3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling."

Transcriptie

1 STADSADMINISTRATIE GEMEENTER/tuAD 31 MAART 2015 ADM I NISTRATI EF TOEZICHT OPENBARE VERGADERING lo-bestu u rsonde rste u n i ng 1. Ontslag Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid. Aktename. (633872) De heer Wouter Van der Veken liet bij brief van 11 februari 2015 aan de voorzitter van de gemeenteraad weten dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Voorstel: aktename Akte genomen. 2 Onderzoek en goedkeuren van de geloofsbrief van het opvolgende gemeenteraadslid. (633875) Het bureau belast met het onderzoek van de geloofsbrief brengt ter zitting verslag uit De geldigheid van de geloofsbrief van de heer Kristiaan Van Vaerenbergh wordt onderzocht door het bureau bestaande uit de gemeenteraadsleden: Kristof Devos, Eddy Couckuyt, Patrick Jacobs, Jean Jacques De Gucht, Michel Van Brempt en Andreas Verleysen. Voorstef : onderzoek en goedkeuring Onderzocht en goedgekeurd. 3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) Gelet op het ontslag van de heer Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid legt de heer Kristiaan Van Vaerenbergh op de zitting van heden de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. "lk zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" (artikel 7 van het gemeentedecreet). Voorstel : eedaflegging Eed afgelegd door Kristiaan Van Vaerenbergh. 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling. (633883) lngevolge het ontslag van raadslid Wouter Van der Veken en de installatie als raadslid van Kristiaan Van Vaerenbergh wijzigt de ranglijst van de raadsleden. De ranglijst wordt opgemaakt op basis van anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit krijgt het gemeenteraadslid met het hoogst aantal naamstemmen de voorkeur. Bij gelijk aantal

2 naamstemmen krijgt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen behaalde de voorkeur (cfr. artikel 50 van het Gemeentedecreet). Voorstel: vaststelling Vasfgesfe/d. STADSADMINISTRATIE PZ-Overheidsopd rachten 5. Politiezone Aalst Aankoop van een motorfiets v a federaal raamcontract DSA 2012 R perceel 73c. volgnummer lstpz-41. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633g52) De politiezone Aalst 5440 wenst over te gaan tot de aankoop van een motorfiets ten behoeve van de verkeersdienst. Deze dienst zal een motorfiets vervangen die reeds in gebruik is sedert 20 juli 2004 en afgeschreven wordt. De lokale politie opteert deze aankoop te doen via het federaal raamcontract DSA 2012 R perceel 73C bij de firma Honda Belgium NV, Zoning 3, Doornveld Ie 1731Zellik. Raming ,00 EUR btw exclusief EUR btw inclusief Artikel 33000/ Wijze van gunnen via raamcontract DSA 2012 R perceel 73C van de Federale Politie Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vastgesfe/d. 6. Politiezone Aalst Aankoop van dienstpistolen. volgnummer 15lPz-48. vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633921) De lokale politie Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 12 dienstpistolen Glock 17 en bijhorende laders. De aankoop zal gebeuren bij de firma Falcon Tactical Solutions, lndustriepark Noord 11 te 8730 Beernem. Ealcon is de enige officiële invoerder en verdeler van deze wapens voor België. Ramino EUR Artikel + Actieplan Wijze van gunnen onderhandelingsproced.ure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1, 1" f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten) Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d.

3 7 Politiezone Aalst Aankoop van peppersprays via federaal raamcontract DGS/DSA 2013 R3 190 (2014 R3 174). Volgnummer 15lPZ-44. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633924) De lokale politie wenst volgend aantal peppersprays aan te kopen kleine individuele peppersprays; - 5 grote collectieve peppersprays;. t houder voor grote pepperspray. Deze aankoop kadert in de vervanging van de huidige peppersprays waarvan de geldigheidsdatum weldra verloopt. De aankoop zal gebeuren via het federaal raamcontract DGS/DSA 2013 R3 190 (2014 R3 174) bij de firma FALCON Tactical solutions, lndustriepark Noord 1 1 te 8730 Beernem. Raminq 3990,23 EUR Artikel Wijze van gunnen via federaal raamcontract DGS/DSA 2013 R3 190 (2014 R3 174) Voorstel : vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d. 8 Politiezone Aalst Aankoop van desktop PC's, schermen en randapparatu u r via fede rale raamcontracten FORCM S-PG-073 en FORCMS-PC-078. Volgnummer I S PZ-4i. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633925) De Politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 40 desktop PC's en dit via het raamcontract FORCMS-PC-O73 bij de firma Priminfo nv, Rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois voor een bedrag van ,40 EUR inclusief btw De randapparatuur zoals toetsenborden, schermen, CD lezers zullen aangekocht worden via het raamcontract FORCMS-PC-O78 bij de firma Priminfo nv, Rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois voor een bedrag van 6 742,12 EUR inclusief btw voor perceel 1 en voor een bedrag van 1 168,86 inclusief btw voor perceel 2. Raminq ,38 EUR Artikel Wijze van gunnen via federale raamcontracten FORCMS-PC-073 en FORCMS-PC-o78 Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d.

4 9. Politiezone Aalst Aankoop van laptops via federaal raamcontract FORCMS-PC-074. Volgnummer I S PZ-46. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633926) De Politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 4 laptop PC's. Deze laptops worden aangekocht ter vervanging van de bestaande verouderde laptops in de 2 vergaderzalen (smartboard) en de dienst telematica (2). De lokale politie stelt voor via het federáal raamcontract FORCMS-PC-O74 bij de firma Systemat Belgium nv, Chaussée de Louvain 431 E te 1380 Lasne deze aankoop te doen. Raminq 3 273,15 EUR Artikel Wiize van qunnen via federaal raamcontract FORCMS-PC-O74 Voorstef : vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vastgesteld. IO-Bestu ursonde rsteun i nq 10. Gemeenteraadscommissies, intercommunales en vzw's. Ontslag als vertegenwoord ger, lid of plaatsvervanger en als Iid van de Raad van Bestuur van een vzw. Akteneming. (633930) lngevolge zijn ontslag als gemeenteraadslid komt ambtshalve een einde aan het mandaat van de heer Wouter Van der Veken in de volgende gemeenteraadscommissies waar hij als vertegenwoordiger van zijn fractie deel van uitmaakte: o Financiën, juridische zaken, kerkfabrieken (voorzitter); o Ruimtelijke ordening, Gebiedsgerichte werking (lid); o Veiligheid, Geïntegreerd drugsbeleid (lid);. Ondenryijs, Bibliotheek, Europese en internationale Samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, lnburgering en Vlaams Karakter (lid); o Economie, Lokale Economie, Foren, Landbouw, Sociale Economie (lid) o Personeel en Welzijn, (plaatsvervanger) Tevens neemt hij ontslag uit verschillende vzw's en de intercommunale Fingem waarin hij, in zijn hoedanigheid van raadslid, zetelde namens de stad Aalst:. in de intercommunale Fingem, als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. in de EVAP vzw BEA (Beheer Energie Aalst),) als lid van de Algemene Vergadering; o in de vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D), als lid in de Raad van Bestuur;. in de vzw Jeugdanimatie, als lid van de Algemene Vergadering. Voorstef: akteneming Aktename ontslag Wouter Van der Veken

5 11. Gemeenteraadscommissies, intercommunale en vzw's. Benoeming als vertegenwoordiger, lid of plaatsvervanger en voordracht van een lid van de raad van bestuur van een vzw. (633932) Met toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van de heer Wouter van de Veken dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor een mandaat in de volgende gemeenteraadscommissies namelijk: o in de commissie Financiën, juridische zaken, kerkfabrieken: een lid;. in de commissie Ruimtelijke ordening, Gebiedsgerichte werking: een lid;. in de commissie Veiligheid, Geïntegreerd drugsbeleid: een lid;. in de commissie Ondenruijs, Bibliotheek, Europese en internationale Samenwerki ng, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, I nburgering en Vlaa ms Karakter: een lid; o in de commissie Economie, Lokale Economie, Foren, Landbouw, Sociale Economie: een lid. in de commissie Personeel en Welzijn: een plaatsvervanger Tevens is het noodzakelijk een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeenteraad te benoemen in de intercommunale Fingem en in de navolgende vzw's: o in de lntercommunale Fingem: een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. in de EVAP vzw BEA (Beheer Energie Aalst): een lid van de Algemene Vergadering;. in de vzw Jeugdanimatie: een lid van de Algemene Vergadering Tot slot dient de gemeenteraad over te gaan tot de voordracht van een nieuw lid van de Raad van Bestuur van de vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D). Voorstel: benoeming respectievelijk voordracht Kristiaan Van Vaerenbergh benaemd als vertegenwoordiger, lid of plaatsveruanger en voorgedragen als lid. FIN-Belastingen & Invorderinqen 12. Retributie op de consumpties in de stedelijke ondenrijsinstellingen, buitenschoolse en kleuter vakantieopvang. Opheffing. (633934) Deze retributie wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2015 aangezien ze samengevoegd wordt met de retributie op de buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang. Voorstel: opheffing Opgeheven. 13. Retributie op de buitenschoolse en kleuter vakantieopvang. Opheffing. (633e38) Deze retributie wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2015 aangezien ze samengevoegd wordt met de retributie op de consumpties in de stedelijke onderwijsinstellingen, buitenschoolse en kleuter vakantieopvang.

6 Voorstel: opheffing Opgeheven. 14. Retributie op de buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang en op de consumpties in de stedelijke onderwijsinstellingen, buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang. lnvoering. (633941) De dienst Ondenruijs heeft op het einde van de zomervakantie 2014 een evaluatieformulier verspreid bij de begeleiders buitenschoolse opvang. De bedoeling van deze bevraging was om op te lijsten welke elementen in de werking volgens de begeleiders positief zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van deze bevraging en een analyse van de werking door de dienst Ondenruijs, liggen enkele voorstellen voor om de werking van de vakantieoþvang te optimaliseren. Naast de beoogde kwaliteitsverhoging van de dienstverlening, werd gezocht naar mogelijkheden om de begeleiders buitenschoolse opvang efficiënter in te zetten. ln functie van de retributie wordt er voorgesteld om voor sommige vakanties met voorinschrijvingen te werken, op woensdag een onderscheid te maken tussen middagopvang en namiddagopvang en tijdens de schoolvakanties een all-in prijs in te voeren voor opvang en consumpties. De retributies op de buitenschoolse opvang en kleutervakantieopvang en op de consumpties in de stedelijke ondenruijsinstellingen, buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang worden samengevoegd. Voorstel: invoering lngevoerd. 15. Retributie op initiatiecursussen en huur instrumenten. lnvoering. (633944) De huidige regelgeving laat enkel kinderen vanaf 6 jaar (dans) of I jaar (muziek, woord) toe tot de gesubsidieerde cursussen in de Academie voor Podiumkunsten. Er bestaat echter belangstelling voor deze cursussen (o.a. muziekinitiatie, viool- en pianoinitiatie) vanaf een vroegere leeftijd. De Academie voor Podiumkunsten organiseert deze initiatiecursussen op eigen initiatief ook voor jongere leerlingen. Het inrichten van deze cursussen is een ideale voorbereiding op een reguliere inschrijving in de Academie voor Podiumkunsten. De Academie voor Podiumkunsten geeft leerlingen de mogelijkheid om muziekinstrumenten te ontlenen. Hiervoor wordt een waarborg en een huurprijs aangerekend. Voorstel: invoering Ingevoerd. lo-juridische Zaken 16. Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stad Aalst en de H u I pve rle n i n gszone Zu id-oost. Vaststel len voorwaarden e n goed ke uri ng. (633612) lngevolge de brandweerhervorming gaan lokale brandweerkorpsen met ingang van 1 januari 2015 over in hulpverleningszones met eigen rechtspersoonlijkheid. Voor

7 de Stad Aalst betreft dit de hulpverleningszone Zuid-Oost, waarin naast het gemengd korps (beroeps en vrijwilligers) van de Stad Aalst ook de korpsen van de steden en gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen deelnemen. Sinds 2011 heeft de prezone voorbereidingen gedaan om de hulpverleningszone van start te doen gaan, waarbij de prezoneraad in vergadering van 25 juni 2014 beslist heeft inzake ondersteuning van de administratieve diensten van de prezone (o.a. personeelsdienst, financiële dienst, aankoopdienst en juridische dienst) bij de overgang beroep te doen op de diensten van de Stad Aalst, die personeelsleden en hun expertise zullen ter beschikking stellen tegen vergoeding. ln añruachting dat de hulpverleningszone zelf bijkomend gekwalificeerd personeel in dienst neemt, sluit de hulpverleningszone met de Stad Aalst een dienstverleningsovereenkomst, voor alle door het stadspersoneel uit te voeren diensten voor de hulpverleningszone. Voorstel: vaststelling voorwaarden en goedkeuring van de dienstverleningsovereenkomst fussen de Sfad Aalst en de Hulpverleningszone Zuid-Oost Voorw a ard en vasfgesfe I d e n d ie n stv erl e n i n g soveree n ko m st g oe d g e ke u rd. lo-ove rheidsopd rachten 17. Cluster Mobiliteit en openbare werken. Raamovereenkomst voor het leveren van mob ele fietsstallingen voor evenementen voor een per ode van 3 jaar. Bestek ls/mji Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633969) Het voorzien van voldoende veilige en comfortabele fietsstallingen is een duidelijke beleidskeuze van Stad Aalst. ln de praktijk blijkt dat er frequent onvoldoende fietsstallingen zijn op tal van grootschalige evenementen. Om hier een passend antwoord op te geven wil het stadsbestuur comfortabele mobiele fietsstallingen aankopen. Deze fietsstallingen moeten voldoen aan de technische vereisten zoals beschreven in het bestek. Het is de bedoeling om in eerste instantie fietsstallingen aan te kopen voor 300 fietsen. Er wordt benadrukt dat het om een zeer gebruiksvriendelijk en comfortabel systeem gaat zowel wat transport, stapeling, monteren en demonteren als stalling van fiets betreft. krediet Artikel -Actie Wijze van gunnen Voorstef : vaststelling EUR voor 3 jaar I B M o D P7A6 onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, S 1,1" a Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d. 18. Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Wegenis- en rioleringswerken in de Vol ksverheffi ngsstraat te Aalst. Bestek I 5/l-51. Vaststel len voorwaarden en w jze van gunnen. (633919) De werken omvatten de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Volksverheffingsstraat vanaf de Gentsesteenweg tot en met de Naarstigheidstraat. De

8 ontworpen riolering is een gescheiden stelsel. De rijweg wordt in asfalt aangelegd. De voetpaden in grijze betonstraatstenen. Raminq Artikel + Actieplan Wiize van qunnen Voorstef : vaststelling ,61 EUR OBMODP6A3 1 (deel wegen) OBMODP6A3l (deel riolerinq) vereenvoudigde onderhandelinqsprocedure met bekendmakinq Voontvaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d. 19. Gluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor uitvoeren van grondmechanische en bodemonderzoeken met inbegrip de bijhorende laboratori um proeve n. Bestek I 5/H l-49/1 5-l 9. Vaststel le n voorwaarde n en wijze van gunnen. (633962) De uit te voeren werken omvatten voornamelijk grondboringen, sonderingen en bodemanalyses. De opdrachi bestaat uit de uitvoering van grondmechanisch onderzoek (sonderingen, boringerì,...), milieuhygiënisch onderzoek in het kader van de Vlaamse m ilieuwetgeving (bodemdecreet, afvalstoffendecreet, bagger- en ruimingsspecie, Vlarem,...). De opdracht omvat ook de aanvullende laboproeven. Op basis van de prestaties van de voorgaande herhalingsopdracht is de gemiddelde uitgave op jaarbasis EUR inclusief btw. Het is vooraf niet te schatten hoeveel werken zullen uitgevoerd worden maar er is hiervoor voldoende krediet voorzien. ln de bestekbepalingen is opgenomen dat deze opdracht op afroep bij onderhandelingsprocedure kan herhaald worden binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. Raminq Artikel + actie Wiize van gunnen Voorstef : vaststelling EUR De respectievelijke kredieten zijn per project opqenomen in het meeriarenplan van de stad Open aanbestedinq Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d 20. Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor uitvoeren van infrastructuur- en herstellingswerken aan waterlopen. Bestek 15/Hl-50/ Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633967) Met het oog op het uitvoeren van ruimingswerken, vernieuwen van overuvelvingen, verwijderen van buizen en kokers uit waterlopen en plaatsen van beschoeiingen stelt de dienst Mobiliteit en openbare werken voor een nieuw dossier op te starten. Op basis van de prestaties van de voorgaande herhalingsopdracht is de gemiddelde uitgave op jaarbasis EUR inclusief btw.

9 Het is vooraf niet te schatten hoeveel werken zullen uitgevoerd worden maar er is hiervoor voldoende krediet voorzien. ln de bestekbepalingen is opgenomen dat deze opdracht op afroep bij onderhandelingsprocedure kan herhaald worden binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. ln het meerjarenplan wordt jaarlijks een krediet voorzien van EUR, uitgezonderd Door wateroverlast in de omgeving Torensveld Hofstade zijn extra werken voorzien in 2015 en is hiervoor een extra krediet van EUR opgenomen in het budget. Krediet 2015 Artikel + Actieplan Wijze van gunnen Voorstel: vaststelling EUR I MOD OBMO DP5A9 Open aanbesteding Voorwaarden en wijze gunnen vastgesteld. 21 Gluster Facility. Ráamovereenkomst voor het uitvoeren van stabiliteitsstud es voor projecten van de Stad Aalst en SportAG gedurende een periode van 3 jaar. Bestek 15/MJl Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633954) Bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten dienen er stabiliteitsstudies uitgevoerd te worden. De huidige raamovereenkomst voor het uitvoeren van deze studies loopt af midden april. De dienst Gebouwen en technieken stelt voor om een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten voor projecten van de stad en het SportAG. ln het bestek wordt prijs gevraagd voor voorstudies bij ontwerpfase, globale stabiliteitsstudies en prestaties per uur voor een opdracht die niet direct met een bepaald project verbonden is. Raming Artikel + Actieplan EUR excl. btw voor een periode van 3 jaar ,20 EUR incl. btw voor een periode van 3 iaar Het budget voor de stabiliteitsstudies is voorzien in het respectievelijke investeringsbudget van het project van het SportAG of de stad Aalst. Voor losstaande opdrachten is er in het exploitatiebudget van de stad Aalst een budget voorzien van EUR op jaarbasis / obfacp3a2 Wijze van gunnen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1,1" a Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasúgesfe/d.

10 22. Cluster Facility. Leveren en plaatsen van een keuken in de kinderopvang van school "De Luchtballon" te Erembodegem-Aalst. Bestek 15ll-11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (6319ll) Op 20 oktober 2014 gat het college van burgemeester en schepenen gunstig advies voor het opstarten van een nieuwe groepsopvang met samenwerkende onthaalouders in een gebouw van basisschool De Luchtballon in Erembodegem-Aalst. De stedelijke dienst voor Onthaalouders "Kind met een kroontje" zal de onthaalouders begeleiden en ondersteunen. De school zelf zal aanpassingswerken doen in het gebouw die noodzakelijk zijn om de ruimte in de school geschikt te maken voor kinderopvang. Deze kosten vallen ten laste van de school. De dienst Gezin voorziet in functie van deze kinderopvang een keukenmeubel met toestellen voor een bedrag van ongeveer EUR incl. btw. Raming EUR excl. btw 6 957,50 EUR incl. btw Artikel oblgspt A4 Actieplan Wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, S 1, qunnen 1"a Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vastgesteld. 23. Cluster Facility. Leveren, plaatsen en indienststellen van een branddetectie-i nstal latie met centrale i n kinderdagve rbl ijf Mole nwie kje, inclusief onderhoudscontract. Bestek 1 5/l-38/1 5-V. Vaststellen voonraarden en wijze van gunnen. (633956) Artikel van de bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 inzake brandveiligheid voor groepsopvang van baby's en peuters, bepaalt dat een kinderopvanglocatie met een maximum opvangcapaciteit groter dan 51 kinderen een branddetectie-installatie met centrale dient tê hebben. Aangezien kinderdagverblijf Molenwiekje, gelegen in de Merestraat 88 te Aalst, een vergunning heeft voor opvang van 61 kinderen, dienen de autonome rookmelders vervangen te worden door een branddetectie- installatie met centrale, inclusief onderhoudscontract. Raming Plaatsen branddetectie- installatie: EUR incl. btw Onderhoudscontract: 605 EUR incl. btw op iaarbasis Artikel + Actie Plaatsen bra nddetectie- i nsta I latie : O4l (obfacp3a4) Onderhoudscontract: (OBFACPl 1 A4) Wijze van gunnen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1,1"a Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d.

11 24. Cluster Facility. Vervangen van het beiaardklavier in het belfort en aanve rwante we rken i ncl us ief onderhoudscontract. Bestek 1 5/l-35/1 5-V Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633958) ln de toren van het belfort bevindt zich een manuele beiaard en klavier uitgerust met 52 klokken. De 36 grootste klokken zijn voorzien van een elektromechanische hamer voor het automatisch speelwerk, geïnstalleerd in De huidige speeltafel van de beiaard dateert uit 1952, deze is totaal versleten en nog zeer moeilijk fijn te regelen (oud systeem met moeren, bouten en contra moeren). Bij gesloten beiaardkamer wordt het geluid van de beiaard totaal overstemd door de lawaaierige mechaniek van de ijzeren verbindingen. Op vraag van de stadsbeiaardier en de dienst Cultuur, jeugd en sport werd een bestek opgemaakt voor het vervangen van het klavier, het uitvoeren van aanverwante werken en het jaarlijks onderhoud van de beiaard. De werken beogen de beiaard (op technisch vlak) om te vormen tot een hedendaags volwaardig concertinstrument. Het beschermingsbesluit van het belfort dateert van 13 oktober 1943, in 1958 werd de beiaard in de toren geïnstalleerd, hij behoort niet tot de bescherming van het monument. Raming Artikel + Actie Wiize van qunnen Voorstel: vaststelling Vervangen beiaardklavier:74 959,50 EUR incl. btw Onderhoudscontract: EUR incl. btw per jaar Ve rva n gen beiaa rd klavier: I O B FACP4A2 Onderhoudscontract: OBFACPl 144 vereenvoudiqde onderhandelinqsprocedure met bekendmakinq Voonuaarden en wijze gunnen vasfgesúe/d. 25. Gluster Facility. Plaatsen van stalen buitendeuren met toegangscontrolesysteem in schoolgebouw De Notelaar. Bestek l5/l-39 Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633960) Naar aanleiding van een verslag van de preventieadviseur wordt voorgesteld de twee dubbele toegangsdeuren te vernieuwen van de stedelijke basisschool De Notelaar, gelegen Vrijheidstraat 65 te Aalst. Op de tweede toegangsdeur wordt een toegangscontrolesysteem geïmplementeerd dat bediend kan worden via codeklavier of videofoon, dit om de toegang tot het gebouwencomplex te bewaken naar aanleiding van recente diefstallen en verschillende calamiteiten. Het onderhoud van deze installatie zal gebeuren in eigen beheer Raming ,70 EUR excl. btw ,29 EUR incl. btw

12 Artikel + Actie t B FACP3A4 Wijze van gunnen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1,1"a Voorstel : v astste I I i n g Voonuaarden en wijze gunnen vastgesteld, IO-Patrimonium 26. Voetweg nummer 125 te Aalst. Aanvraag voor gedeeltelijke afschaffing. (6338e0) Er werd een aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk afschaffen van voetweg nr. 125 te Aalst. De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing werd als volgt gemotiveerd: "Deze voetweg sluit aan op de zeer druk gebruikte voetweg 133 maar is zelf volledig buiten gebruik. Door het verulerven van de achterliggende eigendommen wordt onze nieuwe bedrijfszetel middendoor gedeeld door deze nooit gebruikte voetweg. Door het afschaffen van deze voetweg ontstaat er nergens enig doodlopend karakter. Enkel de eigenaars op perceel 5074 gebruiken deze voetweg als inrit voor hun eigendom wat hem op geen enkel ogenblik zal verboden worden." ldentificatie: voetweg nr.125 te Aalst; totaal af te schaffen qedeelte: 185 m2 openbaar onderzoek: van 28 januari 2014 tot en met 17 februari 2Q14; er werden qeen bezwaren ingediend voor deze aanvraag De welvoeoliikheidsverqoedinq voor de gedeeltelijke afschaffing bedraagt I 900 EUR Voorstel: het gedeeltelijk afschaffen van voetweg nr. 125 te Aalst voorstellen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen Voorstel aan de Deputatie voor het afschaffen van voetweg nr. 125 goedgekeurd. 27. Grondverwerv ng te Aalst, Bredestraat, met het oog op de aanleg van een fietsverbinding tussen de Bredestraat en het bedrijventerrein Wijngaardveld in functie van de herlocalisatie van bpost. Goedkeuren voorwaarden akte. (6æ9f 2) Het betreft de aankoop door de stad van de voetweg nummer 125 en een aanpalend perceel grond te Aalst, Bredestraat, met het oog op de aanleg van een fietsverbinding tussen de Bredestraat en het bedrijventerrein Wijngaardveld in functie van de herlocalisatie van bpost. ldentificatieqeqevens : Ligging: Bredestraat en voetweg nummer 125 te Aalst 3' afdeling, sectie D, deel van nummer 2061G en deel van nummer 205N Oppervlakte: 4a 01ca Prijs: ,60 EUR

13 Voorstel: goedkeuren voorwaarden aankoop op öasrs van de ontwerpakte. Voorwaarden akte goedgekeurd. 28. Grondverwerv ng te Erembodegem-Aalst, met het oog op de realisatie van het stadsbos Erembald. Goedkeuren voorwaarden akte. (633964) Het betreft de verwerving door de stad van percelen grond te Erembodegem-Aalst, in het kader van de realisatie van het stadsbos Erembald in de omgeving van het Kluisbos en Ten Bos, met als doel de bestaande waardevolle bossen beter te bufferen en de naburige bosmassieven met elkaar te verbinden. ldentificatieqeqevens : Ligging: stad Aalst - Oppervlakte: 85a 14ca Prijs: EUR 1 l "afdeling Erembodegem sectie A, n um mers , , 21 92, 2296, I C, A Voorstef: goedkeuren grondverweruing op basrs van de ontwerpakte Voonuaarden akte goedgekeurd. LGS-Ondenruiis 29. Buitenschoolse opvang. Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang Aanpassing. (633867) De dienst Ondenruijs heeft op het einde van de zomervakantie 2014 een evaluatieformulier verspreid bij de begeleiders buitenschoolse opvang. De bedoeling van deze bevraging was om op te lijsten welke elementen in de werking volgens de begeleiders positief zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van deze bevraging en een analyse van de werking door de dienst Ondenruijs, liggen enkele voorstellen voor om de werking van de vakantieopvang te optimaliseren. Naast de beoogde kwaliteitsverhoging van de dienstverlening, werd gezocht naar mogelijkheden om de begeleiders buitenschoolse opvang efficiënter in te zetten. Er wordt voorgesteld om de aanpassingen aan het reglement buitenschoolse opvang te laten ingaan vanaf 1 juli2015. Voorstel: aanpassing H u i shou del ijk regle me nt aa nge pa st.

14 30. Academie voor Podiumkunsten. Reglement voor het uitlenen van muziekinstrumenten. Aanpassing. (633868) Om niet telkens het reglement voor het uitlenen van muziekinstrumenten te moeten wijzigen bij aanpassing van het huurtarief kan in dit reglement venruezen worden naar het retributiereglement. Voorstel om het reglement in die zin aan te passen. Voorstef: aanpassing Reglement aangepast. 31. Basisonderwijs. Individueel DBFM-contract bouwdossier stedelijke basisschool Hofstade-Aalst. Goedkeuring. (635959) De gemeenteraad van 22 februari 2011 keurde het voorcontract van het bouwdossier voor de stedelijke basisschool Zijpstraat 49 te 9308 Hofstade met de DBFM-vennootschap (design, build, finance and maintain) goed. Volgens artikel 6 van het voorcontract dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te geven op het definitief ontwerp van het individueel DBFM-contract. Voorstel: goedkeuring Goedgekeurd. LGS-Gezin 32. Overeenkomst tussen de dienst voor onthaalouders Kind met een kroontje en de onthaalouder. Vaststelling van de voorwaarden. (633947) Overeenkomstig dé richtlijnen van Kind en Gezin moeten onthaalouders die als aangesloten onthaalouder bij een dienst voor Onthaalouders willen starten hiertoe een overeenkomst afsluiten met de dienst. De voonuaarden van de meest recente versie van de aansluitingsovereenkomst tussen de stedelijke dienst voor Onthaalouders Kind met een kroontje en de onthaalouders werden vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 29 maart Sindsdien zijn de geldende regelgeving en de richtlijnen terzake van Kind en Gezin gewijzigd. Een nieuwe overeenkomst werd uitgewerkt op basis van de bestaande overeenkomst en op basis van een sjabloon dat ter beschikking werd gesteld door WSG. Deze aangepaste overeenkomst werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 16 maart De huidige overeenkomsten met de onthaalouders die momenteel aangesloten zijn bij de dienst voor onthaalouders zullen worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Voorstel: vaststellen voorwaarden Voorwaarden vastgesteld.

15 ROWEM-Wonen 33. Reglement doorstroomwonen toepassen op Keppestraat 4lAte Erembodegem-Aalst. Wijziging. Goedkeuring. ( ) De gemeenteraad keurde in 2011 het 'doorstroomwonen' goed. De stad besliste eind 2013 de woning gelegen Keppestraat 4/A te Erembodegem-Aalst te kopen met als doel deze op termijn te slopen wegens de heraanleg van het kruispunt Keppestraat-Rooms Hofstraat-lJzerenwegstraat-Burg De Cockstraat. Deze werken gaan ten vroegste over twee jaar van start. Het college van burgemeester en schepenen besliste om het appartement tijdelijk te gebruiken als noodwoning en hiervoor het principe van 'doorstroomwonen'toe te passen (volgens de selectiecriteria en huurvoonryaarden zoals goedgekeurd door de gemeenteraad). Voorstel: goedkeuring wijziging van het reglement'doorstroomwonen'toegepast wordt op de verhuur van het appartement Keppestraat 4/A te Erembodegem-Aalst Reglement goedgekeurd ROWEM-Leefmilieu 34. Overeenkomst inzake herbruikbare hu sraad tussen de Stad en De Kringwinkel. Overname door llva. Goedkeuring. (635952) llva is bereid de lopende overeenkomsten van haar gemeenten-vennoten met kringwinkels over te nemen en alle vergoedingen die door de gemeenten aan kringwinkels worden betaald voor rekening van llva te nemen. De overeenkomsten zullen over het llva-werkingsgebied worden geharmoniseerd. Anderzijds vragen de kringwinkels dat hen de exclusiviteit van de inzameling van kledij en textielzou worden toegekend. Voorstel: goedkeuring overname Overname goedgekeurd. MOD-Mobiliteit & Openbare Werken 35. Aanvullende politieverordening op het wegverkeer. lnstellen van een parkeerverbod in'sterrenhoek' te Erembodegem-Aalst. Vaststellen van de aanvullende politieverordening. (630849) Het bedrijventerrein Sterrenhoek te Erembodegem-Aalst is nog in ontwikkeling. Omdat het terrein nog niet volledig ontwikkeld is en het aantal verkeersbewegingen op de ontsluitingsweg beperkt is, wordt de rijbaan frequent gebruikt als 'slaapparking' voor vrachtwagens. Deze geparkeerde vrachtwagens zorgen voor toegangsproblemen tot een bestaand bedrijf. Er wordt voorgesteld om op de ontsluitingsweg een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de bedrijfsinrit van de ramenfabrikant Fentris. Voorstef : vaststelling Aa nv ul I end e pol itieverorde n i ng goed geke urd.

16 Brandweer 36. Brandweer. Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten van de hulpverleningszone Zuid-Oost. Kennisgeving. (6338e6) Met toepassing van de artikelen 2 en 4 van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, keurde de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-Oost op 12 januari 2015 het "besluit tot vestiging van een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten van de hulpverleningszone Zuid-Oost" goed. ln zitting van 20 februari 2015 bracht de zoneraad reeds een wijziging aan in de artikelen 5 en 6. De gemeenteraad dient kennis te nemen van een dergelijk retributiereglement van de zoneraad. Daartoe wordt thans de (gecoördineerde) tekst van het reglement, met de oorspronkelijke tekst en wijzigingen voorgelegd. Voorstel: ken n isgeving Kennis genomen. Vraqen & Voorstellen van Raadsleden 36.1 Geen volgend maar sturend parkeerbeleid. Voorstel raadslid Andreas Verleysen. (636374) Hoe rijmt de bouwvergunning voor een ZARA winkeliomplex in de Nieuwstraat/De Ridderstraat met 100 parkeerplaatsen, met de klimaatdoelstelling en een autoluwe binnenstad? Tot onze spijt stellen wij vast dat de verantwoorde parkeerplaatsen voor personeel en bewoners veel lager liggen dan de het toegelaten aantal: m.a.w. een significant deel is bestemd voor publiek toegankelijk kortparkeren, in eerste instantie bedoeld voor personen die deze winkel komen bezoeken. Nochtans ligt de voordeur van deze nieuw te bouwen handelszaak op minder dan 100 meter van uw Hopmarkt parking, en 250 meter van parking keizershallen en postsite parking en Esplanadeplein. Het is dan ook totaal overbodig. Bovendien zal het verkeer over Vredeplein en de De Ridderstraat en Peperstraat (o.a. het voetgangersgebied van de Kattestraat kruisend) significant toenemen. De verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid en de luchtkwaliteit zullen opnieuw verminderen. Mijn vragen: 1. Welk advies heeft de dienst Mobiliteit hierover uitgebracht? 2. ls bij exploitatieverlies voor de ondergrondse Hopmarktparking- het toenemend aantal privépp in de directe omgeving zal onvermijdelijk daarvoor zorgen- de Aalsterse belastingbetaler verplicht bijte passen? Zal lnterparking mogelijks compensaties eisen van de Stad? 3. ls de klimaatadviseur om advies gevraagd bij het opdrijven van het aantal parkeerplaatsen in het hart van het stadscentrum? Mijn voorstel: De gemeenteraad van Aalst, in vergadering bijeen op 31 maart 2015,

17 Overwegende dat de versnipperde aanpak van mobiliteit en vergunningsbeleid heeft geleid tot contraproductief beleid, Ovenruegende dat de Burgemeesters Convenant inzake klimaatverandering werd goedgekeurd en als prioritaire doelstelling werd gesteld Beslist: Met onmiddellijke ingang wordt een STAND STILL voor publiek toegankelijke parkeerplaatsen binnen de Ring (R41) ingesteld, totdat én het nieuwe mobiliteitsplan én het klimaatplan zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Budgettaire weerslag: gunstig voor de stadsfinanciën. Beraadslaging en voorstel ingetrokken door raadslid Andreas Verleysen Een crowdfundingplatform voor Aalst? Vraag raadsl d Sam Van de Putte. (636324) ledereen herinnert zich waarschijnlijk de actie die werd opgezet voor de eigenaar van een auto die door enkelingen werd beschadigd tijdens de nationale betoging op 6 november. Meteen werd er een solidariteitsactie opgezet waarbij 1261 mensen op enkele dagen tijd meer dan EUR inzamelden. Dit creëert vele mogelijkheden. Crowdfunding is een alternatieve manier om geld bijeen te krijgen voor het realiseren van een bepaald project. Dit gebeurt dan via een website: het crowdfundingplatform. De bedoeling is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat al deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Het principe van crowdfunding is dan ook dat vele kleintjes één groot geheel maken. Ons land loopt nog fors achter in vergelijking met de omliggende landen. Tijd om hier verandering in te brengen. De stad Gent lanceerde deze maand als eerste stad in Vlaanderen een eigen crowdfundingplatform voor Gentenaars die goesting hebben om samen de stad te maken en te beleven. Wie een -baanbrekend- idee heeft voor zijnlhaar straat, wijk of zelfs meteen voor de hele stad maar het moeilijk heeft om de financiering van het idee rond te krijgen, kan terecht op het platform dat ervoor zorgt dat iedereen die interesse toont, in je project kan investeren. Met geld, maar evengoed ook met hulp, kennis, tijd of vaardigheden. Het aangeboden platform zorgt ervoor dat je op een makkelijke en leuke manier je omgeving online kan mobiliseren om middelen in te zamelen voor je idee. Zo wordt een goed idee een succesvolle campagne. En een succesvolle campagne een toffe straat, wijk of stad. Naast Gent vertonen ook Brugge, Kortrijk en Antwerpen al interesse. Ook in onze stad wonen heel wat actieve en creatieve inwoners. Door mee aan boord te springen kan Aalst haar inwoners en,andere betrokkenen aanspreken op hun engagement en solidariteit en kan de stad iedereen goesting geven om samen de stad te maken en te beleven. ls het CBS bereid om te onderzoeken of Aalst ook zo'n crowdfundingplatform kan opstarten? Beraadslaging

18 36.3 Huwen in het Dialect. Vraag van raadslid Bart Van den Neste. (636376) Dat de Aalstenaar fier is op zijn dialect, weet ondertussen wel iedereen. Het aantal geschreven liedjes zijn niet meer te tellen. En net als de andere grote dialecten uit Vlaanderen, wordt een Aalstenaar direct betrapt op zijn afkomst als hij/zij de stadsgrenzen verlaat door zijn uitspraken in de streektaal. Om de fierheid en respect op hun dialect nog meer in de picture te zetten, proberen steden als Gent en Brussel nog meer te doen met hun streektaal. Zo kan men vandaag, voor wie dat wenst, in deze steden huwen in het dialect. Toen ik dat las, dacht ik direct, als er nu één stad is waar dit ook zou kunnen aanslaan dan is het wel in Aalst. Daar het toegelaten is om naast het Nederlands (gelet op de taalwetgeving) de verplichte wetteksten met wederzijdse verplichtingen te herhalen in het Frans, Duits en Engels, lieten bovenvermelde gemeenten de verplichte wetteksten met de wederzijdse verplichtingen ook in de streektaal herschrijven. lk ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld in samenspraak met de heer Jan Louis, als schrijver van "den Oilsjtersen Diksjonair" deze wetteksten perfect naar het Aalsters kunnen omgezet worden. ln Gent huwen wekelijks mensen in hun streektaal, wat aantoont dat hier toch wel interesse voor is. Tevens zal het naast ons dialect ook onze eigenheid op een positieve manier in de picture zetten. Daarom volgende vraag: Kunnen de verplichte wetteksten met de wederzijdse verplichtingen herschreven worden in het Aalsterse dialect, zodat aan onze inwoners de mogelijkheid wordt geboden om te huwen in de plaatselijke streektaal, rekening houdend met de taalwetgeving? Beraadslaging 36.4 GAS. Vraag raadslid Vera Van der Borght. (636378) Eerlijk gezegd ik had niet gedacht dat ik na de gemeenteraad van januari hier vanavond opnieuw zou moeten interpelleren i.v.m. het uitblijven van de GAS codex. U klonk toen zo overtuigd waardoor ik dacht "nu is het menens" Niet dus... Burgemeester het wordt toch echt gênant... zovele straffe uitspraken in de media, zovele beloftes hier in de gemeenteraad... Burgemeester ik aanvaard vanavond hier geen uitleg in de zin van: -we leren uit de fouten van zij die te vlug zijn gestart -we wachten op de laatste instructies -de teksten zijn zo goed als afgerond.

19 Er zijn de feiten zoals: -er is nog geen enkele tekst op een college geweest -er is nog geen enkele tekst op een commissie geweest Er blijft de vraag die iedereen zich stelt: "Waar is die tekst die al meer dan een jaar zo goed als af is?" "Waar ligt die tekst verborgen?" "Ligt de tekst ergens verloren tussen andere documenten of in één of andere schuif?" Burgemeester ik venruacht hier vanavond een oprecht en eerlijk antwoord op de vraag Wat heeft u weerhouden om sinds de gemeenteraad van januari en uw engagementen van toen het dossier omtrent de GAS boetes aan deze gemeenteraad te brengen? Beraadslaging Stedelijk zwembad. Vraag raadslid Jean Jacques De Gucht. (636380) Het weekend van 21 en 22 maart werd Plopsaqua de Panne geopend, de opening was een succes. De infrastructuur van het waterpark in De Panne laat toe om dagelijks bezoekers te ontvangen. Het prijskaartje van het zwembad bedraágt 16 miljoen euro. De gemeente De Panne hielp mee aan de venuezenlijking van het zwemcomplex, dat ook dienst moet doen als gemeentelijk zwembad. 35 mensen zullen er aan de slag gaan. Nadat de burgemeester van De Panne over deze samenwerking berichtte, zagen vele andere steden hun kans. Verschillende gemeenten hebben de pretparkgroep gevraagd om over te gaan tot een gelijkaardige samenwerking. Het is dan ook een enorme besparing op de enorme investering die een nieuw zwembad met zich meebrengt. Bart Van den Neste is voor onze fractie reeds geruime tijd vragende partij voor vernieuwingen aan het zwembad in Aalst. De vraag naar het plaatsbezoek in Knokke enkele maanden geleden was een zoveelste poging van hem om het dossier in een stroomversnelling te brengen. Door naar andere zwembaden te kijken, wordt het immers duidelijk hoe een zwembad attractief kan zijn maar ook financieel dragelijk voor een stad of gemeente. De Plopsa Groep bekijkt spoedig de voorstellen van de gemeenten en zal tegen juni een beslissing nemen over waar er extra Plopsa-zwembaden komen. De zwembaden zouden helemaal in het teken staan van populaire figuurtjes als Wickie De Viking of Kabouter Plop. lkzelf heb me ook reeds geihformeerd over deze optie en heb de troeven van Aalst ook uitgelicht in een gesprek. Nogmaals een kans voor Aalst om toe te happen op een lucratief en attractief concept. Daarom heb ik volgende vragen: 1. Gaat u via een brief Aalst kandidaat stellen als stad waar Plopsaqua kan gevestigd worden? lndien ja, wanneer?

20 2. Kan er binnen de bevoegde commissie een rapport geschreven worden waar de troeven van Aalst naar voren komen? Zodal de jury de meeruvaarde van Plopsaqua Aalst kan zien. 3. Gezien eind juni reeds beslist zalworden, dringt de tijd. Hoe zien jullie de eventuele planning hiervan? Beraadslaging Goedkeuring van de Notulen 37. Notulen van de openbare vergader ng van de gemeenteraad van 24 Íebruari Goedkeuring. (633905) De notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 24 februari 2015 kunnen worden goedgekeurd. Voorstel: goedkeuring Goedgekeurd. BESLOTEN VERGADERING 38. Notulen van de beslote vergadering van de gemeenteraad van 24 lebruari Goedkeuring. (633908) De notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 24 februari 2015 kunnen worden goedgekeurd. Voorstef: goedkeuring Goedgekeurd. namens de gemeenteraad n ns Sanne Nieulandt voorzitter

1. Ontslag Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid. Aktename. (633872)

1. Ontslag Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid. Aktename. (633872) GEMEENTER/tuAD VAN 3l MAART 2015 Gemeenteraad: 3 23 maart2015 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel2l van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de aadzaal

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 25 MAART 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Mededeling van benoeming en van

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/ openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/04/ De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/ goed te keuren.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01010 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen van het gebouw Kuipke,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie