Handleiding overgang po-vo in de Meierij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding overgang po-vo in de Meierij"

Transcriptie

1 Handleiding overgang po-vo in de Meierij Aanmelding voor schooljaar Informatie voor de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs van de samenwerkingsverbanden in de Meierij

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Uit het toetsbesluit PO 4 Advisering 5 Nieuw beleid praktijkonderwijs 6 Nieuw beleid leerwegen basis en kader van het VMBO 7 Aanmeldprocedure 8 Passend onderwijs en zorgplicht 10 Digitale overdracht 11 Bijlage 1: tijdpad voor Ldos Bijlage 2: aanvullende afspraken op SWV-niveau Bijlage 3: voorbeeld Adviesformulier (gegenereerd vanuit ldos) Bijlage 4: procedure overgang PO-VSO Bijlage 5: overlegstructuur PO-VO in regio de Meierij 1

3 VOORWOORD Voor u ligt de handleiding voor de aanmeldprocedure van leerlingen uit groep 8 die in de zomer van 2016 de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Deze handleiding is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de beide swv-en primair en voortgezet onderwijs de Meierij en vastgesteld door de regiegroep PO-VO. Tussen de swv-en primair en voortgezet onderwijs is een overlegstructuur ingericht (zie bijlage). Over de inhoud van het overdrachtsdossier worden jaarlijks afspraken gemaakt en deze worden ook geëvalueerd. Het resultaat daarvan wordt in deze handleiding verwerkt. In deze handleiding wordt uitgegaan van het Toetsbesluit PO, gepubliceerd in het Staatsblad van 3 juli 2014 en de wetswijzigingen door de invoering van Passend Onderwijs op In het kort worden in deze handleiding de belangrijkste onderdelen van de aanmeldprocedure beschreven. Nieuw t.o.v. van vorig jaar zijn wijzigingen t.a.v. de leerlingen met een advies Praktijkonderwijs en de leerlingen met een basis- of kaderadvies met achterstanden op de diverse gebieden (voorheen de leerlingen met leerwegondersteuning). Hierover vindt u meer informatie in deze handleiding. Sinds vorig jaar worden in de hele Meierij PO-VO gegevens digitaal overgedragen via LDOS. Zie hiervoor het hoofdstuk digitale overdracht. Ook nieuw is het adviesformulier bestaande uit NAW-gegevens, het schooladvies en ja/nee extra ondersteuningsbehoefte, allemaal gegenereerd vanuit LDOS (zie bijlage). Ouders melden zich op de VO-school met dit formulier. Met deze gegevens kan de VO-school het overdrachtsdossier ophalen. Noodzakelijke gegevens die niet digitaal beschikbaar zijn worden door ouders/verzorgers op papier overgedragen. Voor alle leerlingen wordt hetzelfde OKR opgesteld. Bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zal het OKR uitgebreider ingevuld worden en eventueel aangevuld worden met een reeds bestaand ontwikkelingsperspectief en/of andere relevante informatie. Voor meer informatie over nieuwe regelgeving m.b.t. de overgang po-vo zie de website: Voor vragen of opmerkingen over deze handleiding kunnen de basisscholen terecht bij: Martin Hemmes Swv primair onderwijs de Meierij en kunnen de scholen voor voortgezet onderwijs terecht bij: Marlies Peters Swv voortgezet onderwijs de Meierij Wij wensen U succes met deze belangrijke overstap voor onze leerlingen! 2

4 UIT HET TOETSBESLUIT PO verschenen in het Staatsblad van 3 juli 2014 Scholen voor voortgezet onderwijs baseren de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar voortaan op het advies van de basisschool over wat voor een leerling de meest passende schoolsoort is in het voortgezet onderwijs (hierna: het schooladvies). Met dit Toetsbesluit PO wordt het schooladvies (en niet het resultaat en advies van de eindtoets) leidend voor de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Tevens wordt vastgelegd dat scholen voor voortgezet onderwijs in beginsel geen andere toelatingstoetsen of toelatingsexamens kunnen afnemen bij de leerlingen die zich aanmelden voor het eerste jaar. De grotere nadruk op het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is ingegeven door de overweging dat dit advies gebaseerd is op meerdere jaren aan observaties van de ontwikkeling en de kennis en vaardigheden van een leerling. Het geeft daarmee, anders dan de eindtoets, een breder inzicht in de ontwikkeling op andere leer- en vormingsgebieden dan taal en rekenen. Zo komen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hun kennis en vaardigheden in andere vakken in het schooladvies tot uitdrukking. De functie van de eindtoets wordt die van een second opinion. Wanneer het resultaat op de eindtoets leidt tot een hoger advies dan bij het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Leerlingen kunnen dus door op de toets boven verwachting te presteren het voordeel van de twijfel krijgen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies, maar het bevoegd gezag, dat het schooladvies vaststelt, kan ook beslissen dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Overigens wordt het schooladvies alleen heroverwogen als de leerling de toets beter maakt dan verwacht, niet als de leerling de toets slechter maakt dan verwacht. In de toekomst kan het dus niet meer zo zijn dat VO-scholen leerlingen uitsluitend op basis van een eindtoetsresultaat wel of niet toelaten. Een school voor voortgezet onderwijs kan daarom niet langer een hoge eindtoetsscore als toelatingseis stellen. Het resultaat dat een leerling op de centrale eindtoets of andere eindtoets behaalt, leidt tot een «toetsadvies» over het vervolgonderwijs, dat dus kan afwijken van het schooladvies dat door de basisschool zelf al is opgesteld. Het toetsadvies wordt met dit besluit «exclusief» het verplichte, objectieve, tweede gegeven dat wordt opgenomen in het onderwijskundig rapport van de basisschool. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit is het niet meer toegestaan voor scholen voor voortgezet onderwijs om van de betreffende basisschool andere toets- of testgegevens van de leerling te vragen voordat tot toelating wordt besloten en deze gegevens kunnen daarom niet meer worden gebruikt als het verplichte tweede gegeven. Voor de kleine groep leerlingen die op grond van de uitzonderingsmogelijkheden in de wet geen eindtoets maken, ligt het voor de hand om het schooladvies als enige gegeven te gebruiken bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bij deze groep leerlingen kan het bevoegd gezag van de VOschool een geschiktheidsonderzoek doen. Overigens zal een groot deel van deze leerlingen uitstromen naar scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en daarom een toelaatbaarheidverklaring van het samenwerkingsverband ontvangen. Alleen als er voor de kandidaat-leerling geen schooladvies of geen eindtoetsresultaat is, kan een VOschool voor toelating een onderzoek naar de geschiktheid van de leerling doen (denk aan verhuisleerlingen of leerlingen zonder OKR, afkomstig uit het buitenland). 3

5 DE ADVISERING Bron: onderwijsinspectie, zie: Enkelvoudig of dubbel schooladvies? Een schooladvies kan zowel enkelvoudig (één schoolsoort adviseren) als dubbel (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten adviseren) zijn. Het dubbele schooladvies is geschikt voor leerlingen van wie nog niet geheel helder is in welke schoolsoort de leerling het beste tot zijn recht komt. Afspraken tussen basisscholen en vo-scholen om alleen nog maar enkelvoudige schooladviezen op te stellen zijn niet in het belang van deze leerlingen. Uiteraard moeten basisscholen zowel het enkelvoudige als het dubbele advies zorgvuldig opstellen. Het schooladvies moet gebaseerd zijn op de resultaten die de leerling heeft gehaald gedurende zijn schoolloopbaan, maar ook op de bredere kennis die de school van de leerling heeft (motivatie, ondersteuning vanuit thuis, sociale en emotionele ontwikkeling enzovoorts). Daarnaast moet er een heldere procedure zijn waarbij betrokkenen goed geïnformeerd worden. Ook is het van belang dat de basisschool goed zicht heeft op het voortgezet onderwijs in het algemeen en het aanbod in de regio in het bijzonder. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het basisschooladvies en daarmee ook op de kwaliteit van de advisering. Indien de inspectie signalen ontvangt dat een vo-school voorbij gaat aan het leidende karakter van het schooladvies, kan zij handelend optreden. Dit optreden is er primair op gericht dat de betrokken school de wettelijke bepaling alsnog in acht neemt. Wanneer is bijstelling van het schooladvies mogelijk? Het schooladvies kan alleen worden bijgesteld als de leerling hoger scoort op de eindtoets dan verwacht en de basisschool het schooladvies moet heroverwegen. Zowel dit bijgestelde advies als het oorspronkelijke advies moeten in Bron zijn opgenomen. VO-scholen kunnen het schooladvies niet bijstellen. Zij mogen dus ook geen aanvullende eisen stellen of aanvullende toetsen afnemen. Ook mogen zij niet op basis van informatie uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool het schooladvies bijstellen of de basisschool verzoeken het advies bij te stellen. Indien wij als inspectie signalen krijgen dat oneigenlijke bijstellingen plaatsvinden zullen wij de scholen daarop aanspreken. De VO-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders. 4

6 NIEUW BELEID VOOR LEERLINGEN MET ADVIES PRAKTIJKONDERWIJS Vanaf 1 januari 2016 maakt het Praktijkonderwijs deel uit van passend onderwijs en wordt het afgeven van een indicatie daarmee onderdeel van de opdracht van de samenwerkingsverbanden. Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs (pro) als schoolsoort, is een indicatie nodig. Het praktijkonderwijs is in de nieuwe wetgeving daarom uitgezonderd van het leidende karakter van het schooladvies. Het is dus niet zo dat de basisschool via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Voor de toelating tot het praktijkonderwijs geldt dezelfde werkwijze als voorheen. Het uiteindelijke besluit over de toelating tot het praktijkonderwijs ligt na 1 januari 2016 bij het samenwerkingsverband VO. De voorwaarden voor toelaatbaarheid op een praktijkschool zijn ongewijzigd: 1. het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en 80 (op basis van vastgestelde instrumenten) 2. de leerling heeft leerachterstand op tenminste twee van de volgende vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen of spellen, waarvan minimaal een van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand groter is dan of gelijk is aan 0,50. Bij twijfel over het advies wordt door de basisschool contact opgenomen met het eigen samenwerkingsverband. Binnen deze regio gaan we er van uit dat bij een leerling die het advies PRO krijgt in de meeste gevallen tijdens de schoolloopbaan al een intelligentietest is afgenomen. Uitzondering kunnen die leerlingen zijn die vallen in het grensgebied en die zich daardoor zonder intelligentie-onderzoek melden bij een school voor praktijkonderwijs. Zie ook de brochure die breed is verspreid en te vinden is op de websites van de beide swv-en. 5

7 NIEUW BELEID VOOR LEERLINGEN MET ADVIES LEERWEG VMBO BASIS OF KADER (waarvan voorheen een deel leerweg ondersteunend onderwijs) Vanaf 1 januari 2016 maakt ook Leerwegondersteuning deel uit van passend onderwijs en is daarmee onderdeel van de opdracht van de samenwerkingsverbanden. Binnen de Meierij wordt vanaf 1 januari 2016 niet meer geïndiceerd voor leerwegondersteuning. Wel krijgt de leerling op het voortgezet onderwijs de ondersteuning die nodig is en krijgen de scholen daarvoor de beschikking over extra middelen. Daarom is de overdracht van alle relevante informatie voor het voortgezet onderwijs van groot belang opdat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Bij de overdracht gelden de volgende afspraken: - het belang van de leerling staat voorop, - professionals conformeren zich aan de bepalingen in de wet over informatie-uitwisseling door scholen. Uit het overdrachtsdossier halen scholen: - de leerachterstanden (via het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8) - gegevens over eventueel aanwezige sociaal emotionele problematiek - aanvullende documenten indien van belang en beschikbaar (o.a. OPP, handelingsplannen, intelligentiegegevens) - de benodigde ondersteuningsbehoefte Als een leerling een vmbo-advies én een indicatie voor praktijkonderwijs heeft en de vmbo-school schat in dat de leerling het vmbo aankan, dan kan de leerling op het vmbo worden geplaatst. Indien een leerling een vmbo-advies heeft en de VO-school schat in dat de leerling qua niveau niet in staat is een vmbo-diploma te halen en dus een indicatie voor praktijkonderwijs nodig heeft, dan vraagt de VO-school in overleg met de ouders een pro-indicatie aan. Indien de ouders hier niet aan willen meewerken, dan kan er geen pro-indicatie worden aangevraagd en wordt advies gevraagd bij de Advies Commissie Toewijzing (ACT). Bij twijfel of onduidelijkheid wordt er altijd advies gevraagd bij het eigen samenwerkingsverband, d.w.z. door basisscholen bij de ondersteuningseenheid van swv primair onderwijs de Meierij en door de vo-scholen bij de ACT van swv voortgezet onderwijs de Meierij. Zie ook de brochure die breed is verspreid en ook te vinden is op de websites van de beide swv-en. 6

8 AANMELDPROCEDURE 1. Adviesgesprek: De basisschool voert vóór 1 maart (wettelijk) het adviesgesprek met leerling, ouders, de leerkracht van groep 8 en/of de intern begeleider van de basisschool. In dit gesprek wordt het advies gegeven voor het voortgezet onderwijs en nemen ouders kennis van de inhoud van het overdrachtdossier dat door de basisschool wordt overgedragen aan het voortgezet onderwijs. Het overdrachtdossier bestaat voor alle leerlingen uit de volgende onderdelen: - Het Onderwijskundig rapport (OKR), met o.a. de toetsresultaten van het CITO-LVS (groep 6 t/m 8), de leerlingkenmerken, de ontvangen ondersteuning, de in de toekomst benodigde ondersteuning) - Relevante bijlagen, zoals verslagen, ontwikkelingsperspectief, handelingsplan e.d. De ouders krijgen na het adviesgesprek een adviesformulier mee waarop de NAW gegevens en het schooladvies vermeld staan, inclusief wel/niet extra ondersteuningsbehoefte. Dit formulier bevestigt dat ouders kennis hebben genomen van het schooladvies en de inhoud van het overdrachtsdossier. Het formulier wordt gegenereerd vanuit ldos. Ouders hebben de mogelijkheid op dit formulier hun zienswijze te geven op het gegeven advies. 2. Aanmelding op een VO-school: Ouders kiezen, samen met hun kind, een school. Ouders kunnen vóór inschrijving het ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van iedere vo-school. Ouders melden hun kind schriftelijk aan op een van de daarvoor geplande data. Ze nemen het adviesformulier mee naar de VO- school van hun keuze. Hiermee kan de VO-school het onderwijskundig rapport en de eventuele bijlages digitaal ophalen via ldos. Meer informatie over de scholen en de aanmelddata is te vinden op de website van de scholen. 3. Passend aanbod: Na aanmelding op een vo-school wordt het dossier van de leerling opgehaald en bestudeerd. Er wordt een inschatting gemaakt van de benodigde ondersteuning. Dit doet de school op basis van de overdrachtsgegevens van de basisschool én op basis van eigen inschattingen. De school heeft wettelijk 6 weken om een passend onderwijsaanbod te doen. De school kan de ondersteuning aan leerlingen op vele manieren vormgeven. Het kan zijn dat er aanvullende informatie nodig is om goed te beoordelen welke ondersteuning nodig is. In dat geval zal contact opgenomen worden met de basisschool en kan de periode verlengd worden tot 10 weken. Als de vo-school informatie op wil vragen bij andere instanties, dan moeten de ouders hiervoor toestemming geven. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is of komt, moet school werken met de informatie die er wel is. Ook als de ouders aangeven dat ze geen extra informatie willen leveren, moet de vo-school het doen met de informatie die wel beschikbaar is. Wanneer de vo-school van mening is dat de gevraagde ondersteuning niet geboden kan worden, vraagt de school advies aan de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het swv voortgezet onderwijs de Meierij. De ACT neemt dan altijd ook contact op met de contactpersoon van de betreffende Ondersteuningseenheid (OE) van swv primair onderwijs de Meierij. De ACT kan ook een toelaatbaarheidverklaring afgeven voor het speciaal onderwijs. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling. 7

9 4.Bericht van plaatsing: Alle ouders krijgen schriftelijk bericht over de plaatsing. Basisscholen worden hierover ook geïnformeerd. Hiervoor worden de wettelijke termijnen in acht genomen. 5. Heroverweging: Na de uitslag van de eindtoets kan het zijn dat, na heroverweging, een schooladvies wordt aangepast. Een bijgesteld advies geeft recht op toelating tot de daarbij behorende schoolsoort. Indien de school van aanmelding dit niveau niet kan aanbieden melden ouders hun kind op een school die deze schoolsoort wel aanbiedt. 6. Mogelijkheid tot beroep Wanneer een ouder het niet eens is met het besluit van de school, dan kan deze in beroep gaan. Voor de beroepsprocedure wordt verwezen naar de website van de betreffende school. 8

10 PASSEND ONDERWIJS EN DE ZORGPLICHT Binnen de scholen wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de nieuwe wet Passend Onderwijs, waaronder de zorgplicht. De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden : - Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol). - Ouders respecteren de grondslag van de school. - De leerling moet voldoen aan het inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht is op het behalen van een diploma (een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar voor het vwo). - Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wat moet blijken uit de informatie bij aanmelding. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in. Het is scholen toegestaan bij een te groot aantal aanmeldingen met een plaatsingsprocedure te werken. De plaatsing vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Pas na de plaatsing wordt bekeken of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 9

11 DIGITALE OVERDRACHT LEERLINGGEGEVENS Vanaf dit jaar gebeurt de digitale overdracht met de landelijke OSO-standaard, dat wil zeggen dat de overdracht voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom de overdracht van gegevens, waaronder bescherming van de persoonsgegevens. De digitale overdracht gebeurt via LDOS, dat voldoet aan de OSO-standaard. Dit garandeert dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen. Het verplicht alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) OSOgecertificeerd te zijn vanuit hun bestuur, ook voor LDOS. Voor meer informatie kijk op: en Er is een tijdpad wanneer gegevens klaar moeten staan voor overdracht naar het voortgezet onderwijs (zie tijdpad in deze handleiding). Ook de CITO-eindtoets en de eventuele heroverweging van het advies dienen toegevoegd te worden aan het overdrachtsdossier. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs zijn rondom de digitale overdracht gebruikersgroepen ingesteld. Zij worden nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en de jaarlijkse evaluatie en hun input wordt weer gebruikt voor nieuwe afspraken. In de regiegroep (zie overlegstructuur verderop in deze handleiding), worden afspraken gemaakt tussen de beide swv-en primair en voortgezet onderwijs de Meierij, die vervolgens worden verwerkt in deze handleiding. Over het programma LDOS is alles te vinden op de site : Voor de scholen voor po en vo van de beide swv-en in de Meierij zijn helpdesks ingericht. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunnen scholen terecht bij: helpdesk LDOS PO Bommelerwaard Wiggert Jan van Wijngaarden tel: PO Boxtel Gerrit de Jong tel: / PO s-hertogenbosch Noud van der Cammen tel: / PO Schijndel Noud van der Cammen tel: / PO Vught Gerald van Gils tel: VO de Meierij Inge van Alphen tel:

12 Bijlage 1: TIJDPAD VOOR LDOS SCHOOLJAAR datum wat Door wie Van oktober 2015 tot 1 februari Inlezen en aanvullen gegevens voor LDOS PO 2016 Op 19 februari 2016 De basisscholen hebben de leerlingdossiers van de groep 8 leerlingen zoveel mogelijk op definitief staan in LDOS PO 22 februari t/m 4 maart 2016 Monitoren of alle leerling dossiers op definitief staan PO en SWV PO en SWV VO Uiterlijk 1 maart 2016 Adviesgesprek voeren met ouders en inzicht geven in PO OKR maart 2016 Aanmeldingen met het adviesformulier bij de VOschool Ouders en leerling naar keuze* Tussen 7 en12 maart 2016 Ophalen overdrachtsdossiers bij LDOS via BSN VO nummer en inladen gegevens in eigen leerlingvolgsysteem 15 maart 2016 Indien een leerling niet is geplaatst dient in Ldos de optie niet geplaatst te worden aangevinkt. VO scholen die werken met een plaatsingssysteem Uiterlijk 18 maart 2016 Voor eind april 2016 Eind april 2016 Eind april 2016 Uiterlijk 13 mei 2016 Na 2e aanmelding van niet geplaatste leerlingen: ophalen DOD s via BSN nummer, veranderen van status niet geplaatst naar aangemeld door de nieuwe school van aanmelding. Inladen gegevens in eigen LVS. Wijzigen naar de definitieve status van de aanmelding in het LDOS systeem N.B. Voor basisscholen is deze wijziging pas zichtbaar in het LDOS systeem vanaf 22 april Uiterlijke datum definitief bericht over aanname naar ouders en basisschool Invoeren definitieve status in het LDOS-systeem School PO en SWV controleren in LDOS of alle leerlingen ook zijn geplaatst. Zo niet dan wordt contact opgenomen met de eigen ondersteuningseenheid Invoeren uitslagen van de eindtoets en uploaden profielbladen in LDOS VO scholen die werken met een plaatsingssysteem VO VO PO en SWV Uiterlijk 20 mei 2016 Ophalen uitslagen eindtoets en profielblad in LDOS VO Voor eind mei 2016 Invoeren herziene adviezen in het OKR en informeren VO school over deze herziene adviezen PO Eind mei 2016 Ophalen OKR s van leerlingen met herziene adviezen VO Uiterlijk 7 juni 2016 Eventueel verzoek om wijziging plaatsing t.g.v. Ouders en ll herzien advies Voor 21 juni 2016 Antwoord VO op verzoeken ouders VO Uiterlijk 1 juli 2016 Invoeren herziene toelatingsbesluiten VO NB: alle besluiten zijn nu ingevoerd Na 1 juli 2016 Monitoren of alle leerlingen zijn geplaatst SWV PO en VO *VO-scholen die ouders digitaal laten aanmelden, kunnen met het BSN-nummer al naar het OKR ter voorbereiding op de definitieve aanmelding. PO 11

13 Bijlage 2 AANVULLENDE AFSPRAKEN OP SWV NIVEAU TAV DE AAMELDINGSPROCEDURE VOOR PO EN VO SCHOLEN Er wordt door alle po-en vo-scholen gewerkt met het programma LDOS om het overdrachtsdossier digitaal over te dragen (voor SO en VSO worden in schooljaar eerste afspraken gemaakt). Alle po- en vo-scholen (inclusief SO en VSO) zijn gecertificeerd voor OSO vóór 1 oktober Ouders krijgen van de basisschool een adviesformulier, gegenereerd uit LDOS, na het adviesgesprek. Dit formulier wordt meegenomen bij aanmelding op de vo-school naar keuze. Bij vragen over de onderbouwing van het gegeven advies neemt de vo-school contact op met de betreffende basisschool. Ouders en basisscholen krijgen altijd bericht over de plaatsing van hun kind/ leerling. 12

14 Bijlage 3 Voorbeeld Adviesformulier swv de Meierij po-vo voor aanmelding schooljaar (gegenereerd vanuit LDOS) Leerling (vanuit LDOS) Achternaam. Tussenvoegsel BSN.. Voornamen Roepnaam Geslacht 1 man 1 vrouw Geboortedatum Geboortegemeente Adres Huisnummer.. Postcode. Woonplaats Telefoonnummer 1 geheim School van herkomst (vanuit LDOS) Naam school. adres: Adres Postcode: Woonplaats Telefoonnummer: Naam contactpersoon Functie: groepsleerkracht/ib-er* Advies (basis)school (vanuit LDOS) [ ] regulier [ ] speciaal Niveau : 1 PrO 1 VMBO/b 1 VMBO/k 1 VMBO/g/t-/MAVO 1 HAVO 1 VWO Extra ondersteuningsbehoefte (vanuit LDOS) [ ] ja [ ] nee Zienswijze ouders: (handmatig toe te voegen door ouders) 13

15 Bijlage 4 PROCEDURE OVERGANG PO NAAR VSO VOOR AANMELDING SCHOOLJAAR SWV voortgezet onderwijs de Meierij Na overleg tussen swv PO en VO de Meierij Acties 1. Basisschool overweegt advies speciaal voortgezet onderwijs en bespreekt dit met ouders. Tijdpad Eind groep 7, begin groep 8 2. De basisschool heeft contact met de eigen Ondersteuningseenheid. De ondersteuner van de OE legt contact met de ACT van SWV VO en bespreekt een dossier, samen met de school van herkomst. Vóór 1 december De basisschool geeft een definitief advies aan de ouders en: Informeert hen over het vso-aanbod in de regio Informeert hen over de Open Dagen eind januari 6. Ouders melden hun kind aan bij een VOof VSO-school Uiterlijk half januari maart VSO-school vraagt een TLV aan bij het SWV VO van de woonplaats van de leerling Maart SWV VO geeft uiterlijk na 6 weken een TLV af April/ mei

16 Bijlage 5 OVERLEGSTRUCTUUR PO-VO IN DE REGIO DE MEIERIJ Regiegroep PO-VO Frequentie: 4x per jaar in sept, dec, maart & mei Directeur swv Primair onderwijs (Dhr. J. Gerards) Directeur swv Voortgezet onderwijs (Dhr. R. Sparidaans) MT swv PO Scholenoverleg Portefeuillehouder swv Primair onderwijs (Dhr. M. Hemmes) Portefeuillehouder swv Voortgezet onderwijs (Mw. M. Peters) Regionale werkgroep PO-VO Frequentie: 4x per jaar in sept, dec, mrt & mei 1 portefeuillehouder PO (Dhr. M. Hemmes voorzitter/secretaris) 1 portefeuillehouder VO (Mw. M. Peters voorzitter/secretaris) 6 inhoudsdeskundigen swv PO (per ondersteuningseenheid) 6 inhoudsdeskundigen swv VO (per sub regio) Vught po-vo scholen (en gemeente) Boxtel po-vo scholen (en gemeente) Schijndel po-vo scholen (en gemeente) Zaltbommel po-vo scholen (en gemeente) s-hertogenbosch po-vo scholen (en gemeente) 15

Handleiding overgang po-vo in de Meierij

Handleiding overgang po-vo in de Meierij Handleiding overgang po-vo in de Meierij Aanmelding voor schooljaar 2017-2018 Informatie voor de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs van de samenwerkingsverbanden in de Meierij INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Schooladvies Protocol schooladvies groep 8 (bron: college voor toetsen en examens) Tamim geeft vóór 1 maart een schriftelijk en ondertekend schooladvies. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2017 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016 POVO Overstapafspraken schooljaar 2015-2016 Definitieve versie / 1.0 Juli 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Procedure toetsbeleid 3. Procedure digitale overdracht middels LDOS 4. Afspraken over advies vanuit

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Overgang PO - VO... 4 2.1 Passend onderwijs...

Nadere informatie

Aansluitingsprocedure PO-VO

Aansluitingsprocedure PO-VO Aansluitingsprocedure PO-VO Programma De informatie - Evaluatie 2014-2015 PO en VO - Tijdpad 2015-2015 - LWOO/PrO - Aanmeldingen 2016 - Zorplicht - Herzien advies en eindtoets Het Onderwijskundig Rapport

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op september 2016) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum

Plaatsingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum Plaatsingsprocedure leerjaar 1 Inhoud 1. Plaatsingscommissie blz. 3 A. Doel van de plaatsingscommissie blz. 3 B. Samenstelling, taken blz. 3 C. Ondersteuning: blz. 3 externe deskundigen interne deskundigen

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 1 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016 Handleiding VO LDOS 1 Inleiding... 3 Werkwijze voor het VO... 4 Aanmelden... 4 Inzien en afdrukken van het OKR... 4 Gegevens overzetten naar het eigen LVS.... 5 Toelatingsbesluit invoeren... 5 1. Gegevens...

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 13 OKTOBER 2016 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs P.O. V.O. Protocol advisering Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Versie 15-01-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Voortgezet Onderwijs 4 Scholen voor voortgezet onderwijs 4 Informatie over de scholen

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie