Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel"

Transcriptie

1 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder: a. afdelingshoofd het hoofd of de (adjunct) directeur van een afdeling. b. bezoldiging de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c van de CAR-UWO. c. conversietabel de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen volgens de regeling functiewaardering. d. eerste aanloopschaal de salarisschaal is één schaal lager dan de functieschaal. e. functie het geheel van werkzaamheden aan de medewerker opgedragen door of namens burgemeester en wethouders. Deze functie is opgenomen in het functieboek van de gemeente. f. functieschaal de salarisschaal die bij een functie hoort. g. maximumsalaris het hoogste bedrag van een salarisschaal behorend bij de betreffende functie. h. medewerker de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR-UWO. i. salaris het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b van de CAR-UWO. j. salarisschaal de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid sub a en bijlage II en IIa van de CAR- UWO. k. taak een deel van de functie aan de medewerker opgedragen door of namens de werkgever. l. tweede aanloopschaal de salarisschaal is twee schalen lager dan de functieschaal m. werkgever het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van 13

2 Hoofdstuk II Salaris Bezoldigingsregeling 2014 Artikel 2 Recht op salaris Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de medewerker of de arbeidsovereenkomst ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de medewerker feitelijk in dienst is getreden. Hetgeen hierna onder aanstelling wordt vermeld geldt ook voor de arbeidsovereenkomst, tenzij anders vermeld. Het salaris wordt berekend op basis van de arbeidsduur per week en uitbetaald per maand. Wanneer het salaris of een toelage wordt berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Het recht op salaris eindigt in geval van ontslag met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat, tenzij de werkgever anders bepaalt. Artikel 3 Salaris bij deeltijd Het salaris van de medewerker die in deeltijd werkt, wordt vastgesteld naar evenredigheid van het salaris bij een volledige betrekking. Artikel 4 Salarisbedragen De salarissen van de medewerkers van wie het salaris bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen, zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa CAR-UWO. De toepassing van bijlage II of bijlage IIa vindt plaats conform het gestelde in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid CAR-UWO. Artikel 5 Bepalen functieschaal De werkgever bepaalt de functieschaal. Dit vindt plaats aan de hand van functiebeschrijving, functiewaarderingsonderzoek en de vastgestelde conversietabel. De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode van 13

3 Artikel 6 Inpassing in de aanloop- of functieschaal De medewerker, die voldoet aan de functie-eisen wordt ingepast in de functieschaal. De medewerker, die niet voldoet aan de functie-eisen wordt ingepast in de eerste of tweede aanloopschaal. a. Het streven is dat een medewerker in twee jaren de functieschaal bereikt. b. Afwijking van het gestelde onder a is toegestaan, indien het functioneren van de medewerker aanleiding geeft dat hij uiterlijk na het derde jaar aan de functie-eisen zal voldoen. Artikel 7 Periodieke salarisverhoging (normale periodiek) en vervroegen periodiekdatum Aan een medewerker wordt een salarisverhoging naar de volgende periodiek toegekend als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: a. hij heeft het maximum van zijn salarisschaal nog niet bereikt; b. er twaalf maanden zijn verstreken sinds zijn aanstelling of zijn laatste periodieke salarisverhoging. c. de beoordeling over zijn functioneren goed of uitstekend is, dan wel verbetering behoeft én het afdelingshoofd daarbij aangeeft dat een periodiek kan worden toegekend. De periodieke verhoging wordt voor de eerste maal toegekend, nadat het recht op salaris als bedoeld in artikel 2, lid 1 een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar. De periodiekdatum is de datum van de periodieke verhoging. De periodiekdatum kan incidenteel of structureel worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van het afdelingshoofd aanleiding bestaat. Artikel 8 Geen periodieke verhoging Geen periodieke verhoging wordt toegekend: a. indien een medewerker onvoldoende functioneert; of b. indien het functioneren van een medewerker verbetering behoeft én het afdelingshoofd afziet van een periodiek. De medewerker ontvangt van het onder lid 1 genoemde besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk bericht onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid. Nadien kan worden bepaald dat de periodieke salarisverhoging, genoemd onder lid 1, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend van 13

4 Artikel 9 Extra periodieke salarisverhoging Aan de medewerker die het maximum van de voor hem geldende functieschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging of maximaal twee extra periodieke salarisverhogingen worden toegekend tot het maximum van de salarisschaal. Bij de toepassing van het vorige lid blijft de periodiekdatum ongewijzigd, tenzij de werkgever anders bepaalt. a. Een medewerker komt uitsluitend voor toepassing van dit artikel in aanmerking wanneer hij gedurende ten minste één jaar aantoonbaar uitstekend heeft gefunctioneerd. b. Voor het toekennen van twee extra periodieken geldt dat de medewerker ten minste twee jaar aantoonbaar uitstekend gefunctioneerd. Artikel 10 Geen verlaging salarisschaal a. Zonder voorafgaand ontslag kan voor een medewerker geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris. b. In afwijking van het gestelde onder a geldt voor de medewerker een functie waaraan een lagere schaal is verbonden met een dienovereenkomstige aanpassing van het salaris: 1. indien de medewerker van 55 jaar of ouder hiermee heeft ingestemd; 2. indien de medewerker, die met toepassing van artikel 7:16, tweede lid van de CAR- UWO herplaatst is; 3. als gevolg van het toekennen van een disciplinaire straf als bedoeld in hoofdstuk 16 CAR-UWO. c. De werkgever beslist nadat overleg met de gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden. Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal a. Het salaris van een medewerker die wordt bevorderd naar een hogere salarisschaal, wordt vastgesteld op het eersthogere bedrag in de hogere schaal. b. Het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar bedraagt tenminste 75% van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal. Als de datum van bevordering samenvalt met de periodieke salarisverhoging, wordt eerst de bevordering vastgesteld en vervolgens de periodieke salarisverhoging toegepast. De periodiekdatum wordt na bevordering naar een hogere schaal 1 januari, tenzij de werkgever anders beslist van 13

5 Artikel 12 Inpassing bij (her)waardering functie in een hogere salarisschaal Ingeval de (her)waardering van de functie leidt tot waardering in een hogere functieschaal, wordt het bedrag van het salaris vastgesteld op het naasthogere bedrag in de hogere salarisschaal met ingang van de datum van herwaardering. Dit artikel is ook van toepassing bij een reorganisatie. Artikel 13 Vervallen toelagen a. Toegekende toelagen komen bij bevordering als bedoeld in artikel 11 of inpassing bij (her)waardering functie als bedoeld in artikel 12 te vervallen voor zover het op grond van de vorige leden nieuw vastgestelde salarisbedrag niet wordt overschreden. b. Onder toelagen worden in ieder geval verstaan de persoonlijke of functioneringstoelage als bedoeld in artikel 16, de arbeidsmarkttoelage of bindingspremie als bedoeld in artikel 17, de afbouwtoelage als bedoeld in artikel 24 en de toelage op grond van overgangsrecht als bedoeld in artikel 29, lid van 13

6 Hoofdstuk III Instrumenten van flexibele beloning Artikel 14 Extra verlof Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan extra verlof worden toegekend, als bedoeld in artikel 15:1:28 van de CAR-UWO. Artikel 15 Functioneringsgratificatie en schouderklop Indien een ambtenaar een uitstekende prestatie heeft geleverd, kan een functioneringsgratificatie of een schouderklop worden toegekend als bedoeld in artikel 15:1:28 van de CAR-UWO. Indien een groep ambtenaren een uitstekende collectieve prestatie hebben geleverd, kan een groepsgratificatie of schouderklop worden toegekend. Een (groeps)gratificatie of schouderklop is alleen bedoeld voor eenmalige uitstekende prestaties. a. Afhankelijk van de geleverde prestatie kan aan een medewerker een gratificatie of schouderklop worden toegekend. Daarbij bedraagt de hoogte van de schouderklop ten hoogste netto 50,-. b. Het afdelingshoofd bepaalt de hoogte van een gratificatie of schouderklop. Het totaal hiervan blijft binnen het afdelingsbudget voor deze onderdelen. Artikel 16 Persoonlijke of functioneringstoelage Aan een medewerker die het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt en meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd kan een maandelijkse functioneringstoelage worden toegekend voor ten hoogste drie jaren. Deze toelage is gebaseerd op artikel 3:7:8 van de CAR-UWO. Om voor de toelage in aanmerking te komen, moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a. De medewerker dient ten minste gedurende twee jaren het aan de functieschaal verbonden maximum salaris te hebben genoten; b. de uitstekende uitoefening van de functie omvat ten minste een periode van twee jaren, blijkend uit de over die periode opgemaakte beoordelingen; De toelage bedraagt één of meer periodieke verhogingen in de eerstvolgende salarisschaal met als bovengrens het maximumsalaris behorende bij de naasthogere functieschaal van 13

7 a. De toelage kan alleen worden toegekend nadat overleg met de gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden. b. De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij de gemeentesecretaris van oordeel is dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven. Lid 5 Een in het eerste lid verleende toelage vervalt met ingang van de datum waarop voor de medewerker een hogere functieschaal gaat gelden. Artikel 17 Arbeidsmarkttoelage en bindingspremie a. Aan de medewerker kan een arbeidsmarkttoelage of bindingspremie worden toegekend. b. Mogelijke redenen voor toekenning van de arbeidsmarkttoelage of bindingspremie kunnen zijn: het voorkomen van uitstroom van een medewerker of het aantrekken van potentiële medewerkers die zonder een dergelijke toelage niet in dienst zouden treden. De arbeidsmarkttoelage of bindingspremie wordt toegekend voor een tijdvak van maximaal drie jaar. a. De toelage of premie bedraagt één of meer periodieke verhogingen in de eerstvolgende salarisschaal met als bovengrens het maximumsalaris behorende bij de naasthogere functieschaal. b. De bindingspremie wordt betaald aan het eind van een bij de toekenning overeengekomen tijdvak, nadat een goede beoordeling is uitgebracht. c. De arbeidsmarkttoelage wordt maandelijks uitbetaald. De werkgever kan in een individuele situatie aan de toekenning van een bindingspremie voorwaarden verbinden ten aanzien van de bindingstermijn en de hoogte van de bindingspremie, evenals aan de afspraak met de betrokken medewerker om in dienst te blijven bij de werkgever gedurende deze bindingstermijn. Lid 5 De arbeidsmarkttoelage of bindingspremie kan alleen worden toegekend nadat overleg met de gemeentesecretaris heeft plaatsgevonden. Lid 6 De arbeidsmarkttoelage of bindingspremie eindigt in ieder geval als het einde van het in het tweede lid genoemde tijdvak is bereikt. Lid 7 De toelage of premie kan worden ingetrokken: a. indien de gronden waarop de toelage of premie werd toegekend niet meer aanwezig zijn; b. uit de beoordeling blijkt dat de medewerker onvoldoende functioneert, tenzij de gemeentesecretaris van oordeel is dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven van 13

8 Artikel 18 Geen afbouwregeling Bij het beëindigen van toelagen en instrumenten in het kader van flexibel belonen, zoals genoemd in dit hoofdstuk, wordt geen afbouwregeling toegepast. Artikel 19 Nadere regels omtrent flexibele beloning Burgemeester en wethouders kunnen omtrent uitvoering en toepassing van dit hoofdstuk over flexibele beloning nadere regels vaststellen. Hoofdstuk IV Overige toelagen en vergoedingen Artikel 20 Waarnemingstoelage Een waarnemingstoelage wordt toegekend overeenkomstig hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de CAR-UWO. Naast volledige waarneming kan ook gedeeltelijke waarneming plaatsvinden. Artikel 21 Overwerkvergoeding a. Aan de medewerker met een salarisschaal tot en met 11 wordt ingeval van overwerk een vergoeding toegekend conform artikel 3:2:1 CAR-UWO. b. Van overwerk of overuren is uitsluitend sprake indien de leidinggevende vooraf daartoe schriftelijk opdracht voor heeft gegeven. Het dienstbelang kan vereisen dat bepaalde medewerkers moeten werken op een bedrijfssluitingsdag. Een bedrijfssluitingsdag is een dag waarop de gemeentelijke kantoren en gebouwen gesloten zijn, niet zijnde een zon- of feestdag zoals bedoeld in het derde lid van artikel 4:2:1 en artikel 4:2:1:1 van de CAR-UWO. Werken op een verplicht aangewezen bedrijfssluitingsdag wordt aangemerkt als overwerk. De overwerkvergoeding is gelijk aan de normale voor die dag geldende vergoeding, indien het een normale werkdag zou zijn geweest. a. Degene die op zaterdag ten minste vier uren is belast met werkzaamheden op het losperron ontvangt een vergoeding op basis van ten minste het uurloon berekend naar het maximum van salarisschaal 4. b. Geen belanghebbende is degene die is belast met toezicht op de onder a genoemde werkzaamheden. Lid 5 Voor de medewerker die in deeltijd werkt, geldt het aantal uren naar rato van een volledige betrekking van 13

9 Lid 6 De gemeentesecretaris kan in bijzondere gevallen in afwijking van dit artikel beslissen. Artikel 22 Toelage onregelmatige dienst Aan de medewerker, voor wie een salaris geldt lager dan schaal 11 en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3 van de CAR-UWO, wordt een toelage toegekend op grond van dat artikel. De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de medewerker geldende salaris en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur, en tussen en uur; b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 6.00 uur, en tussen en uur; c. 45% voor de uren op zaterdag; d. 70% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, lid 3 en in artikel 4:2:1:1 van de CAR-UWO. Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk beëindigd na uur. De genoemde percentages worden berekend naar het salaris van de medewerker, doch ten hoogste over het salaris behorende bij salarisnummer 10 van schaal 6 van bijlage II of IIa bij de CAR-UWO. Artikel 23 Bereik- en beschikbaarheidstoelage a. Aan de medewerker genoemd in artikel 3:3:1, eerste volzin CAR-UWO, die in een lagere schaal is geplaatst dan salarisschaal 11, en die zich buiten de Werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 CAR-UWO regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden om bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. b. Het afdelingshoofd wijst de medewerker schriftelijk aan. Voor aanwijzing komen in aanmerking medewerkers belast met de volgende beschikbaarheidsdiensten: a. Gladheidbestrijding voor: 1. het bestrijden van gladheid; 2. én het verhelpen van schade bij calamiteiten gedurende de periode van week 44 tot week 16 van het volgende jaar. b. Jaarrond voor het verhelpen van schade bij calamiteiten, gedurende de periode dat er geen ploeg gladheidbestrijding is van 13

10 c. Schadestop voor het stoppen van schade aan gebouwen gedurende twee weken rond de jaarwisseling. d. Reparatie pompen voor het repareren van de pompen en gemalen. e. ICT voor het verhelpen van ICT-problemen. f. Communicatie voor het verhelpen van communicatieproblemen g. Veiligheid gemeente en regio in verband met het voorkomen van een ramp voor de gemeente of de regio. Voor de in lid 2 genoemde beschikbaarheidsdienst stelt het desbetreffende afdelingshoofd een werkinstructie op. De toelage bedraagt per uur van bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het salaris per uur, afgeleid van het maximum van salarisschaal 6, en wel: a. 4% voor de uren op maandag tot en met vrijdag; b. 8% voor de uren op zaterdag, zondag, feestdagen genoemd in het derde lid van artikel 4:2:1 UWO. c. Voor de ploegleider gladheidbestrijding geldt, in afwijking van de onder de letters a en b genoemde percentages, respectievelijk 8% en 16%. Lid 5 Voor de beschikbaarheidsdienst wordt uitgegaan van maximaal 16,8 uur per werkdag en 24 uur per dag voor een zaterdag, zondag, feestdagen genoemd in het derde lid van artikel 4:2:1 UWO. Lid 6 Bij daadwerkelijk optreden tijdens de beschik- en bereikbaarheidsdienst, ontvangt de medewerker voor zijn werkzaamheden een overwerkvergoeding met inachtneming van artikel 21 van deze regeling en artikel 3:2:1 CAR-UWO. Lid 7 In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen die afwijkt van of aanvullend is op het bepaalde in voorgaande leden. Artikel 24 Afbouwtoelage Aan de medewerker van wie de bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23, een blijvende verlaging ondergaat wordt een afbouwtoelage toegekend indien: a. die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelagen als bedoeld in artikel 22 of 23, en b. de medewerker een toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23, direct voorafgaand aan het tijdstip van genoemde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking (dat wil zeggen twee maanden of langer) heeft genoten. De berekeningsbasis voor de afbouwtoelage is de gemiddeld per maand genoten toelage als bedoeld in artikelen 22 en 23 van deze regeling, berekend over de laatste twaalf volle van 13

11 maanden. De duur van de toelage is gelijk aan het vierde deel van de tijd gedurende welke de toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van deze regeling zonder wezenlijke onderbreking werd genoten. De periode van de afbouwtoelage bedraagt ten hoogste 36 maanden. Bij het berekenen van het aantal maanden waarover recht op de afbouwtoelage bestaat, vindt een afronding naar boven plaats op een hele maand. De aldus berekende periode wordt in drie gelijke delen gesplitst, waarbij het eerste en eventueel het tweede deel naar boven op een gehele maand worden afgerond, met dien verstande dat het totaal aantal maanden niet meer mag bedragen dan de berekende periode. Lid 5 De hoogte van de afbouwtoelage bedraagt gedurende de in het vierde lid berekende deelperioden respectievelijk 75%, 50% en 25% van de onder lid 2 genoemde berekeningsgrondslag. Latere verhogingen van de bezoldiging in de zin van deze regeling, algemene salarisverhogingen uitgezonderd, komen in mindering van de toelage. Het minimum bedrag van de afbouwtoelage dat voor uitbetaling in aanmerking komt, bedraagt 5,- per maand. Lid 6 Latere verhogingen van de het salaris en de toelagen genoemd in lid 1 onder a, uitgezonderd algemene salarisverhoging, komen in mindering op het bedrag van de afbouwtoelage. Lid 7 a. Aan de medewerker van 60 jaar of ouder die voldoet aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden wordt een blijvende toelage toegekend, indien hij de toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van deze regeling direct voorafgaande van de aanvang van de blijvende toelage ten minste 5 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. b. De hoogte van de blijvende toelage bedraagt 75% van de berekeningsbasis als bedoeld in het tweede lid c. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat over in een blijvende toelage wanneer de medewerker de leeftijd van 60 jaar of ouder bereikt en hij de toelage als bedoeld in de artikelen 22 en 23 van deze regeling direct voorafgaande aan de aanvang van de aflopende toelage ten minste 5 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. d. De hoogte van de blijvende toelage als bedoeld onder c is gelijk aan het percentage van op de aflopende toelage, zoals die gold de dag voor aanvang van de blijvende toelage. Lid 8 De werkgever kan voor de toepassing van dit artikel nadere regels stellen. Artikel 25 Gratificatie schadevrij rijden De medewerker met een vaste chauffeurstaak, wordt in de gelegenheid gesteld een jaarlijkse premie voor schadevrij rijden te verdienen van 100,- netto per jaar. Dit bedrag van 13

12 wordt eenmaal in de vier jaar geïndexeerd te beginnen in Ter beoordeling wie over een jaar voor bedoelde premie in aanmerking komt, houdt de leidinggevende van de medewerker over het kalenderjaar bij of de medewerker schade heeft gereden en of deze hieraan al dan niet schuldig is. Onder schade wordt verstaan de bij de verzekeringsmaatschappij gemelde schade of schade die in eigen beheer wordt hersteld. Het afdelingshoofd, waaronder de vaste chauffeurs vallen, verstrekt eenmaal per jaar (januari) een overzicht met namen van aangewezen medewerker als bedoeld in het eerste lid, die het voorgaande jaar schadevrij hebben gereden. Artikel 26 Onderhoudsvergoeding kleding Een onderhoudsvergoeding kleding wordt jaarlijks aan de medewerker verstrekt in verband met extra onderhoud aan de kleding door de aard van de werkzaamheden. De medewerker ontvangt jaarlijks een netto vergoeding van 170,00. Dit bedrag wordt gebruteerd. De loonheffing komt voor rekening van de gemeente. Dit bedrag wordt eenmaal in de vier jaar geïndexeerd te beginnen in Deze regeling is slechts van toepassing op de door het afdelingshoofd aangewezen medewerker. Artikel 27 Vergoeding bedrijfshulpverlening (BHV) De door of namens burgemeester en wethouders aangewezen bedrijfshulpverlener ontvangt jaarlijks een bruto vergoeding van 270,- per jaar. Uitbetaling vindt plaats in november. Dit bedrag wordt eenmaal in de vier jaar geïndexeerd te beginnen in Indien de bedrijfshulpverlener langer dan drie maanden afwezig is, vervalt met ingang van de vierde maand de vergoeding. Het hoofd Bedrijfshulpverlening beslist over de toekenning van de BHV-vergoeding. In een aparte regeling worden regels opgenomen over de aanwijzing en de eisen waaraan een bedrijfshulpverlener moet voldoen om voor de vergoeding in aanmerking te komen van 13

13 Hoofdstuk V Overige bepalingen Artikel 28 Gemeentearts De medewerker die is aangesteld door of namens burgemeester en wethouders als gemeentearts dan wel als plaatsvervangend gemeentearts geniet een bezoldiging overeenkomstig een door het college vast te stellen aantal uren. De in het vorige lid bedoelde bezoldiging is gebaseerd op schaal 15, periodiek 8. Artikel 29 Onvoorziene gevallen Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen de werkgever een bijzondere regeling. Artikel 30 Overgangs- en slotbepalingen a. Degene die op grond van de vorige Bezoldigingsverordening een structurele toelage ontving, behoudt deze. b. Degene die op grond van artikel 19 van de vorige Bezoldigingsverordening een onderhoudsvergoeding kleding ontving, behoudt deze. c. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 wordt het salaris dat de medewerker gaat genieten in een hogere schaal zodanig vastgesteld dat dit uitgaat boven het salaris vermeerderd met de toelage dat de medewerker in de oude schaal genoot, tenzij het maximumsalaris van de nieuwe functieschaal dit niet mogelijk maakt. Artikel 31 Inwerkingtreding en citeertitel Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en kan worden aangehaald als Bezoldigingsregeling Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervallen: a. Beloningsbeleid 2000 b. Bezoldigingsverordening; c. Beschikbaarheidsregeling 2008; d. Regeling toeslag inzameldienst e. Uitvoeringsregeling overwerk; f. Regeling vergoeding overwerk op zaterdag op het losperron; g. Regeling overwerk op een bedrijfssluitingsdag; h. Regeling schadevrij rijden; i. de Regeling Bedrijfshulpverlening., Burgemeester en wethouders van, De secretaris, De burgemeester, van 13

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 45837 15 augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Toelageregeling Universiteit Twente 2015

Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Kenmerk: CvB UIT-1310 Datum: 28 september 2015 Auteur: Hooftman/Miessen Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:1 Functies en functiewaardering 3:1 en lokaal Bezoldiging (NB: in dit artikel wordt vooral verwezen naar de lokaal vast te stellen bezoldigingsverordening).

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 27 oktober 2000 Besluit der Staten van Zeeland van 27 oktober 2000, nr. 22, houdende vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (Provinciaal Blad nr. 47 van 2000), laatstelijk

Nadere informatie

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 0 december 0 Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Gratificaties en attenties

Gratificaties en attenties Gratificaties en attenties Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: De ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder a van artikel 1:1 CAR, werkzaam

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19A.4 Het volgende lid is opgenomen: ja 3. In bijzondere gevallen kan van het tweede

Nadere informatie

B en W. nr, 13.1128 D.D. 10-12-2013

B en W. nr, 13.1128 D.D. 10-12-2013 B en W. nr, 13.1128 D.D. 10-12-2013 Onderwerp Intrekking Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leiden (AVR), aansluiting bij de CAR/UWO en vaststelling van diverse lokale regelingen Besluiten:Behoudens advies

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Nummer: 10.0003457 Versie: 3.0 Vastgesteld door het AB d.d. 18 december 2013 Instemming GO d.d. 11 oktober 2013 Deze versie treedt

Nadere informatie

Bijlage 2 Ketenbepaling en anti-draaideurbepaling Inwerkingtreding: gelijk met inwerkingtreding Wet Werk en Zekerheid (voorzien op 1 juli 2015)

Bijlage 2 Ketenbepaling en anti-draaideurbepaling Inwerkingtreding: gelijk met inwerkingtreding Wet Werk en Zekerheid (voorzien op 1 juli 2015) Bijlagen akkoord cao gemeenten 2013-2015 Bijlage 1 CAR wijzigingen werkervaringsplaatsen en stages Inwerkingtreding: 1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de artikelen 1:2:2 en 1:2:3 UWO. Stageplaats

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Onderwerp Vaststelling Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 204 Vastgesteld 0 januari 204 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot januari 204 Blad bekendmakingen 204 nr, uitgegeven

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Tekst CAR/UWO Bijgewerkt tot: 27 april 2009, (circulaire CvA/U200900468) Versie: 1 juli 2009. Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Tekst CAR/UWO Bijgewerkt tot: 27 april 2009, (circulaire CvA/U200900468) Versie: 1 juli 2009. Hoofdstuk 1 algemene bepalingen Tekst CAR/UWO Bijgewerkt tot: 27 april 2009, (circulaire CvA/U200900468) Versie: 1 juli 2009 Hoofdstuk 1 algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling en de

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-6-2016 tot 10-6-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Artikel 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen

Artikel 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel 3:1 Functies en functiewaardering 1 Het college stelt de functies vast die door ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Checklist Uniformering bezoldigingsregeling

Checklist Uniformering bezoldigingsregeling Checklist Uniformering bezoldigingsregeling Dat is handig! Stappenplan Stap 1 Stap 3 Stap 5 Eigen regelingen inventariseren - Welke regelingen zijn er binnen uw Berekenen toelage of afkoop overgangsrecht

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

Mandaatregister personeel

Mandaatregister personeel 1 Werving en selectie a Werven - openstellen vacature - plaatsen vacature - plaatsen externe zoekopdracht - uitnodigen/afwijzen (open) sollicitanten art. 2:1 t/m 2:6 CAR- UWO Onderdelen: - kosten advertentie

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

I CAR/UWO: de Verordening tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

I CAR/UWO: de Verordening tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR83408_2 15 maart 2016 Bezoldigingsverordening gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 6 september 2011 gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 gelet op het bepaalde in 147/149

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 15 december 2010 2010 no. 77 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in hun vergadering van 14 december 2010 besloten de navolgende regelingen vast te stellen en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op de bereikte overeenstemming met het (bijzonder) Georganiseerd Overleg; gelet op artikel 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO); b e s l u i t e n

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN AB 2010 Nr. 21 AFKONDIGINGSBLAD VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 6 de juli 2010, houdende nadere regels

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 169 31 maart 2014 Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten van Zeeland Gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014 De raad van de gemeente Stein; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014; Gelet op artikel 147 van

Nadere informatie

Besluit van 16 maart 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de bezoldiging van de politie

Besluit van 16 maart 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de bezoldiging van de politie (laatste wijziging Stb. 2012, 30 d.d. 8-2-2012) Besluit van 16 maart 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de bezoldiging van de politie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord

Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord Regeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Brandweer Brabant-Noord De werkgever van Brandweer Brabant-Noord - gelet op het voorstel van de Regionaal Commandant d.d. 17 december 2015 - gelet

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie