Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fedplus & BESTELFORMULIER ADSL FED+ LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres)"

Transcriptie

1 & BESTELFORMULIER ADSL FED+ Fedplus FACTURATIEGEGEVENS (invullen in drukletters aub) Firmanaam Contactpersoon Geboortedatum/plaats Adres LEVERINGSGEGEVENS (enkel invullen indien anders dan facturatieadres) Leveringsgegevens zijn dezelfde als facturatiegegevens Firmanaam Contactpersoon Adres Postcode Gemeente Postcode Gemeente Telefoon Telefax Telefoon Telefax BTW-nr ADSL Max ABONNEMENT ADSL FED+ Starter ADSL FED+ Fed+ kaartnummer: ADSL telefoonnr: Lijntype PSTN (analoog) ADSL FED+12 EDPnet activeert uw adsl-abonnement op het voor u geschikte snelheidsprofiel. ISDN/Twin-Duo Ik heb reeds ADSL: Privé-telefooncentrale aanwezig* Alarmsysteem op de lijn aanwezig* * Telecom installatie is verplicht, indien u nog geen ADSL-verbinding heeft. HARDWARE (raadpleeg onze hardwareshop) Zyxel modem/router, type: PSTN splitter, aantal PSTN Full Rate splitter ADSL FED+ 24 Ik wens ADSL zonder telefoonlijn (raw copper) ISDN Full Rate splitter Elk telefooncontact dient voorzien te zijn van splitter. U kan ook kiezen voor 1 Full Rate PSTN splitter. Datum & Handtekening Hierbij verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden (http://www.edpnet.be/cms.aspx?s=generalconditions), stem ik er mee in dat er met de uitvoering van de dienst begonnen wordt vóór het einde van de in de algemene voorwaarden vermelde verzakingstermijn en zie ik af van dit verzakingsrecht. Als particulier ga ik akkoord om mijn facturen per te ontvangen (facturen zijn ook raadpleegbaar via My EDPnet). Ik geef EDPnet hierbij de toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken ten einde mij te informeren over nieuwe promoties of overige activiteiten. LEVERING Hardware wordt opgehaald bij EDPnet Hardware wordt verstuurd door EDPnet (gratis levering) INSTALLATIE Do-it-yourself installatie Telecom installatie Full installatie * *indien u hardware bij EDPnet bestelt MAILBOX EN WEBSPACE INFORMATIE U kan uw mailboxen en webspace zelf beheren via My EDPnet. U ontvangt een login voor My EDPnet. Deze bestelling hanteert de prijzen van de website (http://fedplus.edpnet.be). EDPnet nv Van Landeghemstraat Sint-Niklaas T F Web EDPnet behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties, configuraties of prijzen. Copyright 2008 EDPnet. All rights reserved.

2 BERICHT VAN DOMICILIERING Ik, ondergetekende Naam & Voornaam:... Adres:... Postcode & Gemeente:... Verzoek EDPnet nv, Van Landeghemstraat 20, B-9100 St-Niklaas vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping elke factuur met onderstaand klantennr. (u vindt uw klantennr. links bovenaan op uw orderbevestiging, naast uw naam bij het installatieadres): Te betalen door debitering van rekeningnummer - - Voor akkoord, Datum:... Handtekening: IN TE VULLEN DOOR DE FINANCIËLE INSTELLING De hierboven vermelde domiciliëring werd aanvaard onder volgend domiciliëringsnr. - - Identificatie van de schuldeiser: Datum:... Stempel en handtekening: GELIEVE DIT DOCUMENT AAN UW FINANCIËLE INSTELLING TE BEZORGEN

3 in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant/abonnee ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. DSL-abonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. 3. Verrekening van de factuur Voorwaarden goedgekeurd door Test-Aankoop ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding door EDPnet van het passende bestelformulier. Evenwel houdt dit recht van opzegging automatisch op te bestaan vanaf het moment dat de consument gebruik maakt van de dienst, zelfs indien het gebruik van de dienst tussenkomt voor het einde van voornoemde termijn van zeven (7) werkdagen. DIENSTEN Internetvoorwaarden 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde EDPnet, en de klant/abonnee vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/ abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door EDPnet werden bevestigd. Algemene voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door EDPnet uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Omschrijving diensten 2.1 EDPnet geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van internetdiensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: internettoegang (via verschillende technologieën), , leased lines, (dedicated) webhosting, De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website en 3.1 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie volgt. 3.2 De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen jaarlijks, waarbij de klant/abonnee per post of per een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus jaarlijks en op voorhand. 3.3 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen. Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : - 2 de betalingsherinnering: 7,50 kosten; - 3 de aangetekende ingebrekestelling: 15 kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 61,97 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding. 3.4 EDPnet behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. De klant/abonnee heeft het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen. De klant/abonnee wordt tijdig en ten minste één maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via of per briefpost) van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 3.5 EDPnet behoudt zicht het recht voor om de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. De on-line opgegeven tarieven op hebben voorrang op de schriftelijke 1

4 tarieven. In geval van een tariefverhoging, andere dan indexaanpassingen, heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax,...) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen. 3.6 Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de datum op de factuur of de rekeningstaat aan EDPnet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal EDPnet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 4. Betalings- en leveringsvoorwaarden voor dslabonnementen 4.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring vooraf betaald. Abonnementen die per jaar dienen betaald te worden, worden per overschrijving of kredietkaart vooraf betaald. 4.2 Opleveringen gebeuren als volgt: - dsl-abonnementen met dynamisch ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen na betaling, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennr,...). - dsl-abonnementen met vast ip-adres worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door end user: vb. foutief telnr, klantennummer,...). 5. Internettoegang 5.1 Het abonnement gaat in vanaf de verzending door EDPnet van de toegangscode. Door een wachtwoord en toegangscode af te leveren geeft EDPnet de klant/ abonnee de toestemming om zich op het internet te begeven via de server van EDPnet. 5.2 De klant/abonnee verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 6, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden. 5.3 EDPnet behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen (inbegrepen het wijzigen van inbelnummers naar het netwerk van EDPnet alsook het wijzigen van de loginprocedure) en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de EDPnet-dienst dit vereist. De klant/abonnee zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden. 5.4 Het recht om van de EDPnet dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de klant/abonnee, als natuurlijke of rechtspersoon en is beperkt tot één gebruiker op één installatie tenzij anders overeengekomen. Het is de klant/abonnee verboden de hem verleende rechten te overschrijden, met name onder andere door een abonnement te nemen voor de aansluiting van een personal computer en in plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van computers (LAN) ofwel meerdere personal computers aan te sluiten en toegang tot de EDPnet dienst te geven, een dynamisch ip-adres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant/abonnee zou beschikken over een vast ip-adres, alsook een vast ip-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de klant/abonnee dit verbod zou negeren, kan EDPnet deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de klant/abonnee. 5.5 De klant/abonnee maakt gebruik van (telefoon)dienstverlening die toegang geeft tot de inbelpunten van EDPnet. De dienstverlening van de telecomoperator, die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de verschillende regionale inbelpunten, maakt het voorwerp uit van een apart contract en een aparte facturatie door deze operator, tegen de standaardtarieven en voorwaarden van de betrokken dienstverlening. EDPnet is niet aansprakelijk voor problemen van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn tussen de klant/abonnee en de inbelpunten van EDPnet, veroorzaakt door of te wijten aan de telecomoperator. 5.6 De klant/abonnee met een adsl-abonnement kan tot max. 50 GB trafiek per maand verbruiken. Extra trafiek wordt gefactureerd aan 0,21 excl. BTW / 0,25 incl. BTW per begonnen GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. Op 90% van de max. trafiek ontvangt de klant/abonnee een waarschuwingsmail. Bij overschrijding van max. trafiek, komt de klant op smalband terecht. 5.7 Voor de ADSL Max-abonnementen geldt: automatische facturatie van extra trafiek, 0,21 excl. BTW / 0,25 incl. BTW per begonnen GB tot 60 GB, behoudens specifiekere bepalingen vermeld in het abonnement zelf. 6. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee 6.1 De klant/abonnee dient steeds correcte informatie door te geven. Indien er administratieve wijzigingen dienen uitgevoerd te worden aan de 2

5 aanvankelijk doorgegeven informatie, of indien de klant/abonnee bepaalde facturatiegegevens wenst aan te passen dan zal EDPnet administratiekosten aanrekenen ten bedrage van 12,40 excl. BTW / 15,00 incl. BTW, uitgezonderd de verhuis van de klant/abonnee. 6.2 De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie elk gebruik van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt zijn telefoonnummer niet te verbergen of onherkenbaar te maken bij registratie noch bij elk later gebruik van de internettoegang. 6.3 De klant/abonnee zal van de EDPnet diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden. 6.4 De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de EDPnet diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen: - De klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de EDPnet diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassenen vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie. - De klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van EDPnet, andere klant/abonnees en derden te respecteren. - De klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de EDPnet diensten of het gebruik of de capaciteit van deze EDPnet diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...) - De klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van EDPnet of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen. 6.5 EDPnet vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde EDPnet in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken. 6.6 De klant/abonnee is als houder van de telefoonlijn verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn: indien het telefonie-abonnement op de actieve lijn (waarop het adsl-abonnement van EDPnet geactiveerd is) wordt opgezegd, dan zal de netwerkoperator het adsl-abonnement van EDPnet automatisch op een raw copper (= vaste lijn waarop geen telefonie mogelijk is) plaatsen. De netwerkoperator zal hiervoor EDPnet maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant/abonnee doorgefactureerd worden en dit vanaf de datum van omzetting op raw copper. 6.7 In geval van ernstige tekortkomingen vanwege EDPnet mag de klant/abonnee de overeenkomst opschorten, of in geval van zeer ernstige tekortkomingen, de overeenkomst opzeggen. In geval van een zeer ernstige tekortkoming door de klant/abonnee aan zijn verplichtingen kan EDPnet onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechtbank, de toegang tot de EDPnet dienst (met inbegrip doch niet beperkt tot de hosted website en/of account), de toegangscode, het adres, haar systeem en/ of interfaces, voor de klant/abonnee geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk te blokkeren, op te schorten, te beperken en/of te wijzigen, en/of andere maatregelen te nemen, en/of desgevallend, naar keuze van EDPnet de huidige overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. De klant/abonnee wordt hiervan nadien binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht. Een zeer ernstige tekortkoming is o.m. een tekortkoming aan de verplichtingen vermeld in artikel 6. In geval van dergelijke ernstige tekortkoming door de klant/abonnee behoudt EDPnet zich het recht voor de klant/abonnee aansprakelijk te stellen voor de schade die EDPnet zou lijden. In geval van beëindiging heeft de klant/abonnee geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van eventueel door hem geleden schade, van welke aard ook. 3

6 6.8 Tijdens de duur van de schorsing van de EDPnet dienst blijft de betaling van de prijs verschuldigd. 7. Verplichtingen en aansprakelijkheden van EDPnet 7.1 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de EDPnet dienst door of vanwege EDPnet, zal EDPnet zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. EDPnet behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van EDPnet verstoort. EDPnet zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. EDPnet zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen. 7.2 Tekortkomingen in dienstverlening wegens overmacht: EDPnet is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige EDPnet dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor EDPnet niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van EDPnet of derden die diensten leveren aan EDPnet, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van EDPnet en andere storingen die buiten de macht liggen van EDPnet, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derdecontracten van EDPnet. 7.3 In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. 7.4 Schade aan klant/abonnee: EDPnet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van EDPnet aan de klant/abonnee ingevolge opzet of een ernstige fout uit hoofde van haarzelf of één van haar werknemers, dewelke door de klant/abonnee kan bewezen worden en door EDPnet kan vastgesteld worden. In geval van aansprakelijkheid van EDPnet, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de EDPnet diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is EDPnet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen EDPnet vervalt één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van deze vordering of aanspraak. 7.5 De mededeling via de EDPnet-dienst door de klant/abonnee van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt, gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is EDPnet niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging. De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de EDPnet database voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt: - Met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant en bij geschillen); - Met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening. De klant kan door EDPnet gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan EDPnet en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. 7.6 Schade door klant/abonnee: De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan EDPnet of een derde wordt toegebracht. 7.7 De klant/abonnee verbindt zich ertoe EDPnet te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan EDPnet het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of 4

7 ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de EDPnet diensten en voor alle vorderingen van derden. 8. Levering software/hardware 8.1 Voor wat betreft de eventueel door EDPnet verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent EDPnet, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant/abonnee verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die EDPnet gebeurlijk ter beschikking stelt. 9. Geldigheid en duur van de overeenkomst 9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door EDPnet, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door EDPnet. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van minimum één (1) jaar, behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. 9.2 Bij maandelijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur, maandelijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant/abonnee wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per maand stilzwijgend verlengd. 9.3 Bij jaarlijkse betaling kan de overeenkomst, na het verstrijken van de minimum contractduur, jaarlijks beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax,...), mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Zonder beëindiging door de klant/abonnee wordt de overeenkomst na het verstrijken van de minimum contractduur, telkens per jaar stilzwijgend verlengd. 9.4 Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op Indien één der partijen beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de eerste minimum contractduur van een ADSL2+ abonnement, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 175. Deze schadeloosstelling wordt niet gëeist indien het ADSL2+ abonnement tijdens de eerste minimum contractduur beëindigd wordt wegens een verhuis naar een NIET-ADSL2+ regio en als daarbij een nieuw EDPnet adsl-abonnement wordt afgesloten. In dat geval zijn enkel de éénmalige activatiekost van 20,66 excl. BTW / 25 incl. BTW verschuldigd evenals een éénmalig administratieve kost van 41,32 excl. BTW / 50 incl. BTW. 10. Overige voorwaarden 10.1 De klant/abonnee erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde: 1) productspecifieke en/of klant/abonnee-specifieke voorwaarden; 2) huidige algemene voorwaarden EDPnet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan EDPnet de klant/abonnee ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via , en/of op de webpagina van EDPnet (http://www.edpnet.be). Indien de klant/abonnee een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden één (1) maand na bekendmaking het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. 11. Geschillen 11.1 EDPnet verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie: Bariccadenplein 1, 1000 Brussel De met EDPnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking 5

8 hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd. uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon. Ondertekening van de werkbon geldt als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken. GOEDEREN 12. Inleiding 12.1 Deze voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, zijnde EDPnet, en de klant/abonnee, aangaande alle handelingen met EDPnet, o.m. aanneming, verkoop of de voorbesprekingen ervan. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van onze firma werden aanvaard. Algemene voorwaarden die door de klant/ abonnee worden gehanteerd, worden door EDPnet uitrdrukkelijk van de hand gewezen. 13. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 13.1 Al onze offertes zijn voorstellen voor een bepaalde oplossing en in die zin vrijblijvend Bestellingen worden pas door EDPnet als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij (a) ofwel door een gemachtigde van onze firma schriftelijk worden bevestigd (b) ofwel gevolgd worden door uitvoering door EDPnet De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door EDPnet volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde hard- en/of software De verplichtingen van EDPnet in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover EDPnet geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp In geval van installatie bij de klant/abonnee, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant/abonnee draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden. 15. Klachten 15.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, op straffe van verval op naspeurbare wijze (bvb. post, fax,...) gemeld en precies geformuleerd te worden uiterlijk dertig (30) dagen na de levering van de goederen. 16. Verbintenissen 13.4 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door EDPnet. 14. Levering - aanvaarding risico overmacht 14.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de klant/abonnee De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders overeengekomen zijn. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst, behoudens 16.1 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen Betalingen dienen -zonder aftrek- te geschieden op de zetel van EDPnet, hetzij contant, hetzij na schriftelijke overeenkomst dertig dagen na factuurdatum Zonder enige inmorastelling brengen de bedragen welke niet op de vervaldag vereffend werden, een verwijlintrest op van 12 % per jaar Onafhankelijk van de verwijlintresten, van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het niet betalen van één factuur of het saldo ervan op de vervaldatum volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn : 6

9 - 2 de betalingsherinnering: 7,50 kosten; - 3 de aangetekende ingebrekestelling: 15 kosten; - wanneer dossier ter incasso uit handen wordt gegeven: minimaal 61,97 ten titel van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding Tot aan de volledige voldoening van alle schulden, welke lastens de klant/abonnee uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van EDPnet en kunnen ze in geval van niet-tijdige betaling door hem worden teruggevorderd. Tevens is EDPnet gerechtigd om alle (lopende) overeenkomsten op te schorten, onverminderd het recht de ontbinding ervan te vorderen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant/ abonnee er niet toe gerechtigd de goederen te verkopen, in pand te geven, als waarborg te gebruiken ten gunste van derden, of op enige andere wijze te bezwaren Wanneer één der partijen de bestelling annuleert (na het verstrijken van de verzakingstermijn van zeven (7) werkdagen), weigert te leveren of de goederen niet in ontvangst wenst te nemen, of op een andere wijze ernstig in gebreke blijft, verwerft de andere partij het recht om alle uit te voeren overeenkomsten te ontbinden, welke ontbinding tot gevolg zal hebben dat een forfaitaire schadevergoeding verworven zal zijn van 30% van de factuurwaarde. Tevens kunnen in dat geval alle andere nog uit te voeren overeenkomsten door de werderpartij van de in gebreke blijvende partij, ontbonden worden met toekenning van dezelfde schadevergoeding. 17. Garantie 17.1 EDPnet garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst Voor wat betreft de eventueel door EDPnet verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software verleent EDPnet, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard twee (2) jaar garantie of de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie. De klant/abonnee verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de software die EDPnet gebeurlijk ter beschikking stelt. standaardsoftware betreft welke per definitie niet volledig alle informaticabehoeften van de klant/abonnee dekt en enkel 'parametreerbaar' is: Bijgevolg is EDPnet niet aansprakelijk voor gebreken in de software welke niet door EDPnet zelf ontwikkeld werd, en is hij evenmin gehouden tot vrijwaring voor compatibiliteitsproblemen tussen software welke geleverd werd en andere software welke door derden geleverd werd of reeds bij de klant/abonnee aanwezig is, of compatibiliteitsproblemen tussen de geleverde software en andere versies van de geleverde software. De garantieverplichting van EDPnet geldt niet in de volgende gevallen: - overmacht; - herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik; - herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant/ abonnee zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up); - herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door EDPnet goedgekeurd werd; - herstellingen ingevolge inherente tekortkomingen aan software welke niet door EDPnet werd ontwikkeld, evenals niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers; - herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant/abonnee van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ; - herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting. 18. Geschillen 18.1 De met EDPnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd EDPnet wijst erop dat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de geleverde software, 7

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie