Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)"

Transcriptie

1 & BESTELFORMULIER ADSL FED+ Fedplus FACTURATIEGEGEVENS (invullen in drukletters aub) Firmanaam Contactpersoon Geboortedatum/plaats Adres LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres) Leveringsgegevens zijn dezelfde als facturatiegegevens Firmanaam Contactpersoon Adres Postcode Gemeente Postcode Gemeente Telefoon Telefax Telefoon Telefax BTW-nr ADSL Max ABONNEMENT ADSL FED+ Starter ADSL FED+ Fed+ kaartnummer: ADSL telefoonnr: Lijntype PSTN (analoog) ADSL FED+12 EDPnet activeert uw adsl-abonnement op het voor u geschikte snelheidsprofiel. ISDN/Twin-Duo Ik heb reeds ADSL: Privé-telefooncentrale aanwezig* Alarmsysteem op de lijn aanwezig* * Telecom installatie is verplicht, indien u nog geen ADSL-verbinding heeft. HARDWARE (raadpleeg onze hardwareshop) Zyxel modem/router, type: PSTN splitter, aantal PSTN Full Rate splitter ADSL FED+ 24 Ik wens ADSL zonder telefoonlijn (raw copper) ISDN Full Rate splitter Elk telefooncontact dient voorzien te zijn van splitter. U kan ook kiezen voor 1 Full Rate PSTN splitter. Datum & Handtekening Hierbij verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden (http://www.edpnet.be/cms.aspx?s=generalconditions), stem ik er mee in dat er met de uitvoering van de dienst begonnen wordt vóór het einde van de in de algemene voorwaarden vermelde verzakingstermijn en zie ik af van dit verzakingsrecht. Als particulier ga ik akkoord om mijn facturen per te ontvangen (facturen zijn ook raadpleegbaar via My EDPnet). Ik geef EDPnet hierbij de toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken ten einde mij te informeren over nieuwe promoties of overige activiteiten. LEVERING Hardware wordt opgehaald bij EDPnet Hardware wordt verstuurd door EDPnet (gratis levering) INSTALLATIE Do-it-yourself installatie Telecom installatie Full installatie * *indien u hardware bij EDPnet bestelt MAILBOX EN WEBSPACE INFORMATIE U kan uw mailboxen en webspace zelf beheren via My EDPnet. U ontvangt een login voor My EDPnet. Deze bestelling hanteert de prijzen van de website (http://fedplus.edpnet.be). EDPnet nv Van Landeghemstraat Sint-Niklaas T F Web EDPnet behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties, configuraties of prijzen. Copyright 2008 EDPnet. All rights reserved.

2 BERICHT VAN DOMICILIERING Ik, ondergetekende Naam & Voornaam:... Adres:... Postcode & Gemeente:... Verzoek EDPnet nv, Van Landeghemstraat 20, B-9100 St-Niklaas vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping elke factuur met onderstaand klantennr. (u vindt uw klantennr. links bovenaan op uw orderbevestiging, naast uw naam bij het installatieadres): Te betalen door debitering van rekeningnummer - - Voor akkoord, Datum:... Handtekening: IN TE VULLEN DOOR DE FINANCIËLE INSTELLING De hierboven vermelde domiciliëring werd aanvaard onder volgend domiciliëringsnr. - - Identificatie van de schuldeiser: Datum:... Stempel en handtekening: GELIEVE DIT DOCUMENT AAN UW FINANCIËLE INSTELLING TE BEZORGEN

3 in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant/abonnee ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. DSL-abonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. 3. Verrekening van de factuur Voorwaarden goedgekeurd door Test-Aankoop ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding door EDPnet van het passende bestelformulier. Evenwel houdt dit recht van opzegging automatisch op te bestaan vanaf het moment dat de consument gebruik maakt van de dienst, zelfs indien het gebruik van de dienst tussenkomt voor het einde van voornoemde termijn van zeven (7) werkdagen. DIENSTEN Internetvoorwaarden 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde EDPnet, en de klant/abonnee vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/ abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door EDPnet werden bevestigd. Algemene voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door EDPnet uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Omschrijving diensten 2.1 EDPnet geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van internetdiensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: internettoegang (via verschillende technologieën), , leased lines, (dedicated) webhosting, De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website en 3.1 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie volgt. 3.2 De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen jaarlijks, waarbij de klant/abonnee per post of per een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus jaarlijks en op voorhand. 3.3 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen. Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : - 2 de betalingsherinnering: 7,50 kosten; - 3 de aangetekende ingebrekestelling: 15 kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 61,97 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding. 3.4 EDPnet behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De klant/abonnee heeft het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen. De klant/abonnee wordt tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via of per briefpost) van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 3.5 EDPnet behoudt zicht het recht voor om de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. De on-line opgegeven tarieven op hebben voorrang op de schriftelijke 1

4 tarieven. In geval van een tariefverhoging, andere dan indexaanpassingen, heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen. 3.6 Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de datum op de factuur of de rekeningstaat aan EDPnet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal EDPnet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 4. Betalings- en leveringsvoorwaarden voor dslabonnementen 4.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring vooraf betaald. Abonnementen die per jaar dienen betaald te worden, worden per overschrijving of kredietkaart vooraf betaald. 4.2 Opleveringen gebeuren als volgt: - dsl-abonnementen met dynamisch ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen na betaling, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennr,...). - dsl-abonnementen met vast ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennummer,...). 5. Internettoegang 5.1 Het abonnement gaat in vanaf de verzending door EDPnet van de toegangscode. Door een wachtwoord en toegangscode af te leveren geeft EDPnet de klant/ abonnee de toestemming om zich op het internet te begeven via de server van EDPnet. 5.2 De klant/abonnee verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 6, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden. 5.3 EDPnet behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen (inbegrepen het wijzigen van inbelnummers naar het netwerk van EDPnet alsook het wijzigen van de loginprocedure) en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de EDPnet-dienst dit vereist. De klant/abonnee zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. 5.4 Het recht om van de EDPnet dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de klant/abonnee, als natuurlijke of rechtspersoon en is beperkt tot één gebruiker op één installatie tenzij anders overeengekomen. Het is de klant/abonnee verboden de hem verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een abonnement te nemen voor de aansluiting van een personal computer en in plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van computers (LAN) ofwel meerdere personal computers aan te sluiten en toegang tot de EDPnet dienst te geven, een dynamisch ip-adres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant/abonnee zou beschikken over een vast ip-adres, alsook een vast ip-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de klant/abonnee dit verbod zou negeren, kan EDPnet deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant/abonnee. 5.5 De klant/abonnee maakt gebruik van (telefoon)dienstverlening die toegang geeft tot de inbelpunten van EDPnet. De dienstverlening van de telecomoperator, die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de verschillende regionale inbelpunten, maakt het voorwerp uit van een apart contract en een aparte facturatie door deze operator, tegen de standaardtarieven en voorwaarden van de betrokken dienstverlening. EDPnet is niet aansprakelijk voor problemen van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn tussen de klant/abonnee en de inbelpunten van EDPnet, veroorzaakt door of te wijten aan de telecomoperator. 5.6 De klant/abonnee met een adsl-abonnement kan tot max. 50 GB trafiek per maand verbruiken. Extra trafiek wordt gefactureerd aan 0,21 excl. BTW / 0,25 incl. BTW per begonnen GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. Op 90% van de max. trafiek ontvangt de klant/abonnee een waarschuwingsmail. Bij overschrijding van max. trafiek, komt de klant op smalband terecht. 5.7 Voor de ADSL Max-abonnementen geldt: automatische facturatie van extra trafiek, 0,21 excl. BTW / 0,25 incl. BTW per begonnen GB tot 60 GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. 6. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee 6.1 De klant/abonnee dient steeds correcte informatie door te geven. Indien er administratieve wijzigingen dienen uitgevoerd te worden aan de 2

5 aanvankelijk doorgegeven informatie, of indien de klant/abonnee bepaalde facturatiegegevens wenst aan te passen dan zal EDPnet administratiekosten aanrekenen ten bedrage van 12,40 excl. BTW / 15,00 incl. BTW, uitgezonderd de verhuis van de klant/abonnee. 6.2 De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie elk gebruik van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt zijn telefoonnummer niet te verbergen of onherkenbaar te maken bij registratie noch bij elk later gebruik van de internettoegang. 6.3 De klant/abonnee zal van de EDPnet diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden. 6.4 De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de EDPnet diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen: - De klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de EDPnet diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassenen vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie. - De klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van EDPnet, andere klant/abonnees en derden te respecteren. - De klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de EDPnet diensten of het gebruik of de capaciteit van deze EDPnet diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...) - De klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van EDPnet of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen. 6.5 EDPnet vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde EDPnet in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken. 6.6 De klant/abonnee is als houder van de telefoonlijn verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn: indien het telefonie-abonnement op de actieve lijn (waarop het adsl-abonnement van EDPnet geactiveerd is) wordt opgezegd, dan zal de netwerkoperator het adsl-abonnement van EDPnet automatisch op een raw copper (= vaste lijn waarop geen telefonie mogelijk is) plaatsen. De netwerkoperator zal hiervoor EDPnet maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant/abonnee doorgefactureerd worden en dit vanaf de datum van omzetting op raw copper. 6.7 In geval van ernstige tekortkomingen vanwege EDPnet mag de klant/abonnee de overeenkomst opschorten, of in geval van zeer ernstige tekortkomingen, de overeenkomst opzeggen. In geval van een zeer ernstige tekortkoming door de klant/abonnee aan zijn verplichtingen kan EDPnet onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechtbank, de toegang tot de EDPnet dienst (met inbegrip doch niet beperkt tot de hosted website en/of account), de toegangscode, het adres, haar systeem en/ of interfaces, voor de klant/abonnee geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk te blokkeren, op te schorten, te beperken en/of te wijzigen, en/of andere maatregelen te nemen, en/of desgevallend, naar keuze van EDPnet de huidige overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. De klant/abonnee wordt hiervan nadien binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht. Een zeer ernstige tekortkoming is o.m. een tekortkoming aan de verplichtingen vermeld in artikel 6. In geval van dergelijke ernstige tekortkoming door de klant/abonnee behoudt EDPnet zich het recht voor de klant/abonnee aansprakelijk te stellen voor de schade die EDPnet zou lijden. In geval van beëindiging heeft de klant/abonnee geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van eventueel door hem geleden schade, van welke aard ook. 3

6 6.8 Tijdens de duur van de schorsing van de EDPnet dienst blijft de betaling van de prijs verschuldigd. 7. Verplichtingen en aansprakelijkheden van EDPnet 7.1 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de EDPnet dienst door of vanwege EDPnet, zal EDPnet zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. EDPnet behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van EDPnet verstoort. EDPnet zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. EDPnet zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen. 7.2 Tekortkomingen in dienstverlening wegens overmacht: EDPnet is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige EDPnet dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor EDPnet niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van EDPnet of derden die diensten leveren aan EDPnet, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van EDPnet en andere storingen die buiten de macht liggen van EDPnet, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derdecontracten van EDPnet. 7.3 In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. 7.4 Schade aan klant/abonnee: EDPnet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van EDPnet aan de klant/abonnee ingevolge opzet of een ernstige fout uit hoofde van haarzelf of één van haar werknemers, dewelke door de klant/abonnee kan bewezen worden en door EDPnet kan vastgesteld worden. In geval van aansprakelijkheid van EDPnet, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de EDPnet diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is EDPnet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen EDPnet vervalt één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van deze vordering of aanspraak. 7.5 De mededeling via de EDPnet-dienst door de klant/abonnee van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt, gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is EDPnet niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging. De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de EDPnet database voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt: - Met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant en bij geschillen); - Met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening. De klant kan door EDPnet gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan EDPnet en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. 7.6 Schade door klant/abonnee: De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan EDPnet of een derde wordt toegebracht. 7.7 De klant/abonnee verbindt zich ertoe EDPnet te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan EDPnet het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of 4

7 ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de EDPnet diensten en voor alle vorderingen van derden. 8. Levering software/hardware 8.1 Voor wat betreft de eventueel door EDPnet verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent EDPnet, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant/abonnee verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die EDPnet gebeurlijk ter beschikking stelt. 9. Geldigheid en duur van de overeenkomst 9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door EDPnet, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door EDPnet. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van minimum één (1) jaar, behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. 9.2 Bij maandelijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur, maandelijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant/abonnee wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per maand stilzwijgend verlengd. 9.3 Bij jaarlijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur, jaarlijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant/abonnee wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per jaar stilzwijgend verlengd. 9.4 Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur van een ADSL2+ abonnement, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 175. Deze schadeloosstelling wordt niet gëeist indien het ADSL2+ abonnement tijdens de eerste minimum contractduur beëindigd wordt wegens een verhuis naar een NIET-ADSL2+ regio en als daarbij een nieuw EDPnet adsl-abonnement wordt afgesloten. In dat geval zijn enkel de éénmalige activatiekost van 20,66 excl. BTW / 25 incl. BTW verschuldigd evenals een éénmalig administratieve kost van 41,32 excl. BTW / 50 incl. BTW. 10. Overige voorwaarden 10.1 De klant/abonnee erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde: 1) productspecifieke en/of klant/abonnee-specifieke voorwaarden; 2) huidige algemene voorwaarden EDPnet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan EDPnet de klant/abonnee ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via , en/of op de webpagina van EDPnet (http://www.edpnet.be). Indien de klant/abonnee een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden één (1) maand na bekendmaking het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. 11. Geschillen 11.1 EDPnet verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie: Bariccadenplein 1, 1000 Brussel De met EDPnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking 5

8 hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd. uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon. Ondertekening van de werkbon geldt als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken. GOEDEREN 12. Inleiding 12.1 Deze voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, zijnde EDPnet, en de klant/abonnee, aangaande alle handelingen met EDPnet, o.m. aanneming, verkoop of de voorbesprekingen ervan. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van onze firma werden aanvaard. Algemene voorwaarden die door de klant/ abonnee worden gehanteerd, worden door EDPnet uitrdrukkelijk van de hand gewezen. 13. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 13.1 Al onze offertes zijn voorstellen voor een bepaalde oplossing en in die zin vrijblijvend Bestellingen worden pas door EDPnet als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij (a) ofwel door een gemachtigde van onze firma schriftelijk worden bevestigd (b) ofwel gevolgd worden door uitvoering door EDPnet De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door EDPnet volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde hard- en/of software De verplichtingen van EDPnet in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover EDPnet geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp In geval van installatie bij de klant/abonnee, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant/abonnee draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden. 15. Klachten 15.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, op straffe van verval op naspeurbare wijze (bvb. post, fax,...) gemeld en precies geformuleerd te worden uiterlijk dertig (30) dagen na de levering van de goederen. 16. Verbintenissen 13.4 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door EDPnet. 14. Levering - aanvaarding risico overmacht 14.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de klant/abonnee De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders overeengekomen zijn. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst, behoudens 16.1 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen Betalingen dienen -zonder aftrek- te geschieden op de zetel van EDPnet, hetzij contant, hetzij na schriftelijke overeenkomst dertig dagen na factuurdatum Zonder enige inmorastelling brengen de bedragen welke niet op de vervaldag vereffend werden, een verwijlintrest op van 12 % per jaar Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : 6

9 - 2 de betalingsherinnering: 7,50 kosten; - 3 de aangetekende ingebrekestelling: 15 kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 61,97 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding Tot aan de volledige voldoening van alle schulden, welke lastens de klant/abonnee uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van EDPnet en kunnen ze in geval van niet-tijdige betaling door hem worden teruggevorderd. Tevens is EDPnet gerechtigd om alle (lopende) overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht de ontbinding ervan te vorderen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant/ abonnee er niet toe gerechtigd de goederen te verkopen, in pand te geven, als waarborg te gebruiken ten gunste van derden, of op enige andere wijze te bezwaren Wanneer één der partijen de bestelling annuleert (na het verstrijken van de verzakingstermijn van zeven (7) werkdagen), weigert te leveren of de goederen niet in ontvangst wenst te nemen, of op een andere wijze ernstig in gebreke blijft, verwerft de andere partij het recht om alle uit te voeren overeenkomsten te ontbinden, welke ontbinding tot gevolg zal hebben dat een forfaitaire schadevergoeding verworven zal zijn van 30% van de factuurwaarde. Tevens kunnen in dat geval alle andere nog uit te voeren overeenkomsten door de werderpartij van de in gebreke blijvende partij, ontbonden worden met toekenning van dezelfde schadevergoeding. 17. Garantie 17.1 EDPnet garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst Voor wat betreft de eventueel door EDPnet verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent EDPnet, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant/abonnee verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die EDPnet gebeurlijk ter beschikking stelt. standaardsoftware betreft welke per definitie niet volledig alle informaticabehoeften van de klant/abonnee dekt en enkel 'parametreerbaar' is: Bijgevolg is EDPnet niet aansprakelijk voor gebreken in de software welke niet door EDPnet zelf ontwikkeld werd, en is hij evenmin gehouden tot vrijwaring voor compatibiliteitsproblemen tussen software welke geleverd werd en andere software welke door derden geleverd werd of reeds bij de klant/abonnee aanwezig is, of compatibiliteitsproblemen tussen de geleverde software en andere versies van de geleverde software. De garantieverplichting van EDPnet geldt niet in de volgende gevallen: - overmacht; - herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik; - herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant/ abonnee zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up); - herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door EDPnet goedgekeurd werd; - herstellingen ingevolge inherente tekortkomingen aan software welke niet door EDPnet werd ontwikkeld, evenals niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers; - herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant/abonnee van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ; - herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting. 18. Geschillen 18.1 De met EDPnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd EDPnet wijst erop dat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de geleverde software, 7

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding

Nadere informatie

Algemene Internet en x DSL voorwaarden

Algemene Internet en x DSL voorwaarden Algemene Internet en x DSL voorwaarden Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde (Centrea CVBA), en de klant /abonnee vanaf diens aanvraag van een internetproduct

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALLETHA B.V., GEVESTIGD TE (5692 DL) SON AAN HET EKKERSRIJT 4429, KVK-NUMMER 17127660

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prins Bernhardlaan 32 2274 JA Voorburg Telefoon: 070 8200 247 E-mail: contact@ubora.nl Internet: www.ubora.nl Kvk nr: 27312635 BTW: NL8189.79.379.B01 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden I.T.M.Y

Algemene voorwaarden I.T.M.Y 1. Gelding. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, ALGEMENE VOORWAARDEN 072DESIGN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie