FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam"

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012

2 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur 2 Verslag activiteiten 2 Financiële vooruitblik JAARREKENING Balans per 31 december Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen 8 Algemene toelichting 8 Waarderingsgrondslagen 8 Grondslagen voor resultaatbepaling 8 Toelichting op de balans per 31 december Nog te ontvangen subsidies Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Algemene reserve Kortlopende schulden 11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 11 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Financiële baten Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Algemene kosten beheer en administratie 13 OVERIGE GEGEVENS 15 Voorstel verwerking resultaat 15 Gebeurtenissen na balansdatum 15 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 15

3 BESTUURSVERSLAG Statutaire naam Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam. Doelstelling Het Jongerencultuurfonds heeft als doelstelling het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van cultuur. De stichting wil jongeren door middel van cultuur een kans geven zich positief te ontwikkelen. De stichting is opgericht op 19 mei Samenstelling bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Elaine van Beurden Suzette Wijers Hanneke van Wees Per 20 maart 2012 was Coos Huijsen bestuurslid, waarna hij vervangen is door Suzette Wijers. Verslag activiteiten Het Jongerencultuurfonds houdt zich bezig met het financieel ondersteunen van kansarme jongeren (tot en met 16 jaar), zodat deze deel kunnen nemen aan cultuuractiviteiten, waarvoor geldmiddelen nodig zijn. Hiervoor stelt het Jongerencultuurfonds een jaarlijks vast te stellen bedrag ter beschikking voor elk kind waarmee het lidmaatschapsgeld kan worden bekostigd. De aanvraag kan uitsluitend ingediend worden door door het fonds erkende intermediairs. De bijdrage wordt, na goedkeuring, rechtstreeks overgemaakt aan de culturele instelling. Het geld dat hiervoor beschikbaar is, komt van de "supporters" van het Jongerencultuurfonds in de vorm van een financiële bijdrage. De "supporters" zijn onder meer Gieskes Strijbis Fonds, Rabobank Amsterdam, Stichting RCOAK, Stichting Rob Beers en een aantal kleinere fondsen en particulieren. Wij zijn verheugd dat vanaf 2012 de Gemeente Amsterdam het jongerencultuurfonds voor 3 jaar financieel ondersteunt. Het bestuur heeft regelmatig contact met culturele instellingen, diverse fondsen en de Gemeente Amsterdam. Baten Tot en met 31 december 2012 heeft Jongerencultuurfonds EUR aan baten ontvangen waarvan EUR baten uit eigen fondsenwerving. 2

4 Cultuurbijdragen jongeren tot en met 31 december 2012 In 2012 heeft het Jongerencultuurfonds 614 aanvragen voor jongeren ontvangen. Van deze aanvragen zijn 480 aanvragen (78%) toegekend. Na toekenning zijn 33 aanvragen alsnog vervallen omdat de aangevraagde cursus niet doorging of omdat de factuur niet (tijdig) aan ons werd toegestuurd zodat uiteindelijk voor 447 aanvragen (73%) definitief de lesgelden zijn uitgekeerd. Van de 480 toegekende aanvragen is per 31 december 2012 aan een aantal jongeren een bijdrage toegezegd die eerst in 2013 zal worden geëffectueerd. Het overzicht van de bijdragen is als volgt: 2012 Betalingen in 2012 ten behoeve van aanvragen in 2011 niet gereserveerd 309 Betalingen in 2012 ten behoeve van aanvragen in Gehonoreerde aanvragen 2012 met uitbetaling volgend boekjaar Opgenomen ten laste van het boekjaar Financiële vooruitblik 2013 Het komende boekjaar heeft de stichting EUR gebudgetteerd om aan de doelstellingen te besteden, waarbij deze besteding naar verwachting geheel zal worden gedekt door de verwachte baten. Voor een gedetailleerd beeld treft u op de volgende bladzijde de liquiditeitsprognose voor 2013 aan. 3

5 Liquiditeitsprognose 2013 Prognose ( ) Ontvangsten Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Totaal ontvangsten in Uitgaven Besteed aan doelstellingen Afrekening kortlopende schulden Algemene kosten bestuur en administratie Kosten ten behoeve van werving baten Totaal uitgaven Prognose netto kasstroom Liquide middelen op 1 januari Prognose netto kasstroom Liquide middelen 31 december

6 JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 FIN ANCIE EL JA ARV ERSLAG (na resultaatbestemming) Ref. 31 december december A CTIV A Vlot tende activa Nog te ontvangen subsidies Vooruit betaalde kosten Liquide middelen Totaal activa PASSIV A Algemene reserve Kortlopende schulden Totaal passiva

7 Staat van baten en lasten 2012 Ref. 1 januari januari december december Baten Baten uit eigen fondsenwerving Financiële baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Algemene kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaa t Resultaa tbest emming Toevoeging / onttrekking aan: - Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserve Overige reserves 0 0 Saldo

8 Kasstroomoverzicht januari januari december december Kasstroom uit opera tionele ac tiviteiten Ontvangsten Totaal ontvangsten uit eigen fondsenwerving Ontvangsten uit beleggingen (rente) Totaal van de ontvangsten (A) Uitga ven: Afrekening kortlopende schulden ultimo voorgaand boekjaar Besteed aan doelstellingen, aanvragen cultuuractiviteiten Betalingen van kosten van werving van baten Betalingen van kosten beheer en administratie Vooruit betaalde kosten komend boekjaar Totaal van de uitgaven (B) Netto kasstroom (A-B) Muta tie liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 31 december

9 Toelichting algemeen Algemene toelichting Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Reserves en fondsen Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven. Indien een actie voor een specifiek doel meer heeft opgebracht dan voor dat doel benodigd was of aan een gift de bestemming ontvalt, wordt dit vermeld in het verslagjaar van het jaar waarin dit duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt dan niet langer onder het bestemmingsfonds, maar onder de overige reserves verantwoord. Verplichtingen uit hoofde van toegekende aanvragen Van een verplichting is sprake nadat het bestuur heeft besloten een aanvraag toe te kennen. De toekenning is een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. Deze verplichting wordt op de balans als schuld opgenomen. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Het huidige boekjaar loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Baten en lasten Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 8

10 Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld. Als baten uit eigen fondsenwerving worden aangemerkt: opbrengsten uit donaties en giften, contributies, sponsoring, nalatenschappen en overige baten uit eigen fondsenwerving. Financiële baten Financiële baten worden bruto verantwoord onder de post financiële baten. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten beleggingen'. Besteed aan doelstelling Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten verstaan, die rechtstreeks verband houden met de aanvragen voor cultuuractiviteiten voor kinderen. Kosten ten behoeve van werving baten Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kosten werving baten. Dit houdt in dat de kosten voor publiciteit en public relations tot de kosten van werving baten worden gerekend. Algemene kosten beheer en administratie Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder sponsoring, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 9

11 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Activa 1. Nog te ontvangen subsidies De nog te ontvangen subsidie van heeft betrekking op de Gemeente Amsterdam. De Gemeente Amsterdam heeft een bedrag van toegekend voor Hiervan is 95% ontvangen als voorschot en de overige 5% ( 3.750) wordt ontvangen nadat de subsidie is vastgesteld na afloop van het boekjaar Vooruitbetaalde kosten De vooruitbetaalde kosten bedragen 423 (2011: 228). Deze bestaan uit abonnementen voor de website en het beheer hiervan alsmede nog te ontvangen rente. 3. Liquide middelen De samenstelling is als volgt: 31 december december 2011 ABN AMRO Bank, rekening-courant ING, rekening courant ABN AMRO Bank, internetspaarrekening ING spaarrekening 16 0 Rabo spaarrekening De liquide middelen staan ter vrije beschikking

12 Passiva 4. Algemene reserve Het verloop van deze post is als volgt: 31 december december Saldo begin boekjaar Saldo baten en lasten Saldo eind boekjaar Kortlopende schulden De samenstelling is als volgt: 3 1 december december 2011 Te betalen toegekende aanvragen cultuuractiviteiten Nog te betalen kosten eigen fondsenwerving Vooruitontvangen donaties De te betalen toegekende aanvragen cultuuractiviteiten hebben betrekking op aanvragen die reeds zijn goedgekeurd en toegekend in 2012 maar die zijn of worden betaald in Daarnaast heeft de stichting in december 2012 een donatie ontvangen van de Rabobank van voor Niet uit de balans blijkende verplichtingen De stichting heeft ultimo 2012 geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 11

13 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving 1 januari januari december 2012 december 2011 Financiële bijdrage Stichting RCOAK Financiële bijdrage RC Maagdenhuis Financiële bijdrage Gieskes Strijbis Fonds Financiële bijdrage Marez Oyens-Ittersum Financiële bijdrage Wombat B.V Financiële bijdrage Aedes Liefdewerk Financiële bijdrage Rabobank Amsterdam Financiële bijdrage gemeente Amsterdam Fianciële bijdrage Rob Beers Financiele bijdrage Coolcat holding Overige giften en donaties De Stichting heeft in 2012 een toezegging gekregen van een donatie van van het RCOAK welke nog tot december 2013 gereserveerd staat. Tot op heden heeft de Stichting nog geen beroep op deze donatie gedaan, derhalve is deze donatie nog niet verwerkt in de jaarrekening Financiële baten 1 januari december januari december Bankrente

14 8. Besteed aan doelstellingen 1 januari december januari december 2011 Aanvragen cultuuractiviteiten Het totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten eigen fondsenwerving bedraagt voor 2012 circa 76% (2011: 88%). 9. Kosten werving baten 1 januari december januari december 2011 Kosten eigen fondsenwerving Algemene kosten beheer en administratie 1 januari januari december 2012 december 2011 Algemene kosten secretariaat (kantoorkosten) Bankkosten Personeel Bij de stichting waren in 2012 (2011: 0) geen personeelsleden werkzaam. 13

15 Ondertekening Amsterdam, Stichting Jongerencultuurfonds Het bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Elaine van Beurden Suzette Wyers Hanneke van Wees 14

16 OVERIGE GEGEVENS Voorstel verwerking resultaat Het voorstel is om het saldo over 2012 als volgt te bestemmen: ( ) - Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserve 0 - Overige reserves 0 Saldo De bestemmingsfondsen betreffen specifiek voor het hoofddoel van de stichting ontvangen giften, subsidies en overige baten die nog niet besteed zijn ultimo boekjaar. De mutatie in de bestemmingsfondsen in 2012 betreft het resultaat over het boekjaar en zal dienen ter financiering van de activiteiten van de stichting in 2013 en volgende jaren. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de situatie op balansdatum. Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant De beoordelingsverklaring treft u op de volgende bladzijde aan. 15

17 16

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie