Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari

2 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3 Bijlagen 9 Bijlage 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor medisch specialistische zorg 9 Bijlage 2 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor dyslexiezorg 383 Bijlage 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor het stoppen-metrokenprogramma 384 Bijlage 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor Geestelijke gezondheidszorg (Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ) 385 Bijlage 5 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor paramedische zorg 392 Bijlage 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor mondzorg 399 Bijlage 7 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor farmaceutische zorg 413 Bijlage 8 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor dieetpreparaten 418 Bijlage 9 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor hulpmiddelenzorg 418 National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 1

3 1. Algemeen gedeelte 1 Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders National Academic vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. De National Academic zorgverzekering De Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders National Academic is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders National Academic hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de National Academic zorgverzekering. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. 2 Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmgtarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 2

4 zorgaanbieders Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven. Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven. Kraamzorg Medisch specialistische zorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastge Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamzorgorganisatie, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis Medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) of Buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Wanneer er een Wmg-tarief geldt dan is de maximale vergoeding 80% van 80% van het geldende Wmg-tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven zijn namelijk voor deze zorgproducten vastgesteld op basis van 80% National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 3

5 zorgaanbieders Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting van de geldende Wmg-tarieven. Dyslexiezorg Stoppen-metrokenprogramma 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Generalistische basis ggz Gespecialiseerde ggz Paramedische zorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 75% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Fysiotherapie, oefentherapie cesar/mensendieck Lymf-oedeemtherapie Logopedie Ergotherapie Dieetadvisering Mondzorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Tandheelkundige zorg en kaakchirurgie Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 4

6 zorgaanbieders Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging Tandprotheticus Voor is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmgtarieven. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandarts of orthodontist verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist Tandarts-implantoloog Kaakchirurg Voor is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de geldende Wmg-tarieven. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandarts-implantoloog. Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder Kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder Tandarts Kaakchirurg Voor is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. Tandprotheticus 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 5

7 zorgaanbieders Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. Farmaceutische zorg Geneesmiddelen Ur-geneesmiddelen (uitsluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5 vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld. Dieetpreparaten (niet zijnde sondevoeding) 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G- standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de maximale vergoedingsprijs die door de zorgverzekeraar is vastgesteld. In bijlage 8 is per productcategorie de maximale vergoedingsprijs opgenomen die geldt als zorg wordt geleverd door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U kunt bij ons of de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier opvragen tot welke productcategorie het door u gebruikte preparaat behoort. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs voor een dieetpreparaat is vooraf bij ons of de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier op te vragen. Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 6

8 zorgaanbieders Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf in een instelling Verblijf In verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven. Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) In verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard 80% van de gemiddelde tarieven, zoals overeengekomen met ziekenhuizen. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de geldende Wmg-tarieven. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Wanneer er een Wmg-tarief geldt dan is de maximale vergoeding 80% van 80% van het geldende Wmg-tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven zijn namelijk voor deze zorgproducten vastgesteld op basis van 80% van de geldende Wmg-tarieven. National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 7

9 zorgaanbieders Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting (kaakchirurgie) In verband met gespecialiseerde ggz Ziekenvervoer 75% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Zittend ziekenvervoer ilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 8

10 zorgaanbieders 3 Bijlagen Bijlage 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. * Op het moment van het publiceren van dit document zijn nog niet alle tarieven voor Medische Specialistische Zorg bekend. U kunt deze opvragen via onze klantenservice. Het telefoonnummer vindt u op onze website. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Operatie bij Borstkanker A Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker A Operatie bij Borstkanker A Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 9

11 zorgaanbieders dagbehandeling bij Borstkanker Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Borstkanker Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Borstkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Borstkanker A A A A A A A A Consult op de polikliniek bij Borstkanker A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 10

12 zorgaanbieders bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker A A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 11

13 zorgaanbieders Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Borstkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Borstkanker Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonist (hormonale therapie) bij A A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 12

14 zorgaanbieders Prostaatkanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Prostaatkanker A Open operatie bij Prostaatkanker A Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker A Diagnostiek bij Prostaatkanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker Verstrekking van immunotherapie bij Prostaatkanker Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Prostaatkanker A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 13

15 zorgaanbieders Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Prostaatkanker Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie) bij Prostaatkanker A A A A Kijkoperatie in de buikholte bij Prostaatkanker A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 14

16 zorgaanbieders Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Prostaatkanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker A A A A A A Kijkoperatie bij Prostaatkanker A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 15

17 zorgaanbieders Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Prostaatkanker Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A A Blaasspoeling bij Blaaskanker A Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Operatie bij Blaaskanker A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 16

18 zorgaanbieders Operatie bij Blaaskanker A Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Blaaskanker A A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 17

19 zorgaanbieders Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker A Kijkoperatie bij Blaaskanker A Kijkoperatie in de buikholte bij Blaaskanker A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 18

20 zorgaanbieders Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker A A A A A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker Verstrekking van immunotherapie bij Blaaskanker Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 19

21 zorgaanbieders Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Blaaskanker Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Consult op de polikliniek bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A Consult op de polikliniek bij Blaaskanker A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 20

22 zorgaanbieders Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker A A A A A A A A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 21

23 zorgaanbieders lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Blaaskanker Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A A A A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 22

24 zorgaanbieders dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Blaaskanker Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A Operatie aan huid en/of lymfevaten bij A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 23

25 zorgaanbieders Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 24

26 zorgaanbieders (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Meerdere operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Diagnostisch onderzoek bij Huidkanker of voortekenen hiervan Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 25

27 zorgaanbieders Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 26

28 zorgaanbieders Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 27

29 zorgaanbieders Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Insulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A A A A A A A A A Insulinepomptherapie (3 tot A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 28

30 zorgaanbieders polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis A Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een slaapstoornis Beademing middels CPAP/ BIPAP (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis Multidisciplinaire behandeling bij Een slaapstoornis Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis A A A A A A A A Meer dan twee onderzoeken bij Een A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 29

31 zorgaanbieders slaapstoornis Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een slaapstoornis Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis A A Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Dagbehandeling bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 30

32 zorgaanbieders Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 31

33 zorgaanbieders Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Multidisciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 32

34 zorgaanbieders 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de A A A A A A A A A A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 33

35 zorgaanbieders ooglens 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglens Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A A A A A A A Laserbehandeling van nastaar A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 34

36 zorgaanbieders onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom Operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A A A A A A A A A A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A National Academic Lijst maximale vergoedingen zorgverzekering 35

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN GEDEELTE 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari 2014 www.na.nl/download Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.189,85 1 4 2013 31 12 2013

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.189,85 1 4 2013 31 12 2013 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.981,79 1 1 2013 31 3 2013 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.991,10

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 40201019 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.446,07 Januari t/m december 20107002 15A012 Operatie bij Borstkanker 8.702,88 Januari t/m december 20107003 15A013 Verwijderen

Nadere informatie

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 3.190,30 303,14 3.493,44 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden MCA passanten prijslijst 1-1-2014 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Document doorzoeken Wilt u dit document doorzoeken? Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+F (tegelijkertijd indrukken). Het zoekvenster

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code Type verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vi 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 787,06 593,97 193,09 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.605,10 1.404,78 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 334,34 245,63 88,71

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 843,47

Nadere informatie

Zorgproduct consumentenomschrijving

Zorgproduct consumentenomschrijving Tarieven 2012 code zorgproduct Declaratiecode Verzekerde zorg Declaratiecode onverzekerde zorg Zorgproduct consumentenomschrijving Kosten Ziekenhuisdeel Kosten honorarium Totaal 10501002 15B903 Maximaal

Nadere informatie

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 167. Honorarium bedrag allen. DBCzorgproduct

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 167. Honorarium bedrag allen. DBCzorgproduct DBCzorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling Honorarium bedrag allen 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vi 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.623,88 1.423,56 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2013 periode april t/m juni Versie 1.0

Passantenprijslijst 2013 periode april t/m juni Versie 1.0 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Passantenprijslijst 2013 Kostendeel ziekenhuis Honorarium Medisch Specialisten 15B905 10501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 500,36 107,94 608,30

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.262,83 010501003 15B904 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 268,59 010501003 17B904 Lasertherapie

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 juni 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 juni 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.583,38 1.383,06 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 332,80 244,09 88,71

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Passantenprijslijst 2013 - St. Antonius geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 z onz 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.413,87

Nadere informatie

Prijslijst 2013 Diaconessenhuis Leiden in Periode 1 april t/m 30 juni 2013 Wijzigingen voorbehouden

Prijslijst 2013 Diaconessenhuis Leiden in Periode 1 april t/m 30 juni 2013 Wijzigingen voorbehouden 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.951,67 193,09 2.144,76 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 339,16 90,98 430,14

Nadere informatie

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 193) DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 193) DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.745,88 1.487,36 258,52 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 291,94 193,87 98,07

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2013

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2013 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1560,67 1367,58 193,09 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 324,7 239,13 85,57 010501003

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1477,65 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 281,91 010501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Kostenbedrag zorginstelling. specialismen. Totaalprijs

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Kostenbedrag zorginstelling. specialismen. Totaalprijs Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang van 1 juni 2014 (DOT-)ZP code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Passantenprijslijst Periode t/m

Passantenprijslijst Periode t/m 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.243,47 200,32 1.443,79 15B904 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 258,90 88,71 347,61

Nadere informatie

107,30 145,24 252,54 overdracht 17B909 010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele

107,30 145,24 252,54 overdracht 17B909 010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele Blad 1 van 191. 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 205,57 1.388,93 1.594,50 15B904 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 91,79

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantentarieven) 01-01-2014 t/m 31-05-2014

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantentarieven) 01-01-2014 t/m 31-05-2014 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 2.220,00 207,60 2.427,60 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 276,00 95,83 371,83

Nadere informatie

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis Passentenprijslijst 2012 St. Antonius Declaratiecode 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.421,19 277,04 1.698,23 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B905 20130401 20130630 583,64 400,00 183,64 010501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B905 20130401 20130630 583,64 400,00

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.405,76 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.735,70 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel 119499035 Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 17C551 16.299,32 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus 119499036 Operatie aan het spijsverteringskanaal

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.812,70 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.320,65 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

106,06 166,80 272,86 overdracht 17B Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele

106,06 166,80 272,86 overdracht 17B Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele Blad 1 van 187. 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 213,04 1.582,70 1.795,74 15B904 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 93,55

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties binnen de Medisch

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 DBCzorgproductc ode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010501002

Nadere informatie

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2723,94 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 11293,21 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm Productcs kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperi. Het eerste specialistencontact is bepalend voor de geldigheidsperi. Omschrijvingen kunnen bij meerdere productcs voorkomen

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert.

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert. VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen)

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 D0262-201604 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Medisch specialistische zorg 4 2 Artikel 1. Algemeen In deze Lijst marktconforme vergoedingen

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014 Standaard prijslijst DBCzorgproducten / Overige producten Versie *) In juni komt de Nederlandse Zorgautoriteit met aanpassingen in de tarieven en productstructuur die ingaan met terugwerkende kracht vanaf.

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.777,03 1.506,66 270,37 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 360,35 263,45 96,90

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2016

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2016 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 3.065,81 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.811,99 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium Totaal Tarief 14B167 972804003 Operatie bij

Nadere informatie

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09 Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-05-2014 Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea 2014 1,05

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-05-2014 Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea 2014 1,05 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 20140101 20140531 1.465,39 1.265,07 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten t/m Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea ,05

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten t/m Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea ,05 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 20140601 20141231 1.465,39 1.265,07 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 april 2013 tm 31 december 2013, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 april 2013 tm 31 december 2013, bedragen in Euro's 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.864,84 1.573,36 291,48 15B904 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 200,63 16,77 183,86

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Standaard prijslijst DBCzorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 6 v DBCzorgproductcode / Zorgactiviteitencode Declaratiecode Verzekerde zorg Declaratiecode Onverzekerde zorg DBCzorgproduct

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012 Prijslijst per 1 mei 2012 DBC producten 2012 instelling Infectie en parasitair - Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht Binnen deze productgroep vallen de trajecten voor de volgende diagnoses:

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 september 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 september 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 september 212 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 20120101 20121231 1.182,87 929,16 253,71 10501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 20120101

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

SHORTLIST - Veelvoorkomende behandelingen

SHORTLIST - Veelvoorkomende behandelingen VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Prijslijst 2014 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 VOORWAARDEN

Prijslijst 2014 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

2013 Passanten tarieven.xlsx

2013 Passanten tarieven.xlsx Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080080 OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling 14B180 972804018 Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 2.142,56 1.723,33 419,23 14B181 972804020 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 174,41 112,38 62,03 14B194

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013.

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 10501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B905 DBC-zorgproduct B-Segment 657,58 539,69 108,41 10501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met

Nadere informatie

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Mohs- microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan dermatologie 029499002 3.306,12

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2015 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.434,44 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 293,06

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan onderstaande

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2014 vrij segment 15A017 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 369,49 15A029 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 125,38

Nadere informatie

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 378,92

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.722,47 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie