Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2010-2014"

Transcriptie

1 Schoolplan

2 Inhoudsopgave pagina 1. Opdracht van de school Missie van de school Visie van de school Kernwaarden van de school 4 2. Pedagogisch klimaat De omgang tussen de deelnemers van de school Leerling-zorg 6 3 Onderwijs Didactiek in de onderbouw Didactiek in de bovenbouw 9 4 Organisatie en beheer Personeel en organisatie Opbrengsten en kwaliteitszorg Wat willen we bereiken m.b.t. opbrengsten? Wat willen we bereiken m.b.t. de kwaliteitszorg? Invloed ouders en leerlingen Public Relations Veiligheid Financiën Gebouw en beheer ICT Academische opleidingsschool 21 Lijst met afkortingen 22 2

3 1. Opdracht van de school 1.1. Missie van de school Onze missie is leerlingen te helpen bij: de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfkennis, zelfwerkzaamheid en zelfvertrouwen; het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven te kunnen functioneren; een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen. De school kan deze missie alleen realiseren in nauwe samenwerking met ouders. School is naast onderwijs immers ook opvoeding. En opvoeding is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders. De school is een plaats waar leerlingen veel tijd doorbrengen. Daardoor draagt de school voor de leerlingen voor een belangrijk deel bij het ontdekken van hun identiteit. Ook gaan leerlingen met de kennis die zij op doen op school geleidelijk aan de maatschappij om hen heen ontdekken. Kortom de school besteedt naast kennisoverdracht veel tijd aan pedagogische doelen. De communicatiedriehoek leerling, ouders en school is hierbij wezenlijk. 1.2 Visie van de school Ieder kind is uniek en kent een natuurlijke ontwikkeling (van kind via puber naar jong adolescent met de bij iedere periode behorende interesses en gedrag). Ieder kind heeft veel mogelijkheden. Uitgangspunt is actief te zoeken naar het potentieel van leerlingen en voor elke leerling individueel, de maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elke leerling zich individueel op een bepaald moment bevindt. Wanneer zij de school verlaten willen we dat onze leerlingen, naast een diploma, beschikken over een ruime mate van zelfstandigheid, zelfkennis, zelfvertrouwen, en zelfverantwoordelijkheid. Help het me zelf doen is daarbij de leidraad. Dit alles gebeurt in een pedagogische sfeer van vrijheid krijgen, veiligheid bieden en vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Onderstaand schema verbeeldt onze visie op leerlingen en leren. help me het zelf te doen Motto Vrijheid Veiligheid Iedere leerling - is uniek - maakt een natuurlijke ontwikkeling door - heeft veel mogelijkheden Mensbeeld Didactiek 1. Gelijkwaardig aanbod in samenhang (cognitief, creatief, sociaal) 2. Veel eigen (leerling)activiteit, binnen en buitenschools leren 3. Grote nadruk op reflecteren 4. Vanuit verschillende leerstrategieën 5. Kunnen kiezen uit veelzijdig programma 6. Samenwerking staat centraal (sociaal leren) Moet leiden tot -zelfstandigheid -zelfkennis -zelfvertrouwen -zelfverantwoordelijkheid Verantwoordelijk Vertrouwen Alle elementen uit de pedagogiek en didactiek zoals weergegeven in het centrale deel van het schema moeten herkenbaar en zichtbaar zijn in ons dagelijkse handelen 3

4 1.3 Kernwaarden van de school De school hanteert vier kernwaarden. Twee daarvan zeggen wat over de pedagogiek: Hart voor elkaar: iedereen moet zich gekend weten, de omgang met elkaar is op basis van wederzijds respect, we doen veel samen, je mag ook anders zijn. Groeien: je ontwikkelt je niet alleen in kennis, maar ook als persoon. Er is ook aandacht voor sociaalemotionele, creatieve en praktische ontwikkeling van leerlingen. De derde en vierde kernwaarde zeggen wat over de didactiek. Met elkaar: door samen te werken leren leerlingen van elkaar en met elkaar. Ze spiegelen zich aan elkaar en aan volwassenen en kunnen daardoor hun identiteit ontdekken en ontwikkelen. Structuur: de school biedt een structuur waarin leerlingen ruimte en vertrouwen krijgen, maar óók de helderheid van wanneer wat gedaan moet worden en hoe je begeleid wordt. De ene leerling heeft meer behoefte aan ondersteuning dan de ander en krijgt die dan ook. Dit alles gebeurt met lef. Leerlingen worden uitgedaagd, we bieden veel mogelijkheden, geven leerlingen ruimte om te kiezen, om fouten te maken, hun eigen weg te zoeken. Docenten en andere medewerkers schuwen vernieuwingen / veranderingen niet. We durven onze nek uit te steken en risico s te lopen. Een onderzoekende houding borgt dat we de resultaten van onze keuzes steeds kritisch tegen het licht houden en de werkwijze zo nodig aanpassen. 4

5 2. Pedagogisch klimaat. 2.1 De omgang tussen de deelnemers van de school - een veilig klimaat waarin leerlingen en personeel zich op een goede en plezierige manier kunnen ontwikkelen. - wekelijkse groepsmentorlessen waarin sociale vaardigheden geregeld aan bod komen. - driewekelijks een individueel mentorgesprek. - een personeelsvereniging. - een elektronische leeromgeving (TeleTOP) met informatie voor personeel, ouders en leerlingen. - twee ouderklankbordgroepen waar ouders en school in gesprek zijn over vorm en inhoud van het onderwijs. (Eén voor leerjaar één en één voor leerjaar twee). - tijdens de les contact op ooghoogte. - rapportagegesprekken door de mentor met de leerling èn de ouders. - tutoyeren van docenten door leerlingen. - de leerlingen spelen een serieuze en essentiële rol bij de voorlichting op basisscholen en op de open dag. - de leerlingen hebben een rol bij sollicitatiegesprekken. - leerlingen worden betrokken bij de gesprekscyclus van de medewerkers (360 feedback). - de docentcoaches voeren coachingsgesprekken met nieuwe docenten. - het pedagogisch klimaat is onderwerp in de jaarlijkse plannings- en voortgangsgesprekken - een klimaat waarin feedback geven en ontvangen normaal is. - (thematische) ouderavonden en rapportageavonden. - alle deelnemers op school gaan op een respectvolle, zorgvuldige, gelijkwaardige en transparante manier met elkaar om - iedereen is op de hoogte van en schaart zich achter de visie op de ontwikkeling van jonge mensen (zoals die gezamenlijk geformuleerd is met kernbegrippen: ontwikkeling, vertrouwen, verantwoordelijkheid geven, observeren, reflecteren en begeleiden). - iedereen voelt zich vanuit zijn of haar positie betrokken bij de school. Wanneer hebben wij dit bereikt? de onderwijsvisie breed gedragen is en in de praktijk van alledag herkenbaar. leerlingtevredenheidsonderzoeken op dit punt voldoende zijn. exit-enquêtes bij schoolverlaters een positief beeld geven over omgang. medewerkertevredenheidsonderzoeken voldoende zijn op dit punt. oudertevredenheidsonderzoeken voldoende zijn op dit punt. tweejaarlijkse gesprekkencyclus met daarin een planningsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek geen aanleiding geeft voor maatregelen op dit vlak. de ouderklankbordgroepavonden een positief beeld van de school geven wat betreft het pedagogische klimaat op school. de leerlingenraad actiever bij de school betrokken is. de personeelsvereniging een grotere rol heeft in de informele sfeer. in de bovenbouw ook ouderklankbordgroepen ingevoerd zijn. de leerlingenraad/leerlingvertegenwoordiging daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. de teams (binnen kaders) in grote mate zelfsturend en verantwoordelijk zijn voor het beleid op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van leerlingen. alle leerlingen geregeld de kans hebben feedback te geven op het onderwijs en begeleiding via mentoraat maar ook via bijvoorbeeld een jaargroepoverleg. er een leerplan mentoruren is met aandacht voor omgang met elkaar, respect voor elkaar en de omgeving. 5

6 2.2. Leerlingenzorg: Op het gebied van 1 e lijnszorg: - elke leerling heeft een klas met een groepsmentor die een groepsmentoruur geeft, waarin onder meer studie- en sociale vaardigheden, activiteiten en loopbaanoriëntatie aan bod komen. - elke leerling heeft een individuele mentor, met wie eens in de drie weken (en indien nodig vaker) een individueel mentorgesprek gevoerd wordt. - op de agenda van het teamoverleg waaraan elke mentor deelneemt, is standaard het agendapunt leerlingbespreking opgenomen. - de leerling wordt begeleid door de pedagogisch conciërge en de receptie (in geval van spijbelen, te laat komen, ziek worden op school etc.) Op het gebied van 2 e lijnszorg: - een dyslexiefunctionaris - een faalangstreductietrainer - een vertrouwenspersoon - afdelingsleiders en decanen - een schoolarts en een schoolverpleegkundige. Op het gebied van 3 e lijnszorg: - er is een zorgadviesteam (ZAT) dat geraadpleegd kan worden door het teamoverleg - er kunnen externe zorginstellingen ingeschakeld worden. - via het samenwerkingsverband is plaatsing op SOS of Timeout mogelijk. - Leerlingen krijgen ambulante begeleiding vanuit hun indicatiestelling (cluster 1, 2, 3 of 4). - Deze leerlingen krijgen 40 taakuren toegewezen van de mentor voor begeleiding en opstellen handelingsplan. - Een deel van het rugzakgeld wordt gebruikt voor scholing aan het gehele team op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. - Leerlingen met LWOO indicatie van het RVC worden ingedeeld door de afdelingsleider onderbouw voor cursussen met remedial karakter voor taal en/of rekenen. - Deze leerlingen mogen op vrijwillige basis deelnemen aan naschoolse huiswerkbegeleiding. - Tijdens deze huiswerkbegeleiding is aandacht voor planning, organisatie en leerprocessen. - Dyslexie/dyscalculie. - Leerlingen met diagnose dyslexie hebben een dyslexiepas. - Per leerling wordt door de dyslexiefunctionaris bekeken welke extra voorzieningen voor deze leerlingen nodig zijn. - Leerlingen met dyscalculie kunnen gebruik maken van vergrotingen en extra tijd. - van leerlingen met gedragsproblemen wordt per leerling bekeken welke gedragsproblematiek hij/zij ondervindt en welke afstemming we kunnen maken met school, ouders en omgeving. - De mentor zorgt voor bespreking van de leerling in het teamoverleg en gezamenlijk worden handelingstips uitgevoerd. - Voor leerlingen met faalangst is er een faalangstreductietraining. - Voor leerlingen die moeite hebben met slapen of ontspannen is er een keuzecursus tieneryoga. - Zorg is afgestemd op de individuele behoefte van de leerling, adequaat, professioneel, creatief en betrokken. - Een leerlingdossier in Magister waaraan alle betrokkenen bijdragen, zodat de leerling optimaal te volgen is - De inhoud van het leerlingvolgsysteem koppelen aan de zorg die de leerling nodig heeft op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. - Korte lijnen zodat problemen snel erkend en opgepakt worden. - Zorg niet beperken tot ouders en team, maar ook leerlingen onderling een rol geven. Voorbeeld bovenbouwleerlingen begeleiden onderbouwleerlingen. - Voldoen aan de criteria genoemd in streefbeeld 2013 van het SamenWerkingsVerband (SWV). 6

7 Wanneer hebben we dat bereikt? er scholingen zijn voor het team op gebied van leer en gedragsstoornissen. er een goed werkend leerlingvolgsysteem in Magister is ontwikkeld. er naast de VAS-toetsen ook een schoolvragenlijst wordt afgenomen. er structurele begeleiding van leerlingen met extra zorgbehoefte binnen en buiten de les is. er uitbreiding van aanbod op gebied van dyscalculie, sociale vaardigheidstrainingen, antiagressietraining en huiswerkbegeleiding is gerealiseerd. alle beginnende mentoren geschoold zijn en gecoacht worden. leerlingen werken binnen juniormentoraat, peermediation of als peacemakers. de grenzen van de zorg duidelijk in kaart zijn gebracht en hun weerslag hebben in aannamebeleid en lespraktijk. streefbeeld 2013 van SWV is gerealiseerd: trefzekere plaatsing van leerlingen in het derde leerjaar; uitbreiding van de interne ondersteuning; registratie van zorgleerlingen; samenwerking met V(S)O scholen; samenwerking met externe instanties. er jaarlijks een zorgplan op- en bijgesteld wordt. de resultaten van de zorg jaarlijks in een zorgverslag beschreven worden. 7

8 3 Onderwijs 3.1 Didactiek in de onderbouw - In de onderbouw is er samenhang tussen vakken. Ontwikkelingsdoelen staan centraal. Het aanbod dekt de kerndoelen van de basisvorming en is thematisch van opzet. - De opdrachten zijn een combinatie van theorie, praktische toepassingen en vaardigheden als samenwerken, zelfstandigheid, attitude en reflectie. - Vijf leergebieden: Internationale Communicatie, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst, Cultuur en Bewegen en Keuzeprogramma. Bij Internationale Communicatie werken de leerlingen cyclisch in periodes van drie maanden intensief aan de talen Frans, Duits en Engels. - Een aparte leerlijn voor de vakken Nederlands en wiskunde. De kerndoelen voor Nederlands zijn verdeeld over de leergebieden Mens en Maatschappij en Kunst, Cultuur en Bewegen. Voor wiskunde zijn de praktische toepassingen ondergebracht bij Mens en Maatschappij en Mens en Natuur. Parallel hebben de leerlingen één lesuur per week de theorie van de wiskunde. - Het keuzeprogramma dat aanvullend is op het aanbod van de kerndoelen en waarin leerlingen in twee jaar in totaal achttien cursussen volgen met uiteenlopende onderwerpen op cognitief, creatief of sociaal gebied. - Zowel in de keuzecursussen als via de maatschappelijke stages, krijgt het binnen- en buitenschools leren vorm. - De programma s zijn gedifferentieerd naar niveau (havo en mavo), interesse, aanleg en tempo. Er, wordt gedurende de hele periode met de leerlingen gereflecteerd op hun sterke en zwakke kanten en de gevolgen daarvan voor hun doorgroeimogelijkheden. - In het tweede leerjaar wordt op basis van de persoonlijke ontwikkeling en de behaalde resultaten een trajectadvies uitgebracht dat de leerling toegang verschaft tot drie havo of drie mavo. - De programma s bestaan in totaal uit twaalf deeltaken. Elke deeltaak bestaat uit zes weken. Het programma van elke deeltaak staat op een programmakaart (het werkoverzicht). Via TeleTOP wordt de leerling wegwijs gemaakt in de programma s en de planning van de leergebieden (via studiewijzers). - TeleTOP speelt een belangrijke rol in de communicatie met de docent. Mededelingen, achtergrondinformatie, informatie over het inleveren van gemaakte opdrachten gaan via dit systeem. - De wijze waarop wordt getoetst past bij de werkwijze: er zijn practica, werkstukken, voorstellingen, presentaties, praktische individuele en samenwerkingsopdrachten, digitale en schriftelijke toetsen. - De resultaten worden per deeltaak weergegeven in cijfers op havo- en mavo-niveau. Deze worden genoteerd op het werkoverzicht. Daarnaast is er een beoordeling voor algemene vaardigheden als inzet, zelfstandigheid en samenwerken. Aan de hand daarvan vindt er een reflectie plaats van en met de leerling door de docent, de ouders en de mentor. - Drie maal per jaar worden de resultaten met de leerling en de ouders besproken tijdens een rapportagegesprek. - een evenwichtige samenstelling van opdrachten en toetsvormen binnen de programma s, waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komen met de bijkomende vaardigheden. - de programma s bieden voldoende maatwerk voor de leerlingen. Het aanbod en de lesorganisatie zijn zodanig ingericht dat aan die behoeftes tegemoet wordt gekomen. - elke onderwijsleersituatie heeft een eigen voertaal (Nederlands, dan wel Engels, Frans of Duits). Leerlingen leren en voeren opdrachten uit via de voertaal. - binnen de leergebieden is er in leerjaar twee kennis van de verschillen en overeenkomsten in het aanbod en de werkwijze van de bovenbouw van havo en mavo. - de vaksites op TeleTOP zijn voor alle leergebieden gelijk ingericht, zodat leerlingen en andere betrokkenen op elk moment over de juiste informatie en leermiddelen beschikken. - de leergebiedteams hebben onderling de taken en rollen gedefinieerd. Deze verdeling is gebaseerd op competenties, voorkeuren en taakbelasting. - een consistente vorm van rapportage die zo efficiënt en transparant mogelijk resultaten, voortgang en proces koppelt en zichtbaar maakt. 8

9 Wanneer hebben we dat bereikt? elk leergebied per deeltaak tenminste één complexe opdracht ontwikkeld heeft, waarbij zowel het product als het proces wordt beoordeeld. de leergebieden tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen. de vaksites op TeleTOPop door alle leergebieden volledig en herkenbaar ingevuld zijn. de didactische uitwerking per leergebied beschreven is. Deze deelwerkplannen worden gebruikt als werkplan. jaarlijks de teamtaken en -rollen binnen leergebieden besproken en geëvalueerd worden. er een algemene checklist is die de didactische Montessori-uitgangspunten bevat waarop programma s en werkwijze van de leergebieden getoetst worden. het deelwerkplan jaarlijks wordt aangevuld met een sterkte-zwakte analyse die gemaakt wordt op basis van de algemene didactiekchecklist. in tenminste twaalf bijeenkomsten per jaar de teams van de leergebieden werken aan een ontwikkel- of evaluatieonderwerp voor dat leergebied. De onderwerpen worden in overleg met de afdelingsleider vastgesteld aan de hand van de algemene checklist of de sterkte-zwakte analyse van het betreffende leergebied. er een taalbeleidsplan is dat door alle medewerkers onderschreven en uitgevoerd wordt. de criteria voor havo en mavo voor de toetsing, rapportage en overgang helder en valide zijn. Dit geldt zowel voor de kennis, de vaardigheden als de attitude van de leerling. de rapportage gedigitaliseerd is en aan de leerling, ouders, mentor en andere betrokkenen op elk moment inzicht geeft in de vorderingen van de leerling. het rapportgesprek plaatsvindt met de leerling, de ouders en de mentor. Voor dit gesprek zijn de gedigitaliseerde gegevens verzameld in één document. 3.2 Didactiek in de bovenbouw Havo: - vanaf leerjaar 3 wordt gewerkt met de standaard vakken. In havo 4 en 5 wordt aan de hand van PTA s gewerkt richting examen. - havo 3 heeft een lesuur per dag als KeuzeWerkTijd. - in havo 4 en 5 worden vier profielen aangeboden. - in navolging van de onderbouw wordt in havo 4 voor de profielen C&M als E&M aan de hand van thema s twee vakoverstijgende profielprogramma s aangeboden. In elk thema speelt een aantal vakken uit het gekozen profiel een rol. - in havo 4 en 5 zijn er voortgangstoetsen (tellen niet mee in PTA), SE-toetsen (tellen wel mee) en praktische onderdelen (tellen wel mee). - het jaarprogramma bestaat uit zes deeltaken. - leerlingen maken gebruik van TeleTOP als digitale leeromgeving die intensief gebruikt wordt voor mededelingen, het geven van achtergrondinformatie, het inleveren van gemaakte opdrachten en het communiceren met een docent. Mavo: - vanaf leerjaar 3 wordt gewerkt met de standaard vakken. Aan de hand van PTA s wordt er gewerkt aan het examenprogramma. - leerlingen kiezen in de vijfde deeltaak een sector van leerjaar 3. - van alle gekozen vakken wordt het behaalde derdejaarscijfer meegenomen naar het vierde jaar. Vakken die niet meer in de vierde gegeven worden, moeten voldoende afgesloten zijn ( hoger dan 5,5). - in het vierde jaar moeten de leerlingen voor de gekozen sectorvakken en de vakken in het vrije deel hun proef halen. De proef houdt in dat de leerling alle onderdelen voor het vak moet maken en het vak met een voldoende moet afsluiten. - voor Nederlands en Engels doen de leerlingen mee aan het CSE. Voor de overige vakken kent de school een eigen afsluiting. - de leerling ontvangt zijn diploma als hij/zij alle sectorvakken, vakken in het vrije deel voldoende heeft en voor Nederlands en Engels minimaal één 5 en één 6 heeft gehaald. 9

10 - het jaarprogramma bestaat uit zes deeltaken. - mavo 3 en 4 hebben dagelijks een lesuur KeuzeWerkTijd. - leerlingen maken gebruik van TeleTOP als digitale leeromgeving die intensief gebruikt wordt voor mededelingen, het geven van achtergrondinformatie, het inleveren van gemaakte opdrachten en het communiceren met een docent. - een optimalisering van de doorlopende leerlijn van onder- naar bovenbouw. Door eind van het tweede leerjaar en het begin van havo/mavo 3 zo in te richten dat de leerlingen een vlekkeloze aansluiting ervaren van leergebied naar vakkenstructuur. - in mavo 3 wordt gewerkt met twee sectormodules (in navolging van de profielprogramma s van de havo). - de deels eigen examenregeling voor mavo 4 is in zijn geheel behouden in de huidige vorm. - in havo 3 zijn er verplichte vakken. In de eerste periode is er aandacht voor de overgang van leergebieden naar vakken. Aan het eind van het schooljaar, deeltaak zes, wordt het lesaanbod gestroomlijnd, in een streaming programma om leerlingen goed voor te bereiden op de gekozen profielen in havo 4 en 5. - de mogelijkheden die leerlingen krijgen om keuzes te maken, heeft een nieuwe vorm gekregen - in Havo 4 zijn in de natuurprofielen twee profielprogramma s ontwikkeld. - er worden in de gehele bovenbouw veel verschillende werkvormen gebruikt. Hierbij zijn de uitgangspunten van de Montessori-didactiek sturend. Wanneer hebben we dat bereikt? de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw zodanig vorm heeft gekregen dat het voor leerlingen geen problemen geeft. er twee sectormodules zijn ontwikkeld. de streaming in havo 3 is gerealiseerd. er twee profielprogramma s in de natuurprofielen zijn ontwikkeld. het ministerie de licentie voor huidige examenregeling mavo (deelname CSE Nederlands en Engels; andere vakken eigen afsluiting) voor geruime tijd gegarandeerd heeft. er systematisch aandacht geschonken wordt aan samenwerken en reflecteren. alle vakken per deeltaak aantoonbaar minimaal vijf werkvormen inzetten. de karakteristieken van de Montessori-didactiek jaarlijks getoetst worden aan de praktijk. 10

11 4 Organisatie en beheer 4.1 Personeel en organisatie - een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen. - een algemeen directeur en drie afdelingsleiders (onderbouw, bovenbouw havo en bovenbouw mavo). - afdelingsleiders die naast deze taak ook lesgeven. - docenten zijn verdeeld in teams. - het onderwijsondersteunend personeel is verdeeld onder de verschillende schoolleiders. - de teams en leergebieden formuleren jaarlijks doelstellingen (verwoord in Balanced Score Cards) die geëvalueerd worden. - we zien elkaar als partners in het bereiken van de geformuleerde doelen. - alle medewerkers leggen verantwoording af over de afgesproken resultaten aan de direct leidinggevende. - een tweejarige gesprekscyclus met daarin een plannings-, een voortgangs- en een beoordelingsgesprek. - de collega s volgen scholing op aanwijzing van school dan wel op eigen initiatief voor zover dat aansluit bij de behoeften van school. - een vastgesteld begeleidingsmodel voor nieuwe(re) docenten. - de jaartaak komt in dialoog tot stand, waarbij persoonlijke ambities, talenten, mogelijkheden en schoolbelangen worden gewogen. - de MR speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van beleid en als critical friend. Deze rol wordt in de onderbouw ook door klankbordgroepen van ouders vervuld. - de Montessori-doelstellingen gaan niet alleen op voor leerlingen, maar ook voor personeelsleden.in een veilige sfeer krijgen teamleden vertrouwen en verantwoordelijkheid. - samenwerken binnen teams en reflecteren op eigen functioneren is standaard. Het feedback geven aan collega s is normaal. - personeelsleden worden getoetst aan de hand van een schooleigen competentieprofiel. - er is een heldere en doeltreffende overleg-, besluit- en leercultuur. - het is gewoon dat we elkaars werk zien en van elkaar leren. - in het kader van de academische opleidingsschool worden frequent onderzoeken uitgevoerd door de OBS van school en studenten. - de school is aantrekkelijk voor alle medewerkers. - er is een eigen scholingsprogramma. - de werkdruk is acceptabel. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn groot. - het taakbeleid is flexibel waardoor het eenvoudiger is in te springen op actuele vragen en problemen. - ziekteverzuim is structureel onder het landelijk gemiddelde ziekteverzuim onderwijs. - er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de functiemix docenten. Wanneer hebben we dit bereikt? er jaarlijkse voor het hele team scholing is over Montessori-uitgangspunten en het in praktijk brengen daarvan. er voor nieuwe docenten scholing is in kader van Montessori-uitgangspunten. de teams binnen gestelde kaders een grote mate van beleidsvrijheid kennen in de voor dat team belangrijke zaken. Teams zijn zelfsturend. de teams beschikken over een financieel en personeel budget. het overleg over teamoverstijgend beleid goed gestructureerd is. er systematisch aandacht geschonken wordt aan samenwerken en reflecteren. jaarlijks onderzoek gedaan wordt om beleid te ontwikkelen, bij te stellen en om opbrengsten en resultaten in kaart te brengen. er een strakke uitvoering van de gesprekscyclus is. 11

12 er een zorgvuldige uitvoering is van de beoordelingsgesprekken. er een breed gedragen scholingsbeleid is. personeelsleden worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en hun Montessoricompetentieprofiel te versterken en daarover afspraken gemaakt worden met de leidinggevende. er structureel aandacht is voor werkdruk. het taakbeleid gaat in de richting van het vrije taakmodel waarbij minder taken vastliggen en er meer naar behoefte ingevuld kan worden. het ziekteverzuim gedaald is tot 4 procent of lager door lagere werkdruk en grotere arbeidssatisfactie. er een functiehuis ontwikkeld is (inclusief competentieprofielen) dat recht doet aan de ontwikkelingen van ons onderwijs en aan de wettelijk gestelde eisen. de het personeel een concreet carrièreperspectief heeft. het beloningsbeleid van Quadraam is vertaald naar schoolniveau. de MR nauw betrokken is bij beleidsontwikkeling en -vaststelling. ouders en leerlingen nauw betrokken zijn bij het onderwijsproces en de groei van leerlingen. door een aantrekkelijke arbeidsomgeving er geen problemen zijn met het opvullen van vacante werkplekken. er in het kader van de academische opleidingsschool structureel studenten opgeleid worden tot Montessori-docent VO. de algehele personeelstevredenheid 7,5 of hoger is. 12

13 4.2 Opbrengsten en kwaliteitszorg - tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder alle bij school betrokkenen (docenten, (oud)- leerlingen, ouders). - visitatie van de vereniging voor Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO), waarbij het onderdeel opbrengsten een van de te beoordelen onderwerpen is. - jaarlijkse opbrengstenkaart opgesteld door de inspectie. - jaarverslagen met een analyse van feitelijke gegevens over in- uit- en doorstoom en (examen-) resultaten, opgesteld door de afdelingsleiders. Met de groepsrapportage analyseren de docenten daar waar het mogelijk is het CSE. - het CINOP doet onder de (oud-) leerlingen onderzoek via een enquête. - in teamvergaderingen worden de uitkomsten van de opbrengstenkaarten, enquêtes en de jaarverslagen besproken en zo nodig resulteert dit in een BSC Wat willen we bereiken op het gebied van opbrengsten? - alle betrokken partijen (schoolleiding, vakgroepen, leergebiedteams en individuele docenten) hebben effectief overleg over alle indicatoren rond opbrengsten. - opbrengsten zijn op een voldoende tot goed niveau: de uitstroom in onderbouw en bovenbouw is gering, de doorstroom van mavo naar havo is gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen, het LOB-programma en de doorlopende LOB-lijn zijn gerealiseerd, docenten en (oud)leerlingen zijn tevreden over het bereikte niveau van de vaardigheden plannen, zelfstandigheid, en keuzes maken. - alle gegevens over opbrengsten worden systematisch verzameld en besproken met betrokkenen. Overleg hierover vindt aan het begin en einde van het schooljaar plaats volgens een beleidsagenda. - een doorlopende LOB-lijn of LOB-programma die ook wordt uitgevoerd en geëvalueerd. - het betreffende beleid wordt geanalyseerd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. - via Magister worden alle relevante gegevens geadministreerd (cijfers / leerlingvolgsysteem). - de VAS-toetsen in de onderbouw worden systematisch in het evaluatieproces gezet. - er is systematisch onderzoek waarom leerlingen uitstromen en hoe deze uitstroom verkleind kan worden. - de instroom aan de onderkant is zodanig dat alle aangenomen leerlingen een reëel perspectief hebben op een diploma. De warme overdracht van het PO is goed geregeld. Wanneer hebben we dat bereikt? de uitstroom uit de leerjaren 1 en 2 onder 5 procent ligt en er in de bovenbouw geen uitstroom is. aanname vanaf de basisschool gebeurt op een zorgvuldige en volledige wijze. leerlingen met problemen in leerjaar 1 of 2 worden besproken met de toeleverende basisschool. de indicatoren rendement onderbouw en diploma in driejaren zonder zittenblijven op de opbrengstenkaarten het oordeel op of boven het landelijke gemiddelde hebben (Rendement onderbouw 95 procent / diploma in twee (mavo) of drie jaar (havo) zonder zittenblijven 95 procent). de indicator 1.1. (systematische evaluatie opbrengsten) in het PKO een 3 of 4 is. de indicatoren gemiddeld cijfer cse op of boven het landelijk gemiddelde liggen. het slagingspercentages voor de havo en de mavo op of boven 94 procent ligt. de uitkomsten van het CINOP tot tevredenheid stemmen (de positieve oordelen samen minimaal 85 procent). de gemiddelde totale beoordeling van tevredenheidsonderzoeken van leerlingen, ouders en personeel 7 of hoger is. de inspectie de indicator verschil SE/CE voor de havo-afdeling van het oordeel gering verschil voorziet. 13

14 4.2.2 Wat willen we op het gebied van kwaliteitszorg? - een goed werkend en breed gedragen kwaliteitszorgsysteem. - verbeteracties in gang zetten vanwege de analyse van de inspectie (Betreft actief burgerschap en sociale integratie, schoolplan en realistisch tijdpad ). - de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt bij het management. - medewerkers, ouders en (oud-)leerlingen betrekken bij de kwaliteitszorg (via enquêtes, thema op conferentiedagen en tevredenheidsonderzoeken) - een plan van aanpak rond integratie en actief burgerschap schrijven, acties uitvoeren en evalueren. - - het toetsborgingssysteem beschrijven en in alle leerjaren invoeren. - jaarlijks de programma s van toetsing en afsluiting evalueren en eventueel aanpassen. - tijdens de gesprekkencyclus het onderwerp kwaliteitszorg systematisch aan de orde stellen. Wanneer hebben we dit bereikt? de onderwijsinspectie alle indicatoren rond kwaliteitszorg positief beoordeelt medewerkers, leerlingen en ouders worden jaarlijks actief betrokken worden bij de te realiseren verbeteringen op basis van de tevredenheidonderzoeken. er een beleidsplan integratie en actief burgerschap geschreven is, dat tweejaarlijks geëvalueerd en aangepast wordt. het toetsborgingssysteem beschreven is en de afdelingsleiders de procedures monitoren. de kwaliteit van opbrengsten en PTA s geëvalueerd worden. 14

15 4.3 Invloed leerlingen en ouders - op school is een aantal overlegorganen aanwezig waarin ouders en leerlingen zitting hebben en hun invloed kunnen laten gelden. Dat zijn onder meer de leerlingenraad, de feestcommissie, de MR, GMR en de klankbordgroepen. Daarnaast worden ouders en leerlingen regelmatig bevraagd via tevredenheidsonderzoeken. - leerlingen worden betrokken bij het beoordelen van het functioneren van docenten. Zij spelen ook een rol bij sollicitatiegesprekken van nieuwe docenten. - ouders en leerlingen actiever betrekken bij de school. Zij zijn onze spiegel, ons klankbord, leveren kritiek en houden ons scherp. - leerlingen meer betrekken bij het onderwijs dat zij volgen. - leerlingen en ouders moeten hun ideeën en wensen over beleid en inrichting van de school op volwaardige manier kenbaar kunnen maken. - de school vindt het belangrijk dat leerlingen en ouders medezeggenschap hebben in die zaken waarmee zij direct en indirect te maken hebben. Wanneer hebben we dit bereikt? er structurele voorlichting is tijdens open dagen, ouderavonden en mentoruren om aandacht te geven aan inspraakmogelijkheden. ouders en leerlingen zich nauw betrokken voelen bij de ontwikkelingen binnen de school. relevante stukken zoals Balanced Score Cards, schoolplan, schoolgids en inspectierapporten via TeleTOP te raadplegen zijn voor ouders en leerlingen. informatie over cijfers en absentie beschikbaar is via het digitale LVS. overleggen op alle niveaus structureel ingepland zijn. tevredenheidsonderzoeken op gebied van invloed op en betrokkenheid bij beleid en school door ouders en leerlingen minimaal met een 7 gewaardeerd worden. leerlingen en ouders voltallig, volgens het toegestane quotum, vertegenwoordigd zijn in de MR en GMR. leerlingen aanwezig zijn bij sollicitatiegesprekken en deelnemen aan het besluitvormingsproces leerlingen structureel betrokken zijn bij de gesprekscyclus van het personeel. 15

16 4.4 Public Relations - de school heeft een PR-commissie, bestaande uit leden van de schoolleiding en enkele personeelsleden. De commissie vergadert frequent, beschikt over een eigen budget en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. - de PR-commissie verzorgt de jaarlijkse PR-activiteiten en onderhoudt contacten met toeleverende basisscholen. - er zijn jaarlijks publicaties en er is een goed functionerende website. - de commissie draagt zorg voor de organisatie van de voorlichting op school en gaat namens school naar voorlichtingsbijeenkomsten op andere scholen. De personeelsleden worden hiervoor via het taakbeleid gefaciliteerd. - contacten met de media lopen via de PR-commissie, zo nodig via de medewerker communicatie van Quadraam. - de school staat stevig in de markt. De uitgangspunten en werkwijze zijn bekend en worden gewaardeerd. Alle leerlingen / ouders die geïnteresseerd zijn in Montessori onderwijs worden, ongeacht de basisschool van de leerling, bereikt. - met scholen die een verwant profiel hebben wordt samengewerkt op gebied van warme overdracht en op onderwijsinhoudelijk gebied. - activiteiten van de PR-commissie, specifiek gericht op de basisscholen in Arnhem-Noord, zodat het procentuele aandeel van leerlingen uit dit deel van de stad groeit. - alle medewerkers van de school zijn ware ambassadeurs van de school. - alle officiële uitgaven van de school zijn van hoge kwaliteit qua vorm en inhoud. Wanneer hebben we dit bereikt? we minimaal vijf keer per jaar aandacht van de media voor de school genereren. voor ouders van leerlingen ouderavonden georganiseerd worden waarop de invulling van het Montessori-onderwijs duidelijk herkenbaar is. oud-leerlingen nadrukkelijker worden betrokken bij de voorlichting in brede zin. we de resultaten van ons onderwijs meer communiceren naar basisscholen, ouders, media. alle medewerkers het voorlichtingsverhaal kennen en dat eenduidig naar buiten brengen. er minimaal vijf verwante scholen zijn waarmee we nauwer samenwerken wat betreft warme overdracht en doorlopende leerlijn. minimaal 8 procent van de leerlingen in Arnhem-Noord kiest voor onze school en de helft van de leerlingen uit Arnhem-Noord komt. er structureel minimaal 20 basisscholen worden bezocht in het kader van onze kringscholen activiteiten. de tevredenheid van basisscholen over onze school is toegenomen in vergelijking met het tevredenheidsonderzoek in het aantal aanmeldingen in leerjaar 1 de komende jaren stabiel is tussen 140 en 160 leerlingen. 16

17 4.5 Veiligheid - de school is een kleinschalige school. - een veiligheidsplan. - voldoende BHV-ers (één op vijftig aanwezigen). - twee contactpersonen en een extern contactpersoon. - een pedagogisch conciërge die een bijdrage levert aan het veilige klimaat. In geval van conflicten worden deze op hele korte termijn besproken en afgehandeld. - in mentoruren wordt aandacht besteed aan alles wat de school veilig maakt. - er zijn duidelijke regels. - jaarlijks vinden controles plaats in kader van veiligheid. - een ontruimingsplan. - een nog veiliger plek voor leerlingen èn medewerkers. - op het gebied van veiligheid is het voor iedereen helder wie waarvoor verantwoordelijk is - leerlingen spelen nadrukkelijker een rol op gebied van veiligheid. - er is een risico-inventarisatie en -evaluatie. - Personeel en leerlingen evalueren jaarlijks de regels en afspraken. Wanneer hebben we dit bereikt? er een veiligheidscoördinator is. er een veiligheidscommissie is met iemand uit de schoolleiding, de wijkagent en de veiligheidscoördinator. er een risico-inventarisatie en -evaluatie heeft plaatsgevonden. jaarlijks aan de hand van de risico-inventarisatie de veiligheid verbeterd wordt. er een voortdurend geactualiseerd veiligheidsplan is. er jaarlijks drie ontruimingsoefeningen zijn. Door evaluaties weten personeelsleden en leerlingen hoe zij in geval van calamiteiten moeten handelen. incidenten op school systematisch genoteerd en geanalyseerd worden en er zo nodig acties worden ondernomen ter voorkoming van dergelijke incidenten. leerlingen betrokken worden bij de surveillance. leerlingen opgeleid worden tot mediator bij conflicten tussen leerlingen onderling. het naleven van (gedrags-)regels door personeel en leerlingen jaarlijks op de agenda staat van personeelsvergaderingen en in het overleg tussen leerlingenraad en schoolleiding. 17

18 4.6 Financiën - er is een goed functionerende bestuursbrede afdeling financiën. - kaders en verantwoordelijkheden zijn bekend en helder. - al enkele jaren is de financiële situatie van de school niet gezond. - op schoolniveau wordt er gewerkt met budgetten voor onder- en bovenbouw. - de verantwoordelijkheid, toedeling en bewaking van deze budgetten ligt bij een of meer teamleden. - de school is in de zwarte cijfers. - het geld dat direct beschikbaar is voor het primaire proces (los van personele inzet) is hoger dan in exploitatielasten van de huisvesting dalen jaarlijks vergeleken met het peiljaar afschrijvingslasten zijn beduidend lager dan in het peiljaar er is een meerjarig investeringsplan; op sectie- en leergebiedniveau, op teamniveau en op schoolniveau. - de teams beheren een teambudget en kunnen daarin reserveren. Wanneer hebben we dit bereikt? het leerlingaantal is gegroeid tot boven de 630 leerlingen. het percentage lesvervangende taken onder 3 procent is van totale OP-aanstelling. het geld dat rechtsreeks beschikbaar is voor het primaire proces boven 4,5 procent ligt. exploitatielasten liggen onder 5 procent van het totale budget. afschrijvingslasten liggen onder 5 procent van het totale budget. de afdracht aan centrale ondersteunende diensten onder 7 procent ligt. er een jaarlijks bij te stellen investeringsplan ligt. het onder- en bovenbouwteam voor een adequate verdeling van de beschikbare budgetten zorgen en deze bewaken. de exploitatielasten onderhoud en schoonmaak als percentage van de materiële lumpsum niet gestegen zijn vergeleken met het peiljaar

19 4.7 Gebouw en beheer - het Montessori College Arnhem is gehuisvest in een vernieuwbouwd oud, monumentaal pand, met daarachter nieuwbouw. - installaties anno 2009 zijn zo goed als nieuw. - het gebouw is ingericht met een mix van leergebieden en vaklokalen afgestemd op de Montessoriwerkwijze. - in het oude gedeelte zijn op de begane grond de leergebieden gesitueerd met grotere open ruimtes met aparte instructieruimtes. - tevens zijn hier, naast de receptie, de werkruimtes voor docenten en administratie en de werkkamers voor functionarissen gesitueerd. - op de eerste en tweede verdieping zijn mavo 3 en 4 en havo 3, 4 en 5 gehuisvest. - in de nieuwbouw bevinden zich de praktijklokalen voor de kunstvakken, biologie, natuurkunde, scheikunde, LO en drama. - daarnaast hebben de aula en de personeelskamer in dit nieuwbouwgedeelte een plaats gevonden. - een schone, leefbare en veilige school zijn volgens de geldende richtlijnen. - een goede staat van onderhoud waarbij de onderhoudskosten in redelijke verhouding staan met de begroting. - leerlingen en docenten zijn medeverantwoordelijk voor hun omgeving. Wanneer hebben we dit bereikt? Wanneer; zaken die kapot zijn binnen twee weken gerepareerd zijn. er een meerjarenonderhoudsplan is. de benodigde onderhoudscontracten afgesloten zijn. er binnen de diverse overleggen structureel aandacht is voor de verantwoordelijkheid van leerlingen en personeel voor hun werk- en leeromgeving. de kwaliteit van schoonmaak en het leefklimaat in het gebouw positief beoordeeld wordt in gebruikerstevredenheidsonderzoeken en overleggen. Er een Risico Inventarisatie en Evaluatie is aan de hand waarvan de veiligheid systematisch verbeterd kan worden. 19

20 4.8 ICT - een moderne ICT infrastructuur met diverse digitale schoolborden met beamers. - de school is aangesloten op een glasvezelring en heeft een schooldekkend draadloos netwerk. - de verhouding leerling : pc/laptop is 1 : 2,5. De ondersteuning gebeurt op afstand via een servicebureau en indien nodig op locatie. - de belangrijkste softwarepakketten zijn: TeleTOP als ELO en Magister als schooladministratiesysteem. Daarnaast zijn diverse ondersteunende programma s in gebruik (KWT CUP, NetOp School, epacks) - digitale content om leerlingen een meer individuele leerroute te garanderen. - de digitale voorzieningen moeten gebruiksvriendelijk en gedurende de hele afschrijvingsperiode efficiënt kunnen worden ingezet. - medewerkers en leerlingen hebben de vaardigheden om optimaal gebruik te maken van de digitale voorzieningen (software en hardware). - de ICT-kosten moeten in verhouding zijn met de totale begroting. - digitale onderwijsapparatuur en software wordt aangeschaft na planmatig overleg met betrokken secties en teams. - TeleTOP speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen ouders, leerlingen en docenten. - docenten moeten toegang hebben tot alle voor hen belangrijke digitale content. - ouders en leerlingen hebben via een gedigitaliseerd leerlingvolgsysteem te allen tijde inzicht in cijfer- en absentenregistratie. - de schoolleiding beschikt over software die ondersteunend is voor een planmatige ontwikkeling van de school in de meest brede zin. - voor dyslectische leerlingen kan software, bijvoorbeeld Kurzweil, ingezet worden. Wanneer hebben we dit bereikt? dankzij de inzet van ICT er een meer individuele leerlijn voor leerlingen gerealiseerd is. de vaksites op TeleTOP door alle leergebieden volledig en herkenbaar ingevuld zijn. er een meerjaren investeringsplan is voor ICT (hardware èn software). er structureel en planmatig informatieoverdracht plaats vindt vanuit de ICT-innovator naar medewerkers en docenten over relevante nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied. er overleg is met betrokken secties of medewerkers over aanschaf en gebruik van ICTvoorzieningen. de secties, leergebieden of teams tevreden zijn en daadwerkelijk gebruik maken van beschikbare ICT-voorzieningen. de rapportage gedigitaliseerd is en de leerling, ouders, mentor en andere betrokkenen op elk moment inzicht hebben in de vorderingen van de leerling. er een protocol is waarin het gebruik van educatieve ICT is vastgelegd. nieuwe docenten een starttraining TeleTOP, Magister, TOPdesk en KWT CUP krijgen. in jaarplanningen vanwege gepeilde behoefte training ingepast wordt op conferentiedagen. informatie over cijfers en absentie voor ouders en leerlingen digitaal beschikbaar is in het LVS. de schoolleiding alle beleidsstukken op onderdelen, al dan niet ondersteund door cijfers, opslaat in een handzaam en eenvoudig te benaderen programma. voor leerlingen met leerproblemen ondersteunende software beschikbaar is. 20

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OEC. BASISSCHOOL 'DE LADDER' School : Oec. basisschool 'De Ladder' Plaats : Maarn BRIN-nummer : 09IP Onderzoeksnummer : 73257 Datum schoolbezoek : 13 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK School : Dijkerhoek Plaats : Holten BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling : 13 december 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie