BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID"

Transcriptie

1 BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD OP UITGAVE: Auteur(s): S.A. Brands LL.B (Stichting STABU) Stichting STABU Postbus BA EDE Telefoonweg GC EDE Tel Website: Versie: V

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD/INLEIDING AANDUIDINGEN/BEGRIPSBEPALINGEN WETSARTIKELEN EN HYPERLINKS 2 2 KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR WIE EN WAARVOOR DOEL KETENAANSPRAKELIJKHEID (HOOFD)AANNEMER EIGENBOUWER UITBESTEDEN VAN WERK 7 3 BEPALINGEN STABU-SYSTEMATIEK VRIJWARING VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN STORTING OP G-REKENING VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING BEPERKING AANSPRAKELIJKSTELLING DOOR ADMINISTRATIE 15 4 CONCLUSIE HET NIEUWE DEPOTSTELSEL Versie: V

3 VOORWOORD/INLEIDING In deze brochure wordt de werking van de ketenaansprakelijkheid toegelicht. De ketenaansprakelijkheid is een anti-misbruikregeling die voorkomt dat er bij de afdracht van loonheffingen (met of zonder BTW) misbruik wordt gemaakt. Onlosmakelijk verbonden met de ketenaansprakelijkheid zijn de onderwerpen zoals eigenbouwer, de g- rekening, omzetbelasting en het nieuwe depotstelsel dat ter vervanging van de g- rekening op termijn zijn intreden zal doen. De Belastingdienst biedt op haar website een brochure aan omtrent bovenstaande onderwerpen. Deze brochure kunt u raadplegen door op de navolgende link te klikken: aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming. De brochure van de belastingdienst geeft echter geen toelichting aan opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers, hoe zij de STABU-systematiek kunnen aanwenden om het risico, dat voortvloeit uit het niet afdragen van loonheffingen (met of zonder BTW) aan de belastingdienst kunnen ondervangen in het bestek, door het opnemen van aanvullende administratieve bepalingen. Meer informatie over de ketenaansprakelijkheid en de daarmee samenhangende onderwerpen vindt u in deze brochure. In deze brochure wordt uitgegaan van de UAV Indien u deze brochure gebruikt op basis van de UAV 1989 dan dient u overal waar staat UAV 2012 te lezen UAV 1989/hoofdstuk 01, met dien verstande dat er inhoudelijke verschillen zijn tussen beide UAV s (bijvoorbeeld niet limitatief - de bepalingnummering, de paragraafverwijzingen en de onderhouds- en servicetermijn (integratie UAV-TI 1992)). Versie: V Pagina 1 van 18

4 1 AANDUIDINGEN/BEGRIPSBEPALINGEN BTW - Omzetbelasting G-rekening - Geblokkeerde rekening Inlener - de doorlener, zijnde degene aan wie een werknemer ter beschikking is gesteld en die deze werknemer vervolgens ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn Loonheffingen - loonbelasting, premies sociale verzekeringen en premies werknemersverzekeringen Personeel - personen die werkzaam zijn in dienst van een bedrijf/onderneming, oftewel werknemer(s) Werknemer - een persoon die bij een bedrijf/onderneming werkzaam is, oftewel personeel 1.1 WETSARTIKELEN EN HYPERLINKS In deze brochure wordt met regelmaat verwezen naar wetsartikelen. Deze wetsartikelen worden vet en schuin gedrukt weergegeven. Indien een wetsartikel te veelomvattend is, zal deze niet worden weergegeven in deze brochure. Alle verwijzingen naar wetsartikelen zijn voorzien van een hyperlink naar de website waar u de volledige wetteksten/artikelen kunt raadplegen. Versie: V Pagina 2 van 18

5 2 KETENAANSPRAKELIJKHEID Hoe werkt de ketenaansprakelijkheid, voor wie is het van toepassing en hoe moet men met deze regeling omgaan? In het voorwoord/de inleiding heeft u kort kunnen lezen wat het doel is van de ketenaansprakelijkheidregeling en welke onderwerpen hiermee samenhangen. Het is allereerst van belang om te bepalen wie er te maken heeft met de ketenaansprakelijkheid en waarvoor deze dient. Dit kunt u in het navolgend hoofdstuk lezen. 2.1 VOOR WIE EN WAARVOOR De ketenaansprakelijkheidregeling is van toepassing bij aanneming van werk, boek 7 titel 12 Burgerlijk Wetboek. De partijen waarvoor deze regeling geldt zijn: de aannemer; de onderaannemer; de eigenbouwer (opdrachtgever). De ketenaansprakelijkheidregeling heeft betrekking op de situatie waarbij een aannemer voor een opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een overeengekomen prijs (aanneemsom van werk in regie). De aannemer is daarbij niet in dienstbetrekking werkzaam. Voor wie en waarvoor dient de ketenaansprakelijkheidregeling? Artikel 35, lid 1 Invorderingswet 1990 geeft antwoord op deze vraag en luidt als volgt: 1. De aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting: a. die de onderaannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer verschuldigd is in verband met het verrichten van werkzaamheden door zijn werknemers ter zake van dat werk; b. voor de betaling waarvan de onderaannemer en, indien een werk geheel of gedeeltelijk door een of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer ingevolge van artikel 34 hoofdelijk aansprakelijk is ter zake van dat werk. Versie: V Pagina 3 van 18

6 2.2 DOEL KETENAANSPRAKELIJKHEID De ketenaansprakelijkheidregeling heeft ten doel de aannemer van een werk aansprakelijk te houden voor de loonheffingen (met of zonder BTW), die zijn onderaannemer(s) in verband met de uitvoering van het werk of een deel daarvan dient af te dragen. Er is sprake van onderaanneming indien de aannemer de uitvoering van dat werk geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een ander (die niet bij hem in dienstbetrekking is). De onderaannemer kan een deel van het werk dat aan hem is uitbesteed wederom aan een ander uitbesteden. Op deze wijze kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen bij de uitvoering van één en hetzelfde werk betrokken zijn. De ketenaansprakelijkheidregeling zorgt er dus voor dat iedere schakel (lees (onder)aannemer) in de keten aansprakelijk is voor de navolgende schakels met betrekking tot de af te dragen loonheffingen (met of zonder BTW). 2.3 (HOOFD)AANNEMER De regeling betreffende de ketenaansprakelijkheid is in beginsel van toepassing op de (hoofd)aannemer. Een opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld, behalve indien de opdrachtgever als zogenaamde eigenbouwer kan worden aangemerkt. Voor de ketenaansprakelijkheid wordt een eigenbouwer namelijk gelijkgesteld met een aannemer conform artikel 35, lid 3, sub b Invorderingswet 1990 welke als volgt luidt: 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt: a. de onderaannemer ten opzichte van zijn onderaannemer als aannemer beschouwd; b. met een aannemer gelijkgesteld degene die zonder daartoe van een opdrachtgever opdracht te hebben gekregen buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf een werk van stoffelijke aard uitvoert. Versie: V Pagina 4 van 18

7 In de STABU-systematiek wordt in de aanvullende administratieve bepalingen: VRIJWARING VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN STORTING OP G-REKENING en VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING verwezen naar dit wetsartikel. De reden die hier aan ten grondslag ligt, dient ertoe het risico van de eigenbouwer te beperken indien deze door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld voor tekortkomingen ten aanzien van de afdracht van loonheffingen (met of zonder BTW) door (onder)aannemers. 2.4 EIGENBOUWER De ketenaansprakelijkheid is van toepassing voor een opdrachtgever die wordt aangemerkt als eigenbouwer. Daar waar een opdrachtgever niet wordt aangemerkt als eigenbouwer zal deze ook niet aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen (met of zonder BTW) van aannemers of onderaannemers. Het is duidelijk dat uitsluitend opdrachtgevers die worden aangemerkt als eigenbouwer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen van aannemers of onderaannemers. Belangrijk is dus om te bepalen wanneer een opdrachtgever als eigenbouwer wordt aangemerkt. Hier is sprake van indien: de ondernemer die zonder opdracht daartoe van een ander buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf een werk van stoffelijke aard uitvoert. Deze korte uiteenzetting behoeft nadere toelichting met name in de situatie waarin een opdrachtgever die gelet op het bepaalde respectievelijk artikel 35, lid 3, sub b Invorderingswet 1990, met een aannemer gelijk wordt gesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De opdrachtgever wordt aangemerkt als eigenbouwer als voldaan wordt aan de onderstaande criteria: indien een werk van stoffelijk aard wordt uitgevoerd buiten dienstbetrekking; Versie: V Pagina 5 van 18

8 de te verrichten werkzaamheden tot de normale uitoefening van het bedrijf behoren (dagelijkse werkzaamheden); en het werk niet wordt uitgevoerd in opdracht van een ander (zonder opdracht). Nadere toelichting behoeft: werken van stoffelijke aard : dit zijn onder meer bouwwerken, infrastructurele werken, herstelwerkzaamheden, onderhoud e.d.; normale uitoefening van zijn bedrijf : het dienen werkzaamheden te bevatten welke structureel/met enige regelmatig worden uitgevoerd door het bedrijf. Voorbeelden van eigenbouwer waarbij de voornoemde criteria worden getoetst: 1. De woningbouwcorporatie X die zich (dagelijks) bezig houdt met het ontwikkelen van bouwprojecten voor de verkoop of verhuur, dan wel het onderhoud van woningen in eigen beheer: indien de woningbouwcorporatie deze werkzaamheden dagelijks uitvoert behoren deze tot de normale uitoefening van het bedrijf; het ontwikkelen van bouwprojecten en/of het plegen van onderhoud betreft werk van stoffelijk aard; in casu is de woningbouwcorporatie X de opdrachtgever van alle werkzaamheden en staat er geen partij boven die de opdracht aan de woningbouwcorporatie X heeft gedelegeerd; indien het werk wordt uitbesteed door woningbouwcorporatie X dient deze de algehele leiding te voeren bij het tot stand te brengen werk (zie hoofdstuk 2.5 Uitbesteden van werk. 2. Een projectontwikkelaar Y is gespecialiseerd in de ontwikkeling van winkelcentra, en beschikt zelf over de nodige bouwkundige ingenieurs. Voor de bouw van een nieuw winkelcentrum schakelt de projectontwikkelaar Y een plaatselijke aannemer in waaraan alle werkzaamheden worden uitbesteedt. Gedurende de bouw wordt de aannemer begeleid door de eigen bouwkundige ingenieurs van de projectontwikkelaar Y, die de algehele leiding hebben bij het tot stand brengen van het werk. De werkwijze van de projectontwikkelaar Y is nagenoeg bij de ontwikkeling van ieder nieuw winkelcentrum hetzelfde. Versie: V Pagina 6 van 18

9 De projectontwikkelaar Y wordt aangemerkt als eigenbouwer omdat deze voldoet aan de voorwaarden zoals de woningbouwcorporatie X hier ook aan voldoet onder voorbeeld In het geval dat een private opdrachtgever (handelsonderneming) eenmalig een kantoorpand laat bouwen (dit behoort niet tot de normale uitoefening van het bedrijf), welke dus niet aangemerkt wordt als eigenbouwer, dan kan deze private opdrachtgever er vrijwillig voor kiezen om de ketenaansprakelijkheidregeling te volgen/toe te passen. Het behoort tot de mogelijkheden maar dit verdient niet de aanbeveling! Aanbeveling: bij twijfel of de opdrachtgever wordt aangemerkt als eigenbouwer wordt het aangeraden om contact op te nemen met de Belastingdienst ter verificatie. Daarnaast kunt u eventueel een (financieel) adviseur inschakelen. 2.5 UITBESTEDEN VAN WERK De eigenbouwer kan bij het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de betreffende werkzaamheden verantwoordelijk worden gehouden voor schuldig gebleven loonheffingen en omzetbelasting van de partijen waaraan de werkzaamheden zijn uitbesteed (onderaannemer(s)). Indien een bedrijf alle werkzaamheden met betrekking tot een bouwwerk uitbesteedt aan een ander, kan deze toch als eigenbouwer worden aangemerkt. Dit is het geval indien: de algehele leiding bij het tot stand brengen van het werk bij hem (de opdrachtgever) berust; het werk tot de normale bedrijfsuitoefening behoort. Zie voorbeeld 3 projectontwikkelaar Y (eigenbouwer) waarin het dus geen vereiste is dat het bedrijf de betreffende werkzaamheden ook feitelijk zelf uitvoert. 3 BEPALINGEN STABU-SYSTEMATIEK De eigenbouwer welke gelijk wordt gesteld conform artikel 35, lid 3, sub b Invorderingswet 1990 met aannemer, kan maatregelen treffen ter voorkoming van een Versie: V Pagina 7 van 18

10 eventuele aansprakelijkstelling van loonheffingen (met of zonder BTW) van (onder)aannemers. Een van deze maatregelen is het gebruikmaken van een geblokkeerde rekening van de onderaannemer, de zogenaamde g-rekening. Een andere maatregel is het opnemen van de aanvullende administratieve bepalingen (STABU) in het bestek. Niet alleen het opnemen van de administratieve bepalingen zorgt voorkoming van aansprakelijkheidsstelling, maar men dient ook de vereisten/verplichtingen welke vervat zijn in de wet en de administratieve bepalingen na te leven! De betreffende aanvullende administratieve bepalingen zullen onderstaand worden toegelicht VRIJWARING Bepaling vormt een zogenaamd vrijwaringsbeding. Indien de eigenbouwer in een procedure door de Belastingdienst wordt aangesproken voor de betaling van loonheffingen (met of zonder BTW) zal de aannemer de eigenbouwer vrijwaren tegen de nadelige gevolgen van een veroordeling. De vrijwaringsregeling met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid is opgenomen in artikel 35, lid 5 Invorderingswet Opdrachtgevers (aannemers) die een deel van de aanneemsom (verschuldigde loonheffingen (met of zonder BTW)) op de g-rekening van een (onder)aannemer storten zijn wettelijk gevrijwaard van aansprakelijkheden tegen (onder)aannemers die zelf zijn verplichtingen tegenover de Belastingdienst niet nakomen. LET WEL: deze vrijwaring geldt alleen voor het bedrag dat aantoonbaar op de g-rekening is gestort, conform artikel 35, lid 5 Invorderingswet Hierbij is de STABU-bepaling van toegevoegde waarde. Indien deze bepaling wordt opgenomen zorgt deze ervoor dat de opdrachtgever en (onder)aannemer volledig gevrijwaard zijn. Versie: V Pagina 8 van 18

11 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 02. VRIJWARING OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 35, lid 3 sub b van de Invorderingswet 1990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde Vaste tekst: vrijwaring en kettingbeding verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. Anders zou het dus kunnen voorkomen dat het gestorte bedrag op de g-rekening niet geheel toereikend is voor de verschuldigde belastingen en sociale premies VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER In bepaling wordt van de aannemer verlangd dat deze desgevraagd na het verstrijken van ieder kalenderkwartaal, verklaringen van de Belastingdienst omtrent zijn betalingsgedrag ter zake van afdracht van loonbelasting en sociale premies verstrekt. Voor het aanvraagformulier zie: Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid. Wederom is een kettingbeding opgenomen waardoor wordt gewaarborgd dat alle bij het project betrokken (onder)aannemers deze verklaringen overleggen. Versie: V Pagina 9 van 18

12 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 03. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 35, lid 3 sub b van de Invorderingswet 1990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De Vaste tekst kettingbeding aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN Bepaling biedt de eigenbouwer de mogelijkheid controle uit te oefenen op de uitvoerende partijen (onderaannemers en personeel van derden), die de aannemer voor de uitvoering van het project inschakelt. Op grond van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012 heeft de aannemer schriftelijke goedkeuring van de directie nodig indien hij voornemens is onderaannemers in te schakelen. Echter deze goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke gronden. Door opname van schraptekst 1 wordt bewerkstelligd dat deze goedkeuring afhankelijk is van de opdrachtgever zelf, in plaats van de directie (afwijkend van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012). De opdrachtgever, zijnde eigenbouwer, behoudt hierdoor een maximale controle. Eenzelfde mogelijkheid biedt schraptekst 2 en 3 voor de terbeschikkingstelling van personeel aan de aannemer door derden. Bepaling regelt tevens een tweede verplichting van de aannemer, namelijk het met zijn onderaannemers overeenkomen dat deze een zogenaamde g-rekening hebben geopend, waarop de aannemer het bedrag van loonheffingen die de onderaannemer dient af te dragen kan storten. Versie: V Pagina 10 van 18

13 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 06. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 35, lid 3 sub b van de Invorderingswet 1990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: # Schraptekst 1: opdrachtgevers goedkeuring i.p.v. directie Schraptekst 2 en 3: terbeschikkingstelling personeel door derden goedkeuring door opdrachtgever/directie Vaste tekst: g-rekening en kettingbeding \- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de U.A.V. # \- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. \- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. # \... Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. Ook deze bepaling bevat een kettingbeding waardoor bewerkstelligd wordt dat ook de (onder)aannemer de verplichting heeft een g-rekening te hanteren. Deze bepaling is aan te bevelen, gelet op de werkwijze van de Belastingdienst. Indien de (onder)aannemer een betaling doet op de g-rekening conform artikel 6 uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 en artikel 35, lid 5 Invorderingswet 1990 is de (onder)aannemer gevrijwaard voor het bedrag dat hij heeft overgemaakt. Versie: V Pagina 11 van 18

14 STORTING OP G-REKENING De eigenbouwer zal om bij de Belastingdienst een vermoeden van betaling van loonheffingen te scheppen het bedrag aan loonheffingen deel uitmakend van de declaratie van de aannemer storten op de g-rekening. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van bepaling uit de STABU-systematiek. Ter zake van de berekening van het bedrag dat op de g-rekening wordt gestort kan een tweetal methoden gehanteerd worden (schraptekst 1 en 2): 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV BETALING 04. STORTING OP G-REKENING OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 35, lid 3 sub b van de Invorderingswet 1990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid # \Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de Schraptekst 1 en 2: Berekeningsmethode Schraptekst 3: loonkostenbestanddeel vermelden op declaratie geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt:... OPMERKING: de bovenstaande schraptekst kan worden toegepast als een hiervoor genoemd "vast" percentage van iedere termijndeclaratie op de g-rekening wordt gestort. \Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt:... # \De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. OPMERKING: de bovenstaande schrapteksten kunnen worden toegepast als er geen "vast" percentage van iedere termijndeclaratie op de g-rekening wordt Versie: V Pagina 12 van 18

15 Schraptekst 4: rechtstreekse storting van de loonheffingen aan de bevoegde (belasting)dienst Vaste tekst: kettingbeding gestort maar een hiervoor genoemd "vast" percentage over het loonkostenbestanddeel van de termijndeclaratie, welk bestanddeel per declaratie kan verschillen. # \Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. # \... De OPMERKINGEN die van toepassing zijn op bovenstaande schrapteksten in de STABUsystematiek bieden extra informatie op welke wijze het te storten bedrag (in percentage) aan loonheffingen berekend kan worden. LET WEL: het is van belang dat er geen onnodig hoog percentage van het te storten bedrag op de geblokkeerde rekening wordt geëist, van de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonheffingen. Door middel van schraptekst 4 van bepaling behoudt de eigenbouwer zich het recht voor om het bedrag van loonheffingen, rechtstreeks aan de bevoegde Belastingdienst over te maken. Dit biedt in principe de meeste waarborgen tegen aansprakelijkstelling door de Belastingdienst. De opdrachtgever zal voordat hij daartoe overgaat de aannemer schriftelijk inlichten. Ter informatie: de werking van de g-rekening zal in de toekomst veranderen, omdat deze wordt vervangen door het depotstelsel (zie hoofdstuk 5 Blik op de toekomst: Het depotstelsel ). Versie: V Pagina 13 van 18

16 VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING Bepaling brengt de verplichting voor de aannemer met zich mee om op zijn declaratie te vermelden dat de omzetbelasting naar de opdrachtgever (eigenbouwer) wordt verlegd. Deze is immers op grond artikel 24b, lid 3 en 6 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 voor de afdracht hiervan mede aansprakelijk: 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt met een aannemer gelijkgesteld degene, die zonder daartoe van een opdrachtgever opdracht te hebben gekregen buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf een in het eerste lid, onderdeel b, bedoeld werk uitvoert. 6. Indien het vijfde lid van toepassing is, dient op de uit te reiken factuur te worden vermeld: omzetbelasting verlegd. Het is dus de eigenbouwer die de omzetbelasting afdraagt en niet de aannemer. Uitzondering vormt de omstandigheid waarin de Belastingdienst aan de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de verleggingsregeling niet van toepassing is. Bijvoorbeeld omdat deze de opdrachtgever niet als eigenbouwer kwalificeert of indien werk van een onderaannemer dat betrekking heeft op een onroerend goed, grotendeels wordt uitgevoerd op de plaats waar de onderneming van de onderaannemer is gevestigd. Alsdan brengt de aannemer de verschuldigde omzetbelasting in rekening bij de opdrachtgever, waarna eerstgenoemde deze afdraagt. In de bepaling is een zogenaamd kettingbeding opgenomen (evenals in de bepaling STORTING OP G-REKENING) waarin van de aannemer verlangd wordt dat deze de onderhavige besteksbepaling tevens in onderaannemingsovereenkomsten opneemt en ook onderaannemers hiertoe verplicht. In het geval dit beding niet wordt opgenomen, dan zou de keten die binnen de verleggingsregeling gevormd wordt immers doorbroken worden, doordat een van de aannemers binnen de keten de omzetbelasting wel in rekening brengt bij een andere aannemer die zich boven hem in de keten bevindt. Versie: V Pagina 14 van 18

17 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV OMZETBELASTING 01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 35, lid 3 sub b van de Invorderingswet 1990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De belastingdienst die ter zake van de opdrachtgever bevoegd is, stelt vast of de opdrachtgever met een aannemer wordt gelijkgesteld. De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af Vaste tekst: kettingbeding te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 3.6 BEPERKING AANSPRAKELIJKSTELLING DOOR ADMINISTRATIE Indien de voorgaande bepalingen in het bestek zijn opgenomen is de kans op aansprakelijkstelling van niet afgedragen loonheffingen (met of zonder BTW) aanzienlijk verminderd. Het is echter van belang dat de opdrachtgever en (onder)aannemer de bij wet gestelde administratieve verplichtingen nakomt. In artikel 52, lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt bepaald dat administratieplichtigen, waaronder ook vallen opdrachtgevers en (onder)aannemers, verplicht zijn tot het voeren van een administratie met betrekking tot de vermogenstoestand/financiën van het bedrijf. Kort gezegd betekent dit dat de opdrachtgever en (onder)aannemer een salarisadministratie dienen te voeren alsof al het personeel tot zijn eigen personeel behoort. Bij aansprakelijkstelling zal de Belastingdienst de hoogte van de verschuldigde loonheffingen vaststellen aan de hand van de administratie van de onderaannemer. Is deze administratie onvoldoende dan gebruikt de Belastingdienst de administratie van de aannemer. Als de aannemer ook geen adequate administratie heeft gevoerd zal de Versie: V Pagina 15 van 18

18 Belastingdienst een schatting maken de verschuldigde loonheffingen. Het kan dan voorkomen dat het uiteindelijk vastgestelde bedrag voor aansprakelijkheid hoger is dan het werkelijk verschuldigde bedrag. Ook van belang is de administratie om te voorkomen dat de loonheffingen (met of zonder BTW) worden vastgesteld met toepassing van het anoniementarief. Dit wordt toegepast indien de gegevens van de werknemers niet of niet volledig in de loonadministratie van de onderaannemer zijn opgenomen, hun identiteit niet goed is vastgesteld of als stukken/bescheiden ontbreken waaruit blijkt dat de werknemers in Nederland mogen werken. De aansprakelijkheid voor het anoniementarief kan worden beperkt wanneer: De aannemer de identiteit van de werknemer kan tonen; De aannemer kan aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt; De aannemer gegevens overlegt aan de hand waarvan het loon van de werknemer voor zijn werkzaamheden kan worden bepaald. De aannemer kan dit doen door een door hem bijgehouden administratie te overleggen die de volgende gegevens bevatten: a. De naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het ingeleende personeel; b. De geboortedatum; c. Het burgerservicenummer van de werknemer; d. Een kopie van het identiteitsbewijs van het ingeleende personeel; e. Een specificatie van de gewerkte uren. Het is aan te bevelen om de bovenstaande gegevens bij te houden in een mandagenregister. De Belastingdienst biedt een model aan waarin de minimale opgaaf gegevens voor loonheffingen kunnen worden ingevuld, zie: model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Versie: V Pagina 16 van 18

19 4 CONCLUSIE In de voorgaande hoofdstukken is de ketenaansprakelijkheidregeling met de daaraan gerelateerde onderwerpen zoals eigenbouwer en de g-rekening uiteengezet. Het essentiële hoofdstuk 3 Bepalingen STABU-systematiek geeft de bestekschrijver duidelijk aan, op welke wijze de bepalingen in de STABU-systematiek kunnen worden gebruikt om te waarborgen dat de mogelijke aansprakelijkheid van loonheffingen (met of zonder BTW) voortvloeiend uit de ketenaansprakelijkheidregeling wordt beperkt of al dan niet wordt uitgesloten voor de opdrachtgever. Het advies van STABU luidt dan ook als volgt: de bestekschrijver dient te allen tijde de STABU bepalingen: VRIJWARING VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN STORTING OP G-REKENING en VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING in het bestek op te nemen, indien de opdrachtgever wordt aangemerkt als eigenbouwer. In de betreffende bepalingen wordt tevens in de OPMERKING aangegeven in welke situatie deze bepalingen dienen te worden opgenomen in het bestek. Bij het opnemen van voornoemde bepalingen in het bestek zijn er nog een tweetal aandachtspunten welke reeds eerder genoemd zijn: Bij twijfel of de opdrachtgever wordt aangemerkt als eigenbouwer wordt aangeraden contact op te nemen met de Belastingdienst ter verificatie. Daarnaast kunt u eventueel een (financieel) adviseur inschakelen. het is van belang dat er geen onnodig hoog percentage van het te storten bedrag op de geblokkeerde rekening wordt geëist, van de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonheffingen. Versie: V Pagina 17 van 18

20 5 HET NIEUWE DEPOTSTELSEL Op een nader te bepalen tijdstip zal het depotstelsel zijn intreden doen. Het huidige g- rekeningen systeem zal niet direct verdwijnen met de komst van het depotstelsel. Er zal een overgangsperiode worden gehanteerd waarin het g-rekeningen systeem en het depotstelsel naast elkaar kunnen worden gehanteerd. (Onder)aannemers en uitleners kunnen een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA). Op dit moment wordt de g- rekening door de inhoudingsplichtige aangehouden bij een bank. In het depot wordt het gedeelte van de rekening gestort dat bestemd is voor de betaling van loonheffingen. In het beginsel verandert er niets wat betreft de bescherming die de g-rekening biedt op het gebied van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Het bedrag dat in depot wordt aangehouden zal allereerst worden aangewend om de verschuldigde loon- en omzetbelasting (plus sociale verzekeringspremies) te voldoen. De ontvanger zal onder de nieuwe regeling overigens, na aanmaning van betaling, zelf bevoegd zijn om de verschuldigde bedragen uit het depot te halen om daar de verschuldigde bedragen mee te voldoen. Over het bedrag dat in depot staat zal een rentevergoeding (consignatierente) worden betaald aan de uitlener of (onder)aannemer (depotbegunstigde). Er zal geen sprake meer zijn van transactiekosten. Voor de uitlener en de (onder)aannemer is deze nieuwe regeling dus financieel aantrekkelijker. Vanzelfsprekend zal de brochure ketenaansprakelijkheid, de bepaling houdende de g- rekening en daarmee in verband staande bepalingen worden geactualiseerd aan het nieuwe depotstelsel voor de inwerkingtreding. Meer informatie kunt u vinden op: antwoordvoorbedrijven en de Belastingdienst. Versie: V Pagina 18 van 18

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005)

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Begripsomschrijving 2 Verplichtingen van de Opdrachtnemer/Onderaannemer/Uitlener. 2 Betaling 3 Ontbinding 5 De hieronder volgende voorwaarden

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Beperk uw aansprakelijkheid! Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Keten- en inlenersaansprakelijkheid Loopt u ook risico? Anke Broeders Hannah Dias anke.broeders@bdo.nl hannah.dias@bdo.nl Adviesgroep Loon- & Premieheffing Wanneer keten- en/of inlenersaansprakelijkheid?

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming Besteedt u werk uit aan een onderaannemer, en draagt deze de loonheffingen niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming Belastingdienst Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming Besteedt u werk uit aan een onderaannemer, en draagt deze de loonheffingen niet af aan de Belastingdienst? Op basis van ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën, Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr. SV/F&W/03/95330 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u personeel inleent. Want als de uitlener de loonheffingen en omzetbelasting niet afdraagt aan de Belastingdienst, kunt u voor deze

Nadere informatie

VERENIGING VRIJWARING KETENAANSPRAKELIJKHEID BOLEGBO-VOK (OBK) ACHTERGRONDEN EN TOELICHTING

VERENIGING VRIJWARING KETENAANSPRAKELIJKHEID BOLEGBO-VOK (OBK) ACHTERGRONDEN EN TOELICHTING VERENIGING VRIJWARING KETENAANSPRAKELIJKHEID BOLEGBO-VOK (OBK) ACHTERGRONDEN EN TOELICHTING Oktober 2004 accordering Vereniging OBK Ernst & Young Postbus 474 2800 AL Gouda OBK Wat is de OBK De bouwnijverheid,

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteiten inschakelen van derden Registratie niet-ingezetenen Wet basisregistratie personen (sinds 6 januari 2014) Sofi-nummer is vervallen. Iedereen

Nadere informatie

Bent u aannemer en besteedt u werk uit aan een onderaannemer of bent u inlener van personeel?

Bent u aannemer en besteedt u werk uit aan een onderaannemer of bent u inlener van personeel? Bent u aannemer en besteedt u werk uit aan een onderaannemer of bent u inlener van personeel? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premies die de onderaannemer of uitlener niet

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Belastingdienst Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en omzetbelasting niet af aan de

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Hoe te factureren aan I Stichting WoonGoed 2-Duizend

Hoe te factureren aan I Stichting WoonGoed 2-Duizend WoonGoed 2-Duizend Postbus 4789 5953 ZK Reuver Dhr. Peter Beeks: 06 54 95 05 73 Fax Privé: 462 91 37 Monique Houben: (0475) 418 418 Fax:(0475) 476 77 66 Dhr. J. Hochstenbach Hoe te factureren aan I Stichting

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BZ5048

ECLI:NL:HR:2013:BZ5048 ECLI:NL:HR:2013:BZ5048 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 22-03-2013 Datum publicatie 22-03-2013 Zaaknummer 11/05644 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 305 Wet van 19 juni 2003 tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 301 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

In aansluiting op artikel 34 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over:

In aansluiting op artikel 34 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over: Leidraad Invordering 2008 Artikel 34. Inlenersaansprakelijkheid In aansluiting op artikel 34 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over: vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel; extraterritoriale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden April 2012

Algemene voorwaarden April 2012 Algemene voorwaarden April 2012 Algemene voorwaarden Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop: Op een te verstrekken en verstrekte opdracht door Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop zullen de navolgende

Nadere informatie

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming.

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 035 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 SZW, FI Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Onderaanneming A.J. Van Hilst Bouwbedrijf BV, versie 2013.

Algemene Voorwaarden van Onderaanneming A.J. Van Hilst Bouwbedrijf BV, versie 2013. Algemene Voorwaarden van Onderaanneming A.J. Van Hilst Bouwbedrijf BV, versie 2013. Definitie partijen I. Hoofdaannemer: A.J. van Hilst B.V. Bouwbedrijf, gevestigd te (5140 AC) Waalwijk aan de Schutweg

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder.

van goederen, schoonmaken en het vervaardigen van kleding valt hier onder. 2015 WHITEPAPER Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Keten- en Inlenersaansprakelijkheid Inhoud Keten- en Inlenersaansprakelijkheid p. 1 Klantcase p. 2 Wet Aanpak Schijnconstructies p. 3 Omzetbelasting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel)

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel) Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement N I E U W S E N A D V I E S O V E R P E R S O N E E L S Z A K E N Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement HR Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor human resources professionals bij (middel)grote,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010 RO Certification b.v. Stationsweg 78f 2991 C Barendrecht Postbus 2037 2990 DA Barendrecht T +31(0)180 61 99 33 F +31(0)180 61 87 21 E vro@vro.net I www.vro.net INSPECTIERAPPORT NEN 4400-12010 Inspecteur

Nadere informatie

Handleiding Inzet van derden in de bouwwereld (ketenaansprakelijkheid / inlenersaansprakelijkheid / ZZP-ers / btw-verleggingsregeling)

Handleiding Inzet van derden in de bouwwereld (ketenaansprakelijkheid / inlenersaansprakelijkheid / ZZP-ers / btw-verleggingsregeling) Handleiding Inzet van derden in de bouwwereld (ketenaansprakelijkheid / inlenersaansprakelijkheid / ZZP-ers / btw-verleggingsregeling) Datum: maart 2014 Afdeling Fiscale Zaken/ Koninklijke BAM Groep nv

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden voor het verrichten van leveringen en het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van Ter Steege Holding B.V. en haar werkmaatschappijen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d.

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d. SPAARLOONREGELING VASTGESTELD door burgemeester en wethouders d.d. mr. R.M. Kammer secretaris mr. W. van den Berg burgemeester Het college van burgemeester en wethouders; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf.

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 3 februari 2014 houdende regels ter zake van de aansprakelijkheid voor belastingschulden en schulden van premies volksverzekering (Landsverordening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden. met betrekking tot. werken

Algemene inkoopvoorwaarden. met betrekking tot. werken Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken Vastgesteld door: College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 augustus 2011 nr. 9 gewijzigd 1 april 2013 .Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor onderaanneming van: Dikker b.v. Biesen 4 5986 PC Beringe. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 18054372 0000

Algemene voorwaarden voor onderaanneming van: Dikker b.v. Biesen 4 5986 PC Beringe. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 18054372 0000 Algemene voorwaarden voor onderaanneming van: Dikker b.v. Biesen 4 5986 PC Beringe Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 18054372 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

U I T B E S T E D I N G S V O O R W A A R D E N. van. Verloop Dakwerken. gevestigd te Enkhuizen

U I T B E S T E D I N G S V O O R W A A R D E N. van. Verloop Dakwerken. gevestigd te Enkhuizen U I T B E S T E D I N G S V O O R W A A R D E N van Verloop Dakwerken gevestigd te Enkhuizen 0 U I T B E S T E D I N G S V O O R W A A R D E N van Verloop Dakwerken gevestigd te Enkhuizen nader te noemen

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Algemene. Inkoopvoorwaarden. Gemeente Heiloo. met betrekking tot. (de aanneming van) werken

Algemene. Inkoopvoorwaarden. Gemeente Heiloo. met betrekking tot. (de aanneming van) werken Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Heiloo met betrekking tot (de aanneming van) werken 2007 1 Vastgesteld bij collegebesluit van 18 september 2007 1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

I Algemene bepalingen

I Algemene bepalingen I Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en RB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van H&vZ Administratieve Dienstverlening gevestigd te Nieuwegein.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van H&vZ Administratieve Dienstverlening gevestigd te Nieuwegein. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van H&vZ Administratieve Dienstverlening gevestigd te Nieuwegein. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010 RO Certification b.v. Stationsweg 78f 2991 C Barendrecht T +31(0)180 61 99 33 E info@vro.nl I www.vro.nl INSPECTIERAPPORT NEN 4400-12010 Inspecteur Registratienummer Datum inspectie Naam onderneming Contactpersoon

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

In aansluiting op artikel 35 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over:

In aansluiting op artikel 35 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over: Leidraad Invordering 2008 Artikel 35. Ketenaansprakelijkheid In aansluiting op artikel 35 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over: berekening omvang ketenaansprakelijkheid; het begrip aannemer

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Emmen met betrekking tot (de aanneming van) werken

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Emmen met betrekking tot (de aanneming van) werken Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Emmen met betrekking tot (de aanneming van) werken Artikel 1 Definities In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aannemer: Acceptatie: Gemeente: Inkoopvoorwaarden:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken. Gemeente Gilze en Rijen

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken. Gemeente Gilze en Rijen Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken Gemeente Gilze en Rijen vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders, in samenwerking met Inkoopbureau West Brabant. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie