Algemene Internet en x DSL voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Internet en x DSL voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Internet en x DSL voorwaarden Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde (Centrea CVBA), en de klant /abonnee vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door een terzake bevoegde persoon van de aanbieder werden bevestigd. Algemene voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door uitdrukkelijk van de hand gewezen. Omschrijving diensten en producten geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van internetproducten en -diensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: internettoegang (via verschillende technologieën), , leased lines, (dedicated) webhosting,... De technische specificaties van voornoemde producten en diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven in de handleiding of in de documenten die ter beschikking van de klant/abonnee worden gesteld, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. DSL abonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst Al onze offertes zijn voorstellen voor een bepaalde oplossing en in die zin vrijblijvend. Bestellingen worden pas als door aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij (a) ofwel door een gemachtigde van onze firma schriftelijk worden bevestigd (b) ofwel gevolgd worden door uitvoering door. De Klant erkent dat hij bij de onderhandelingen door volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde hard- en/of software. De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk. Verbruiksgoederen zoals batterijen, papier, printercassettes, diskettes,. zijn niet in de prijs inbegrepen. Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door Belgian Telecom. Verrekening van de factuur Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetproducten en -diensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie volgt. De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen jaarlijks, waarbij de klant/abonnee per post of per een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus jaarlijks en op voorhand. Betaalvoorwaarden voor dsl-abonnementen Betalingen zijn: Op voorhand, per één (1) maand met domiciliëring verricht. Indien nog niet de nodige info heeft ontvangen van de bank van klant, dient de klant de facturen te betalen via bankoverschrijving tien dagen na factuurdatum. Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen. - Betalingen dienen -zonder aftrek- te geschieden op de zetel van (via bankoverschrijving of domiciliëring), tien dagen na factuurdatum. - Zonder enige inmorastelling brengen de bedragen welke niet op de vervaldag vereffend werden, een verwijlintrest op van 10 % per jaar. - Onafhankelijk van de verwijlintresten komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum van rechtswege en zonder aanmaning de verhoging van het factuurbedrag voor gevolg heeft, en zulks met 10% met een minimum van 40 EUR, ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding. - Indien een factuur op vervaldatum nog niet ontvangen is door, zal een rappel vertsuurd worden door. 7 EUR rappelkosten worden in rekening gebracht voor de Klant. 1

2 - Tot aan de volledige voldoening van alle schulden, welke lastens de Klant uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van en kunnen ze in geval van niet-tijdige betaling door hem worden teruggevorderd. Tevens is gerechtigd om alle (lopende) overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht de ontbinding ervan te vorderen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de Klant er niet toe gerechtigd de goederen te verkopen, in pand te geven, als waarborg te gebruiken ten gunste van derden, of op enige andere wijze te bezwaren. - Wanneer de Klant de bestelling annuleert of weigert het te leveren goed in ontvangst te nemen is hij aan Belgian Telecom een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de factuurwaarde. heeft het recht de diensten naar de klant/abonnee te onderbreken in elk geval van wanbetaling. Een dergelijke onderbreking stelt de klant/abonnee niet vrij van zijn plicht de achterstallige bedragen te betalen. behoudt zich het recht voor de prijzen van periodiek producten en diensten op elk ogenblik te wijzigen. De nieuwe prijzen worden van kracht zeven (7) dagen na de bekendmaking van de wijziging ervan. Deze bekendmaking heeft plaats op de website van, of via , of per gewone briefpost. De online opgegeven tarieven hebben voorrang op de schriftelijke tarieven. Indien de prijswijziging bestaat uit een verhoging van meer dan 5%, heeft de klant/abonnee het recht de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt, middels een aangetekend schrijven. Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum op de factuur of de rekeningstaat aan kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. stuurt ofwel: - Niet BTW-plichtigen; de eerste factuur per post en per , volgende facturen kunnen online via het extranet van geraadpleegd worden; - BTW-plichtigen; de eerste factuur per post en per , volgende facturen kunnen online via het extranet van geraadpleegd worden of via post (mits specifieke aanvraag). Opleveringen - dsl-abonnementen met dynamisch ip-adres worden geactiveerd binnen de tien(10) werkdagen na betaling, onder voorbehoud van technische complicaties (vb.afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr,klantennr,...). - dsl-abonnementen met vast ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20)werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennummer,...). Internettoegang Het abonnement gaat in vanaf de verzending door van de toegangscode. Door een wachtwoord en toegangscode af te leveren geeft de klant/abonnee de toestemming om zich op het internet te begeven via de server van. De klant/abonnee verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 4, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden. behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen (inbegrepen het wijzigen van telefoonnummers van de inbelpunten naar het netwerk van alsook de loginprocedure) en/of verbeteringen in dienst of in de toegangscode van een klant/abonnee door te voeren, indien het functioneren van de dienst dit vereist. De klant/abonnee zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die de wijziging van de telefoonnummers om in te bellen op het internet of van de login procedure voor de klant/abonnee veroorzaakt. Het recht om van de dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de klant/abonnee, als natuurlijke of rechtspersoon en is beperkt tot één gebruiker op één installatie tenzij anders overeengekomen. Het is de klant/abonnee verboden de hem verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een abonnement te nemen voor de aansluiting van een personal computer en in plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van computers (LAN) ofwel meerdere personal computers aan te sluiten en toegang tot de dienst te geven, een dynamisch ipadres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant/abonnee zou beschikken over een vast ip-adres, alsook een vast ip-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de klant/abonnee dit verbod zou negeren, kan deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant/abonnee. De klant/abonnee met dsl-abonnement kan tot max. 50 GB trafiek per maand verbruiken en extra trafiek tot 50GB wordt gefactureerd aan 0,21 excl. BTW per begonnen GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. Op 90% van de max. trafiek ontvangt de klant/abonnee een waarschuwingsmail. Bij overschrijding van max. trafiek per maand, komt de klant op smalband terecht. 2

3 Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee De klant/abonnee dient steeds correcte informatie bij bestelling van een product en/of dienst door te geven. Indien er administratieve wijzigingen dienen uitgevoerd te worden, dan zal administratiekosten aanrekenen ten bedrage van 12,50 EUR excl. BTW. De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie elk gebruik van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt zijn telefoonnummer niet te verbergen of onherkenbaar te maken bij registratie noch bij elk later gebruik van de internettoegang. De klant/abonnee zal van de diensten en producten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden. De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen in strijd met de gebruiken op het internet. Het verbod betreft o.a. de volgende handelingen: - De klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie. - De klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van, andere klant/abonnees en derden te respecteren. - De klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de Belgian Telecom diensten of het gebruik of de capaciteit van deze diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...) - De klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen. vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken. In geval van een ernstige tekortkoming door de klant/abonnee aan zijn verplichtingen kan onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechtbank, de toegang tot de dienst (met inbegrip doch niet beperkt tot de hosted website en/of account), de toegangscode, het adres, haar systeem en/of interfaces, voor de klant/abonnee geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk te blokkeren, op te schorten, te beperken en/of te wijzigen, en/of andere maatregelen te nemen, en/of desgevallend, naar keuze van de huidige overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. Een ernstige tekortkoming is o.m. een tekortkoming aan de verplichtingen vermeld in dit artikel. In geval van dergelijke ernstige tekortkoming door de klant/abonnee behoudt zich het recht voor de klant/abonnee aansprakelijk te stellen voor de schade die zou lijden. In geval van beëindiging heeft de klant/abonnee geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van eventueel door hem geleden schade, van welke aard ook. Tijdens de duur van de schorsing van de dienst blijft de betaling van de prijs verschuldigd. Verplichtingen en aansprakelijkheden van Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de dienst door of vanwege Belgian Telecom, zal zich inspannen haar diensten en producten beschikbaar aan te bieden. Belgian Telecom behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van verstoort. zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen. Een eventuele wanprestatie van bij de uitvoering van deze overeenkomst kan niet anders dan in natura worden vergoed. kan bijgevolg tot niets anders zijn gehouden dan tot het opnieuw uitvoeren van de hem toevertrouwde opdracht. kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, berokkend aan de Klant, met inbegrip van de verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, of gederfde winsten, noch voor vorderingen door een derde tegen de Klant ingesteld, zelfs indien vooraf op de hoogte werd gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. Indien een eventuele wanprestatie van niet in natura zou kunnen worden hersteld, dan zal aan de Klant de bewezen rechtstreekse schade worden vergoed, doch niet voor een hoger bedrag dan het totale bedrag door de Klant reeds betaald met betrekking tot de soft- of hardware waar de schade verband mee houdt. Tekortkomingen in dienstverlening wegens overmacht : is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige dienst en/of enige andere tekorkoming als gevolg van redelijkerwijs 3

4 voor niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van of derden die diensten leveren aan, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van en andere storingen die buiten de macht liggen van, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derde-contracten van. In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. Schade aan klant/abonnee : is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Belgian Telecom aan de klant/abonnee ingevolge opzet of een ernstige fout uit hoofde van haarzelf of één van haar werknemers, dewelke door de klant/abonnee kan bewezen worden en door vastgesteld worden. In geval van aansprakelijkheid van, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de Belgian Telecom diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is Belgian Telecom aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen vervalt één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van deze vordering of aanspraak. De mededeling via de Belgian Telecom dienst door de klant/abonnee van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt, gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is Belgian Telecom niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging. De klant/abonnee geeft hierbij toestemming aan, en verbonden ondernemingen, om zijn persoonsgegevens die verband houden met het gebruik van diensten te registreren en te gebruiken voor klant/abonnee beheer en de uitvoering van een goede dienstverlening, alsmede andere commerciële doeleinden. De klant/abonnee heeft inzage in deze gegevens, evenals het recht om deze te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Schade door klant/abonnee : De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan of een derde wordt toegebracht. De klant/abonnee verbindt zich ertoe Belgian Telecom te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de diensten en voor alle vorderingen van derden. Klachten Ivm Hardware: Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, op straffe van verval schriftelijk per aangetekend schrijven en precies geformuleerd te worden uiterlijk acht dagen na de levering van de goederen. In verband met hardware-apparatuur dienen klachten op straffe van verval te gebeuren op de werkbon, door de Klant ondertekend na de installatie. Ivm de factuur: Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum op de factuur of de rekeningstaat aan kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Levering software/hardware Voor wat betreft de eventueel door verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent als garantie uitsluitend de door de fabrikant/software auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en voor een maximale periode van één (1) jaar vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant/abonnee verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die gebeurlijk ter beschikking stelt. Levering - aanvaarding risico overmacht -De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de Klant. -De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders overeengekomen zijn. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon. Ondertekening van de werkbon geldt als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken. - De verplichtingen van in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, 4

5 lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp. - In geval van installatie bij de Klant, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 (drie) aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De Klant draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden. Garantie garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst. Daarenboven wordt garantie gegeven voor de geleverde hard- en software, dewelke zich identificeert met de fabrieksgarantie. In het bijzonder wordt verwezen naar de gebruikslicentievoorwaarden van de geleverde software en de gebruiksvoorwaarden van de hardware. wijst erop dat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de geleverde software, standaardsoftware betreft welke per definitie niet volledig alle informaticabehoeften van de Klant dekt en enkel 'parametreerbaar' is: Bijgevolg is niet aansprakelijk voor gebreken in de software welke niet door zelf ontwikkeld werd, en is hij evenmin gehouden tot vrijwaring voor compatibiliteitsproblemen tussen software welke geleverd werd en andere software welke door derden geleverd werd of reeds bij de Klant aanwezig is, of compatibiliteitsproblemen tussen de geleverde software en andere versies van de geleverde software. De garantieverplichting van geldt niet in de volgende gevallen : - overmacht ; - herstellingen veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik ; - herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige Klant zelf instaat voor een periodieke reserve-opslag van zijn gegevens (back-up) ; - herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door goedgekeurd werd ; - herstellingen ingevolge inherente tekortkomingen aan software welke niet door werd ontwikkeld, evenals niettoerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers ; - herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de Klant van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ; - herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting. Geldigheid en duur van de overeenkomst Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van één (1) jaar, behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. Tenzij opzegging door de klant/abonnee, bij aangetekend schrijven, ten laatste één (1) maand voor het einde van de periode van één (1) jaar, zal deze overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de eerste duur van het abonnement. De klant/abonnee kan deze overeenkomst steeds op het einde van een jaarlijkse periode beëindigen bij aangetekend schrijven mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien de klant/abonnee beslist tot voortijdige beëindiging van deze overeenkomst, zonder gegronde reden, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige verbreking van de overeenkomst eisen. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op het aantal van de maandelijkse bijdragen die nog verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van de overeenkomst. Geschillen De met afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Overige voorwaarden behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Belgian Telecom de klant/abonnee ten minste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via , en/of op de webpagina van (http://www.belgiantelecom.be). Indien de klant/abonnee een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden (één (1) maand na bekendmaking) het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaardendoet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. 5

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding

Nadere informatie

Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres) & BESTELFORMULIER ADSL FED+ Fedplus FACTURATIEGEGEVENS (invullen in drukletters aub) Firmanaam Contactpersoon Geboortedatum/plaats Adres LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Tritel Zuid - versie november 2011 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel Zuid geboden en door de Contractant bestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT Artikel 1. Definities Joed ICT Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende te Heerenveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie