Ondernemerschap op drie sporen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemerschap op drie sporen"

Transcriptie

1 Ondernemerschap op drie sporen Door Ton Lamers 1 5 mei 2013 De doctrine in de fiscale wetenschap onderscheidde altijd twee vormen van ondernemerschap; ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting en ondernemerschap voor de omzetbelasting. Deze indeling is sinds de invoering van de Verklaring Arbeidsrelatie 2 niet meer houdbaar. Er is een derde vorm bijgekomen, te weten ondernemerschap voor de loonbelasting. Deze laatste vorm kan echter geen zelfstandig leven leiden omdat ze onlosmakelijk is verbonden met het begrip dienstbetrekking in het civiele recht. In dit artikel beschrijf ik de drie vormen van ondernemerschap vanuit fiscaal perspectief en leg daarbij het hybride karakter nieuwste vorm, ondernemerschap voor de loonbelasting bloot. Alvorens daartoe over te gaan zal eerst het begrip ondernemer vanuit civiel perspectief worden besproken. Het begrip ondernemer vanuit civiel perspectief Het begrip ondernemerschap is in het civiele recht niet bevredigend afgebakend 3. Een brede definitie van Van Schilfgaarde luidt: een onderneming is een organisatorisch verband gericht op duurzame deelneming aan het economisch verkeer 4. Ook de Handelsregisterwet biedt weinig soelaas aldaar wordt een onderneming omschreven als een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarbij materieel voordeel te behalen 5. Beide definities zijn zo ruim dat daar elke vorm van zelfwerkzaamheid in beginsel in valt. Zo is een 12 jarige jongen die op zaterdagochtenden tegen betaling van 5, per auto, auto s wast, al ondernemer. Daar komt nog bij dat de Handelsregisterwet geen constitutieve werking heeft. Dat betekent dat het niet van belang is of een persoon als ondernemer staat ingeschreven in het Handelsregister om te worden aangemerkt als ondernemer. Een persoon die wel aan de omschrijving voldoet 6 maar niet ingeschreven staat in het Handelsregister is wel degelijk ondernemer maar overtreedt slechts de inschrijfplicht. Ondernemerschap is vanuit civiel perspectief een zeer breed begrip, alle vormen van op enige wijze duurzaam voor eigen risico aan het economische verkeer deelnemen, valt onder het civiele ondernemerschapsbegrip waarmee het civiele recht nauwelijks aanhechtingspunten biedt op grond waarvan een duidelijke scheiding tussen ondernemers en niet ondernemers kan worden vastgesteld. Wellicht is het beter niet toe zoeken naar een sluitende en duidelijk afgebakende definitie van het begrip ondernemer maar om te kijken welke rechtstoestand de tegenhanger van ondernemerschap is. Deze tegenhanger is de dienstbetrekking. Het begrip arbeidsovereenkomst, een dienstbetrekking tot gevolg hebbend, is wel duidelijk gedefinieerd (en daarmee afgebakend) in de wet. Volgens art. 7:610 BW is sprake van een arbeidsovereenkomst indien ( ) de ene partij, de werknemer, zich 1 Mr. dr. A.H. Lamers, is als sr. postdoc onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit en de ArtEZ Hogeschool 2 En de eventuele opvolgende rechtsfiguur. 3 B. Wessels, Beroep, bedrijf en onderneming (oratie UVA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 7 e.v., A.L Mohr (bew. V. Meijers), Van personenvennootschappen, Deventer: Kluwer 2009, p. 84 e.v. 4 P. van Schilfgaarde (bew. J. Winters), van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, p. 4 e.v. 5 Art. 5 &8 Handelsregisterwet 2007 Junco art. 2 Handelsregisterbesluit Mede in aanmerking nemende de Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische zaken inzake het ondernemerschapsbegrip in het Handelsregisterbesluit van 23 juni 2008, Stcrt 30 juni 2008, nr. 123, p

2 verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. In deze rechtsregel worden drie elementen onderscheiden: 1. Gezag (in dienst van); 2. Arbeid (de werknemer verbind zich persoonlijk om de arbeid te verrichten 7 ); 3. Loon (als tegenprestatie betaalt de werkgever loon). De gevolgen van het ontstaan/sluiten van een arbeidsovereenkomst zijn groot. Deze gevolgen zijn in te delen in twee categorieën: 1. De civiele gevolgen 2. De fiscale gevolgen Ad 1 De civiele gevolgen De civiele gevolgen van een arbeidsovereenkomst zijn niet het primaire onderwerp van dit opstel en worden daarom hierna verkort en niet uitputtend weergegeven: 1. De werkgever moet loon betalen, ook als hij geen werk voor de werknemer heeft; 2. De werknemer heeft recht op vakantie en vakantiegeld; 3. Vrouwelijke werknemers hebben recht op zwangerschapsverlof; 4. De werkgever heeft verregaande verplichtingen voortvloeiende uit de ARBO wet: a. Een zieke werknemer dient tot twee jaren zijn salaris te krijgen doorbetaald; b. De werkgever moet de gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer passende arbeid aanbieden. 5. De werkgever is in tijd en aantal beperkt als het gaat om het tijdelijke contracten. De zogenaamde drie in drie regel 8 bepaalt dat een arbeidsovereenkomst na drie tijdelijke contracten of drie jaren, hetgeen het eerste is bereikt, van rechtswege overgaat in een vast contract. Enzovoorts. Ad 2 De fiscale gevolgen Op grond van de Wet op de loonbelasting is de werkgever inhoudingsplichtig. Dat komt er op neer dat de werkgever verplicht is om volgens de tabel van art Wet op de inkomstenbelasting loonbelasting over het loon van de werknemer in te houden en af te dragen aan de belastingdienst alsmede op grond van de wet Financiering sociale verzekeringen en premiebesluiten 11 de premies werknemersverzekeringen behorende bij dat loon te voldoen aan de belastingdienst 12. Het inhouden van loonbelasting en het voldoen ven de premies wordt in de volksmond ook wel het voeren van een loonadministratie genoemd. Het voeren van een loonadministratie is kostbaar. Niet alleen omdat de werknemer daardoor significant (een redelijk gemiddelde is 20%) duurder is dan het bruto loon dat hij of zij verdient maar ook als gevolg van de uitvoeringskosten van de loonadministratie. Grote ondernemingen hebben doorgaans zelf een of meerdere loonadministrateurs in dienst terwijl kleine ondernemingen het voeren van de loonadministratie uitbesteden aan accountantskantoren. De wetgeving met betrekking tot de inhoudingsplicht en premieplicht is zoals alle belastingwetgeving logischerwijs van dwingend recht. De werkgever is daarmee altijd inhoudingsplichtig en premieplichtig met betrekking tot het loon van zijn of haar werknemers. Risico als onderscheidend criterium 7 Zie ook art. 7:659 BW 8 Art. 7:668a BW 9 artt. 1, 2, 6 en 27 LB. Laatstelijk gewijzigd Stb. 2012, p Laatstelijk gewijzigd Stb. 2012, p Art Voor de inwerkingtreding van de wet Walvis (wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311) op 1 januari 2006 was de werkgever verplicht de premies werknemersverzekeringen direct aan de uitvoeringsinstantie (UWV) te voldoen. 2

3 Uit het voorgaande volgt dat het begrip ondernemer nauwelijks op een juridisch hanteerbare wijze in het algemeen is af te bakenen. Het spiegelbeeld van ondernemerschap, de dienstbetrekking, is dat wel. Naar mijn mening is de ondernemer daarmee iemand die niet in dienstbetrekking werkzaam is met het doel uit die werkzaamheden materieel voordeel te behalen. Een bijzonder kenmerk van iemand die niet in dienstbetrekking werkzaam is, is het feit dat hij (ondernemers ) risico loopt. Dat risico zou men ook kunnen afleiden van de bescherming die een persoon in dienstbetrekking geniet. Een persoon in dienstbetrekking loopt geen risico 13 als het gaat om: 1. Ziekte: indien een werknemer ziekt wordt is de werkgever verplicht zijn salaris gedurende twee jaren door te betalen. 2. Werkeloosheid: indien een werknemer werkeloos wordt heeft hij recht op een WW uitkering. 3. Inkomstenfluctuaties: Een werknemer weet welk salaris hij aan het einde van de maand kan verwachten. De ondernemer loopt op de drie hiervoor beschreven gebieden een veel groter risico dan de werknemer. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur en verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om niet tot uitkeren te hoeven overgaan. Een ondernemer die een lege orderportefeuille heeft, heeft een acuut financieel probleem en voor een ondernemer is het eerder regel dan uitzondering dat zijn inkomen sterk afhankelijk is van de vele vormen van fluctuaties waarmee hij of zij te maken krijgt. Hierna zullen de drie sporen van fiscaal ondernemerschap worden beschreven. Ten eerste het ondernemerschap voor de omzetbelasting, ten tweede het ondernemerschap voor de inkomsten belasting en tot slot de nieuwste categorie, ondernemerschap voor de loonbelasting. Ondernemerschap voor de omzetbelasting (1) Het begrip ondernemerschap wordt in de Wet op de omzetbelasting 1986 gedefinieerd als eenieder die zelfstandig een bedrijf of beroep 14 uitoefent of een vermogensbestanddeel exploiteert 15. Voor de omzetbelasting is men al snel ondernemer. De omzetbelasting is overigens gekoppeld aan de levering of de dienst en dus niet aan de persoon van de ondernemer. Niet de ondernemer is omzetbelastingplichtig omdat hij ondernemer is maar omdat hij omzetbelastingplichtige leveringen of diensten verricht. Een ondernemer die uitsluitend diensten verricht welke zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting zoals bijvoorbeeld een huisarts is dus wel degelijk ondernemer in de zin van de omzetbelasting maar hoeft deze niet te heffen en af te dragen. Mede om nu te voorkomen dat personen die maar zeer beperkt of hobbymatig ondernemer zijn in de zin van de omzetbelasting, in de heffing van de omzetbelasting en als gevolg daar van de administratieve plicht worden betrokken, is er de Kleine Ondernemersregeling (KOR) van art. 25 Wet op de omzetbelasting Deze regeling komt er effectief op neer dat ondernemers die op jaarbasis 16 minder dan 1.345, omzetbelasting verschuldigd zijn, deze niet hoeven te voldoen. Daarmee is een persoon die tot 6.400, per jaar omzet, geen omzetbelasting verschuldigd 17. Ondernemerschap voor de omzetbelasting is ruim geformuleerd om de mogelijkheid tot heffing breed uit te kunnen rollen. De omzetbelasting is een zogenaamde verbruiksbelasting die van alle vormen van belasting het meeste geld in het staatslaatje brengt. Het kenmerk van een 13 Het is evident dat deze zekerheden zeer relatief zijn. 14 De wetgever maakt voor de omzetbelasting weliswaar geen onderscheid tussen bedrijf of beroep voor de heffing van BTW maar bevestigt hiermee dat het uitoefenen van een beroep dient te worden onderscheiden van het uitoefenen van een bedrijf welke beiden species zijn van het genusbegrip ondernemer. 15 Art Na aftrek van de eventuele voorbelasting. 17 Voor de fijnproevers: in het geval deze kleine ondernemer diensten of leveringen verricht welke in het lage 6% tarief vallen is zelfs tot een omzet , geen omzetbelasting verschuldigd. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele voor de voorbelasting verrekenbare BTW van kosten als gevolg waarvan het bedrag van de omzet nog significant kan stijgen alvorens omzetbelasting verschuldigd is. 3

4 verbruiksbelasting is om de heffing te laten drukken op de bestedingen van consumenten en daarmee gelijkgestelden. In de volgende paragraaf zal het begrip ondernemerschap voor de inkomstbelasting nader worden geanalyseerd. In tegenstelling tot de omzetbelasting welke een verhoging van de prijs voor een levering of een dienst door de ondernemer tot gevolg heeft, levert het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting juist fiscaal voordeel voor de ondernemer op. Ondernemerschap voor de inkomstenbelasting (2) Ondernemerschap is in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 beduidend minder ruim gedefinieerd. Dat is ook niet verwonderlijk want het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting levert niet de Staat als inner van de belastingen, maar vooral de ondernemer zelf voordeel op. Deze voordelen zijn: 1. De ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek 18. Hij of zij mag een 7.280, als fictieve aftrekpost opvoeren bij de berekening van de belastbare winst. 2. De ondernemer heeft recht op startersaftrek 19. Hij of zij mag gedurende drie jaren 2.123, extra als fictieve aftrekpost opvoeren bij de berekening van de belastbare winst. De startersaftrek is in feite een soort startersbonus behorende bij de zelfstandigenaftrek. 3. De ondernemer heeft recht op vrije kostenaftrek. Dat wil zeggen dat de ondernemer alle kosten die redelijkerwijs aan zijn onderneming zijn toe te rekenen, als aftrekpost opvoeren bij de berekening van de belastbare winst De ondernemer heeft recht op MKB vrijstelling 21. Hij of zij mag over de gerealiseerde winst, na toepassing van de zelfstandigenaftrek. Nog eens 14% extra van de van de winst als fictieve aftrekpost opvoeren. Uit de artt. 3.2, 3.4 en 3.76 lid 1 Wet op de inkomstenbelasting 2001 volgt dat een persoon als ondernemer kan worden aangemerkt, en dus gebruik kan maken van de hier voor beschreven voordelen 22 indien deze persoon met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijke verkeer deelneemt met als oogmerk het behalen van winst die redelijkerwijs ook te verwachten moet zijn en dat deze (natuurlijke) persoon rechtstreeks (hoofdelijk) is verbonden voor de verbintenissen betreffende die onderneming alsmede dat deze persoon aan het urencriterium voldoet. In deze definitie zitten twee meetbare kenmerken. Ten eerste de risicocomponent. Van de ondernemer wordt verwacht dat hij hoofdelijk verbonden is met de verbintenissen van die onderneming. Dat wil zeggen dat de ondernemer in persoon aansprakelijk is door schuldeisers van de onderneming. Deze schulden kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit overeenkomsten of uit onrechtmatige daad. Een ondernemer die zijn onderneming uitoefent in een BV heeft dus geen recht op de ondernemersvoordelen omdat hij in beginsel niet hoofdelijk is verbonden met de schulden van de onderneming. Ten tweede moet de ondernemer aan het urencriterium voldoen. Dat wil zeggen dat de ondernemer kan aantonen dat hij tenminste uren per jaar aan zijn onderneming besteedt. Het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting is op grond van het voorgaande begunstigend voor de ondernemer. De ondernemer heeft immers geen recht op sociale zekerheid (zie hiervoor over het ondernemerschap vanuit civiel perspectief) en hij is hoofdelijk verbonden met de schulden van zijn onderneming. Dat daar een fiscaal voordeel tegenover staat is niet meer dan redelijk. Hierna zal de door mij voorgestane nieuwe categorie ondernemerschap voor de loonbelasting worden besproken. Deze laatste categorie is nieuw in die zin dat ze tot voor kort niet als een afzonderlijke categorie werd gezien. 18 Art. 3:76 lid 2 Wet IB Art. 3:76 lid 3 Wet IB Behoudens de uitzonderingen genoemd in art. Art. 3:14 Wet IB Art. 3:79a Wet IB De MKB vrijstelling is daarbij niet gekoppeld aan het urencriterium en dus ook bereikbaar voor hen die geen recht hebben op zelfstandigenaftrek. 4

5 Ondernemerschap voor de loonbelasting (3) De loonbelasting is hiervoor in de paragraaf over ondernemerschap vanuit civiel perspectief al kort aan de orde geweest. De loonbelasting is een heffing die door werkgevers wordt ingehouden over het brutoloon van zijn of haar werknemers als vooruitbetaling van de inkomstenbelasting van de werknemer. De gedachte is dat de loonbelasting de werknemer tegen zichzelf in bescherming neemt. Er is immers niet zoveel fantasie voor nodig om het scenario ter schetsen dat zou ontstaan als de lonen allemaal bruto zouden worden uitbetaald en de werknemers daarover een jaar later een aanslag inkomstenbelasting zouden ontvangen. De loonbelasting is dus een voorheffing over het loon van de werknemer welke maandelijks moet worden ingehouden en afgedragen door de werkgever. 23 Het begrip ondernemerschap voor de loonbelasting lijkt zo op het eerste gezicht een contradictio in terminis omdat het loonbegrip een typisch werknemersbegrip is waar de ondernemer, voor zich zelf, niets mee te maken heeft. Met de introductie van de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie in heeft de wetgever, vermoedelijk onbewust, dit derde spoor echter geopend. De VAR is een fiscale rechtsfiguur die beoogd voor de opdrachtgever/werkgever duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de vraag of er sprake is van werkgeverschap, met alle hiervoor beschreven gevolgen van dien, of niet. Op grond art. 6a Wet LB 1964 is de opdrachtgever van een persoon die houder is van een VAR met de status winst uit onderneming (WUO) of directeur groot aandeelhouder (DGA), niet inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Dat wil zeggen de VAR (WUO of DGA zijn een vrijwaring voor de inhoudingsplicht 25. Op grond daarvan zou men kunnen zeggen dat de VAR (WUO of DGA) de houder er van verheft tot ondernemer als het gaat om inhouding van loonheffingen door de werkgever. De opdrachtgever van een houder van een VAR is niet inhoudingsplichtig over het honorarium dat hij aan de opdrachtnemer (de houder van de VAR) betaalt. Nogmaals, dit ondernemerschap beperkt zich tot de inhoudingsplicht. Of de opdrachtnemer ook ondernemer is in de zin van de inkomstenbelasting en of de omzetbelasting is kan uitsluitend worden beoordeeld op grond van de hiervoor besproken definiëring van het ondernemersbegrip in de wet op het inkomstenbelasting 2001 en de wet op de omzetbelasting Op dezelfde wijze zegt de VAR (WUO of DGA) ook niets over het ondernemerschap vanuit het civiele perspectief. Zulks kan uitsluitend worden beoordeeld op grond van de hier voor besproken criteria gezag arbeid loon. Bovendien is de werking van de VAR (WUO of DGA) ook beperkt als de feitelijke omstandigheid waarin de VAR wordt ingezet de op het aanvraagformulier geschetste situatie niet overeenstemmen en de opdrachtgever/werkgever wist dat of had behoren dat te weten 26. Formulier schept eigen regeling Een belanghebbende die een VAR wil aanvragen moet daartoe een formulier invullen. Op dat formulier staat een combinatie van vragen die, indien beantwoord, een beeld geeft van de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar samenwerken. Sommige van deze vragen bakenen het onderscheid tussen ondernemerschap en werknemerschap scherp af. Van andere vragen lijkt het of de belastingdienst een eigen criterium heeft willen aanleggen om te beoordelen of er sprake is van ondernemerschap in de zin van de loonbelasting. De vragen die het ondernemerschap afbakenen zijn bijvoorbeeld: Is het risico voor u als een opdrachtgever niet tevreden is over het resultaat van het werk? en Wordt u door uw opdrachtgever(s) doorbetaald als u ziek bent of vakantie heeft? Een voorbeeld van een vraag waarin het lijkt of de belastingdienst eigen criteria aanlegt 27 is: Hoeveel uur verwacht u aan de VAR werkzaamheden te besteden? (per jaar). Deze 23 Overigens betaalt ook de ondernemer zijn inkomstenbelasting vooraf. De ondernemer ontvangt ieder jaar een schattingsformulier waarop hij of zij de te verwachten belastbare winst dien aan te geven. Op basis van die schatting wordt vervolgens een voorlopige aanslag opgelegd. 24 Wet van 12 december 2002, Stb De VAR ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) en de VAR dienstbetrekking zijn dat niet. 26 Over deze laatste materie verwijs ik naar A.H.. Lamers, De beperkte werking van de VAR, > artikelen, 5 mei Naar mijn mening beleid in de zin van art. 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht. 5

6 vraag geeft als hoogste aankruismogelijkheid 700 uren of meer. Hiermee lijkt het of de belastingdienst op vergelijkbare wijze met het urencriterium voor de inkomstenbelasting (1225 uren) en eigen urencriterium aanlegt voor loonbelasting, zijnde minimaal 700 uren. Wordt de VAR op rechtmatige wijze ingezet dan kan deze gelden als verklaring voor ondernemerschap in de zin van de Loonbelasting. De VAR (WUO en DGA) vrijwaard de opdrachtgever van de houder van de VAR immers voor de inhoudingsplicht en creëert daarmee een situatie waarin de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever als ondernemer gedraagt. Conclusies Een eenduidig ondernemerschapsbegrip bestaat niet in het Nederlandse recht. Ten eerste moet worden opgemerkt dat het spiegelbeeld van het civiele ondernemerschap, de dienstbetrekking, geldt als uitgangspunt van voor de inhoudingsplicht 28. Ten tweede dat het fiscale ondernemerschap zich afspeelt op drie sporen. 1. Ondernemerschap voor de Omzetbelasting 2. Ondernemerschap voor de Inkomstbelasting 3. Ondernemerschap voor de Loonbelasting Deze sporen staan in beginsel geheel los van elkaar. Alle combinaties zijn mogelijk. In onderstaand schema refereren de nummers in de kolommen aan voorgaande indeling van de drie sporen 1 (OB), 2 IB) en 3 (LB. 1 (OB) 2 (IB) 3 (LB) A x x x Ondernemer voor de OB, IB en LB B x x 0 Ondernemer voor de OB en de IB maar niet voor de LB C 0 x x Ondernemer voor de IB en de LB maar niet voor de OB D x 0 x Ondernemer voor de OB en de LB maar niet voor de IB E x 0 0 Alleen ondernemer voor de OB F 0 x 0 Alleen ondernemer voor de IB G 0 0 x Alleen ondernemer voor de LB H Geen fiscaal ondernemer Voorbeelden behorende bij het schema: Ad A Een uitvoerend musicus: De diensten van de musicus zijn belast met het lage tarief voor de BTW. De musicus werkt (meer dan) full time en voldoet dus aan het urencriterium (aanname). Op grond van art. 1 Wet LB heeft deze artiest om te kunnen factureren een VAR WUO nodig 29. Ad B De eigenaar van een schoenenwinkel is als hij aan het urencriterium voldoet (aanname) IB ondernemer en de levering van schoenen is belast met het hoge BTW tarief. Ad C Huisarts die naast zijn praktijk ook regelmatig maar niet op structurele basis keuringen verricht voor verschillende sportverenigingen en verzekeringsmaatschappijen: De diensten van de arts zijn vrijgesteld voor de OB, hij voldoet aan het urencriterium (aanname) en hij heeft de VAR (WUO) nodig om de sportverenigingen en de verzekeringsmaatschappijen te vrijwaren voor de inhoudingsplicht. Ad D Een musicus (zie A) die niet aan het urencriterium voldoet. 28 Art. 2.1 Wet op de loonbelasting De z.g. artiestenfictie 6

7 Ad E Particulier (in dienstbetrekking) die een vermogensbestanddeel exploiteert (bijv. onroerend goed verhuren). Ad F Fysiotherapeut in eigen praktijk: Hij is vrijgesteld voor de OB en voldoen aan het urencriterium (aanname). Ad G Huisarts die uitsluitend diensten vervangt op wisselende huisartsenposten en voor wisselend huisartsen maar die niet aan het urencriterium voldoet (aanname). Ad H In deze situatie is het geven van een voorbeeld niet opportuun. 7

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

De beperkte werking van de VAR

De beperkte werking van de VAR De beperkte werking van de VAR Door: MR. DR. A.H. LAMERS 1 Mei 2013 Inleiding De invoering van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) per 1 januari 2003 2 heeft bepaald niet de gewenste rust aan het fiscale

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg?

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg? Zelfstandig genoeg? U ondernemer? Dat bepalen wij wel! Grenzen aan de keuze voor ondernemerschap Door: mr drs R.J.M.M. van den Hurk rjmmvandenhurk@telfort.nl Opbouw voordracht Doel: kiezen fiscaal optimaal

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Bestemd voor: alle ZZP ers met een VAR-WUO of een VAR-DGA Opgesteld door: André Kooijman AA en Edwin Kroon AA/RB Datum: 1 oktober 2014 Betreft:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties SPECIALIST IN SPORTKADER

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties SPECIALIST IN SPORTKADER ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties SPECIALIST IN SPORTKADER De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Goed bestuur Voldoende schaal Goede accommodatie Professionalisering Sportverenigingen

Nadere informatie

Dutch and International Tax Advice

Dutch and International Tax Advice www.langendorff.eu HEAO Fiscale Economie Universiteit: Fiscaal recht 20 jaar in internationale praktijk Sinds 2006 mijn eigen bedrijf Directeur van International Practice Group (www.ipg-online.org Fiscaal

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 677 Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014 STARTERSPLEIN ROZ Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters 6 november 2014 Programma Ondernemen en belastingzaken Administratie en factureren Ondernemen en btw / aangifte doen Ondernemen

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

MUSICONOMIE Part I. Ruud Hoevenaar EZ BOEKHOUDING. makkelijk online boekhouden

MUSICONOMIE Part I. Ruud Hoevenaar EZ BOEKHOUDING. makkelijk online boekhouden MUSICONOMIE Part I EZ BOEKHOUDING makkelijk online boekhouden Ruud Hoevenaar ;-) Boek ophalen Vragen stellen tussendoor Ruud Hoevenaar gebaseerd op Musiconomie + Berekening! * Zelfstandigheid vs. in Loondienst

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar 2017 Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Donderdag 26 januari 2017 Programma Twee onderwerpen: 1. De WDBA in het

Nadere informatie