ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding door FBN van het passende bestelformulier. Evenwel houdt dit recht van opzegging automatisch op te bestaan vanaf het moment dat de consument gebruik maakt van de dienst, zelfs indien het gebruik van de dienst tussenkomt voor het einde van voornoemde termijn van zeven (7) werkdagen. DIENSTEN Internetvoorwaarden 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde FBN, en de klant vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant gelden slechts indien zij schriftelijk door FBN werden bevestigd. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, worden door FBN uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Omschrijving diensten 2.1 FBN geeft aan de klant de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van internetdiensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: internettoegang (via verschillende technologieën), , vaste IPadressen, telefonie,. 2.2 De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website en in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. DSLabonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. 3. Verrekening van de factuur 3.1 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie volgt. 3.2 De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen tweemaandelijks, waarbij de klant per post of per een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus tweemaandelijks en op voorhand. 3.3 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen. Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 75 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding. 3.4 FBN behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De klant heeft het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. Per post, fax,...) op te zeggen. De klant wordt tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via of per briefpost) van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 3.5 FBN behoudt zicht het recht voor om de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. De on-line opgegeven tarieven op hebben voorrang op de schriftelijke tarieven. In geval van een tariefverhoging, andere dan indexaanpassingen, heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen. 3.6 Indien de klant klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de datum op de factuur of de rekeningstaat aan FBN kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal FBN een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 3.7 De facturen hebben een betalingstermijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de factuur. 4. Betalings- en leveringsvoorwaarden voor dsl- abonnementen 4.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring, kredietkaart of overschrijving vooraf betaald. Abonnementen die per jaar dienen betaald te worden, worden per overschrijving of kredietkaart vooraf betaald. 4.2 Opleveringen gebeuren als volgt: - dsl-abonnementen met dynamisch ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen na betaling, onder voorbehoud Kerkstraat 33 1 P a g e ING

2 van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. Foutief telnr, klantennummer, installatie- of facturatie-adres...). - dsl-abonnementen met vast ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennummer, installatie- of facturatie-adres...). 5. Internettoegang 5.1 Het abonnement gaat in vanaf de activatie van de lijn door FBN en na opsturen van de toegangscode. Door een wachtwoord en toegangscode af te leveren geeft FBN de klant de toestemming om zich op het internet te begeven via de server van FBN. 5.2 De klant verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 6, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden. 5.3 FBN behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de FBN-dienst dit vereist. De klant zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. 5.4 Het recht om van de FBN dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de klant, als natuurlijke of rechtspersoon en is beperkt tot één gebruiker op één installatie tenzij anders overeengekomen. Het is de klant verboden de hem verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een abonnement te nemen voor de aansluiting van een personal computer en in plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van computers (LAN) ofwel meerdere personal computers aan te sluiten en toegang tot de FBN dienst te geven, een dynamisch ipadres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant zou beschikken over een vast ip-adres, alsook een vast ip-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de klant dit verbod zou negeren, kan FBN deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant. 5.5 De klant met een adsl-abonnement kan tot max. 50 GB trafiek per maand verbruiken. Extra trafiek wordt gefactureerd aan 0,785 excl. BTW / 0,95 incl. BTW per begonnen GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. Op 90% van de max. trafiek ontvangt de klant een waarschuwingsmail. Bij overschrijding van max. trafiek, komt de klant op smalband terecht. 5.6 Voor de ADSL-abonnementen geldt: automatische facturatie van extra trafiek, 0,785 excl.btw / 0,95 incl. BTW per begonnen GB boven het in het abonnement inbegrepen volume, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. 6. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant 6.1 De klant dient steeds correcte informatie door te geven. Indien er administratieve wijzigingen dienen uitgevoerd te worden aan de aanvankelijk doorgegeven informatie, of indien de klant bepaalde facturatiegegevens wenst aan te passen dan zal FBN administratiekosten aanrekenen ten bedrage van 12,40 excl. BTW / 15,00 incl. BTW, uitgezonderd de verhuis van de klant. 6.2 De klant verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie elk gebruik van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant zich ertoe verbindt zijn telefoonnummer niet te verbergen of onherkenbaar te maken bij registratie noch bij elk later gebruik van de internettoegang. 6.3 De klant zal van de FBN diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden. 6.4 De klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de FBN diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen: - De klant verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de FBN diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie. - De klant verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van FBN, andere klants en derden te respecteren. - De klant verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de FBN diensten of het gebruik of de capaciteit van deze FBN diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...) - De klant verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van FBN of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen. Kerkstraat 33 2 P a g e ING

3 6.5 FBN vraagt aan haar klant haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde FBN in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken. 6.6 De klant is als houder van de telefoonlijn verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn: indien het telefonie-abonnement op de actieve lijn (waarop het adsl-abonnement van FBN geactiveerd is) wordt opgezegd, dan zal de netwerkoperator het adsl-abonnement van FBN automatisch op een raw copper (= vaste lijn waarop geen telefonie mogelijk is) plaatsen. De netwerkoperator zal hiervoor FBN maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant doorgefactureerd worden en dit vanaf de datum van omzetting op raw copper. 6.7 In geval van ernstige tekortkomingen vanwege FBN mag de klant de overeenkomst opschorten, of in geval van zeer ernstige tekortkomingen, de overeenkomst opzeggen. In geval van een zeer ernstige tekortkoming door de klant aan zijn verplichtingen kan FBN onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechtbank, de toegang tot de FBN dienst (met inbegrip doch niet beperkt tot de hosted website en/of account), de toegangscode, het adres, haar systeem en/ of interfaces, voor de klant geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk te blokkeren, op te schorten, te beperken en/of te wijzigen, en/of andere maatregelen te nemen, en/of desgevallend, naar keuze van FBN de huidige overeenkomst zondertussenkomst van een rechtbank te beëindigen. De klant wordt hiervan nadien binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht. Een zeer ernstige tekortkoming is o.m. een tekortkoming aan de verplichtingen vermeld in artikel 6. In geval van dergelijke ernstige tekortkoming door de klant behoudt FBN zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen voor de schade die FBN zou lijden. In geval van beëindiging heeft de klant geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van eventueel door hem geleden schade, van welke aard ook. 6.8 Tijdens de duur van de schorsing van de FBN dienst blijft de betaling van de prijs verschuldigd. 7. Verplichtingen en aansprakelijkheden van FBN 7. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van FBN 7.1 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de FBN dienst door of vanwege FBN, zal FBN zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. FBN behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van FBN verstoort. FBN zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. FBN zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen. dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor FBN niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van FBN of derden die diensten leveren aan FBN, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van FBN en andere storingen die buiten de macht liggen van FBN, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of nietuitvoering van leveringen van derde-contracten van FBN. 7.3 In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. 7.4 Schade aan klant: FBN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van FBN aan de klant ingevolge opzet of en ernstige fout uit hoofde van haarzelf of één van haar werknemers, dewelke door de klant kan bewezen worden en door FBN kan vastgesteld worden. In geval van aansprakelijkheid van FBN, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant voor toegang tot de FBN diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is FBN aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies vanklant, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant tegen FBN vervalt één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van deze vordering of aanspraak. 7.5 De mededeling via de FBN-dienst door de klant van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt,gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is FBN niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant alleen is ansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging.de gegevens met een persoonlijk karakter metbetrekking tot de klanten zijn opgenomen in de FBN database voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt: - Met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant en bij geschillen); 7.2 Tekortkomingen in dienstverlening wegens overmacht: FBN is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige FBN Kerkstraat 33 3 P a g e ING

4 - Met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening. De klant kan door FBN gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan FBN en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. 7.6 Schade door klant: De klant alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan FBN of een derde wordt toegebracht. 7.7 De klant verbindt zich ertoe FBN te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan FBN het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant van de FBN diensten en voor alle vorderingen van derden. 8. Levering software/hardware 8.1 Voor wat betreft de eventueel door FBN verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent FBN, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet- -verdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die FBN gebeurlijk ter beschikking stelt. 9. Geldigheid en duur van de overeenkomst 9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door FBN, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door FBN. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van minimum één (1) jaar, behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. 9.2 Bij maandelijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur,maandelijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per maand stilzwijgend verlengd. 9.3 Bij jaarlijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur, jaarlijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per jaar stilzwijgend verlengd. 9.4 Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur van een ADSL2+ abonnement, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 175. Deze schadeloosstelling wordt niet gëeist indien het ADSL2+ abonnement tijdens de eerste minimum contractduur beëindigd wordt wegens een verhuis naar een NIET-ADSL2+ regio en als daarbij een nieuw FBN adsl-abonnement wordt afgesloten. In dat geval zijn enkel de éénmalige activatiekost van 20,66 excl. BTW / 25 incl. BTW verschuldigd evenals een éénmalig administratieve kost van 41,32 excl. BTW / 50 incl. BTW. 10. Overige voorwaarden 10.1 De klant erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde: 1) productspecifieke en/of klant-specifiekevoorwaarden; 2) huidige algemene voorwaarden FBN behoudt zich het recht voor dezevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan FBN de klant ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via , en/of op de webpagina van FBN (http://www.fbnetwork.be). Indien de klant een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden één (1) maand na bekendmaking het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. 11. Geschillen 11.1 De met FBN afgesloten overeenkomstenworden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd. Kerkstraat 33 4 P a g e ING

5 GOEDEREN 12. Inleiding 12.1 Deze voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, zijnde FBN, en de klant, aangaande alle handelingen met FBN, o.m. aanneming, verkoop of de voorbesprekingen ervan. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van onze firma werden aanvaard. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, worden door FBN uitrdrukkelijk van de hand gewezen. 13. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 13.1 Al onze offertes zijn voorstellen voor een bepaalde oplossing en in die zin vrijblijvend Bestellingen worden pas door FBN als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij (a) ofwel door een gemachtigde van onze firma schriftelijk worden bevestigd (b) ofwel gevolgd worden door uitvoering door FBN De klant erkent dat hij bij de onderhandelingen door FBN volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van dedoor hem bestelde hard- en/of software De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door FBN. 14. Levering - aanvaarding risico overmacht 14.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de klant De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders overeengekomen zijn. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon. Ondertekening van de werkbon geldt als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken De verplichtingen van FBN in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover FBN geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp In geval van installatie bij de klant, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden. 15. Klachten 15.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, op straffe van verval op naspeurbare wijze (bvb. post, fax,...) gemeld en precies geformuleerd te worden uiterlijk dertig (30) dagen na de levering van de goederen. 16. Verbintenissen 16.1 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen Betalingen dienen -zonder aftrek- te geschieden op de zetel van FBN, hetzij contant, hetzij na schriftelijke overeenkomst dertig dagen na factuurdatum Zonder enige inmorastelling brengen de bedragen welke niet op de vervaldag vereffend werden, een verwijlintrest op van 12 % per jaar Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : - 2de betalingsherinnering: 6,00 kosten; - 3de aangetekende ingebrekestelling: 6,00 kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 75,00 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding Tot aan de volledige voldoening van alle schulden, welke lastens de klant uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van FBN en kunnen ze in geval van niet-tijdige betaling door hem worden teruggevorderd. Tevens is FBN gerechtigd om alle (lopende) overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht de ontbinding ervan te vorderen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant er niet toe gerechtigd de goederen te verkopen, in pand te geven, als waarborg te gebruiken ten gunste van derden, of op enige andere wijze te bezwaren Wanneer één der partijen de bestelling annuleert (na het verstrijken van de verzakingstermijn van zeven (7) werkdagen), weigert te leveren of de goederen niet in ontvangst wenst te Kerkstraat 33 5 P a g e ING

6 nemen, of op een andere wijze ernstig in gebreke blijft, verwerft de andere partij het recht om alle uit te voeren overeenkomsten te ontbinden, welke ontbinding tot gevolg zal hebben dat een forfaitaire schadevergoeding verworven zal zijn van 30% van de factuurwaarde. Tevens kunnen in dat geval alle andere nog uit te voeren overeenkomsten door de werderpartij van de in gebreke blijvende partij, ontbonden worden met toekenning van dezelfde schadevergoeding. 17. Garantie 17.1 FBN garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst Voor wat betreft de eventueel door FBN verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent FBN, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die FBN gebeurlijk ter beschikking stelt. - herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting FBN levert enkel ondersteuning op volgende besturingsssytemen Windows XP en Windows Vista en enkel in de volgende talen: Frans, Nederlands en Engels. 18. Geschillen 18.1 De met FBN afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd FBN wijst erop dat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de geleverde software, standaardsoftware betreft welke per definitie niet volledig alle informaticabehoeften van deklant dekt en enkel 'parametreerbaar' is:bijgevolg is FBN niet aansprakelijk voor gebreken in de software welke niet door FBN zelf ontwikkeld werd, en is hij evenmin gehouden totvrijwaring voor compatibiliteitsproblemen tussen software welke geleverd werd en andere software welke door derden geleverd werd of reeds bij de klant aanwezig is, of compatibiliteits-problemen tussen de geleverde software en andere versies van de geleverde software. De garantieverplichting van FBN geldt niet in de volgende gevallen: - overmacht; - herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niettoegelaten gebruik; - herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up); - herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door FBN goedgekeurd werd; - herstellingen ingevolge inherente tekortkomingen aan software welke niet door FBN werd ontwikkeld, evenals niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers; - herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ; Kerkstraat 33 6 P a g e ING

Algemene Internet en x DSL voorwaarden

Algemene Internet en x DSL voorwaarden Algemene Internet en x DSL voorwaarden Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde (Centrea CVBA), en de klant /abonnee vanaf diens aanvraag van een internetproduct

Nadere informatie

Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres) & BESTELFORMULIER ADSL FED+ Fedplus FACTURATIEGEGEVENS (invullen in drukletters aub) Firmanaam Contactpersoon Geboortedatum/plaats Adres LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALLETHA B.V., GEVESTIGD TE (5692 DL) SON AAN HET EKKERSRIJT 4429, KVK-NUMMER 17127660

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden I.T.M.Y

Algemene voorwaarden I.T.M.Y 1. Gelding. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie