Handleiding overgang po-vo in de Meierij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding overgang po-vo in de Meierij"

Transcriptie

1 Handleiding overgang po-vo in de Meierij Aanmelding voor schooljaar Informatie voor de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs van de samenwerkingsverbanden in de Meierij

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Uit het toetsbesluit PO 3 Advisering 4 Beleid praktijkonderwijs 5 Aanmeldprocedure 6 Passend onderwijs en zorgplicht 8 Digitale overdracht 9 Bijlagen 10 Bijlage 1: Tijdpad voor LDOS schooljaar Bijlage 2: Aanvullende afspraken op SWV-niveau t.a.v. aanmeldprocedure voor PO en VO scholen Bijlage 3: Voorbeeld Adviesformulier (gegenereerd vanuit LDOS) voor aanmelding Bijlage 4: Procedure overgang PO naar PRO voor aanmelding Bijlage 5: Procedure overgang PO naar VSO voor aanmelding Bijlage 6: Procedure overgang SO naar V(S)O voor aanmelding Bijlage 7: Nieuwe regelgeving overgang PO-VO (PO- en VO-raad) Bijlage 8: Overlegstructuur PO-VO in de regio 1

3 VOORWOORD Voor u ligt de handleiding voor de aanmeldprocedure van leerlingen uit groep 8 die in de zomer van 2017 de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Deze handleiding is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de beide SWV-en primair en voortgezet onderwijs de Meierij en vastgesteld door de regiegroep PO-VO. Tussen de SWV-en primair en voortgezet onderwijs is een overlegstructuur ingericht (zie bijlage). Over de inhoud van het overdrachtsdossier worden jaarlijks afspraken gemaakt en deze worden ook geëvalueerd. Het resultaat daarvan wordt in deze handleiding verwerkt. In deze handleiding wordt uitgegaan van het Toetsbesluit PO, gepubliceerd in het Staatsblad van 3 juli 2014 en de wetswijzigingen door de invoering van Passend Onderwijs op In het kort worden in deze handleiding de belangrijkste onderdelen van de aanmeldprocedure beschreven. Nieuw t.o.v. van vorig jaar is dat er een in samenwerking met po en vo een procedure is vastgesteld voor leerlingen met een pro-advies Praktijkonderwijs. Hierover vindt u meer informatie in deze handleiding. Voor alle leerlingen wordt hetzelfde OKR opgesteld. Bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zal het OKR uitgebreider ingevuld worden en eventueel aangevuld worden met een reeds bestaand ontwikkelingsperspectief en/of andere relevante informatie. Dit OKR vormt de basis voor de warme overdracht met de ontvangende school. Voor vragen of opmerkingen over deze handleiding kunnen scholen voor Primair Onderwijs terecht bij: Martin Hemmes SWV Primair Onderwijs de Meierij en kunnen de scholen voor Voortgezet Onderwijs terecht bij: Jan Vermeltfoort SWV Voortgezet Onderwijs de Meierij Wij wensen U succes met deze belangrijke overstap voor onze leerlingen! 2

4 UIT HET TOETSBESLUIT PO verschenen in het Staatsblad van juli 2014 Scholen voor voortgezet onderwijs baseren de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar op het advies van de basisschool over wat voor een leerling de meest passende schoolsoort is in het voortgezet onderwijs (hierna: het schooladvies). Met dit Toetsbesluit PO wordt het schooladvies (en niet het resultaat en advies van de eindtoets) leidend voor de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Tevens wordt vastgelegd dat scholen voor voortgezet onderwijs in beginsel geen andere toelatingstoetsen of toelatingsexamens kunnen afnemen bij de leerlingen die zich aanmelden voor het eerste jaar. De grotere nadruk op het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is ingegeven door de overweging dat dit advies gebaseerd is op meerdere jaren aan observaties van de ontwikkeling en de kennis en vaardigheden van een leerling. Het geeft daarmee, anders dan de eindtoets, een breder inzicht in de ontwikkeling op andere leer- en vormingsgebieden dan taal en rekenen. Zo komen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hun kennis en vaardigheden in andere vakken in het schooladvies tot uitdrukking. De functie van de eindtoets wordt die van een second opinion. Wanneer het resultaat op de eindtoets leidt tot een hoger advies dan bij het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Leerlingen kunnen dus door op de toets boven verwachting te presteren het voordeel van de twijfel krijgen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies, maar het bevoegd gezag, dat het schooladvies vaststelt, kan ook beslissen dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Overigens wordt het schooladvies alleen heroverwogen als de leerling de toets beter maakt dan verwacht, niet als de leerling de toets slechter maakt dan verwacht. Het resultaat dat een leerling op de centrale eindtoets of andere eindtoets behaalt, leidt tot een toetsadvies over het vervolgonderwijs, dat dus kan afwijken van het schooladvies dat door de basisschool zelf al is opgesteld. Het toetsadvies wordt met dit besluit het verplichte, objectieve, tweede gegeven dat wordt opgenomen in het onderwijskundig rapport van de basisschool. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit is het niet meer toegestaan voor scholen voor voortgezet onderwijs om van de betreffende basisschool andere toets- of testgegevens van de leerling te vragen voordat tot toelating wordt besloten en deze gegevens kunnen daarom niet meer worden gebruikt als het verplichte tweede gegeven. Voor de kleine groep leerlingen die op grond van de uitzonderingsmogelijkheden in de wet geen eindtoets maken, ligt het voor de hand om het schooladvies als enige gegeven te gebruiken bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bij deze groep leerlingen kan het bevoegd gezag van de VOschool een geschiktheidsonderzoek doen. Als er voor de kandidaat-leerling geen schooladvies of geen eindtoetsresultaat is, kan een VO-school voor toelating een onderzoek naar de geschiktheid van de leerling doen (denk aan verhuisleerlingen of leerlingen zonder OKR, afkomstig uit het buitenland). Voor meer en uitgebreider uitleg hierover zie: 3

5 DE ADVISERING Enkelvoudig of dubbel schooladvies? Een schooladvies kan zowel enkelvoudig (één schoolsoort adviseren) als dubbel (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten adviseren) zijn. Het dubbele schooladvies is geschikt voor leerlingen van wie nog niet geheel helder is in welke schoolsoort de leerling het beste tot zijn recht komt. Afspraken tussen basisscholen en vo-scholen om alleen nog maar enkelvoudige schooladviezen op te stellen zijn niet in het belang van deze leerlingen. Uiteraard moeten basisscholen zowel het enkelvoudige als het dubbele advies zorgvuldig opstellen. Het schooladvies moet gebaseerd zijn op de resultaten die de leerling heeft gehaald gedurende zijn schoolloopbaan, maar ook op de bredere kennis die de school van de leerling heeft (motivatie, ondersteuning vanuit thuis, sociale en emotionele ontwikkeling enzovoorts). Daarnaast moet er een heldere procedure zijn waarbij betrokkenen goed geïnformeerd worden. Ook is het van belang dat de basisschool goed zicht heeft op het voortgezet onderwijs in het algemeen en het aanbod in de regio in het bijzonder. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het basisschooladvies en daarmee ook op de kwaliteit van de advisering. Wanneer is bijstelling van het schooladvies mogelijk? (Bijstelling mag, maar is niet verplicht) Het schooladvies kan alleen worden bijgesteld als de leerling hoger scoort op de eindtoets dan verwacht en de basisschool het schooladvies moet heroverwegen. Zowel dit bijgestelde advies als het oorspronkelijke advies moeten in Bron zijn opgenomen. VO-scholen kunnen het schooladvies niet bijstellen. Zij mogen dus ook geen aanvullende eisen stellen of aanvullende toetsen afnemen. Ook mogen zij niet op basis van informatie uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool het schooladvies bijstellen of de basisschool verzoeken het advies bij te stellen. Indien de inspectie signalen krijgt dat oneigenlijke bijstellingen plaatsvinden zullen zij de scholen daarop aanspreken. De VO-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders. Hebben samen een site opgesteld met nog veel meer informatie over de overgang PO-VO Ook vind je op deze site een handreiking en samenvatting van deze handreiking voor het schooladvies. 4

6 BELEID VOOR LEERLINGEN MET ADVIES PRAKTIJKONDERWIJS Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs (pro) als schoolsoort, is een indicatie nodig. Het praktijkonderwijs is in de nieuwe wetgeving daarom uitgezonderd van het leidende karakter van het schooladvies. Het is dus niet zo dat de basisschool via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Voor de toelating tot het praktijkonderwijs geldt dezelfde werkwijze als voorheen. Het uiteindelijke besluit over de toelating tot het praktijkonderwijs ligt (na 1 januari 2017) bij het samenwerkingsverband VO. De voorwaarden voor toelaatbaarheid op een praktijkschool zijn ongewijzigd. Een TLV kan alleen worden afgegeven wanneer: 1. het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en 80 (op basis van vastgestelde instrumentenlijst vastgestelde screeningsinstrumenten) 2. de leerling heeft leerachterstand op tenminste twee van de volgende vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen of spellen, waarvan minimaal een van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand groter is dan of gelijk is aan 0,50. Bij twijfel over het advies wordt door de basisschool contact opgenomen met het eigen samenwerkingsverband. Zie ook de brochure die breed wordt verspreid en te vinden is op de websites van de beide SWV-en. 5

7 AANMELDPROCEDURE 1. Adviesgesprek: De basisschool voert vóór 1 maart (wettelijk) het adviesgesprek met leerling, ouders, de leerkracht van groep 8 en/of de intern begeleider van de basisschool. In dit gesprek wordt het advies gegeven voor het voortgezet onderwijs en nemen ouders kennis van de inhoud van het overdrachtdossier dat door de basisschool wordt overgedragen aan het voortgezet onderwijs. Het overdrachtdossier bestaat voor alle leerlingen uit de volgende onderdelen: - Het Onderwijskundig rapport (OKR), met o.a. de toetsresultaten van het CITO-LVS (groep 6 t/m 8), de leerlingkenmerken, de ontvangen ondersteuning, de in de toekomst benodigde ondersteuning) - Relevante bijlagen, zoals verslagen, ontwikkelingsperspectief, handelingsplan e.d. De ouders krijgen na het adviesgesprek een adviesformulier mee waarop de NAW-gegevens en het schooladvies vermeld staan, inclusief wel/niet extra ondersteuningsbehoefte. Dit formulier bevestigt dat ouders kennis hebben genomen van het schooladvies en de inhoud van het overdrachtsdossier. Het formulier wordt gegenereerd vanuit ldos. Ouders hebben de mogelijkheid op dit formulier hun zienswijze te geven op het gegeven advies. 2. Aanmelding op een VO-school: Ouders kiezen, samen met hun kind, een school. Ouders kunnen vóór inschrijving het ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van iedere vo-school. Ouders melden hun kind schriftelijk aan op een van de daarvoor geplande data. Ze nemen het adviesformulier mee naar de VO- school van hun keuze. Hiermee kan de VO-school het onderwijskundig rapport en de eventuele bijlages digitaal ophalen via ldos. Meer informatie over de scholen en de aanmelddata is te vinden op de website van de scholen. 3. Passend aanbod: Na aanmelding op een vo-school wordt het dossier van de leerling opgehaald en bestudeerd. Er wordt een inschatting gemaakt van de benodigde ondersteuning. Dit doet de school op basis van de overdrachtsgegevens van de basisschool én op basis van eigen inschattingen. De school heeft wettelijk 6 weken om een passend onderwijsaanbod te doen. De school kan de ondersteuning aan leerlingen op vele manieren vormgeven. Het kan zijn dat er aanvullende informatie nodig is om goed te beoordelen welke ondersteuning nodig is. In dat geval zal contact opgenomen worden met de basisschool en kan de periode verlengd worden tot 10 weken. Wanneer de vo-school informatie op wil vragen bij andere instanties, dan moeten de ouders hiervoor toestemming geven. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is of komt, moet school werken met de informatie die er wel is. Ook als de ouders aangeven dat ze geen extra informatie willen leveren, moet de vo-school het doen met de informatie die wel beschikbaar is. Wanneer de Vo-school van mening is dat de gevraagde ondersteuning niet geboden kan worden, meldt de VO-school dit aan bij, of vraagt de school advies aan de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het SWV voortgezet onderwijs de Meierij. De ACT neemt dan altijd ook contact op met de contactpersoon van de betreffende Ondersteuningseenheid (OE) van SWV primair onderwijs de Meierij. 6

8 De ACT kan ook een arrangement toekennen of een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) of PRO. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling. 4.Bericht van plaatsing: Alle ouders krijgen schriftelijk bericht over de plaatsing. Basisscholen worden hierover ook geïnformeerd. Hiervoor worden de wettelijke termijnen in acht genomen. 5. Heroverweging: Na de uitslag van de eindtoets kan het zijn dat, na heroverweging, een schooladvies wordt aangepast. Een bijgesteld advies geeft recht op toelating tot de daarbij behorende schoolniveau. Indien de school van aanmelding dit niveau niet kan aanbieden of geen ruimte heeft melden ouders hun kind op een school die dit schoolniveau wel aanbiedt en wel ruimte heeft. De eerste school van aanmelding kan aangeven op welke scholen er nog wel ruimte is. 6. Mogelijkheid tot beroep Wanneer een ouder het niet eens is met het besluit van de school, dan kan deze in beroep gaan. Voor de beroepsprocedure wordt verwezen naar de website van de betreffende school. Binnen het samenwerkingsverband zijn geen gelijkluidende procedures wanneer scholen te maken krijgen met aanmeldingen die uitgaan boven het aantal nieuwe leerlingen die geplaatst kunnen worden in de brugklas. De situatie is per gemeente/regio nogal verschillend. Mochten er in uw regio/gemeente afspraken over plaatsing/loting gemaakt zijn, zullen deze via de desbetreffende VO-scholen naar het PO en de ouders komen. Dit komt vooral voor bij de VO-scholen in de stad s- Hertogenbosch. Alle VO-scholen in s-bosch leggen op hun site uit hoe de toewijzingsprocedure bij overaanmelding werkt. Aanmelding gebeurt door de ouders, toewijzing bij over-aanmelding gebeurt middels een gedigitaliseerd toewijzingssysteem, plaatsing gebeurt door de VO-school Termen als aanmelding, inschrijving, toewijzing, plaatsing kunnen per regio vanuit het verleden soms net iets anders betekenen. 7

9 PASSEND ONDERWIJS EN DE ZORGPLICHT Binnen de scholen wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de nieuwe wet Passend Onderwijs, waaronder de zorgplicht. De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: - Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol). - Ouders respecteren de grondslag van de school. - De leerling moet voldoen aan het inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht is op het behalen van een diploma (een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar voor het vwo). - Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wat moet blijken uit de informatie bij aanmelding. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in. Het is scholen toegestaan bij een te groot aantal aanmeldingen met een toewijzingsprocedure te werken. De plaatsing vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Pas na de plaatsing wordt bekeken of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 8

10 DIGITALE OVERDRACHT LEERLINGGEGEVENS Ook dit jaar verloopt de digitale overdracht met het programma LDOS dat voldoet aan de landelijke OSO-standaard, dat wil zeggen dat de overdracht voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom de overdracht van gegevens, waaronder bescherming van de persoonsgegevens. Het verplicht alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) OSOgecertificeerd te zijn vanuit hun bestuur, ook voor LDOS. Voor meer informatie kijk op: Er is een tijdpad wanneer gegevens klaar moeten staan voor overdracht naar het voortgezet onderwijs (zie tijdpad in deze handleiding). Ook de CITO-eindtoets en de eventuele heroverweging van het advies dienen toegevoegd te worden aan het overdrachtsdossier. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs zijn rondom de digitale overdracht gebruikersgroepen ingesteld. Zij worden nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en de jaarlijkse evaluatie en hun input wordt weer gebruikt voor nieuwe afspraken. In de regiegroep (zie overlegstructuur verderop in deze handleiding), worden afspraken gemaakt tussen de beide SWV-en primair en voortgezet onderwijs de Meierij, die vervolgens worden verwerkt in deze handleiding. Over het programma LDOS is alles te vinden op de site : Voor de scholen voor po en vo van de beide SWV-en in de Meierij zijn helpdesks ingericht. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunnen scholen terecht bij: helpdesk LDOS NOORD * MIDDEN ** ZUID *** VO de Meierij Wiggert Jan van Wijngaarden Jasper Vrijsen Gerald van Gils Gerrit de Jong Inge van Alphen tel: tel: tel: tel: / tel: * Bommelerwaard ** s-hertogenbosch *** voormalige eenheden Boxtel, Schijndel en Vught 9

11 Bijlage 1: TIJDPAD VOOR LDOS SCHOOLJAAR datum wat door wie Van oktober 2016 tot 16 februari 2017 Inlezen en aanvullen gegevens voor LDOS PO Uiterlijk 1 maart Alle leerlingdossiers staan op definitief PO 22 februari t/m 4 maart 2017 Monitoren of alle leerling dossiers op definitief staan PO en SWV PO en SWV VO maart 2017 * Aanmeldingen met het adviesformulier bij de VO-school naar keuze Ouders en leerling Vanaf 1 maart Ophalen overdrachtsdossiers bij LDOS via BSN nummer en inladen gegevens in eigen leerlingvolgsysteem VO Uiterlijk 13 maart 2017 Uiterlijk 17 maart 2017 Voor17 april april 2017 ** (rekening houdend met wettelijke termijn van 6 weken. Mag verlengd worden met max 4 weken) Half mei (rekening houden met meivakantie) Uiterlijk 3 juni 2017 Indien een leerling niet is geplaatst dient in LDOS de optie Niet geplaatst te worden aangevinkt. Na 2e aanmelding van niet geplaatste leerlingen: ophalen OKR via BSN-nummer, veranderen van status niet geplaatst naar aangemeld door de nieuwe school van aanmelding. Inladen gegevens in eigen LVS. Wijzigen naar de definitieve status van de aanmelding in het LDOS-systeem N.B. Voor basisscholen is deze wijziging pas zichtbaar in het LDOS systeem vanaf 22 april Uiterlijke datum definitief bericht over aanname naar ouders en basisschool Invoeren definitieve status in het LDOSsysteem School PO en SWV controleren in LDOS of alle leerlingen ook zijn geplaatst. Zo niet dan wordt contact opgenomen met de eigen ondersteuningseenheid. Invoeren uitslagen van de eindtoets en uploaden profielbladen in LDOS Ophalen uitslagen eindtoets en profielblad in LDOS Invoeren herziene adviezen in het OKR en informeren VO school over deze herziene adviezen Ophalen OKR s van leerlingen met herziene adviezen Invoeren herziene toelatingsbesluiten NB: alle besluiten zijn nu ingevoerd VO scholen die werken met een plaatsingssysteem VO scholen die werken met een plaatsingssysteem VO VO PO en SWV Na 3 juni 2017 Monitoren of alle leerlingen zijn geplaatst SWV PO en VO * VO-scholen die ouders digitaal laten aanmelden, kunnen met het BSN-nummer al naar het OKR ter voorbereiding op de definitieve aanmelding. ** Vanwege de data van de (Cito)-eindtoets op april 2017 de brieven naar ouders inzake toelating versturen vanaf 21 april PO VO PO VO VO 10

12 Bijlage 2: AANVULLENDE AFSPRAKEN OP SWV NIVEAU TAV DE AAMELDINGSPROCEDURE VOOR PO EN VO SCHOLEN (niet wettelijk maar binnen SWV) Er wordt door alle po- en vo-scholen gewerkt met het programma LDOS om het overdrachtsdossier digitaal over te dragen (voor SO en VSO worden in schooljaar vervolgafspraken gemaakt). Ouders krijgen van de basisschool een adviesformulier, gegenereerd uit LDOS, na het adviesgesprek. Dit formulier wordt meegenomen bij aanmelding op de vo-school naar keuze. Bij vragen over de onderbouwing van het gegeven advies neemt de vo-school contact op met de betreffende basisschool. Ouders en basisscholen krijgen altijd bericht over de plaatsing van hun kind/ leerling. OKR is de basis voor de warme overdracht. Procedures naar VSO en naar Pro (zie bijlages) 11

13 Bijlage 3: Voorbeeld Adviesformulier SWV de Meierij po-vo voor aanmelding schooljaar (gegenereerd vanuit LDOS) Leerling (vanuit LDOS) Achternaam. Tussenvoegsel BSN.. Voornamen Roepnaam Geslacht man vrouw Geboortedatum Geboortegemeente Adres Huisnummer.. Postcode. Woonplaats Telefoonnummer geheim School van herkomst (vanuit LDOS) Naam school. adres: Adres Postcode: Woonplaats Naam contactpersoon Telefoonnummer: Functie: groepsleerkracht/ib-er* Advies (basis)school (vanuit LDOS) [ ] regulier [ ] speciaal Niveau : PRO VMBO/b VMBO/k VMBO/g/t-/MAVO HAVO VWO Extra ondersteuningsbehoefte (vanuit LDOS) [ ] ja [ ] nee Zienswijze ouders: (handmatig toe te voegen door ouders) 12

14 Bijlage 4: PROCEDURE OVERGANG PO NAAR PRO VOOR AANMELDING SCHOOLJAAR SWV-en PO en VO de Meierij Acties 1. Basisschool overweegt advies praktijkonderwijs en bespreekt dit met ouders. en: Informeert hen over het pro-aanbod in de regio (flyer) Informeert hen over de Open Dagen eind januari Tijdpad Laatste trimester groep 7, begin groep 8 2. Bij twijfel zoekt de basisschool contact met de eigen Ondersteuningseenheid PO om advies te vragen Uiterlijk vóór 1 december SWV VO inventariseert bij Ondersteuningseenheden PO hoeveel en welke kinderen er een PRO advies krijgen en voor een TLV PRO in aanmerking komen. December De basisschool geeft een definitief advies aan de ouders. Uiterlijk 1 maart Ouders melden hun kind aan bij een Proschool maart Pro -school vraagt een TLV aan bij het SWV VO van de woonplaats van de leerling. 7. SWV VO geeft uiterlijk na 6 weken een TLV af Vanaf maart 2017 tot uiterlijk 22 sept (omdat TLV s vóór 1 okt moeten zijn afgegeven) 13

15 Bijlage 5: PROCEDURE OVERGANG PO NAAR VSO VOOR AANMELDING SCHOOLJAAR SWV-en PO en VO de Meierij Acties 1. Basisschool overweegt advies speciaal voortgezet onderwijs en bespreekt dit met ouders. Informeert hen over het vso-aanbod in de regio Informeert hen over de Open Dagen eind januari Tijdpad Eind groep 7, begin groep 8 2. De basisschool stemt dit voorgenomen advies af binnen de eigen Ondersteuningseenheid. De basisschool neemt contact op met het ACT van SWV VO de Meierij en bespreekt (met instemming van ouders) het dossier. Vóór 1 december De basisschool geeft een definitief advies aan de ouders. Uiterlijk half januari Ouders melden hun kind aan bij een VO- of VSO-school maart VSO-school vraagt een TLV aan bij het SWV VO van de woonplaats van de leerling Maart SWV VO geeft uiterlijk na 6 weken een TLV af April / mei

16 Bijlage 6: PROCEDURE OVERGANG SO NAAR V(S)O VOOR AANMELDING SCHOOLJAAR SWV-en PO en VO de Meierij 1a. 1b. Acties De SO-school overweegt advies regulier voortgezet onderwijs en bespreekt dit met ouders en wijst de ouders op de open dagen De SO-school overweegt advies Voortgezet Speciaal Onderwijs en bespreekt dit met ouders en wijst de ouders op de open dagen Tijdpad Eind groep 7 ( begin groep 8) 2. De SO-school neemt contact op met de ACT van het SWV VO over hun voorgenomen adviezen. 3. Overleg (met instemming van ouders) tussen ACT en SO-school met het oog op de doorgaande ondersteuningslijn, en de (mogelijk) extra ondersteuningsbehoefte. 4. De SO-school communiceert definitief advies naar ouders. en informeren hen over Open Dagen en aanmelddata 5. Ouders melden hun kind aan bij een VOschool 6. SO-school en VO-school bereiden samen de doorgaande ondersteuningslijn voor en betrekken daar de onderwijsondersteuner(s) bij. Ook wordt aandacht besteed aan de overdracht door de BJG-partners (maatschappelijk werk/ggd PO/VO) December December Uiterlijk 1 maart maart 2017 Uiterlijk 1 juni

17 Bijlage 7: Hierop vind je ook een verwijzing naar de veel gestelde vragen: 1. Schooladvies en plaatsingsadvies 2. Heroverwegen schooladvies na eindtoets 3. Enkelvoudig of gecombineerd schooladvies 4. Eindtoets primair onderwijs, keuze van een toets 5. Afnemen eindtoets primair onderwijs 6. Eindtoets, uitzonderingen 7. Opbrengstenbepaling primair onderwijs 8. Toelating voortgezet onderwijs 9. Toelating leerlingen met ondersteuningsbehoefte 10. Toelating leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (LWOO bestaat in de Meierij niet meer) 11. Loting (In s-hertogenbosch werkt het VO met een plaatsingsmodule) 12. Onderbouwrendement 13. Onderwijskundig rapport Ook vind je op deze site een handreiking en samenvatting van deze handreiking voor het schooladvies. 16

18 Bijlage 8: OVERLEGSTRUCTUUR PO-VO IN DE REGIO DE MEIERIJ (voorstel Regiegroep PO-VO Frequentie: 4x per jaar in sept, dec, maart & mei Directeur SWV Primair onderwijs (Dhr. Bas Wesseldijk) Directeur SWV Voortgezet onderwijs (Dhr. Rob. Sparidaans) MT SWV PO Scholenoverleg Portefeuillehouder SWV Primair onderwijs (Dhr. Martin. Hemmes) Portefeuillehouder SWV Voortgezet onderwijs (Dhr. Jan Vermeltfoort) Regionale werkgroep PO-VO Frequentie: 4x per jaar in sept, dec, mrt & mei 1 portefeuillehouder PO (Dhr. Martin Hemmes) 1 portefeuillehouder VO (Dhr. Jan Vermeltfoort) inhoudsdeskundigen SWV PO NOORD: 2 vertegenwoordigers MIDDEN: 3 vertegenwoordigers ZUID: 2 vertegenwoordigers inhoudsdeskundigen SWV VO (per sub regio) Zaltbommel po-vo scholen+ gemeenten s-hertogenbosch po-vo scholen + gemeente Noord Midden Vught en regio po-vo scholen + gemeenten Boxtel po-vo scholen + gemeente Zuid Schijndel po-vo scholen + gemeente 17

Handleiding overgang po-vo in de Meierij

Handleiding overgang po-vo in de Meierij Handleiding overgang po-vo in de Meierij Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Informatie voor de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs van de samenwerkingsverbanden in de Meierij INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

overgang po-vo

overgang po-vo overgang po-vo PROGRAMMA 13.30-14.45 uur Inleiding door het ministerie van OCW over de wetswijzigingen 14.45-15.00 uur Pauze 15.00-15.30 uur Inleiding op de handreiking 15.30-16.30 uur Uitwisselingstafels

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016

POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016 POVO Overstapafspraken schooljaar 2015-2016 Definitieve versie / 1.0 Juli 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Procedure toetsbeleid 3. Procedure digitale overdracht middels LDOS 4. Afspraken over advies vanuit

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie: 31 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HET BASISSCHOOLADVIES... 3 ORIËNTEREN OP SCHOLEN... 3 VOORKEURSLIJST...

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: AANVRAAGFORMULIER TLV VOOR OVERGANG VAN SO NAAR VSO VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO Anders: DOCUMENTEN: Document 1: Document 2: Document 3: Administratieve

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2017 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Schooladvies Protocol schooladvies groep 8 (bron: college voor toetsen en examens) Tamim geeft vóór 1 maart een schriftelijk en ondertekend schooladvies. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Aansluitingsprocedure PO-VO

Aansluitingsprocedure PO-VO Aansluitingsprocedure PO-VO Programma De informatie - Evaluatie 2014-2015 PO en VO - Tijdpad 2015-2015 - LWOO/PrO - Aanmeldingen 2016 - Zorplicht - Herzien advies en eindtoets Het Onderwijskundig Rapport

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Overgang PO - VO... 4 2.1 Passend onderwijs...

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs P.O. V.O. Protocol advisering Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Versie 15-01-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Voortgezet Onderwijs 4 Scholen voor voortgezet onderwijs 4 Informatie over de scholen

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 13 OKTOBER 2016 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure Eerste deel schooljaar Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Toelaten op het vo

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op september 2016) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Ouderversie... 4 3. Overgang

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie