Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014

2 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Bijlagen 7 Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor medisch specialistische zorg 7 Bijlage 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor dyslexiezorg 111 Bijlage 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor het stoppen-met-rokenprogramma 112 Bijlage 4. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor Geestelijke gezondheidszorg (Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ) 113 Bijlage 5. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor paramedische zorg 117 Bijlage 6. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor mondzorg 121 Bijlage 7. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor farmaceutische zorg 128 Bijlage 8. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor dieetpreparaten 131 Bijlage 9. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor hulpmiddelenzorg 132 2

3 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Algemeen In deze vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Univé Zorg Geregeld polis en Univé Zorg Samen polis De is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de Univé Zorg Geregeld polis en Univé Zorg Samen polis.. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Voor de Univé Zorg Samen polis zijn de in deze Lijst aangegeven maximale vergoedingen alleen van toepassing voor de volgende zorgvormen: - Zorgprogramma s (ketenzorg, artikel 12); - Verloskundige zorg en kraamzorg (artikel 13); - Stoppen-met-rokenprogramma (artikel 22); - Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 25); - Hulpmiddelen en verbandmiddelen (artikel 33); - Zittend ziekenvervoer (artikel 35). Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Univé Deze lijst hoort ook bij artikel 1.4 van de Univé aanvullende verzekeringsvoorwaarden. In deze aanvullende verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat voor een aantal zorgvormen verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder een maximale vergoeding van toepassing is. Dit geldt voor zorg verleend door een niet-gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut of oefentherapeut. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm en zorgaanbieder, vindt u in deze. In het Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014, vindt u de berekeningswijze van de maximale vergoeding voor de hier genoemde zorgvormen. In bijlage 5 vindt u de maximale vergoedingen 2014 per zorgvorm. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Neder landse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. 3

4 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven. Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven. Kraamzorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10. Medisch specialistische zorg Medisch specialist verbonden aan Wanneer er een Wmg-tarief geldt: een ziekenhuis 80% van de geldende Wmg-tarieven; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Of Buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Dyslexiezorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Stoppen-met-rokenprogramma 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Generalistische basis ggz 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Gespecialiseerde ggz 75% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Paramedische zorg Fysiotherapie, oefentherapie cesar/ 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. mensendieck Lymf-oedeemtherapie 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Logopedie 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Ergotherapie 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Dieetadvisering 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamzorgorganisatie, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Wanneer er een Wmg-tarief geldt dan is de maximale vergoeding 80% van 80% van het geldende Wmg-tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven zijn namelijk voor deze zorgproducten vastgesteld op basis van 80% van de geldende Wmg-tarieven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. 4

5 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Mondzorg Tandheelkundige zorg en kaakchirurgie Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar Door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Tandarts, mondhygiënist of instelling Voor 2014 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, voor jeugdtandverzorging mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2014 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. Tandprotheticus 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandarts of orthodontist verbonden Voor 2014 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders aan een centrum voor bijzondere een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in tandheelkunde of orthodontist 2014 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. Tandarts-implantoloog 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder Kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder Tandarts Voor 2014 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2014 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven. Kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Tandprotheticus 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Farmaceutische zorg Geneesmiddelen Ur-geneesmiddelen (uitsluitend Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, verkrijgbaar op recept bij zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. apotheek of apotheekhoudend huisarts) UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5 % met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandarts-implantoloog. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde mogen worden verkocht) Dieetpreparaten (niet zijnde sondevoeding) 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de maximale vergoedingsprijs die door de zorgverzekeraar is vastgesteld. In bijlage 8 is per productcategorie de maximale vergoedingsprijs opgenomen die geldt als zorg wordt geleverd door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U kunt bij ons of de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier opvragen tot welke productcategorie het door u gebruikte preparaat behoort. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs voor een dieetpreparaat is vooraf bij ons of de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier op te vragen. 5

6 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verband middelen Verblijf in een instelling Verblijf In verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven. Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) In verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard (kaakchirurgie) In verband met gespecialiseerde ggz Ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddelde tarieven, zoals overeengekomen met ziekenhuizen. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de geldende Wmg-tarieven. 75% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1,08 per beladen kilometer. Beladen kilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Wanneer er een Wmg-tarief geldt dan is de maximale vergoeding 80% van 80% van het geldende Wmg-tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven zijn namelijk voor deze zorgproducten vastgesteld op basis van 80% van de geldende Wmg-tarieven. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. 6

7 Bijlagen Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2014 voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Ziekenhuizen Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Operatie bij Borstkanker A Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker A Operatie bij Borstkanker A Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Borstkanker A Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij A Borstkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Borstkanker A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij A Borstkanker Consult op de polikliniek bij Borstkanker A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of A dagbehandeling bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Borstkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Borstkanker A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Borstkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker A Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker A Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker A Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of A dagbehandeling bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) A bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Borstkanker A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker A

8 Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A dagbehandeling) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee A polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Borstkanker A Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonist (hormonale therapie) bij A Prostaatkanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Prostaatkanker A Open operatie bij Prostaatkanker A Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker A Diagnostiek bij Prostaatkanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker A Verstrekking van immunotherapie bij Prostaatkanker A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij A Prostaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Prostaatkanker A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Prostaatkanker A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker A Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie) bij A Prostaatkanker Kijkoperatie in de buikholte bij Prostaatkanker A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met A verpleegligdag(en)) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of A dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Prostaatkanker A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of A dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) A bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Prostaatkanker A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A

9 Kijkoperatie bij Prostaatkanker A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A dagbehandeling) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee A polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Prostaatkanker A Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Blaasspoeling bij Blaaskanker A Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Operatie bij Blaaskanker A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker A Operatie bij Blaaskanker A Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) of A lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met A verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Blaaskanker A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker A Kijkoperatie bij Blaaskanker A Kijkoperatie in de buikholte bij Blaaskanker A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met A verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of A urinewegen Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A

10 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van A nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van A nier(en) of urinewegen Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker A Verstrekking van immunotherapie bij Blaaskanker A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij A Blaaskanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Blaaskanker A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker A Consult op de polikliniek bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Consult op de polikliniek bij Blaaskanker A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of A dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker A van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of A urinewegen Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of A dagbehandeling bij Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Blaaskanker A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of A dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) A bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van A nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met A verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of A dagbehandeling bij Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) A bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Blaaskanker A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen A A A

11 Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A dagbehandeling) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee A polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee A polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van nier(en) of A urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Blaaskanker A Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij A Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie aan huid en/of lymfevaten bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen A hiervan Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen A hiervan Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen A hiervan 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of A voortekenen hiervan Verstrekking van immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen A hiervan Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij A Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of A voortekenen hiervan Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of A voortekenen hiervan Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Meerdere operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Diagnostisch onderzoek bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan A

12 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen A hiervan Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij A Huidkanker of voortekenen hiervan Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of A dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) A bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of A voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met A verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of A voortekenen hiervan Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee A polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) A bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of A verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen A hiervan Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus A (suikerziekte) Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus A (suikerziekte) 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus A (suikerziekte) Insulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabetes A mellitus (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij A Diabetes mellitus (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis A Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een slaapstoornis A Beademing middels CPAP/ BIPAP (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een A slaapstoornis Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis A

13 Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis A Multidisciplinaire behandeling bij Een slaapstoornis A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis A Meer dan twee onderzoeken bij Een slaapstoornis A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een slaapstoornis A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch A neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch A onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing A in de pols) Dagbehandeling bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom A (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Vervolg contact) bij A Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Eerste contact) bij A Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing A in de pols) Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing A in de pols) Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij A Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing A in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij A Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg A contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste A contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom A (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom A (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Multidisciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Migraine of een andere A vorm van hoofdpijn Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A

14 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere A vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere A vorm van hoofdpijn Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een A aandoening van de ooglens Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de A ooglens Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens A Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglens A Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van A de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening A van de ooglens Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een A aandoening van de ooglens Laserbehandeling van nastaar A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening A van de ooglens Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom A Operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom A Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Consult op de polikliniek bij Glaucoom A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A A A

15 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / A blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis A / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in A refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele A stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Consult op de polikliniek bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of A accommodatie (aanpassen aan de afstand) Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / A een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of A accommodatie (aanpassen aan de afstand) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis A / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Netvliesaandoening veroorzaakt door A diabetes (suikerziekte) Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt A door diabetes (suikerziekte) Injectie met medicatie in het glasvocht bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes A (suikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij A Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt A door diabetes (suikerziekte) 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening A veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening A veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes A (suikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij A Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door A diabetes (suikerziekte) Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt A door diabetes (suikerziekte) 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening A veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door A diabetes (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / A oogontsteking Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas A Dagbehandeling bij Een aandoening van het oor A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor A Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van het oor A

16 Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor A Operatie aan de huid bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A Operatie aan de oorschelp of huid bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van het oor A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Middenoorontsteking A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes A Operatie aan het middenoor bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Middenoorontsteking A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking A Operatie bij Middenoorontsteking A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan de A oorschelp/ bijoortje Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het A oor Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen van de A gehoorbeentjes Consult op de polikliniek bij Middenoorontsteking A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan de oorschelp/ bijoortje A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van A geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer A (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende A bloedtoevoer naar het hart Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende A bloedtoevoer naar het hart 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende A bloedtoevoer naar het hart Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / A Perifere slagadervernauwing) Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A A

17 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/ A MRI)) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose A / Perifere slagadervernauwing) 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking A (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Botoperatie of amputatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / A Perifere slagadervernauwing) een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee A onderzoeken bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) Consult op de polikliniek bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Operatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere A slagadervernauwing) Operatie bij Varices (spataderen) A Meerdere operaties bij Varices (spataderen) A Laserbehandeling bij Varices (spataderen) A tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen) A Meer dan 2 operaties bij Varices (spataderen) A Operatie bij Varices (spataderen) A Meerdere operaties bij Varices (spataderen) A Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen) A Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen) A Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen) A Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij Een (chronische reumatische) A hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een A (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of A acuut reuma Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) A hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij Een (chronische reumatische) A hartziekte of acuut reuma Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een A (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of A acuut reuma Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) A hartziekte of acuut reuma Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) A hartziekte of acuut reuma 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische A reumatische) hartziekte of acuut reuma Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A

18 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische A reumatische) hartziekte of acuut reuma Dagbehandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de A hersenen) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding A Multidisciplinaire behandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de A bloedvaten van de hersenen) Multidisciplinaire behandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic A Attack) Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. neurofysi. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/ andere aandoening in bloedvaten hersenen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/ TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

19 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in A de bloedvaten van de hersenen) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de A bloedvaten van de hersenen) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door A herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct A of TIA (Transient Ischemic Attack) Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient A Ischemic Attack) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient A Ischemic Attack) Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste A luchtwegen Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van A de bovenste luchtwegen Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de A bovenste luchtwegen Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A Kijkoperatie aan de long(en) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij COPD (Chronic A Obstructive Pulmonary Disease) Medebehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Meer dan 4 dagbehandelingen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Maximaal 4 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Maximaal 4 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary A Disease) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij COPD (Chronic A Obstructive Pulmonary Disease) 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A tot maximaal 14 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive A Pulmonary Disease) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij COPD A (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary A Disease) 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A tot maximaal 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive A Pulmonary Disease) Consult op de polikliniek bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Rechtzetten van het neustussenschot bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan het A neustussenschot Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot A

20 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hernia diaphragmatica A (middenrif-breuk) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Operatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Kijkoperatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een liesbreuk A Consult op de polikliniek bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij navelbreuk of A bovenbuiksbreuk Maximaal 5 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Consult op de polikliniek bij een liesbreuk A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij littekenbreuk A Maximaal 5 verpleegligdagen bij littekenbreuk A Consult op de polikliniek bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Meer dan 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Consult op de polikliniek bij littekenbreuk A Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk A Operatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Kijkoperatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Operatie bij littekenbreuk A Kijkoperatie bij littekenbreuk A Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij Een aandoening van galblaas / galwegen / A alvleesklier Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van galblaas / A galwegen / alvleesklier Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van A galblaas / galwegen / alvleesklier Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / A alvleesklier Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een A aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier Operatie aan de galblaas of galwegen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / A alvleesklier Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van A galblaas / galwegen / alvleesklier Consult op de polikliniek bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een A aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een A aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier Maximaal 5 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG

PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG PLAN GEINTEGREERDE OOGZORG Status Definitief Datum 2 oktober 2013 Opstellers document OVN, NOG en NVvO Betrokken partijen NHG (Nederland Huisartsen Genootschap) Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie