Den Haag 25 januari 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag 25 januari 2008"

Transcriptie

1 De voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Briefnummer 08/10.149/Jla Onderwerp Wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g- rekeningenstelsel door een depotstelsel) (31 301) Den Haag 25 januari 2008 Telefoonnummer Hoogedelgestrenge dames en heren, Nederland kent in het kader van antimisbruikwetgeving de zogenaamde inleners- en ketenaansprakelijkheid. Kort gezegd houdt dit in dat een onderneming aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet betaalde omzetbelasting en loonheffingen van een uitzendonderneming als hij via deze uitzendonderneming tijdelijk personeel heeft ingehuurd. Of als (hoofd)aannemer kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde loonheffingen van de onderaannemer die hij heeft gecontracteerd. Kortom, een onderneming kan aansprakelijk zijn voor de belastingschuld van een derde. Dit wettelijk opgelegd risico behoort niet tot het normale ondernemingsrisico. Wel heeft de ondernemer de mogelijkheid dit risico uit te sluiten. Hiervoor moet hij gebruik maken van het g-rekeningenstelsel, dan wel een informele rechtstreekse storting doen bij de Belastingdienst 1. Echter, het kabinet is nu voornemens dit stelsel drastisch te wijzigen. Het kabinet heeft namelijk op 5 december 2007 het wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel) ingediend. Ten eerste omdat het kabinet een einde wil maken aan een wettelijk onduidelijke praktijk van de informele rechtstreekse storting die naast het g-rekeningenstelsel is ontstaan. Ten tweede omdat het kabinet niet wil investeren in een herziening van het softwarepakket dat het huidige g-rekeningenstelsel ondersteunt, omdat de Belastingdienst thans software ontwikkelt voor een geheel nieuw inningsysteem dat ook de mogelijkheid moet gaan bieden het voorgestelde depotstelsel te ondersteunen. 1 Dit is een vrijwarende betaling die de inlener/(hoofd)aannemer zelf op de rekening van de Belastingdienst kan doen ingeval er geen g-rekening is.

2 2 Het gebruik van de g-rekeningen dient voor het bedrijfsleven slechts één doel: het uitsluiten van risico. Zonder dit uitsluiten van risico wordt het economisch proces ernstig gefrustreerd. Dit wetsvoorstel en daarmee het verdwijnen van de informele rechtstreekse storting zal echter tot gevolg hebben dat ondernemers in veel gevallen hun aansprakelijkheid helemaal niet meer kunnen uitsluiten. Bovendien zullen ze geconfronteerd worden met veel hogere administratieve lasten én zullen ze te maken krijgen met een financiële lastenverzwaring. Met dit wetsvoorstel zijn ondernemers dan ook veel slechter af dan onder het huidige g-rekeningenstelsel. VNO-NCW en MKB- Nederland wijzen het voorgestelde depotstelsel dan ook ten stelligste af. In de bijlage zal nader worden ingegaan op de hierboven aangedragen punten. VNO-NCW en MKB-Nederland delen overigens de opvatting van het kabinet dat het wenselijk is dat er één sluitend systeem van risicodekking komt. Het zou hierbij echter moeten gaan om een optimalisering van het g- rekeningenstelsel. Om hierbij tot een échte oplossing te komen zal er echter ook fundamenteel naar het Nederlandse stelsel van inleners- en ketenaansprakelijkheid moeten worden gekeken. VNO-NCW en MKB- Nederland zijn uiteraard graag bereid om samen met het ministerie van Financiën een dergelijk nader onderzoek te doen, waarbij een integrale afweging wordt gemaakt van de belangen voor inlener, uitlener en Belastingdienst. Wij vragen u daarom het kabinet te verzoeken het wetsvoorstel aan te houden tot een dergelijke meer fundamenteel onderzoek kan worden afgerond. Een afschrift van deze brief is aan de staatssecretaris van Financiën gestuurd. Hoogachtend, drs. C. Oudshoorn

3 3 Bijlage Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland op het wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel) (31 301) Met belangstelling hebben VNO-NCW en MKB-Nederland kennis genomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g- rekeningenstelsel door depotstelsel). Aangegeven is dat het doel van het wetsvoorstel is om te komen tot een wettelijk verankerd, eenduidig systeem van rechtstreeks storten. Hiermee moet een eind gemaakt worden aan de huidige juridisch onduidelijke praktijk waarbij naast een vrijwarende storting op een g-rekening ook een informele rechtstreekse storting op de bankrekening van de ontvanger kan worden gedaan. Het wegnemen van deze onduidelijke situatie leidt echter tot een groot lek in het systeem van risicodekking. Geen sluitend systeem van risicodekking De reden hiervoor is dat in het wetsvoorstel voorbij wordt gegaan aan de werkelijke problematiek die ten grondslag ligt aan het g-rekeningenstelsel en de informele rechtstreekse storting. In de Memorie van Toelichting is aangegeven dat de huidige informele praktijk van het rechtstreeks geld overmaken aan de ontvanger is ontstaan, omdat tot 1998 een storting op een g-rekening alleen vrijwarende werking had als het geld ook daadwerkelijk door de Belastingdienst of bedrijfsvereniging was ontvangen. Kortom, een storting op een g-rekening had tot 1998 eigenlijk helemaal geen vrijwarende werking. In 1998 is dit aangepast. Logisch gevolg van deze aanpassing zou zijn dat de informele praktijk van rechtstreeks storten zou uitsterven. Dit is echter niet gebeurd. Immers, anno 2008 worden nog altijd 7800 "depotrekeningen" gebruikt voor het doen van informele rechtstreekse stortingen bij de Belastingdienst. In de Memorie van Toelichting wordt echter niet ingegaan op de vraag waarom deze "depotrekeningen" nog altijd in zwang zijn en daarmee wordt voorbijgegaan aan de kern van de problematiek. Het gebruik van het g-rekeningenstelsel dient voor het bedrijfsleven slechts één doel: het uitsluiten van risico. Zonder uitsluiten van dit risico zou het economisch proces ernstig gefrustreerd worden. Het g-rekeningenstelsel is echter niet sluitend, omdat in een aantal gevallen de inlener/(hoofd)aannemer zijn risico niet kan uitsluiten met behulp van een vrijwarende storting op een g-rekening. Dit is bijvoorbeeld het geval als het niet mogelijk is voor een onderneming om een g-rekening te openen (bijvoorbeeld bij collegiaal inlenen, maar ook als het gaat om buitenlandse ondernemingen). Ook komt het voor dat een onderneming gewoonweg geen g-rekening heeft. Om toch het risico van naheffing uit te sluiten wordt door de inlener/(hoofd)aannemer

4 4 in deze gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een informele rechtstreekse storting. Deze oplossing is dan ook slechts een uit nood geboren lapmiddel. En dit lapmiddel wordt nog steeds toegepast. Het bedrijfsleven is samen met het ministerie van Financiën van mening dat het naast elkaar handhaven van deze twee systemen niet wenselijk is. Vanuit een risicomanagementbenadering zou één sluitend systeem veel beter zijn. Te meer, omdat het informele systeem van rechtstreekse stortingen bij dreigend faillissement uiteindelijk niet afdoende bescherming biedt. Het voorgestelde depotstelsel vertoont echter dezelfde lacunes als het g-rekeningenstelsel. Op het moment dat een uitlener/(onder)aannemer geen depot bij de Belastingdienst heeft - omdat hij geen depot kán aanvragen of omdat hij geen depot heeft aangevraagd - kan de inlener/(hoofd)aannemer zijn aansprakelijkheid onmogelijk uitsluiten. Met dit wetsvoorstel komt de inlener/(hoofd)aannemer dus van de regen in de drup. Van belang is dat wordt gekomen tot één sluitend systeem van risicodekking. Het zou hierbij moeten gaan om een optimalisering van het huidige g- rekeningensysteem. Hierbij moet vooral aandacht worden besteed aan het feit dat degene die de bescherming van de g-rekening geniet een ander is dan de eigenaar van deze rekening. Er zou daarom naar een systeem moeten worden gekeken waarbij de inlener voor het beperken van zijn aansprakelijkheid niet langer afhankelijk is van de uitlener en altijd zijn risico zal kunnen uitsluiten. Stijging administratieve lasten Naast dit fundamentele bezwaar bij dit wetsvoorstel hebben VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote problemen met de extra administratieve lasten en nalevingskosten verbonden aan het voorgestelde depotstelsel waarmee - met name - de uitleners worden geconfronteerd. Het is dan wellicht zo dat de procedures rondom de aanvraag en vrijgave van een overschot op een depot zullen worden versneld, maar alle ondernemers die nu al een g-rekening hebben moeten wel een depot gaan aanvragen. Met alle administratieve rompslomp van dien. De in het wetsvoorstel genoemde bescheiden administratieve lastenverlichting wordt dan ook in ieder geval niet op korte termijn behaald. Bovendien weegt deze toekomstige lastenverlichting niet op tegen de extra lasten die ontstaan vanwege een beperkter inzicht in alle betalingsbewegingen. In het voorgestelde depotstelsel moet een onderneming die betalingen op zijn g-rekening ontvangt (de uitlener/(onder)aannemer) inloggen op zijn Persoonlijk Domein om na te gaan of er betalingen zijn verricht. Vervolgens moet er handmatig aansluiting worden gezocht tussen de betaling en de bijbehorende factuur en de (gedeeltelijke) betaling op de bankrekening van de onderneming. Dit hoeft onder het huidige stelsel van g- rekeningen niet te gebeuren, aangezien dit onderdeel uitmaakt van een

5 5 geïntegreerd bankrekeningsysteem. Met het grote aantal relatief kleine betalingen in onder meer de uitzendsector leiden deze extra handelingen tot een zeer forse administratieve lastenverzwaring. Met het voorgestelde depotstelsel vindt storting niet langer op de bank/girorekening van de uitlener/(onder)aannemer, maar rechtstreeks op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst. Dit betekent dat om een vrijwarende storting te kunnen doen, moet de inlener/(hoofd)aannemer het depotrekeningnummer kennen. Dit betekent dat uitleners/(onder)aannemers hun gehele bestand hiervan op de hoogte zullen moeten brengen. Dit leidt tot - eenmalige - administratieve lasten en kosten. Ook als het gaat om het overboeken naar een depot van een andere uitlener/(onder)aannemer moet de ondernemer op de hoogte zijn van de depotgegevens. Immers, in beide gevallen geldt dat als de gegevens niet correct zijn, de betaling niet wordt verwerkt, maar terugbetaald aan de storter. In dat geval is geen vrijwarende storting tot stand gekomen. Kortom, door de vervanging van het g- rekeningenstelsel door een depotstelsel zal er noodgedwongen een ongelooflijke wederzijdse uitwisseling van gegevens tussen ondernemers moeten plaatsvinden. De korte opmerking in de Memorie van Toelichting over de transitiekosten doet absoluut geen recht aan de werkelijke inspanningen die moeten worden geleverd. Financiële lastenverzwaring Verder zijn VNO-NCW en MKB-Nederland van mening dat de in het wetsvoorstel voorgestelde rentevergoeding over op de depots gestorte gelden leidt tot een scheve situatie. De financieringsbehoefte van de Staat zal door het instellen van het depotstelsel met 600 miljoen dalen. Dit levert een besparing van de rentelasten op van 24 miljoen. Het saldo van de rente die wordt vergoed op de saldi van de depots en deze rentebesparing is naar de mening van VNO-NCW en MKB-Nederland een windfall profit voor de Staat. Het ligt in de rede dat deze wordt teruggesluisd naar die ondernemingen die hiervoor de lasten dragen. Uiteraard is de meest eenvoudige weg om dit te doen de rentevergoeding gelijk te trekken met de rente die wordt betaald over de Staatsschuld. Onzekerheden rondom automatisering Eén van de redenen dat het kabinet een dergelijk depotstelsel voorstelt is dat de Belastingdienst thans software ontwikkelt voor een geheel nieuw inningsysteem dat ook de mogelijkheid moet gaan bieden het voorgestelde depotstelsel te ondersteunen. Naar de mening van VNO-NCW en MKB- Nederland is het voorgestelde systeem automatiseringstechnisch allerminst eenvoudig. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen daarom of het niet beter zou zijn als de ontwikkeling van de software voor het nieuwe inningsysteem (op dit moment) niet bezwaard zou worden met een additionele functionaliteit als het depotstelsel.

6 6 Concluderend VNO-NCW en MKB-Nederland stellen vast dat er door de introductie van het wetsvoorstel geen (echte) knelpunten met betrekking tot het g-rekeningenstelsel worden opgelost voor het bedrijfsleven. Doordat de informele rechtstreekse storting niet meer mogelijk zal zijn, hebben ondernemingen juist in een groot aantal gevallen geheel geen mogelijkheid meer om hun aansprakelijkheid uit te sluiten. Hierbij gaat het om zeer gewone en veelvoorkomende situaties. Dit is dan ook een duidelijke verslechtering van de positie van ondernemingen. Verder stellen VNO-NCW en MKB- Nederland vast dat het wetsvoorstel leidt tot hogere administratieve lasten en een financiële lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. VNO-NCW en MKB- Nederland wijzen het voorgestelde depotstelsel dan ook ten stelligste af.

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u personeel inleent. Want als de uitlener de loonheffingen en omzetbelasting niet afdraagt aan de Belastingdienst, kunt u voor deze

Nadere informatie

Den Haag 9 oktober 2012. Te]cfoonnummcr 070-3490423 B m.i! lammers@vno-ncw.nl

Den Haag 9 oktober 2012. Te]cfoonnummcr 070-3490423 B m.i! lammers@vno-ncw.nl VN (O) N CW MtB Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 '1.. 1'1 A A 1')R1\1 UA An. kj..i.j.lu.. ~,l...jj.",l.&..j..i..j....

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Heroriëntatie Systeem Vrijwarende Stortingen

Heroriëntatie Systeem Vrijwarende Stortingen Heroriëntatie Systeem Vrijwarende Stortingen Een gezamenlijk onderzoek van de Belastingdienst en Betaalvereniging Nederland 28 oktober 2014 Jan R. Bouw Bouw & Van de Meerendonk 1 2 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 186 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) F HERDRUK 1 NADERE MEMORIE

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel breidt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 946 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector.

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector. Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten T.a.v. mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE Den Haag s-hertogenbosch, 11 mei 2012 Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Incasso

Stichting Derdengelden Incasso Stichting Derdengelden Incasso Toelichting op berekening en vaststelling van de post Derdengelden. De Algemene Ledenvergadering van de NVI heeft in april 2010 besloten dat een Lid verplicht een Stichting

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste Commissie van Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. mevrouw mr. E.C. Janssen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 8 oktober

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie