Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014;"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr augustus 2014 Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3:1, lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen; gezien het advies van de organisaties van overheidspersoneel van 6 maart 2014; gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014; I Begripsbepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen; 2. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling a. salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, lid 2, letter b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling b. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; c. uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter o van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling d. schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, lid 2, letter a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen, opgenomen in bijlage IIa (nieuwe salarisstructuur) van die regeling; e. functieschaal: de voor de functie vastgestelde salarisschaal volgens het functieboek gemeente Drimmelen. f. aanloopschaal: een lagere salarisschaal dan functieschaal waarin ambtenaar tijdelijk wordt ingepast indien functie nog niet volledig wordt uitgeoefend. g. bovenfunctionele schaal: naasthogere salarisschaal boven de functieschaal. h. bezoldiging: de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1, lid 2, letter c van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling i. conversie: de vertaling van de waarderingen van functies naar salarisschalen; j. beoordeling: een schriftelijk oordeel met betrekking tot de wijze van functievervulling op grond van de Regeling jaarlijkse personeelsgesprekken Gemeente Drimmelen; k. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter b van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling l. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter k, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen; m. overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, letter l, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling n. toelage onregelmatige dienst: de toelage als bedoeld in artikel 3:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling o. toelage beschikbaarheid en bereikbaarheid: de toelage als bedoeld in artikel 3:3:1 van de Collectieve ; p. buitendagvenstervergoeding: de vergoeding als bedoeld in artikel 3:8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen II Salaris Recht op salaris Artikel 2 1. Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. 2. Indien nog niet volledig aan de functie-eisen wordt voldaan kunnen burgemeester en wethouders de ambtenaar een lagere (aanloop)salarisschaal dan de functieschaal toekennen. De wijze van 1

2 omzetting van aanloopschaal naar functieschaal vindt plaats overeenkomstig het gestelde in artikel Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat. Gebroken tijdvak Artikel 3 Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand. Part-time betrekking Artikel 4 Het salaris van de ambtenaar met een part-time betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een full-time betrekking. Salarisbedragen Artikel 5 Het salaris van de ambtenaar, van wie het salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, wordt vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen. Artikel 6 1. De toepassing van bijlage IIa van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) van de gemeente Drimmelen. 2. Burgemeester en wethouders bepalen op basis van het vastgestelde functiewaarderingsysteem de voor de functie geldende salarisschaal. 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode. 4. De salarissen in de schalen 1 t/m 3 worden niet lager uitbetaald dan de eerste periodiek van schaal Indien een ambtenaar voor bepaalde tijd wordt ingepast in een functie met een hogere functieschaal en vervolgens terugkeert naar de functie met de salarisschaal die op hem of haar van toepassing was voor de tijdelijke inpassing, is het bepaalde in artikel 18 eveneens van toepassing. 6. Indien in de salarissen van het gemeentepersoneel een wijziging wordt aangebracht welke een algemeen karakter draagt, wordt door burgemeester en wethouders met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat, een overeenkomstige wijziging aangebracht in de salarissen van de ambtenaren. Periodieke verhoging van het salaris Artikel 7 1. Het salaris van de ambtenaar die in aanmerking komt voor een periodieke verhoging op grond van de Regeling jaarlijkse personeelsgesprekken Gemeente Drimmelen wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.de periodieke verhoging wordt jaarlijks per 1 januari toegekend. 2. Aan de ambtenaar die in de periode 1 september tot 1 januari in dienst is getreden wordt de periodieke verhoging op grond van de Regeling jaarlijkse personeelsgesprekken Gemeente Drimmelen niet toegekend per 1 januari maar per 1 januari van het jaar daaropvolgend en nadien telkens per 1 januari van ieder nieuw kalenderjaar. Om voor een periodieke verhoging in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een dienstverband van minimaal 4 maanden en één dag op het moment van toekenning van de periodieke verhoging. Geen periodieke verhoging Artikel 8 Indien het functioneren van een ambtenaar het samenvattend eindoordeel onvoldoende heeft als uitvloeisel van de beoordeling op grond van de Regeling jaarlijkse Personeelsgesprekken Gemeente Drimmelen wordt geen periodieke verhoging toegekend. Salaris bij bevordering naar hogere schaal 2

3 Artikel 9 1. Wanneer voor de ambtenaar een hogere salarisschaal gaat gelden, wordt het salaris vastgesteld op het eersthogere bedrag in de nieuwe schaal met in achtneming van het gestelde in de leden 2 en Het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar bedraagt tenminste 75% van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal. 3. Indien bevordering naar een hogere schaal en toekennen van een periodiek samenvallen op 1 januari vindt eerst de bevordering plaats overeenkomstig de leden 1 en 2 en vervolgens het toekennen van de periodiek overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. Bovenfunctionele schaal Artikel 10 Op basis van zwaarwegende redenen kunnen burgemeester en wethouders een bovenfunctionele schaal toekennen. III Overige toelagen en vergoedingen Arbeidsmarkttoelage Artikel Burgemeester en wethouders kunnen in een nadere regeling generieke functieprofielen met een bepaald werkveld aanwijzen waarbij om redenen van werving of behoud een arbeidsmarkttoelage wordt toegekend. Met de Ondernemingsraad moet overeenstemming zijn bereikt over de aanwijzing van de functies. 2. De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van twee jaar. 3. De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw voor en maximale periode van twee jaar een toelage als bedoeld in het eerste lid worden toegekend. 4. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 1, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, 5. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 4 met dien Overwerkvergoeding Artikel 12 Dit artikel is alleen van toepassing op de ambtenaar waarop de bijzondere regeling overeenkomstig de Regeling werktijden gemeente Drimmelen van toepassing is verklaard. 1. Bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt bij overwerk het percentage als zijnde voor de uren op zaterdag. 2. Voor werkzaamheden welke door ambtenaren met meer dan één functieschaal worden verricht ten behoeve van de aansturing calamiteitenrooster waaronder begrepen de gladheidsbestrijding wordt een overwerkvergoeding toegekend. De overwerkvergoeding per uur wordt berekend over het gemiddelde salaris per uur van de bij dit overwerk betrokken ambtenaren. Vergoeding vegen vuurwerk Artikel 12a Dit artikel geldt alleen voor de medewerkers afdeling Openbare Werken buiten die belast zijn met het opruimen van de restanten vuurwerk op Nieuwjaarsdag. Voor het verrichten van deze werkzaamheden wordt geen overwerk toegekend. In plaats daarvan ontvangen zij een bruto vergoeding van 10% berekend over het schaalbedrag per maand behorende bij het maximum van schaal 5. Buitendagvenstervergoeding 3

4 Artikel 12b Dit artikel is alleen van toepassing op de ambtenaar waarop de standaard regeling overeenkomstig de Regeling werktijden gemeente Drimmelen van toepassing is verklaard. 1. Bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt het percentage als zijnde voor de uren op zaterdag indien door medewerkers vallende onder de standaardregeling op deze dagen wordt gewerkt 2. Voor werkzaamheden welke door ambtenaren met meer dan één functieschaal worden verricht ten behoeve van het Commando Plaats Incident voor de rampenbestrijding wordt een buitendagvenstervergoeding toegekend. De buitendagvenstervergoeding per uur wordt berekend over het gemiddelde salaris per uur van de bij COPI betrokken ambtenaren. Toelage coördinatie Artikel 12c 1. Aan de ambtenaar die is ingepast in een generiek profiel waaraan de module coördinatie, code A, is gekoppeld zoals opgenomen in het functieboek gemeente Drimmelen, wordt maandelijks een toelage toegekend. 2. Uitgaande van een full-time dienstverband( 36 uur per week) bedraagt de toelage 90% van het verschil tussen schaal 10 max. en schaal 9 max. per maand. Indien sprake is van een deeltijdbetrekking wordt de toelage naar rato toegekend. 3. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 1, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, 4. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 4 met dien EHBO toelage Artikel Aan de ambtenaar die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma wordt maandelijks een toelage toegekend. De hoogte van deze toelage stemt overeen met het bedrag zoals die door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Rijk wordt vastgesteld. 2. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 1, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, 3. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 2 met dien BHV toelage Artikel Aan de ambtenaar die in het bezit is van een geldig certificaat bedrijfshulpverlening wordt maandelijks een toelage toegekend. De hoogte van deze toelage stemt overeen met het bedrag zoals die door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de sector Rijk wordt vastgesteld. 2. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 1, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, 3. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 2 met dien Toelage onregelmatige dienst Artikel 15 Dit artikel is alleen van toepassing op de ambtenaar waarop de bijzondere regeling overeenkomstig de Regeling werktijden gemeente Drimmelen van toepassing is verklaard. 4

5 1. Aan de ambtenaar die anders dan bij wijze van overwerk, nu en dan, regelmatig of voortdurend arbeid verricht op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur, wordt een toelage toegekend. 2. De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel: a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 uur. De 20%-toelage geldt alleen als het werk voor 7 uur begint of na 20 uur eindigt; b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 uur; c. voor de uren op zaterdag: 45 % voor de uren tussen en uur;70% voor de uren tussen en uur; d. 70% voor de uren op zondag; e. 100% voor de uren op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid van de Collectieve ; f. bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt het percentage als zijnde voor de uren op zaterdag. 3. Voor de in de vorige leden genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is verricht buiten de vastgestelde werktijden. 4. In afwijking van het tweede en derde lid kan het bevoegd gezag een vaste toelage toekennen. 5. De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld aan de hand van het bepaalde in het tweede en derde lid en de mate waarin de ambtenaar zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag onregelmatige diensten verricht. De toelage wordt aangepast indien zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan. 6. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 4, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, 7. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 6 met dien Inconveniëntentoelage Artikel Burgemeester en wethouders kunnen functies met een bepaald werkveld aanwijzen waarin werkzaamheden worden verricht die naar aard of omstandigheden als zwaar en onaangenaam kunnen worden aangemerkt. Aan deze functiehouders wordt een tijdelijke toelage verstrekt. 2. De toelage wordt vastgesteld op 2% van het bruto maandsalaris. 3. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 2, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, zijn de bepalingen omtrent aanspraken bij ziekte zoals beschreven in artikel 7:3 van de Collectieve 4. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 3 met dien 5. De ambtenaar die, voorafgaand aan de ingangsdatum van deze regeling, recht had op een hogere toelage dan in deze regeling aan hem wordt toegekend, houdt het recht op die hogere toelage. Dit recht blijft alleen bestaan zolang de ambtenaar dezelfde werkzaamheden blijft uitvoeren. De hogere toelage wordt vastgesteld op het gemiddeld uitbetaalde bedrag aan vergoeding vuile arbeid over de kalenderjaren 1999 en 2000, verhoogd met het bedrag van de rijwieltoelage op jaarbasis zoals deze gold op per 1 januari 2001 De hogere toelage stijgt niet mee met de loonontwikkeling. 6. In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders een regeling worden getroffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt. Toelage bereikbaarheid- en beschikbaarheid (consignatie) Artikel Een ambtenaar die buiten de werktijden die voor hem gelden, in opdracht van het bevoegd gezag zich nu en dan, regelmatig of voortdurend bereikbaar en beschikbaar moet houden om bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend. 2. De toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van het salaris per uur dat is afgeleid van het salaris behorende bij het maximum salarisnummer van salarisschaal 7 van bijlage IIa: 5

6 a. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag; b. 10% voor de uren op zaterdag en zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Gemeente Drimmelen; c. bij collectief aangewezen brugdagen, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag geldt het percentage als zijnde voor de zaterdag. 3. De op basis van het tweede lid berekende toelage wordt verhoogd met 100% over de uren waarop aan de opgedragen bereikbaarheid en beschikbaarheid een extra plaatsgebondenheid op of rond de plaats van tewerkstelling is verbonden. 4. In afwijking van het tweede en derde lid kan het bevoegd gezag op basis van het rooster een vaste toelage toekennen. 5. De toelage, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld aan de hand van het bepaalde in het tweede en derde lid en de mate waarin de ambtenaar zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag bereikbaar en beschikbaar pleegt te moeten houden. De toelage wordt aangepast indien zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag daarvan. 6. Op de ambtenaar die de toelage, als bedoeld in lid 5, tenminste gedurende één jaar heeft genoten, zijn de bepalingen omtrent aanspraken bij ziekte zoals beschreven in artikel 7:3 van de Collectieve 7. Indien de toelage korter dan één jaar is genoten geldt eveneens het gestelde onder lid 7 met dien 8. De ambtenaar die 60 jaar of ouder is, is niet verplicht deel te nemen aan bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten. Afbouwtoelage Artikel Aan de ambtenaar van wie zijn bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in de artikelen 11, 12b, 13, 14, 15,16 en 17 een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien de ambtenaar de tijdelijke toelage - als bedoeld in artikelen 11, 12b, 13, 14, 15,16 en 17 - direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. 2. De aflopende toelage wordt alleen toegekend als de blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging. 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 17 - een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend indien direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren de toelage zonder wezenlijke onderbreking werd genoten. Voor de toepassing van voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan drie maanden. 4. De afbouwtoelage kent het volgende verloop: a. het eerste halfjaar ontvangt de ambtenaar 100% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; b. het tweede halfjaar ontvangt de ambtenaar 75% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; c. het derde halfjaar ontvangt de ambtenaar 50% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen; d. het vierde halfjaar ontvangt de ambtenaar 25% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen. 5. De hoogte van toelagen als basis voor de afbouwtoelage geldt het gemiddelde per jaar van de ontvangen toelagen over de 2 direct voorafgaande kalenderjaren. IV Overige bepalingen Artikel 19 Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling. Slotbepalingen 6

7 Artikel Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2014 met dien verstande dat het positief effect van de wijziging in artikel 17, lid 2 wordt geacht in te zijn gegaan op 1 november De regeling kan worden aangehaald als de Bezoldigingsregeling gemeente Drimmelen 2014 ; 2. De salarisverordening gemeente Drimmelen vastgesteld d.d. 22 mei 2007 en sedertdien gewijzigd wordt met ingang van 1 juli 2014 ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 juni 2014 drs. G.L.C.M. de Kok, burgemeester drs. C. Smits, secretaris, secretaris Toelichting bezoldigingsregeling I Algemeen De laatst vastgestelde bezoldigingsverordening dateert van januari 2007 en dient vanwege een aantal mutaties dringend aangepast te worden. Voor zover noodzakelijk worden in deze toelichting de wijzigingen nader toegelicht. Begripsbepalingen Artikel 1 Algemeen: De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) gemeente Drimmelen en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen zijn samengevoegd tot één regeling. Dit is de reden dat bewuste regelingen nu zijn samengevoegd qua tekst in deze regeling. Daarnaast is de Regeling personeelsgesprekken gemeente Drimmelen in de plaats gekomen van de Regeling Beoordelingsgesprekken gemeente Drimmelen. Dit heeft geleid tot een aantal tekstuele wijzigingen in deze regeling. Eventuele dubbelingen zijn voorts uit de bezoldigingsregeling gehaald. De aanstelling in algemene dienst heeft voorts geleid tot andere bewoordingen in de tekst. In plaats van benoemen wordt in het vervolg gesproken over inpassen. Daarnaast is deze regeling aangepast aan de gevolgen van de nieuwe werktijdenregeling die in 2014 is ingegaan. II Salaris Artikel 6, lid 5 Nieuw is hierbij dat de afbouwtoelage van toepassing wordt verklaard hetgeen een positieve impuls geeft aan de interne mobiliteit. Artikel 7, lid 1 In de Regeling personeelsgesprekken gemeente Drimmelen is opgenomen dat een periodiek voortaan alleen nog maar per 1 januari wordt toegekend. De bezoldigingsregeling is overeenkomst gewijzigd. In lid 2 is uiteengezet wanneer een periodiek achterwege blijft in de situatie dat een medewerker in dienst treedt in de periode 1 september tot en met 31 december van een bepaald jaar. Artikel 8 De tekst is verduidelijkt in de situatie dat er sprake is van het niet toekennen van een periodiek Artikel 9, lid 3 Met de uitleg in het derde lid wordt uiteengezet hoe gehandeld moet worden als op hetzelfde tijdstip sprake is van een bevordering naar een hogere schaal en het toekennen van een periodiek. In deze expliciete situatie vindt eerst bevordering plaats naar de hogere schaal en vervolgens het toekennen van de periodiek overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.. Artikel 11, leden 4 en 5 Artikel 12 Aangegeven wordt dat de overwerkvergoeding alleen nog maar van toepassing is op de medewerker die onder de bijzondere werktijdenregeling is gerangschikt. Artikel 12, lid 2 Hierbij is geregeld dat de overwerkvergoeding wordt gemiddeld als werkzaamheden door ambtenaren met meer dan één functieschaal worden verricht ten behoeve van de aansturing calamiteitendienst waaronder begrepen de gladheidsbestrijding. Artikel 12a Het afzonderlijk collegebesluit tot het verlenen van een bruto vergoeding vuurwerk is vanaf nu ook opgenomen in de bezoldigingsregeling. Het betreft een percentage van het schaalbedrag behorende bij het maximum van schaal 5. Artikel 12b 7

8 Nieuwe in de bezoldigingsregeling is het toekennen van de buitendagvenstervergoeding op grond van het bepaalde in artikel 3:8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) gemeente Drimmelen en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gemeente Drimmelen. Artikel 12b, lid 1 Hierbij is geregeld dat de buitendagvenstervergoeding wordt gemiddeld als werkzaamheden door ambtenaren met meer dan één functieschaal worden verricht ten behoeve van het Commando Plaats Incident. Artikel 12c, lid 2 Nieuw is dat de toelage coördinatie voortaan 90% bedraagt van het verschil tussen max schaal 10 en max schaal 9. Artikel 12c, leden 4 en 5 Artikel 13, leden 2 en 3 Artikel 14, leden 2 en 3 Artikel 15, lid 2, letter a. Hier is en toevoeging geplaatst dat deze toelage alleen geldt als het werk voor 7 uur is begonnen of na 20 uur is geëindigd. Artikel 15, leden 6 en 7 Artikel 16, leden 3 en 4 Artikel 17, lid 2 Iedereen waarvoor de toelage beschikbaarheid- en bereikbaarheid geldt krijgt voortaan een percentage van het salaris per uur behorende bij schaal 7 max. Reden hiervan is dat het een compensatie van de vrije tijd betreft en los staat van de daadwerkelijke werkzaamheden. Artikel 17, leden 6 en 7 Artikel 20, lid 1 De toevoeging dat de wijziging in artikel 17, lid 2 wordt geacht in te zijn gegaan op 1 november 2013 is het gevolg van een aanbeveling van de externe bezwarencommissie kamer personele aangelegenheden naar aanleiding van een ingekomen bezwaar. 8

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede; Gelet op artikel 160, eerste lid sub c van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I , tot vaststelling van de Bezoldigingsverordening 2010 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2010 Nummer: 28 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. I10.008766, tot vaststelling van

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO;

het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR-UWO; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105446 10 november 2015 Bezoldigingsbesluit gemeente Heerde I Begripsbepalingen Begrippen Artikel 1: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen. bezoldigingsverordening Aanbiedingsformulier Onderwerp bezoldigingsverordening BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie bijgaand concept-raadsvoorstel vast te stellen. Dit besluit

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening

Bezoldigingsverordening Bezoldigingsverordening Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) in openbare

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en fiscale aspecten Onderwerp: Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 2014. Ons kenmerk: 13BWB00076 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, RIS113255_18-FEB-2004 Gemeente Den Haag HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSD/2003.901 I RIS 113255 gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Bezoldigingsregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...;

gelet op artikel 3:1 van de CAR/UWO; gelet op overeenstemming met het Georganiseerd Overleg GR BAR-organisatie d.d...; Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN

3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN 3 SALARIS EN VERGOEDINGSREGELINGEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Bezoldiging 3:1 * Algemeen 3:1:1 * Overige begripsomschrijvingen 3:1:2 * Algemene bepalingen betreffende het salaris

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015 Inhoud Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Scherpenzeel 2015... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Artikel 2 Aanstelling... 2 Artikel 3 Bezoldiging... 2 Artikel

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN 3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel * Functies en functiewaardering 3:1 * Recht op Salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:2 2 Salaris

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Nr. 7 2 januari 2017 REGELING VERGOEDING AANWEZIGHEIDSDIENSTEN OFFICIEREN VAN DIENST BRANDWEER

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen

BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen BIJLAGE 2 Vast te stellen rechtspositieregelingen Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Algemene rechtspositieregeling 3 Bezoldigingsregeling 6 Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland 17 Regeling berekening

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994 Aan SDU Postbus 20014 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U2037 12 juli 1994 Inlichtingen bij Doorkiesnummer Mw. mr. W. Nieuwenhuizen 070-3027585 Onderwerp. Departementsonderdeel

Nadere informatie

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal

Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 122621 17 juli 2017 Wijziging Werktijden- en verlofregeling Gemeente Leudal BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 6189 22 januari 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60956 22 november 2016 Tijdelijke regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Toelageregeling Universiteit Twente 2015

Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Toelageregeling Universiteit Twente 2015 Kenmerk: CvB UIT-1310 Datum: 28 september 2015 Auteur: Hooftman/Miessen Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling

Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 6726 13 januari 2017 Wijziging in de gemeentelijke Rechtspositieregeling De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn vastgelegd in de gemeentelijke

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen;

overwegende dat hoofdstuk 3 van de CAR/UWO ingrijpend is gewijzigd en als gevolg daarvan de lokale bezoldigingsregelingen komen te vervallen; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-009 Datum : 24 februari 2017 Burgemeester en

Nadere informatie

Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2016

Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2016 gemeente veľbetuwe nderwerp: Beleidsregel belonen gemeente verbetuwe 2016 ns kenmerk: 15BWB00099 Burgemeester en wethouders van de gemeente verbetuwe; gelezen het advies van de ndernemingsraad van 20 januari

Nadere informatie

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010

Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Fiscale regeling woon- werkverkeer gemeente Oldambt 2010 Doel: Regeling vaststellen betreffende het met fiscaal voordeel uitruilen van vakantie- en/of eindejaarsuitkering tegen een vergoeding woon- werkverkeer.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15BWB00102 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016; gelet

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas

Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas GEMEENTEBLAD Nr. 68140 27 november Officiële uitgave van gemeente Horst aan de Maas. 2014 Werktijdenregeling gemeente Horst aan de Maas Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Werktijdenregeling gemeente Overbetuwe 2014-2015 Ons kenmerk: 13bb00023 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer

Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 30224 9 april 2015 Wijziging CAR-UWO nieuwe werktijdenregeling gemeente Zoetermeer Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie