ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding door FBN van het passende bestelformulier. Evenwel houdt dit recht van opzegging automatisch op te bestaan vanaf het moment dat de consument gebruik maakt van de dienst, zelfs indien het gebruik van de dienst tussenkomt voor het einde van voornoemde termijn van zeven (7) werkdagen. DIENSTEN Internetvoorwaarden 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde FBN, en de klant vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant gelden slechts indien zij schriftelijk door FBN werden bevestigd. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, worden door FBN uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Omschrijving diensten 2.1 FBN geeft aan de klant de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van internetdiensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: internettoegang (via verschillende technologieën), , vaste IPadressen, telefonie,. 2.2 De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website en in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. DSLabonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. 3. Verrekening van de factuur 3.1 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie volgt. 3.2 De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen tweemaandelijks, waarbij de klant per post of per een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus tweemaandelijks en op voorhand. 3.3 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen. Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 75 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding. 3.4 FBN behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De klant heeft het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. Per post, fax,...) op te zeggen. De klant wordt tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via of per briefpost) van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 3.5 FBN behoudt zicht het recht voor om de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. De on-line opgegeven tarieven op hebben voorrang op de schriftelijke tarieven. In geval van een tariefverhoging, andere dan indexaanpassingen, heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen. 3.6 Indien de klant klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de datum op de factuur of de rekeningstaat aan FBN kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal FBN een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 3.7 De facturen hebben een betalingstermijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de factuur. 4. Betalings- en leveringsvoorwaarden voor dsl- abonnementen 4.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring, kredietkaart of overschrijving vooraf betaald. Abonnementen die per jaar dienen betaald te worden, worden per overschrijving of kredietkaart vooraf betaald. 4.2 Opleveringen gebeuren als volgt: - dsl-abonnementen met dynamisch ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen na betaling, onder voorbehoud Kerkstraat 33 1 P a g e ING

2 van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. Foutief telnr, klantennummer, installatie- of facturatie-adres...). - dsl-abonnementen met vast ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennummer, installatie- of facturatie-adres...). 5. Internettoegang 5.1 Het abonnement gaat in vanaf de activatie van de lijn door FBN en na opsturen van de toegangscode. Door een wachtwoord en toegangscode af te leveren geeft FBN de klant de toestemming om zich op het internet te begeven via de server van FBN. 5.2 De klant verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 6, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden. 5.3 FBN behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de FBN-dienst dit vereist. De klant zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. 5.4 Het recht om van de FBN dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de klant, als natuurlijke of rechtspersoon en is beperkt tot één gebruiker op één installatie tenzij anders overeengekomen. Het is de klant verboden de hem verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een abonnement te nemen voor de aansluiting van een personal computer en in plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van computers (LAN) ofwel meerdere personal computers aan te sluiten en toegang tot de FBN dienst te geven, een dynamisch ipadres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant zou beschikken over een vast ip-adres, alsook een vast ip-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de klant dit verbod zou negeren, kan FBN deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant. 5.5 De klant met een adsl-abonnement kan tot max. 50 GB trafiek per maand verbruiken. Extra trafiek wordt gefactureerd aan 0,785 excl. BTW / 0,95 incl. BTW per begonnen GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. Op 90% van de max. trafiek ontvangt de klant een waarschuwingsmail. Bij overschrijding van max. trafiek, komt de klant op smalband terecht. 5.6 Voor de ADSL-abonnementen geldt: automatische facturatie van extra trafiek, 0,785 excl.btw / 0,95 incl. BTW per begonnen GB boven het in het abonnement inbegrepen volume, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. 6. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant 6.1 De klant dient steeds correcte informatie door te geven. Indien er administratieve wijzigingen dienen uitgevoerd te worden aan de aanvankelijk doorgegeven informatie, of indien de klant bepaalde facturatiegegevens wenst aan te passen dan zal FBN administratiekosten aanrekenen ten bedrage van 12,40 excl. BTW / 15,00 incl. BTW, uitgezonderd de verhuis van de klant. 6.2 De klant verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie elk gebruik van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant zich ertoe verbindt zijn telefoonnummer niet te verbergen of onherkenbaar te maken bij registratie noch bij elk later gebruik van de internettoegang. 6.3 De klant zal van de FBN diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden. 6.4 De klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de FBN diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen: - De klant verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de FBN diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie. - De klant verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van FBN, andere klants en derden te respecteren. - De klant verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de FBN diensten of het gebruik of de capaciteit van deze FBN diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...) - De klant verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van FBN of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen. Kerkstraat 33 2 P a g e ING

3 6.5 FBN vraagt aan haar klant haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde FBN in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken. 6.6 De klant is als houder van de telefoonlijn verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn: indien het telefonie-abonnement op de actieve lijn (waarop het adsl-abonnement van FBN geactiveerd is) wordt opgezegd, dan zal de netwerkoperator het adsl-abonnement van FBN automatisch op een raw copper (= vaste lijn waarop geen telefonie mogelijk is) plaatsen. De netwerkoperator zal hiervoor FBN maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant doorgefactureerd worden en dit vanaf de datum van omzetting op raw copper. 6.7 In geval van ernstige tekortkomingen vanwege FBN mag de klant de overeenkomst opschorten, of in geval van zeer ernstige tekortkomingen, de overeenkomst opzeggen. In geval van een zeer ernstige tekortkoming door de klant aan zijn verplichtingen kan FBN onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechtbank, de toegang tot de FBN dienst (met inbegrip doch niet beperkt tot de hosted website en/of account), de toegangscode, het adres, haar systeem en/ of interfaces, voor de klant geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk te blokkeren, op te schorten, te beperken en/of te wijzigen, en/of andere maatregelen te nemen, en/of desgevallend, naar keuze van FBN de huidige overeenkomst zondertussenkomst van een rechtbank te beëindigen. De klant wordt hiervan nadien binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht. Een zeer ernstige tekortkoming is o.m. een tekortkoming aan de verplichtingen vermeld in artikel 6. In geval van dergelijke ernstige tekortkoming door de klant behoudt FBN zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen voor de schade die FBN zou lijden. In geval van beëindiging heeft de klant geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van eventueel door hem geleden schade, van welke aard ook. 6.8 Tijdens de duur van de schorsing van de FBN dienst blijft de betaling van de prijs verschuldigd. 7. Verplichtingen en aansprakelijkheden van FBN 7. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van FBN 7.1 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de FBN dienst door of vanwege FBN, zal FBN zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. FBN behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van FBN verstoort. FBN zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. FBN zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen. dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor FBN niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van FBN of derden die diensten leveren aan FBN, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van FBN en andere storingen die buiten de macht liggen van FBN, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of nietuitvoering van leveringen van derde-contracten van FBN. 7.3 In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. 7.4 Schade aan klant: FBN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van FBN aan de klant ingevolge opzet of en ernstige fout uit hoofde van haarzelf of één van haar werknemers, dewelke door de klant kan bewezen worden en door FBN kan vastgesteld worden. In geval van aansprakelijkheid van FBN, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant voor toegang tot de FBN diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is FBN aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies vanklant, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant tegen FBN vervalt één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van deze vordering of aanspraak. 7.5 De mededeling via de FBN-dienst door de klant van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt,gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is FBN niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant alleen is ansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging.de gegevens met een persoonlijk karakter metbetrekking tot de klanten zijn opgenomen in de FBN database voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt: - Met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant en bij geschillen); 7.2 Tekortkomingen in dienstverlening wegens overmacht: FBN is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige FBN Kerkstraat 33 3 P a g e ING

4 - Met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening. De klant kan door FBN gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan FBN en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. 7.6 Schade door klant: De klant alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan FBN of een derde wordt toegebracht. 7.7 De klant verbindt zich ertoe FBN te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan FBN het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant van de FBN diensten en voor alle vorderingen van derden. 8. Levering software/hardware 8.1 Voor wat betreft de eventueel door FBN verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent FBN, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet- -verdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die FBN gebeurlijk ter beschikking stelt. 9. Geldigheid en duur van de overeenkomst 9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door FBN, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door FBN. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van minimum één (1) jaar, behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. 9.2 Bij maandelijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur,maandelijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per maand stilzwijgend verlengd. 9.3 Bij jaarlijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur, jaarlijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per jaar stilzwijgend verlengd. 9.4 Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur van een ADSL2+ abonnement, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 175. Deze schadeloosstelling wordt niet gëeist indien het ADSL2+ abonnement tijdens de eerste minimum contractduur beëindigd wordt wegens een verhuis naar een NIET-ADSL2+ regio en als daarbij een nieuw FBN adsl-abonnement wordt afgesloten. In dat geval zijn enkel de éénmalige activatiekost van 20,66 excl. BTW / 25 incl. BTW verschuldigd evenals een éénmalig administratieve kost van 41,32 excl. BTW / 50 incl. BTW. 10. Overige voorwaarden 10.1 De klant erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde: 1) productspecifieke en/of klant-specifiekevoorwaarden; 2) huidige algemene voorwaarden FBN behoudt zich het recht voor dezevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan FBN de klant ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via , en/of op de webpagina van FBN (http://www.fbnetwork.be). Indien de klant een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden één (1) maand na bekendmaking het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. 11. Geschillen 11.1 De met FBN afgesloten overeenkomstenworden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd. Kerkstraat 33 4 P a g e ING

5 GOEDEREN 12. Inleiding 12.1 Deze voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, zijnde FBN, en de klant, aangaande alle handelingen met FBN, o.m. aanneming, verkoop of de voorbesprekingen ervan. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van onze firma werden aanvaard. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, worden door FBN uitrdrukkelijk van de hand gewezen. 13. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 13.1 Al onze offertes zijn voorstellen voor een bepaalde oplossing en in die zin vrijblijvend Bestellingen worden pas door FBN als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij (a) ofwel door een gemachtigde van onze firma schriftelijk worden bevestigd (b) ofwel gevolgd worden door uitvoering door FBN De klant erkent dat hij bij de onderhandelingen door FBN volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van dedoor hem bestelde hard- en/of software De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door FBN. 14. Levering - aanvaarding risico overmacht 14.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de klant De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders overeengekomen zijn. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon. Ondertekening van de werkbon geldt als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken De verplichtingen van FBN in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover FBN geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp In geval van installatie bij de klant, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden. 15. Klachten 15.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, op straffe van verval op naspeurbare wijze (bvb. post, fax,...) gemeld en precies geformuleerd te worden uiterlijk dertig (30) dagen na de levering van de goederen. 16. Verbintenissen 16.1 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen Betalingen dienen -zonder aftrek- te geschieden op de zetel van FBN, hetzij contant, hetzij na schriftelijke overeenkomst dertig dagen na factuurdatum Zonder enige inmorastelling brengen de bedragen welke niet op de vervaldag vereffend werden, een verwijlintrest op van 12 % per jaar Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : - 2de betalingsherinnering: 6,00 kosten; - 3de aangetekende ingebrekestelling: 6,00 kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 75,00 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding Tot aan de volledige voldoening van alle schulden, welke lastens de klant uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van FBN en kunnen ze in geval van niet-tijdige betaling door hem worden teruggevorderd. Tevens is FBN gerechtigd om alle (lopende) overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht de ontbinding ervan te vorderen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant er niet toe gerechtigd de goederen te verkopen, in pand te geven, als waarborg te gebruiken ten gunste van derden, of op enige andere wijze te bezwaren Wanneer één der partijen de bestelling annuleert (na het verstrijken van de verzakingstermijn van zeven (7) werkdagen), weigert te leveren of de goederen niet in ontvangst wenst te Kerkstraat 33 5 P a g e ING

6 nemen, of op een andere wijze ernstig in gebreke blijft, verwerft de andere partij het recht om alle uit te voeren overeenkomsten te ontbinden, welke ontbinding tot gevolg zal hebben dat een forfaitaire schadevergoeding verworven zal zijn van 30% van de factuurwaarde. Tevens kunnen in dat geval alle andere nog uit te voeren overeenkomsten door de werderpartij van de in gebreke blijvende partij, ontbonden worden met toekenning van dezelfde schadevergoeding. 17. Garantie 17.1 FBN garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst Voor wat betreft de eventueel door FBN verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent FBN, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die FBN gebeurlijk ter beschikking stelt. - herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting FBN levert enkel ondersteuning op volgende besturingsssytemen Windows XP en Windows Vista en enkel in de volgende talen: Frans, Nederlands en Engels. 18. Geschillen 18.1 De met FBN afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd FBN wijst erop dat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de geleverde software, standaardsoftware betreft welke per definitie niet volledig alle informaticabehoeften van deklant dekt en enkel 'parametreerbaar' is:bijgevolg is FBN niet aansprakelijk voor gebreken in de software welke niet door FBN zelf ontwikkeld werd, en is hij evenmin gehouden totvrijwaring voor compatibiliteitsproblemen tussen software welke geleverd werd en andere software welke door derden geleverd werd of reeds bij de klant aanwezig is, of compatibiliteits-problemen tussen de geleverde software en andere versies van de geleverde software. De garantieverplichting van FBN geldt niet in de volgende gevallen: - overmacht; - herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niettoegelaten gebruik; - herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up); - herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door FBN goedgekeurd werd; - herstellingen ingevolge inherente tekortkomingen aan software welke niet door FBN werd ontwikkeld, evenals niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers; - herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ; Kerkstraat 33 6 P a g e ING

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie