Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2010-2014"

Transcriptie

1 Schoolplan

2 Inhoudsopgave pagina 1. Opdracht van de school Missie van de school Visie van de school Kernwaarden van de school 4 2. Pedagogisch klimaat De omgang tussen de deelnemers van de school Leerling-zorg 6 3 Onderwijs Didactiek in de onderbouw Didactiek in de bovenbouw 9 4 Organisatie en beheer Personeel en organisatie Opbrengsten en kwaliteitszorg Wat willen we bereiken m.b.t. opbrengsten? Wat willen we bereiken m.b.t. de kwaliteitszorg? Invloed ouders en leerlingen Public Relations Veiligheid Financiën Gebouw en beheer ICT Academische opleidingsschool 21 Lijst met afkortingen 22 2

3 1. Opdracht van de school 1.1. Missie van de school Onze missie is leerlingen te helpen bij: de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfkennis, zelfwerkzaamheid en zelfvertrouwen; het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven te kunnen functioneren; een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen. De school kan deze missie alleen realiseren in nauwe samenwerking met ouders. School is naast onderwijs immers ook opvoeding. En opvoeding is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders. De school is een plaats waar leerlingen veel tijd doorbrengen. Daardoor draagt de school voor de leerlingen voor een belangrijk deel bij het ontdekken van hun identiteit. Ook gaan leerlingen met de kennis die zij op doen op school geleidelijk aan de maatschappij om hen heen ontdekken. Kortom de school besteedt naast kennisoverdracht veel tijd aan pedagogische doelen. De communicatiedriehoek leerling, ouders en school is hierbij wezenlijk. 1.2 Visie van de school Ieder kind is uniek en kent een natuurlijke ontwikkeling (van kind via puber naar jong adolescent met de bij iedere periode behorende interesses en gedrag). Ieder kind heeft veel mogelijkheden. Uitgangspunt is actief te zoeken naar het potentieel van leerlingen en voor elke leerling individueel, de maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elke leerling zich individueel op een bepaald moment bevindt. Wanneer zij de school verlaten willen we dat onze leerlingen, naast een diploma, beschikken over een ruime mate van zelfstandigheid, zelfkennis, zelfvertrouwen, en zelfverantwoordelijkheid. Help het me zelf doen is daarbij de leidraad. Dit alles gebeurt in een pedagogische sfeer van vrijheid krijgen, veiligheid bieden en vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Onderstaand schema verbeeldt onze visie op leerlingen en leren. help me het zelf te doen Motto Vrijheid Veiligheid Iedere leerling - is uniek - maakt een natuurlijke ontwikkeling door - heeft veel mogelijkheden Mensbeeld Didactiek 1. Gelijkwaardig aanbod in samenhang (cognitief, creatief, sociaal) 2. Veel eigen (leerling)activiteit, binnen en buitenschools leren 3. Grote nadruk op reflecteren 4. Vanuit verschillende leerstrategieën 5. Kunnen kiezen uit veelzijdig programma 6. Samenwerking staat centraal (sociaal leren) Moet leiden tot -zelfstandigheid -zelfkennis -zelfvertrouwen -zelfverantwoordelijkheid Verantwoordelijk Vertrouwen Alle elementen uit de pedagogiek en didactiek zoals weergegeven in het centrale deel van het schema moeten herkenbaar en zichtbaar zijn in ons dagelijkse handelen 3

4 1.3 Kernwaarden van de school De school hanteert vier kernwaarden. Twee daarvan zeggen wat over de pedagogiek: Hart voor elkaar: iedereen moet zich gekend weten, de omgang met elkaar is op basis van wederzijds respect, we doen veel samen, je mag ook anders zijn. Groeien: je ontwikkelt je niet alleen in kennis, maar ook als persoon. Er is ook aandacht voor sociaalemotionele, creatieve en praktische ontwikkeling van leerlingen. De derde en vierde kernwaarde zeggen wat over de didactiek. Met elkaar: door samen te werken leren leerlingen van elkaar en met elkaar. Ze spiegelen zich aan elkaar en aan volwassenen en kunnen daardoor hun identiteit ontdekken en ontwikkelen. Structuur: de school biedt een structuur waarin leerlingen ruimte en vertrouwen krijgen, maar óók de helderheid van wanneer wat gedaan moet worden en hoe je begeleid wordt. De ene leerling heeft meer behoefte aan ondersteuning dan de ander en krijgt die dan ook. Dit alles gebeurt met lef. Leerlingen worden uitgedaagd, we bieden veel mogelijkheden, geven leerlingen ruimte om te kiezen, om fouten te maken, hun eigen weg te zoeken. Docenten en andere medewerkers schuwen vernieuwingen / veranderingen niet. We durven onze nek uit te steken en risico s te lopen. Een onderzoekende houding borgt dat we de resultaten van onze keuzes steeds kritisch tegen het licht houden en de werkwijze zo nodig aanpassen. 4

5 2. Pedagogisch klimaat. 2.1 De omgang tussen de deelnemers van de school - een veilig klimaat waarin leerlingen en personeel zich op een goede en plezierige manier kunnen ontwikkelen. - wekelijkse groepsmentorlessen waarin sociale vaardigheden geregeld aan bod komen. - driewekelijks een individueel mentorgesprek. - een personeelsvereniging. - een elektronische leeromgeving (TeleTOP) met informatie voor personeel, ouders en leerlingen. - twee ouderklankbordgroepen waar ouders en school in gesprek zijn over vorm en inhoud van het onderwijs. (Eén voor leerjaar één en één voor leerjaar twee). - tijdens de les contact op ooghoogte. - rapportagegesprekken door de mentor met de leerling èn de ouders. - tutoyeren van docenten door leerlingen. - de leerlingen spelen een serieuze en essentiële rol bij de voorlichting op basisscholen en op de open dag. - de leerlingen hebben een rol bij sollicitatiegesprekken. - leerlingen worden betrokken bij de gesprekscyclus van de medewerkers (360 feedback). - de docentcoaches voeren coachingsgesprekken met nieuwe docenten. - het pedagogisch klimaat is onderwerp in de jaarlijkse plannings- en voortgangsgesprekken - een klimaat waarin feedback geven en ontvangen normaal is. - (thematische) ouderavonden en rapportageavonden. - alle deelnemers op school gaan op een respectvolle, zorgvuldige, gelijkwaardige en transparante manier met elkaar om - iedereen is op de hoogte van en schaart zich achter de visie op de ontwikkeling van jonge mensen (zoals die gezamenlijk geformuleerd is met kernbegrippen: ontwikkeling, vertrouwen, verantwoordelijkheid geven, observeren, reflecteren en begeleiden). - iedereen voelt zich vanuit zijn of haar positie betrokken bij de school. Wanneer hebben wij dit bereikt? de onderwijsvisie breed gedragen is en in de praktijk van alledag herkenbaar. leerlingtevredenheidsonderzoeken op dit punt voldoende zijn. exit-enquêtes bij schoolverlaters een positief beeld geven over omgang. medewerkertevredenheidsonderzoeken voldoende zijn op dit punt. oudertevredenheidsonderzoeken voldoende zijn op dit punt. tweejaarlijkse gesprekkencyclus met daarin een planningsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek geen aanleiding geeft voor maatregelen op dit vlak. de ouderklankbordgroepavonden een positief beeld van de school geven wat betreft het pedagogische klimaat op school. de leerlingenraad actiever bij de school betrokken is. de personeelsvereniging een grotere rol heeft in de informele sfeer. in de bovenbouw ook ouderklankbordgroepen ingevoerd zijn. de leerlingenraad/leerlingvertegenwoordiging daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. de teams (binnen kaders) in grote mate zelfsturend en verantwoordelijk zijn voor het beleid op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van leerlingen. alle leerlingen geregeld de kans hebben feedback te geven op het onderwijs en begeleiding via mentoraat maar ook via bijvoorbeeld een jaargroepoverleg. er een leerplan mentoruren is met aandacht voor omgang met elkaar, respect voor elkaar en de omgeving. 5

6 2.2. Leerlingenzorg: Op het gebied van 1 e lijnszorg: - elke leerling heeft een klas met een groepsmentor die een groepsmentoruur geeft, waarin onder meer studie- en sociale vaardigheden, activiteiten en loopbaanoriëntatie aan bod komen. - elke leerling heeft een individuele mentor, met wie eens in de drie weken (en indien nodig vaker) een individueel mentorgesprek gevoerd wordt. - op de agenda van het teamoverleg waaraan elke mentor deelneemt, is standaard het agendapunt leerlingbespreking opgenomen. - de leerling wordt begeleid door de pedagogisch conciërge en de receptie (in geval van spijbelen, te laat komen, ziek worden op school etc.) Op het gebied van 2 e lijnszorg: - een dyslexiefunctionaris - een faalangstreductietrainer - een vertrouwenspersoon - afdelingsleiders en decanen - een schoolarts en een schoolverpleegkundige. Op het gebied van 3 e lijnszorg: - er is een zorgadviesteam (ZAT) dat geraadpleegd kan worden door het teamoverleg - er kunnen externe zorginstellingen ingeschakeld worden. - via het samenwerkingsverband is plaatsing op SOS of Timeout mogelijk. - Leerlingen krijgen ambulante begeleiding vanuit hun indicatiestelling (cluster 1, 2, 3 of 4). - Deze leerlingen krijgen 40 taakuren toegewezen van de mentor voor begeleiding en opstellen handelingsplan. - Een deel van het rugzakgeld wordt gebruikt voor scholing aan het gehele team op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. - Leerlingen met LWOO indicatie van het RVC worden ingedeeld door de afdelingsleider onderbouw voor cursussen met remedial karakter voor taal en/of rekenen. - Deze leerlingen mogen op vrijwillige basis deelnemen aan naschoolse huiswerkbegeleiding. - Tijdens deze huiswerkbegeleiding is aandacht voor planning, organisatie en leerprocessen. - Dyslexie/dyscalculie. - Leerlingen met diagnose dyslexie hebben een dyslexiepas. - Per leerling wordt door de dyslexiefunctionaris bekeken welke extra voorzieningen voor deze leerlingen nodig zijn. - Leerlingen met dyscalculie kunnen gebruik maken van vergrotingen en extra tijd. - van leerlingen met gedragsproblemen wordt per leerling bekeken welke gedragsproblematiek hij/zij ondervindt en welke afstemming we kunnen maken met school, ouders en omgeving. - De mentor zorgt voor bespreking van de leerling in het teamoverleg en gezamenlijk worden handelingstips uitgevoerd. - Voor leerlingen met faalangst is er een faalangstreductietraining. - Voor leerlingen die moeite hebben met slapen of ontspannen is er een keuzecursus tieneryoga. - Zorg is afgestemd op de individuele behoefte van de leerling, adequaat, professioneel, creatief en betrokken. - Een leerlingdossier in Magister waaraan alle betrokkenen bijdragen, zodat de leerling optimaal te volgen is - De inhoud van het leerlingvolgsysteem koppelen aan de zorg die de leerling nodig heeft op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. - Korte lijnen zodat problemen snel erkend en opgepakt worden. - Zorg niet beperken tot ouders en team, maar ook leerlingen onderling een rol geven. Voorbeeld bovenbouwleerlingen begeleiden onderbouwleerlingen. - Voldoen aan de criteria genoemd in streefbeeld 2013 van het SamenWerkingsVerband (SWV). 6

7 Wanneer hebben we dat bereikt? er scholingen zijn voor het team op gebied van leer en gedragsstoornissen. er een goed werkend leerlingvolgsysteem in Magister is ontwikkeld. er naast de VAS-toetsen ook een schoolvragenlijst wordt afgenomen. er structurele begeleiding van leerlingen met extra zorgbehoefte binnen en buiten de les is. er uitbreiding van aanbod op gebied van dyscalculie, sociale vaardigheidstrainingen, antiagressietraining en huiswerkbegeleiding is gerealiseerd. alle beginnende mentoren geschoold zijn en gecoacht worden. leerlingen werken binnen juniormentoraat, peermediation of als peacemakers. de grenzen van de zorg duidelijk in kaart zijn gebracht en hun weerslag hebben in aannamebeleid en lespraktijk. streefbeeld 2013 van SWV is gerealiseerd: trefzekere plaatsing van leerlingen in het derde leerjaar; uitbreiding van de interne ondersteuning; registratie van zorgleerlingen; samenwerking met V(S)O scholen; samenwerking met externe instanties. er jaarlijks een zorgplan op- en bijgesteld wordt. de resultaten van de zorg jaarlijks in een zorgverslag beschreven worden. 7

8 3 Onderwijs 3.1 Didactiek in de onderbouw - In de onderbouw is er samenhang tussen vakken. Ontwikkelingsdoelen staan centraal. Het aanbod dekt de kerndoelen van de basisvorming en is thematisch van opzet. - De opdrachten zijn een combinatie van theorie, praktische toepassingen en vaardigheden als samenwerken, zelfstandigheid, attitude en reflectie. - Vijf leergebieden: Internationale Communicatie, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst, Cultuur en Bewegen en Keuzeprogramma. Bij Internationale Communicatie werken de leerlingen cyclisch in periodes van drie maanden intensief aan de talen Frans, Duits en Engels. - Een aparte leerlijn voor de vakken Nederlands en wiskunde. De kerndoelen voor Nederlands zijn verdeeld over de leergebieden Mens en Maatschappij en Kunst, Cultuur en Bewegen. Voor wiskunde zijn de praktische toepassingen ondergebracht bij Mens en Maatschappij en Mens en Natuur. Parallel hebben de leerlingen één lesuur per week de theorie van de wiskunde. - Het keuzeprogramma dat aanvullend is op het aanbod van de kerndoelen en waarin leerlingen in twee jaar in totaal achttien cursussen volgen met uiteenlopende onderwerpen op cognitief, creatief of sociaal gebied. - Zowel in de keuzecursussen als via de maatschappelijke stages, krijgt het binnen- en buitenschools leren vorm. - De programma s zijn gedifferentieerd naar niveau (havo en mavo), interesse, aanleg en tempo. Er, wordt gedurende de hele periode met de leerlingen gereflecteerd op hun sterke en zwakke kanten en de gevolgen daarvan voor hun doorgroeimogelijkheden. - In het tweede leerjaar wordt op basis van de persoonlijke ontwikkeling en de behaalde resultaten een trajectadvies uitgebracht dat de leerling toegang verschaft tot drie havo of drie mavo. - De programma s bestaan in totaal uit twaalf deeltaken. Elke deeltaak bestaat uit zes weken. Het programma van elke deeltaak staat op een programmakaart (het werkoverzicht). Via TeleTOP wordt de leerling wegwijs gemaakt in de programma s en de planning van de leergebieden (via studiewijzers). - TeleTOP speelt een belangrijke rol in de communicatie met de docent. Mededelingen, achtergrondinformatie, informatie over het inleveren van gemaakte opdrachten gaan via dit systeem. - De wijze waarop wordt getoetst past bij de werkwijze: er zijn practica, werkstukken, voorstellingen, presentaties, praktische individuele en samenwerkingsopdrachten, digitale en schriftelijke toetsen. - De resultaten worden per deeltaak weergegeven in cijfers op havo- en mavo-niveau. Deze worden genoteerd op het werkoverzicht. Daarnaast is er een beoordeling voor algemene vaardigheden als inzet, zelfstandigheid en samenwerken. Aan de hand daarvan vindt er een reflectie plaats van en met de leerling door de docent, de ouders en de mentor. - Drie maal per jaar worden de resultaten met de leerling en de ouders besproken tijdens een rapportagegesprek. - een evenwichtige samenstelling van opdrachten en toetsvormen binnen de programma s, waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komen met de bijkomende vaardigheden. - de programma s bieden voldoende maatwerk voor de leerlingen. Het aanbod en de lesorganisatie zijn zodanig ingericht dat aan die behoeftes tegemoet wordt gekomen. - elke onderwijsleersituatie heeft een eigen voertaal (Nederlands, dan wel Engels, Frans of Duits). Leerlingen leren en voeren opdrachten uit via de voertaal. - binnen de leergebieden is er in leerjaar twee kennis van de verschillen en overeenkomsten in het aanbod en de werkwijze van de bovenbouw van havo en mavo. - de vaksites op TeleTOP zijn voor alle leergebieden gelijk ingericht, zodat leerlingen en andere betrokkenen op elk moment over de juiste informatie en leermiddelen beschikken. - de leergebiedteams hebben onderling de taken en rollen gedefinieerd. Deze verdeling is gebaseerd op competenties, voorkeuren en taakbelasting. - een consistente vorm van rapportage die zo efficiënt en transparant mogelijk resultaten, voortgang en proces koppelt en zichtbaar maakt. 8

9 Wanneer hebben we dat bereikt? elk leergebied per deeltaak tenminste één complexe opdracht ontwikkeld heeft, waarbij zowel het product als het proces wordt beoordeeld. de leergebieden tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen. de vaksites op TeleTOPop door alle leergebieden volledig en herkenbaar ingevuld zijn. de didactische uitwerking per leergebied beschreven is. Deze deelwerkplannen worden gebruikt als werkplan. jaarlijks de teamtaken en -rollen binnen leergebieden besproken en geëvalueerd worden. er een algemene checklist is die de didactische Montessori-uitgangspunten bevat waarop programma s en werkwijze van de leergebieden getoetst worden. het deelwerkplan jaarlijks wordt aangevuld met een sterkte-zwakte analyse die gemaakt wordt op basis van de algemene didactiekchecklist. in tenminste twaalf bijeenkomsten per jaar de teams van de leergebieden werken aan een ontwikkel- of evaluatieonderwerp voor dat leergebied. De onderwerpen worden in overleg met de afdelingsleider vastgesteld aan de hand van de algemene checklist of de sterkte-zwakte analyse van het betreffende leergebied. er een taalbeleidsplan is dat door alle medewerkers onderschreven en uitgevoerd wordt. de criteria voor havo en mavo voor de toetsing, rapportage en overgang helder en valide zijn. Dit geldt zowel voor de kennis, de vaardigheden als de attitude van de leerling. de rapportage gedigitaliseerd is en aan de leerling, ouders, mentor en andere betrokkenen op elk moment inzicht geeft in de vorderingen van de leerling. het rapportgesprek plaatsvindt met de leerling, de ouders en de mentor. Voor dit gesprek zijn de gedigitaliseerde gegevens verzameld in één document. 3.2 Didactiek in de bovenbouw Havo: - vanaf leerjaar 3 wordt gewerkt met de standaard vakken. In havo 4 en 5 wordt aan de hand van PTA s gewerkt richting examen. - havo 3 heeft een lesuur per dag als KeuzeWerkTijd. - in havo 4 en 5 worden vier profielen aangeboden. - in navolging van de onderbouw wordt in havo 4 voor de profielen C&M als E&M aan de hand van thema s twee vakoverstijgende profielprogramma s aangeboden. In elk thema speelt een aantal vakken uit het gekozen profiel een rol. - in havo 4 en 5 zijn er voortgangstoetsen (tellen niet mee in PTA), SE-toetsen (tellen wel mee) en praktische onderdelen (tellen wel mee). - het jaarprogramma bestaat uit zes deeltaken. - leerlingen maken gebruik van TeleTOP als digitale leeromgeving die intensief gebruikt wordt voor mededelingen, het geven van achtergrondinformatie, het inleveren van gemaakte opdrachten en het communiceren met een docent. Mavo: - vanaf leerjaar 3 wordt gewerkt met de standaard vakken. Aan de hand van PTA s wordt er gewerkt aan het examenprogramma. - leerlingen kiezen in de vijfde deeltaak een sector van leerjaar 3. - van alle gekozen vakken wordt het behaalde derdejaarscijfer meegenomen naar het vierde jaar. Vakken die niet meer in de vierde gegeven worden, moeten voldoende afgesloten zijn ( hoger dan 5,5). - in het vierde jaar moeten de leerlingen voor de gekozen sectorvakken en de vakken in het vrije deel hun proef halen. De proef houdt in dat de leerling alle onderdelen voor het vak moet maken en het vak met een voldoende moet afsluiten. - voor Nederlands en Engels doen de leerlingen mee aan het CSE. Voor de overige vakken kent de school een eigen afsluiting. - de leerling ontvangt zijn diploma als hij/zij alle sectorvakken, vakken in het vrije deel voldoende heeft en voor Nederlands en Engels minimaal één 5 en één 6 heeft gehaald. 9

10 - het jaarprogramma bestaat uit zes deeltaken. - mavo 3 en 4 hebben dagelijks een lesuur KeuzeWerkTijd. - leerlingen maken gebruik van TeleTOP als digitale leeromgeving die intensief gebruikt wordt voor mededelingen, het geven van achtergrondinformatie, het inleveren van gemaakte opdrachten en het communiceren met een docent. - een optimalisering van de doorlopende leerlijn van onder- naar bovenbouw. Door eind van het tweede leerjaar en het begin van havo/mavo 3 zo in te richten dat de leerlingen een vlekkeloze aansluiting ervaren van leergebied naar vakkenstructuur. - in mavo 3 wordt gewerkt met twee sectormodules (in navolging van de profielprogramma s van de havo). - de deels eigen examenregeling voor mavo 4 is in zijn geheel behouden in de huidige vorm. - in havo 3 zijn er verplichte vakken. In de eerste periode is er aandacht voor de overgang van leergebieden naar vakken. Aan het eind van het schooljaar, deeltaak zes, wordt het lesaanbod gestroomlijnd, in een streaming programma om leerlingen goed voor te bereiden op de gekozen profielen in havo 4 en 5. - de mogelijkheden die leerlingen krijgen om keuzes te maken, heeft een nieuwe vorm gekregen - in Havo 4 zijn in de natuurprofielen twee profielprogramma s ontwikkeld. - er worden in de gehele bovenbouw veel verschillende werkvormen gebruikt. Hierbij zijn de uitgangspunten van de Montessori-didactiek sturend. Wanneer hebben we dat bereikt? de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw zodanig vorm heeft gekregen dat het voor leerlingen geen problemen geeft. er twee sectormodules zijn ontwikkeld. de streaming in havo 3 is gerealiseerd. er twee profielprogramma s in de natuurprofielen zijn ontwikkeld. het ministerie de licentie voor huidige examenregeling mavo (deelname CSE Nederlands en Engels; andere vakken eigen afsluiting) voor geruime tijd gegarandeerd heeft. er systematisch aandacht geschonken wordt aan samenwerken en reflecteren. alle vakken per deeltaak aantoonbaar minimaal vijf werkvormen inzetten. de karakteristieken van de Montessori-didactiek jaarlijks getoetst worden aan de praktijk. 10

11 4 Organisatie en beheer 4.1 Personeel en organisatie - een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen. - een algemeen directeur en drie afdelingsleiders (onderbouw, bovenbouw havo en bovenbouw mavo). - afdelingsleiders die naast deze taak ook lesgeven. - docenten zijn verdeeld in teams. - het onderwijsondersteunend personeel is verdeeld onder de verschillende schoolleiders. - de teams en leergebieden formuleren jaarlijks doelstellingen (verwoord in Balanced Score Cards) die geëvalueerd worden. - we zien elkaar als partners in het bereiken van de geformuleerde doelen. - alle medewerkers leggen verantwoording af over de afgesproken resultaten aan de direct leidinggevende. - een tweejarige gesprekscyclus met daarin een plannings-, een voortgangs- en een beoordelingsgesprek. - de collega s volgen scholing op aanwijzing van school dan wel op eigen initiatief voor zover dat aansluit bij de behoeften van school. - een vastgesteld begeleidingsmodel voor nieuwe(re) docenten. - de jaartaak komt in dialoog tot stand, waarbij persoonlijke ambities, talenten, mogelijkheden en schoolbelangen worden gewogen. - de MR speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van beleid en als critical friend. Deze rol wordt in de onderbouw ook door klankbordgroepen van ouders vervuld. - de Montessori-doelstellingen gaan niet alleen op voor leerlingen, maar ook voor personeelsleden.in een veilige sfeer krijgen teamleden vertrouwen en verantwoordelijkheid. - samenwerken binnen teams en reflecteren op eigen functioneren is standaard. Het feedback geven aan collega s is normaal. - personeelsleden worden getoetst aan de hand van een schooleigen competentieprofiel. - er is een heldere en doeltreffende overleg-, besluit- en leercultuur. - het is gewoon dat we elkaars werk zien en van elkaar leren. - in het kader van de academische opleidingsschool worden frequent onderzoeken uitgevoerd door de OBS van school en studenten. - de school is aantrekkelijk voor alle medewerkers. - er is een eigen scholingsprogramma. - de werkdruk is acceptabel. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn groot. - het taakbeleid is flexibel waardoor het eenvoudiger is in te springen op actuele vragen en problemen. - ziekteverzuim is structureel onder het landelijk gemiddelde ziekteverzuim onderwijs. - er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de functiemix docenten. Wanneer hebben we dit bereikt? er jaarlijkse voor het hele team scholing is over Montessori-uitgangspunten en het in praktijk brengen daarvan. er voor nieuwe docenten scholing is in kader van Montessori-uitgangspunten. de teams binnen gestelde kaders een grote mate van beleidsvrijheid kennen in de voor dat team belangrijke zaken. Teams zijn zelfsturend. de teams beschikken over een financieel en personeel budget. het overleg over teamoverstijgend beleid goed gestructureerd is. er systematisch aandacht geschonken wordt aan samenwerken en reflecteren. jaarlijks onderzoek gedaan wordt om beleid te ontwikkelen, bij te stellen en om opbrengsten en resultaten in kaart te brengen. er een strakke uitvoering van de gesprekscyclus is. 11

12 er een zorgvuldige uitvoering is van de beoordelingsgesprekken. er een breed gedragen scholingsbeleid is. personeelsleden worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en hun Montessoricompetentieprofiel te versterken en daarover afspraken gemaakt worden met de leidinggevende. er structureel aandacht is voor werkdruk. het taakbeleid gaat in de richting van het vrije taakmodel waarbij minder taken vastliggen en er meer naar behoefte ingevuld kan worden. het ziekteverzuim gedaald is tot 4 procent of lager door lagere werkdruk en grotere arbeidssatisfactie. er een functiehuis ontwikkeld is (inclusief competentieprofielen) dat recht doet aan de ontwikkelingen van ons onderwijs en aan de wettelijk gestelde eisen. de het personeel een concreet carrièreperspectief heeft. het beloningsbeleid van Quadraam is vertaald naar schoolniveau. de MR nauw betrokken is bij beleidsontwikkeling en -vaststelling. ouders en leerlingen nauw betrokken zijn bij het onderwijsproces en de groei van leerlingen. door een aantrekkelijke arbeidsomgeving er geen problemen zijn met het opvullen van vacante werkplekken. er in het kader van de academische opleidingsschool structureel studenten opgeleid worden tot Montessori-docent VO. de algehele personeelstevredenheid 7,5 of hoger is. 12

13 4.2 Opbrengsten en kwaliteitszorg - tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder alle bij school betrokkenen (docenten, (oud)- leerlingen, ouders). - visitatie van de vereniging voor Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO), waarbij het onderdeel opbrengsten een van de te beoordelen onderwerpen is. - jaarlijkse opbrengstenkaart opgesteld door de inspectie. - jaarverslagen met een analyse van feitelijke gegevens over in- uit- en doorstoom en (examen-) resultaten, opgesteld door de afdelingsleiders. Met de groepsrapportage analyseren de docenten daar waar het mogelijk is het CSE. - het CINOP doet onder de (oud-) leerlingen onderzoek via een enquête. - in teamvergaderingen worden de uitkomsten van de opbrengstenkaarten, enquêtes en de jaarverslagen besproken en zo nodig resulteert dit in een BSC Wat willen we bereiken op het gebied van opbrengsten? - alle betrokken partijen (schoolleiding, vakgroepen, leergebiedteams en individuele docenten) hebben effectief overleg over alle indicatoren rond opbrengsten. - opbrengsten zijn op een voldoende tot goed niveau: de uitstroom in onderbouw en bovenbouw is gering, de doorstroom van mavo naar havo is gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen, het LOB-programma en de doorlopende LOB-lijn zijn gerealiseerd, docenten en (oud)leerlingen zijn tevreden over het bereikte niveau van de vaardigheden plannen, zelfstandigheid, en keuzes maken. - alle gegevens over opbrengsten worden systematisch verzameld en besproken met betrokkenen. Overleg hierover vindt aan het begin en einde van het schooljaar plaats volgens een beleidsagenda. - een doorlopende LOB-lijn of LOB-programma die ook wordt uitgevoerd en geëvalueerd. - het betreffende beleid wordt geanalyseerd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. - via Magister worden alle relevante gegevens geadministreerd (cijfers / leerlingvolgsysteem). - de VAS-toetsen in de onderbouw worden systematisch in het evaluatieproces gezet. - er is systematisch onderzoek waarom leerlingen uitstromen en hoe deze uitstroom verkleind kan worden. - de instroom aan de onderkant is zodanig dat alle aangenomen leerlingen een reëel perspectief hebben op een diploma. De warme overdracht van het PO is goed geregeld. Wanneer hebben we dat bereikt? de uitstroom uit de leerjaren 1 en 2 onder 5 procent ligt en er in de bovenbouw geen uitstroom is. aanname vanaf de basisschool gebeurt op een zorgvuldige en volledige wijze. leerlingen met problemen in leerjaar 1 of 2 worden besproken met de toeleverende basisschool. de indicatoren rendement onderbouw en diploma in driejaren zonder zittenblijven op de opbrengstenkaarten het oordeel op of boven het landelijke gemiddelde hebben (Rendement onderbouw 95 procent / diploma in twee (mavo) of drie jaar (havo) zonder zittenblijven 95 procent). de indicator 1.1. (systematische evaluatie opbrengsten) in het PKO een 3 of 4 is. de indicatoren gemiddeld cijfer cse op of boven het landelijk gemiddelde liggen. het slagingspercentages voor de havo en de mavo op of boven 94 procent ligt. de uitkomsten van het CINOP tot tevredenheid stemmen (de positieve oordelen samen minimaal 85 procent). de gemiddelde totale beoordeling van tevredenheidsonderzoeken van leerlingen, ouders en personeel 7 of hoger is. de inspectie de indicator verschil SE/CE voor de havo-afdeling van het oordeel gering verschil voorziet. 13

14 4.2.2 Wat willen we op het gebied van kwaliteitszorg? - een goed werkend en breed gedragen kwaliteitszorgsysteem. - verbeteracties in gang zetten vanwege de analyse van de inspectie (Betreft actief burgerschap en sociale integratie, schoolplan en realistisch tijdpad ). - de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt bij het management. - medewerkers, ouders en (oud-)leerlingen betrekken bij de kwaliteitszorg (via enquêtes, thema op conferentiedagen en tevredenheidsonderzoeken) - een plan van aanpak rond integratie en actief burgerschap schrijven, acties uitvoeren en evalueren. - - het toetsborgingssysteem beschrijven en in alle leerjaren invoeren. - jaarlijks de programma s van toetsing en afsluiting evalueren en eventueel aanpassen. - tijdens de gesprekkencyclus het onderwerp kwaliteitszorg systematisch aan de orde stellen. Wanneer hebben we dit bereikt? de onderwijsinspectie alle indicatoren rond kwaliteitszorg positief beoordeelt medewerkers, leerlingen en ouders worden jaarlijks actief betrokken worden bij de te realiseren verbeteringen op basis van de tevredenheidonderzoeken. er een beleidsplan integratie en actief burgerschap geschreven is, dat tweejaarlijks geëvalueerd en aangepast wordt. het toetsborgingssysteem beschreven is en de afdelingsleiders de procedures monitoren. de kwaliteit van opbrengsten en PTA s geëvalueerd worden. 14

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie