GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)"

Transcriptie

1 Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gelet op de Arbeidstijdenwet; Gelet op de in de Commissie voor Georganiseerd Overleg bereikte overeenstemming op 28 mei 2014; Besluiten: vast te stellen de volgende: 1

2 Bezoldigingsregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2014 I Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; b. salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, onverminderd het bepaalde in artikel 4a:3 van deze regeling; c. uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; d. schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, opgenomen in bijlage IIa van die regeling; e. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; f. bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; g. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; h. functiewaardering: het op methodische wijze naar zwaarte rangordenen van functies; i. conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen; j. aanloopschaal: de schaal die, voorafgaande aan de schaal volgens conversie, met toepassing van artikel 6, lid 2, van deze regeling voor de ambtenaar van toepassing wordt verklaard; k. volledige de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid 2

3 betrekking: onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede; l. overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder l, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 3

4 II Salaris Recht op salaris Artikel 2 1. Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden. 2. Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat. Gebroken tijdvakken Artikel 3 Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Onvolledige betrekking Artikel 4 Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking. Salarisschaal en -bedrag Artikel 5 1. De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 2. Het salaris van de gemeentesecretaris wordt afgeleid van de schaal in bijlage IIA van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede welke gerelateerd aan de bezoldiging van de burgemeester in de inwonersklasse tot inwoners direct ligt onder de rijksschaal waarvan het maximum salaris vergelijkbaar is met de bezoldiging van de burgemeester. 4

5 Artikel 6 1. Burgemeester en wethouders bepalen - uitgezonderd de ambtenaar als bedoeld in artikel 5, lid 2 - met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet. 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode. 3. Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal. Periodieke verhoging van het salaris Artikel 7 1. Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag. 2. De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt: a. bij aanstelling in tijdelijke dienst voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn tijdelijke aanstelling een jaar is verstreken en b. bij c.q. na aanstelling in vaste dienst voor de eerste maal ingaande 1 januari van het jaar daaropvolgend en vervolgens telkens per 1 januari van enig jaar. 3. Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat. Extra periodieke verhoging van het salaris Artikel 8 1. Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking, dan wel andere van voldoende belang geachte omstandigheden. 5

6 2. Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald. Ziekte en periodieke salarisverhoging Artikel 9 Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhogingen. Geen periodieke verhoging Artikel Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 7 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten. 2. Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend. 3. Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid. Salaris bij bevordering naar hogere schaal Artikel Bij de bevordering van de ambtenaar naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eerst hogere bedrag, waarmede gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het maximumsalaris in die schaal. 2. Wanneer de bevordering het gevolg is van een overplaatsing naar een functie waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, is het gestelde in artikel 7, lid 2 en lid 3 van deze Regeling van overeenkomstige toepassing. 6

7 7

8 III Instrumenten van flexibele beloning Gratificatie Artikel Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede worden toegekend. 2. B&W stellen nadere regels met betrekking tot het in het eerste lid bepaalde. Groepsgratificatie Artikel Aan een groep ambtenaren die een uitstekende collectieve prestatie heeft geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend. 2. B&W stellen nadere regels met betrekking tot het in het eerste lid bepaalde. Persoonlijke toelage na bereiken maximum functionele schaal Artikel Aan een ambtenaar die het maximum van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede worden toegekend, indien betrokkene meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd. 2. De toelage bedraagt maximaal 7,5% van het salaris van de ambtenaar en wordt toegekend in stappen van 2,5%. 3. Het salaris en de persoonlijke toelage tezamen overschrijden niet het maximum van de naast hogere salarisschaal. 4. De toelage wordt ingetrokken dan wel verminderd, indien de gronden waarop deze werd toegekend niet meer dan wel in verminderde mate aanwezig zijn, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven. Arbeidsmarkttoelage Artikel 15 8

9 1. Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend. 2. De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar. 3. De toelage bedraagt maximaal 7,5% van het maximum salaris van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal. 4. Het salaris en de arbeidsmarkttoelage tezamen overschrijden niet het maximum van de naast hogere salarisschaal. 5. De toelage eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage worden toegekend. 6. Burgemeester en wethouders kunnen om redenen van werving of behoud (aanvullend) afwijkende maatregelen treffen. Nadere regels overige instrumenten flexibele beloning Artikel 16 Burgemeester en wethouders stellen nadere regels omtrent de toepassing en de hoogte van overige instrumenten van flexibele beloning. 9

10 IV Overige toelagen en vergoedingen Waarnemingsvergoeding Artikel De ambtenaar die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht volledig een andere betrekking waarneemt, ontvangt een waarnemingsvergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 2. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:1:2, lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, bestaat voor de ambtenaar wiens functie wordt bezoldigd naar salarisschaal 9 of hoger, aanspraak op vergoeding vanaf de dag dat de waarneming begon zodra deze in een aaneengesloten tijdvak van zes weken tenminste twintig volle werkdagen heeft geduurd. 3. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:1:2, lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, wordt geen vergoeding toegekend aan de ambtenaar die ingevolge de door hem beklede functie integraal hiërarchisch leiding geeft. Buitendagvenstervergoeding Artikel 18 De ambtenaar die valt onder de standaard regeling voor de werktijden en die door het college is aangewezen om arbeid te verrichten buiten het dagvenster, ontvangt een buitendagvenstervergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. Overwerkvergoeding Artikel 19 Aan de ambtenaar die een functie bekleedt waaraan maximaal schaal 11 is verbonden en voor wie met toepassing van artikel 4:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede eenzijdig de werktijden zijn vastgesteld wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is bepaald in de artikelen 3:2 en 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 10

11 Toelage onregelmatige dienst Artikel De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan maximaal schaal 11 is verbonden en voor wie met toepassing van artikel 4:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede eenzijdig de werktijden zijn vastgesteld, heeft recht op een toelage onregelmatige dienst over de werktijd tijdens de uren genoemd in artikel 3:3, lid 1 onder a t/m c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. 2. De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen en uur; b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; c. 40% voor de uren op zaterdag; d. 65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede op goede vrijdag en 5 mei, welke dagen lokaal als feestdagen zijn aangewezen, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij regel 11 in schaal Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk is beëindigd na uur. 4. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt. Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst Artikel Aan de ambtenaar aan wie met toepassing van artikel 2:1B, lid 2, onderdeel c van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede ingevolge schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders om redenen van 11

12 dienstbelang de verplichting is opgelegd zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar te houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. 2. De toelage bedraagt per uur van daadwerkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij het maximum van schaal 8 en wel: a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en uur en 3% voor de uren op die dagen tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; b. 7% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en uur en 5% voor de uren op die dag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur; c. 8% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede alsmede op goede vrijdag en 5 mei, welke dagen lokaal als feestdagen zijn aangewezen, tussen 6.00 en uur en 6% voor de uren op die dagen tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen en uur. 3. In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt aan de ambtenaar die zich gedurende de daarvoor door burgemeester en wethouders vastgestelde periode op aanwijzing en volgens rooster beschikbaar dient te houden voor de gladheidsbestrijding, een door burgemeester en wethouders vast te stellen vergoeding verleend. Deze vergoeding wordt vermeld op een bij deze regeling vast te stellen bijlage en wordt telkens aangepast aan de algemeen geldende salarisontwikkelingen voor ambtenaren binnen de sector gemeenten. 4. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Vergoedingen ingevolge een dergelijke regeling worden vermeld op de in lid 3 bedoelde bijlage en - voor zover de aard van de vergoeding dat met zich meebrengt - wordt het bedrag van de vergoeding telkens aangepast aan de algemeen geldende salarisontwikkelingen voor ambtenaren binnen de sector gemeenten. Vergoeding bedrijfshulpverlening Artikel 22 Een vergoeding wegens bedrijfshulpverlening wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in de Regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Wijk bij Duurstede

13 Afbouwtoelage Artikel Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in de artikelen 19 en 20, blijvend wordt verlaagd terwijl hij deze toelagen gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend ter grootte van: a. 100% van de daling van de bezoldiging gedurende het eerste halfjaar; b. 75% van de daling van de bezoldiging gedurende het tweede halfjaar; c. 50% van de daling van de bezoldiging gedurende het derde halfjaar; d. 25% van de daling van de bezoldiging gedurende het vierde halfjaar. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage - als bedoeld in artikelen 19 en 20 - een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage - als bedoeld in artikelen 19 en 20 - direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 3. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage - als bedoeld in artikelen 19 en 20 - heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid. 4. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden. 5. Burgemeester en wethouders stellen voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vast. Referte-tijdvak doorbetaling toelagen bij verhindering wegens ziekte Artikel 24 De toelage onregelmatige dienst - voor zover deze per maand variabel is - wordt in geval van verhindering wegens ziekte, zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de 13

14 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede slechts geacht te behoren tot de bezoldiging tot een bedrag dat overeen komt met hetgeen in de drie kalendermaanden, voorafgaande aan de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking is ontstaan, gemiddeld per maand is toegekend aan die toelage. Voor zover de ambtenaar op even bedoelde datum minder dan drie kalendermaanden of dertien weken zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over het tijdvak waarin hij vóór het ontstaan van de verhindering in dienst is geweest. V Overige bepalingen Garantiebepaling Artikel 25 De eenmaal voor een ambtenaar vastgestelde salarisschaal blijft voor hem gelden indien het resultaat van de waardering van zijn functie - na wijziging hiervan - zou leiden tot de conversie naar een lagere salarisschaal. De gehandhaafde salarisschaal wordt aangeduid als persoonlijke schaal. Onvoorziene gevallen Artikel 26 Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling. Slotbepalingen Artikel Deze regeling treedt in werking op 1 november 2014 en kan worden aangehaald als de Bezoldigingsregeling Wijk bij Duurstede 2014". 14

15 2. De Bezoldigingsverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2000, vastgesteld op 25 september 2000 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 23 september 2014 De gemeentesecretaris, De burgemeester, Wilma van de Werken Tjapko Poppens Toelichting op de Bezoldigingsregeling 2014 Algemeen Deze Regeling vervangt de Bezoldigingsverordening 2000, die was gebaseerd op de model-verordening van het College voor Arbeidszaken (ledenbrief van 13 november 1998, ARZ/806284). De vernieuwde regeling is het directe gevolg van de invoering van de Werktijdenregeling Waar mogelijk is overigens de regeling inhoudelijk gelijk gebleven aan de Bezoldigingsverordening

16 Hoofdstuksgewijze toelichting Hoofdstuk II: salaris Artikel 5 Salarisschaal en -bedrag De salarisschalen bij de Bezoldigingsregeling zijn te vinden in bijlage IIa (nieuwe salarisstructuur) van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. De verwijzing naar bijlage II (oude salarisstructuur) is geschrapt. Er worden geen medewerkers meer bezoldigd naar de oude salarisstructuur. Lid 2 geeft aan hoe wordt bepaald volgens welke schaal de gemeentesecretaris wordt bezoldigd. Daarmede is tevens bepaald welke salarisschalen beschikbaar zijn voor de overige functies in de gemeentelijke organisatie. Artikelen 7, 8 en 10 (Extra) periodieke verhoging van het salaris In de artikelen 7, 8 en 10 wordt respectievelijk geregeld: periodieke salarisverhoging, extra periodieke salarisverhoging en het onthouden van een periodieke salarisverhoging. Waar het onthouden van een periodieke salarisverhoging is gekoppeld aan het schriftelijk vastgelegde oordeel van onvoldoende functioneren, is het logisch dat het toekennen van de jaarlijkse periodieke salarisverhoging gebeurt op basis van het oordeel van voldoende functionerend. Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal Lid 1 is redactioneel aangescherpt maar inhoudelijk gelijk aan artikel 11 uit de Bezoldigingsverordening Lid 1 bevat de bevorderingssystematiek in de nieuwe salarisstructuur (bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede). Lid 2 is nieuw toegevoegd. Aan een dergelijke bepaling is behoefte om - binnen de aanstelling in algemene dienst de salarisinpassing te reguleren bij overplaatsing naar een andere functie en (uitzicht op) bevordering naar een hogere salarisschaal. 16

17 Hoofdstuk III: instrumenten van flexibele beloning Artikelen 12 en 13 (Groeps)gratificatie Beide artikelen stellen in lid 2, dat burgemeester en wethouders nadere regels stellen. Deze regels zijn terug te vinden in de Leidraad formuleren gratificatievoorstel. Artikel 14 Persoonlijke toelage Artikel 14 is een nadere uitwerking van artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. Een besluit tot toekenning van een persoonlijke toelage wordt onderbouwd door een schriftelijke, genuanceerde personeelsbeoordeling, gebaseerd op competenties. In artikel 3:7:8 wordt gesproken van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver. In artikel 14, lid 1, is gekozen voor de term uitstekend functioneren. Artikel 15 Arbeidsmarkttoelage De arbeidsmarktsituatie in relatie tot het organisatiebelang kan dwingen tot het treffen van tijdelijke maatregelen. In voorkomende gevallen dient daaraan een expliciet bestuursbesluit, genomen voor de aanvang van een wervingsprocedure, ten grondslag te liggen. In lid 6 van dit artikel is nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden (aanvullend) afwijkende maatregelen te treffen. Er zijn in individuele situaties om redenen van werving of behoud van medewerkers andere tegemoetkomingen denkbaar. Hoofdstuk IV: overige toelagen en vergoedingen Dit hoofdstuk bevat bepalingen met betrekking tot toelagen en vergoedingen. Veelal hebben deze hun basis in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede. Echter, er zijn ook bepalingen met betrekking tot overige toelagen en vergoedingen opgenomen. Daarmede wordt bereikt dat alle vormen van toelagen en vergoedingen worden gerangschikt binnen het formele kader van een bezoldigingsregeling. 17

18 Met ingang van 1 januari 2014 is hoofdstuk 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede betreffende arbeidsduur en werktijden ingrijpend gewijzigd. Ter nadere uitwerking daarvan is de Werktijdenregeling 2014 vastgesteld. Met het van kracht worden van de nieuwe Werktijdenregeling 2014 wordt onderscheid gemaakt in vergoedingen geldend voor de medewerkers die vallen onder de standaardregeling voor de werktijden en vergoedingen voor de medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling voor de werktijden. Sommige vergoedingen gelden voor beide groepen medewerkers. Zie onderstaand overzicht. Soort vergoeding artikel Standaardregeling Regeling voor de werktijden Bijzondere regeling waarneming andere functie 17 X X bereikbaar-/beschikbaarheid 21 X X buiten dagvenster werken 18 X overwerk 19 X onregelmatige dienst 20 X bedrijfshulpverlening 22 X X afbouwtoelage 23 X X Aan het eind van deze toelichting is voor de buitendagvenstervergoeding, de toelagen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid, overwerk en onregelmatige dienst schematisch weergegeven wat de onderscheiden vergoedingspercentages (van het uurloon) zijn gedurende de diverse tijdvakken van de weekdagen. Artikel 18 Buitendagvenstervergoeding Vanaf 1 januari 2014 geldt voor de werktijden een dagvenster van 7.00 uur tot uur. Dit is de zgn. standaardregeling die geldt voor de medewerkers die (enige) vrijheid hebben bij het bepalen van hun werktijden. Artikel 3:8 van de CAR regelt een buitendagvenstervergoeding voor de ambtenaar die door het college is aangewezen buiten het dagvenster arbeid te verrichten. Er is geen recht op een buitendagvenstervergoeding indien de ambtenaar een functie bekleedt waaraan functieschaal 11 of hoger is verbonden. Analoog aan deze bepaling 18

19 dient in artikel 18 ook de overwerkvergoeding te worden gemaximeerd tot die functies waaraan maximaal schaal 11 is verbonden (Bezoldigingsverordening 2000: schaal 11A). Artikel 21 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst Met toepassing van Artikel 2:1B, lid 2 onderdeel c CAR kan een medewerker om redenen van dienstbelang de verplichting worden opgelegd beschikbaar te zijn. Dit geldt zowel de medewerker onder de standaard als onder de bijzondere regeling voor de werktijden. De aanwijzing kan zijn voor: - bepaalde tijd of - onbepaalde tijd; hierbij geldt dat de aanwijzing schriftelijk gebeurt indien de diensten op gemiddeld 60 kalenderdagen in een periode van 12 maanden moeten worden verricht. Lid 1: de zinsnede schriftelijke aanwijzing betekent dus dat de verplichting structureel wordt opgelegd en geldt gedurende tenminste 60 kalenderdagen per periode van 12 maanden. Lid 2: de vergoeding wordt toegekend over de uren daadwerkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid. Voor de medewerker op wie de bijzondere regeling voor de werktijden van toepassing is, is duidelijk welke dagen en tijden buiten zijn werkpatroon vallen. Voor de medewerker op wie de standaardregeling voor de werktijden van toepassing is geldt de plicht tot daadwerkelijke bereikbaarheid en beschikbaarheid op de dagen en tijden: - vallend buiten het werkpatroon en de werktijden, overeen gekomen ingevolge artikel 7, lid 2, van de Regeling werktijden gemeente Wijk bij Duurstede 2014; - vallend buiten de uren dat sprake is van structureel thuiswerken c.q. tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor zover dit laatste overigens het dienstbelang dat reden was voor de aanwijzing bereikbaar en beschikbaar te zijn niet schaadt. Structureel thuiswerken impliceert dat volgens vast rooster en langer dan een maand thuis wordt gewerkt. Een aanwijzing om bereikbaar en beschikbaar te zijn kan, vanwege het daarmee gemoeide dienstbelang, beperkingen stellen aan tijd- en plaatsonafhankelijk werken. 19

20 De vergoeding voor daadwerkelijk verrichte arbeid is voor de medewerker onder de standaardregeling voor de werktijden geregeld in artikel 3:3A, lid 2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede en ziet er als volgt uit: - voor de uren binnen het dagvenster: compensatie in tijd op een ander moment in overleg met de leidinggevende - voor de uren vallend buiten het dagvenster: de buitendagvenstervergoeding Artikel 23 Afbouwtoelage Bij de totstandkoming van het Sociaal Statuut 2014 is in overeenstemming met het GO in artikel 5:1:4 een vernieuwde afbouwregeling geformuleerd welke nu ook zo is opgenomen in de Bezoldigingsregeling

21 Overzicht soorten vergoedingen en percentages van het uurloon gedurende de diverse tijdvakken van de weekdagen Buitendagvenstervergoeding / standaardregeling voor de werktijden. tijdstip maandag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 50% uur dagvenster = geen vergoeding uur 50% 75% 100% Opm.: met zondag zijn gelijkgesteld de feestdagen genoemd in artikel 4:5 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede goede vrijdag en 5 mei. Overwerkvergoeding / bijzondere regeling voor de werktijden tijdstip maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 75% 50% uur 25% 75% 100% uur 50% Opm. 1: met zondag zijn gelijkgesteld de feestdagen genoemd in artikel 4:5 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede goede vrijdag en 5 mei. Opm.2: op elke dag die volgt op een feestdag geldt tussen uur een toeslag van 75%. Toelage onregelmatige dienst / bijzondere regeling voor de werktijden tijdstip maandag t/m vrijdag zaterdag zondag en uur 40% 40% 65% en uur 20% Toelage bereikbaarheid en beschikbaarheid / standaard en bijzondere regeling voor de werktijden tijdstip maandag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 5% 7% 8% en uur 3% 5% 6% Opm. 1: de toelage wordt afgeleid van het maximum van salarisschaal 8 Opm. 2: met zondag zijn gelijkgesteld de feestdagen genoemd in artikel 4:5 van de 21

22 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wijk bij Duurstede, alsmede goede vrijdag en 5 mei. 22

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Verordening sollicitatieplicht en outplacement politieke ambtsdragers 2014 De raad van de gemeente Stein; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014; Gelet op artikel 147 van

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 6 september 2011 gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 gelet op het bepaalde in 147/149

Nadere informatie

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO)

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel.

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel. besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 16 onderwerp Mandatenbesluit griffiepersoneel 2010 de raad van de gemeente gouda besluit: 1. Vast te stellen de rechtspositionele mandaten met betrekking

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud

Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:1 Functies en functiewaardering 3:1 en lokaal Bezoldiging (NB: in dit artikel wordt vooral verwezen naar de lokaal vast te stellen bezoldigingsverordening).

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Toelageregeling Universiteit Twente 2015

Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Kenmerk: CvB UIT-1310 Datum: 28 september 2015 Auteur: Hooftman/Miessen Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de Lokale arbeidsvoorwaardenregeling wordt verstaan onder: a ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN AB 2010 Nr. 21 AFKONDIGINGSBLAD VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 6 de juli 2010, houdende nadere regels

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 27 oktober 2000 Besluit der Staten van Zeeland van 27 oktober 2000, nr. 22, houdende vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (Provinciaal Blad nr. 47 van 2000), laatstelijk

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Onderwerp Vaststelling Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 204 Vastgesteld 0 januari 204 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot januari 204 Blad bekendmakingen 204 nr, uitgegeven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

1. Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder:

1. Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden 4a. Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden 5 Seniorenmaatregel (is vervallen)

Nadere informatie

Tekst CAR/UWO Bijgewerkt tot: 27 april 2009, (circulaire CvA/U200900468) Versie: 1 juli 2009. Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Tekst CAR/UWO Bijgewerkt tot: 27 april 2009, (circulaire CvA/U200900468) Versie: 1 juli 2009. Hoofdstuk 1 algemene bepalingen Tekst CAR/UWO Bijgewerkt tot: 27 april 2009, (circulaire CvA/U200900468) Versie: 1 juli 2009 Hoofdstuk 1 algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling en de

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1027 d.d. 16-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden per 1 december 2007 BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 169 31 maart 2014 Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten van Zeeland Gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel; gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet; besluit: vast te stellen de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2010.150 RIS 178674 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegingen: - in de vorige collegeperiode was het de uitdrukkelijke

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 56 e wijziging maart 2015 03-03-2015 Bijgewerkt tot en met de 56e wijziging 1 Woord vooraf Dit is een uitgave van de CAR en de LAR. Deze afkortingen

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010

Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Regeling Werktijden gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende de werktijden van de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten N.V.T. Datum en nummer

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 2594 12 januari 2015 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op de LOGA-brief van 2 oktober

Nadere informatie

Salaris en vergoedingsregelingen

Salaris en vergoedingsregelingen Hoofdstuk 3 Salaris en vergoedingsregelingen Algemene bepalingen voor hoofdstuk 1 T 1. a. salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag per kalendermaand dat deel uitmaakt van een salarisschaal of dat

Nadere informatie

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage.

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN: Wijziging FLO overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11 : ĚĒĒĚ LOG A ' : ţ ; College Årbáåméšn/VNG ABVAKABO Brief aan de leden fil É T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV CMMľ (070) 373 8393 uw kenmerk bljleoe(n)

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 3 juni 2008, nr. B.4, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 1 augustus 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 juli 2008, nr. 2008-114520, afd. PO,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 15 december 2010 2010 no. 77 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in hun vergadering van 14 december 2010 besloten de navolgende regelingen vast te stellen en

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand.

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en de Maatregelenverordening;

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR73413_5 CAR/UWO. 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR73413_5 CAR/UWO. 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR73413_5 8 juni 2016 CAR/UWO 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen 1 Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-6-2016 tot 10-6-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015

FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 FAQ s hoofdstuk 3 versie 1 juli 2015 Beloningsbeleid Kunnen gemeenten na bevordering, het salaris vast blijven stellen op het naast hogere bedrag in de nieuwe salarisschaal? Ja. Het beloningsbeleid is

Nadere informatie

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave januari 2008 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie BIJLAGE III Personeel en Organisatie Te mandateren aan de directeur Stafafdelingen, de directeur Beleidsafdelingen, de directeur Uitvoering en de directeur Matrixunits: de navolgende bevoegdheden met dien

Nadere informatie

I CAR/UWO: de Verordening tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst

I CAR/UWO: de Verordening tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR83408_2 15 maart 2016 Bezoldigingsverordening gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie