Verkiezingsprogramma Woord houden! SGP-Zwartewaterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Woord houden! SGP-Zwartewaterland

2

3 Inhoudsopgave Woord houden! 2 1. Bestuur en Dienstverlening 3 2. Veiligheid 5 3. Welzijn en WMO 6 4. Locale economie, werk en inkomen 8 5. Onderwijs en educatie Cultuur, recreatie en sport Openbare ruimte en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Financiën 17 De 12 voornaamste speerpunten van de SGP 20

4 Woord houden! D.V. 3 maart worden er weer verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Het is de moeite waard dat u gaat stemmen. Omdat het gaat over zaken die juist voor u van belang zijn. Het gaat immers om uw leefomgeving, uw veiligheid, voldoende voorzieningen voor iedereen, goede wegen en fietspaden en niet in de laatste plaats gaat het ook om een aanvaardbaar belastingniveau. Voor deze en andere locale zaken wil de SGP zich inzetten. De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. De Heilige Schrift als Woord van God normeert het leven. Daarom is Schrift Gebonden Politiek van het grootste belang voor u als burgers van onze mooie gemeente Zwartewaterland. In onze visie is de overheid door God ingesteld om alles in deze maatschappij in goede banen te leiden. Zij is: Gods dienares, u ten goede (Romeinen 13). Vandaar dat wij sterk hechten aan het openen en sluiten van de raadsvergaderingen met het ambtsgebed. Op de overheid rust een grote verantwoordelijkheid. Zij mag van burgers vragen zich aan de regels te houden, maar moet ook zelf het goede voorbeeld geven. Daarom hebben wij ons verkiezingsmotto Woord houden! genoemd. In de eerste plaats is het een verwijzing naar het Woord van God waaraan heel het gemeentelijke beleid getoetst moet worden. Maar tegelijk is het een oproep aan onszelf en de andere partijen om al onze woorden, beloften en gewekte verwachtingen waar te maken! U als burger wilt een overheid die betrouwbaar is en doet wat hij zegt. Waar u op aan kunt, die consequent is en ook wel eens nee durft te zeggen tegen een burger of burgers wanneer het algemeen belang dat vraagt. Verkiezingsprogramma Dit verkiezingsprogramma is kort en bondig van opzet. In heldere taal vindt u onze visie op een groot aantal aspecten van het gemeentelijke beleid en concreet toegespitst op de situatie in onze gemeente. Kenmerkend voor de plaatselijke SGP en haar opstelling is: 1. Bestuur en Dienstverlening: de SGP wil betrouwbare politiek voeren. 2. Veiligheid: de SGP bepleit consequent handhaven. 3. Welzijn en WMO: de SGP vraagt dringend aandacht voor de naaste. 4. Locale economie, werk en inkomen: De SGP verzet zich tegen de 24-uurs economie en bepleit een ruimhartig sociaal beleid. 5. Onderwijs en educatie: De SGP vraagt aandacht voor identiteit in het onderwijs. 6. Cultuur, recreatie en sport: de SGP hecht waarde aan cultureel erfgoed; zij is tegen zondagsport en sportverdwazing. 7. Openbare ruimte en leefomgeving: de SGP investeert in duurzaamheid. 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen: de SGP streeft een evenwichtig woningaanbod na. 9. Financiën: de SGP zoekt de balans tussen voorzieningen en belastingen. Mee eens? Aarzel niet en steun de SGP! Voor Schrift Gebonden Politiek. 2

5 1. Bestuur en Dienstverlening Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De burger kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raadsleden vertegenwoordigen de burgers in het bestuur van de gemeente. Zij behartigen hun belangen, voor zover deze niet strijdig zijn met het algemeen belang. Het gemeentebestuur: de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de gemeente. De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente en dienen hun belangen. Daarom moeten zij goed voeling houden met wat in de samenleving leeft en speelt. De raad neemt de uiteindelijke besluiten, voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Daarnaast controleert de raad of de besluiten door het college worden uitgevoerd. Wijkbezoeken afleggen, spreekuur houden. Infobijeenkomsten van de gemeente bezoeken. Een signaalfunctie vervullen. Heldere en uit te leggen besluiten nemen. Meetbare en objectieve doelen formuleren in de begroting. Onafhankelijk van het college opereren. Het college vragen stellen. De uitvoering van het college controleren. Het gemeentebestuur: de organisatie Burgers hebben regelmatig te maken met ambtenaren van de gemeente. De organisatie werkt voor het college en de gemeenteraad en daarom voor de burger. Vakkennis is belangrijk, maar ook het goed overbrengen van een boodschap. Ambtenaren zijn geen loopjongens, maar werken wel ten dienste van de burgers. Hierbij staat de burger en oplossingsgerichtheid centraal. Welwillend, voorkomend en vriendelijk zijn voor de burger (burgergeoriënteerd). Snelle en doelgerichte dienstverlening bieden (oplossingsgericht). Proactieve benadering nastreven: vooruitdenken, informatie verstrekken, zorgen voor de juiste voorlichting op het juiste moment (via internet, en telefoon). Openingstijden van het gemeentehuis afstemmen op behoefte (bijv. ook na werktijd van de burger). Klachtentelefoon en / of adres openstellen voor burgers met klachten. Altijd ontvangstberichten sturen met informatie over verdere procedure. Afspraken nakomen. Het gemeentebestuur: het college Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het handelt binnen de beleidsruimte van de gemeenteraad alle zaken af. Het is nodig dat het college kan rekenen op een ruim politiek draagvlak in de gemeenteraad. Voor de inwoners is een toegankelijk college een vanzelfsprekendheid. Betrouwbaar, zorgvuldig en helder werken. Kwaliteit van de organisatie garanderen en controleren. Helderheid bieden over het bestuurlijke loket (duidelijke portefeuilleverdeling). 3

6 Zorgvuldig en transparant zijn bij de uitvoering van wettelijke procedures (bijv. subsidiebeleid en ruimtelijk beleid). Informatie die voor raadsleden belangrijk kan zijn, direct doorgeven. Duidelijkheid verschaffen in (het nakomen van) afspraken. Laagdrempelig spreekuur houden voor burgers. Het gemeentebestuur: verlengd lokaal bestuur Regionale samenwerking is nodig om de dienstverlening van de gemeente goed tot haar recht te laten komen (bijv. Regionale brandweer, GGD, mobiliteitscentrum). Samenwerking met andere gemeenten, zoals in DOORSZ verband, is goed als dit bij hiervoor geschikte taken leidt tot kostenbesparing. Samenwerking mag echter geen doel op zichzelf worden. De richtlijn moet zijn: wat lokaal kan, moet lokaal. Een goed evenwicht tussen lokale en regionale belangen binnen een samenwerkingsverband. Een kritische houding tegenover kosten die een autonome vlucht kunnen nemen. Een goede verantwoording aan de gemeente(raad). Gemeentelijke dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente aan haar burgers dient zo optimaal en professioneel mogelijk te zijn. Om de klanttevredenheid te onderzoeken dient de gemeente regelmatig het oordeel van burgers, instellingen en bedrijven hierover te vragen, bijvoorbeeld d.m.v. een enquête. Klachten, verzoeken en dergelijke behoren correct, discreet en tijdig afgehandeld te worden. Het gemeentelijke kwaliteitshandvest (prestatieafspraken, termijnen en servicenormen) en de 10 Gouden Regels (beter) onder de aandacht van burgers brengen. Het digitale loket verder uitbreiden. Structureel meedoen aan de Staat der gemeenten. Burgerparticipatie De gemeente dient burgers vroegtijdig te betrekken bij de beleidsvorming. Met andere woorden: laat burgers vanaf het begin meepraten. Dat komt het draagvlak, zeker bij ingrijpende projecten, ten goede. Indien ideeën van burgers niet worden overgenomen moet goed uitgelegd worden waarom dit niet gebeurt. De eindafweging is echter altijd aan de gemeenteraad als democratisch gekozen bestuursorgaan. Burgers meer verantwoordelijkheid geven voor de eigen kern, buurt of straat. Burgers als ervaringsdeskundigen meer betrekken bij de (verkeers)veiligheid van hun wijk. Burgerinitiatief mogelijk maken, waarbij burgers de mogelijkheid krijgen om onder voorwaarden bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Mogelijkheden voor digitale raadpleging van burgers onderzoeken / uitwerken. 4

7 2. Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. Dit houdt in dat de gemeente leefbaar en veilig moet zijn. De gemeente draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Allereerst in het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Daarnaast in het bestrijden van onveiligheid en de zorg voor hen die hulp nodig hebben. Goed uitgeruste hulpdiensten zijn hierbij onmisbaar. Ook verantwoordelijk burgerschap draagt bij aan een veilige samenleving. De sociale controle onder buurtbewoners bevordert de veiligheid in de straat of in de wijk. Voorlichting over preventiemaatregelen is van groot belang. Integraal veiligheidsbeleid De SGP maakt zich sterk voor een integrale benadering van de lokale veiligheid. Het gaat om maatregelen op verschillende terreinen, zoals enerzijds de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en overlast, horeca- en uitgaansproblematiek en anderzijds het bevorderen van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Voor de SGP zijn strikte handhaving van regels en voorschriften uitgangspunt voor de uitvoering van dit beleid. Het lokale Integraal Veiligheidsbeleidsplan regelmatig evalueren en zonodig bijstellen. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zoals de woningcorporatie en welzijnsinstellingen hierbij betrekken. Politie De SGP vindt de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de politie van essentieel belang. Hoewel organisatie en beheer in regionaal verband zijn geregeld, moet de daadwerkelijke politiezorg concreet gestalte krijgen in wijken en buurten. Bij de verdeling van de sterkte verleent de SGP krachtige steun aan de burgemeester om de lokale prioriteiten in districtplannen en korpsjaarplannen te verankeren. Speciaal de kleine criminaliteit zoals inbraak, straatroof, fietsendiefstal en de vernielingen in het weekend dienen de blijvende aandacht van de politie te houden. De politie dient vooral zichtbaar (meer blauw op straat) en bereikbaar te zijn. De openingstijden van politiebureaus geven inwoners maximaal gelegenheid in contact te komen met de politie. De politie houdt ook spreekuur tijdens de avondopenstellingen van het gemeentehuis. Brandweer en rampenbestrijding De SGP staat voor een goede organisatie van brandweer en rampbestrijding. Optimale samenwerking in de veiligheidsregio is nodig om de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk te benutten. Een gemotiveerd en goed toegerust vrijwilligerskorps vindt de SGP uitermate belangrijk. Garanderen van het landelijk vastgestelde basiszorgniveau voor hulpverleners en materieel (opleidingen, trainingen en oefeningen). Aandacht, erkenning en waardering van brandweervrijwilligers bij lokale bevolking vergroten waardoor een positiever beeld en grotere werfkracht ontstaat. Zorg dragen voor een actueel crisisbeheersingsplan, toegesneden op de plaatselijke situatie. 5

8 Op de handhaving van norm- aanrijtijden moet goed worden gelet. Toezicht, controle en handhaving De SGP staat voor consequente handhaving van regels en wetten. Om dit te kunnen bereiken moet er voldoende toezicht en controle zijn. De SGP wil dan ook meer blauw op straat. Zij wil vooral overlast, vernielingen en verloedering van de woonen leefomgeving flink aanpakken. Tijdens hoogtijdagen en evenementen meer controle op straat. Strikte handhaving van afgesproken sluitingstijden en vergunningvoorwaarden. Verkeersregels handhaven. Zondagsrust handhaven. 3. Welzijn en WMO De SGP wil staan voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij als een schild voor hen zijn. We willen hen ondersteuning bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. Aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden wil de SGP dat de gemeente zorgt voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks toch buiten de boot dreigen te vallen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente een goed vangnet realiseert. De gemeente geeft in een Wmobeleidsplan elke vier jaar aan hoe ze deze taak gestalte wil geven. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een (psychiatrische) handicap en / of langdurige zorgbehoefte. Stimulerende maatregelen nemen om onderlinge betrokkenheid binnen familie, kerk en maatschappelijke verbanden te (helpen) verbeteren. Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via algemeen maatschappelijk werk; hierbij bepleit de SGP ruimte en respect voor de levensovertuiging van de hulpvrager. Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers hulp kunnen kiezen die bij hun identiteit en levensbeschouwing past. Algemene voorzieningen en welzijnsdiensten goed spreiden, zodat deze ook voor de minder mobiele medemens bereikbaar en toegankelijk zijn. Kwaliteit van voorzieningen moeten aan minimumcriteria voldoen. Minimaal het niveau van collectieve en individuele voorzieningen in stand houden. Goede informatie, advies en ondersteuning verlenen door (digitaal) zorgloket. Een fysiek zorgloket dient in de drie kernen aanwezig te zijn, maar nog beter is de mensen in hun thuissituatie op te zoeken. Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten door burgerparticipatie, Wmo-cliëntenraad en klanttevredenheidsonderzoeken. 6

9 Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen. Zorg voor de jeugd en het gezin Onderdeel van de Wmo is aandacht voor de jeugd. De jeugd is en heeft de toekomst. De SGP stelt het gezin als de hoeksteen van de samenleving centraal; in het gezin moet de basis worden gelegd voor het goed functioneren in de maatschappij. Een goed gezin is het halve werk! De SGP streeft ernaar dat jongeren opgroeien tot burgers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd en werken aan goede voorzieningen en netwerken. Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden (vooren vroegschoolse educatie en schakelklas). Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren en hulp bieden via schoolmaatschappelijk werk, zorgadviesteams en zo nodig een gezinscoach. Jongeren dienen pas met een diploma het onderwijs te verlaten (startkwalificatie); hierbij vervullen leerplicht en jongerenloket (voortijdige schoolverlaters) een belangrijke rol. Opvoedkundige ondersteuning (laten)aanbieden aan ouders, zodat zij beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding waar te maken. Voldoende speelterreinen, skeelerbanen en trapveldjes e.d. realiseren om meer bewegen te stimuleren. Het laagdrempelige Centrum voor Jeugd en Gezin in Genemuiden verder doorontwikkelen. Het elektronisch kinddossier en de verwijsindex zoveel mogelijk laten aansluiten bij de normen en waarden van het gezin. Zorg voor de ouderen De samenleving vergrijst. Het aantal 55-plussers zal de komende jaren toenemen. Daarom dient het ouderenbeleid zich te richten op de zelfredzaamheid van ouderen zodat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen. Door participatie worden ouderen zo lang mogelijk betrokken gehouden in de Zwartewaterlandse samenleving. Een daarmee samenhangend aanbod van (openbare) voorzieningen dient voldoende aandacht te krijgen. Voldoende senioren en levensloopbestendige woningen realiseren. Regelgeving vereenvoudigen voor aanpasbaar bouwen en aanpassingen aan eigen woningen. Ondersteunen van mantelzorg en stimuleren van vrijwilligerswerk. Zorg op maat bieden, maar let op de toegankelijkheid. Behouden dan wel versterken van voorzieningen in de nabijheid van woonzorgcomplexen en wijken waar veel senioren wonen. Platform Wonen, Welzijn en Zorg oprichten. Eenzaamheid onder ouderen bestrijden door invoering van preventief huisbezoek. Volksgezondheid Welvaart brengt risico s met zich mee voor de volksgezondheid. Menig burger leeft ongezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Onze speerpunten van het lokale gezondheidsbeleid zoals het bestrijden van overgewicht 7

10 en overmatig alcoholgebruik, vragen om een stevig preventiebeleid met een concrete en structurele aanpak. Optimale voorwaarden voor GGD scheppen om zijn activiteiten uit te kunnen voeren en zijn deskundigheid te benutten. Toezicht houden op de effecten van het gezondheidsbeleid en zo nodig beleidsmatig bijsturen. Voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen garanderen, waaronder de continuïteit van de huisartsenzorg. Verslaving De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Vooral verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken, vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast. Daarom wil de SGP het huidige actieve en integrale verslavingsbeleid ook de komende periode een extra impuls geven. Een lokaal platform oprichten waarin verschillende maatschappelijke partijen, kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie en verslavingsorganisaties) deelnemen. De leeftijd voor alcoholverkoop verhogen naar 18 jaar en daarop handhaven zodra het Rijk die ruimte biedt. Bij voorlichting over preventie gebruik maken van de deskundigheid van instanties als stichting STAP, Voorkom, CAD en Tactus. Effectieve afspraken maken met de horeca, (sport)verenigingen en organisatoren van evenementen over alcoholmatiging en sluitingstijden. Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief kan zijn. 4. Locale economie, werk en inkomen De economische crisis trekt zijn sporen. Dit gaat ook Zwartewaterland niet voorbij. Hoewel jarenlang gewerkt met enorme inzet, komen mensen toch aan de kant te staan. Werken is waardevol. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie niet werken kan, verdient ondersteuning van de overheid die zorgt voor haar burgers. Werk aan de winkel! De economische activiteiten binnen Zwartewaterland kenmerken zich door de actieve handelsgeest en betrokken werknemers. Dit ondernemersklimaat wil de SGP stimuleren, maar ook de diversiteit van bedrijven verbreden. De SGP wil in de komende raadsperiode een onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe, andere branches aan te trekken binnen onze gemeente. Het stimuleren van de locale economie houdt meer in dan de gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers beperken of investeren in de samenwerking tussen de gemeente en de FIZ en het MKB. Het vraagt ook een voortvarende uitvoering van uitgewerkte plannen en geplande investeringen (uiteraard binnen de financiële mogelijkheden). 8

11 De winkelvoorzieningen (en daarmee het voorzieningenniveau voor onze burgers) staan flink onder druk in Zwartewaterland, mede door toenemende concurrentie van Zwolle, Kampen en Meppel. Om het lokale winkelbestand zo vitaal, aantrekkelijk en divers mogelijk te houden zijn ondernemers die hierin willen investeren van enorm belang. De SGP wil dat de gemeente hierbij een actieve en stimulerende rol vervuld. De ambitieuze centrumplannen van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis haken in op de behoefte van de middenstand en geven mogelijkheden om allerlei knelpunten zoals parkeren, verpaupering en verkeersafwikkeling, integraal aan te pakken. Actieve gemeentelijke participatie bij het revitaliseren van oude industrieterreinen (Waterfront, Industrieterrein Hasselt, Tapijtwijk, Genemuider Allee, e.d). Het gemeentelijke aanbestedingsbeleid dient plaatselijke ondernemers volop in staat te stellen mee te dingen naar opdrachten. Ontwikkelen en uitvoeren van centrumplannen voor de drie kernen. Een subsidioloog inschakelen om optimaal gebruik te maken van externe subsidies voor deze plannen. Winkelcentra en publieke voorzieningen versterken elkaar. Daarom het Genemuider gemeentehuis (oude gedeelte) niet verkopen, maar een publieksfunctie geven. Meer toerisme is goed voor de economie, maar mag niet ten koste gaan van het eigen karakter van de kernen en de zondagsrust. De zondag als Bijbelse rustdag stelt grenzen voor werk, economie en toerisme. Daarom zegt de SGP nee tegen een 7 keer 24-uurs economie en winkelopenstelling op zondag. Geen werk? De rijksoverheid kent de gemeente twee budgetten toe: een werkdeel en een inkomensdeel. De SGP vindt dat het budget voor werk optimaal aangewend moet worden: Maatwerk leveren in samenwerking van UWV en CWI. Geld vrijmaken voor scholing of omscholing en re-integreren in nauwe samenwerking met het Mobiliteitscentrum Zwolle. Kanslozen op de arbeidsmarkt een participatiebaan aanbieden om zo actief te blijven in de samenleving. Maar: Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar moeten worden ontzien. Als de inspanningen onder het werkdeel renderen, zal het inkomensdeel niet helemaal benut (hoeven) te worden. De SGP vindt dat bespaard geld op dit programma voor sociale doelen moet worden ingezet. (bijv. sociale werkplaatsen en participatie banen). Financiële ondersteuning Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Inkomensondersteunende maatregelen zijn er voor burgers die een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum. Armoedebestrijding moet hoog op de politieke agenda blijven. Ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 9

12 Declaratiefonds omvormen naar persoonlijk budget voor maatschappelijke deelname (125 euro per jaar). Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand. Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten. Vooral aandacht voor kinderen en (grote) gezinnen. De SGP wil zich inspannen om het niet-gebruik van lokale regelingen terug te dringen. Mensen actief benaderen in plaats van afwachten. Voorlichting geven bij zorgloketten en helpen bij aanvragen. Zet bij het participatiebeleid lokale netwerken in van vrijwilligers en kerken / diaconieën. Schuldhulpverlening Ook schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. Voorkomen is beter dan genezen. Gerichte budgetvoorlichting geven. Burgers die onvoldoende financieel besef tonen begeleiden. Misbruik voorzieningen De SGP laat er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient terug te betalen. 5. Onderwijs en educatie De SGP hecht grote waarde aan goed onderwijs binnen de gemeente Zwartewaterland. Niet alleen het behalen van goede prestaties heeft de aandacht, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het gemeentebestuur heeft een aantal taken op het gebied van onderwijs. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs en levert een forse bijdrage in het leerlingenvervoer. Onderwijsbeleid Een goede verstandhouding tussen schoolbesturen, directies en gemeente is van groot belang voor constructief overleg met deze partners in het onderwijs. Het gemeentebestuur ziet de bevoegde gezagen als serieuze partners om samen te komen tot een breed gedragen onderwijsbeleid. De gemeente onthoudt zich van actieve inmenging in het curriculum van de school. Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. In een Integraal Huisvestingsplan wordt het investeringsprogramma in meerjarenperspectief geplaatst. Het gemeentebestuur houdt rekening met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school als het gebruik maakt van zijn vorderingsrecht op leegstaande lokalen. 10

13 De gemeente draagt zorg voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Hierbij zijn veiligheid en een goed binnenklimaat belangrijke onderwerpen. Onderwijsachterstandsbeleid De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden en neemt de aanpak hiervan voortvarend ter hand. Beschikbare gelden voor voorschoolse educatie en schakelklassen ook daadwerkelijk ter beschikking stellen aan het onderwijsveld en een doorlopende leerlijn waarborgen. De gemeente faciliteert en ondersteunt bij het in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart brengen van onderwijsachterstanden, bijvoorbeeld door goede samenwerking tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Bibliotheek Een goede bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de gemeente. De SGP streeft bevordering van de leescultuur onder jong en oud na, zeker in het huidige digitale tijdperk. De openbare bibliotheken in de drie kernen vervullen hierbij een belangrijke functie. De aangeboden boeken en informatiebronnen kennen geen godslasterlijke, aanstootgevende of gezagsondermijnende uitingsvormen. De internetcomputers in de bibliotheek zijn voorzien van een adequaat filter of zijn zo geplaatst dat misbruik bemoeilijkt wordt. De bibliotheek is voor iedereen optimaal bereikbaar. Bij samenstelling en uitbreiding van assortiment wordt rekening gehouden met doelgroepen zoals laaggeletterden en verschillende denominaties. De SGP wil de bibliotheek van Genemuiden onderbrengen in het oude gemeentehuis, dat omgevormd kan worden tot Cultuurhuis. 6. Cultuur, recreatie en sport De SGP ziet als hoofddoel van de (Bijbelse) cultuuropdracht, de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie. Mensen willen zichzelf kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samenleving, en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten. Cultuur De SGP hecht grote waarde aan de beleving van cultuur. Het stimuleren van culturele activiteiten kan hieraan bijdragen. Primair dienen gewaardeerde culturele activiteiten als Genemusiment, Zwartsluis met verve en het W.G. v.d. Hulstfestival in Hasselt, voort te komen uit particulier initiatief; maar de gemeente kan hierbij een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn. 11

14 Kunst en cultuureducatie op scholen bevorderen. Hierbij wel rekening houden met de identiteit van scholen. Cultuurhistorie De SGP maakt zich sterk voor behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. De geschiedenis hangt immers nauw samen met de lokale identiteit. Het behoud richt zich zowel op gebouwen, historische landschappen en plaatselijke folklore zoals dialect en klederdracht e.d. De SGP is trots op de verschillende musea, monumenten en andere historisch waardevolle zaken in Zwartewaterland. Laten we zuinig zijn op ons culturele erfgoed! Musea als zichtbare dragers van de lokale geschiedenis behouden. De samenwerking en afstemming van musea onderling optimaliseren. Aandacht schenken aan behoud en continuïteit van het vrijwilligerskader. Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen. Museum Schoonewelle verplaatsen naar nieuw bezoekerscentrum Zwartsluis. Het oude gemeentehuis van Genemuiden bestemmen als Cultuurhuis met bijv. trouwzaal, oudheidkamer, bibliotheek, wereldwinkel, VVV, expositie ruimte, etc. Recreatie Hoge woningdichtheid, veeleisende arbeidsomstandigheden en stress veroorzaken behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen van goede randvoorwaarden. Goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden. Recreatievoorzieningen die bij het karakter van de gemeente passen en de zondagsrust niet aantasten. Verbetering maar ook uitbreiding van aantrekkelijke en goed begaanbare wandel- en fietsroutes die ook geschikt moeten zijn voor scootmobielen. Evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen en jongeren en buurtbewoners betrekken bij de (her)ontwikkeling ervan. Toerisme Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter en de zondagsrust. Versterking van het eigen imago door toeristische evenementen die verwijzen naar de lokale cultuurhistorie. Realisatie van een culturele toeristenmarkt / braderie. Sport De SGP is een voorstander van gezonde sportbeoefening, het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht, maar stelt zich terughoudend op ten aanzien van de voetbalsport. Veel wedstrijden roepen zoveel emoties op bij spelers en toeschouwers dat agressie, onsportief gedrag, schelden en vloeken normale erbij horende verschijnselen lijken te zijn. De SGP vindt dat dit zich niet verdraagt met ieders roeping tot levensheiliging. 12

15 De SGP is daarom niet voor het stimuleren van de voetbalsport (subsidies) en uitbreiding van bestaande voetbalaccommodaties. De SGP wil geen sportverdwazing. Aan zondagsport en topsport zal geen medewerking worden verleend. Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines. Sportaccommodaties Ten aanzien van bestaande voetbalvelden wil de SGP haar verantwoordelijkheid niet afschuiven op anderen. Zij zal een planologische afweging maken bij uitbreiding of verplaatsing. En aan verhuur, (noodzakelijk) onderhoud, veiligheidsvoorzieningen e.d. zal in principe medewerking worden verleend. Dit alles onder voorwaarde van acceptabele huurtarieven. Wat de SGP namelijk erg dwarszit is de scheefheid in huurtarieven tussen voetbalvelden en andere (sport)accommodaties. Het dekkingspercentage van 8 % voor voetbalvelden vinden wij onacceptabel laag omdat dus de resterende 92% door de gemeenschap moet worden bijgepast. De SGP wil meer evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen. Huurtarieven sportvelden versneld verhogen. 7. Openbare ruimte en leefomgeving We behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we bouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen valt met het water, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving. Groen Het groen bomen, parken, perken bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Aan groenonderhoud moet daarom hoge eisen worden gesteld omdat het beeldbepalend is. Te laat bijplanten en slecht onderhoud geeft een rommelig straatbeeld en ontevreden burgers. De SGP wil weer nette kernen zonder klachten van burgers. Bij het inrichten en onderhouden van de ruimte is het belangrijk onoverzichtelijke sociaal onveilige plaatsen te vermijden om te voorkomen dat mensen de auto nemen in plaats van de fiets. De kernen zo snel mogelijk weer netjes maken. Burgers motiveren hun omgeving netjes te houden. Burgers meer betrekken bij hun wijk en bij wijkverbeteringsprojecten Stimuleren van groen bij bedrijventerreinen. Stedelijke randen groen afwerken. Water Water staat volop in de belangstelling en wordt een steeds belangrijker onderwerp van het gemeentelijk beleid. Watersystemen, wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij de gemeentegrens. Daarom is goed overleg met het waterschap en omliggende gemeenten noodzakelijk. Als gevolg van klimatologische ontwikkelingen zal er op het gebied van water het nodige gaan veranderen. De commissie Veerman heeft in 2008 een voorstel gedaan om het peil van het 13

16 IJsselmeer met ca. 1 meter te verhogen. Een dergelijke maatregel kan ook voor onze gemeente de nodige consequenties hebben. Gemeentelijke riolering op goed niveau te beheren. Grond- en oppervlaktewater zuiver te houden. Belevingswaarde van water in onze omgeving in stand te houden. Het opgestelde waterplan actueel te houden. Milieubeleid We hebben Gods schepping op een verantwoorde wijze te bouwen en te bewaren. Lucht, water en bodem mogen niet (meer) vervuild worden en de aanwezige vervuiling moet worden geïsoleerd en opgeruimd. Ook vindt de SGP dat de gemeente zelf het goede voorbeeld dient te geven in zaken als energiebesparing en CO2- reductie. Stimuleren van energiezuinig en duurzaam bouwen. Energiebesparende maatregelen door isolatie en zonne-energie stimuleren. Pilot led-lampen invoeren bij openbare straatverlichting. Afvalstoffenbeleid Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval en de gevolgen daarvan voor het milieu. Bij tarieven voor afvalverwijdering geldt voor de SGP als uitgangspunt het principe de vervuiler betaalt. Goede voorlichting naar de burger over mogelijkheden voor afvalreductie. Verloedering van de openbare ruimte door zwerfvuil, hondenpoep en kauwgom op straat aanpakken. Het aantal ondergrondse containers voor gescheiden afvalinzameling bij winkelcentra en hoogbouw uitbreiden. Afvaltoerisme aanpakken. Verkeer Het verkeer en een goede verkeerscirculatie zullen in onze gemeente voortdurend aandacht vragen. Uit oogpunt van veiligheid moeten wegen, fiets- en voetpaden van goede kwaliteit zijn. De SGP vindt dat het wegenonderhoud zo snel mogelijk op het gewenste niveau dient te worden gebracht. Achterstallig onderhoud moet worden voorkomen. Schadeclaims als gevolg van slecht onderhoud kosten de gemeente immers (veel) geld. Bij beheer en aanleg van wegen, fiets- en voetpaden dient terdege rekening gehouden te worden met ouderen en gehandicapten. De SGP vraagt ook speciale aandacht voor routes die door de schooljeugd worden gebruikt. Ook de parkeerproblematiek in de kernen dient, in samenhang met de centrumplannen, tot een oplossing te komen. Het afwisselende rivier- en polderlandschap in de gemeente biedt volop mogelijkheden om te wandelen, fietsen en te varen. De gemeente stimuleert het ontwikkelen van nieuwe wandel-, fiets- en vaarroutes. Klachten over fiets- en wandelpaden snel aanpakken. Parkeerproblematiek in de kernen oplossen. Handhavend optreden bij structurele overtredingen. Vrachtwagens zoveel mogelijk weren uit de kernen. Inventarisatie van mogelijke parkeerruimte voor grotere bedrijfsauto s. 14

17 De verkeersproblematiek in en rond Hasselt moet opgelost worden. Fietspad / ventweg tussen Genemuiden en Hasselt realiseren. Openbaar vervoer moet op peil blijven of verbeteren. Vaartweg aanpakken en oversteekplaatsen veiliger maken. Speelvoorzieningen In onze kinderrijke gemeente zijn voldoende en veilige buitenspeelplaatsen erg belangrijk. Een goede geografische spreiding is daarbij gewenst. Bestaande speelplaatsen in kinderrijke buurten zoals de Willem Egbertsstraat in Hasselt mogen niet worden opgeofferd voor extra woningen. Bouwplannen aan de Willem Egbertsstraat aanpassen / heroverwegen om de leefbaarheid niet in het gedrang te laten komen. Achterstallig onderhoud van speelplaatsen wegwerken. Oprichting van een speeltuin in Genemuiden stimuleren. Buurt betrekken bij (her)inrichting van speelplaatsen. Begraafplaatsen De gemeente zorgt in de verschillende kernen voor voldoende en gepaste gelegenheden voor het begraven. Het ruimen van graven dient zo lang mogelijk te worden uitgesteld. De SGP is om Bijbelse reden tegen crematie, urnenmuren en asverstrooiing. De tarieven van begraaf- en grafrechten behoeven van de SGP niet kostendekkend te zijn; een jaarlijkse aanpassing van de begraaf- en grafrechten aan het inflatiepercentage is acceptabel. 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Omdat de ruimte in Zwartewaterland schaars is en er veel verschillende maatschappelijke terreinen zijn die beslag op deze ruimte leggen, is het belangrijk dat de overheid ordenend en regulerend optreedt. Het Bijbels rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening en milieu. De openbare ruimte moet verantwoord worden ingedeeld. Structuurvisie De Structuurvisie Zicht op Zwartewaterland is in 2005 vastgesteld. In deze visie zijn volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en recreatie afgewogen en in beeld gebracht. De SGP pleit ervoor de vastgestelde Structuurvisie steeds als basis te gebruiken bij de nadere uitwerking van onderstaande plannen: Het Zwartewaterlint. Ontwikkeling van Binnenveld en de bergingsvijver langs Zevenhont. Nationaal Landschap. Historische kernen Zwartsluis en Hasselt. Tapijtwijk. 15

18 Bestemmingsplannen Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte vast, nu en in de nabije toekomst. In bestemmingsplannen flexibel zijn. In bestemmingsplannen voldoende rekening houden met ontwikkelingen op korte termijn. Bestemmingsplannen actueel houden. Welstand(snota) De welstandsnota schrijft voor waaraan bouwactiviteiten c.q. reclame-uitingen getoetst worden en is mede bepalend voor de beleving van de openbare ruimte. De SGP vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen en reclame uitingen moeten passen bij historische en culturele waarden van de woon en leefomgeving. Hierbij moeten we wel waken voor onnodige regelgeving voor burgers en bedrijven en eventueel welstandsvrije gebieden overwegen. Wonen Het gaat een burger niet alleen om een goede woning, maar ook om zaken als de aanwezigheid van voorzieningen, groen, speelterreinen, goede infrastructuur, sociale veiligheid en voldoende openbaar vervoer. Kortom, de kwaliteit van zijn of haar leefomgeving. De SGP vindt het belangrijk dat er bij de samenstelling van nieuwe woonwijken evenwicht is in type en prijsklasse van woningen. Ook minder draagkrachtigen en starters moeten in staat gesteld worden om betaalbaar te wonen. Alternatieve eigendomsvormen kunnen daarvoor mogelijkheden bieden. Ook pleiten wij voor het reserveren van voldoende budget om startersleningen te faciliteren. Bij het realiseren van nieuwe woonruimte gaat inbreiden voor uitbreiden om efficiënt om te gaan met onze schaarse ruimte, met als randvoorwaarde dat het woongenot van omwonenden niet geschaad mag worden. Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus en bouwstijlen. Er moeten verschillende woningen staan: sociaal, middelduur en duur. In levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen voorzien. Doorstroming stimuleren. Plannen voor inbreidingslocaties ontwikkelen. Bij ontwikkeling van uitbreidingslocaties nagaan hoe duurzaamheid bereikt kan worden. Niet bouwen voor buurgemeenten De SGP is voor een uitgiftebeleid van woningen dat gericht is op de behoefte van de eigen bevolking. Wij willen graag een plattelandsgemeente blijven en daarbij de eigen identiteit van de verschillende kernen behouden. Alleen voor kernen die met krimp te maken hebben en waar het voorzieningenniveau onder druk staat willen wij een uitzondering maken. Vanwege de vergrijzing van de bevolking is er blijvend behoefte aan senioren- en ouderenhuisvesting. Mogelijkheden om aanpasbaar en aangepast te bouwen moeten optimaal worden benut. Kleine kernen Het voorzieningenniveau in Kamperzeedijk en Mastenbroek moet minstens op het huidige peil blijven om de leefbaarheid van deze kernen op de langere termijn te kunnen behouden. 16

19 Herinrichting oudere woonwijken Bij woonwijken die ouder dan 30 jaar zijn, gaat de kwaliteit van de leefomgeving vaak snel achteruit. Bestrating en openbaar groen zijn aan het eind van hun levensduur. Revitalisering van dergelijke woonwijken is daarom noodzakelijk om verpaupering te voorkomen. Bedrijventerreinen De SGP benadrukt de wens om, ook op bedrijventerreinen, te komen tot een beeldkwaliteitplan. In de verkavelingopzet moet rekening gehouden worden met diversiteit van bedrijven. Dit vergroot de positieve uitstraling en daarmee de kwaliteit van bedrijfsterreinen. Herstructurering, renovatie en sanering van bestaande bedrijventerreinen is een blijvend aandachtsterrein waar veel tijd en geld mee gemoeid gaat. Goed en helder overleg met duidelijke afspraken tussen gemeente en bedrijfsleven, is hierbij een eerste voorwaarde. Agrarische sector De agrarische bedrijvigheid in het buitengebied staat onder druk. Gedwongen door nationale en internationale ontwikkelingen gaat het proces van schaalvergroting onverminderd door. De SGP is blij met het initiatief om door inzet van een gebiedsmakelaar dit proces te ondersteunen. Wij denken daarbij aan het verbeteren van de verkaveling door o.a. vrijwillige kavelruil, het steunen van samenwerkingsverbanden en specialisaties. Wel dient het landschappelijke karakter zoveel mogelijk te worden behouden. Omdat het aantal agrariërs dat zijn werkzaamheden (al dan niet gedwongen) beëindigt toe neemt, staat de economische basis van het landelijke gebied onder druk. Een verbreding van de agrarische functie door nieuwe en passende activiteiten kan de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied versterken. Gebiedsmakelaar inzetten. Combineren van agrarische activiteiten met het beheer van natuur- en landschapswaarden (op vrijwillige basis). Bijv. door compensatie voor natuurwaarden in verband met stadsuitleg en nieuwe bedrijventerreinen. Bij het Natura 2000 beleid haalbare doelen stellen die economisch en juridisch onderbouwd zijn. Integrale gebiedsgerichte benadering toepassen bij het nieuwe bestemmingsplan buitengebied waarbij de verschillende belangen integraal worden afgewogen. Het Nationaal landschap IJsseldelta mag geen extra beperkingen voor de agrarische sector opleveren. Periodiek overleg voeren over landbouwontwikkelingen met lokale afdeling van LTO-noord en natuur- en landschapsorganisaties. 9. Financiën De financiële crisis, met de daarop volgende economische crisis heeft ook gevolgen voor het gemeentelijke huishoudboekje. Beleid vaststellen is één, voldoende financiële middelen is twee! De gemeente verkrijgt deze middelen van het Rijk of via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger! Elke Euro telt. Transparant, gezond en verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt. 17

20 Begroting In de jaarlijkse begroting komen alle voornemens met bijbehorende kosten samen. Dan worden de keuzes gemaakt voor de daadwerkelijke besteding van het belastinggeld van de burger. De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na. Structureel sluitende begroting presenteren. Actieve sturing op beleid en geld door solide begroting. Solide buffers voor het opvangen van risico s. Transparante afspraken maken over beleidsmatige wijzigingen en de financiële consequenties daarvan. Bestaand beleid en lopende uitgaven kritisch evalueren en afwegen of dit wel of niet gecontinueerd of op een lager niveau gebracht moet worden. Voldoende middelen om gebouwenbeheer, riolering, openbare ruimte, speelplaatsen en groen op het door de raad bepaalde kwaliteitsniveau uit te voeren. Concrete, te controleren doelen en doelstellingen formuleren. Bezuinigingen/ombuigingen De SGP wil realistisch zijn en beseft dat financiële ombuigingen noodzakelijk en aanstaande zijn om de gevolgen van de recessie en bezuinigingen bij het Rijk richting gemeenten op te kunnen vangen. Zij wil daarbij niet de kaasschaafmethode hanteren (overal een beetje af) maar het bestaande beleid kritisch afwegen op nut en noodzaak. Vergelijking van de kosten van taken met die van gelijksoortige gemeenten is daarbij gewenst. Maar ook de mate van kostendekkendheid van producten en diensten, subsidies op het gebied van kunst, cultuur en sport, de (te) lage huurtarieven voor de sportvelden, de investeringssubsidies voor sportaccommodaties en diverse projectsubsidies komen wat de SGP betreft voor heroverweging in aanmerking. Ook een grondig onderzoek naar interne kosten van bestuur en organisatie is daarbij noodzakelijk. Belastingen Zwartewaterland krijgt een uitkering van het Rijk (Gemeentefonds), maar heft ook belastingen. Een belangrijk deel hiervan is de onroerende zaakbelasting (OZB). De SGP is pleitbezorger van een terughoudende inzet van dit recht om belasting te heffen. Er moet evenwicht zijn tussen het voorzieningenniveau voor de burgers en de te heffen belasting; uiteraard met inachtneming van de draagkracht van de inwoners. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten is het OZB tarief in Zwartewaterland hoog. De SGP kan daarom alleen akkoord gaan met een jaarlijkse aanpassing met de inflatiecorrectie. Bij een eventueel structureel begrotingstekort en ontoereikende risicobuffers eerst de kostendekkendheid van producten/diensten en het schrappen of versoberen van taken en plannen bezien. Bij waardestijging van onroerend goed moet het percentage naar beneden worden bijgesteld zodat de lasten niet extra stijgen. Kwijtschelding van belastingen voor burgers die niet kunnen werken of van een laag inkomen moeten rondkomen. Maatschappelijk rendement De overheid is gericht op maatschappelijk rendement. Overtollige financiële middelen worden ingezet voor geschikte en noodzakelijke maatschappelijke investeringen of 18

21 worden teruggegeven aan de burger. Tijdelijk overtollige beschikbare financiële middelen worden onder strikte voorwaarden uitgezet. Bij voorkeur bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank of het Rijk. Betrouwbaarheid en kredietwaardigheid genieten de voorkeur boven een hogere rente. 19

22 De 12 voornaamste speerpunten van de SGP 1. Het gehele gemeentelijke beleid toetsen aan Gods Woord. 2. Centrumplannen in alle kernen uitvoeren om het winkelbestand en de leefbaarheid in stand te houden en de parkeerproblematiek op te lossen. 3. Oude gemeentehuis van Genemuiden niet verkopen, maar publieksfunctie geven. 4. Wegen-, paden- en groenonderhoud moet veel beter. Achterstallig onderhoud versneld wegwerken. 5. Overlast en verloedering van de leefomgeving adequaat aanpakken en/of handhavend optreden. 6. De dienstverlening aan de burger kan (veel) beter (zie enquête de staat van de gemeente ). 7. Alleen bouwen voor de eigen bevolking (niet voor de omgeving). Extra aandacht voor starters. 8. Zwakkeren in de samenleving zoals ouderen en gehandicapten en kwetsbare groepen beschermen en goed faciliteren. 9. Extra aandacht voor Jeugd en Gezin. 10.Kostendekkendheid van sportvoorzieningen verhogen. 11. Leefbaarheid in wijken verbeteren door burgers meer te betrekken bij wijkbeheer en wijkverbeteringsprojecten. 12. Bezuinigingen gaan voor belastingverhoging. 20

23

24

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014. Oud-Beijerland. gemeenteraadsverkiezingen 2010. www.sgpoudbeijerland.nl

DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014. Oud-Beijerland. gemeenteraadsverkiezingen 2010. www.sgpoudbeijerland.nl DE SGP STAAT ER VOOR! Verkiezingsprogramma 2010-2014 Oud-Beijerland gemeenteraadsverkiezingen 2010 www.sgpoudbeijerland.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 1. Besturen en dienstverlening

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018

de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018 de SGP... Juist nu! SGP-verkiezingsprogramma gemeente Neerijnen 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Burger en bestuur 5 Het gemeentebestuur: de gemeenteraad 5 Het gemeentebestuur: de organisatie 5 Het

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Voorzitter: Mattheus 5:1 12.

Voorzitter: Mattheus 5:1 12. Voorzitter: Rond Hervormingsdag is het goed naar onze inspiratiebronnen te kijken. Hoeveel welvaart, techniek en wetenschap we ook hebben de woorden van Jezus in de Bergrede 1, heb je vijanden lief, zegen

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

FINANCIËLE PARAGRAAF. Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017 pagina 1

FINANCIËLE PARAGRAAF. Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017 pagina 1 FINANCIËLE PARAGRAAF ADDENDUM op VERKIEZINGSPROGRAMMA pagina 1 Contact Simon Brouwer Berberisstraat 29 3442 GL WOERDEN Tel. : 0348-69 14 71 GSM : 06-21 22 16 53 E-mail : scbrouwer@sgp-woerden.nl Twitter:

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Gemeente Geertruidenberg. Coalitie-overeenkomst 2014-2018 UITNODIGING VOOR DE TOEKOMST

Gemeente Geertruidenberg. Coalitie-overeenkomst 2014-2018 UITNODIGING VOOR DE TOEKOMST Gemeente Geertruidenberg Coalitie-overeenkomst 2014-2018 UITNODIGING VOOR DE TOEKOMST VOORWOORD De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 resulteert in een coalitie van drie partijen:

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BGR

Verkiezingsprogramma BGR Verkiezingsprogramma BGR 1. Algemeen Gemeenschappelijk belang De Belangen Gemeenschap Rozendaal (BGR) vertegenwoordigt als belangengemeenschap de belangen van alle Rozendalers. Dat is de oorspronkelijke

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst Inhoudsopgave Participatie: meetellen en meedoen 4 De kernboodschap 6 In gesprek: samen op zoek naar oplossingen 8 Opvoeden en opgroeien 12 Mantelzorg, vrijwilligerswerk

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma SGP Rhenen 2014-2018 1

Verkiezingsprogramma SGP Rhenen 2014-2018 1 Verkiezingsprogramma SGP Rhenen 2014-2018 1 Waarom de SGP? De SGP in Rhenen staat voor beleid dat gegrond is op drie kernbegrippen: Bijbels, betrokken en betrouwbaar. In het verkiezingsprogramma 2014-2018

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B. PEUTERSPEELZALEN Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 5.De peuterspeelzaal heeft meerwaarde naast de kinderopvang 6.Het is belangrijk dat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf afzonderlijk

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl Middachten landgoed in bedrijf Middachten cultureel erfgoed 2 Continuïteit al 800 jaar Middachten circa 1730 meer dan 800 jaar oud vererfd, nooit verkocht familiegeneraties verbonden aan Middachten (Van

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

DAAD BIJ HET WOORD! Verkiezingsprogramma gemeenteraad Goeree-Overflakkee 2013-2018

DAAD BIJ HET WOORD! Verkiezingsprogramma gemeenteraad Goeree-Overflakkee 2013-2018 Verkiezingsprogramma gemeenteraad Goeree-Overflakkee 2013-2018 VOORWOORD De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) baseert haar politieke visie op de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God. De Bijbel

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie