegepast. ARU 1:1 Salaris CAR 3:1; Bezoldigingsverordening art. 1 onder b ARU 3:1, bijlage 1 bij ARU Indeling en opbouw van de schalen: Er worden 18 schalen gehanteerd (10A en 11A niet), iedere schaal heeft 11 periodieken. (zie Bijlage II en IIa CAR). Inschaling, periodieken Bezoldigingsverordening art. 7, 8, 9 ARU 3:2; URU 3e Bij voldoende functioneren periodieke verhoging tot het maximum van functionele schaal. Achterwege laten kan bij onvoldoende functioneren blijkend uit een beoordeling met score A. Extra periodiek op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking is mogelijk tot het maximum van de functionele schaal is bereikt. Eindejaarsuitkering CAR 3:6 ARU 3:11 en bijlage 2 6% van het salaris per jaar, wordt eenmaal per jaar in december uitbetaald. De minimum eindejaarsuitkering bedraagt 1.750,- bruto per jaar op fulltime-basis. Bezoldiging: het salaris vermeerderd met de toelagen die aan de functie zijn verbonden of aan de ambtenaar zijn toegekend. Indeling en opbouw van de schalen: Er zijn 20 schalen en iedere schaal, genummerd 1 t/m 18 en 10A en 11A; iedere schaal heeft 11 periodieken. (zie Bijlage II ARU). Periodieke verhoging tot het naasthogere bedrag. Bij minder dan voldoende functioneren (eindscore 5 en lager), blijkend uit een resultaatbeoordeling, wordt geen periodieke verhoging toegekend. Bij goed functioneren (minimaal eindscore 8) kan een extra periodiek worden toegekend tot het maximum van de schaal. 6% van het salaris per jaar, wordt eenmaal per jaar in december uitbetaald. De minimum eindejaarsuitkering bedraagt 1.750,- bruto per jaar op fulltime-basis. + Vakantietoeslag CAR 6:3 ARU 3:10;

5 8 % over de bezoldiging. Wordt eenmaal per jaar in mei uitbetaald. De minimum vakantietoelage bedraagt 146,65 bruto per maand op fulltime-basis. 8% over bezoldiging. Wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald over de periode van twaalf maanden, beginnende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. Gratificatie Bezoldigingsverordening art. 11; UWO 15:1:28 ARU 3:9 ; URU 3p Gratificatie voor bovengemiddelde prestaties. Maximaal een bruto maandsalaris. Gratificatie voor bijzondere prestaties mogelijk. Maximaal 5.000,- bruto. Arbeidsmarkttoelage Bezoldigingsverordening art.15 ARU 3:8; URU 3e Persoonsgebonden budget Arbeidsmarkttoelage is mogelijk. Toelage bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de naasthogere schaal gedurende maximaal 3 jaar. Toekennen arbeidsmarkttoeslag bij indiensttreding is mogelijk (ten hoogste 10% van het maximum van de functionele schaal). De toeslag kan maximaal voor een periode van drie jaar worden toegekend. ARU 15:44; URU 15z + Geen persoonsgebonden budget, wel Individueel Loopbaanbudget (zie verder). Ambtenaar heeft recht op persoonsgebonden budget van 216,55 bruto per jaar in Kan worden ingezet worden voor een aantal doeleinden waaronder: de aanschaf van een fiets, aanvulling op pensioen, verlof, levensloop, opleidingskosten, etc. of wordt uitbetaald. + Nieuwegein geen persoonsgebondenbudget. Wel cafetariamodel waar verlofuren gekocht/verkocht kunnen worden en ingezet voor fiets, vakbondscontributie e.d. Functioneringstoelage / toeslag Art. 8, 13,14 Bezoldigingsverordening Tijdelijke persoonlijke: Toelage voor bijzondere inzet die in tijd en omvang afgebakend is. Toelage bedraagt maximaal het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het naasthogere bedrag in de salarisschaal van de ambtenaar, dan wel het verschil tussen het naastlagere bedrag en het salaris van de ambtenaar indien de ambtenaar het maximumsalaris geniet. Vaste persoonlijke toelage: Tenminste 2 jaar zeer goed in zijn huidige betrekking functioneert, blijkende uit een vastgestelde personeelsbeoordeling met als gemotiveerd totaaloordeel D. Toelage bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de naasthogere schaal. ARU 3:8, URU 3n en URU 3e Toelage (vast) of toeslag (tijdelijk) bij goed of zeer goed functioneren, jaarlijks toe te kennen percentage (6% of 9%) van het maximum van de functionele schaal waarin de functie van het personeelslid is ingedeeld. Persoonlijke toelage/toeslag mogelijk bij bereikt hebben van maximum schaal. Of bij bijzondere kwaliteiten in functie die bijzondere eisen stelt. Toelage alleen wanneer medewerker 3 jaar achter elkaar een eindcijfer 9 heeft gescoord. Functioneringstoeslag/ toelage bedraagt niet meer dan het verschil tussen het maximum salaris van de functionele schaal en het maximum salaris van de naast hogere schaal. +/- 1 medewerker belastingen van Nieuwegein krijgt een vaste persoolijke toelage ter hoogte van 339, verschil max schaal 10 en max schaal 11.

6 Extra periodieken één of meer extra periodieken als: - de ambtenaar minimaal 1 jaar in dezelfde functieschaal is ingedeeld - het gemotiveerde totaaloordeel van de vastgestelde personeelbeoordeling van de ambtenaar minimaal een C is en op geen enkel onderdeel het gemotiveerde oordeel A is, - minimaal twee jaar is verstreken sinds de ambtenaar een verhoging van het salaris met één of meer extra periodieken is toegekend. Inconveniëntentoelage Bezoldigingsverordening art. 21 ARU 3:8; URU 3l Alleen voor functies waarvoor dat in overleg met het GO is vastgesteld. Waarneming / vervanging UWO 3:1:2 ARU 3:4; URU 3g De vergoeding bedraagt 8% van het eigen salaris gedurende de periode van de waarneming. één of meer extra periodieken als: - de ambtenaar minimaal 1 jaar in dezelfde functieschaal is ingedeeld - - het gemotiveerde totaaloordeel van de vastgestelde personeelbeoordeling van de ambtenaar minimaal een score 8 is en het maximum van de schaal nog niet bereikt is. Maandelijkse toelage voor de ambtenaar die geconfronteerd wordt met vuil, zwaar en/of onaangenaam werk. Er zijn vier categorieën. Met een bijbehorende toelage oplopend van 0 tot 129,48 per maand. Er geldt een afbouwregeling van maximaal 3 jaar. Vast bedrag (toelage'. Eerste jaar: schaal 2 t/m 8: 45,38 per maand; schaal 9 t/m 12: 81,68 per maand, schaal 13 t/m 14: 104,37 per maand; schaal 15 t/m 16: 145,21 per maand. Na een jaar wordt de toelage verdubbeld en na twee jaar verdrievoudigd. Onregelmatigheidstoeslag CAR 3:3 ARU 3:6; URU 3j nvt De medewerker die volgens het rooster in onregelmatige dienst werkt heeft hier recht op in schaal 1 t/m 11 met minimum aanstelling van meer dan 10 uur per week. En meer dan 1 keer per week maximaal drie uur werkt tussen uur en en uur. +/- De inconveniententoelage is uitgewerkt in een lokale regeling van Nieuwegein.Is thans noch bij desbetreffende functie die overgaat noch bij BghU aan de orde. +/- In de praktijk betaling conform een hogere schaal als dit van toepassing is. Dit is nav aanwijzing juridische zaken centraal over redelijkheid waarnemingstoelage RGU. RGU nog niet aangepast. Momenteel is waarneming niet aan de orde in de groep medewerkers die overgaan. +/- Niet aan de orde bij de medewerkers die overgaan. Nieuwe werktijdenregeling.

7 a.20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen en uur; b.40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; c.40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en uur; d.65% voor de uren op zondag en op de feestdagen, genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij periodiek 11 van salarisschaal 6. Voor de ochtendtoelage geldt als voorwaarde: gestart voor uur en voor avondtoelage geldt: beeindigd na uur. Toeslag per gewerkt uur; tarieven variëren van 20% (op weekdagen voor 6.00 uur en tot uur) tot 100% op feestdagen. +/- nvt Afbouwregeling bij verlaging van tenminste 3% van de bezoldiging (tenminste 2 jaar TOD ontvangen): aflopende toelage (75%, 50%, 25%) gedurende steeds 1/4 van de periode waarover TOD is ontvangen met maximum van drie jaar. Indien 55+ dan een blijvende toelage indien tenminste 10 jaar TOD ontvangen is. + Overwerkvergoeding CAR 3:2; UWO 3:2:1 URU 3h; 3i

8 Nieuwe regeling in CAR/UWO per : -Alleen voor medewerkers op wie de bijzondere regeling werktijden van toepassing is (zie ook bij Werktijden). -Overuren worden alleen in opdracht van de bevoegd leidinggevende gemaakt. -Vergoeding in verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk + toeslag 25 tot 100% afhankelijk van het tijdstip waarop de uren zijn gemaakt. -Als geen verlof kan worden verleend, dan vergoeding alleen in bedrag: percentages vermeerderd met 100%. Buitendagvenstervergoeding: Nieuwe regeling in CAR/UWO per : -Van toepassing voor medewerker die onder standaardregeling werktijden valt en in opdracht van leidinggevende buiten dagvenster werkzaamheden verricht -Niet van toepassing voor medewerkers in functieschaal 12 of hoger. -Vergoeding naast compensatie van uren: 50% op uren tussen maandag 0 en vrijdag 24 uur, 75% op uren op zaterdag, 100% op uren op zondag en feestdagen Over de gemaakte overuren heeft de ambtenaar aanspraak op een gelijk aantal uren compensatieverlof of in plaats daarvan een toeslag in geld. Daarbij voor schalen 1 tm 13 een toeslag van 25 tot 100% van het uurloon afhankelijk van het tijdstip waarop de overuren zijn gemaakt. Aan personeelsleden die worden bezoldigd naar de schalen 14 of hoger wordt geen toeslag toegekend. In URU 3i is in een vergoeding voor structureel overwerk voorzien voor bepaalde aangewezen functies. +/- Fietsproject CAR hoofdstuk 4a URU 17a Vergelijkbare regeling mogelijk in het cafetariamodel : Voor personeelsleden die voor meer dan de helft van het fietsregeling: fiscaal gunstig fiets aanschaffen: bruto/netto aantal dagen dat zijn naar werkplek reizen de fiets verrekening met salaris. Personeelslid kan verlofuren, bruto bezoldiging, eindejaarsuitkering of vakantietoelage gebruiken bestaat fiscaal aantrekkelijke fietsregeling. Werkgever schaft fiets (plus verzekering) aan en draagt inzetten ter verkrijging van de fiets. Fietsregeling: 1x per 3 deze in eigendom over aan personeelslid. Personeelslid jaar aan te schaffen. Aankoopbedrag max. 749,00 incl. BTW en fietsaccessoires max. 82,00 (ook mogelijk om kan verlofuren, bruto bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering of persoonsgebonden budget inzetten verlof, vakantietoeslag of eindejaarsuitkering in te zetten). ter verkrijging van de fiets. Bijna alle medewerkers van belastingen hebben een lopende fiestregeling van of vanaf 2014 tot Bij uit diensttreding BGHU overnemen? BHV-vergoeding Lokale regeling gemeente Nieuwegein ARU 15:12:1

9 *Diploma basis BHV-er met aantekening 'LEH' (7.63%): De vergoeding voor de bedrijfshulpverlener bedraagt 14,33 p.m.; *Basis BHV-er met aantekening 'LEH' en voor EUR 16,69 per maand. Bij een deeltijdfunctie wordt de BHV-diploma en geldig EHBO-diploma met aantekening vergoeding niet naar rato berekend. reanimatie (12.27%): 23,08 p.m. *Allround BHV-er met geldig BHV- en EHBO-diploma met aantekening reanimatie: 36,92 p.m.; *Ploegleider met geldig BHVcertificaat met aantekening reanimatie en geldig diploma ploegleider (19.63%): 36,92 p.m.; *Allround ploegleider met geldig basis BHV-certificaat met aantekening reanimatie en geldig diploma ploegleider (24.53%): 46,17 p.m.; *Plaatsvervangend hoofd BHV (26.99%): 50,75 per maand; *Hoofd BHV (29.44%): 55,33 per maand; *Incidentele toelage bij het goed afleggen van het eerste examen op BHV gebied (7.85%): 177,00 eenmalig. Reiskostenvergoeding woon- Regeling Reiskosten gemeente Nieuwegein werkverkeer Lokale regeling: Minimale reisafstand 10 km, min. 150 reisdagen p.j. Max. vergoeding is 130 euro per maand (bij 5 dgn. per week). Vergoeding per maand 214, vermenigvuldigd met 2 maal de reisafstand, vermenigvuldigd met de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding, gedeeld door 12. ARU 15.30, URU 15k OV volledig vergoed op basis van 2e klas. Uitgebreide regeling voor fiets of OV. Per fiets 0,15 per km. Per auto wordt niet vergoed, in uitzonderingsgevallen 0,18 per km. +/- Twee medewerkers van belastingen Nieuwegein krijgen reiskosten woon-werk vergoeding. Reiskostenvergoeding dienstreizen UWO 15:1:22; Regeling Reiskosten gemeente ARU 15:29; URU 15i, 15j; Nieuwegein Openbaar vervoer: volledig vergoed op basis van laagste Openbaar vervoer, vergoeding op basis van reizen 2e klasse klas. Tenzij vanwege dienstbelang niet mogelijk/niet efficiënt. Lokale regeling: Men kan gebruik maken van dienstauto's, fietsen en brommers van de gemeente. Eigen vervoer alleen na toestemming leidinggevende en op voorwaarde dat het gebruik van dienstauto of openbaar vervoer niet de meeste efficiente manier van reizen is, vergoeding eigen vervoer kilometers 0,34 bruto per km. Jubileumgratificatie CAR 3.5; UWO ARU 15:43; URU 15v Eigen vervoer per (alleen op afspraak): vergoeding autokilometers 0,28 per km + parkeerkosten. Er is een vergoeding voor respectievelijk de fiets en bromfiets. De vergoeding is afhankelijk van het aantal kilometers: fiets 0,05 per km en bromfiets 0,10 per km. +/- Geen medewerkers van belastingen Nieuwegein zijn BHVer +/-

10 Bij 25, 40 en 50 dienstjaren: jaren waarin medewerker 25 jaar: 1/24 van bezoldiging over een jaar (vermeerderd een aanstelling had bij een overheidsinstelling: met vakantietoeslag); 40 jaar: 1/12; 50 jaar: 1/12. -bij 25 dienstjaren: gratificatie van 50% van de Bij ontslag wegens reorganisatie, arbeidsongeschiktheid bezoldiging in de maand van het jubileum vermeerderd (>80%) of FPU, waarbij binnen 5 jaar na ontslag 25, 40 of met vakantietoelage, netto 50 dienstjaren zouden zijn bereikt, recht op een -bij 40 of 50 dienstjaren: gratificatie van 100% van de proportionele jubileumgratificatie. bezoldiging in de maand van het jubileum vermeerderd met vakantietoelage, netto -bij ontslag wegens reorganisatie, arbeidsongeschiktheid (>80%) of FPU, waarbij binnen 5 jaar na ontslag 25 of 40 dienstjaren zouden zijn bereikt, recht op een proportionele jubileumgratificatie. CAR/UWO, plus overgangsregeling voor ambtenaren die in dienst waren op 12 juli 2007: 70 % van de bezoldiging en vakantietoelage bij 25-jarig-ambtsjubileum. 1 medewerker heeft per recht op gratificatie 40 jaar ambtsjubileum. Voor hem geldt proportionele gratficatie. Opleiding loopbaan CAR 17:1 t/m 17:5 ARU 15:26; URU 15h; Scholingsfaciliteiten worden toegekend o.b.v. jaarlijks Opleidingsplan. Vergoeding van studiekosten en studietijd afhankelijk van mate van organisatiebelang bij studie. Terugbetalingsverplichting bij onvoldoende resultaat, voortijdig afbeken van studie en bij ontslag binnen twee jaar op verzoek of door eigen toedoen van medewerker. Daarnaast hebben alle medewerkers in 2013, 2014 en 2015 recht op 500 loopbaanbudget, ongeacht omvang dienstverband. In te zetten voor training/opleiding/cursus ter bevordering van loopbaanperspectief. De werkgever kan de ambtenaar verplichten tot het volgen van onderwijs. Bij onderwijs buiten de werktijd recht op compensatieverlof. Vergoeding: alle kosten. Bij niet verplichte scholing: uitgebreide studiefaciliteiten regeling. Hoogte vergoeding in tijd/geld afhankelijk van situatie. Er zijn regels met betrekking tot beëindiging, intrekking en opschorting van studiefaciliteiten en er is een terugbetalingsregeling (getekende verklaring) die voorziet in vergoedingen door werknemer bij slecht presteren, weigering aan examen deel te nemen; bij ontslag op eigen verzoek of door eigen schuld (termijn 2 jaar). Daarnaast hebben alle medewerkers in 2014, 2015 en 2016 recht op 500 loopbaanbudget, ongeacht omvang dienstverband. In te zetten voor training/opleiding/cursus ter bevordering van loopbaanperspectief en/of vergroten van kennis en inzetbaarheid. Beëindiging vergoedingen Bezoldigingsverordening 18; 27; URU 15k artikel 8; URU 3i,3j, 3k, 3l

11 Keuzemodel arbeidsvoorwaarden Bij het beëindigen van de toelagen (flexibele beloningsinstrumenten zoals gratificatie, persoonlijke toelage, arbeidsmarkttoelage) vindt geen afbouw van de toelagen plaats. Voor de onregelmatigheidstoelage en de wachtdiensttoelage wordt onder voorwaarden een afbouwregeling toegepast die in hetgeval van de wachtdiensten gunstiger is voor de 55-plusser. CAR hoofdstuk 4a Geen algemene regeling beëindiging vergoedingen. Afzonderlijke afbouwregelingen. Einde vergoeding woon werk verkeer bij een maand onafgebroken ziekte tot hervatting werkzaamheden. Afbouwregeling voor toeslag wachtdiensten bij beëindiging hiervan Afbouwregeling voor inconveniëntentoeslag bij beëindiging hiervan en Afbouwregeling voor TOD bij beëindiging hiervan, afbouw regeling structureel overwerk. Geen afbouw GOHRtoeslag. ARU 17; URU 17a, 17d Cafetariamodel De werknemer heeft de mogelijkheid om -Koop of verkoop van verlof: jaarlijks kan verlof gekocht of arbeidsvoorwaarden uit te wisselen. Betaalmiddelen verkocht worden, tegen het op 1 januari van het onder meer: vergoeding voor verlofuren, betreffende jaar geldende uurloon, aan te geven voor 1 eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering, november van het jaar voorafgaand, tot een maximum persoonsgebonden budget, bezoldiging. Doelen onder van 72 uur op fulltime basis. meer: fiets, spaarloon, extra pensioen, aanvulling IP, - Daarnaast kan verlof ingezet worden ten behoeve van: extra verlof, contributie vakbond, levensloop kosten a.een fiets op grond van de Fietsregeling Nieuwegein; studie, vakliteratuur, opwaarderen vervoersbewijs b.de vakbondscontributie; openbaar vervoer, aanvulling kosten woon werkverkeer, c.de spaarloonregeling; geld. Ad. Koop of verkoop van verlof: jaarlijks kan verlof d.de levensloopregeling; gekocht of verkocht worden, tegen het op 1 januari van e.verhuiskosten verband houdende met dienstbetrekking het betreffende jaar geldende uurloon, aan te geven voor en die voldoen aan de voorwaarden van een onbelaste 1 november van het jaar voorafgaand, tot een maximum vergoeding zoals gesteld door de belastingdienst. van 72 uur op fulltime basis. +/- nvt VERLOF Vakantie CAR 6:2 en lokale regeling gemeente Nieuwegein ARU 6:1 t/m 6:6; URU 6a Basisverlofrecht: 158,4 uur per kalenderjaar op fulltime basis Per kalenderjaar van 1 januari tot 1 januari: 176,4 verlofuren bij voltijds dienstverband. +

12 Leeftijdsverlofrecht: 18 jaar of jonger: 21,6 uur, 19 jaar: 14,4 uur 20 jaar: 7,2 uur jaar: 7,2 uur jaar: 14,4 uur jaar: 21,6 uur jaar: 28,8 uur jaar: 36,0 uur > 60 jaar: 43,2 uur. Bij salaris in max. schaal 9 en hoger: 7,2 uur Vaststelling vakantie CAR/UWO hoofdstuk 6 ARU 6:1 t/m 6:6; URU 6b; De vakantie kan worden opgesplitst, maar wordt als regel voor ten minste 2/3 deel, doch in elk geval voor ten minste tien werkdagen, aaneensluitend verleend. De directeur kan in overleg met de OR maximaal drie collectief verplichte verlofdagen aanwijzen. Extra verlof jongeren: 15 t/m 17 jaar: plus 28,8 uur; 18 jaar: plus 21,6 uur; 19 jaar: plus 14,4 uur; 20 jaar: plus 7,2 uur. Extra verlof ouderen voor 1997 in dienst, daarvoor overgangsregel): 40 jaar: plus 7,2 45 jaar: plus 21,6 50 jaar: plus 28,8 55 jaar: plus jaar: plus 43,2 Extra verlof ouderen (op of na 1997 in dienst, daarvoor overgangsregel): 45 jaar: plus 7,2 50 jaar: plus jaar: plus 21,6 60 jaar: plus 28,8 Eenmaal per jaar voor tenminste twee weken aaneensluitend aangevraagd en verleend. Vakantiedagen gespreid gedurende het seizoen op te nemen. Periode langer dan 4 aaneengesloten weken ruim van te voren schrifteliljk aanvragen. Geen regeling collectieve periode. Geen regeling verplichte vakantieuren. Leeftijdsverlofrechten zijn vergelijkbaar als wordt besloten dat de 40+'ers de uren krijgen alsof zij voor 1997 al in dienst waren. +/- De BghU heeft besloten geen verplichte brugdagen aan te wijzen. Nieuwegein heeft op dit moment ook geen verplicht collectieve sluitingsdagen meer. Niet genoten verlof kan tot maximaal 1/4 van het jaartotaal worden meegenomen naar het volgende jaar. Niet aangevraagd verlof wordt tot maximaal de helft van het aantal verlofdagen waar werknemer recht op had overgeboekt naar volgend verlofjaar. In uitzonderingsgevallen kan hier van worden afgeweken (wordt schriftelijk vastgelegd in extra opnameplan). Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kan de Opbouw extra verlof: voor 1 november kan personeelslid ambtenaar verzoeken in het verzoeken in het daaropvolgende kalenderjaar de daaropvolgende kalenderjaar de arbeidsduur per jaar te arbeidsduur per jaar te mogen overschrijden met mogen overschrijden met - bij een volledige betrekking - maximaal 50,4 uur, om deze uren om te zetten naar een maximum van 50,4 uren en deze uren om te zetten in verlof. vakantie. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum. Bijzonder verlof CAR 6:4; UWO 6:4:1; 6:4:2; 6:4:5 ARU 6:7, 6:9; URU 6b, 6d

13 Vabondsverlof en overige gronden voor bijzonder verlof Van toepassing is de Wet Arbeid en Zorg: - Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof - Langdurend zorgverlof - Kortdurend zorgverlof - Zwangerschaps- en bevallingsverlof - Adoptie- en pleegzorgverlof Lokale regelingen: Dokters-/tandartsbezoek In principe in eigen tijd. Mag alleen tijdens werktijd wanneer dit niet in eigen tijd kan plaatsvinden. Deeltijders moeten dergelijke bezoeken dus zoveel mogelijk op hun vrije dagen plannen. Ambtenaren met een volledige werkweek, moeten kijken of het zo gepland kan worden, dat het zo min mogelijk tijd kost (eind of begin van de dag). Betaald verlof voor activiteiten werknemersorganisatie. Vakbondsverlof art. 6:4:2 UWO wordt, tenzij de belangen van de dienst zich ertegen verzetten, toegekend met behoud van bezoldiging voor het bijwonen van vergaderingen of bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien of cursussen te volgen. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op buitengewoon verlof, heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn bezoldiging, tenzij anders is bepaald. (Tand)arts/specialist-afspraak e.d. in principe in eigen tijd, is geen werktijd; in geval van afspraak noodzakelijk onder werktijd worden deze tijd gecompenseerd of verlof opgenomen (leidinggevende kan op individuele afweging afwijken). Er is verlof voor zaken als personeelsorganisaties, cie's van overleg, sportmanifestatie, collegiale excursie. Ruime en gedetailleerd uitgewerkte verlofregeling voor vergaderingen (e.a.) van personeelsorganisaties, vakorganisaties, commissie van overleg. +/- Zorgverlof UWO 6:4:3 URU 6b Kortdurend zorgverlof conform de Waz (maximaal 72 uur per jaar uitgaand van voltijds dienstverband). Voor de helft voor rekening van de werkgever en voor de helft voor rekening van de ambtenaar. Kortdurend zorgverlof (maximaal 72 uur per kalenderjaar) voor echtgeno(o)t(e), een inwonend kind of een bloedverwant in de eerste graad niet zijnde een kind. Voor de helft voor rekening van gemeente en voor de helft voor rekening van personeelslid. Langdurend zorg- en UWO 6:4:1 a ARU 6:7; URU 6b artikel 2.5 palliatief verlof Langdurig zorgverlof, conform de Waz. Art a. 1. De Spelregels volgens Waz. Extra regeling: personeelslid ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op langdurend zorgverlof heeft over de uren dat hij dit verlof heeft aanspraak op 50% doorbetaling. Aanpassing van regulier verlof en opbouw vakantie-uitkering. geniet aanspraak op doorbetaling van 50% van zijn bezoldiging. Levensloopbijdrage CAR 6a:7 ARU 6:11; URU 6g en 6h

14 1,5% van het salaris per jaar, wordt eenmaal per jaar in december uitbetaald. De minimum levensloopbijdrage bedraagt 400 per jaar op fulltime-basis. De bijdrage is vrij te besteden, geen verplichte deelname levensloopregeling. Geldt voor: - ambtenaren geboren na 31 december 1949, met uitzondering van de ambtenaar die in jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan; - ambtenaren geboren voor of op 31 december 1949 en die geen recht hebben op FPU. Personeelsleden die geboren zijn na 1949, krijgen levensloopbijdrage van 1,5% van het jaarsalaris (met een minimumbedrag van 400,- per kalenderjaar bij voltijd). Geldt voor: - het personeelslid dat geboren is na 31 december 1949, met uitzondering van het personeelslid dat in jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan; - ambtenaren die zijn geboren voor of op 31 december 1949 en die geen recht hebben op een uitkering zoals bedoeld in hoofdstuk 5 ARU (FPU Gemeenten). Levensloopregeling Vanaf 2012 kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer Vanaf 2012 kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer aanmelden voor de levensloopregeling. aanmelden voor de levensloopregeling. Arbeidsongeschiktheid CAR hoofdstuk 7 ARU 7:8; 7:10; 7:17-7:21; 7:28; 7:29 Eerste half jaar: 100%; tweede halfjaar: 90%; na 1 jaar: 75%; na 2 jaar: 70%. De ambtenaar b die ten minste 50% van zijn formele arbeidsduur zijn arbeid, passende arbeid, werkzaamheden in het kader van zijn reïntegratie verricht of scholing volgt in het kader van zijn reïntegratie, heeft recht op een extra percentage van 5% berekend over de bezoldiging. Bij (beroepsgerelateerde) arbeidsongeschiktheid) in en door de dienst gedurende de eerste twee jaar 100%. Na twee jaar verhoogde aanvullende uitkering op WGA of IVA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst. Ouderschapsverlof CAR 6:5; 6:5a ARU 6:10; URU 6e Doorbetaling bij ziekte (op basis van salaris niet meer op basis van bezoldiging): Twee jaar te weten: 6 maanden 100%; 6 maanden 90%; twaalf maanden 75%. Bij verrichten van werkzaamheden in kader van re-integratie: na 6 maanden 95%, in tweede ziektejaar 80% doorbetaling. Bij uitvoering werkzaamheden in kader van re-integratie wordt bezoldiging met 5% verhoogd. Bij (beroepsgerelateerde) arbeidsongeschiktheid) in en door de dienst gedurende de eerste twee jaar 100%. Na twee jaar verhoogde aanvullende uitkering op WGA of IVA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

15 Recht op 13 maal de wekelijkse arbeidsduur betaald Omvang maximaal 26 maal formele arbeidsduur per ouderschapsverlof o.b.v. CAR-UWO en op 13 maal de week. Recht op gedeeltelijke bezoldiging minus het wekelijkse arbeidsduur onbetaald ouderschapsverlof (op maximum bedrag van fiscale tegemoetkoming van basis van de Wet Arbeid en Zorg) belastingdienst over ten hoogste 13 maal formele Hoogte doorbetaling bezoldiging over maximaal 13 weken arbeidsduur. Doorbetaling gedeeltelijke bezoldiging ouderschapsverlof: afhankelijk van schaal: Schaal 6 of hoger: 50%; Schaal 5: Schaal 1: 90% 60%; Schaal 4: 70%; Schaal 3: 80%; Schaal 2: 85%; Schaal 2: 85% Schaal 1: 90% Terugbetalingsregeling in enkele gevallen Schaal 3: 80% van ontslag en bij vermindering omvang weektaak door Schaal 4: 70% werknemer. Schaal 5: 60% Schaal 6 en hoger: 50% Terugbetalingsverplichting bij ontslag op eigen verzoek of verwijtbaar ontslag binnen zes maanden na het ouderschapsverlof en terugbetalingsverplichting bij werktijdvermindering binnen 3 maanden na afloop van het ouderschapverlof. VERZEKERINGEN Pensioenverzekering Overgangsregeling: doorbetaling 75%-90% voor ambtenaren die op 31 december 2005 één of meer kinderen heeft die jonger zijn dan acht jaar en waarvoor nog geen ouderschapsverlof is genoten. Er is een overgangsregeling voor ambtenaren die op 31/12/2005 kind(eren) hadden jonger dan 8 jaar, waarvoor nog geen verlof is opgenomen: doorbetaling 75%-90%. Het personeelslid meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste drie maanden voor de door hem gewenste ingangsdatum door middel van het aanvraagformulier onder vermelding van het gewenste aantal verlofuren per week en de gewenste duur in maanden. ABP ABP Ziektekostenverzekering CAR 7:24; 25 ARU 7:32, 7:33:1

16 Recht op tegemoetkoming ziektekosten als medewerker Tegemoetkoming in de ziektekosten van 168,00 per aanvullende verzekering heeft bij IZA: Extra Zorg 3 of jaar en voor degene onder of gelijk aan de hoogste Extra Zorg 4 of bij Zilveren Kruis Achmea: Mijn Keuze 3 of periodiek in schaal 6 296,00 per jaar. Er zitten Mijn Keuze 4 voorwaarden aan (geselecteerde verzekeraar IZA of Hoogte tegemoetkoming: Zilveren Kruis, aanvullende verzekering). De 168 bruto bij een salarisbedrag x deeltijdfactor hoger tegemoetkoming geldt niet voor personeelsleden met minmax overeenkomsten. dan schaal bruto bij een salarisbedrag x deeltijdfactor lager dan schaal 6.11 De hoogte van de tegemoetkoming is niet naar rato van omvang dienstverband. De tegemoetkoming wordt eenmaal per jaar uitbetaald in december. OVERIGE BEPALINGEN Spaarloon ARU 15:41;URU 15s Spaarloonregeling afgeschaft. Spaarloonregeling nog wel opgenomen in de ARU 15:41 en URU 15s maar wordt niet meer toegepast. BghU handelt hier conform de CAR/UWO. Vakbondscontributie CAR hoofdstuk 4a URU 15z, 17d Via het cafetariamodel kan de contributie voor de vakbond en beroepsverenigingen bekostigd worden: vergoeding middels bruto/netto verrekening met salaris. Kan betaald worden uit eindejaarsuitkering, vakantieuitkering, bezoldiging en PGB (conform fiscale faciliteiten). Vergoeding middels bruto/netto verrekening met salaris. Lokale regelingen ORU 2, 8, 10, 11, 14, 16; Tertiaire arbeidsvw worden niet in totale pakketvergelijking betrokken Ziektekostenverzekering Collectieve premiekorting ziektekostenverzekering IZA en Collectieve premiekorting ziektekostenverzekering IZA en Zilveren Kruis Achmea. Zilveren Kruis Achmea. Collectieve verzekeringen Collectieve premiekorting op alle verzekeringen van Centraal Beheer Achmea. Bank- en verzekeringsdiensten (ORU 10): Voordelige bank- en verzekeringsdiensten aan (gewezen) personeelsleden en hun gezinsleden. (ook voor verzelfstandigde bedrijven/diensten) Bank: Fortis Bank N.V. Verzekeringen zgn 5 Sterren Zekerheid van Aon Verzekering +/- Bedrijfsfitness Vergoeding voor bedrijfsfitness wanneer bij een van drie Zwemfaciliteiten (ORU 11): Mogelijkheid voor geselecteerde fitnesscentra in Nieuwegein wordt gesport. personeelsleden en gezinsleden om jaarkaart af te Vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van aantal deelnemers. Voor 2014 is vergoeding 14 euro nemen, waarmee zij 30% korting krijgen op het tarief van 4 zwembaden in Utrecht. per maand. Feestdagen Naast de landelijke feestdagen zijn goede vrijdag en 5 Naast de landelijke feestdagen is 5 mei ook een feestdag. - mei ook feestdagen. 1 medewerker van Nieuwegein heeft een bedrijfsfitnessabonnement lopen van 1 april - 1 april.

17 stimuleringsregeling vervroegde pensioen Medewerkers krijgen 45, per maand netto tot het I.v.m. landelijk beleid kent de BghU een dergelijke bereiken van de 65 jarige leeftijd met een maximum van regeling niet. 2160, netto; Deze premie wordt ineens uitgekeerd op het moment dat het ontslag ingaat wegens vervroegde pensionering. Is nog steeds een regeling. Is wel een beetje tegengesteld met de wettelijke ontwikkelingen. IZA bedrijfszorgpakket Aanvullende verzekeringen medewerkers kunnen gebruik maken van bepaalde voorzieningen of cursussen volgen die in het IZA bedrijfzorgpakket vallen. Op vrijwillige basis door medewerker bij te verzekeren: -IPAP: aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering -PartnerPlusPensioen -ExtraPensioen: fiscaal gunstig bijsparen BghU moet hier nog een keuze in maken. - Sinds vallen een aantal dingen niet meer binnen dit pakket zoals de psychologische zorg. Loyalis premiespaarplan en IP aanvullingsplan (ORU 16): Mogelijkheid om op vrijwillige basis (met korting op basis van collectiviteit) deze verzekeringen af te sluiten. (IP aanvullingsplan is verzekering om inkomen aan te vullen bij arbeidsongeschiktheid). IPAP: Maken een aantal medewerkers van belastingen Nieuwegein gebruik van. Pensioeneringsontslag CAR 8:2 ARU 8:6 Ontslag wegens bereiken AOW gerechtigde leeftijd. Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken AOWgerechtigde leeftijd. Ontslag gaat in op de dag na de verjaardag. Reorganisatie - Van Werk Hfd 10d CAR URU 15e Naar Werk traject Bij boventalligheid Van werk naar werk-traject van Bij boventalligheid Re-integratietraject van maximaal 2 maximaal 2 jaar (bij dienstverband van 2 jaar of langer), met over en weer een inspanningsverplichting tot herplaatsing. jaar, met over en weer een inspanningsverplichting tot herplaatsing. Aanvullende uitkering in geval WW Aanvullende uitkering in geval WW Legenda: gelijk(waardig) + RGU gunstiger voor werknemer dan CAR/UWO - RGU ongunstiger voor werknemer dan CAR/UWO +/- CAR/UWO anders dan RGU; concrete uitwerking plus of min is individueel afhankelijk

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

1 februari 2013 tot en met 30 april 2015 CAO NS 2013-2015

1 februari 2013 tot en met 30 april 2015 CAO NS 2013-2015 februari 03 tot en met 30 april 05 CAO NS 03-05 Algemeen Leeswijzer Begripsbepalingen 3 Looptijd en nawerking 4 Tussentijds wijzigen 5 Verstrekken 6 Werkingssfeer 7 Incidenteel afwijken 8 Extern overleg

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon...

Nadere informatie

CAO Reclassering 2007

CAO Reclassering 2007 CAO Reclassering 2007 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN...7 Artikel 1 - Definities... 7 Artikel 2 - Mannelijke/vrouwelijke benamingen... 7 Artikel 3 - CAO Partijen... 7 Artikel 4 - Looptijd... 7 Artikel

Nadere informatie

Sector-CAO Afval & Milieu

Sector-CAO Afval & Milieu Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei 2002 1 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 USEUM CAO 201 3 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 MUSEUM CAO *Museum CAO 2013 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 Colofon Oorspronkelijk ontwerp: Uncoated Utrecht Omslag en opmaak: Wilfred van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 Bijgewerkt tot en met LOGA circulaire ECCvA/U20130314 van 27 maart 2013 (49e wijziging) 1 Woord vooraf Voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Edux Onderwijsadvies

Collectieve Arbeidsovereenkomst Edux Onderwijsadvies Breda: 01 januari 2010 Onderwerp: CAO Edux Ons kenmerk: Collectieve Arbeidsovereenkomst Edux Onderwijsadvies 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Overeenkomst Edux Onderwijsadvies, in de hoedanigheid

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie