Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Prins Bernhardlaan JA Voorburg Telefoon: Internet: Kvk nr: BTW: NL B01

2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Ubora per 9 oktober Afwijking hiervan is slechts van kracht wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Deze algemene voorwaarden zijn in PDF-formaat te downloaden via

3 Offertes en aanbiedingen Alle door Ubora gedane offertes zijn vrijblijvend. Op iedere offerte geldt een termijn voor aanvaarding van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven in de offerte. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ubora niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig gedeelte van de prijsopgaaf. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Prijzen en uurtarief Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ubora heeft het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen. Voor werkzaamheden zonder specifieke overeenkomst zal op basis van gemaakte uren gefactureerd worden tegen het dan geldende uurtarief. Uitvoering, levering en planning Voor de voltooiing van werkzaamheden of levering van bepaalde zaken is de overeengekomen termijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient door de klant aan Ubora een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen. Indien gegevens benodigd zijn van de klant om tot uitvoering van de overeenkomst te komen, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat deze gegevens door de klant ter beschikking zijn gesteld. Ubora is gerechtigd om in verschillende fasen uit te voeren en aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren. Pagina 1

4 Webhosting en domeinregistratie Voor de levering van haar webhosting is Ubora afhankelijk van de medewerking en diensten van derden, waar Ubora slechts beperkte invloed kan uitoefenen. Ubora kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verstoringen van deze dienstverleningen. Wel heeft Ubora de verplichting om in geval van een verstoring al het mogelijke te doen wat in haar macht ligt om tot snel herstel van de dienstverlening te komen. Ubora kan niet garanderen dat klant ten alle tijde gebruik kan maken van de webhosting. Storingen kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonie verbindingen, bezetting van inbelpunten of storingen in het elektriciteitsnetwerk. Webhosting dient gebruikt te worden zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, en volgens de relevante wet- en regelgeving, alsmede eventuele aanvullende instructies verstrekt door Ubora. Het is ten strengste verboden om webhosting te gebruiken voor onrechtmatige of strafbare handelingen. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan het plegen van inbreuk op IE-rechten van derden, het verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer of geheime of vertrouwelijke informatie, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het plegen van computervredebreuk, het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en programmatuur van anderen, dan wel het zich door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden toegang verschaffen tot het netwerk, data en systemen. Het is niet toegestaan websites op te slaan die voor meer dan 50% (vijftig procent) uit downloads bestaan. Het is niet toegestaan om ongevraagd junkmail, bulkmail of spam te verzenden. Indien wordt gehandeld in strijd tegen deze bepalingen, is Ubora gerechtigd de webhosting dienstverlening per direct te stoppen. Eventueel daar uit voortvloeiende boetes van derden zullen worden doorgerekend aan de klant. Webhosting en domeinregistratie worden door Ubora per kalenderjaar gefactureerd. Facturatie gebeurd hierbij aan het begin van het kalender jaar, tenzij de startdatum van de webhosting en/of domeinregistratie later in het kalenderjaar valt. In dat geval zal alleen de resterende periode voor dat jaar pro rato in rekening worden gebracht. Opzegging van de dienstverlening is toegestaan op ieder moment, na betaling van de laatst verstuurde factuur. Bij opzegging kan er geen aanspraak worden gemaakt op (delen van) reeds betaalde bedragen. Pagina 2

5 Aansprakelijkheid Ubora is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Ubora. In ieder geval zal Ubora nimmer aansprakelijk zijn noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden voor enige gevolgschade of andere schade. Facturen en betalingen Op facturen van Ubora geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Indien niet tijdig wordt betaald, wordt een nieuw betalingstermijn voorgesteld. Is ook binnen dit termijn niet betaald, dan is de klant automatisch in verzuim. Vanaf dat moment is de klant rente verschuldigd (overeenkomstig de wettelijke rente) over het openstaande bedrag. Tevens is Ubora gerechtigd verdere dienstverlening in de vorm van webhosting dan wel uitvoering van een overeenkomst (tijdelijk) te stoppen. Intellectueel eigendom Op SiteManager (het content management systeem van Ubora) en de voor de klant gemaakte programmatuur en grafische ontwerpen geldt dat het intellectueel eigendom berust bij Ubora dan wel diens toeleverancier. De klant verkrijgt te allen tijde enkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruikersrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Indien de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht, merknamen of andere aan auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom onderhavig zaken ter beschikking stelt of laat gebruiken, staat de opdrachtgever voor Ubora in dat zij tot het gebruik van die namen en rechten gerechtigd is. De opdrachtgever vrijwaart Ubora van alle mogelijke aanspraken van derden, die daarmee verband houden. Pagina 3

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Virtual DNA

Algemene voorwaarden van Virtual DNA Algemene voorwaarden van Virtual DNA Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Tot stand gekomen op 17 maart 2015. Algemene Voorwaarden Auto Restauratie JDF, gevestigd aan Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 AH, te Heikant, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 070MEDIA V.O.F. Renbaanstraat 24 2586 GB DEN HAAG KvK 60213167 BTW NL853811623B01 IBAN NL51 INGB 0006 4070 19 http://070media.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden always ahead Kamer van Koophandel te Arnhem nummer: 08091281

Algemene voorwaarden always ahead Kamer van Koophandel te Arnhem nummer: 08091281 1 Algemene voorwaarden always ahead Kamer van Koophandel te Arnhem nummer: 08091281 Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met always ahead een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Bubblefish Interactive B.V. Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 24346780

Algemene Leveringsvoorwaarden Bubblefish Interactive B.V. Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 24346780 1 Algemene Leveringsvoorwaarden Bubblefish Interactive B.V. Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 24346780 Artikel 1: Definities 1. "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Bubblefish Interactive

Nadere informatie

Be Optimized p/a Trawlerstraat 15 5237 PN s-hertogenbosch e: info@beoptimized.nl

Be Optimized p/a Trawlerstraat 15 5237 PN s-hertogenbosch e: info@beoptimized.nl ! Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Be Optimized een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

Nadere informatie

Telefoon: 0263 82 36 40 - E-mail: info@buroarnhemzuid.nl - www.buroarnhemzuid.nl

Telefoon: 0263 82 36 40 - E-mail: info@buroarnhemzuid.nl - www.buroarnhemzuid.nl Buro Arnhem Zuid B.V. Malburgse Sluis 33 6833 KA Arnhem Telefoon: 0263 82 36 40 - E-mail: info@buroarnhemzuid.nl - www.buroarnhemzuid.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Buro Arnhem Zuid B.V. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.2. Opdrachtnemer : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clipit News B.V.

1.2. Opdrachtnemer : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clipit News B.V. Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Algemene Voorwaarden van Clipit News B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Opdrachtgever : iedere (rechts) persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

uurtarieven van Elementa, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

uurtarieven van Elementa, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van websites, webapplicaties, apps en andere online producten van Elementa bv, Lokhorstweg 8a, 3851 SE Ermelo Artikel 1. Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie