Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld ) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten."

Transcriptie

1 In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier is een aantal bepalingen opgenomen, die voor het invullen van dit aanvraagformulier van belang zijn. Deze vindt u onder het kopje Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Gegevens bedrijf Bedrijfsnaam Contactpersoon VLOK-lidnummer M V Telefoonnummer Mobielnummer adres Functie Vestigingsadres Postcode Plaats Telefoonnr. bedrijf KvK-nummer Correspondentieadres Postcode Plaats Bank-/gironummer Fax nr. Website Premiebetaling per Maand Kwartaal Half Jaar Half Jaar Wilt u via automatische afschrijving betalen? Ja Nee (bij maandelijkse betaling is automatische afschrijving verplicht) Contractstermijn 1 jaar doorlopend Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld ) op de hoogte te houden van producten en diensten. Aansprakelijkheid Gewenste ingangsdatum verzekering: Categorie: Klussenbedrijf Klein (ver)bouwbedrijf Aantal personeelsleden (exclusief inwonende partners): Maakt u gebruik van uitzendkrachten? Ja, aantal per jaar Nee Wat voor soort werkzaamheden verricht u? Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden? Wat voor bijkomende werkzaamheden? Voert u bouwkundige/constructieve werkzaamheden uit? Ja * Nee Verricht u dakbedekkingwerkzaamheden met open vuur en/of heiwerkzaamheden? Ja ** Nee * Voor de noodzakelijke aanvullende verzekering is via de VLOK-polis een extra jaarpremie verschuldigd van 144. Hiervoor krijgt u een aparte factuur. ** Voor dakbedekkingwerkzaamheden met open vuur en/of heiwerkzaamheden krijgt u een afzonderlijke aanbieding via Meeùs Assurantiën. Zeg daarom lopende polissen niet zonder meer op.

2 Aanvraag transportverzekering Gewenste ingangsdatum verzekering: S.v.p. aankruisen welke verzekerde som u wenst te verzekeren: Verzekerde som Premie Eigen risico Is het moterrijtuig voorzien van een klasse II alarm of hoger? Ja Nee Aanvraag Constructie All Riskverzekering (CAR) Gewenste ingangsdatum verzekering Extra dekking geschillen (naar ) Ja Nee Aanvraag rechtsbijstand Het bedrijf en/of een van de particuliere medeverzekerden (ook gezinsleden): a. hebben of verwachten gebruik te maken van juridische bijstand, of hebben dat de afgelopen vijf jaar gedaan, bij: arbeidsconflicten Ja Nee conflicten met de overheid Ja Nee conflicten met leveranciers Ja Nee conflicten met opdrachtgevers Ja Nee conflicten met afnemers Ja Nee burengerechtelijke conflicten Ja Nee b. zijn in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld? Ja Nee c. maken regelmatig gebruik van de diensten van een advocaat? Ja Nee Zo ja, naam advocatenkantoor: Adres, postcode en plaats: d. hebben in de afgelopen vijf jaar ondervonden dat een verzekering(aanvraag) door een verzekeraar is geweigerd, opgezegd of geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden? Ja Nee Wilt u ook ZZP-dekking meeverzekeren? Ja Nee Wilt u ook werknemers meeverzekeren? Ja, hoeveel Nee Wilt u ook oproepkrachten meeverzekeren? Ja, hoeveel Nee Wilt u particuliere dekking meeverzekeren? Ja Nee

3 Informatieverstrekking - Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de verzekeringsovereenkomsten betreffen onderworpen aan Nederlands recht. - Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de afdeling Compliance, Nevelgaarde 60, Postbus 1259, 3430 BG Nieuwegein. - Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld en/of is opgelost, kunt u indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf het geschil voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (0900) U kunt u het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter, wanneer u geen gebruik kunt of wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt. - Meeùs Assurantiën bv is dochteronderneming van Meeùs Groep bv, onderdeel van AEGON, en heeft een vergunning in het kader van de Wet financiële dienstverlening nr Meeùs Assurantiën bv is statutair gevestigd in Amersfoort, handelsregister , Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort. - Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Meeùs Groep BV,onderdeel van AEGON, verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor: de leden van de maatschap; de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

4 Slotverklaring Heeft u reeds een aansprakelijkheidsverzekering gehad? Ja Nee Zo ja, bij welke maatschappij liep de vorige verzekeringen en onder welk polisnummer? Wat was de afloopdatum? Heeft u reeds een rechtsbijstandverzekering gehad? Ja Nee Zo ja, bij welke maatschappij liep de vorige verzekeringen en onder welk polisnummer? Wat was de afloopdatum? Is aan u of een andere belanghebbende bij één van deze verzekeringen in de afgelopen 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld Ja Ja Heeft u of een andere belanghebbende bij één van deze verzekeringen de afgelopen 8 jaar schade geleden t.g.v. een gebeurtenis waartegen één van de gevraagde rubrieken dekking verleent? Ja Nee (data, omstandigheden, oorzaken, (geschatte) schadebedragen e.d. Zijn vervolgingsprocedures aanhangig of beschikkingen in voorbereiding? Ja Nee Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, of poging(en) daartoe; wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; een misdrijf in het verkeer; overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet op de economische delicten? Ja Nee Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) Let op Indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de leden van de maatschap, de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma, de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33.3% of meer en zo deze zelf een rechtspersoon is/zijn hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. Faillissement e.d. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest of momenteel betrokken bij een faillissement, een surséance van betaling of een schuldsanering? Ja Nee Algemene slotvraag (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt? Ja Nee Zo ja, welke informatie is dat?

5 Ondertekening Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht boven aan het aanvraagformulier. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. Tevens verklaart ondergetekende zich akkoord met toepassing van de voorwaarden en inhoud van de Meeùs Dienstenwijzer. Deze liggen ter inzage op ons kantoor, en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afnemen van de polis. Ondertekening Plaats: Datum: Handtekening: Deze handtekening geldt indien hiervoor gekozen is tevens als machtiging voor automatisch betalen. In dit geval machtigt u tot wederopzegging Meeùs Assurantiën de premie voor de aangevraagde verzekering(en) van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven. M /10

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01 4 Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis SAS WGA-Gat verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 5 Jaarlijkse

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie