Zakelijke Dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke Dienstverlening"

Transcriptie

1 AEGON Zakenpakket voor Zelfstandige zonder Personeel (ZZP) Zakelijke Dienstverlening In het Zakenpakket voor zzp ers vindt u alle verzekeringen die u voor uw bedrijf nodig heeft. Toegespitst op de branche waarin u werkzaam bent en afgestemd op de meest voorkomende schaderisico s. Zo heeft u snel de belangrijkste verzekeringen geregeld. En kunt u zich weer concentreren op datgene wat u echt wilt: Ondernemen. Doordat we de verzekeringen als pakket aanbieden kunnen we u een aantrekkelijke premie bieden. Voor zzp ers in de zakelijke dienstverlening, hebben we een verzekeringspakket samengesteld dat de meest voorkomende risico s in uw branche dekt. Voor wie? Het Zakenpakket voor Zelfstandige zonder Personeel in de Zakelijke Dienstverlening is van toepassing als: u zelfstandig bestuurder bent en geen personeel in dienst heeft; u een eenmanszaak drijft (dus geen andere rechtsvorm); uw maximale jaaromzet ,- is; u geen werkzaamheden die gebruikelijk tot de eigen bedrijfsvoering (= eigen bedrijfstak of eigen beroepsgroep) behoren, aan anderen uitbesteedt. Voordelen Verzekeringspakket samengesteld met de meest voorkomende risico s voor zzp ers; Toegespitst naar beroepsgroep; Scherpe premie per beroepsgroep; Makkelijk en eenvoudig aan te vragen via uw adviseur; Standaard verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsgerelateerde ongevallen (module IV AVB); Inlooprisico is standaard 5 jaar meeverzekerd; 5% Korting op een AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering; 5% Korting op een AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Hoe vraagt u deze verzekering aan? Aanvragen van dit verzekeringspakket kan via uw tussenpersoon. Heeft u nog geen tussenpersoon? Kijk dan op voor de dichtsbijzijnde tussenpersoon of stuur het formulier naar AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag. Dan zorgt AEGON dat een tussenpersoon contact met u opneemt. S b december 2011

2 Eén verzekeringpakket, tegen een vaste premie Verzekering Voor Verzekerde bedragen Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Rechtsbijstand Bedrijven Inventaris/ goederen Franchise 450,- Kantoorelektronica Extra kosten Reconstructie Hiermee verzekert u schade van anderen en de kosten van een advocaat als u die nodig heeft als uw bedrijf hiervoor aansprakelijk is. Hiermee krijgt u hulp bij juridische geschillen. Bijvoorbeeld het betalen van een advocaat. Hiermee verzekert u uw inventaris en handelsvoorraad (roerende zaken) tegen brand, storm, water, diefstal, vandalisme, aanrijdingen en andere schade. Verzekert materiële schade aan kantoorelektronica na brand, kortsluiting en alle van buiten komende onheilen. Vergoedt de extra kosten die u moet maken bij schade aan uw gebouwen, inventaris en goederen om uw bedrijf zo snel mogelijk weer draaiend te krijgen/houden. Is uw administratie beschadigd na brand of andere schade? Dan vergoedt de reconstructiekostenverzekering het herstel van uw administratie. Dekkingssom Inlooprisico ,- per aanspraak 5 jaar meeverzekerd Voor schade door brand ,- Eigen risico Zaakschade Dekkingssom Voor incassorechtsbijstand Geschillen met afnemers Verzekerd bedrag van de inventaris en goederen inclusief eventueel huurdersbelang Eigen risico Verzekerd bedrag Verzekerd bedrag 50,- per aanspraak Ongelimiteerd Verzekerd bedrag ,- dekkingslimiet voor externe kosten ,- dekkingslimiet ,- voor externe advocaatkosten ,- (nieuwwaarde) - verzekerd zowel in uw gebouw als op het werk 250,- per gebeurtenis tot ,- verzekerd zowel in uw gebouw, bij klanten als onderweg tot ,- extra kosten die u maakt na een schade om bijvoorbeeld snel een andere ruimte te huren. Premie Voor zzp ers in de zakelijke dienstverlening is een verzekeringspakket samengesteld dat de meest voorkomende risico s in uw branche dekt. Doordat we de verzekeringen als pakket aanbieden kunnen we u een aantrekkelijke premie bieden. Variant beroepsgroep Premie per maand Zakelijke Dienstverlening 50,- Beroepsgroepen Zakenpakket voor ZZP Zakelijke Dienstverlening Beroepsgroep SBI-code SBI-code Accountant Administrateur Advocaat Architect Assurantieadviseur Automatiseringsadviseur Belastingadviseur Bouwkundig ontwerper/tekenaar Communicatieadviseur Constructeur Controller Curator/bewindvoerder Deurwaarder Financieel planner HR-adviseur Hypotheekadviseur ICT-consultant Interieurarchitect Interim-manager Juridisch adviseur Letselschadeadviseur Makelaar OG Marketingadviseur Marktonderzoeker Mediator Notaris Opleider/trainer Organisatieadviseur Raadgevend ingenieur Reclameadviseur Softwareontwikkelaar Systeembeheerder Tolk Vertaler Webdesigner Wervings- en selectieadviseur

3 Aanvraagformulier AEGON Zakenpakket voor Zelfstandige zonder Personeel (ZZP) Zakelijke Dienstverlening Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Gewenste ingangsdatum - - Gewenste wijzigingsdatum - - Doorlopend voor 1 jaar _ (Bij wijziging, altijd slotvragen en -verklaring invullen) Is door AEGON voorlopige dekking verleend? ja nee Zo ja, dekking verleend door op - - voor een termijn van Gegevens tussenpersoon* (door tussenpersoon in te vullen) Tussenpersoonnummer Naam Adres Postcode en plaats Contactpersoon Cliëntnummer * Heeft u nog geen tussenpersoon? Kijk dan op aegon.nl voor de dichtsbijzijnde tussenpersoon of stuur het formulier naar AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag. Dan zorgt AEGON dat een tussenpersoon contact met u opneemt. Premiebetaling De premie wordt per maand betaald, door middel van automatische incasso van rekeningnummer ten name van Door ondertekening van het aanvraagformulier verleent u een machtiging voor automatische afschrijving. Gegevens aanvrager / kandidaat-verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Geboortedatum _ - - Geslacht man vrouw Naam bedrijf (volgens inschrijving Kamer van Koophandel) Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Code Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code) Eventuele aanvullende coderingen Postadres Postcode en plaats Adres van uw bedrijfsruimte/gebouw Postcode en plaats Gevel/dakconstructie steen/hard

4 Wat zijn uw werkzaamheden/activiteiten? Omschrijf s.v.p. alle werkzaamheden nauwkeurig. Voor niet genoemde werkzaamheden bestaat geen dekking. Huidige verzekeringen bij AEGON onderbrengen in het Zakenpakket voor zzp ers? ja nee Zo ja, welke polisnummer(s)? Eerdere verzekeringen Is/zijn de aangevraagde verzekeringen momenteel elders ondergebracht? ja nee Zo ja, graag opgave van: Soort verzekering(en) Polisnummer(s) Maatschappij(en) Soort dekking Verzekerd(e)bedrag(en) Afloopdatum - - Voorgeschiedenis Slotvragen en -verklaring Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij AEGON bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering of het recht op het verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden van AEGON heeft gehandeld of AEGON bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zou hebben gesloten, heeft zij ook het recht de verzekering op te zeggen. 2. De in de vragen bedoelde feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat AEGON definitief heeft beslist over de aangevraagde verzekering(en), moet u alsnog aan AEGON melden. 3. Bij het beantwoorden van de gestelde vragen geldt het volgende: Een niet beantwoorde of open gelaten vraag merken wij als ontkennend beantwoord aan. De slotvragen moet u volledig beantwoorden. Een slotvraag is onvolledig beantwoord als feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan u in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van de te verzekeren risico s van belang konden zijn. Bijvoorbeeld door de aard van de aangevraagde verzekering of de overige gestelde vragen. Verzekeringsverleden Is u ooit een verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd? Of tegen aangepaste voorwaarden of premie geaccepteerd? ja nee Bent u in de laatste 8 jaar betrokken geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling? ja nee Als u één van deze vragen met ja heeft beantwoord, is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de correspondentie die u van de verzekeraar of de andere financiële instantie heeft ontvangen. Bent u ooit eerder voor rechtsbijstand verzekerd geweest? ja nee Zo ja, soort Maatschappij Beëindigd per - - Reden beëindigen

5 Schadeverleden Heeft u in de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt of bent u nu betrokken bij een schade die door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt? ja nee Zo ja, s.v.p. toelichten (omstandigheden en (geschatte) schadebedragen vermelden) Bent u in de afgelopen 8 jaar door een advocaat bijgestaan? ja nee Zo ja, s.v.p. toelichten* Bent u de laatste 8 jaar betrokken geweest of momenteel betrokken bij een geschil, of is dit te verwachten, waarvoor een beroep op de rechtsbijstandverzekering kan worden gedaan? (Bijvoorbeeld met een werknemer, leverancier, buren, overheid of anderszins) ja nee Zo ja, s.v.p. toelichten* *) Geef in ieder geval aan waar het geschil of conflict betrekking op heeft (gehad), in welke periode dit plaatsvond en wat de huidige status hiervan is. Hoeveel incassogeschillen heeft u in de afgelopen 2 jaar met uw afnemers/klanten gehad? In hoeveel zaken heeft dit tot inschakeling van een incassobureau en/of gerechtelijke procedure geleid? Zijn er over het afgelopen 5 jaren feiten of omstandigheden bekend, die tot aanspraken kunnen leiden op de aansprakelijkheidsverzekering? ja nee Zo ja, s.v.p. toelichten Strafrechtelijk verleden Bent u als verdachte, veroordeelde, of gedetineerde, in aanraking geweest met politie of justitie, in verband met: diefstal, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging, of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe overtreding van de wet wapens en munitie overtreding van de Opiumwet overtreding van de wet economische delicten een misdrijf in het verkeer met letsel of dood tot gevolg ja nee Als u deze vraag met ja heeft beantwoord, is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de door u van Justitie ontvangen schriftelijke berichten. Daaruit moet blijken om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen en wat het resultaat daarvan was. Als het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of door Justitie een schikking is getroffen en tegen welke voorwaarden dit heeft plaatsgevonden. De hiervoor gevraagde informatie kunt u met een toelichting in gesloten envelop adresseren aan onze directie, voor de vertrouwelijke behandeling daarvan. Financieel verleden / faillissementen, surseance van betaling en schuldsanering Bent u betrokken of in de laatste 8 jaar betrokken geweest bij een faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering? ja nee Zo ja, waardoor en wanneer heeft dit plaatsgevonden?

6 Ondertekening Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij één of meer verzekeringen wil aangaan volgens de ter beschikking gestelde voorwaarden met de inhoud waarvan hij/zij akkoord gaat. Als u de premie automatisch wenst af te laten schrijven, verleent u door ondertekening van dit aanvraagformulier hiervoor tevens machtiging. AEGON is aanbieder AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via het intermediair. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid kan uw tussenpersoon u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie. Uw privacy Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen AEGON Nederland voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing (www.verzekeraars.nl). Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam AEGON kunnen uw gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Wij bieden producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen hierin: verzekeringen, pensioenen, beleggingen, bankproducten en hypotheken. Daarover informeren wij u zo goed mogelijk. Mocht u deze informatie niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen aan AEGON, Antwoordnummer 6518, 8900 RV, Leeuwarden. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. Voor meer informatie over onze producten en diensten of over bescherming van uw privacy, zie In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan AEGON gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op Toepasselijk recht Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten AEGON stelt zijn financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht, dan horen we dat graag van u. U kunt uw klacht op 3 manieren doorgeven: u geeft de klacht digitaal door via de website u stuurt een brief naar AEGON, Postbus 23020, 8900 MZ Leeuwarden of u belt naar telefoonnummer (088) Is uw klacht behandeld, maar bent u niet tevreden? Dan kunt u binnen 3 maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld contact opnemen met de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon (070) of via de website Het Klachteninstituut werkt met een consumentenbegrip. Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de klacht niet behandeld wordt. Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: Naam Plaats Datum - - Handtekening AEGON Zakenpakket voor Zelfstandige zonder Personeel (ZZP) is een product van AEGON Schadeverzekering N.V. AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd in Den Haag, Handelsregister AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Verzoek tot offerte Wijziging op polisnummer Ingangsdatum (dd/mm/jjjj) Hoort deze verzekering bij een pakket? ja nee Zo ja, pakketnaam

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en kantoorberoepen uitgave juli 2011 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam Rekeningnummer Verbiest

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer

Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Aanvraag verzekering(en) rubriek Verkeer Assurantie-adviseur: Aanvraag betreft n Nieuwe aanvraag n Mantelpolis n Losse polis n Tevens ingezonden aanvraagformulier

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nedasco AOV Op Maat

Aanvraagformulier Nedasco AOV Op Maat Ingangdatum - - AOV doorlopend voor drie jaar Opname in Gezond Werken Pakket? ja nee Zo ja, pakketnummer 1. Gegevens tussenpersoon Kantoornaam Tussenpersoonnummer Contactpersoon Telefoonnummer 2. Kandidaat-verzekerde

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bootverzekering

Aanvraagformulier Bootverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering vindt u op www.europeesche.nl. Agentennummer

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs Uw bedrijf compleet verzekerd tegen een vaste premie U werkt als zelfstandige

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Inschrijving individuele PLUS-verzekering

Inschrijving individuele PLUS-verzekering individuele PLUS-verzekering Inschrijving individuele PLUS-verzekering pagina 01 06 Let op! U kunt zich alleen inschrijven voor de individuele PLUS-verzekering als u op basis van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvraagformulier pleziervaartuigenverzekering

Aanvraagformulier pleziervaartuigenverzekering Aanvraagformulier pleziervaartuigenverzekering Breedpad 21 8442 AA Heerenveen Postbus 116 8440 AC Heerenveen Tel. (0513) 61 44 44 Fax (0513) 62 37 42 info@kuiperverzekeringen.nl www.kuiperverzekeringen.nl

Nadere informatie