Voor wie is dit jaarverslag?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor wie is dit jaarverslag?"

Transcriptie

1 Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen jaar financieel hebben ondersteund, zich ingezet hebben voor het inzamelen van geld of de uitvoering van de projecten. Wij hopen in 2010 ook weer op deze mensen te mogen rekenen. In dit jaarverslag komen leden van het bestuur, donateurs en samenwerkingspartners aan het woord om te vertellen over Stichting Cucu. 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Financiële kerngetallen 1. Algemene informatie 2. Beleid en strategie 3. Fondsenwervende activiteiten 4. Lopende projecten 5. Financiën 6. Vooruitblik Slotwoord Papprogramma, Kiandutu, Kenia 2

3 Wat is stichting Cucu? Cucu betekent kleinkind in het Indonesisch. Kleinkinderen zijn de nieuwe generatie, nieuwe hoop, een symbool voor de toekomst. Cucu is een kleinschalige stichting die zich richt op het sponsoren van kleinschalige projecten in derdewereldlanden die het leven van kinderen verbeteren, zodat zij meer kansen krijgen in de toekomst. De projecten richten zich op drie speerpunten: Onderwijs; Medische zorg, voedsel en welzijn; Sport, spel, cultuur en ontwikkeling. De projecten worden zoveel mogelijk samen met of door lokale initiatiefnemers uitgevoerd. Stichting Cucu wordt bestuurd en ondersteund door vrijwilligers. Daarom gaat bijna 100% van het ingezamelde geld naar de projecten! Voor actuele informatie zie: Voorwoord Beste lezers, Voor u ligt het Cucu jaarverslag van We hebben dit jaar voor een iets andere aanpak gekozen. Om u een nog beter beeld te kunnen geven van onze kleine maar hardwerkende stichting, hebben we iemand van buiten het bestuur gevraagd om samen met het bestuur dit jaarverslag te schrijven. Door dit outsiderperspectief hopen we nog kritischer te kunnen zijn over het werk dat wij afgelopen jaar hebben verricht. Hoewel we een kleine stichting willen blijven, zijn wij trots op het netwerk dat we in de laatste vier jaar hebben opgebouwd. In verschillende ontwikkelingslanden werken we samen met hardwerkende partners die dagelijks ontzettend veel kinderen helpen. Daarnaast hebben we in Nederland een groot netwerk weten op te bouwen. Iedere maand voegen we een aantal namen toe aan ons nieuwsbrievenbestand. Via via horen mensen over Cucu en sommigen raken door ons werk zelfs geïnspireerd om zelf te gaan reizen en projecten te bezoeken. Andere mensen raken geïnspireerd om een hardloopwedstrijd te lopen en geld in te zamelen voor één van de Cucu projecten. Hier zijn wij met het hele Cucu bestuur dankbaar voor en natuurlijk trots op! Wij weten dat Stichting Cucu maar een heel klein beetje bijdraagt aan de problematiek in derdewereldlanden. Maar iets is beter dan niets. Zolang wij in staat zijn met z n allen een aantal kinderen te helpen aan een betere toekomst, zullen wij ons daarvoor graag inzetten. Leest u mee? Misschien raakt u ook geïnspireerd... Tessa van Charldorp Voorzitter Stichting Cucu Boeken uit de leeskisten, Ivory Park, Zuid-Afrika 3

4 Financiële kerngetallen Stichting Cucu 2009: Hieronder vindt u in één overzicht de financiële kerngetallen van Stichting Cucu van Meer financiële informatie vindt u in hoofdstuk 5. Financiële Kerngetallen Stichting Cucu 2009 Inkomsten Inkomsten eigen fondsenwervende acties ,- Inkomsten fondsenwervende acties van derden ,- Particuliere sponsoring 3.424,- Bedrijfssponsoring 3.308,- Verdubbelaar ,- Rente 5,- Totale Inkomsten ,- Financiële Kerngetallen Stichting Cucu 2009 Uitgaven Project uitgaven ,- Onkosten (bank & kamer van koophandel) 156,- Totale Uitgaven ,- Op deze wereldkaart vindt u alle projecten die Stichting Cucu in 2009 heeft ondersteund. In het jaarverslag leest u meer over deze projecten. 4

5 1. Algemene informatie Geschiedenis Stichting Cucu is officieel opgericht in januari 2006 door Fenna, Tessa en Danita van Charldorp, drie zussen uit Sassenheim. Zij waren al diverse malen in Kenia geweest en zagen daar dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen op schoenen lopen, een dak boven hun hoofd hebben, iedere dag naar school gaan en voldoende eten en drinken hebben. Zij wilden graag doen wat in hun bereik ligt om kinderen in derdewereldlanden te ondersteunen. Ze wilden dit op een zorgvuldige, constructieve en blijvende manier doen, waardoor het idee ontstond een stichting op te richten. In de afgelopen jaren is de stichting snel gegroeid. Het bestuur is uitgebreid naar zeven personen die zich allen vrijwillig inzetten. Het is gaaf om te zien dat ons netwerk zich enorm heeft uitgebreid en dat dit tot allerlei nieuwe samenwerkingen leidt, aldus voorzitter Tessa van Charldorp. In 2009 waren er aan inkomsten en zijn 19 projecten ondersteund door Cucu voor totaal Statutaire naam: Stichting Cucu Oprichtingsplaats: Sassenheim Huidige huisvestingsplaats: Sassenheim Rechtsvorm: stichting Bestuurssamenstelling en vrijwilligers Samenstelling Op 31 december 2009 bestaat het bestuur van Stichting Cucu uit zeven personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en vier bestuursleden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Tessa van Charldorp (voorzitter), Fenna van Charldorp (penningmeester) en Loes Altenburg (secretaris). Loes Altenburg heeft Marjolein Miedema opgevolgd, die na 3 jaar bestuurslid te zijn geweest haar taken heeft overgedragen. Danita van Charldorp en Wanda Pilouw-Beltberg zijn algemeen bestuursleden. Danita verblijft in Zuid-Afrika en voert lokaal projectbezoeken uit. Bestuursleden Peter van Raalte en Joost van Ravesteyn hebben een adviserende rol binnen het bestuur. De adviserende/toezichthoudende bestuursleden hebben een rol als klankbord van het bestuur en zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Zij komen in de verantwoordingsverklaring verderop in dit hoofdstuk aan het woord. Het is wenselijk dat er in 2010 een dagelijks bestuurslid bij komt, zodat het werk meer kan worden verdeeld. Werkwijze bestuur Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen. Eenmaal per jaar worden de strategie en het beleidsplan geëvalueerd. Alle besluiten worden vastgelegd in notulen. Verder verloopt veel communicatie via . De bestuursleden werken op vrijwillige basis. In 2009 zijn, net als in eerdere jaren, geen onkostenvergoedingen uitgekeerd aan bestuursleden en vrijwilligers. Voor andere kosten worden zoveel mogelijk sponsors gezocht. Bezoeken aan projecten (door bestuursleden of vrijwilligers) worden op eigen kosten gedaan. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers voor onder andere het bijhouden van de website, het organiseren van het Walking Dinner (zie hoofdstuk 3) en het bezoeken van projecten. Er is een vrijwilligersbestand van 60 mensen die zich minimaal eenmaal per jaar inzetten voor Cucu. Door bovenstaande werkwijze zijn de kosten die de stichting maakt laag, namelijk 0,3% van de inkomsten. Dit is vrij uniek voor een stichting en de bestuursleden zijn er dan ook trots op dat bijna al het geld dat Stichting Cucu binnenhaalt naar de projecten gaat. In 2010 wordt bekeken of er een onkostenvergoeding ingesteld kan worden voor bestuursleden en vrijwilligers (tot een percentage van maximaal 2% van de inkomsten). Hierbij wordt vooral gedacht aan kantoorkosten. Hiermee zullen eventuele kosten geen belemmering zijn voor huidige en toekomstige bestuursleden en vrijwilligers om zich in te zetten voor stichting Cucu. 5

6 Statutenwijziging In 2009 hebben er geen statutenwijzigingen plaatsgevonden. Verantwoordingsverklaring Hoewel dit hele jaarverslag gezien kan worden als een verantwoordingsverklaring van de activiteiten van de Stichting Cucu, willen we hier ook expliciet de adviserende bestuursleden aan het woord laten. De adviserende bestuursleden -- Peter van Raalte en Joost van Ravesteyn -- is gevraagd hun visie te geven op stichting Cucu. Stichting Cucu is een compact samengestelde organisatie, aldus Peter van Raalte. De directe betrokkenheid van de bestuursleden is hoog: veel projecten (in ieder geval in Afrika) hebben de bestuursleden zelf bezocht of ze hebben hier zelf aan meegewerkt. Een nadeel van die grote persoonlijke betrokkenheid is dat het mogelijk is dat bestuursleden teveel bij details van een programma betrokken zijn. Het is de taak van de adviserende bestuursleden om met wat meer afstand naar de zaken te kijken. De adviserende bestuursleden benadrukken de integere manier van werken van de organisatie. Peter en Joost vertellen: De bestuursleden zijn goed geïnformeerd en goed opgeleid. Ze weten goed waar ze mee bezig zijn. Er wordt op een zuivere manier gewerkt. Ook wordt er serieus met grote en kleine bedragen omgegaan en er is veel aandacht voor de donateurs. Zij krijgen bijvoorbeeld een bedankje. Er wordt serieus en consequent gekeken naar voorstellen voor nieuwe projecten. Eén of tweemaal per jaar last het bestuur een bijzondere vergadering in, waar los van de lopende zaken gebrainstormd wordt over de toekomstplannen: Waar staan we nu? en Waar willen we naar toe?. Tijdens deze vergaderingen wisselen we uitgebreid van gedachten. De adviserende bestuursleden vinden het feit dat bestuursleden familie van elkaar zijn geen nadelige effecten hebben. Bij projecten wordt soms twee of drie keer informatie opgevraagd om een beter inzicht te verkrijgen voordat er overgegaan wordt tot het overmaken van geld. Belangrijke afwegingen die gemaakt worden zijn: Hoe groot is het project? Zijn er ook andere inkomstenbronnen? Soms wordt een project al ondersteund door een andere (grotere) organisatie en is de rol van Stichting Cucu minder passend. De betrokkenheid en specialiteit van Stichting Cucu -- het ondersteunen van met name kleinschalige projecten -- zouden dan verloren gaan. CUCU contact: Donateurs krijgen een bevestiging van hun donatie van de penningmeester en tevens een bedankje van de secretaris. Relaties van Cucu ontvangen een kerstkaart. De website wordt up-to-date gehouden. In het jaarverslag legt de stichting jaarlijks verantwoording af. Vier keer per jaar verstuurt Cucu een digitale nieuwsbrief. Communicatie met belanghebbenden Cucu houdt de lijnen met donateurs, met anderen die zich inzetten voor de stichting en met belangstellenden zo kort mogelijk en blijft op diverse manieren met hen in contact (zie kader). Via de digitale nieuwsbrief wordt iedereen heel netjes op de hoogte gehouden van alle activiteiten, aldus Femke van Veen, donateur van de stichting. In de nieuwsbrief staat waar de stichting zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden. Het gaat niet alleen om nieuwe projecten of resultaten van bestaande projecten, maar er is ook aandacht voor de diverse (sponsor)activiteiten die Stichting Cucu organiseert. Jean-Pierre van Loo, die Cucu via zijn bedrijf NeW2You sponsort: Op de vele foto's van de diverse projecten op de website en in de nieuwsbrief zie je haast letterlijk waar je geld blijft. Ik voel me absoluut geen anonieme donor, maar ik heb echt het gevoel dat Cucu namens NeW2You de hulp organiseert. Het liefst zou ik het namelijk zelf doen, maar dat is voorlopig nog geen optie. Daarnaast zijn er de activiteiten zoals het Walking Dinner waarbij de organisatie een update geeft van de lopende zaken. Tevens is er een jaarverslag. Stichting Cucu vindt het van belang om op een transparante manier te communiceren, zodat donateurs goed op de hoogte zijn. 6

7 We bekijken nieuwe projecten nog kritischer dan tevoren. Bovendien hebben we besloten alle nieuwe 2. Beleid en strategie projecten eerst met een klein bedrag te steunen. Pas als we tevreden zijn Uitgangspunten over de samenwerking, we een Stichting Cucu wil zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. Aan verslag van het project krijgen en ontwikkelingssamenwerking kleven risico s die de stichting zoveel zien dat het goed loopt, overwegen mogelijk probeert te vermijden. Voorzitter Tessa van Charldorp vertelt dat we continuering van het project er sinds begin 2009 met een duidelijke criterialijst gewerkt wordt waaraan Tessa van Charldorp nieuwe projecten moeten voldoen. Belangrijke elementen zijn dat de projecten zich richten op één van de drie Cucu speerpunten en dat er kinderen van 0-18 jaar mee worden bereikt. De lijst is tijdens de vergaderingen in 2009 bijgewerkt en aangescherpt. In 2009 is de lijst veelvuldig gebruikt om nieuwe projecten te evalueren. Bij de evaluatie is het van belang dat de communicatie met de lokale partners goed verloopt en dat de lokale gemeenschap betrokken is bij het project. De projecten moeten fysiek bereikbaar zijn zodat bestuursleden of iemand uit hun netwerk de projecten kunnen bezoeken. De projecten worden bezocht om te bekijken of de financiën goed besteed worden en om de projecten te proeven, ruiken en voelen. We bekijken nieuwe projecten nog kritischer dan tevoren. Bovendien hebben we besloten alle nieuwe projecten eerst met een klein bedrag te steunen. Pas als we tevreden zijn over de samenwerking, we een verslag van het project krijgen en zien dat het goed loopt, overwegen we continuering van het project, vertelt Tessa van Charldorp. Donateur Femke van Veen zegt: De manier waarop Stichting Cucu is opgezet spreekt mij zeer aan. De stichting is er vooral om bestaande stichtingen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Juist met de kennis van de lokale bevolking, de kennis van de bestuursleden en financiële middelen kan Cucu veel bereiken. Stichting Cucu leert op deze manier de lokale bevolking zich te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Trees Stege woont in Zuid-Afrika en voert projecten uit in samenwerking met stichting Tshwaranang en lokale partners. Trees vertelt over haar samenwerking met Cucu: Ik ontmoette Tessa in Pretoria toen zij daar woonde voor haar onderzoek. Onze voorzitter van Tshwaranang Nederland heeft het contact tot stand gebracht. Kort daarna is er goede samenwerking ontstaan met de Stichting Cucu. Bestuursleden bezochten onze projecten. We kregen de mogelijkheid een verzoek in te dienen om gesponsord te worden. Cucu maakte vervolgens een degelijke analyse van het project en blijft kijken naar hoe transparant er wordt gecommuniceerd over resultaten en besteding van de gelden. Het bestuur komt op bezoek en bestedingen en boekhouding worden nagelopen. Er is een open en constructieve communicatie vanuit Cucu en er is een grote bereidheid te helpen als dat mogelijk is. Kleinschaligheid Stichting Cucu is een kleinschalige organisatie, wat voordelen biedt bij het besturen en bij de ondersteuning van projecten. De lijnen tussen de bestuursleden zijn kort. Ze kunnen snel reageren en beslissingen nemen. Het ondersteunen van projecten gebeurt ook op een kleinschalige manier. Hierdoor kunnen ze alles goed monitoren en weet je als donateur zeker dat alles ten goede komt aan de kinderen, aldus donateur Femke van Veen. Voorzitter Tessa van Charldorp: Stichting Cucu kan kleine projecten ondersteunen die vaak niet in aanmerking komen voor fondsen van de grotere hulporganisaties. De stichting is persoonlijk en bereikbaar. Veel mensen in ons netwerk in Nederland vinden dit prettig samenwerken. Donateurs weten waar hun geld naar toegaat. We fungeren dan ook vaak als tussenpersoon tussen mensen in Nederland die graag iets willen doen aan ontwikkelingssamenwerking, maar niet precies weten hoe dat moet. De kleinschaligheid brengt ook nadelen met zich mee. We leveren maar een heel kleine bijdrage aan de problematiek in derdewereldlanden. Zolang het niet ons doel is de hele wereld een betere plek te maken, blijven we realistisch en kunnen we met onze stichting dat hele kleine beetje helpen, vertelt Tessa. Het feit dat stichting Cucu op vrijwilligers draait heeft ook een nadeel. Onze vrijwilligers, onder wie onze bestuursleden, werken ontzettend hard. Toch hebben we ook andere prioriteiten. We kunnen niet altijd evenveel input van iedereen - ook niet van onszelf - verwachten. Daar moet je als bestuur, en ook als voorzitter, mee leren omgaan, geeft Tessa aan. 7

8 Hoe komt Cucu aan nieuwe projecten? Alle nieuwe projecten komen uit het eigen netwerk van de bestuurders van Stichting Cucu. Dit netwerk hebben zij opgebouwd tijdens hun verschillende (wereld)reizen. Penningmeester Fenna van Charldorp heeft bijvoorbeeld in China lesgegeven en daar projecten ondersteund, en in India vrijwilligerswerk gedaan bij projecten die we nu nog ondersteunen. Fenna, Tessa en Danita zijn meerdere malen op reis geweest in Kenia waar zij nieuwe projecten hebben gevonden en mensen hebben ontmoet die later projecten hebben opgezet. Tessa heeft in Zuid-Afrika onderzoek gedaan en hier een nieuw project gevonden. Ook via hun lokale netwerk vindt het bestuur nieuwe projecten. Zo steunt Cucu nu bijvoorbeeld de school die tegenover de dagopvang staat die Cucu al langer steunt. Via de Cucu beurs komen ook nieuwe projecten binnen. Iedereen die langer dan vier weken in een ontwikkelingsland verblijft en een project wil ondersteunen dat ten goede komt aan kinderen, kan via de website een Cucu beurs aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden, en bursalen wordt gevraagd een degelijke begroting en een plan op te stellen. Via de projecten die deze bursalen uitvoeren, komt Cucu in aanraking met andere stichtingen. De bursalen fungeren als contactpersoon of ambassadeur. Wanneer de bursaal weer terug is in Nederland kan het contact met de stichting eventueel gecontinueerd worden. Ten slotte vindt het bestuur nieuwe projecten via hun netwerk in Nederland. Stichting Cucu is geleidelijk een groep ambassadeurs aan het opbouwen die tijdens hun reizen projecten bezoeken en daarmee nieuwe projecten aandragen. Wanneer ambassadeurs een nieuw project aandragen, bekijken we heel goed of het project aan onze doelstellingen voldoet. Eigenlijk volgen we dezelfde stappen als bij de Cucu beurs, verklaart Tessa. Invloeden van buitenaf De wereld kreeg in 2009 te maken met een financiële crisis. Dit had gelukkig geen invloed op de donaties aan Cucu. Ook is het bedrag dat is opgehaald met activiteiten in 2009 niet gedaald. Wel was het aantal deelnemers dat Cucu heeft gesponsord bij de Dam tot damloop lager dan in Dit kan mogelijk ook toegeschreven worden aan de speciale 25 ste editie van de Damloop, waarbij extra plekken gecreëerd werden door een speciale avondloop de avond vóór de Dam tot damloop. De crisis was in 2009 wel op andere manieren van invloed. De opbrengsten uit rente zijn gedaald. Verder zijn de voedselprijzen wereldwijd gestegen, waardoor de kosten voor de projecten omhoog zijn gegaan in met name Kenia en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika maakten meer kinderen gebruik van de dagopvang. In Kenia was ook de droogte van invloed op het stijgen van de voedselprijzen. Stichting Cucu is zich erg bewust van de financiële veranderingen wereldwijd en houdt goed contact met de lokale partners over de invloeden van de crisis op hun werk. In de rij voor een lunch - voedselprogramma, Kiandutu, Kenia 8

9 3. Fondsenwervende activiteiten Stichting Cucu haalt haar inkomsten uit eigen acties, acties van derden, bedrijfssponsoring en particuliere donaties. Tessa van Charldorp: Tijdens vergaderingen komen we soms op nieuwe ideeën om geld binnen te krijgen. Ook hebben mensen uit ons netwerk soms zelf ideeën. Zo kwam een vriendin, Eefje van Vliet, bijvoorbeeld met het idee om een kunstveiling te organiseren na afloop van het Walking Dinner. a. Bijzondere initiatieven & spontane gevers ( ,-) Sponsoring door scholen. In 2009 heeft Stichting Cucu een lesprogramma voor scholen opgezet. Deze scholen sponsoren vervolgens stichting Cucu. Twee vliegen in één klap! In 2009 hebben twee scholen meegedaan. Bestuurslid Fenna van Charldorp heeft 300 kinderen op basisschool De Borne in Tilburg verhalen verteld over het leven van kinderen in Kenia. Een aantal dagen later deden dezelfde kinderen mee aan een grote sponsorloop om geld in te zamelen voor 800 kinderen in Kenia. De enthousiaste leerlingen renden meer dan bij elkaar! Daltonbasisschool Het Drieluik in Huissen stond een hele week in het teken van Cucu. Bestuursleden Fenna en Loes vertelden aan alle leerlingen van deze basisschool over de kinderen in Kenia en Zuid-Afrika; ze lieten foto s zien en een lied horen over kinderen in verre landen, waarvan de leerlingen al snel het refrein mee konden zingen. De kinderen reageerden enthousiast en hadden veel vragen. Op donderdag gingen alle kinderen in uniform naar school en aten ze Ugali zoals de kinderen in Kenia. Ook hier is de week afgesloten met een sponsorloop. De sponsoring door scholen breidt Stichting Cucu in de toekomst uit. Het is intensief voor ons als bestuursleden, maar het geeft veel voldoening om kinderen te kunnen vertellen over het leven van kinderen elders in de wereld. Bovendien is het ontzettend leuk om een school in Nederland te koppelen aan een school in Kenia of Zuid-Afrika, aldus Fenna. In 2009 is er ook een samenwerking ontstaan met de buitenschoolse opvang de Theepot in Lisse. Deze opvang steunt het speeltuinproject in Nicaragua door verschillende sponsorwervende en educatieve activiteiten te organiseren met de kinderen van hun eigen opvang. Spontane gevers Cucu kan niet zonder de initiatieven van mensen uit het eigen netwerk die geld inzamelen. Op bruiloften en verjaardagen wordt de stichting soms genoemd als goed doel waaraan mensen hun cadeaugeld kunnen schenken. Voor zulke spontane initiatieven zijn wij de mensen natuurlijk ontzettend dankbaar. Het laat ons zien dat mensen vertrouwen in ons hebben en dat zij, net zoals wij, geloven in het verbeteren van de toekomst van kinderen!, aldus penningmeester Fenna van Charldorp. b. Particuliere donaties ( 3.424,-) Stichting Cucu kent 8 vaste donateurs die de stichting een warm hart toedragen. Donateur Femke van Veen vertelt: Ik ben donateur omdat ik weet dat mijn bijdrage ook direct effect heeft op het leven van iemand die het hard nodig heeft. Stichting Cucu bewijst dat je ook met kleine beetjes een groot verschil kan maken. c. Bedrijfssponsoring ( 3.308,-) Eén van de bedrijven die stichting Cucu sponsort is New2You. Eigenaar Jean-Pierre van Loo vertelt: NeW2You sponsort sinds 2008 Stichting Cucu door het doneren van 1,- per gefactureerd uur. De keuze is gevallen op Stichting Cucu vanwege de korte lijnen met het bestuur (penningmeester Fenna is een oud-collega van mij), de gedrevenheid van de stichting en de garantie dat de steun goed terecht komt. Dit vanwege de korte lijnen tussen de projecten en het bestuur van Cucu. Positief vind ik dat mijn donaties rechtstreeks gekoppeld worden aan een bepaald project. Mijn steun komt hiermee NIET anoniem op een grote hoop, maar wordt transparant (in het jaarverslag) verantwoord. Op deze manier blijf je gemotiveerd om nog meer steun te Een voordeel van het sponsoren van Stichting Cucu is dat de stichting is aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling, zegt Jean-Pierre van Loo. Voor meer informatie over ANBI: 9

10 geven en zelf uit te kijken naar nog meer projecten. Na een vakantie in Nicaragua afgelopen zomer, hebben we een project kunnen aandragen bij de stichting. Cucu stond open voor het initiatief en heeft vrij snel een eerste project kunnen financieren. Overigens pas nadat een gedetailleerd projectplan was ingediend, zodat je zeker weet dat er goed naar gekeken wordt. Een van de eerste projecten die NeW2You via Cucu sponsorde (in Ecuador) bleek achteraf toch niet helemaal aan alle criteria van Cucu te voldoen. Ze hebben dit open aan ons gecommuniceerd en ons verzekerd dat het reeds gedoneerde bedrag wel goed besteed was. Dit schept vertrouwen in de organisatie. Een voordeel van het sponsoren van Stichting Cucu is dat de stichting is aangemerkt als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft niet alleen vertrouwen, maar zorgt er tevens voor dat er fiscaal vriendelijk gesponsord kan worden, zegt Jean-Pierre. d. Eigen acties ( ,-) Walking Dinner en kunstveiling Het Walking Dinner begint inmiddels een traditie te worden en is een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. Het vijfde diner was op zaterdag 7 maart 2009, ditmaal werd het gecombineerd met een kunstveiling. De opkomst was enorm. Honderdtien deelnemers wandelden van huis naar huis voor een driegangendiner, met een persoonlijke route en een plattegrond van Sassenheim in de hand. Elk koppel bezocht drie huizen waar een voor-, hoofd-, en nagerecht genuttigd werden. Bij elk huis wachtte de deelnemers een prachtig gedekte tafel, een nieuw gezelschap en nieuwe koks die het heerlijke eten hadden bereid en het keurig opdienden. In totaal hebben 37 vrijwilligers meegewerkt om de avond tot een succes te maken. Het Walking Dinner had een spetterend slot met een kunstveiling en een feest met een dj in Partycentrum De Oude Tol. Lokale kunstenaars stelden 10 unieke schilderijen en een vaas beschikbaar. Werken van kunstenaars zoals Fina de Regt, Gerda Booij en Berit Kroese werden voor totaal geveild. Dam tot damloop Op zondag 20 september liep er voor de tweede keer een groep Cucu-ers mee met de 25ste editie van de Dam tot damloop. Er waren dit jaar heel wat geblesseerden. Een extra loop was georganiseerd op de avond ervoor, waardoor het Cucu helaas niet lukte haar teams te vullen. Dertig Cucu-ers hebben de afstand tussen Amsterdam naar Zaandam uitgelopen (16,2 km). Alle Cucu-renners halen minimaal 100 sponsorgeld op, maar betalen geen inschrijfkosten. In totaal werd er aan sponsorgeld opgehaald door de snelle en enthousiaste lopers. Dam tot Damloop, Amsterdam, Nederland 10

11 4. Lopende projecten In de tabel op de volgende 6 paginas staat een overzicht van de Cucu projecten van Per project is aangegeven: de naam van het programma of het project; het land waarin het project zich bevindt; de Cucu speerpunten waaronder het project valt; het primaire resultaat van het project; de bredere impact die het project heeft (soms op langere termijn); het aantal kinderen dat direct bereikt wordt met het project; het bedrag dat Cucu in het project heeft geïnvesteerd; de looptijd van het project. Kinderen van het Hotel con Corazon programma in Nicaragua, ondersteund door BSO de Theepot in Lisse. 11

12 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project India New Delhi IVF outreach Outreach programma in de sloppenwijken van New Delhi Onderwijs, medische zorg & welzijn Hulp voor de kinderen bij het onderwijs. Frequente medische controle. De kinderen blijven op school en verbeteren hun schoolresultaten en hebben minder kans om ziek te worden omdat ze regelmatig door een dokter medisch gecontroleerd worden. Ook de ouders of zorgverleners worden betrokken bij het programma. Zij leren over het belang van school en hoe ze hun kinderen het beste kunnen helpen , tot heden. India - Calcutta Kindsponsoring Nilofer & Sanju Sponsoring van regenboogmeisjes (straatmeisjes) Onderwijs, medische zorg & welzijn Een dak boven het hoofd voor twee meisjes & onderwijs. Twee meisjes hebben s nachts een dak boven hun hoofd via het regenboogprogramma. Overdag krijgen zij een speciaal lesprogramma aangeboden van de reguliere schoolkinderen. De meisjes kunnen op school hun talenten ontdekken en ontwikkelen, zodat ze in de toekomst wellicht kunnen instromen op een reguliere school. Hiermee krijgen deze meisjes gelijke kansen. Ze hebben toegang tot een veilige slaapplaats, wat in India niet vanzelfsprekend is , tot heden. India Pondicherry (Cucu beurs) Buitenschoolse huiswerkbegeleiding Onderwijs Maximaal 75 kinderen kunnen na school (van 17:30 tot 21:00) onder begeleiding huiswerk maken. In een bestaand gebouwtje dat overdag gebruikt wordt door een vrouwengroep kunnen deze kinderen in een veilige, droge omgeving hun huiswerk maken. Ze worden begeleid door een lokale onderwijzeres en vrijwilligers vanuit de Indiase stichting Prime Trust. Kinderen hebben meer tijd voor hun huiswerk en kunnen zich hier beter concentreren dan thuis. Hun schoolresultaten gaan daardoor omhoog en hiermee krijgen ze meer kansen voor de toekomst ,

13 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Kenia - Kiandutu Voedselprogramma Kianjau Primary School Voedsel Iedere schooldag een warme maaltijd voor de kinderen. De kinderen kunnen zich beter concentreren op school, de docenten vinden het leuker om les te geven, de kinderen halen hogere eindexamencijfers. De school heeft hierdoor de afgelopen paar jaar betere leerkrachten aangetrokken die gemotiveerd zijn om les te geven. Bovendien gaan er nu een aantal kinderen naar school die voorheen niet op school zaten omdat ze geld moesten verdienen om s avonds te kunnen eten , tot heden. Kenia - Thika Medische kosten Macheo children Medische zorg Alle dokters & ziekenhuiskosten worden betaald voor de kinderen van Macheo Children s Home, alsmede nodige medicijnen of bijvoorbeeld brillen. De kinderen en het Macheo Children s Home hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten die gezondheidszorg met zich meebrengt. Er kan goede medische zorg geboden worden in een land met weinig voorzieningen met behulp van deze sponsorpost , Kenia - Thika Sponsoring Susan (via Macheo) Onderwijs, medische zorg & welzijn Susan kan naar school, ze krijgt iedere dag eten en drinken en heeft een veilig dak boven haar hoofd in Macheo Children s Centre. Susan hoeft zich tijdens haar schoolperiode geen zorgen te maken over haar welzijn. Susan heeft een stabiele toekomst in het vooruitzicht , tot heden 13

14 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Kenia - Kiandutu Kianjau porridge program (4 basisscholen) Voedsel Een beker pap voor alle kleinste kinderen van 4 scholen in het Thika district voordat de lessen beginnen. De kleinste kinderen krijgen gegarandeerd twee maaltijden per dag ( s ochtends pap en tussen de middag een warme maaltijd via het voedselprogramma). Hierdoor hebben de kinderen meer energie en kunnen ze beter leren en spelen. De meeste kinderen komen uit de sloppenwijken waar de ouders soms geen geld hebben voor ontbijt. Het papprogramma neemt zorgen van de ouders weg en zorgt er tegelijkertijd voor dat ouders zich betrokken voelen bij de school , Kenia - Ruiru Sponsoring Margareth (Spirit of Faith) Onderwijs, medische zorg & welzijn Margareth s opleiding wordt volledig betaald. Margareth haalt goede schoolresultaten, is gemotiveerd om verder te leren en hoeft zich geen zorgen te maken over de financiën die nodig zijn voor het afronden van haar opleiding. 1 0,-* 2008 tot heden Kenia - West Nyakach district Leeskisten voor 5 scholen Cultuur & ontwikkeling, onderwijs Honderden boeken (in zowel Kiswahili als Engels) en meubilair voor de bibliotheken van vijf scholen in de buurt van het Victoriameer. De scholen hebben zelf geïnvesteerd in het gereedmaken van de bibliotheken. De voorwaarde was namelijk dat iedere school een nette ruimte had waar de bibliotheek zich kon installeren. De scholen tonen hiermee dat ze zelf ook willen investeren in het verbeteren van hun faciliteiten. In de toekomst mogen ook andere scholen uit de buurt boeken lenen. De kinderen leren het leensysteem van een bibliotheek en kunnen hiermee ook hun vriendjes, vriendinnetjes en broertjes en zusjes inspireren om te gaan lezen ,

15 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Zuid- Afrika Ivory Park Voedselprogramma & salaris mama voor dagopvang Sedimosang Voedsel en welzijn Een dagelijkse portie groenten en fruit voor alle kinderen op de dagopvang. Het salaris van een van de mama s wordt betaald. In de sloppenwijk is het belangrijk om een hoge weerstand te hebben omdat bacteriën zich snel verspreiden via open riolen, waterplassen en zwervend afval. Dankzij de gezonde en vitaminerijke voeding blijven de kinderen gezond. Ook een aantal HIV-besmette kinderen krijgen een dagelijkse portie vitamines, wat van groot belang is voor deze fragiele kinderen. Mama Josephine, de leidster van Sedimosang is zich erg bewust van de gesponsorde gelden. Het is haar doel om binnenkort zelfstandig de dagopvang te kunnen runnen , tot heden Zuid- Afrika Ivory Park Leeskisten Ivory Park Cultuur & ontwikkeling, onderwijs 150 nieuwe kinderboeken in een stevige leeskist voor de Sedimosang dagopvang in Ivory Park De kinderen van Sedimosang kunnen uit deze leeskist een boek lenen om te lezen. Hiermee kunnen ze de wereld van de kinderboeken ontdekken en hun reading skills verbeteren. Ook leren de kinderen wat een leensysteem is en ze kunnen met het lenen van de boeken andere kinderen uit de buurt inspireren , Zuid- Afrika - Laudium Nieuw schaduwnet voor de dagopvang Thuto ke Lesedi Onderwijs, welzijn Er is een schaduwnet geïnstalleerd naast de container waarin de dagopvang Thuto ke Lesedi zich in bevindt De 45 kinderen die dagelijks in een container (een soort opslagcontainer) worden opgevangen omdat hun moeders werk moeten zoeken, hebben nu een plek in de schaduw om te spelen in de hete zomers. De containers zijn in de zomer te heet om in te verblijven, maar ook buiten is het zonlicht te sterk. Het schaduwnet biedt een goedkope, maar efficiënte manier om toch buiten te kunnen zijn, afgeschermd van de zon. Dit is niet alleen gezonder voor de kinderen, maar ook de leidsters zijn erg blij met deze oplossing ,

16 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Zuid- Afrika Ivory Park Nieuwe keuken Ebomini High School Voedsel en welzijn Een nieuwe keuken voor Ebomini High School waar iedere dag een lunch voor leerlingen kan worden voorbereid. De kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika proberen het beste van de omstandigheden en hun leven te maken. Gelukkig kunnen de meeste kinderen hier naar school. Maar de concentratie en het leereffect wordt enorm verhoogd als de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd kunnen nuttigen. Cucu werkt samen met lokale initiatiefnemers in Ivory Park die ervoor zorgen dat er een nieuwe keuken wordt gebouwd van waaruit iedere dag een lunch voor leerlingen kan worden bereid. De overheid draagt ook een steentje bij. Zij betalen de lunch en het gas zodat er dagelijks voor alle kinderen gekookt kan worden , Nicaragua Granada Hotel con Corazon twee speeltuinen voor lokale scholen op het platteland Sport & spel Er zijn twee speeltuinen gebouwd die te gebruiken zijn voor de kinderen op de scholen alsmede de kinderen uit de buurt. De speeltuinen bieden spel voor de schoolgaande kinderen en daarnaast hebben de speeltuinen een aanzuigende werking voor de school ,

17 Land en plaats Naam en omschrijving project Speerpunten Stichting Cucu Resultaat Bredere impact van het project Aantal kinderen dat bereikt wordt Investering van Stichting Cucu in 2009 Looptijd project Ecuador Banos Tiuti Wally speelhoek in gezondheidscentrum Sport & spel Alle kinderen die in het gezondheids centrum moeten wachten op de zuster of dokter hebben nu een speelhoekje waar ze kunnen spelen. De mensen in de jungle hebben geen telefoons en transport is onbetrouwbaar. Daarom moeten de kinderen die van ver uit de jungle naar het ziekenhuis komen, vaak uren wachten op een zuster of arts. In dit kleine gezondheidscentrum kunnen de kinderen nu spelen met speelgoed terwijl ze wachten. De aanschaf van dit speelgoed was een Kerstgeschenk voor Tiuti Wally stichting , Oekraïne - Zaluchcha ya Zomerkamp Sport, spel, cultuur & ontwikkeling Zomerkamp voor twintig invalide kinderen uit een weeshuis in Zaluchchya. De kinderen hebben een zeer positieve week beleefd voor sommige was het de eerste keer dat ze in de bergen waren. Door de activiteiten, zoals zingen, dansen, verhalen voorlezen en schilderen, hebben de kinderen geleerd om samen te werken. Ook de buitenlucht deed de kinderen goed. Deze twintig kinderen hebben sinds het zomerkamp een sterkere band gekregen met elkaar en hebben een positieve herinnering om naar terug te kijken en iets moois om naar uit te kijken volgend jaar , *eind 2008 is het schoolgeld voor Margareth overgemaakt en begin 2010 zal het weer worden overgemaakt. Hierdoor zijn er in 2009 geen werkelijke kosten gemaakt. 17

18 De Cucu beurs Naast bovenstaande lopende projecten is er de Cucu beurs. Door middel van deze beurs wil Stichting Cucu wereldwijd meer kinderen bereiken. Ook wil Cucu meer mensen in Nederland betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en hen een steuntje in de rug geven om zelf mee te helpen aan kleinschalige projecten voor kinderen. Iedereen die langer dan vier weken naar een ontwikkelingsland gaat kan een Cucu beurs aanvragen voor een project dat kinderen ondersteunt (zie de voorwaarden op de website). In 2009 zijn er drie beursaanvragen gehonoreerd. Een hoogtepunt voor de stichting, vindt voorzitter Tessa van Charldorp. Eén beursproject is aangevraagd door Matt Coler die een kinderboek laat maken door kinderen in Peru. Een tweede project is aangevraagd door Niels die samen met lokale partners ervoor gaat zorgen dat kinderen in India huiswerkbegeleiding krijgen, en een derde project is door vier pabostudenten aangevraagd. Zij zullen in 2010 in Nepal sportdagen organiseren voor kinderen op verschillende scholen. Wanneer ik de kinderen vol aandacht zie kijken naar de remedial teacher weet ik dat we een mooi project op poten hebben gezet. Niels, Cucu bursaal (Pondicherry, India) Huiswerkbegeleiding (via Cucu beurs), Pondicherry, India 18

19 5. Financiën De activa van Stichting Cucu zijn ruim Er zijn voldoende reserves op de bank om de lopende toezeggingen te dekken. In de volgende subhoofdstukken treft u de jaarrekening aan. a. Balans: activa & passiva In de volgende tabellen zijn de activa en passiva van Stichting Cucu samengevat: Bedragen zijn in 31 december december december 2007 ACTIVA Immateriële vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Materiele vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Financiële vaste activa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Voorraden n.v.t n.v.t. n.v.t. Vorderingen en overlopende activa n.v.t n.v.t. n.v.t. Nog te ontvangen rente 1,410 Liquide middelen Rentemeer rekening 62,000 26,581 47,000 Plus rekening 255 1,000 10,000 ING bankrekening 8,951 2,445 3,164 Rabobank deposito n.v.t. 40,000 n.v.t. Rabobank rekening n.v.t. Totaal Activa 72,741 70,888 60,164 Bedragen zijn in 31 december december december 2007 PASSIVA Reserves Continuïteitsreserve 3,000 3,000 3,000 Bestemmingsreserve * 43,240 49,810 35,200 Overige reserve** 26,501 18,078 21,964 Bestemmingsfondsen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kortlopende schulden n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal Passiva 72,741 70,888 60,164 * gereserveerd voor projecten vastgelegd ** bestemd voor projecten nog niet bepaald Het bestuur van Stichting Cucu bepaalt waar de inkomsten van de verschillende activiteiten aan gekoppeld worden. Toezeggingen (gelden) naar projectorganisaties worden per jaar gedaan en vastgelegd per . Elk jaar wordt geëvalueerd -- n.a.v. (financiële) rapportage, communicatie, foto s en eventueel (onverwacht) projectbezoek -- of de steun voor het opvolgend jaar wordt gecontinueerd. 19

20 b. Staat van baten en lasten Bedragen zijn in Werkelijk 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2008 Werkelijk 2007 Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving 6,732 5,500 6,435 18,572 - Baten uit gezamenlijke acties 11,291 10,000 16,714 62,000 - Baten uit acties van derden 20,629 15,000 11,135 - Subsidies 10,000 8, Baten uit beleggingen 5 1,500 1, Som der baten - beschikbaar voor doelstelling 48,657 40,000 36,242 81,408 Lasten: Besteed aan doelstellingen - Kenia - Spirit of Faith (kindsponsoring) , Kenia - Thika - Macheo's Children Center 11,802 12,000 15,717 22,823 - Zuid-Afrika Kliptown Zuid-Afrika - Ivory Park - Sedimosang (dagopvang) 23,313 5,000 2,737 2,085 - India - Calcutta (Loreto School Sealdah) Cucu-beurs 1,050 3, India - Bangalore (SBHR skills training) India - Delhi - India Vision Foundation 3,000 3,000 3, Ecuador - Tiuti Wally (onderwijsmateriaal) Oekraine Zomerkamp 1, Zuid-Afrika - New Beginningz Zuid-Afrika / Kenia Biblionef 5, Nicaragua speeltuin 1, Nieuwe projecten 15,000 48,790 39,700 25,397 25,573 Bedragen zijn in Werkelijk 2009 Begroting 2009 Werkelijk 2008 Werkelijk 2007 Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Beheer & Administratie Som der lasten - besteed aan doelstelling 48,946 40,000 25,602 26,008 RESULTAAT ,640 55,401 Resultaatbestemming 2009 Toevoeging / onttrekking aan: - continuïteitsreserve bestemmingsreserves 0 4,824 - herwaarderingsreserve n.v.t. n.v.t. - overige reserves 1,277 5,816 - bestemmingsfonds n.v.t. n.v.t. 1,277 10,640 20

21 Specificatie van baten & lasten Specificatie Baten 2009 Euro Specificatie Lasten = Projecten 2009 Euro Bedrijfssponsoring 3,308 Ecuador - Stichting Tiuti Wally 75 Oekraine - Henri Nouwen Stichting Zomerkamp 1,200 Periodieke donateurs 2,580 India - Calcutta - Net4kids - kindsponsoring Nilofer & Sanju 900 India - Delhi - India Vision Foundation 3,000 Particuliere giften 844 India - Cucu beurs 1,050 Kenia - Stichting Macheo leesboeken 200 Eigen acties 2009 Kenia - Stichting Macheo Outreach 6,485 Walking Dinner ,523 Kenia - Stichting Macheo - ziektekosten 54 kinderen 1,875 Dam tot damloop ,768 Kenia - Stichting Macheo - kindsponsoring Susan Akoth 900 Kenia - Stichting Macheo papprogramma 2,342 Acties door derden georganiseerd 20,629 Kenia - Biblionef - leeskisten leesboeken 5,100 Nicaragua speeltuin 1,000 Verdubbelaar 10,000 Zuid-Afrika - Ivory park - Sedimosang onkosten 1 mama 570 Zuid-Afrika - Ivory Park Sedimosang 1,943 Rente 5 Zuid-Afrika - Ivory Park - Sedimosang groente programma 2,800 Zuid-Afrika - Ivory Park - keuken Ebomini basisschool 18,000 Zuid-Afrika - New Beginningz schaduwnet 750 Zuid-Afrika - Biblionef - leeskisten leesboeken 600 Totale Baten ,657 Totale bestedingen projecten wereldwijd ,790 Leeskisten gearriveerd in Zuid-Afrika 21

22 c. Reserveringen Reserveringen Stichting Cucu Land Bereik kinderen Sopkombuis Omaruru Namibie 90 2,830 3e fase keuken Ebomini basisschool - Ivory Park Zuid-Afrika 2,200 2,000 Sedimosang voedselprogramma - Ivory Park Zuid-Afrika 80 3,300 Sedimosang - onkosten mama Shirley 1 jaar - Ivory Park Zuid-Afrika 670 Medische kosten kinderen Macheo - Thika Kenia 54 2,000 Out-reach Kianjau basisschool - Thika Kenia 930 5,000 Papprogramma - 4 scholen - omgeving Thika Kenia 2,000 2,700 Zomerkamp Kinderen - Zaluchchya Oekraine 20 1,200 Out-reach India Vision - Delhi India 20 6,000 Sponsoring Margareth - middelbare school - Ruiru Kenia Sponsoring Nilofer - Calcutta India Sponsoring Susan Akoth - Thika Kenia x Cucu beurs (gemiddeld 750 euro per beurs) 3,000 Totaal aan reserveringen ,397 30, Reserveringen Stichting Cucu Land Bereik aantal kinderen Out-reach Kianjau Thika Kenia 930 5,000 Papprogramma- 4 scholen - omgeving Thika Kenia 2,000 2,400 Sponsoring Margareth - middelbare scholier - Ruiru Kenia Sponsoring Nilofer - Calcutta India Sponsoring Susan Akoth - Thika Kenia x Cucu beurs (gemiddeld 750 euro per beurs) 3,000 Totaal aan reserveringen ,933 12,470 Totaal reserveringen ,240 d. Toelichting Financiën Stichting Cucu heeft in 2009 vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheden bij de ING bank. Donateurs storten het geld op de ING rekening courant van Stichting Cucu. Stichting Cucu heeft daarnaast een Rentemeer spaarrekening bij deze bank, waar rente ontvangen wordt over het tegoed. De rente over 2009 zal begin 2010 ( 1.410) overgemaakt worden en is in de balans opgenomen als nog te ontvangen rente. Stichting Cucu acht het niet verstandig het geld te beleggen, omdat kennis van beleggen niet bij de leden van de stichting aanwezig is en beleggen veel risico s met zich meebrengt, die de stichting niet wil nemen. Inkomsten Bijna de helft van de inkomsten van Stichting Cucu komt in 2009 uit acties die georganiseerd zijn door derden. In 2008 waren deze acties de tweede bron van inkomsten. Zoals in 2008 aangegeven is Stichting Cucu gestopt met het staan op rommelmarkten en zijn de eigen fondsenwervende acties beperkt tot twee activiteiten (Walking Dinner en Dam tot damloop). Het Walking Dinner had dit jaar een uitermate hoge opbrengst, dit had o.a. te maken met de opbrengst van een veiling van kunstwerken aan het einde van de avond. In 2009 heeft Stichting Cucu voor de opbrengst van het Walking Dinner een verdubbelaar aangevraagd en deze is gehonoreerd met een bedrag van De bedrijfssponsoring is in 2009 ( 3.308) verdubbeld ten opzichte van 2008 ( 1.545). 22

23 Inkomsten Stichting Cucu , % 7% 21% 42% Acties van derden Eigen fondsenwervende acties Verdubbelaar / Overige Particuliere donaties Bedrijfssponsoring 23% Uitgaven In totaal is er in 2009 bijna besteed aan verschillende projecten in 6 landen. Uiteindelijk is er in overleg met het bestuur meer uitgegeven dan begroot, gezien de reserves op de bank. In India, Kenia en Zuid-Afrika zijn verschillende projecten in verschillende plaatsen ondersteund. In 2009 is Stichting Cucu via haar eigen netwerk op zoek gegaan naar nieuwe projecten en heeft deze in de Oekraine, Nicaragua en Zuid-Afrika gevonden. Het geld werd per kwartaal naar de verschillende organisaties overgemaakt en de internationale banktransacties werden zoveel mogelijk met de lokale organisatie gedeeld. Op dit moment heeft Cucu voor de komende 2 jaar reserveringen geplaatst. In 2010 zal zij weer 3 jaar i.p.v. 2 jaar vooruit kijken en eventuele reserveringen plaatsen. Uitgaven Stichting Cucu ,946 35% 10% 3% 2% <1% <1% 50% Zuid-Afrika Kenia India Oekraine Nicaragua Onkosten Equador 23

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie