Voorwoord. Stan de Vree Patrick de Lange

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Stan de Vree Patrick de Lange"

Transcriptie

1 November 2002 Nummer 1 Voorwoord Verantwoord ondernemen of anders genoemd Corporate Responsibility, is een issue dat zich op dit moment in een grote belangstelling mag verheugen. Niet alleen hebben de recente beursdrama s van Enron, Worldcom en andere bedrijven de belangstelling voor Corporate Responsibility in een stroomversnelling gebracht, maar ook de vele televisieprogramma s en de publikaties in kranten en andere media dragen hier aan bij. Ook de recente claims tegen de tabaksindustrie in de Verenigde Staten bewijzen dat Corporate Responsibility een begrip is dat niet meer is weg te denken uit de bedrijfsvoering van een onderneming. Niet alleen staat de betrouwbaarheid van de cijfers ter discussie, ook het ethische aspect van de bedrijfsvoering van een onderneming wordt in onze internationaal georiënteerde economie steeds belangrijker. De opkomst van Corporate Responsibility gaat ook de beleggers niet voorbij. Steeds vaker krijgt men in de beleggingswereld met dit begrip te maken. Zo werd onlangs het Orange SeNSe Fund opgericht. Volgens de oprichters wordt milieu- en sociaal vriendelijk ondernemen steeds belangrijker. In Amerika is het niet anders. Daar kent men de zogenaamde Dow Jones Sustainability indices. Hier worden de bedrijven die opbrengsten genereren uit de verkoop van bijvoorbeeld alcohol of tabak niet opgenomen in de weging van deze indices. Stan de Vree Patrick de Lange Corporate Responsibility is dus een hot issue, maar wat is nu eigenlijk de precieze definitie? Corporate Responsibility of verantwoord ondernemen wordt gedefinieerd als de noodzaak voor ondernemingen te streven naar financiële resultaten waarbij de organisatie zich tegelijkertijd verantwoordt voor de wijze waarop zij met de maatschappelijke randvoorwaarden waarbinnen ze opereert omgaat (Herkströter, 1999). Een onderneming moet binnen deze definitie zien om te gaan met het inschatten van risico s en kansen, het rapporteren over Corporate Responsibility en de communicatie met de stakeholders. Vooral rapportage is zeer belangrijk voor een onderneming. Hoe moet er gerapporteerd worden over dit onderwerp? Op deze belangrijke vraag spelen Frank de Graaf en Cor Herkströter, beide verbonden aan de Universiteit van Amsterdam in deze Fiducie in. Zij reageren onder meer op het recentelijk gepubliceerde conceptadvies van de Raad van de Jaarverslaggeving. Corporate Responsibility kan aan de ene kant een bedreiging voor de onderneming vormen, maar kan ook kansen bieden. Een onderneming die zich goed op dit terrein kan profileren kan op lange termijn de steeds bewuster wordende consument aan zich binden. Aan de andere kant zijn er bedreigingen voor ondernemingen die zich niet verantwoord gedragen in de ogen van de consument. Marc Le Menestrel, verbonden aan Unversidad Pompeu Fabra, gaat dieper in op deze twee kanten van Corporate Responsibility in zijn artikel en komt vervolgens tot een framework waarin de ethische dilemma s waarmee een onderneming te maken heeft worden geanalyseerd. Een analyse van de risico s die de onderneming loopt en de veelal ernstige gevolgen daarvan wordt gemaakt door Harry Hummels, hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode. Hij geeft tevens aan waarom deze risico s vaak moeilijk te beheersen zijn. Als de risico s in kaart zijn gebracht blijft natuurlijk de vraag over hoe de onderneming hier effectief mee om kan gaan. Muel Kaptein en Rob van Tulder, beide hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geven het belang van de stakeholderdialoog in deze context aan. Daarnaast is natuurlijk een belangrijke vraag hoe de ondernemingen in concrete zin omgaan met Corporate Responsibility. Hoe rapporteren zij en hoe transparant zijn ondernemingen in de communicatie naar de stakeholders? Peter Elverding, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, beschrijft hoe DSM omgaat met Corporate Responsibility in de chemische industrie. Ten slotte geven Roland Kupers, Vice President Sustainable Development en Mark Wade, Sustainable Development Manager, aan hoe Shell omgaat met dit belangrijke issue. Fiducie 1

2 Corporate Responsibility COLOFON Fiducie is het vakspecialistisch magazine van de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA). De FSA is de studievereniging voor studenten die verbonden zijn aan de economische faculteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam of de Universiteit van Amsterdam. De artikelen in Fiducie hebben betrekking op de vakgebieden Financiering, Accountancy, Controlling, Treasury en Beleggingsleer. Redactie & Lay-out Patrick de Lange Stan de Vree Redactieraad prof. dr. A.W.A. Boot prof. dr. J.M.G. Frijns prof. dr. T.L.C.M. Groot prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA Bestuur FSA Mark Kundersma Kenneth Glavimans Samira El Hachioui Jasper Verhoek Patrick de Lange Stan de Vree Abonnementen en advertenties Fiducie verschijnt vier keer per jaar. De abonnementsprijs bedraagt 15,- Euro (exclusief 6% BTW) per jaar. Betalingen op gironummer t.a.v. Financiële Studievereniging Amsterdam. Voor advertenties kan contact worden opgenomen met het bestuur van de FSA FSA Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en andersoortige onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever in deze geen aansprakelijkheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto omslag: Mindlift Beeldbankiers Amsterdam INHOUD Systeembeoordeling voor rapportage over verantwoord ondernemen prof. drs. C.A.J. Herkströter & drs. F.J. de Graaf Om een vruchtbare dialoog tussen onderneming en omgeving te waarborgen, is het aan te bevelen dat ondernemingen periodiek rapporteren over issues die écht belangrijk zijn voor belanghebbenden. Het heeft weinig zin bedrijven te bestoken met standaard rapportagerichtlijnen en vragenlijsten over honderd en één onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het Global Reporting Initiative (GRI) en ethische fondsen momenteel doen. Een verantwoordelijke onderneming maakt het in haar gestelde vertrouwen waar door te rapporteren over de onderwerpen die voor belanghebbenden werkelijk belangrijk zijn. Op basis van het conceptadvies van de Raad voor de Jaarverslaggeving kan het GRI-raamwerk mogelijkerwijs wel functioneren als richtlijn voor de rapportage over specifieke issues. Ethical Business and the two faces of Corporate Social Responsibility dr. M. Le Menestrel To promote corporate social responsibility, it is not sufficient to say, let s do the good, it will work. Because business is part of the problem, such exhortation is not credible. It is not necessary either to assume that business has no scruples. Like each of us, business actors can have good intentions, and responsible business can be part of the solution. To understand what social responsibility is about, this article shall therefore look at the two faces of corporate social responsibility. Normatieve Risico s in het bedrijfsleven prof. dr. H. Hummels Ondernemingen lopen dagelijks risico. Het gaat dan onder meer om financiële risico s, milieurisico s, technologische risico s en in toenemende mate ook om normatieve risico s. Bij deze laatste categorie gaat het om risico s die samenhangen met, onder meer, een gebrek aan integriteit, betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten, corruptie, kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden. Op hoofdlijnen bestaat in de samenleving een grote mate van overeenstemming over de onwenselijkheid van de genoemde activiteiten en gedragingen. Niemand wil betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten of bij ernstige vormen van fraude of corruptie. Desondanks schatten ondernemingen soms verkeerd in welke risico s zij lopen en veroorzaken in het maatschappelijk verkeer op de genoemde terreinen. 4 Fiducie

3 November 2002 Nummer 1 FIDUCIE Van bedrijfscode naar rapportage ingebed in een stakeholderdialoog dr. M. Kaptein & prof. dr. R van Tulder De license to operate and growth van ondernemingen wordt tegenwoordig niet langer louter in termen van winstmaximalisatie gezien. Een duurzame inbedding van de onderneming in de samenleving is voorwaarde geworden voor continuïteit en groei. Duurzame ontwikkeling vergt van ondernemingen dat niet alleen op financieel-economisch maar ook op ecologisch en sociaal-maatschappelijk gebied, zowel afzonderlijk als in samenhang, prestaties worden geleverd die door de stakeholders positief worden gewaardeerd. De financiële bottom line maakt plaats voor de Triple Bottom Line, waarin winstdoelstellingen (Profits) worden gekoppeld aan milieu- (Planet) en sociale doelstellingen (People). The Day After: Corporate Responsibility in the stakeholder society mr. P.A.F.W. Elverding For quite some time now, chemical companies have been working on developing views and best practices to ensure sustainable development, or, to put it more broadly, to deliver on the triple bottom line of people, planet and profit. Obviously, there is hardly any company against the adage of contributing to the quality of life and work. The real issue is what happens the day after all principles have been put on paper. Good Company Citizenship: Does Governance Change the Role of Companies in Society? R. Kupers & dr. M. Wade Roland Kupers and Mark Wade of Shell International outline the Royal Dutch/Shell Group of companies approach to sound corporate governance based on a strong commitment to Shell s Business Principles and sustainable development. They offer some reflections from Shell s experience. For example they explain the seven principles of sustainable development that Shell has developed. These principles provide guidance - a convenient checklist - to help managers in their decision making. Thereafter they give some key examples of business practices in the Philippines, Nigeria and Canada ADVERTEERDERS ABP BDO Berk Dexia De Nederlandse Bank DSM Ernst & Young ING KPMG Mazars Niehe & Lancée Optiver Philips PricewaterhouseCoopers Fiducie 5

4 Corporate Responsibility 6 Fiducie

5 November 2002 Nummer 1 Systeembeoordeling voor rapportage over verantwoord ondernemen Om een vruchtbare dialoog tussen onderneming en omgeving te waarborgen, is het aan te bevelen dat ondernemingen periodiek rapporteren over issues die écht belangrijk zijn voor belanghebbenden. Het heeft weinig zin bedrijven te bestoken met standaard rapportagerichtlijnen en vragenlijsten over honderd en één onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het Global Reporting Initiative 1 (GRI) en ethische fondsen momenteel doen. Een verantwoordelijke onderneming maakt het in haar gestelde vertrouwen waar door te rapporteren over de onderwerpen die voor belanghebbenden werkelijk belangrijk zijn. Op basis van het conceptadvies van de Raad voor de Jaarverslaggeving kan het GRI-raamwerk mogelijkerwijs wel functioneren als richtlijn voor de rapportage over specifieke issues. Deze issues kunnen worden geselecteerd op basis van een beoordeling van het systeem waarin een onderneming zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid bepaalt, te vergelijken met hoe accountants nu in de interim controle de kwaliteit van de administratieve organisatie beoordelen. De wijze waarop ondernemingen verantwoording afleggen over hun prestaties staat sterk ter discussie. Ondeugdelijke rapportage doet het vertrouwen van beleggers tot het nulpunt dalen. Niet alleen de omgang met financiële gegevens staat ter discussie. Ook voor rapportage over strategie, risicomanagement en het sociale en maatschappelijke beleid van een onderneming moeten nieuwe instrumenten worden gevonden. Momenteel zoeken bijvoorbeeld het GRI, een commissie van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de academische wereld naar instrumenten om de drs. F.J. de Graaf prof. drs. C.A.J. Herkströter Prof. Drs. C.A.J. Herkströter RA is hoogleraar Internationaal Management aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en directeur van de Stichting Verantwoord Ondernemen (SVO). Drs. Frank Jan de Graaf is als onderzoeker eveneens verbonden aan de UvA en de SVO. sociaal maatschappelijke prestaties van ondernemingen te meten en er over te rapporteren. Goed werkbare standaarden ontbreken tot nu toe echter. De meeste projecten lijken te verzanden in een stortvloed aan veelal complexe richtlijnen met betrekking tot rapporteren, terwijl werkelijk relevante informatie voor belanghebbenden niet boven tafel komt. Dit is jammer omdat het hoog nodig is dat ondernemingen en belanghebbenden instrumenten krijgen die het voor de economie zo noodzakelijke vertrouwen waarborgen. Door de toenemende complexiteit van het economische systeem en een verschuiving in de relatie tussen samenleving, individu en bedrijfsleven, hebben ondernemingen niet meer een vanzelfsprekende rol. Gezag en vertrouwen moeten keer op keer worden verdiend en steeds vaker leggen maatschappelijke groepen hun verlanglijstje neer bij de leiding van een onderneming. Zo verwacht een groeiende groep consumenten en institutionele beleggers naast financiële ook sociaal-maatschappelijke en milieuprestaties van bedrijven 2. Verantwoord ondernemen is een onderwerp dat steeds meer directies bezighoudt 3. In dit artikel definiëren we eerst verantwoord ondernemen. We laten zien dat een onderneming verantwoordelijkheid neemt en hierover verantwoording aflegt in het besluitvormingsproces. Daarna beargumenteren we waarom integrale verslaglegging momenteel niet haalbaar is en moet worden gestreefd naar issuereporting. Het artikel eindigt met het verkennen van de mogelijkheid te komen tot een beoordeling van het governancesysteem van een onderneming, op basis waarvan de issues geselecteerd kunnen worden. Definitieprobleem De verwarring die momenteel bestaat over verantwoord ondernemen is te herleiden tot de onduidelijkheid over wat precies onder verantwoord ondernemen moet worden verstaan. Veelal wordt gesteld dat de onderneming niet alleen verantwoordelijk is voor profit, maar ook voor people and planet 4. Dit is een simplificatie van de werkelijkheid. Onterecht wordt de indruk gewekt dat winst-, milieu en sociale doelstellingen van dezelfde orde zijn. De invulling van deze begrippen wordt bepaald in een maatschappelijke context. In ons land wordt goed milieubeleid bijvoorbeeld als plicht gezien, terwijl in andere landen het milieu minder een issue is. Verwachtingen liggen kortom nooit objectief vast in uniforme normen, maar zijn afhankelijk van de tijd en de plaats waarin een organisatie opereert 5. In de context van de individuele onderneming zijn wel harde objectieve normen te formuleren. Een onderneming moet bijvoorbeeld winst maken, maar de kwaliteit van ons leefmilieu mag volgens in Nederland geldende normen door het Fiducie 7

6 Corporate Responsibility 8 Fiducie

7 November 2002 Nummer 1 streven naar winst van een individuele onderneming niet in het gedrang komen. Ook wordt in een dergelijke optelsom-definitie geen rekening gehouden met het karakter van verantwoordelijkheid, waarbij het gaat om het vaststellen van verantwoordelijkheden in een voortdurende interactie. Ondernemingen, overheid en maatschappelijke organisaties stellen niet zelf hun verantwoordelijkheid vast, maar doen dit gezamenlijk in de besluitvormingsprocessen. Verantwoord ondernemen is daarom gedefinieerd (Herkströter 1999 en Herkströter, De Graaf 2002) als de noodzaak voor ondernemingen te streven naar financiële resultaten waarbij de organisatie zich tegelijkertijd verantwoordt voor de wijze waarop zij met de maatschappelijke randvoorwaarden waarbinnen ze opereert omgaat. Dit betekent dat de maatschappelijke acceptatie moet worden bewaakt in een wereld waarin een duurzame samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid is geworden van maatschappelijke actoren. Maatschappelijke acceptatie, veelal wordt ook het woord legitimiteit gebruikt 6, vervult een cruciale brugfunctie in deze definitie. Alleen door als onderneming, veelal impliciet, in dialoog te blijven met belanghebbenden kan de maatschappelijke acceptatie worden gewaarborgd 7. In deze dialoog, met bijvoorbeeld de overheid, worden de randvoorwaarden gedefinieerd waarbinnen een onderneming functioneert. In de besluiten die worden genomen, krijgt uiteindelijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, gestalte. Convenanten, milieuwetten, maar ook nieuwe producten die beter zijn voor het milieu, hebben alleen bestaansrecht wanneer niet alleen de onderneming, maar meerdere partijen nut en noodzaak ervan erkennen. De interactie in de besluitvormingsprocessen moet dus de basis vormen voor instrumenten waarmee wordt vastgesteld hoe de onderneming verantwoordelijkheid neemt, hoe de organisatie presteert op maatschappelijk gebied 8. In dit proces bepaalt de onderneming op zeker moment de eigen verantwoordelijkheid. In de besluiten wordt bevestigd welke waarden uiteindelijk richting geven aan het handelen van de onderneming en wie voor bepaald gedrag verantwoordelijk is. In de besluitvorming wordt kortom duidelijk waar een bedrijf voor staat, welke economische spelregels belangrijk zijn in de institutionele context waarin het opereert. De eerste (voorlopige) resultaten uit ons onderzoek 9 laten zien dat het nemen van verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces en de rol van belanghebbenden daarbij, een aantal karakteristieken kent. Belanghebbenden hebben over het algemeen sluimerende belangstelling voor het beleid van een onderneming. Ze trekken pas aan de bel wanneer er voor hen iets belangrijks gebeurt. In een kritieke fase willen ze invloed, worden overlegstructuren belangrijk en stellen belanghebbenden hoge eisen aan de rapportage- en controlemechanismen van een onderneming. Hierbij gaat het vaak om losstaande onderwerpen ( issues ), die alleen kunnen worden beoordeeld wanneer inzicht bestaat in de context waarin een besluit binnen een onderneming is genomen. Nieuwe beleidsinstrumenten moeten bij deze praktijk aansluiten. In het besluitvormingsproces wordt verantwoordelijkheid genomen, krijgt verantwoord ondernemen gestalte. Marc Bovens (1998) heeft de verschillende vormen van verantwoordelijkheid nader omschreven. Cruciaal in concepten van verantwoordelijkheid is het bestaan van een forum, een gemeenschap waarin een persoon of organisatie functioneert en waartegenover verantwoording moet worden afgelegd. Binnen een theorie over verantwoord ondernemen zouden we dit forum de betrokkenen (inclusief de aandeelhouders) kunnen noemen. Dit forum speelt een centrale rol in de formulering van verschillende nauw met elkaar samenhangende vormen van verantwoordelijkheid. Zo is er verantwoordelijkheid als oorzaak (ik moest het doen vanuit mijn verantwoordelijkheid) en verantwoordelijkheid als capaciteit (ik ben toerekeningsvatbaar). Cruciaal binnen organisaties zijn echter vooral verantwoordelijkheid als waarde (ik vind het belangrijk en neem daarom verantwoordelijkheid), de zogenaamde actieve verantwoordelijkheid, en verantwoordelijkheid als verantwoording afleggen over iets, hetgeen achteraf gebeurt en Bovens daarom passief noemt. Hierbij gaat het niet zozeer om de daad (kijk mij eens verantwoording afleggen), maar om het feit dat door het forum een bepaalde verantwoordelijkheid bij iemand wordt gelegd, als gevolg van een bepaalde interactie. De persoon of organisatie moet zich willen verantwoorden en de omgeving moet hem daartoe de kans geven. De waardegedreven verantwoordelijkheid en het verantwoording afleggen komen samen in de functie die een persoon of organisatie vervult, de functie gerelateerde verantwoordelijkheid. Toelichting figuur 1: Verantwoordelijkheid nemen is afhankelijk van de plaats die een persoon of organisatie in de Figuur 1 De elementen van de verantwoordelijkheid van een onderneming (Gebaseerd op Bovens, 1998) Besluitvorming en verantwoording Fiducie 9

8 Corporate Responsibility maatschappij inneemt en wordt vormgegeven in het besluitvormingsproces. Dit proces is door de betrokken actoren op een bepaalde wijze gestructureerd. Er is bijvoorbeeld een rechtssysteem waarin een bepaalde zaak op zijn merites wordt beoordeeld aan de hand van een wettelijk kader. In deze structuur wordt ook bepaald hoe een organisatie of betrokkene verantwoording aflegt over zijn besluiten. Wanneer we een beschrijving willen geven van verantwoord ondernemen, hebben we dus te maken met de waarden waar een onderneming voor wil staan en de wijze waarop een onderneming over haar gedrag verantwoording wil afleggen. De samenhang tussen deze twee elementen wordt bepaald door de rol die de onderneming speelt in de maatschappij, de functie die het bedrijf heeft. Door de recente schandalen, bijvoorbeeld Enron, zijn we er weer aan herinnerd dat er geen directe relatie hoeft te bestaan tussen de waarden van een onderneming en waar de onderneming uiteindelijk verantwoordelijkheid voor neemt of moet nemen. Het Amerikaanse energiebedrijf had een prachtige gedragscode en deed veel aan de lokale samenleving, terwijl individuele medewerkers op hetzelfde moment fraude pleegden en afbreuk deden aan de belangen van aandeelhouders, collega s maar vooral ook het algemene belang van de maatschappij. De relatie tussen verantwoordelijkheid vaststellen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen is dan ook niet altijd eenduidig. Het definiëren van verantwoordelijkheid en het verantwoording afleggen gebeuren meestal impliciet (North, 1990). Burgers worden geacht zich aan de wet te houden en doen dat ook meestal zonder zichzelf er van bewust te zijn. Meestal is er pas in uitzonderlijke situaties, onder invloed van externe factoren, sprake van een bezinning op wáár de verantwoordelijkheid ligt. Hierbij gaat het om afwegingen, om een tentatief zoeken naar hoe een bepaalde gebeurtenis gevolgen heeft voor het functioneren van een verantwoordelijke, of voor een onderneming. Op basis van de inzichten van North (1990) en Bovens (1998) kan worden gesteld dat een onderneming zelf uiteindelijk de verantwoordelijkheid moet vaststellen binnen de kaders die de maatschappij aangeeft. De normen en waarden waarvoor een onderneming staat, moeten dan ook een belangrijke rol vervullen in de uiteindelijk verantwoording. Organisaties als de Raad voor de Jaarverslaggeving of het GRI kunnen alleen eisen aan de verantwoording stellen, wanneer zij deze normen, bijvoorbeeld zoals ze zijn vastgelegd in een gedragscode, hierin een rol laten vervullen. Alleen wanneer wordt erkend dat een onderneming alleen kan worden afgerekend op wat zij zelf als verantwoordelijkheid erkent binnen door de samenleving vastgestelde randvoorwaarden is te voorkomen dat een onderneming over van alles en nog wat moet rapporteren, zonder dat betrokkenen hiermee een beter beeld krijgen van het bedrijf. Een mogelijk nieuw beleidsinstrument: Issuereporting Op basis van inzicht in de aard van verantwoord ondernemen, zoals hierboven geschetst, is het mogelijk hiervoor beleidsinstrumenten te ontwikkelen. Het blijkt dat ondernemingen op bepaalde momenten in het besluitvormingsproces, hun verantwoordelijkheid herdefiniëren. Wil de maatschappelijke acceptatie gehandhaafd blijven, een cruciaal onderdeel van verantwoord ondernemen, dan moet extra aandacht worden besteed aan de verantwoording over deze aanpassingen. Het publiceren van deze (veranderende) beleidsuitgangspunten door een onderneming kan worden gezien als de meest eenvoudige vorm van issue rapportering, een instrument dat op relatief korte termijn in het bedrijfsleven zou kunnen worden ingevoerd. Dit instrument sluit aan bij de verplichting die beursgenoteerde ondernemingen hebben om koersgevoelige informatie 10 te publiceren. De beleidskeuzes van ondernemingen op maatschappelijk gebied moeten worden verantwoord in samenhang met de gedragscode. De kernwaarden van de organisatie bepalen waar een onderneming verantwoordelijkheid voor neemt. Een onderneming kan niet aan elke verwachting tegemoet komen. Op basis van een gedragscode een formulering van de eigen verantwoordelijkheid binnen de maatschappelijke kaders waarin een organisatie opereert - wordt duidelijk waar een onderneming voor staat en welke belangen uiteindelijk van doorslaggevende betekenis zijn. Hierbij is het belangrijk op te merken dat issue-reporting geloofwaardigheid van de onderneming voorondersteld, anders is een dergelijk instrument tot mislukken gedoemd. Een issue-georiënteerde rapportage is nodig omdat de wijze waarop een onderneming verantwoordelijkheid neemt alleen kan worden beoordeeld binnen een actuele context. In de rapportage moet dus de context zoals die een rol speelt in de besluitvorming worden meegenomen. Belanghebbenden krijgen hierdoor inzicht in hoe de onderneming met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen omgaat en welke (interne) mechanismen er bestaan om ontwikkelingen (issues) te signaleren. Issuereporting: Alleen bij belangrijke beleidswijzigingen expliciet maatschappelijke verantwoording afleggen. Issue-reporting verschilt van de door sommigen, zoals het GRI, gepropageerde integrale rapportering over maatschappelijke issues. Hierin wordt geprobeerd een totaalbeeld te geven van een onderneming. Deze integrale benadering is (vooralsnog) geen begaanbare weg omdat het, ten eerste, geen rekening houdt met het feit dat belanghebbenden niets hebben aan een stortvloed van informatie, maar behoefte hebben aan specifieke informatie. Ten tweede, en dat is veel belangrijker, moet in goed beleid en dus ook in rapportage altijd rekening worden gehouden met specifieke bijzonderheden, met de context. De schadelijke uitstoot van een fabriek is misschien belangrijke informatie, maar krijgt uiteindelijk alleen waarde wanneer duidelijk is wat een bedrijf heeft gedaan om uitstoot terug te dringen, of het mogelijkerwijs maatregelen heeft genomen die nog schadelijker zijn voor het milieu, welke alternatieven een onderneming niet heeft ge- 10 Fiducie

9 November 2002 Nummer 1 bruikt en wat het beleid van concurrenten is (benchmark). Wanneer een onderneming tientallen enigszins van elkaar verschillende fabrieken heeft wordt een dergelijke rapportage helemaal onmogelijk. Ten derde slagen huidige integrale rapportagemethodieken er niet in de relatie tussen de specifieke kenmerken van de onderneming, die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd in de gedragscode de eigen verantwoordelijkheid, te relateren aan de prestaties van een onderneming waarover verantwoording wordt afgelegd. Het is dan ook op dit moment (nog) niet zinvol te pleiten voor één set vaststaande indicatoren voor alle ondernemingen waarover jaarlijks moet worden gerapporteerd. Een bedrijf moet zelf de kans krijgen goed te rapporteren over belangrijke beleidskeuzes. Wanneer dit niet goed gebeurt, zullen stakeholders de organisatie er op afrekenen, net zoals bedrijven nu klappen krijgen wanneer ze sjoemelen met financiële rapportage. Wanneer deze vrijwillige rapportage raakt ingeburgerd, ontstaan vanzelf, zoals de geschiedenis van de toepassing van accounting principles laat zien, good practices. Op termijn kunnen die eventueel worden omgezet in regelgeving en zijn mogelijkerwijs wel indicatoren aan te wijzen. Issueselectie door een systeembeoordeling Hierboven hebben we verantwoord ondernemen gedefinieerd als de noodzaak voor ondernemingen te streven naar financiële resultaten en daarbij tegelijkertijd rekenschap af te leggen over de maatschappelijke randvoorwaarden waarbinnen de financiële resultaten zijn behaald. Dit betekent dat de sociale acceptatie moet worden bewaakt in een wereld waarin een duurzame samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid is geworden van maatschappelijke actoren. Om goed rekenschap te kunnen afleggen over hoe een onderneming met zijn verantwoordelijkheid omgaat, moet in onderzoek of dat nu wetenschappelijk of praktijk gericht is kritisch worden gekeken naar hoe een onderneming prioriteiten stelt in het besluitvormingsproces (Herkströter and De Graaf 2002, Freeman & Harrison 1999). Dit besluitvormingsproces wordt vormgegeven in het governancesysteem van een onderneming. Hierbij is het van cruciaal belang een goed onderscheid te maken tussen verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen. Verantwoordelijkheid is normatief en wordt gedragen in een maatschappelijke context. Het gaat altijd gepaard met nog te nemen acties. Verantwoording afleggen is passief op de actie zelf is geen invloed meer uit te oefenen, vindt plaats achteraf en gaat over de wijze waarop beleid wordt verantwoord. Binnen een governancesysteem ontmoeten bestuurders en stakeholders elkaar en maakt uiteindelijk het ondernemingsbestuur afwegingen. Corporate Governance definiëren wij als de processen, structuren en procedures waarin een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd (zie onder andere Wallage 1995). De kwaliteit van het systeem waarin het management afwegingen maakt en de mate waarin belanghebbenden hierbij zijn betrokken kan worden beoordeeld. Hierbij is een analogie te onderkennen met de werkwijze van een accountant bij het controleren van de jaarrekening. De accountant zal beginnen kennis te nemen van de missie en de doelstelling van de betreffende onderneming. Voorts worden het businessplan, kenmerken van de organisatie, alsmede de planning- en controlecyclus bestudeerd. Meer specifiek wordt het onderzoek gericht op de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem. Bij de uiteindelijke controle van de jaarrekening baseert hij zich op zijn beoordeling van dit systeem en neemt een aantal aanvullende controlemaatregelen, bijvoorbeeld steekproeven. Deze aanvullende maatregelen zijn gebaseerd op de risico-analyse die is gemaakt in de interim controle. Deze stappen leiden er toe dat de accountant een oordeel kan geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Voor verantwoord ondernemen is een degelijke systeemanalyse ook denkbaar. Terwijl veel onderzoeken naar de prestatiemeting op het gebied van verantwoord ondernemen zich tot nu toe primair hebben gericht op de output van een onderneming, naar analogie van de jaarrekening, is een instrument nodig om het systeem te kunnen beoordelen waarin verantwoord ondernemen tot stand komt. Op een aantal onderwerpen zouden ondernemingen daarna nog explicieter verantwoording af moeten leggen, bijvoorbeeld aan de hand van issue-reporting (Herkströter, De Graaf 2002a). Pas na een oordeel over het governancesysteem van een onderneming in relatie tot de omgeving waarin de organisatie functioneert, kunnen relevante outputindicatoren worden gedefinieerd en gemeten (zie figuur 2). Het oordeel over de beleidsinstrumenten die een onderneming ter beschikking staan om haar maatschappelijke acceptatie te waarborgen, kan leiden tot een keuze van issues waar- Figuur 2 Het beoordelen van het systeem waarin een onderneming anticipeert op de belangen van betrokkenen. Op basis hiervan kunnen de issues worden geselecteerd waarover moet worden gerapporteerd Fiducie 11

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Financiële Studievereniging Amsterdam Juni 2005 Dertiende Jaargang Nummer 4 FIDUCIE. w w w. fiducie. n l

Financiële Studievereniging Amsterdam Juni 2005 Dertiende Jaargang Nummer 4 FIDUCIE. w w w. fiducie. n l Financiële Studievereniging Amsterdam Juni 2005 Dertiende Jaargang Nummer 4 FIDUCIE w w w. fiducie. n l Bij Mazars geloven we in vrijheid. De vrijheid voor onze cliënten om binnen wetten en uniforme regels

Nadere informatie

VOORWOORD. Fieke Korporaal

VOORWOORD. Fieke Korporaal VOORWOORD Fieke Korporaal Steeds vaker komen managers onder zware druk te staan om de beloofde resultaten te halen, steeds strakker wordende accountingregels en steeds meer managers worden vervolgd wanneer

Nadere informatie

HOE WORDEN DE ALS MATERIEEL ERKENDE ONDERWERPEN DOOR ONDERNEMINGEN WERKELIJK VERANTWOORD IN HET DUURZAAMHEIDVERSLAG?

HOE WORDEN DE ALS MATERIEEL ERKENDE ONDERWERPEN DOOR ONDERNEMINGEN WERKELIJK VERANTWOORD IN HET DUURZAAMHEIDVERSLAG? HOE WORDEN DE ALS MATERIEEL ERKENDE ONDERWERPEN DOOR ONDERNEMINGEN WERKELIJK VERANTWOORD IN HET DUURZAAMHEIDVERSLAG? Master scriptie, MscBA, specialisatie Accountancy Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit

Nadere informatie

Ethiek organiseren. Harry Hummels

Ethiek organiseren. Harry Hummels Ethiek organiseren Harry Hummels De ethiek van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werkzaam zijn. Ethiek is echter niet alleen een individuele aangelegenheid. Slechts

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

vertrouwen in wetenschap

vertrouwen in wetenschap vertrouwen in wetenschap voetregel 1 2013 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

De gearriveerde toekomst. Nederlandse pensioenfondsen en de praktijk van verantwoord beleggen

De gearriveerde toekomst. Nederlandse pensioenfondsen en de praktijk van verantwoord beleggen De gearriveerde toekomst Nederlandse pensioenfondsen en de praktijk van verantwoord beleggen 2 Woord vooraf van de voorzitters Het vraagstuk van verantwoord beleggen vormt een belangrijke uitdaging voor

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Van internal control & New Governance

Van internal control & New Governance Van internal control & New Governance of de toekomst van risicobeheersing in Nederland Masterthesis; master Nederlands recht, specialisatie handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangegeven wat onder falen en slagen van ICT-projecten verstaan kan worden en veel voorkomende oorzaken hiervan noemen;

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Resultaten van een consultatie onder deskundigen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Nederlandse duurzame beursindex Vereniging van Beleggers voor Duurzame

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Corporate Governance, reactie concept 1 juli 2003 door Mr R.A.Vroom.

Corporate Governance, reactie concept 1 juli 2003 door Mr R.A.Vroom. Corporate Governance, reactie concept 1 juli 2003 door Mr R.A.Vroom. Algemene beschouwing Risk Management. Alvorens in te gaan op de tekst van het concept, wil ik eerst een aantal opmerkingen maken over

Nadere informatie

Meer dan de wolf Kennis, onzekerheid en duurzaamheid in finance & accounting

Meer dan de wolf Kennis, onzekerheid en duurzaamheid in finance & accounting Meer dan de wolf Meer dan de wolf Kennis, onzekerheid en duurzaamheid in finance & accounting Lectorale Rede uitgesproken op dinsdag 15 april 2014 door dr. Frank Jan de Graaf lector Corporate Governance

Nadere informatie

Masterscriptie Communicatie van IT Governance

Masterscriptie Communicatie van IT Governance Masterscriptie Communicatie van IT Governance Een taxonomie van bedrijven op basis van hun jaarverslagen Mark Tissink - s0718467 - IK128 Masterscriptie Openbare versie Communicatie van IT Governance Een

Nadere informatie