niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus DE Heerlen T Postbus CG Eindhoven T geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven 2 Bijlage 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor medisch specialistische zorg 6 Bijlage 2 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor dyslexiezorg 138 Bijlage 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor het stoppen-met-rokenprogramma 138 Bijlage 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor eerstelijnspsychologische zorg 139 Bijlage 5 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor paramedische zorg 139 Bijlage 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor mondzorg 143 Bijlage 7 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor farmaceutische zorg 149 Bijlage 8 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor hulpmiddelenzorg 151 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 AEV (A)-01

2 I Algemeen gedeelte Artikel 1 Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. VGZ Zorgverzekering De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de VGZ Zorgverzekering. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden Deze lijst hoort ook bij artikel 1.4 van de VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden. In deze aanvullende verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat voor een aantal zorgvormen verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder een maximale vergoeding van toepassing is. Dit geldt voor zorg verleend door een niet-gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut of zorgaanbieder voor eerstelijnspsychologische zorg. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm en zorgaanbieder, vindt u in deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ. In het Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013, vindt u de berekeningswijze van de maximale vergoeding voor de hier genoemde zorgvormen. In bijlage 4 en 5 vindt u de maximale vergoedingen 2013 per zorgvorm waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Artikel 2 Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. 2 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

3 II Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder VGZ 2013 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven Kraamzorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10. Medisch specialistische zorg medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) of buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Dyslexiezorg Stoppen-met-rokenprogramma Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijnspsychologische zorg Specialistische GGZ vrijgevestigde psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling Paramedische zorg Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck Lymf-oedeemtherapie Logopedie Ergotherapie Dieetadvisering op grond van de zorgverzekering of aanvullende verzekeringsvoorwaarden Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2013; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 60% van de geldende Wmg-tarieven % van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betrefende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

4 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting Mondzorg Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging tandprotheticus 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist tandarts-implantoloog In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmgtarieven % van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandarts-implantoloog. kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden 80% van de geldende Wmg-tarieven van 18 jaar en ouder Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandprotheticus 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. Farmaceutische zorg Geneesmiddelen UR-geneesmiddelen (uitsluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Dieetpreparaten (niet zijnde sondevoeding) UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5 % met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de prijs in de G-standaard van de maand oktober De maximale vergoeding voor energieverrijkte drinkvoeding en standaarddrinkvoeding bedraagt 1,36 per verpakking, voor energie- en eiwit verrijkte drinkvoeding 1,50 per verpakking en voor geconcentreerde drinkvoeding 1,76 per verpakking. De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

5 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen Verblijf in een instelling Verblijf in verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. in verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard (kaakchirurgie) In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddelde tarieven 2013, zoals overeengekomen met. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. 80% van de geldende Wmg-tarieven in verband met Specialistische GGZ 60% van de geldende Wmg-tarieven Ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 1,08 per beladen kilometer. Beladen kilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

6 Bijlage 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Lijst maximale vergoedingen MSZ % vergoeding in euro s (niet zijnde ) Omschrijving prestatie Zorgproduct Declaratiecode Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes A , ,41 240, , ,72 192,39 mellitus (suikerziekte) Operatie bij Borstkanker A , , , , ,60 826,34 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een A ,79 909,31 580, ,83 727,45 464,38 wond bij Borstkanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker A , ,49 261, , ,99 209,13 Operatie bij Borstkanker A , ,64 643, , ,91 515,03 Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker A , , , , ,05 996,83 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A ,88 386,31 139,57 420,70 309,05 111,65 dagbehandeling bij Borstkanker Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker A , ,86 860, , ,29 688,17 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij A , ,87 413, , ,69 330,43 Borstkanker Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker A ,70 835,56 77,14 730,16 668,44 61,72 Verstrekking van immunotherapie (Met A , ,30 262, , ,24 210,34 verpleegligdagen) bij Borstkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op A ,23 481,15 171,08 521,78 384,92 136,86 de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A , ,81 384, , ,05 307,37 (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A ,04 613,33 145,71 607,24 490,67 116,57 bij Borstkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A , ,74 313, , ,59 251,14 (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of A ,92 406,41 152,51 447,13 325,12 122,01 polikliniek en/of onderzoeken bij Borstkanker Operatief verwijderen van tumor(en) en A , ,77 859, , ,21 687,26 lymfeklier(en) bij Borstkanker Operatief verwijderen van tumor(en) en A , ,49 919, , ,59 735,39 lymfeklier(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker Consult op de polikliniek bij Borstkanker A ,27 116,47 56,80 138,61 93,17 45,44 Begeleiding bij chemotherapie in geval van A ,95 552,65 117,30 535,95 442,11 93,84 uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval A , ,25 311, , ,40 249,08 van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van A ,11 604,45 75,66 544,09 483,56 60,53 uitzaaiingen bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie in geval A , ,48 262, , ,98 209,82 van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij A , ,81 931, , ,05 745,18 Borstkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met A , ,40 841, , ,32 673,11 verpleegligdag(en)) bij Borstkanker Operatief verwijderen van tumor(en) bij A , ,77 841, , ,01 672,82 Borstkanker Operatief verwijderen van tumor(en) (Met A , ,34 959, , ,87 767,67 verpleegligdag(en)) bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker A ,19 456,05 124,14 464,14 364,83 99,31 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

7 (niet zijnde ) Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan A , ,46 332, , ,97 266,32 lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A ,81 563,89 65,92 503,85 451,11 52,74 aan lokale behandeling bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A , ,41 258, , ,13 206,62 aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of A ,09 677,21 144,88 657,67 541,77 115,90 behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal A , ,00 182, , ,80 146,35 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een A ,96 373,88 104,08 382,36 299,10 83,26 tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan A , ,18 831, , ,54 665,34 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot A , ,57 339, , ,46 271,37 maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de A ,22 141,49 96,73 190,57 113,19 77,38 polikliniek) bij Borstkanker Toedienen van een injectie met een LHRH A ,91 198,37 201,54 319,92 158,69 161,23 analoog of antagonist (hormonale therapie) bij Prostaatkanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Prostaatkanker A , ,70 230, , ,16 184,71 Open operatie bij Prostaatkanker A , ,62 865, , ,70 692,58 Open operatie (met operatief verwijderen van A , , , , ,77 862,37 lymfeklieren) bij Prostaatkanker Diagnostiek bij Prostaatkanker A ,03 678,49 270,54 759,23 542,79 216,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker A , ,60 504, , ,68 403,32 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij A , ,69 389, , ,75 311,42 Prostaatkanker Verstrekking van immunotherapie bij A ,35 581,13 135,22 573,08 464,90 108,18 Prostaatkanker Verstrekking van immunotherapie (Met A , ,17 636, , ,14 509,53 verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A ,50 571,60 157,90 583,60 457,28 126,32 op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A , ,95 369, , ,56 295,74 (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A ,67 821,05 151,62 778,14 656,84 121,30 bij Prostaatkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A , ,56 395, , ,24 316,17 (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij A , ,40 769, , ,52 615,90 Prostaatkanker Behandeling of onderzoek op de polikliniek of A ,09 289,41 176,68 372,87 231,53 141,34 dagbehandeling bij Prostaatkanker Het chirurgisch verwijderen van een of A , ,04 514, , ,43 411,48 beide testes (semicastratie of castratie) bij Prostaatkanker Kijkoperatie in de buikholte bij Prostaatkanker A , , , , ,97 853,45 Kijkoperatie in de buikholte (Met A , , , , ,15 845,36 verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker A , , , , , ,64 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

8 (niet zijnde ) Kijkoperatie in de buikholte (met operatief A , , , , , ,89 verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van A ,65 522,12 229,53 601,31 417,69 183,62 uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval A , ,37 346, , ,69 277,02 van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van A ,00 520,52 91,48 489,59 416,41 73,18 uitzaaiingen bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie in geval A , ,44 331, , ,35 264,93 van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand A ,15 558,25 117,90 540,91 446,59 94,32 aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan A , ,41 377, , ,92 301,88 lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A ,07 538,37 81,70 496,06 430,70 65,36 aan lokale behandeling bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A , ,25 312, , ,20 250,08 aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Kijkoperatie bij Prostaatkanker A , ,05 326, , ,04 260,87 Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij A , ,74 478, , ,99 382,97 Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of A ,17 627,67 267,50 716,13 502,13 214,00 behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal A ,39 871,21 296,18 933,91 696,96 236,95 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een A ,36 204,70 194,66 319,49 163,76 155,73 tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan A , ,83 968, , ,86 774,69 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot A , ,09 475, , ,47 380,55 maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de A ,17 80,71 100,46 144,94 64,57 80,37 polikliniek) bij Prostaatkanker Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of A ,59 745,81 466,78 970,08 596,65 373,43 urinewegen Blaasspoeling bij Blaaskanker A ,53 564,68 656,85 977,22 451,74 525,48 Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen A , ,40 723, , ,12 578,87 Operatie (met operatief verwijderen van A , ,26 851, , ,41 681,54 lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Operatie bij Blaaskanker A , ,07 962, , ,85 770,13 Operatie (met operatief verwijderen van A , , , , , ,13 lymfeklieren) bij Blaaskanker Operatie bij Blaaskanker A , , , , ,47 807,33 Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht A ,55 440,89 162,66 482,83 352,71 130,12 wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van A , ,61 286, , ,29 229,41 nier(en) of urinewegen Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of A ,29 580,71 448,58 823,44 464,57 358,87 urinewegen Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A , ,44 444, , ,55 355,79 8 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

9 (niet zijnde ) Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van A , ,77 927, , ,21 741,84 nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (Met A , ,55 892, , ,44 713,72 verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (met operatief A , , , , ,40 841,48 verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (met operatief A , ,93 971, , ,34 777,39 verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht A ,95 293,05 236,90 423,96 234,44 189,52 wordt bij Blaaskanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker A , ,77 436, , ,22 349,46 Kijkoperatie bij Blaaskanker A , ,09 444, , ,47 355,31 Kijkoperatie in de buikholte bij Blaaskanker A , ,15 806, , ,52 645,41 Kijkoperatie in de buikholte (Met A , ,13 632, , ,70 506,12 verpleegligdagen) bij Blaaskanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief A , , , , ,57 917,92 verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief A , ,95 981, , ,96 785,34 verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker Onderzoek of behandeling op de polikliniek A ,40 368,50 153,90 417,92 294,80 123,12 of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van A , ,22 915, , ,18 732,70 nier(en) of urinewegen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker A , ,07 534, , ,45 427,54 van nier(en) of urinewegen Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van A ,91 637,29 91,62 583,13 509,83 73,30 nier(en) of urinewegen Verstrekking van immunotherapie (Met A , ,70 322, , ,16 258,20 verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op A , ,89 178, , ,31 143,06 de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A , ,35 453, , ,88 362,98 (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A ,73 893,51 157,22 840,59 714,81 125,78 bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A , ,69 336, , ,15 269,06 (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A ,26 238,81 237,45 381,00 191,04 189,96 dagbehandeling bij Blaaskanker Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker A , ,94 545, , ,75 436,75 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij A , ,92 310, , ,53 248,65 Blaaskanker Verstrekking van immunotherapie bij Blaaskanker A , ,30 176, , ,64 141,29 Verstrekking van immunotherapie (Met A , ,07 557, , ,65 446,07 verpleegligdagen) bij Blaaskanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op A ,08 291,94 167,14 367,27 233,55 133,72 de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A , ,07 497, , ,25 398,14 (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A ,33 219,43 96,90 253,06 175,54 77,52 bij Blaaskanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A , ,25 392, , ,99 314,35 (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Consult op de polikliniek bij Kanker van nier(en) of urinewegen A ,15 135,77 92,38 182,52 108,62 73,90 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

10 (niet zijnde ) Consult op de polikliniek bij Blaaskanker A ,78 118,48 116,30 187,82 94,78 93,04 Begeleiding bij chemotherapie in geval van A ,15 560,64 240,51 640,92 448,51 192,41 uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van A , ,81 507, , ,45 406,23 uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie in geval A ,88 610,14 85,74 556,70 488,11 68,59 van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie in geval van A , ,11 242, , ,89 193,86 uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van A ,79 724,37 624, ,02 579,49 499,53 uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie in geval A , ,30 889, , ,04 711,61 van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie in geval van A ,81 543,12 156,69 559,84 434,49 125,35 uitzaaiingen bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie in geval A ,58 783,49 357,09 912,46 626,79 285,67 van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand A ,23 541,69 141,54 546,58 433,35 113,23 aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan A , ,33 279, , ,27 223,63 lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A ,02 589,14 64,88 523,21 471,31 51,90 aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A , ,99 227, , ,39 181,61 aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand A ,72 544,32 352,40 717,37 435,45 281,92 aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan A ,81 803,09 486, ,85 642,47 389,38 lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A ,11 501,05 76,06 461,68 400,83 60,85 aan lokale behandeling bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand A , ,77 359, ,78 963,01 287,77 aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of A ,06 688,25 242,81 744,84 550,59 194,25 behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal A , ,04 342, , ,83 274,10 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of A ,67 482,77 336,90 655,73 386,21 269,52 behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal A , ,52 396, , ,01 317,16 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A ,46 339,81 139,65 383,56 271,84 111,72 10 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

11 (niet zijnde ) Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan A , ,76 960, , ,20 768,39 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot A , ,85 490, , ,68 392,24 maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (een A ,84 178,17 228,67 325,48 142,54 182,94 tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan A , ,21 998, , ,36 798,94 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot A , ,64 608, , ,31 486,47 maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de A ,42 81,93 113,49 156,34 65,55 90,79 polikliniek) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de A ,26 87,27 121,99 167,40 69,81 97,59 polikliniek) bij Blaaskanker Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen A , ,68 310, ,61 950,14 248,47 en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie aan huid en/of lymfevaten bij A , ,40 720, , ,52 576,23 Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met A , ,24 702, , ,39 562,34 verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen A , ,76 125, ,53 925,40 100,13 hiervan Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A ,01 970,89 249,12 976,01 776,71 199,30 verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of A , ,20 583, , ,56 466,78 verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A , ,08 412, , ,86 330,27 verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van immunotherapie bij Huidkanker A ,38 432,64 80,74 410,70 346,11 64,59 of voortekenen hiervan Verstrekking van immunotherapie (Met A , ,57 265, , ,05 212,14 verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op A ,43 606,64 138,79 596,34 485,31 111,03 de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A , ,07 602, , ,25 482,04 (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A ,81 823,05 142,76 772,64 658,43 114,21 bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie A , ,83 392, , ,26 314,35 (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A ,90 428,19 118,71 437,52 342,55 94,97 Meerdere operaties bij Huidkanker of A , ,23 200, , ,38 160,72 voortekenen hiervan Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij A ,32 514,33 146,99 529,06 411,47 117,59 Huidkanker of voortekenen hiervan Diagnostisch onderzoek bij Huidkanker of A , ,47 144,39 973,48 857,97 115,51 voortekenen hiervan Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A ,50 167,59 87,91 204,40 134,07 70,33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

12 Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) (niet zijnde ) A ,54 247,60 143,94 313,24 198,08 115, A ,84 560,30 260,54 656,68 448,24 208, A ,52 477,25 101,27 462,81 381,79 81, A , ,96 305, , ,36 244, A ,28 562,38 59,90 497,82 449,90 47, A , ,29 253, , ,43 202, A ,85 435,63 116,22 441,48 348,50 92, A ,64 675,73 74,91 600,52 540,59 59, A , ,95 376, , ,96 301, A ,32 562,78 44,54 485,85 450,22 35, A , ,13 282, , ,91 225, A ,48 115,81 84,67 160,38 92,64 67, A280 98,59 55,06 43,53 78,87 44,05 34, A ,88 620,23 255,65 700,70 496,18 204, A , ,69 227, ,15 869,35 181, A ,33 154,23 116,10 216,26 123,38 92, A , , , , , , A , ,13 538, , ,50 430, A ,95 99,25 66,70 132,75 79,39 53, A ,03 597,17 162,86 608,03 477,74 130, A , ,18 310, , ,54 248, A , , , , ,73 986, A , ,88 407, , ,70 325,80 12 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

13 (niet zijnde ) Meer dan 4 polikliniekbezoeken of A ,69 658,95 168,74 662,16 527,16 135,00 dagbehandelingen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Onderzoek of behandeling op de polikliniek A , ,64 168, , ,91 134,85 of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan A ,03 379,61 127,42 405,61 303,68 101,93 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Insulinepomptherapie (Meer dan A , ,29 173, , ,63 139,06 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus A ,32 232,86 88,46 257,05 186,29 70,76 (suikerziekte) Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken A ,52 597,27 127,25 579,61 477,81 101,80 of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus A ,38 332,67 86,71 335,50 266,13 69,37 (suikerziekte) Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis A , ,84 202, , ,27 162,06 Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een A ,69 455,65 162,04 494,15 364,52 129,63 slaapstoornis Beademing middels CPAP/ BIPAP (met A , ,04 201, , ,63 161,43 klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een A ,44 633,46 159,98 634,75 506,77 127,98 slaapstoornis Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij A , ,85 199,20 971,23 811,87 159,36 Een slaapstoornis Multidisciplinaire behandeling bij Een A ,46 176,67 150,79 261,96 141,33 120,63 slaapstoornis Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een A ,57 822,10 70,47 714,06 657,68 56,38 slaapstoornis Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een A , ,46 145, , ,37 116,04 slaapstoornis 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een A , ,78 160, , ,82 128,20 slaapstoornis Meer dan twee onderzoeken bij Een A ,08 278,35 94,73 298,46 222,68 75,78 slaapstoornis Behandeling of onderzoek op de polikliniek of A ,81 423,91 174,90 479,05 339,13 139,92 dagbehandeling bij Een slaapstoornis Behandeling of onderzoek op de polikliniek of A ,03 280,13 125,90 324,83 224,11 100,72 dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis A ,02 113,34 68,68 145,61 90,67 54,94 Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom A , ,42 244, , ,94 195,37 (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom A , ,57 161, ,49 928,45 129,04 (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Lokale injectie van corticosteroiden A ,11 270,50 146,61 333,69 216,40 117,29 (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Klinisch neurofysiologisch onderzoek A ,93 312,35 92,58 323,94 249,88 74,06 bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Dagbehandeling bij Carpaaltunnelsyndroom A ,99 305,37 88,62 315,19 244,29 70,90 (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch A ,76 463,84 107,92 457,41 371,07 86,34 onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,17 112,77 73,40 148,93 90,21 58,72 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

14 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Beeldvorming (rontgen/echo/ct/ MRI) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ CT/MRI)) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Multidisciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens (niet zijnde ) A ,02 131,24 137,78 215,22 104,99 110, A ,64 410,82 103,82 411,72 328,66 83, A ,24 205,34 84,90 232,19 164,27 67, A ,11 437,25 124,86 449,67 349,79 99, A ,39 231,33 109,06 272,31 185,06 87, A ,93 194,59 72,34 213,55 155,67 57, A ,22 234,60 107,62 273,77 187,68 86, A ,61 237,13 119,48 285,29 189,71 95, A ,18 82,03 44,15 100,94 65,62 35, A ,20 92,38 85,82 142,55 73,90 68, A , ,93 220, , ,34 176, A , ,72 113,26 935,18 844,57 90, A ,71 523,93 170,78 555,77 419,15 136, A ,81 787,07 213,74 800,65 629,65 171, A , ,57 562, , ,45 449, A , ,77 313, , ,82 250, A ,06 447,07 173,99 496,84 357,65 139, A ,53 243,32 117,21 288,42 194,65 93, A ,26 285,54 145,72 345,01 228,43 116, A ,90 81,00 72,90 123,12 64,80 58, A ,14 110,10 117,04 181,71 88,08 93, A , ,08 250, ,82 861,66 200, A , ,05 161, ,58 894,43 129,15 14 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

15 (niet zijnde ) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid A ,63 443,62 118,01 449,31 354,90 94,41 diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of A , ,31 345, ,23 813,85 276,38 verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A ,74 792,83 273,91 853,39 634,26 219,13 verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens Operatieve ingreep bij Een aandoening van de A ,77 255,33 217,44 378,22 204,27 173,95 ooglens Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een A ,73 872,36 188,37 848,57 697,88 150,69 aandoening van de ooglens Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met A , ,97 212, , ,98 169,88 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid A ,38 278,32 59,06 269,89 222,65 47,24 diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een A ,68 266,65 92,03 286,95 213,32 73,63 aandoening van de ooglens Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig A ,89 432,28 102,61 427,91 345,82 82,09 diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Laserbehandeling van nastaar A ,63 95,77 117,86 170,90 76,61 94,29 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van A391 75,20 46,45 28,75 60,16 37,16 23,00 de ooglens Een polikliniekbezoek (met diagnostisch A ,79 107,41 40,38 118,23 85,92 32,31 onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening A ,50 154,64 42,86 157,99 123,71 34,28 van de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig A ,83 177,53 52,30 183,87 142,03 41,84 diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Complexe operatie om de oogdruk te verlagen A , ,41 393, , ,53 314,64 bij Glaucoom Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of A ,82 520,99 120,83 513,46 416,79 96,67 verpleegligdagen bij Glaucoom Operatie om de oogdruk te verlagen bij A ,66 540,83 314,83 684,53 432,66 251,87 Glaucoom Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid A ,40 397,14 106,26 402,71 317,71 85,00 diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of A , ,09 302, ,85 853,67 242,18 verpleegligdagen bij Glaucoom 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A , ,85 243, , ,27 194,69 verpleegligdagen bij Glaucoom Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij A ,69 230,32 147,37 302,14 184,25 117,89 Glaucoom 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid A ,82 258,13 56,69 251,86 206,51 45,35 diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A ,76 241,08 86,68 262,20 192,86 69,34 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig A ,13 296,92 95,21 313,70 237,53 76,17 diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom Consult op de polikliniek bij Glaucoom A405 79,95 51,49 28,46 63,96 41,19 22,77 Een polikliniekbezoek (met diagnostisch A ,70 112,32 34,38 117,35 89,85 27,50 onderzoek) bij Glaucoom 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A ,39 102,41 41,98 115,51 81,92 33,59 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A ,44 161,61 45,83 165,96 129,29 36,67 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

16 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Consult op de polikliniek bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Injectie met medicatie in het glasvocht bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) (niet zijnde ) A , ,93 175, , ,75 140, A ,42 343,09 108,33 361,13 274,47 86, A ,49 567,21 390,28 765,99 453,77 312, A ,22 511,29 345,93 685,77 409,03 276, A ,24 186,97 44,27 185,00 149,58 35, A ,93 225,29 81,64 245,54 180,23 65, A ,85 292,82 86,03 303,09 234,26 68, A440 77,79 50,61 27,18 62,23 40,48 21, A ,93 109,92 29,01 111,14 87,93 23, A ,54 144,73 30,81 140,44 115,79 24, A ,39 152,37 35,02 149,92 121,90 28, A , ,50 325, , ,00 260, A ,15 634,49 116,66 600,92 507,59 93, A ,06 409,75 76,31 388,85 327,80 61, A ,26 475,68 105,58 465,01 380,54 84, A ,38 720,73 371,65 873,90 576,58 297, A ,33 742,91 308,42 841,07 594,33 246, A ,73 276,13 69,60 276,59 220,91 55, A ,89 251,32 82,57 267,10 201,05 66,05 16 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

17 (niet zijnde ) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig A ,37 316,97 95,40 329,90 253,58 76,32 diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij A ,06 201,75 250,31 361,65 161,40 200,25 Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Een polikliniekbezoek (met diagnostisch A ,57 107,17 35,40 114,05 85,73 28,32 onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij A ,85 135,95 49,90 148,68 108,76 39,92 Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig A ,98 167,12 61,86 183,17 133,69 49,48 diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij A ,42 180,40 169,02 279,54 144,32 135,22 Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Netvliesaandoening A487 81,47 45,49 35,98 65,18 36,39 28,79 veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Een aandoening A488 64,81 43,10 21,71 51,85 34,48 17,37 van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door A ,85 817,73 216,12 827,08 654,18 172,90 diabetes (suikerziekte) Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door A ,53 100,58 105,95 165,22 80,46 84,76 diabetes (suikerziekte) Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / A ,61 424,48 245,13 535,68 339,58 196,10 traanapparaat / oogkas Dagbehandeling bij Een aandoening van het oor A ,04 746,55 177,49 739,23 597,24 141,99 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening A , ,22 193, ,14 940,98 155,16 van het oor Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening A ,31 285,89 127,42 330,64 228,71 101,93 van het oor Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een A , ,41 521, , ,33 416,91 aandoening van het oor 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een A , ,84 284, , ,47 227,48 aandoening van het oor Operatie aan de huid bij Afwijkingen aan de A ,51 512,02 154,49 533,21 409,62 123,59 oorschelp Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan A , ,95 187, , ,76 150,32 de oorschelp Operatie aan de oorschelp of huid bij Afwijkingen A , ,81 295, , ,85 236,35 aan de oorschelp Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een A ,72 325,20 132,52 366,18 260,16 106,02 aandoening van het oor Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij A ,52 332,67 126,85 367,61 266,13 101,48 Middenoorontsteking Maximaal 5 verpleegligdagen bij A , ,81 103, , ,05 82,94 Middenoorontsteking Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij A ,63 298,72 75,91 299,70 238,97 60,73 Afwijkingen aan de oorschelp Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen A , ,42 26, , ,14 21,37 aan de oorschelp 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij A , ,60 177, , ,08 142,39 Afwijkingen aan de oorschelp Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij A ,02 310,52 122,50 346,41 248,41 98,00 Afwijkingen van de gehoorbeentjes Operatie aan het middenoor bij Afwijkingen van A , ,13 373, , ,10 298,64 de gehoorbeentjes Behandeling of onderzoek op de polikliniek of A ,87 198,54 88,33 229,49 158,83 70,66 dagbehandeling bij Middenoorontsteking Meer dan 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking A , ,24 26, , ,79 21,45 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

18 (niet zijnde ) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij A , ,01 398, , ,40 318,58 Middenoorontsteking Operatie bij Middenoorontsteking A ,17 622,84 132,33 604,13 498,27 105,86 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of A ,73 283,89 44,84 262,98 227,11 35,87 dagbehandeling bij Afwijkingen aan de oorschelp Behandeling of onderzoek op de polikliniek A ,75 211,80 131,95 275,00 169,44 105,56 (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor Behandeling of onderzoek op de polikliniek A ,46 253,45 151,01 323,56 202,75 120,81 (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor Behandeling of onderzoek op de polikliniek A ,19 195,61 83,58 223,35 156,48 66,87 of dagbehandeling bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes Consult op de polikliniek bij Middenoorontsteking A ,27 77,60 46,67 99,42 62,08 37,34 Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan de A ,99 78,34 36,65 91,99 62,67 29,32 oorschelp Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een A ,20 56,12 144,08 160,15 44,89 115,26 aandoening van het oor Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een A ,41 78,73 118,68 157,92 62,98 94,94 aandoening van het oor Consult op de polikliniek bij Afwijkingen van de A ,35 97,75 45,60 114,68 78,20 36,48 gehoorbeentjes Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij A ,19 392,49 109,70 401,75 313,99 87,76 Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening A ,57 110,13 66,44 141,25 88,10 53,15 als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A , ,14 182, , ,11 145,68 verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of A , ,00 176, , ,60 141,08 verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A , ,89 178, , ,31 142,96 verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A , ,01 157, ,92 984,80 126,12 verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking A , ,97 807, , ,17 646,30 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek of behandeling op de polikliniek A ,98 372,90 160,08 426,38 298,32 128,06 of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) A ,39 226,21 104,18 264,30 180,96 83,34 bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) A ,14 553,78 161,36 572,11 443,02 129,09 (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Meer dan 28 dagbehandelingen en/ A , ,95 416, , ,36 332,84 of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ A , ,03 208, , ,22 166,90 of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Botoperatie of amputatie bij Aderverkalking A , ,22 531, , ,18 425,34 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A , ,10 606, , ,48 484,98 18 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

19 (niet zijnde ) een tot twee dagbehandelingen / meer dan A ,42 272,25 102,17 299,52 217,79 81,73 twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Consult op de polikliniek bij Aderverkalking A654 98,74 65,07 33,67 78,99 52,05 26,94 (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / A , ,47 381, , ,77 304,83 Perifere slagadervernauwing) Operatie (Met verpleegligdagen) bij A , ,79 571, , ,63 457,17 Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Operatie bij Varices (spataderen) A ,97 838,59 161,38 799,98 670,87 129,11 Meerdere operaties bij Varices (spataderen) A , ,05 397, , ,24 317,80 Laserbehandeling bij Varices (spataderen) A ,14 177,19 80,95 206,51 141,75 64,76 1 tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen) A ,74 261,73 134,01 316,59 209,38 107,21 Meer dan 2 operaties bij Varices (spataderen) A , ,01 223, ,31 842,40 178,91 Operatie bij Varices (spataderen) A ,14 526,88 145,26 537,71 421,50 116,21 Meerdere operaties bij Varices (spataderen) A ,99 831,45 267,54 879,19 665,15 214,04 Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices A ,93 194,69 165,24 287,94 155,75 132,19 (spataderen) Een tot twee dagbehandelingen of A ,88 199,73 93,15 234,30 159,78 74,52 polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen) Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen) A727 97,50 62,68 34,82 78,00 50,14 27,86 Operatief plaatsen van een biventriculaire A , ,55 324, , ,64 259,65 pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een biventriculaire A , ,17 472, , ,33 378,35 pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij A ,34 368,56 147,78 413,06 294,84 118,22 Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A , ,08 171, , ,46 137,04 verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads A , ,63 247, , ,50 197,88 pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads A , ,81 375, , ,25 300,42 pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij A ,16 316,64 86,52 322,53 253,31 69,22 Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of A , ,19 180, ,03 899,35 144,68 verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Consult op de polikliniek bij Een (chronische A ,01 130,57 85,44 172,80 104,45 68,35 reumatische) hartziekte of acuut reuma Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of A , ,69 227, , ,15 182,02 verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ A , ,60 214, , ,08 171,24 of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Consult op de polikliniek bij Een (chronische A ,50 112,16 63,34 140,40 89,72 50,68 reumatische) hartziekte of acuut reuma Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of A , ,61 172, , ,08 138,26 verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,25 172, , ,99 137,86 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

20 Dagbehandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding Multidisciplinaire behandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Multidisciplinaire behandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. neurofysi. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/ andere aandoening in bloedvaten hersenen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen (niet zijnde ) A ,61 999,41 201,20 960,48 799,52 160, A , ,32 276, , ,45 221, A ,68 44,36 124,32 134,94 35,48 99, A ,85 508,21 299,64 646,27 406,56 239, A ,70 601,24 208,46 647,75 480,99 166, A ,73 778,16 231,57 807,77 622,52 185, A , ,16 275, , ,32 220, A , ,34 239, ,17 925,87 191, A ,15 433,51 162,64 476,92 346,81 130, A ,54 481,01 149,53 504,42 384,80 119, A ,70 464,80 173,90 510,96 371,84 139, A , ,26 254, , ,41 203, A , ,54 323, , ,23 259, A , ,94 350, , ,75 280, A , ,63 343, , ,10 274, A ,27 290,57 135,70 341,02 232,46 108, A ,10 357,18 158,92 412,88 285,74 127, A , ,26 574, , ,81 459, A , ,24 657, , ,59 525, A , ,45 344, , ,95 275, A , ,37 375, , ,09 300,76 20 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0260-201502 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen

Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Hoeveel kost mijn behandeling? De gemiddelde gedeclareerde prijzen van veel voorkomende aandoeningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Huidtumoren... 4 2. Cataract... 4 3. Hartritmestoornissen... 5 4. Spataderen...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013

Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013 Verzekeringsvoorwaarden ZorgPlus 2013 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2013 Globale inhoudsopgave Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012

Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 IZZ Basispakket, variant Natura en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 0900-0274 (lokaal tarief) De

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRIAS NATURA POLIS 2011 Welkom bij Zorgverzekeraar Trias Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2014

Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2014 Verzekeringsvoorwaarden IZZ Zorgverzekeraar 2014 IZZ Basisverzekering, Variant Natura en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg Belangrijke adressen: Aanvragen toestemming U stuurt uw aanvraag

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Zorgverzekering 2013

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Zorgverzekering 2013 Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Zorgverzekering 2013 2 Inhoudsopgave Artikel 1. Verzekerde zorg... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 7 Artikel 3. Premie... 9 Artikel 4. Overige verplichtingen...

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2013. Natura l VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2013. Natura l VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2013 Natura l VGZ Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IZA Zorgverzekering Welkom bij IZA Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij IZA. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014

Voogd & Voogd zorgverz ekering Polisvoorwaarden 2014 Voogd & Voogd zorgverzekering Polisvoorwaarden 2014 Budget ZorgVoordeelPolis BudgetPlus ZorgVoordeelPolis Comfort ZorgVoordeelPolis Royaal ZorgVoordeelPolis Compleet ZorgVoordeelPolis Postbus 2705 6401

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311 Verzekeringsvoorwaarden Basis 2014 D0800-201311 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering Bewuzt

Nadere informatie

National Academic Ruime Keuze 2015

National Academic Ruime Keuze 2015 National Academic Ruime Keuze 2015 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden autoverzekering 2014 Welkom bij National Academic In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de National Academic

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Belangrijke telefoonnummers:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015)

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) N.V. Univé Zorg Univé werkt in opdracht van de SZVK te Den Haag VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASIS- PAKKET EN UITBREIDING BASISPAKKET (ingaande 1 januari 2015) Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave Bladzijde

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2013 Modelovereenkomst Zorgzaam N.V. Univé Zorg MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2013) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie