3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling."

Transcriptie

1 STADSADMINISTRATIE GEMEENTER/tuAD 31 MAART 2015 ADM I NISTRATI EF TOEZICHT OPENBARE VERGADERING lo-bestu u rsonde rste u n i ng 1. Ontslag Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid. Aktename. (633872) De heer Wouter Van der Veken liet bij brief van 11 februari 2015 aan de voorzitter van de gemeenteraad weten dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Voorstel: aktename Akte genomen. 2 Onderzoek en goedkeuren van de geloofsbrief van het opvolgende gemeenteraadslid. (633875) Het bureau belast met het onderzoek van de geloofsbrief brengt ter zitting verslag uit De geldigheid van de geloofsbrief van de heer Kristiaan Van Vaerenbergh wordt onderzocht door het bureau bestaande uit de gemeenteraadsleden: Kristof Devos, Eddy Couckuyt, Patrick Jacobs, Jean Jacques De Gucht, Michel Van Brempt en Andreas Verleysen. Voorstef : onderzoek en goedkeuring Onderzocht en goedgekeurd. 3. Eedaflegging Kristiaan Van Vaerenbergh als gemeenteraadslid. (633879) Gelet op het ontslag van de heer Wouter Van der Veken als gemeenteraadslid legt de heer Kristiaan Van Vaerenbergh op de zitting van heden de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. "lk zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" (artikel 7 van het gemeentedecreet). Voorstel : eedaflegging Eed afgelegd door Kristiaan Van Vaerenbergh. 4. Wijziging rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling. (633883) lngevolge het ontslag van raadslid Wouter Van der Veken en de installatie als raadslid van Kristiaan Van Vaerenbergh wijzigt de ranglijst van de raadsleden. De ranglijst wordt opgemaakt op basis van anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit krijgt het gemeenteraadslid met het hoogst aantal naamstemmen de voorkeur. Bij gelijk aantal

2 naamstemmen krijgt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen behaalde de voorkeur (cfr. artikel 50 van het Gemeentedecreet). Voorstel: vaststelling Vasfgesfe/d. STADSADMINISTRATIE PZ-Overheidsopd rachten 5. Politiezone Aalst Aankoop van een motorfiets v a federaal raamcontract DSA 2012 R perceel 73c. volgnummer lstpz-41. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633g52) De politiezone Aalst 5440 wenst over te gaan tot de aankoop van een motorfiets ten behoeve van de verkeersdienst. Deze dienst zal een motorfiets vervangen die reeds in gebruik is sedert 20 juli 2004 en afgeschreven wordt. De lokale politie opteert deze aankoop te doen via het federaal raamcontract DSA 2012 R perceel 73C bij de firma Honda Belgium NV, Zoning 3, Doornveld Ie 1731Zellik. Raming ,00 EUR btw exclusief EUR btw inclusief Artikel 33000/ Wijze van gunnen via raamcontract DSA 2012 R perceel 73C van de Federale Politie Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vastgesfe/d. 6. Politiezone Aalst Aankoop van dienstpistolen. volgnummer 15lPz-48. vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633921) De lokale politie Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 12 dienstpistolen Glock 17 en bijhorende laders. De aankoop zal gebeuren bij de firma Falcon Tactical Solutions, lndustriepark Noord 11 te 8730 Beernem. Ealcon is de enige officiële invoerder en verdeler van deze wapens voor België. Ramino EUR Artikel + Actieplan Wijze van gunnen onderhandelingsproced.ure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1, 1" f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten) Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d.

3 7 Politiezone Aalst Aankoop van peppersprays via federaal raamcontract DGS/DSA 2013 R3 190 (2014 R3 174). Volgnummer 15lPZ-44. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633924) De lokale politie wenst volgend aantal peppersprays aan te kopen kleine individuele peppersprays; - 5 grote collectieve peppersprays;. t houder voor grote pepperspray. Deze aankoop kadert in de vervanging van de huidige peppersprays waarvan de geldigheidsdatum weldra verloopt. De aankoop zal gebeuren via het federaal raamcontract DGS/DSA 2013 R3 190 (2014 R3 174) bij de firma FALCON Tactical solutions, lndustriepark Noord 1 1 te 8730 Beernem. Raminq 3990,23 EUR Artikel Wijze van gunnen via federaal raamcontract DGS/DSA 2013 R3 190 (2014 R3 174) Voorstel : vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d. 8 Politiezone Aalst Aankoop van desktop PC's, schermen en randapparatu u r via fede rale raamcontracten FORCM S-PG-073 en FORCMS-PC-078. Volgnummer I S PZ-4i. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633925) De Politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 40 desktop PC's en dit via het raamcontract FORCMS-PC-O73 bij de firma Priminfo nv, Rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois voor een bedrag van ,40 EUR inclusief btw De randapparatuur zoals toetsenborden, schermen, CD lezers zullen aangekocht worden via het raamcontract FORCMS-PC-O78 bij de firma Priminfo nv, Rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les-Bois voor een bedrag van 6 742,12 EUR inclusief btw voor perceel 1 en voor een bedrag van 1 168,86 inclusief btw voor perceel 2. Raminq ,38 EUR Artikel Wijze van gunnen via federale raamcontracten FORCMS-PC-073 en FORCMS-PC-o78 Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d.

4 9. Politiezone Aalst Aankoop van laptops via federaal raamcontract FORCMS-PC-074. Volgnummer I S PZ-46. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633926) De Politiezone Aalst wenst over te gaan tot de aankoop van 4 laptop PC's. Deze laptops worden aangekocht ter vervanging van de bestaande verouderde laptops in de 2 vergaderzalen (smartboard) en de dienst telematica (2). De lokale politie stelt voor via het federáal raamcontract FORCMS-PC-O74 bij de firma Systemat Belgium nv, Chaussée de Louvain 431 E te 1380 Lasne deze aankoop te doen. Raminq 3 273,15 EUR Artikel Wiize van qunnen via federaal raamcontract FORCMS-PC-O74 Voorstef : vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vastgesteld. IO-Bestu ursonde rsteun i nq 10. Gemeenteraadscommissies, intercommunales en vzw's. Ontslag als vertegenwoord ger, lid of plaatsvervanger en als Iid van de Raad van Bestuur van een vzw. Akteneming. (633930) lngevolge zijn ontslag als gemeenteraadslid komt ambtshalve een einde aan het mandaat van de heer Wouter Van der Veken in de volgende gemeenteraadscommissies waar hij als vertegenwoordiger van zijn fractie deel van uitmaakte: o Financiën, juridische zaken, kerkfabrieken (voorzitter); o Ruimtelijke ordening, Gebiedsgerichte werking (lid); o Veiligheid, Geïntegreerd drugsbeleid (lid);. Ondenryijs, Bibliotheek, Europese en internationale Samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, lnburgering en Vlaams Karakter (lid); o Economie, Lokale Economie, Foren, Landbouw, Sociale Economie (lid) o Personeel en Welzijn, (plaatsvervanger) Tevens neemt hij ontslag uit verschillende vzw's en de intercommunale Fingem waarin hij, in zijn hoedanigheid van raadslid, zetelde namens de stad Aalst:. in de intercommunale Fingem, als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. in de EVAP vzw BEA (Beheer Energie Aalst),) als lid van de Algemene Vergadering; o in de vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D), als lid in de Raad van Bestuur;. in de vzw Jeugdanimatie, als lid van de Algemene Vergadering. Voorstef: akteneming Aktename ontslag Wouter Van der Veken

5 11. Gemeenteraadscommissies, intercommunale en vzw's. Benoeming als vertegenwoordiger, lid of plaatsvervanger en voordracht van een lid van de raad van bestuur van een vzw. (633932) Met toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag van de heer Wouter van de Veken dient de gemeenteraad een kandidaat te benoemen voor een mandaat in de volgende gemeenteraadscommissies namelijk: o in de commissie Financiën, juridische zaken, kerkfabrieken: een lid;. in de commissie Ruimtelijke ordening, Gebiedsgerichte werking: een lid;. in de commissie Veiligheid, Geïntegreerd drugsbeleid: een lid;. in de commissie Ondenruijs, Bibliotheek, Europese en internationale Samenwerki ng, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, I nburgering en Vlaa ms Karakter: een lid; o in de commissie Economie, Lokale Economie, Foren, Landbouw, Sociale Economie: een lid. in de commissie Personeel en Welzijn: een plaatsvervanger Tevens is het noodzakelijk een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeenteraad te benoemen in de intercommunale Fingem en in de navolgende vzw's: o in de lntercommunale Fingem: een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. in de EVAP vzw BEA (Beheer Energie Aalst): een lid van de Algemene Vergadering;. in de vzw Jeugdanimatie: een lid van de Algemene Vergadering Tot slot dient de gemeenteraad over te gaan tot de voordracht van een nieuw lid van de Raad van Bestuur van de vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D). Voorstel: benoeming respectievelijk voordracht Kristiaan Van Vaerenbergh benaemd als vertegenwoordiger, lid of plaatsveruanger en voorgedragen als lid. FIN-Belastingen & Invorderinqen 12. Retributie op de consumpties in de stedelijke ondenrijsinstellingen, buitenschoolse en kleuter vakantieopvang. Opheffing. (633934) Deze retributie wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2015 aangezien ze samengevoegd wordt met de retributie op de buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang. Voorstel: opheffing Opgeheven. 13. Retributie op de buitenschoolse en kleuter vakantieopvang. Opheffing. (633e38) Deze retributie wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2015 aangezien ze samengevoegd wordt met de retributie op de consumpties in de stedelijke onderwijsinstellingen, buitenschoolse en kleuter vakantieopvang.

6 Voorstel: opheffing Opgeheven. 14. Retributie op de buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang en op de consumpties in de stedelijke onderwijsinstellingen, buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang. lnvoering. (633941) De dienst Ondenruijs heeft op het einde van de zomervakantie 2014 een evaluatieformulier verspreid bij de begeleiders buitenschoolse opvang. De bedoeling van deze bevraging was om op te lijsten welke elementen in de werking volgens de begeleiders positief zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van deze bevraging en een analyse van de werking door de dienst Ondenruijs, liggen enkele voorstellen voor om de werking van de vakantieoþvang te optimaliseren. Naast de beoogde kwaliteitsverhoging van de dienstverlening, werd gezocht naar mogelijkheden om de begeleiders buitenschoolse opvang efficiënter in te zetten. ln functie van de retributie wordt er voorgesteld om voor sommige vakanties met voorinschrijvingen te werken, op woensdag een onderscheid te maken tussen middagopvang en namiddagopvang en tijdens de schoolvakanties een all-in prijs in te voeren voor opvang en consumpties. De retributies op de buitenschoolse opvang en kleutervakantieopvang en op de consumpties in de stedelijke ondenruijsinstellingen, buitenschoolse opvang en kleuter vakantieopvang worden samengevoegd. Voorstel: invoering lngevoerd. 15. Retributie op initiatiecursussen en huur instrumenten. lnvoering. (633944) De huidige regelgeving laat enkel kinderen vanaf 6 jaar (dans) of I jaar (muziek, woord) toe tot de gesubsidieerde cursussen in de Academie voor Podiumkunsten. Er bestaat echter belangstelling voor deze cursussen (o.a. muziekinitiatie, viool- en pianoinitiatie) vanaf een vroegere leeftijd. De Academie voor Podiumkunsten organiseert deze initiatiecursussen op eigen initiatief ook voor jongere leerlingen. Het inrichten van deze cursussen is een ideale voorbereiding op een reguliere inschrijving in de Academie voor Podiumkunsten. De Academie voor Podiumkunsten geeft leerlingen de mogelijkheid om muziekinstrumenten te ontlenen. Hiervoor wordt een waarborg en een huurprijs aangerekend. Voorstel: invoering Ingevoerd. lo-juridische Zaken 16. Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stad Aalst en de H u I pve rle n i n gszone Zu id-oost. Vaststel len voorwaarden e n goed ke uri ng. (633612) lngevolge de brandweerhervorming gaan lokale brandweerkorpsen met ingang van 1 januari 2015 over in hulpverleningszones met eigen rechtspersoonlijkheid. Voor

7 de Stad Aalst betreft dit de hulpverleningszone Zuid-Oost, waarin naast het gemengd korps (beroeps en vrijwilligers) van de Stad Aalst ook de korpsen van de steden en gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen deelnemen. Sinds 2011 heeft de prezone voorbereidingen gedaan om de hulpverleningszone van start te doen gaan, waarbij de prezoneraad in vergadering van 25 juni 2014 beslist heeft inzake ondersteuning van de administratieve diensten van de prezone (o.a. personeelsdienst, financiële dienst, aankoopdienst en juridische dienst) bij de overgang beroep te doen op de diensten van de Stad Aalst, die personeelsleden en hun expertise zullen ter beschikking stellen tegen vergoeding. ln añruachting dat de hulpverleningszone zelf bijkomend gekwalificeerd personeel in dienst neemt, sluit de hulpverleningszone met de Stad Aalst een dienstverleningsovereenkomst, voor alle door het stadspersoneel uit te voeren diensten voor de hulpverleningszone. Voorstel: vaststelling voorwaarden en goedkeuring van de dienstverleningsovereenkomst fussen de Sfad Aalst en de Hulpverleningszone Zuid-Oost Voorw a ard en vasfgesfe I d e n d ie n stv erl e n i n g soveree n ko m st g oe d g e ke u rd. lo-ove rheidsopd rachten 17. Cluster Mobiliteit en openbare werken. Raamovereenkomst voor het leveren van mob ele fietsstallingen voor evenementen voor een per ode van 3 jaar. Bestek ls/mji Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633969) Het voorzien van voldoende veilige en comfortabele fietsstallingen is een duidelijke beleidskeuze van Stad Aalst. ln de praktijk blijkt dat er frequent onvoldoende fietsstallingen zijn op tal van grootschalige evenementen. Om hier een passend antwoord op te geven wil het stadsbestuur comfortabele mobiele fietsstallingen aankopen. Deze fietsstallingen moeten voldoen aan de technische vereisten zoals beschreven in het bestek. Het is de bedoeling om in eerste instantie fietsstallingen aan te kopen voor 300 fietsen. Er wordt benadrukt dat het om een zeer gebruiksvriendelijk en comfortabel systeem gaat zowel wat transport, stapeling, monteren en demonteren als stalling van fiets betreft. krediet Artikel -Actie Wijze van gunnen Voorstef : vaststelling EUR voor 3 jaar I B M o D P7A6 onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, S 1,1" a Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d. 18. Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Wegenis- en rioleringswerken in de Vol ksverheffi ngsstraat te Aalst. Bestek I 5/l-51. Vaststel len voorwaarden en w jze van gunnen. (633919) De werken omvatten de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Volksverheffingsstraat vanaf de Gentsesteenweg tot en met de Naarstigheidstraat. De

8 ontworpen riolering is een gescheiden stelsel. De rijweg wordt in asfalt aangelegd. De voetpaden in grijze betonstraatstenen. Raminq Artikel + Actieplan Wiize van qunnen Voorstef : vaststelling ,61 EUR OBMODP6A3 1 (deel wegen) OBMODP6A3l (deel riolerinq) vereenvoudigde onderhandelinqsprocedure met bekendmakinq Voontvaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d. 19. Gluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor uitvoeren van grondmechanische en bodemonderzoeken met inbegrip de bijhorende laboratori um proeve n. Bestek I 5/H l-49/1 5-l 9. Vaststel le n voorwaarde n en wijze van gunnen. (633962) De uit te voeren werken omvatten voornamelijk grondboringen, sonderingen en bodemanalyses. De opdrachi bestaat uit de uitvoering van grondmechanisch onderzoek (sonderingen, boringerì,...), milieuhygiënisch onderzoek in het kader van de Vlaamse m ilieuwetgeving (bodemdecreet, afvalstoffendecreet, bagger- en ruimingsspecie, Vlarem,...). De opdracht omvat ook de aanvullende laboproeven. Op basis van de prestaties van de voorgaande herhalingsopdracht is de gemiddelde uitgave op jaarbasis EUR inclusief btw. Het is vooraf niet te schatten hoeveel werken zullen uitgevoerd worden maar er is hiervoor voldoende krediet voorzien. ln de bestekbepalingen is opgenomen dat deze opdracht op afroep bij onderhandelingsprocedure kan herhaald worden binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. Raminq Artikel + actie Wiize van gunnen Voorstef : vaststelling EUR De respectievelijke kredieten zijn per project opqenomen in het meeriarenplan van de stad Open aanbestedinq Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d 20. Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor uitvoeren van infrastructuur- en herstellingswerken aan waterlopen. Bestek 15/Hl-50/ Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633967) Met het oog op het uitvoeren van ruimingswerken, vernieuwen van overuvelvingen, verwijderen van buizen en kokers uit waterlopen en plaatsen van beschoeiingen stelt de dienst Mobiliteit en openbare werken voor een nieuw dossier op te starten. Op basis van de prestaties van de voorgaande herhalingsopdracht is de gemiddelde uitgave op jaarbasis EUR inclusief btw.

9 Het is vooraf niet te schatten hoeveel werken zullen uitgevoerd worden maar er is hiervoor voldoende krediet voorzien. ln de bestekbepalingen is opgenomen dat deze opdracht op afroep bij onderhandelingsprocedure kan herhaald worden binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. ln het meerjarenplan wordt jaarlijks een krediet voorzien van EUR, uitgezonderd Door wateroverlast in de omgeving Torensveld Hofstade zijn extra werken voorzien in 2015 en is hiervoor een extra krediet van EUR opgenomen in het budget. Krediet 2015 Artikel + Actieplan Wijze van gunnen Voorstel: vaststelling EUR I MOD OBMO DP5A9 Open aanbesteding Voorwaarden en wijze gunnen vastgesteld. 21 Gluster Facility. Ráamovereenkomst voor het uitvoeren van stabiliteitsstud es voor projecten van de Stad Aalst en SportAG gedurende een periode van 3 jaar. Bestek 15/MJl Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633954) Bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten dienen er stabiliteitsstudies uitgevoerd te worden. De huidige raamovereenkomst voor het uitvoeren van deze studies loopt af midden april. De dienst Gebouwen en technieken stelt voor om een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten voor projecten van de stad en het SportAG. ln het bestek wordt prijs gevraagd voor voorstudies bij ontwerpfase, globale stabiliteitsstudies en prestaties per uur voor een opdracht die niet direct met een bepaald project verbonden is. Raming Artikel + Actieplan EUR excl. btw voor een periode van 3 jaar ,20 EUR incl. btw voor een periode van 3 iaar Het budget voor de stabiliteitsstudies is voorzien in het respectievelijke investeringsbudget van het project van het SportAG of de stad Aalst. Voor losstaande opdrachten is er in het exploitatiebudget van de stad Aalst een budget voorzien van EUR op jaarbasis / obfacp3a2 Wijze van gunnen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1,1" a Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasúgesfe/d.

10 22. Cluster Facility. Leveren en plaatsen van een keuken in de kinderopvang van school "De Luchtballon" te Erembodegem-Aalst. Bestek 15ll-11. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (6319ll) Op 20 oktober 2014 gat het college van burgemeester en schepenen gunstig advies voor het opstarten van een nieuwe groepsopvang met samenwerkende onthaalouders in een gebouw van basisschool De Luchtballon in Erembodegem-Aalst. De stedelijke dienst voor Onthaalouders "Kind met een kroontje" zal de onthaalouders begeleiden en ondersteunen. De school zelf zal aanpassingswerken doen in het gebouw die noodzakelijk zijn om de ruimte in de school geschikt te maken voor kinderopvang. Deze kosten vallen ten laste van de school. De dienst Gezin voorziet in functie van deze kinderopvang een keukenmeubel met toestellen voor een bedrag van ongeveer EUR incl. btw. Raming EUR excl. btw 6 957,50 EUR incl. btw Artikel oblgspt A4 Actieplan Wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, S 1, qunnen 1"a Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vastgesteld. 23. Cluster Facility. Leveren, plaatsen en indienststellen van een branddetectie-i nstal latie met centrale i n kinderdagve rbl ijf Mole nwie kje, inclusief onderhoudscontract. Bestek 1 5/l-38/1 5-V. Vaststellen voonraarden en wijze van gunnen. (633956) Artikel van de bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 inzake brandveiligheid voor groepsopvang van baby's en peuters, bepaalt dat een kinderopvanglocatie met een maximum opvangcapaciteit groter dan 51 kinderen een branddetectie-installatie met centrale dient tê hebben. Aangezien kinderdagverblijf Molenwiekje, gelegen in de Merestraat 88 te Aalst, een vergunning heeft voor opvang van 61 kinderen, dienen de autonome rookmelders vervangen te worden door een branddetectie- installatie met centrale, inclusief onderhoudscontract. Raming Plaatsen branddetectie- installatie: EUR incl. btw Onderhoudscontract: 605 EUR incl. btw op iaarbasis Artikel + Actie Plaatsen bra nddetectie- i nsta I latie : O4l (obfacp3a4) Onderhoudscontract: (OBFACPl 1 A4) Wijze van gunnen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1,1"a Voorstel: vaststelling Voorwaarden en wijze gunnen vasfgesfe/d.

11 24. Cluster Facility. Vervangen van het beiaardklavier in het belfort en aanve rwante we rken i ncl us ief onderhoudscontract. Bestek 1 5/l-35/1 5-V Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633958) ln de toren van het belfort bevindt zich een manuele beiaard en klavier uitgerust met 52 klokken. De 36 grootste klokken zijn voorzien van een elektromechanische hamer voor het automatisch speelwerk, geïnstalleerd in De huidige speeltafel van de beiaard dateert uit 1952, deze is totaal versleten en nog zeer moeilijk fijn te regelen (oud systeem met moeren, bouten en contra moeren). Bij gesloten beiaardkamer wordt het geluid van de beiaard totaal overstemd door de lawaaierige mechaniek van de ijzeren verbindingen. Op vraag van de stadsbeiaardier en de dienst Cultuur, jeugd en sport werd een bestek opgemaakt voor het vervangen van het klavier, het uitvoeren van aanverwante werken en het jaarlijks onderhoud van de beiaard. De werken beogen de beiaard (op technisch vlak) om te vormen tot een hedendaags volwaardig concertinstrument. Het beschermingsbesluit van het belfort dateert van 13 oktober 1943, in 1958 werd de beiaard in de toren geïnstalleerd, hij behoort niet tot de bescherming van het monument. Raming Artikel + Actie Wiize van qunnen Voorstel: vaststelling Vervangen beiaardklavier:74 959,50 EUR incl. btw Onderhoudscontract: EUR incl. btw per jaar Ve rva n gen beiaa rd klavier: I O B FACP4A2 Onderhoudscontract: OBFACPl 144 vereenvoudiqde onderhandelinqsprocedure met bekendmakinq Voonuaarden en wijze gunnen vasfgesúe/d. 25. Gluster Facility. Plaatsen van stalen buitendeuren met toegangscontrolesysteem in schoolgebouw De Notelaar. Bestek l5/l-39 Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (633960) Naar aanleiding van een verslag van de preventieadviseur wordt voorgesteld de twee dubbele toegangsdeuren te vernieuwen van de stedelijke basisschool De Notelaar, gelegen Vrijheidstraat 65 te Aalst. Op de tweede toegangsdeur wordt een toegangscontrolesysteem geïmplementeerd dat bediend kan worden via codeklavier of videofoon, dit om de toegang tot het gebouwencomplex te bewaken naar aanleiding van recente diefstallen en verschillende calamiteiten. Het onderhoud van deze installatie zal gebeuren in eigen beheer Raming ,70 EUR excl. btw ,29 EUR incl. btw

12 Artikel + Actie t B FACP3A4 Wijze van gunnen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking artikel 26, $ 1,1"a Voorstel : v astste I I i n g Voonuaarden en wijze gunnen vastgesteld, IO-Patrimonium 26. Voetweg nummer 125 te Aalst. Aanvraag voor gedeeltelijke afschaffing. (6338e0) Er werd een aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk afschaffen van voetweg nr. 125 te Aalst. De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing werd als volgt gemotiveerd: "Deze voetweg sluit aan op de zeer druk gebruikte voetweg 133 maar is zelf volledig buiten gebruik. Door het verulerven van de achterliggende eigendommen wordt onze nieuwe bedrijfszetel middendoor gedeeld door deze nooit gebruikte voetweg. Door het afschaffen van deze voetweg ontstaat er nergens enig doodlopend karakter. Enkel de eigenaars op perceel 5074 gebruiken deze voetweg als inrit voor hun eigendom wat hem op geen enkel ogenblik zal verboden worden." ldentificatie: voetweg nr.125 te Aalst; totaal af te schaffen qedeelte: 185 m2 openbaar onderzoek: van 28 januari 2014 tot en met 17 februari 2Q14; er werden qeen bezwaren ingediend voor deze aanvraag De welvoeoliikheidsverqoedinq voor de gedeeltelijke afschaffing bedraagt I 900 EUR Voorstel: het gedeeltelijk afschaffen van voetweg nr. 125 te Aalst voorstellen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen Voorstel aan de Deputatie voor het afschaffen van voetweg nr. 125 goedgekeurd. 27. Grondverwerv ng te Aalst, Bredestraat, met het oog op de aanleg van een fietsverbinding tussen de Bredestraat en het bedrijventerrein Wijngaardveld in functie van de herlocalisatie van bpost. Goedkeuren voorwaarden akte. (6æ9f 2) Het betreft de aankoop door de stad van de voetweg nummer 125 en een aanpalend perceel grond te Aalst, Bredestraat, met het oog op de aanleg van een fietsverbinding tussen de Bredestraat en het bedrijventerrein Wijngaardveld in functie van de herlocalisatie van bpost. ldentificatieqeqevens : Ligging: Bredestraat en voetweg nummer 125 te Aalst 3' afdeling, sectie D, deel van nummer 2061G en deel van nummer 205N Oppervlakte: 4a 01ca Prijs: ,60 EUR

13 Voorstel: goedkeuren voorwaarden aankoop op öasrs van de ontwerpakte. Voorwaarden akte goedgekeurd. 28. Grondverwerv ng te Erembodegem-Aalst, met het oog op de realisatie van het stadsbos Erembald. Goedkeuren voorwaarden akte. (633964) Het betreft de verwerving door de stad van percelen grond te Erembodegem-Aalst, in het kader van de realisatie van het stadsbos Erembald in de omgeving van het Kluisbos en Ten Bos, met als doel de bestaande waardevolle bossen beter te bufferen en de naburige bosmassieven met elkaar te verbinden. ldentificatieqeqevens : Ligging: stad Aalst - Oppervlakte: 85a 14ca Prijs: EUR 1 l "afdeling Erembodegem sectie A, n um mers , , 21 92, 2296, I C, A Voorstef: goedkeuren grondverweruing op basrs van de ontwerpakte Voonuaarden akte goedgekeurd. LGS-Ondenruiis 29. Buitenschoolse opvang. Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang Aanpassing. (633867) De dienst Ondenruijs heeft op het einde van de zomervakantie 2014 een evaluatieformulier verspreid bij de begeleiders buitenschoolse opvang. De bedoeling van deze bevraging was om op te lijsten welke elementen in de werking volgens de begeleiders positief zijn en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van deze bevraging en een analyse van de werking door de dienst Ondenruijs, liggen enkele voorstellen voor om de werking van de vakantieopvang te optimaliseren. Naast de beoogde kwaliteitsverhoging van de dienstverlening, werd gezocht naar mogelijkheden om de begeleiders buitenschoolse opvang efficiënter in te zetten. Er wordt voorgesteld om de aanpassingen aan het reglement buitenschoolse opvang te laten ingaan vanaf 1 juli2015. Voorstel: aanpassing H u i shou del ijk regle me nt aa nge pa st.

14 30. Academie voor Podiumkunsten. Reglement voor het uitlenen van muziekinstrumenten. Aanpassing. (633868) Om niet telkens het reglement voor het uitlenen van muziekinstrumenten te moeten wijzigen bij aanpassing van het huurtarief kan in dit reglement venruezen worden naar het retributiereglement. Voorstel om het reglement in die zin aan te passen. Voorstef: aanpassing Reglement aangepast. 31. Basisonderwijs. Individueel DBFM-contract bouwdossier stedelijke basisschool Hofstade-Aalst. Goedkeuring. (635959) De gemeenteraad van 22 februari 2011 keurde het voorcontract van het bouwdossier voor de stedelijke basisschool Zijpstraat 49 te 9308 Hofstade met de DBFM-vennootschap (design, build, finance and maintain) goed. Volgens artikel 6 van het voorcontract dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te geven op het definitief ontwerp van het individueel DBFM-contract. Voorstel: goedkeuring Goedgekeurd. LGS-Gezin 32. Overeenkomst tussen de dienst voor onthaalouders Kind met een kroontje en de onthaalouder. Vaststelling van de voorwaarden. (633947) Overeenkomstig dé richtlijnen van Kind en Gezin moeten onthaalouders die als aangesloten onthaalouder bij een dienst voor Onthaalouders willen starten hiertoe een overeenkomst afsluiten met de dienst. De voonuaarden van de meest recente versie van de aansluitingsovereenkomst tussen de stedelijke dienst voor Onthaalouders Kind met een kroontje en de onthaalouders werden vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 29 maart Sindsdien zijn de geldende regelgeving en de richtlijnen terzake van Kind en Gezin gewijzigd. Een nieuwe overeenkomst werd uitgewerkt op basis van de bestaande overeenkomst en op basis van een sjabloon dat ter beschikking werd gesteld door WSG. Deze aangepaste overeenkomst werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 16 maart De huidige overeenkomsten met de onthaalouders die momenteel aangesloten zijn bij de dienst voor onthaalouders zullen worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Voorstel: vaststellen voorwaarden Voorwaarden vastgesteld.

15 ROWEM-Wonen 33. Reglement doorstroomwonen toepassen op Keppestraat 4lAte Erembodegem-Aalst. Wijziging. Goedkeuring. ( ) De gemeenteraad keurde in 2011 het 'doorstroomwonen' goed. De stad besliste eind 2013 de woning gelegen Keppestraat 4/A te Erembodegem-Aalst te kopen met als doel deze op termijn te slopen wegens de heraanleg van het kruispunt Keppestraat-Rooms Hofstraat-lJzerenwegstraat-Burg De Cockstraat. Deze werken gaan ten vroegste over twee jaar van start. Het college van burgemeester en schepenen besliste om het appartement tijdelijk te gebruiken als noodwoning en hiervoor het principe van 'doorstroomwonen'toe te passen (volgens de selectiecriteria en huurvoonryaarden zoals goedgekeurd door de gemeenteraad). Voorstel: goedkeuring wijziging van het reglement'doorstroomwonen'toegepast wordt op de verhuur van het appartement Keppestraat 4/A te Erembodegem-Aalst Reglement goedgekeurd ROWEM-Leefmilieu 34. Overeenkomst inzake herbruikbare hu sraad tussen de Stad en De Kringwinkel. Overname door llva. Goedkeuring. (635952) llva is bereid de lopende overeenkomsten van haar gemeenten-vennoten met kringwinkels over te nemen en alle vergoedingen die door de gemeenten aan kringwinkels worden betaald voor rekening van llva te nemen. De overeenkomsten zullen over het llva-werkingsgebied worden geharmoniseerd. Anderzijds vragen de kringwinkels dat hen de exclusiviteit van de inzameling van kledij en textielzou worden toegekend. Voorstel: goedkeuring overname Overname goedgekeurd. MOD-Mobiliteit & Openbare Werken 35. Aanvullende politieverordening op het wegverkeer. lnstellen van een parkeerverbod in'sterrenhoek' te Erembodegem-Aalst. Vaststellen van de aanvullende politieverordening. (630849) Het bedrijventerrein Sterrenhoek te Erembodegem-Aalst is nog in ontwikkeling. Omdat het terrein nog niet volledig ontwikkeld is en het aantal verkeersbewegingen op de ontsluitingsweg beperkt is, wordt de rijbaan frequent gebruikt als 'slaapparking' voor vrachtwagens. Deze geparkeerde vrachtwagens zorgen voor toegangsproblemen tot een bestaand bedrijf. Er wordt voorgesteld om op de ontsluitingsweg een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de bedrijfsinrit van de ramenfabrikant Fentris. Voorstef : vaststelling Aa nv ul I end e pol itieverorde n i ng goed geke urd.

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie